Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Dışişleri Bakanı 30 ocak günü Ankaraya geliyor Venizelos,Ankaradaki resmi temasları sırasında,iki devleti ilgilendiren askeri meselelerle,Kuzey Atlantik Paktı dahilindeki durumumuz üzerinde müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Deprem bölgesinde tetkiklerine devam eden Cumhurbaşkanı Bayar Deprem bölgesine:yardımlar Başbakanın Bayara çektiği telgraf,felâketzedeler arasında sevinç uyandırdı Erzurum,22 A.A.Cumhurbaşkanımıza ref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Anıtkabir için açılan heykel müsabakası Bayındırlık Bakanlığınca açılan müsabakaya gönderilen eserler tasnif ediliyor Müsabakalara iştirak eden sanatkârların eserleri numaralanarak tasnif ediliyor.Anı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • â Atlantik Paktı ve Türkiye Amerika Dışişleri ko-misyonu Pakta iştirakimizin tacilini istiyor Vaşington 22 A.A)Ayan Dı&islerı Komisyonu bugün Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik Paktına kabulleri hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • izmirdekî fecî otomobil kazası İzmir'de feci bir otomobil kazası olduğuna ve iki kişinin öldüğünü,iki kişinin de ağır ırette yaralandığını dün bildirmiştik.Yukarda kazadan sonra çekilen iik resim RÖrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Ti umanın bütçe teklifi hakkında ilk tepkiler Cumhuriyetçiler tetkik edilmeden Vaşington.22 AA.Başkan Tıuman'ın dün sabah Kongreye sunmuş olduğu bütçe tasarısı bilhassa Cumhuriyetçi tem silciler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • ATATÜRKE SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜN İÇYÜZÖ Kara Kemal ve Ziya Hurşid Cürüm âletleri,bombalar,silâhlar masanın ilzerindo duruyordu.Masa küçilk ve toparlaktı.Ziya Hurşit do masanın kanarında idi vo kelepçesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • İsmaı iyede dün de malar oldu İngilizler tarafın d Genel Müfettişi an tevkif edilip serbest bırakılan Polis örfi idare mahkemesine verilecek Kahire.22 AP Bugün lsmailiyede İngilizler tarafından yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • D.Parti Meclis G r ıı p ıı Dünkü içtim«da Grup çalışmalarım tesbrt için bir heyet seçimi teklifi reddedildi Ankara,22 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grubu bugün saat 15 de toplanmıştır.Toplantıda ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • İngiltere Kralının operatörü Sir Arthur Porrit bugün şehrimize geliyor Türliiyeye gelecek olan meşhur İngiliz operatörü Londra,22 Nafen)1946 senesinden beri İngiltere Kralı Altıncı Georges'un operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Rusların Araplara yardımı Ruslar.Arap memleketlerine ancak manevî-yardımda bulunabilecek Londra,22 Nafen)«Sovinform» adındaki Sovyet istih barat servisi tarafından Orta Doğu ile ilgili olarak neşredil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Dr.R.Ünver mahkemeye veriliyor Bundan bir müddet önce bir gece yarısı,operatör Dr.Rıza Ünver'iı:kullandığı hususî bir otomobil,içinde iki kadın öğretmen ve bir arkadaşı olduğu halde denize yuvarlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Leninin ölüm 'Idönü mü ek sönük geçen törende talin de hazır bulundu Londra,22 Nafen)Uzun zamandanberi ilk defa o-arak dün Mareşal Stalini görmek mümkün olmuştur.Kremlin diktatörünün hasta olduğu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • ''Ulus,un asılsız »atı Adalet mir verildiği İstanbul,2£ v günkü Ulus gazet «Adalet Bakanı mân.yor?başlıklı yazı hajb^,Adalet Bakanı Rüknettin i\suhioğla bir muhabirimize şu beyanatta bulunmuştur:«Fali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Çok yerinde bir karar Bir kısım ortaokullara Kore şehitlerimizin ismi verilecek Ankara,22 A.A.Milli Eğitim Bakanağı,bir kısım ortaokullarımıza Kore şehitlerimi zin adlarını vermeği kararlaş tırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • 9 Tunusta kargaşalık artıyor Sus bölgesinin Fransız askerî komutanı öldürüldü Tunus,22 AP)Bugün miı Ilyetçilerle Fransız polisi arasın da yeniden çarpışmalar patküc vermiş ve bildirildiğine göre 9 Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • tezini kuvvetle d Atlantik Orduları Baş Komutanı ilgili devletlerin bir konferans akdetmelerinin müsait karşılanacağını söyledi bu gaye için Artıerikada çok Paris,22 AP)General Eisenhower bugün Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1952
  • Ege tütün piyasasın hararetli satışla 40 milyon kilo tahmin edilen tütün mahsûlünün 33 milyon kilosu satıldı Ankara,22 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcali Ege tütün piyasasında hazır bulunduktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Defterdar Fabrikasında teftişler Sümerbank Defterdar fabrikasında müfettişler tarafından tetkfkat yapılmaktadır.Müfet tişler,yapağı mubayaaları hak* kında bir çok e*ksperleri sorgu} a çekmektedirler.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Kızılav Beyoğlu Şubesi *i ocak cumartesi akmamı Kom c Oteli salonunda hâsılatı tama^ men muhtaçlara gıda maddeleri teminine sarfedılmek üzere bir balo verecektir.KONSER ¦jr italyan violonsel virtüözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • FIKRA Haifcın şefkat hissi Ecdadımız içtimaî yardımlaşma faaliyetlerinin en büyük ve en ince nümunele rini vermis insanlardır.Sabanın erken saatlerinde sırtlarına kül küfelen yüklenip yola çıkan ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • KİSA HABERLER ir İki seneden beri Beyoğlu Kaymakamlığı binasında çalışan Galata Nahiye Müdürlüğü eski binanın yanında Leblebici Şaban sokağındaki binaya taşınmış ve orada vazifeye başlamıştırir Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • POLİSTE Beşiktaşta.Bebek inşirah so kağında oturan özkol'a ait olup,kapısı önünde duran 4837 plâka lı taksiyi çalıo götürmek isteyen Yusuf Splot ve Vahdi Mermer suç üstü yakalanmışlardır Tophane Karab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Denizyolları idareci yük bulanlara yüzde verecek Deniz3'ollan idaresi,gemilere mal yükleyen tüccara ve mal bulan komisyonculara ristourn vermeye başlamıştır.Bu suretle tüccarın mal şevki hususunda Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Vilâyet ve Belediye Belediyenin Vilâyetten ayrılması mart başında kanunlaşacak Şehre ait muhtelif mevzular üzerinde temaslar yapmak üzere Ankaraya giden İl Genel Meclisi üyelerinden müteşekkil 5 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • İtalyan hükümetinin bir karar Son günlere kadar Napoli ve Cenova limanlarında dolar ve isviçre frangı dışındaki para larla yapılan hasılat italya hü kûmeti tarafından bloke edil-•mekteydi.italya hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • HALKIN SESİ Yerli mallardan şikâyet Karakösede manifatura ve tütün tüccarı Hasan Diya d inli yazıyor:«Yerli Mallardan manifatura almak üzere Istanbula geldim.Satışlar durdurul,muştu.Baktım yeni fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Malta sarık!"Gençlik Rehberi,isi/n3â kitabın sahibi dünkü duruşmada kendisine isnat olunan suçu redd&tti Bundan 20 sene evvel yayınladığı Gençlik Rehberi)adındaki kitabında,lâikliğe aykırı hareket etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • İ Ik okullardaki sıhhî çalışmaların program!Milletlerarası Sağlık Teşkilâtı Türkiye mümessili Dr.Berthet,bugün Türkiye Muallimler Birliği ve istanbul Muallimler Cemiyeti temsilcile riyle bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Denizyolları Umum Müdür muavini Ankaraya «itti Denizyolları Umum Müdür muavini Behçet Osman Ağaoğ lu Ankaraya gitmiştir.Umum Müdür muavini Ankarada Denizcilik Bankasının ana sözleşmesi hakkında temasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Amerikadan malzeme gelecek Amerikan kredisi ile gelecek olan malzemenin mübayaasj il gili firmalara ihale edilmiştirilk malzemenin önümüzdeki günlerde geleceği bekleniyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Fransa ve İngiltereye ihraç malı satacağız;Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda 8 ocak 940 tarihinde Fransa ile 264 milyon franklık,İngiltere ile ve 2 milyon sterlinlik istikraz anlaşma larımızla ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Milletlerarası Mimarlar Cemiyeti Başkanı gitti Bir müddet evvel şehrimize gelen Milletlerarası Mimarlar Cemiyeti Başkanı Sir Patrick Oberci'nmlie dün sabah uçakla Londra'ya müteveccihan şehrimizden ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Kızıla;üi yaptığı elbise bakışı Ankara,22 A.A Kızılay Genel Merkezi tarafından bağış suretiyle gençlik teşkilâtına verilmiş bulunan 1.041 parça giyim «şyası,Ankara ilk,ortaokullariyle.Atatürk Kız Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Denizde btıJunan ceset P iZarbaşı mahallesindeki Eı meni mektebinde yatıp kalkar,70 yasında Arselus Ebeyan bir kaç gün önce kaybolmuş,dür cesedi Yenimahalle sahillerinde bulunmuştur.Ebeyan'ın in tihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Cezaevlerinde bulunan cahil mahkûmların okutulacak Cezaevlerinde bulunan cahil hükümlülerin okutulması ve onlara lüzumlu bilgilerin sağlanması için Millî Eğitim Bakanlığından vilâyetlere birer idinim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Şoförlerin yeni kıyafeti Şoförlerin bir örnek elbise giymeleri kararı üzerine bir kısım soföıkr hemen faaliyete geçmişlerdir.Bu arada Nişantaşı şoförleri 6 ncı Şube ile görüşerek aralarında bir örnek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Bütün ders boyunca hiç durmadan konuşmağa da tahammül edemez oldum artık.Yetimhanenin kız talebeleri,ne verdiği ilk din dersinden sonra,buranın müdiresi onu bir keuara çekerek,sınıftakiler arasında,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • ı» ^m W MAKALE İyi bir haber İsmail Hami D A NİŞ MEND Seçim Kanununun nisbî teınsii)usulüne göre tadili hakkında bir takrir verilmiş olduğundan bahsediliyor:Kğer bu teklif kabul edilecek olursa,ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Hususî inşaat artıyor Istanbulda hususî inşaat git "tikçe artmaktadır.Belediyece yapılan biı istatistiğe göre yal nız Beyoğlu ilçesi dahilinde 951 yılı zarfında 574 binanın inşasına ruhsat verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • *ı_23 je.25 OCAK 10 H.Ah.195j C.So 1371 Cwymba 367 VAKÎT V AS ATÎ EZ ANÎ Güneş öyle Ikirdi Akşam Yatsı İmsak 7.20 12 26 14.58 17 13 18 43 5.36 2.07 7.12 9.45 12.00 1 36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Kışlalara dadanan bir hırsız yakalandı Sabıkalılardan ibrahim Çetin adında bir hırsızın eski as kerî elbiseler giyerek,kıt'alar içine girdiği ve subaylara ait elbise ve eşyaları çaldığı anlaşılmış,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Karaköydeki ışıklar kaldırılmıyacak Dün,bir sabah gazetesi 6 ncı Şube Müdürü Orhan Eyüpoğlu na atfen bir beyanat neşret mistir.Orhan Eyüpoğlu bu be yanatında KarakÖyde tesis edilen ışıklı tertibatın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • İstanbulini kalkınması içi* çalışmalar devam ediliyor îstanbulun kalkınması içh toplanacak olan kongreye ha zırlık olmak üzere seçilen 6 komisyon meRailgrine s devana etmektedir.Bu arada İktisal Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Prens Sabahattin hakkında bir konferans verilecek Yakında naşı memleketimize getirilecek olan Prens Saba hattin'in fikirleri münasebe tiyle tecrübî sosyoloji ve mem loketi tanıma tetkikleri hakkın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Seyrüsefer kontrolleri fasılası,olarak devam ediyor Belediye aeyrünefcv ekipleri şehirdeki vasıtaların kontrolı nu şiddetlendirmişlerdir.Sey rüsefer memurları dünden itibaren şehirde seyrüsei *r ede:r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Hikmet Münir istifa etti Ankara,22 Milliyet)Bir müddetten beri Ankara Radyosundan sesi işitilmeyen Program Müdürü Hikmet Münir Ebecioğlu İstatistik Genel Müdürlümü emrine verilmişti.Hikmet Münir,bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • Sadeyağ yükseliyor eytinyağı fiatları da hissedilir derecede düşmeye başladı Eldeki stokların azalması dolayısiyle sadeyağ fiatları yükselmektedir.Urfa ve Diyarbakır bölgesinden pek az mal «çelmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1952
  • BORSA Kambâyo ve Esham Dolar Açılış 7.89 280.50 0.3Ü 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Liret Eskoudes 193J lkramiyeli Milli Müdafaa I 1941 De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Siyasî İcmal Rahibe öldüren kahramanlar t Mısırdan Kelen ajans haberleri İsmailiye civarında bulunun İngiliz garnizonu mektebinde Fransızca ders veren bir rahibenin Mısır gönüllü teşkilâtı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Ame;ikada kâğıt istihlâki arttı New-York,22 A.A.Amerikadaki Gazete Sahipleri Ce iniydin in tahminlerine göre,Birleşik Amerikanın gazete kâğıdı istin!âki 1950 yılında 5 mil yon 936 bin 941 ton iken 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Meteoroloji Genel MüdürSüğü Aııkarn.22 lA.A.Açık bulunan Devlet Meteoroloji îtleri Genel Müdürlüğüne Onman Genel Müdürü Fuat AdaL'mn ve Emniyet Genel' Müdürlüğüne İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Aygün'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Hidrojen b c t.j a s i yapacak fabrikanın hazırlığı bitiyor Vaşington,22 A.A.Atom enerjisinin geliştirilmesine tahsis edilen kredilerle meşgul Tâli Komisyon Başkanı Ayan üye si Burnet Maybank dûn.yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dışişleri Bakanlığından bildi,rildiğine göre,yakında.Bakan Eden Paris'e giderek,Vaşington konuşmaları hakkında Fransız liderlerine malûmat verecektir İNGİLTERE 16 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Bir Amerikalıyı hapisten kaçırmaya teşebbüs eden Rus subayları New-York,22 A.AJ Casusluk ettiği ıttiharruylc 17 ay Macaristanda mahpus tutulduk tan sonra serbest bırakılan Amorikalı iş adamı Robert Vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Sterlinin serbestçe mübadelesi İmparatorluk topluluğu Maliye Bakanları bu sayeye eriştirecek yolları tetkik ettiler Londra.22 A.A.Maliye Bakanı ve imparatorluk Topluluğu Maliye Bakanları Konferan sı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Japon sulh anlaşması Actıeson,Dulles ve Bradley andlaşmanm Air an evvel tasdikini kongreden istediler.Vaşıgton,22 AA.Dışişl'eri Bakanı Dean Âcheson,Dışiş leri BakanLğı Cumhuriyetçi MUşaviri John Foste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Kahraman kaptan Amerikan Ayan Meclisi Kurt Car isen'ioy birliğiyle takdir etti Vasington.22 A.A.Bitlesik Amerika Ayan Meclisi,kaptan Kurt Carlsen*in gemisi Flying Enterprise'} son dakikaya,kadar terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Bağdatta iki Siyonist asaldı Bagdad,22 AF)Geçen yas Bağdatta meydana çıkanlan giz i bir Sionist teşkilâtı üyelerinden Salam Salih ve Yusuf Basri dün burada aleni olarak ve asılmak surety*1 e »dam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • [kî yeni sanat okulu Ankara,22 A.A.Bu sene içersinde biri Ankarada Yenidoğanda diğeri Istanbulda Haliçte olmak üzere iki yerde Eçkek Orta Sanat Okulu yapılması için.Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Cenerkl Arnold'un bir tebrik mekiubu Ankara,22 A.A.Amerikan Askeri Yardım Kurulu Başkam Tümgeneral Arnold tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut'a bir yazı gönderilmiştir.Bu yazıda,ezcüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • İnfilâk eden bisikletler Hindiçlui'de tedhişçiler bu usulle 30 kişinin ya ralanma-•ma sebep oldular Saygon.22 AP)Çin Hlndindeki tedhişçiler dün yeni bir buluşla ortaya çıkmışlardır,inli lâ keden bisik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Hindistandaki seçimlerin neticesi Yeni Delhi,22 AA)Kîn distan merkezi parlâmentosu için yapı)an seçimlerin bilinen ve 489 mebusluktan 105 ine ait neticelere göre,Nehru'nun Baş kanı bulunduğu Kongre Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • 3-Maça dolmuş!Dolmabah çcye dolmuş!Sirkeci,Eminönü,Köprü üs tündeki taksiler,binlerce insanı Dolmabahçeyc taşıyıp du ruyor.Otobüsler,tıklım,tıklım.Dolmabahçe stadının önündeki meydân kalabalıktan geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • U—u» ¦WW j Nüfusun tahdidi meselesi Hindistan hükümeti Bir leşmiş Milletler Dünya Sağlık Ofisine müracaat ederek tevellüdün tahdidi işinde mütehassıs bir müşavir istemiştir.Şimdiye kadar nernaugi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • 1 SANAT HAREKETLERİ Sahne için Tiyatro her şeyden önce I dildir tabiî* O kadar,ki,bir I «tiyatro dili» nden bahsedilir ve bu konuda;tiyatro sadece dildir,dedirtebilecek bir tavır bile takınılır.Gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Devlet Orman işletmesi Ayancık Müdürlüğünden 1 işlememizin fabrika deposunda mevcut 2876.771')metreküp köknar ve fırınlı kayın kerestelerle 3515.52)metrekare meşe vj kayın parkeler 47)parti halinde 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1952
  • Hazreti Hcrficenin ölümü riazreti Hatice,gözleri onun TEFRİKA No.21 Bu tarihte Hazreti Muhammed çok heyecanlıydı.Duyuşlar devanı ediyor,o da duyduk larını nakletmeye çalışıyordu.Uzun yıllar Müslümanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1952
  • IŞchTİn en merkezî yerlerinden birinde,Tür'oo deki Evlenme Dairesinin biraz gerisinde resmini gördüğünüz şekilde bir açık çöplük mevcuttur.Vâkıâ buradau bu çöpleri kaldırmak büyük bir külfet değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1952
  • HEGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A etleri insan aklını durdu Şu hıristiyanları iyice dövün,kemiklerini kırın,sonra etieriyle kırık kemiklerinden bir hamur yapın,birer domuz derisinin içine doldu,arak ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1952
  • Itf taç ser«e önce Amerikalı bir film prodüktörü tarafından keşfedilmiş olan Faith Momergue şimdi film şehrinin bir numaralı yıîdızıdrr.Yeni sene galasında Iloliywood'im en güzel kadın ilân edilen Fai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1952
  • Talaş saha Sulhi GARAN I Çeşit çeşit isimlerle anılan;bidayette İnönü,sonradan Mithatpaşa namı verilen ve halk arasında D'o'.mabahçe Stadı olarak tanınan şehrin biricik futbol te maşa alanı,son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1952
  • Seni beğenen isteyen kimse koskoca bir paşa,boylu poslu arslah gibi bir adam.Ama yine sen bilirsin.PAŞANIN ZAFERİ Kadın gittikten sonra Feleksu asabı bir buhran geçirmiş ve bir köşeye yıkılıp hıçkıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1952
  • Alman Boksörü:Ten Hof A iman yan in en çok «evHen.»normlarından birisi de boledir Ten Hof'tur.Almanlar kendisinden ümit var bulunmaktadırlar.Avrupa şampiyonu unvanmı kazanmış bulunan Ten II af'a vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1952
  • Rami gençlik kulübünün bu seneld Bglere fştîrak ettiği en korvetti fntbol takımı 1924 senesinde kurulan Rami kulübü,1940 a kadar gayri fede_*re olarak faaliyet göstermiş,16 yıllık müddet içinde birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1952
  • ttüyük bir halk kalabalığı yağmur,kar ve soğuk demeden futbol maçlarını seyre koşar.Yukarda kupayı kazanan bir takımı seyirciler teşci ederlerken.D Futbolun beşiği ingilterede bir sezen müddetînce 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.01.1952
  • avis kupası Tenis takımımız ilk karşılaşmayı isviçre ile yapacak Dün gece geç vakit,Avustrelyadan radyo ile alilgimiz bir habere gö:e Davis kupası Avrupa bölgesi tenis karşılaşmaları için çe kilen kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • MİyÜK^ÜKÜtoDÂR!TEFBİKA No.121 Yazan:SAMANC1GİL Asker,aşç:f kapıcı.Ne varsa hemen toplandılar.Çadırlar söküldü kafile vola düştüin iîsa seyahati Artık işler yolunda gidiyordu.Padişahın ne askerden,ne d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Acele satılık kelepir daireler Doktor ve dişçilere elverişli Beyoğlu İstiklâl Caddesi Konak Oteli kargısında Su Terazisi Sokağı,caddeyi görür 20 metre mesafede çift daireli apartman.Müracaat:Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Ru akşam saat 21 de MAKSlM'de rw #\Cumartesi,pazar 16 1^1 ^a n.atine ve çar-m amba 16 da tonzi lâllı matine SORMAGîR Şarkılı tuluat oyun v.jü akşamı üe cumarteı matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsley Çeviren:T Sadullah M.Ertuğro)bn^Ka her Sahneye koyan Çarşambadan akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine f saat tam 17-rie Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden;Semih Argeşo 13.45 Şarkılar Pl.14.15 Programlar ve dans müziği Pl)14.40 Türküler Pl.15.00 Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Sevgili Safiyem Canım sıkılıyor,ne yapacağımı bilemiyorum.Ne yazmak,ne okumak ve ne de.kalkıp gitmek istiyorum.Bilmediğim bir şehre,bir mem lekete.Bilmediğim köylerin evlerin.ovaların arzusunu duyuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.00 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 "Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Tarihtan Neron'tin «Boçtarafı 4 üncüde)peklerin önüne atınız.Bir insanın köpekler tarafından nasıl parçalandığını görmek en büyük arzumdur!Ellen,ayakları bağlı hıristiyaıılar,azgın gladyatörlerin önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Aşaf ıda yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı teklif alma suretile ve pazarlıkla satm alınacaktır.Bu işe ait leklillerin 15.2.952 cuma günü'saat 14-e kadar Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • SATIŞ İLANI İstanbul 4 üncü lora Memurluğumdan:951/5156 Mahcuz olup satılmasına karar verilen demir testere makine sinin bulunduğu Kazlıçeşme De,mirhane Caddesi 74/1 sayüı dük kânda 1 inci satışının 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Lokman Hekim i Dr HAFH CEMAL P9'- ili ye Mütehassısı Pazerdan başka her erün s-abah saat 10 30-12:ö*le den sonra 14 30 17 de hagta kabul eder.İstanbul Oivanvo'n Nrv J|)4 *Tn'iı»ı im ıı ıı f*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • BULMACA 1 2 a 4 s 6 7 8 9 10 n 12 1i 2 3 j 4 5 6-İ 7 J 8 9 t 1 10 1!1' jj ES 12 1 B I SOLDAN SAĞA I 1 Tabanını sopala iki ke-j lime)2 Kazı;Bed tair kuş;I Tersi korkuyla koparmış.3 I Çeıgevenin içindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • Arabayı kullanırken arasıra dönüp arkasına bakıyor,takip edilmediğinden memnun ilerliyor,i erliynrdu.Bir aralık dört yo?ağzında yanan kırmızı ışık onu birkaç saniye durdurdu.Sonra tekrar yola koyuldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ P^ÎR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ MİRAS Yazan:Ruth ve Auguslos Goetz Tihkçesi:Re$iha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMÎ Penbe Evîn Kaderi Yazan;Turgut Özakmaıt Tele-f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • İstı.mıîufi Asliye Birimi Ticaret Mahkemesinden Aslan ve Eskihısar müttehit Oimev.to ve su kireci fabrikalar!anonim şirketi tarafından Türk çimento ve kireci ano« nim şirceti nieyhinc 951 32i numara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Kereste alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınaima komisyonundan t 30 metre mikâp meşe,dişbudak ve karaağaç kalas açık esı'riltme ila satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 8600 lira o^ui.muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Kore Gazilerine verilecek rozet Ankara.22 'Milliyet)Ös rendiğimize gfire.Birleşmiş Milletler Teşkilâtı,Kore'de savaşan ve savaşmak üzere bull nan Türk personeline verilmek üzere bir rozet hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Eisenhower Avrupa Ordusu tezini destekliyor 'Bas tarafı birincide!manda Avrupanın geri kalan kısmında haklı korkular uyandırmaksızin Alman gücünden faydalanabiliriz.General Eisenhower söz'erine devaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Deprem bölgesine vardımlar Bas tarafı birincide)da felâketzedelere bağışların devam etmekte olduğu da burada,memnunlukla haber alışmıştır.Kars Valisi,Karslılann derhal ve ilk hamlede 30 bin küsur lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Trumanın bütçe teklifi |Bas tettan birincide)bütçeye ulaşacağız.Birçok Ayan üyeleri ve temsil çiler,daha şimdiden giderler fas lında birkaç milyarl.k indirmo yapılması talebinde bulunacak,larmı söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Köylüye açılan kredi Ankara,22 A.A.Marshall yardımı haricinde serbest rekabetle yurda ithal olunan Avrupa menşeli ziraat âlet ve vasıtalar için Ziraat Bankası tarafından çiftçilerimize açdan uzun vade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Dr.P".Ünver Bas taralı Krincide men,kaidırJdığı Baltalimanı Hastahanesinde ölmüştü.Hâdise yerinde yapılan keşifle bazı tereddütler hasıl olmuş,mcrga kaldırılan ceset üzerinda yapılan otopsi neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • ingiliz kadın gazeteci buJundu Bursa,22 Milliyet)Istanb^ldan îzmire giderek,bilâhare yava olarak geri dönen îngili?kad n gazetecisi Miss Wase Pöwer'in Balıkesirden sonra ortadan kaybolduğu ve nerede o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Bursa işçi sendikaları kor g* asi Bursa.22 Milliyet)27 ocak pazar günü şehrimizde yanlacak olan Sendikalar Birlig" kongresine Bursa milletvekilleri ile Çalışma Bakanı davet edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • teninin ölüm yıldönümü '"7tar"»fi birincidel niz sahillerinde Soçi şehrinde dinenmekte olduğu soyenmiştı.Stalinm Bolşevik ıhtiâ iinin yıldönümü bayramında da görülmemesi hastalığı ile ilgili ha berler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • İngiltere Kralının operatörü TBaş tarafı birincide liz tıp âleminin en mümtaz şah siyetlerinden biri olan Dr.Porrit 3 Türk hastahanesinde British Council için konferans,lan verecektir.Dr.Porrit,tıb ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • D.P.Meclis Grupu TBa« tarafı birincida] şaret ederek,takririn derhal görüşülmesini ve programı tan zim edecek heyetin seçilmesini istemişlerdir.Diğer bir kısım milletvekilleri de evvelce reddedilen gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Anıtkabir 'Sa„ tarafı birincide!gelen eserler,dünden itibaren Teknik Üniversite Mimarlık Fa kültesinde tasnif edilmece baş lanmıştır.Bakanlık 19 mevzu üzerinden açtığı müsabakaya muhtelif sanatkârlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Kılıç Âli anlatıyor Sa« tarafı birincU»)kendilerini adaletin ve inkılâbın kahhar pençesinden kurtarmak kaabil değildi.Bu dâvada İstiklâl Mahkemesi,elini vicdanına koyarak verdiği kararlariyle memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Vakıflar idaresinin 951 faaliyeti Ankara,22 A.A.Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı içinde 900.000 lira sarfiyle 115 âbide ve camir tamir ettirmiştir.İsUınbuldaki Süleymaniye,Sultanahmet,Beyazıt ve Sün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Tımusta Baş tarafı birincid°" reyan eden karışıklıklarda 5 Tu nuslü ölmüştür Böylece bağımsızlık istiyen milliyetçilerle Erans^ polisi,ara sında bir haftadan beri cereyan eden hâdiselerde ölenlerin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • RuŞİann Araplara yardımı fBa« tarafı hi»»ncida?leketlerine yalnız manevi bir yardımda bulunabileceği bi'has sa kaydedilmiştir.Halbuki son zamanlara kadar Arap memleketleri Kremlin ile münasebetlerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • FRANSIZ MECLÎSİNİN KARARI Pris,22 AP)Fransız Mili* Meclisi bugün,Edgar Faurr Kabinesinin Tunus siyasetine 22f ye karşı 396 oyla desteklemiştir Başbakan Faure bu konuda ver diği demeçte,Fransanın Tunus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Ege Tütün piyasasında har er eti i Bas tarafı birincide)içinde 4C.000.000 kilo tahmin edilen Ege tütün mahsulü 33.745.000 kilosu satılmış bulunuyor.Halen müstahsil elinde mevcut bakiye tütünün de çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Ismailiyede TBas tarafı birincide 2 çarpışmayı müteakip şehrin bu kesimine askeri birlikler sevk edilmişti.Bir ingiliz sözcüsü,işgalden maksadın nakliyatı himaye olduğunu ve İngiliz askeıi taşıtlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1952
  • Ulus'un asılsız neşriyatı "Ba« tarafı birincide] leden dolayı makalenin muhar ıiri hakkında takibat yapılmaması hususunda benim şifah:emir verdiğimin ısrarla söylen digi 22.1.952 tarihli Usul'un «Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.01.1952
  • 3 sataş ilânı Memurluğundan:951/5475 Gayri m e ra k ıs istanbul İkmci İcra Hissedarlar arasında taksimi kabiî olmadığından şüyuun izalesi iğin paraya çevrilmesine karar verilen Beşiktaş Mecidiye Ortak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada YazA islerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;tfuri AKÇave Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurlu.Şundan;949/5603 Mahcuz olup satılmasına karar verilen bir aded lâstik ezme ye mahsus kalender makinesi 2/2/1952 cumcrtesi saat 12 den 13 e kadar Beyoğlu Yenişehir Do lapde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Isî.Lv.Amirliğinden veıilen Askeri Kıtsat ti&:o Aşağıda miktarı yazılı 5 parti sığır eti açık eksiltme i'le 28/1/1952 günü hizalarında yazılı saatlerde Yassıviran 33 Tüm Sa,Al,Ko,da satıh alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Sabze Tohumu Satışa Yc!ova Deneme vs Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulünden hususi olarak elde edilen ber çeşit yerli ve Amerikan sebze toluaıılan perakende olarak satışa çıkarılmıştır I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • LÜKS LAMBASI OSNİNCE i **akla Pelramax gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX İuks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı İle,haklı bir föhret kazanmıştır^ Haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • ¦wnwwy"1 "u,¦XPORT Hannover V *MN0V,Fuarları Batı Almaayaam ve Avrupanuı bu en mukim fuarlarım ivauh' hu zırlanınız TİCARET FUARI;27 Şubat 2 Mart 1952 SANAYİ FUARI:27 Nisan 6 Mayıs W52 Takım makineEe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Kecüköy İcra Memurluğundan:951/2317 Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlı Sının 5/11/1951 gün ve 2472 sayılı yazılarına göre Mukaddema Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Kır kahvesi sokak 25 No.lu evde ikamet eden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/113$ Davacılar Abdülkadir Çiles'z,Bahaettin Çilesiz.Hatice Çilesiz avukat:Müçteba Kepecigil tari' fından dâvâlılar Süleyman.Rainiz,Seher.Tevfik,Ma:iya Yuvan oğlu.Uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • nöRlLAMNA RAKSI İG\Kininli GRiPiN ^MW 4 SAAT ARA İti GÜNOI Ş ÂDİT ÂİlNAİİlİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Buğday satılacaktır Akçadağ SultansuyuHarası Müdürlüğünden 1 1951 yılı mahsulü 80)ton yerli ve 70 ton akbaşak buğdayı paz.ırl'kla satışa çıkarılmıştır.2 Buğdaylar ayrı ayrı ve 29 Ocak 1952 salj günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • Çimento aSenacak Bayındırlık Bakanlığından Bakanlık ihtiyacı için 11.000 to:ı icnal malı çimento alınacaktır.Jşm eksiltmesi 8/Marl/1952 talihine tesadüf eden cu günü saat 11 de Bakanlık Malzeme Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 23.01.1952
  • m t I 11U Kırı ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDI R TılJMiiiıiııiiı "ı Hcuu" nır.45 Beyıir,II-ley|irv 25 leyfir,M leygir;15 Bey^fr SAYIN ÇİFTÇİLER;v;i?vı gıİNik rjkiplırl anımla al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan