Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Yol vergisinin ilgasına dair kanun tasarısı Tasarının karma komisyonda müzakeresine başlandı Ankara,21 Milliyet)Yol vergisinin kaldırılması hakkında hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı Meclise sevkedü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • MİLLİ SAVUNMA YÜKSEK KURULU DÖN TOPLANDI Başbakanın riyasetinde altı Bakanın ve Genel Kurmay ikinci Başkanının iştirak ettiği toplantı 2 saat sürdü Ankara.21 A.A.Millî Sa vunma Yüksek Kurulu bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Yeni bir Bulgar hezeyanı Bulgarlar hasmane hareketlerde bulunduğumuzu iddia ediyorlar Londra,21 AP)Bulgar hükümeti Türk hükümetine bir nota vererek» Türkiyenin kendisine karşı «hasmane hareketlerde» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • i Üç gün kar altında kalan bir tren Batı Anıerikada şiddetli bir kar tipisi neticesinde bir tren karla örtülmüş ve üç gün bu vaziyette kamuştır.Besimde üç gün sonra karların temizlenmesiyle kurtarılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • TÜR* üARMfcSl füTBüt MAfi$iü$HA$tmmm TAKDİM fMUCMTto.'1t t m.Peron adına konan kupa Arjantin konsolosluğu Lanus takı minin son maçı için Era Peronun ismine iıafeten bir kupa koymuş tur.Konak Otelinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Deprem bölgesinde bir tek vatandaş açıkta kalmadı Başbakan A.Menderes Cumhurbaşkanına bir telgraf çekerek yapılacak yeni yardımları bildirdi Hasankale.21 AA.Cum hur başkanına refakat eden arka daşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Fugün şehrimizde bava sabahleyin sisli öğleden v sonra bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçecektir.Hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Cafer Tayyar Paşa,başka bir gün,Ankarada Taşhan önünde Sarıefe Edibe rastlamış ve Sarıefe memleketin idaresindeki fenalıklardan bahisle sebep olanların bertaraf edilmesi lâzım geldiğine dair manâlı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Tepebaşında bir yaralama Sabıkalı Salâhattin Evvelki gece Tepebaşında semti heyecana düşüren bir kav ga olmuş,bir sabıkalı dostuna sataşan bir şoförü tabancayla ağır surette yaralamıştır Hâdise nin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Y.Ziya Ortaç C H.P.den istifa etti İstifaya sebep «Ulus» ta yazı yazdırılmaması imiş Ankara.21 Milliyet)C.H.P.nin sabık kalemşorlarından ve halen Ordu milletvekili bulunan Yusuf Ziya Ortaç partiden is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Yüce Divâna şevki istenen eski bakanlar Bu Yahudi vatandaş Halil Özyörük,Ali Rıza Türel,Müfii Erkuyunıcu ve Faik Yiirük'ün Yüce Divana sevk edilmelerini istedi Aiikara,21 Milliyet)Varlık Vergisi yılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Bayur'a ikinci cevap Köprülü Bayurun bütün isnatlarım reddetti Ankara,21 Milliyet)Dışişleri Bakanı Prof,Fuat Köprülünün gazetemizin 20 Ocak tarihli nüshasında intişar eden beyanatına Bay Hikmet Bayur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • iran Başbakanı alenen ölümle tehdit edildi Fedayam İslâm Cemiyeti Başkanı derhal serbest bırakılmazsa Musaddıkın öldürüleceği ilân edildi Tahran,21 AP)Feda yan-i İslâm teşekkülünün iki numaralı siması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Mısır dün ingiltereye şiddetli bir nota verdi Notada harp kanunlarına ve insanlığa karşı yapılan cinayetlere son verilmesi isteniyor Süveyşte yapılan çarpışmalar sonunda İngilizler tarafından esir alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1952
  • Amerikanın Dış memleketlere yapılacak yardım için 10 milyar 844 milyon dolar tahsis edildi Bütçedeki masraf yekûnunun dörtte üçü askerî kuvvetler,milletlerarası güvenlik,atom enerjisinin geliştirilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Cemiyet KONFERANS Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden Yetişenler Cemiyetinin:tertibettiği seri konferanslardan ilki bugün a^tıonolog Bn D Eîleillas tarafından Amerikan Haberler Bürosu salonunda verileçekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Tır 22 Ru 24 OCAK 9 1 a.ak 1 1952 Sa.11371 1 Salı 1367 VAİ CÎT VASATt EZANÎ Klines 7 20 2.09 j Oile 12 25 7.13 ikindi 14 57 9.45 Aksa i n 17 12 12.00 Yatsı 18 47 1.36 tırısa!i 5 37 12.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Ankara köylerinin içme suyu isi hallediliyor Ankara.21 A.A.Ankara yaliliği taralından 1951 yılında 70 köyün içme suyu işi ele alınmiştır.Bunlardan 57 köyün içme suyu akıtılmış olup,10 tanesinin su tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Bir İngiliz cerrahî profesörü şehrimize geliyor İngiliz sarayı cerrahî profesörü ve Britanya İmparatorlu,gu Spor Fecfcrasyonu Başkanı Sir Arthur Porritt,24 ocak perşembe günü şehrimize gelecektir.Prot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • 1^0—m0t*0pmm*#" m\IKRA Gece tramvayları Büyük şehiıleu!kendine göre hususiyetleri verdir.Buniarın başında da gece hayatı gelir,Istanbulun bu bakımdan Anadolunun başka hiçbir Vilâyeti ile muka yese edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • KISA HABERLER if Mevlânekapıda bulunan ve içinde kör,sağır,dilsizlerin bu lunduğu ve bakıldığı müesseseye vatandaşların gıda maddeler bakımından alâka ve yardımla n devam etmektedir.Dün de Şe\ket Yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • POLİSTE it Yeldeğirmeninde,Uzunhâfız sokağında oturan Vasil îstavridis fazla derecede sarhoş olarak dolaştığından yakalanmıştırit Nişantaşı Gençlik Kulübünde kalecilik yapan Kirkor Eyüp maçında yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Bu seneki kızılay baSo iu Hasılatı tamamiyle muhtaçlara gıda maddeleri teminine sarf edilecek olan Kızılay Bey oğlu şubesi balosu 26 ocak cumartesi akşamı Konak Oteli salonlarında verilecektir.Balonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Istanbul Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyeti kongresi Istanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyetinin yıllık kongresi 26 ocak 952 günü saat 14 de Cağaloğlundaki lokal binasında,yapılacaktır.Üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Avrupaya gönderilecek olan ilkokul öğretmenleri Memleketimizdeki kimsesia çocukların yetişmelerinin sağlanması maksadiyle bâzı ilkokul öğretmenleri ingiltere ve Almanya'ya tahsile gönderila çektir.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Denizyolları şileplerinin soğuk hava tesisatı ıslâh ediliyor Denizyollarının Kastamonu,Malatya.Kars ve Rize şileplerinin soğukhava tesisatı ıslâh edilmektedir.Gemilerin soğuk hava anbarları kısmen çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Denizyollarının Maliyeye olan borca Denizcilik Bankası Kanununa ek olarak Meclise sevkedi leceğini yazdığımız bir maddelik tasarı,Maliye Bakanlığ:tarafından hazırlanmıştır.Bu tasarı,Denizyollarının Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Yarın İS Amerikan subayı şehrimize geliyor Yüksek rütbeli 18 Amerikan subayı yarın memleketimize gelecektir.Amerikalı subayların bir kısmı kurmaydır,öze" bir askerî uçakla memleketi mize gelecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Pamuk S İM fi* mm düşüklük başgös Piyasanın yüksekliğini muhafaza etme!isteyen spekülatörler ucuz fiatla ma satılmasını hoş görmemektedirler İstihsal bölgeleridnen gelen haberlere nazaran pamuk fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Şoförler için yelli ehliyet cüzdanları hazırlandı Vali ve Belediye Başkanlı-ğınca esnaf cüzdanlarının esnaf,ve sanatkârlar klinikleri tarafından tevziine karar ve-rilmesindeıı sonra cüzdanların daha k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • İki balıkçı motörüne el konuldu Dün.Bebek koyunda Mustafa Kaptana ait «Küçük Reşat» ve Emin Ali Kalafata ait «Altı Kardeş» motörlerinin koyda sürtme suretile balık avladıkları görüldüğünden Liman Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • piyasacı Tekel Umum Müdürü satıhlardan çok memnun olduğunu söyledi n mı ıı ıı IH nıııTHTtT«nnn Tekel Umum Müdürü Yalter aün İzmirden şehrimize gelmiştir^ Umum Müdür,kendisiyle ko nuşan basın mensuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Turizm komisyonu toplantısı Turizm komisyonu dün saat 15 de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında toplanarak ihzarı çalışmalarına devam etmig tir.Komisyonun bu toplantısında şehrimizin bölge kalkınma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Terfi eden doktor ve sağlık memurları Şehri m izdeki sağlık müesseselerinde vazife gören doktor ve sağlık memurlarından bir kısmınm maaşları,Bakanlık taralından bir derece yükseltilmiştir.Maaşları art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Erzurum felâketzedelerine yardım Dosteli Yardımlaşma Derneği Erzurum felâketzedelerine yardım olmak üzere 100 lira bağışta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Bol miktarda narenciye mahsulü geliyor Mersin ve Adana bölgelerinden şehrimize son günlerde bol miktarda narenciye mahsulü gelmiştir.Hâlde portakal satışları gok ucuz olduğu halde,perakende fiatlar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • ¦0W Wwııf»ı «n MAKALE ingiiiereye yapabileceğimiz en büyük yardım £s!n:aI3 Hami DANIŞN3EMD Mısır meselesi hakkında 1.undan evvelki yazılarımdan birinde söylediğim gibi üçüncü cihan harbinin Kore'den s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Mühürlü bir evde bir kadın bıçaklandı Aynalıçeşmede,Çatıkkaş so kağmda randevuculardan Leylâ'nın oturduğu Çınar apart maninin bir dairesinde bundan bir müddet evvel randevuculuk yapıldığı tesbit edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Enrico Maiııardi bu hafta içinde «eliyor Dünyaca tanınmış İtalyan violonsel virtüözü Enrico Mainardi bu hafta içinde memleketimize gelecektir.Mainardi şehrimizde ve Ankarada piyanist* Ferdi Ştatzer re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Dorr dün Parise gitti Karşılıklı güvenlik teşkilât:Türkiye icra komitesi başkan-Russell Dorr dün sabah uçakla Parise müteveccihan şehri mizden ayrılmıştır.Russell Dorr,çarşamba günü Paris te toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Bakır şilepi esaslı surette tamir edilecek İskenderun limanında bir yük boşaltma esnasında direğ)kırılan Bakır şilepi havuza alı nacaktır.Geminin direğinin yenilenmesi fırsat bilinerek ba zı tadilât t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Nikâh kıyan bir çöpçü Üç gün sonra kızın aklı başına gelince karakola koşmuş Balatta Kireçhane sokağında 6 sayılı evde oturan ve bir bakır imalâthanesinde çalışan İsmail Sürün adında bir genç,bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • HALKIN SESİ I_Me kteplerde niçin tekel memurlarına tenzilât yapılmıyor?Bursa Yenişehir Tekel Mü düdüğü muhasebecisi Celâl Kocaalp yazıyor:«Tekel İdaresinde memurum.Bulunduğum kazada lise bulunmadığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • Piskapos,zeki ve sevimli gözlerle karşısındakine bakmakta devam ediyordu.Aynı konuyu,enine boyuna didikliyen.bir sürü noktayı daha inceleyerek birbirlerini iknaa çalıştı tılar.Nihayet,din adamı sözler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış lapan 7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Yeni seyrüsefer k&rar'arı l Seyrüsefer islerini tanzim edecok projeleri hazırlayan komisyon yeni ba zı kararlar vermiş.Bunlar arasında şimdiye kadar lıic kaza yapmayan ve suç işlemeyen şoförlere birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Cyrano de Bergerac Bu tercüme şaheseri geçen hafta içinde bir defa da İstanbul radyosunda temsil edildi.Oynayanlardan,oynuyanların kelimeleri değerlendirirken veya telâffuz ederken ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • 992 No.Topkapı önünde iki mandanın çektiği bir taksiyi çevi riyor.Direksiyonda çocuk denile cek taşta biri var Bu arkadaş meşhur bir otomobil meraklısı,dır;«Nairn ağbi,bu da bir hasta bk.iki gün direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Satılık Anonim Şirket hisseleri Senelik temettüleri çok iyi ve ihtiyatları kuvvetli,mevcudu sermayesinin birkaç misli olan maruf bir sabun şirketinin 5/1 nisbeündc hisse senetleri satılıktır.Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Orta Doğudaki mülteci Arapların dorumları BirSeşr^ş J^etıerdeki temsilcimiz İ.Savıri bu ess-rüüsia bi -karar sureti öne sürdü Paris,21 A.A.Birleşmiş Milletler hususî toplantısında Türkiye murahhası İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Esirlerin iadeedilmes Londra,21 Nafen)Sovyetler Birliği,hâlâ elinde tutmakta olduğu harp esirleri me selesini görüşmeyeceğini bildir mistir.Bundan bir müddet evvel Birleşik Amerika.Sovyet hükümetine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • İAZRETİ fflUHAMfflEDiN MHB88g Iftfin-SAMI» MATİZ TANt(HAYATI Haşimilere karşı boykot Uzun yıîîar m üs İli in anlar,bilhassa Haşimilerin mana'leşinde mahsur kaldıkları günleri unutmamışlardı.Tefrika No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Hollanda Başbakanı Amerikâda Vaşington,21 A.A.Dö:t günlük bir ziyarette bulunmak üzere Vaşingtona gelmiş bulunan Hollanda Başbakanı William Dress dün United Press muhabirine verdiği beyanatta iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Büyük deniz manevraları iiatılı dört devletin donanmaları Mans ve Şimal Denizinde manevra yapacaklar Londra,21 Nafen)İngiltere,Fransa ve Hollanda harp gemileri müşterek deniz manevralarına bu hafta ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Şarlonun en son filmi Hollywood,21 Nafen)Charlie Chaplin son çevirdiği «Limelight» isimli filminin ilk gösterilmesini doğduğu memleket olan İngilterede gösterilmesini istemiştir.Kendisi 1932 senesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Kral Abdullahın vakıtları iptal ediliyor Amman,21 A.A.Haftalık Elhavadis mecmuası bu sabah hükümet taralından Hazırlanan ve bu içtima devresinde parlâmentonun tasvibine sunulacak olan bir kanun tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • İstanbullu Serkisin Amerika da ki ihsanları Lisbon,21 Nafen)Dünyanın en zengin adamı,İs':anbuida doğan Calouste Sarkis GLbenkyan,dört buçuk milyon lira kıymetindeki sanat eserlerini Lisbon müzesine he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Yunusta yeni Nümayfşler Tunus,21 A.A.Şehrin Fransızlarla meskûn mahallerine girmeye teşebbüs eden 100 kadar Tunuslu polis tarafından tard edilmiştir.Kısa süren mücadele sırasın da bazı pencere camları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE Kore harbinde elde edilen tec Tübelerden istifade etmek üzere Britanya ordusu yeni bir askerî öğretim sistemine başvur maktadır.Kore harbinde tecrübe görmüş subay,assxib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1952
  • Siyasî İcmal Demirperde arkasında nefer oluyor Komünistlerin âdetidir.Dahilde işleri iyi gitmedi mi propagandalarını teksif eder,va/i jetlerini parlak göstermek için akıl ve hayale gelmeyen masallar u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1952
  • 1 Beynelmilel Mimarlar Birligi Başkanı Sir Patrick Abercrombiel dün Teknik Ünive sitede bir konferans vermiş ayıu zamanda Yüksek Mimarlar Birli ği tarafından şerefine tertip edilen kokteyl partide haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1952
  • BEGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A BİR PAPAS,KUÇUK BİR KRALI KAÇIRMIŞTI Metropolid Hanon,Almanya Kralı IV.Hanri'yi kayıkla kaçırmak için güzel bir plân kurmuştu.Muvaffak olunca da kendini Kral ilân etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1952
  • &P:M Wl-'t %4 Amerikanın meşhur turist ve eğlence şehri Miami yeni seyyahlar celbedebîlmek IcV bir çok afişler hazırlamıştır.Bu afişler güzel manzara ile güzel kadmı bir araya getirmek suretiyle goz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1952
  • Pekf*neredeler?Burada,Istanbulda.Ne zaman gelmişler bura ya?Çok olmadı.Bir kaç gün evvel geldiler.Şimdi nerede kalıyorlar?işte bunu bilmiyorum gü zelim.Bilmiyor musunuz?Peki kim biliyor bunu?Onları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • Ordu futbol şampiyonası baş!yor Birinci Ordu futbol şampiyonası bugün öğleden sonra Şeref Stadında başlıyacaktır.Bu seneki şampiyonaya 9 takım ıştü rak etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • Mustafa Kaplanın bir rekor denemesi Maratoncu Mustafa Kaplan,bu pazar günü" Ankarada bir rekor denemesi yapacaktır.Bilindiği gibi Demirsporlu atiet 42 km.yi 2 saat 34 dakikada koşarak Türkiye rekorunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • 4&4' J^u.Pür^-m Eski bir maziye sahip olan İstiklâl Kulübünün bu sezondaki futbol takımı Diğer küme kulüpleri:14 ktm am r.ı.r,I I II İli—Bakırköyde 1921 de kurulan İstiklâl Kulübü eski ve şöhretli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • Japon yüzme takımı Isveçe gidiyor Stockholm hususi muhabirimiz Engin Yontunç bildiriyor)Aralarında «Uçan balık» nam ile tanılan dünva yüzme rekortmenlerinden Hironeshin Fu ru hashi'-hin bulunduğu Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • anın en sporcuları kimlerdir?Avrupanın en tanınmış spor mecmualarının tasniflerine göre Zatopek birinci geliyor Avrupanın şöhretli ve büyük spor gazeteleri 1951 senesinin en iyi 5 sporcusunu tayin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • çîı güreş Is vadiler Olimpiyatlardan evveS bizimle yapacakları güreşlere önem veriyorlar de durmaktadırlar.İşveli ğüreşççiler,01impİ3*atlardan evvel Stockholm'ü ziyaret edecek o'an Türk güreşçilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.01.1952
  • Sukutu hayal Sulhi GARAN 1924 Olimpiyatlarından sonra parlayan ve İtalyan futbolunu geliştiren Orsi ve Mon tileri yetiştiren ve geçtiğimiz mevsim,Büyük Britanya adalarında İngiliz millî takımiyle yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • If BİMİK MUKÜMüÂR Tor:No:120 "Mey de,mahbup de,z:v'c de lara verdiği haktır.Bedene ez Yazan:SAMANCIGİL Allahm insaniyet haramdır Arabam hazırlandı mı?Muştala ağa ve diğer ağalar koşuntular;hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • Cameron nazik bir sesle:«Çok müteessirim.Miss Drew.Buraya gelmekten pek memnun görünmüyorsunuz ,dedi.«Olduğun yerde kalmayı tercih ederdim.Madeleine birden sustu,tekrar kitabım okumaya koyulduöğlen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • Batan İngiliz «Affray» deniz' altısının araştırıldığı sıralarda İngiliz Kraliyet donanması ihnî şube'erine bağlı teknisyenler,i en kısa birzamanda içerisine su sızmayan özel tipte bir televizyon cihaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.50 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doyu ekspresi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • Yapma kuzum,Allahını seversen yapma!Ne olur Refik,bir delik de bu taraftan açalım.Bak ne güzel olacak.Ha.ha.ha!Öhhüü.Öhhüü!Yapma' Allah askına yapma Kâmuran!Sonra ben ne yaparım.Herkesin içinde nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Ar;ılı.ve program 13.00 Haberle;13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl.H 40 Türküler PIJ 15.00 Kapanış.17 57 Açılış ve program 18.00 Dans müziği P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda Piyes 3 peıde Yazan:S.Kingsley Çeviren:SAHNE T-Sahneye koyan,M.Ertuğro!Çarşambadan ba^ka her akşam saat tam 21 de Cuma taiebe)Pazar matine saat tam 17-de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • MT7AMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 te M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 1a n.atine ve çararnba 16 da tcnzi lâtiı maline sormagîr" ŞarkJİı tuluat oyun Kı^.ıue aksamı iıe cumarteîmatine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DP A M KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustus Goetz Tü.kçesi;Re$iha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 K O M E D 1 KIS M I Penbe Evâra Kaderi Yazpn;Turgut Özak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 ı 3 4 5 6 7 d 9 10 i B 12 j SOLDAN SAĞA 1 Yaramaz.2 Toprağı İcaz;Gemiyi azıya alan;Bir harfin okunuşu.3 Bit renk;Hatırla;Nefi edatı.4 Rüzgâra emir;Fransızca bir harfin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Hakemlerin bugür kü mühim toplantısı Adalet Galata maçında Galatalı seyircilerden bazılarmın hakeme tecavüzleri dolayisiyle;İstanbul bölgesine bağlı futbol hakemlerinin,Galata takjmımn maçlarını idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Tepebaşında bir yaralama Bas tarafı birincide vurarak çocuğunu düşürmüştür.Bu sebepten Faruğa kin besliyen Salâhattin,evvelki gece Tepebaşmda taksinin yanında duran Farukla eski meseleden dolayı münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Yüce Divân TBaştarafl birincide)Yüce Divana sevk edilmeleri için Meclis dilekçe komisyonu na başvurmuştur.Leon Taran to bu münasebetle dilekçesine bir de broşür ilâve etmiştir.JLeon Taranto Varlık Ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • tngilterenin yeni Tahran Büyükelçisi Londra,21 AP)Büyük Britanya,İranla gergin bir safhaya giren münasebetlerini ıslâh ümidiyle,genç fakat muktodir bir diplomatını,46 yaşındaki Robert Hankey'i Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Iran Bcşbakanı rBa„ tarafı birincide)nm hayatının tehlikede olduğı» nu dünyaya bildiririz» demiştir.Safavî,bu sene Musaddık re jimi tarafından mahiyeti açık lanmannş olan bir suçtan do layı tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • f Baş tarafı birincide)mış!demişti.Bunları gözönüne alarak vasiyet mütalâa olunursa tertibe ait malûmatın mahdut eşhas ve efkâra münhasır kalmadığına,yalnız içlerinden Erzincan Mefou.su Sabit ve Faik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • hezeyanı I Baş tarafı birincide)tada.«Türkiyenin,Bulgaristan» karşı tecavüzkâr hareketler için bir üs hafine geldiği» belirtilmiştir.Notada,Türkiyenin Bulgaristanın iç işlerine müdahale hususunda Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • izmirde feci bir otomobil kazası oldu fid kişi öldü,iki kişi ağır surette yaralandı îzmir.21 Milliyet)Bugün öğleden sonra îstanbuldan gelen uçak yolcularından 4 kişiyi hava alanından alarak şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Uludağ da ki ölüm vakası Tahkikat yeni bir safhaya girdi.Otelin kapıcı ve garsonu tevkif edildi Bursa.21 Milliyet)Uludağ hâdisesi hakkında şehrimiz Savcılığı tarafından yapılmakta olan tahkikat yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Yol vergisi TBoç tarafı birin cidel Tahsil yerleri:Tahsil olunan vergi,yol vergisi namı altında Maliyeye her yıl irat kaydedilecektir.Bu maddeler üzerinden* eibayet edilecek vergiler,ithal edildikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Mısıra gidecek olan süt nne Bursa.21 Milliyet)Yeni doğan Mısır Veliahtı için GörüTc le köyünden sütnine seçilen Gül zade ûzhan ve Emine Balaban adında iki kadının ve Kral Faruk'un sütkardeşi Fatma Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Bayur'a ikinci cevap 'Bos tarafı birincids İftiralarını isbata davet ettiğimiz bu zat,bu hususta cevaptan âciz kaldığı cihet1» işi mugalataya dökmeği tercih etmiş ve yeni iftiralara kalkmıştır.Bu mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Amerikanın yeni bütçesi 85 milyar Bas tarafı birincide)zamanda Savunma Bakanlığının ha'en eünde,geçen malî yıldan müdevver ve henüz sarfedilmemiş 90 milyar dolar bulunmasının da sebebini teşkil etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Senatör T*ıft9 Eisen* howeri destekliyor Vaşington.21 AP)Senatör Taft.General Eisenhower Başkanlık için namzetliğini koyduğu surette,kendisinin onu destekliyeceğini söylemiştit.Bundan sonra muhabirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Ankara,21 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Fikri Apaydının başkanlığında toplanmıştır.İlk önce Talât Vasfi Öz'ün difteri aşısının mecburî olarak tatbik edilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Mısır dün ingiltereye bir nota verdi tarafı birincide açık ve her türlü müdafaa vasıtasından mahrum şehir ve ka sabaları bombalamak ve aastahaneleri de masun bırakmamak la İngiliz Komutanlığı insanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • Emirerleri tasarısı komisyonda Ankara,21 Milliyet)Hizmet erleri ile seyis erleri hakkın da hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının görüşülmesine bugün Millî Savunma Bakanlığı Komisyonunda başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1952
  • I Bag tarafı birincide)bütün sıhhî yardımlar mahallin de yapılmaktadır.Zelzele bölgelerindeki köylere,hasar ntsbetinde ve ihtiyaçla ra göre 2500 çadır dağıtılmıştır Derhal tevzi olunan 400 ton yaka ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.01.1952
  • ZAYÎ:Cağaloğlu Erkek Ortaokulundan 943 senesinde 2 nci sınıftan almış olduğum tasdiknamemi zayi ettim,yenisini ala cağımdan eskisinin hükmü yoktur.110 Rauf Hekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:951/5810 Mahcuz olup paraya çevril,meşine karar verilen 15 mermer li masa,24 sandalye,üzeri cam lı yazıhane,1 kasa ve 30 çuval böreklik un 28/1/1952 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Fatüh 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçhğından:952/2 T.Aksaray Namıkkemal Caddesi 1/5 sayılı kahvenin üstündeki 7 No.İri odada 7/1/1952 tarihinde vefat eden Nazif oğlu Abdülkerlm Günerin ilân tarihinden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri öner EĞMEZOCLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • İSVEÇ MAMULÂTI VOLVO T3I GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALÂTÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHİR HAN Tel.40430 ı 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • 1 Abidinpaşa caddesi Kuruköprü meydanlığı arasındaki yolun beton yol apilmasi ve buradan çıkacak taşların Kızılay caddesine nakli kapalı zarf u:uliyle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 43520.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Katranlı kenevir alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 5000 kilo katranlı kenevir satın alınması kapalı znrf)usulü ile eksiltmeye konulmusutr.2 Malzemenin tahmin edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • I.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Yardım Cemiyeti Başkanımdan Cemiyetimiz üyelerine avans verilmesi ve yardım şekillerinin değiştirilmesi hususunda tüzüğümüzde yapılacak tadill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme ile meyva pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa.Al,Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA »e Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • İstanbul İflâs Memurluğundan:951/17 Müflis Rekor Ecza Dçposu Moiz ve îzidör Ajüelo ve Ortağı Şirketine ait olup İstanbul Aşirefendi Caddesi Dilsizzade Hap No:6/7 de mevcut ve muhtelif cins ve marka pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Byğday satılacaktır Akçodcğ Sultcnsuyu Haras,müdürlüğünden 1 l85J yılı mahsulü 80)ton yerli ve 70 ton akbaşau ouğdayı pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.2 Buğdaylar ayrı ayrı ve 29 Oeak 1952 salj günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • I Doktor Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Hergun saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kaouı eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parm akkapı Küçük îşhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ifânı Açık eksiltme ile 66 parça demir pencere,kasa,kapak takımı ve parmaklık ve teferruatı yaptırılacaktır.İhalesi 29/1/1/52 sai1!günü saat J4.30 da Anadoluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • Edincik Belediye Başkanlığından Edindik kasabası içme suyu şebeke proiesi tanzimi isi açık ek.iltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.Bedeli kcafi 3000 üç bin liradır.Muvakkat teminatı 225 liradır.ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • SANAYİİNİN ^N ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X •en mütekamil teknik •zarif yapı msam vormiyan yolculuk] •yakıtta ekonomi rakipsiz fıat İD ŞAHANE MOTOSİKLETLERİ» İttUn VASIFLARIDIR TMKIVt WUHHASIR ITHUMÇUI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden:1 Istanbul şehri Belediye hudutları ile Küçükçekmece,Rami,Küçükyalı,Maltepe,Kartal,Pendik,Yakacık;Anadolu ve RumeHikavağı mmtakalan dah'Vnde fabric-dan bayiere bira tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.01.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi rapoHa^Jespit.edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA'ARARSINIZ BALECİN FABRİKASI:DOLAPOCUE CAdl64T«l 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan