Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • N.4\I A m ira I Ulu sanın tetkikleri Atlantik Paktı Askeri Konseyinde temsilcimiz ola rak Amerika'da bulunan Amiral Aziz Ulusan tetkiklerine devam etmektedir.Resimde Amiral Aziz Ulusan Atlantik Donanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Atlantik Paktına tam ve eşit haklarla Amerika Dışişleri sözcüsü:"Türkiye ve Yunanistan Atlanfik Paktına davet edilirken hiçbir şart ileri sürülmiyecektir9f dedi İtalyan Bakanlar Kurulu Pakta iştirakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Zam taleplerine umumî bir bakış on zamanlarda iktisadî devitil 'teşekkülleri sık sık ücret tezyidi talepleriyle karşılaşmaktadırlar.Yalnız zümre menfaati hedef tutularak yapılacak bu gibi teşebbüsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Yarından itibaren "K en heyecanlı faslına Izmirde suikast te 'iliç Ali hatıraları,nın başlıyoruz:Atatürke şebbüsünün içyüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Güreş seçmelerine dün başlandı Greko Bomen güreş seçmelerine dün Spor ve Sergi Sarayında başlanmıştır.Genç kabiliyetlerin katıldığı seçmeler heyecanlı olmuş ve alâka toplamıştır.Besimde iki genç sporc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • t,s Yabancı gözü ile m' ı ı M» ı imi Türkiyede kalkınma Mr.Illff.kalkınma ha inle ı tni/den »sitayişle bahsediyor Evvelki gün Ankaradan şehrimize ge en Milletlerarası Imaı ve Kalkınma Bankası Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Terakkiperver Fırkasının hükümetçe ilgası I I Elde edilen vesaika nazaran Fırka,teşkilâtına dağıttığı talimatname ve programlarda,din hürriyeti için propagandada bulunmak maddesini dahi başlıca faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • ~V J s V.Uzun bir maceradan sonra batan Flaying Enterprise gem* sinin batmadan evvelki hali Flying Enterprise Şilebi dün batta Kaptan ve muavini kurtarıldı.Gemi bir milyona sigortalı idi Nevyork,10 AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Kızını satan 88 lik ihtiyar Ankara,10 Milliyet)Bugün şehrimizde çok enterasan bir alış veriş hâdisesi olmuştur.Yenidoğan mahallesinde oturmakta olan Ethem Güngör âdında 88 yaşında bir ihtiyar on yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • C.Bayar Ankaraya dönüyor I Cumhurbaşkanı dünde I Hataylılarla bir ko-t nuşma yaptı Adana,10 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar beraberlerinde Büyük Miuet Meclisi Başkanı Refik Koraltan.Genelkurmay Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Ycman bir dolandırıcı Dolandırıcı Faik I Yazısı 7 ncide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Istanbul Valiliği Prof.Gökay'ın yerine Mtikerrem Sarol'nn getirileceği tamamen asılsızdır Dünkü bir sabah gazetesinde İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ın değiştirileceği ve yerine İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Basın suçu ve askeri mahkeme Karımı Komisyon,basın suçlarının askeri mahkemelerce yargılanamıyacagma karar verdi Ankara,10 Milliyet)Büyük Millet Meclisinde Adliye ve içiş'eri komisyonlarından te şekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • m ı iskân Bankası tasarısı Kurulacak olan banka göçmenlerin iskân işini tedvir edecek Ankara,10 Milliyet)Bir müddet önce,bir milletvekili tarafından göçmenlerin iskân edilerek müstahsil hale getirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • Acheson,Edenle dün bir görüşme yaptı iki Dışîşle i Bakanı arasındaki müzakereler tamamen gizli tutuluyor.Görüşmelery bugün de devam edecek Müzakerelere devam eden Acheson'la Edem,Truman ve Chnrchiirie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1952
  • tbni Simdim tavassutu Suudî Arabistan İngiliz Mısır ihtilâfına bir hal çaresi bulm!çalışıyor Kahire,10 A.A.Burada açılandığına göre,îngi'iz Mı sır İhtilâfına sürate bir hal çaluevamı ün:7 Sü:7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Yasak bö'gede dolaşmış Ortaköyde askerî depoların bulunduğu yasak bölgede şüpheli vazıyette görülen bir şahıs yakalanmış,bunun aynı semtte Osmaniyede 21 numa ralı evde oturan Feyzi Yazgan olduğu anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • İki sarhoş kavga etti H; Jjk Başkan adında birisi evvelki gece Tepebaşı gazinosu önünden geçerken sarhoş hal de kaldırımda duran Alâattin Okkaoğluyla çatışmışlardır.Bilâhare başhyan kavgada bıçaklar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • TOPLANTI Beyoğlu Kız Lisesi Oku Aile Birliğinin yemekli toplantı,sı.25 ocak cuma gecesi Taksim Belediye Gazinosunun büyük salonunda yapılacaktır.istanbul Tüccar Derneği aylık toplantılarından otuzuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • TEFRİKA No.12 TEFRİKA No.12 Bir yarım küre,bir cam boru,bir de alev.Bu ocak,sağladığı pratik neticeden ziyade güzel bir buluş olmas bakımından genç adamın hoşuna gidiyordu.Kösede,deri bir koltuk vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • KISA HABERLER Birkaç günden beri şehrimiz de bulunan Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek dün Vilâyette Vali ve Belediye Reisini ziyaret et mistiric Yedikule Verem Hastahanesinin yeni tesis olunan 50 yatakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • POLİSTE ir Sonuna Kadar Mücadele gazetesinin sahibi Tarık Turha aleyhine Matbuat Kanununa ay kırı olarak icabeden yerlere,çıkan nüshalardan gönderilmedi ğinden Savcılıkça dâva açılmış,tır.Üsküdar Tayg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Kızılay ana tüzüğünün tadili Türkiye Kızılay Derneği ana tüzüğünün 35,61,S2,63-a,94 üncü maddeleriyle 142 nci mad desinin birinci fıkrasının de ğiştirilmesi ve ana tüzüğe ge cici üç madde eklenmesi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Şüpheli bir ölüm Taksimde Kazancı Pürtelâ/sokağında 5-1 sayılı evde otu ran ve Hüseyin Erişkin ile bir likte yaşadığı anlaşılan,Mü zehher Tezgörüş dün sabahı karşı evinde zehirlenme alâmeti göstermiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Bal sergisi açılacak Memleketimizde arıcılığı teş vik ve bal istihsalini artırmak için Tarım Bakanlığı tarafın dan memleketin muhtelif bölgelerinde açılacak kursların a dedi 147 yi bulmuştur.Bal istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Kömürden zehirlendi Kızıl toprakta Selâmi çeşme sokağında 11 sayılı evde otu ran jandarma yüzbaşısının e mir eri Mahmut ile,iandarmr Ali Yılmaz yattıkları odaya a dıkları mangal kömüründen z terlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Vali Yeşilköyü teftiş etti Vali ve Belediye Reisi bu sabah yanında 6 ncı Şube ve Yeşilköy Bucak Müdürleri olduğu halde Yeşilköy Bucağını teftiş etmiştir.Dispanser,postahane ve Bucak Müdürlüğüne tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Bir define bulundu Iiayırsızadada yapılan bir kazıda 196 adet Bizans altını meydana çıktı Yassıadada yapılmakta olan bir inşaat mahallinin temel kısımları kazılırken ameleler tarafından topraktan mamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • HALKIN SESİ Yayalara merhamet istiyorlar Okuyucularımızdan Üniversite talebesi Uç genç kızın şikâyeti:«Belediye bazı yerlerde yayalar.n çekinmeden geçmeleri için geçit yerleri yap tirdi.Sözde nakil va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • İki bin liraya kadar otomobil satılacak d memleketimiz ara-'akında Almanya ili sında geniş mikyastı Yağlı tohum piyasasında hareket başladığı bildirilmekte dir.Bakliyat üzerine de hariçten talepler ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Süleymaniye doğu me vine 25 yatak ilâve ediliyor Sağlık Bakanlığının 1951 malî yılı programında bulunan Süleymaniye doğumevine ilâve edilecek 25 yataklı pavyonun inşaatı tamamlanmak üzeredir.Bundan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Gümrük teşkilâtına alınacak memurlar Gümrük ve Tekel Bakanlıp;müfettiş muavinliği imtihan lan önümüzdeki ay içinde ya pjlacakür.Bu imtihanlara yü' sek mektep mezunları girebi leceklei'dir.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Üniversite bütçesi Istanbul Üniversitesi bütçesi önümüzdeki günlerde Büyük Millet Meclisinde müzakere edilecektir.Bildirildiğine göre,bu seneki Üniversite bütçesine yapılması düşünülen iki tesis için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Turist kongresi Türkiye Turizm Kurumu kongresi bugün saat 15 de toplanıyor n-ıı iMBig-ırırT-n-ı-ıı-Türkiye Turizm Kurumunun kongresi bugün saat 15 de Ticaret Odasında toplanacaktır.Büyük alâka toplaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Emniyette yeni tâyinler istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda vazifeli bulunan âmirlerden bazıları arasında nakiller yapılmıştır.Altıncı Şube Müdürü Muzaffe?Attila 1 inci Şube Müdür Muavinliğine,2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Sahte altın satmış Recep Yıldırım adında Çoruhlu bir tüccar Sirkecide mal almak için dolaşırken,bacanağı Emin Aydın'a rastlamıştır.Emin,Recep'e,Düzcede bir arkadaşının üzerinde Hazreti isa'nın resmi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Anadolu ve Rumeli yabaları arasında kurulacak köprü İstânbulun Anadolu ve Rumeli yakalarını birleştirecek olan asına köprü mevzuunda Be lediyece yapılan çalışmalar devam etmektedir.Köprünün inşa edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Erzurum felâketzedelerine yapılan yardım Erzurum felâketzedelerine yardım için teşkil edilen komite faaliyete geçmiş ve ilk yardım olarak 38 çift lâstik ayakkabı ile 198 lirayı Erzurum Va liiiği emrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Kalyaya krom satıyoruz Bir İtalyan firmasiyle hükûmetimiz arasında bir müddet ten beri devam eden* müzakereler sona ermiş ve krom ihra etmemiz hususunda anlaşmaya varılmıştır.800 ton krom önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Boşanmalara dair münazara Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 nci sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu münazara dün öğleden sonra Fakültenin konferans salonun,da meraklı bir davetli kütlesinin işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • •¦¦im 1 t MAKALE Bir zekâ âbidesi ismail Ham Randevu tâyin ederek kendileriyle görüşeceğim gün ölüm haberlerini aldığım iki büyük adam hatırlıyorum:Biri ve birincisi Süleyman Nazif,ikincisi de yiğit E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • Beygir eti satanlar Son günlerde sucuk vesaireye katmak üzere beygir eti kul lananlara rastlanmış ve bunlar hakkında takibata geçil misti.Beygir eti mevzuu üzere vazifelendirilen Vilâyet ve BeJediye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • FIKRA II ükâfat «Avrupa ve Dünya Federasyonu Fikrini Yayma Cemiyeti» heılkesin iştirak ede ıbileceği bir yazı müsabakası tertip etmiş.Mevzu şu «İnsanların ve milletlerin hakiki ve devamlı bir sulh,emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frv isveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes Açılış apan.7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • 11 OCAK 1952 Cuma Bu 29 K.Et 1367 VAKÎT VASATt EZANt G ün eg 7.25 2 27 Ö^'le 12.21 7 23 tkindJ 14.26 9 47 Akçam 16.56 12.00 Yata 1835 1 37 î sak 5.39 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1952
  • ^DURUMU ^Şi^fH^ Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin poruna göre bugün cehrimizde hava;sabahleyin az bulutlu Y£ sisli,öğleden sonra bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.Rüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • iyasî İcmal Libyalı vatandaşlar Yeni Libya hükümetinin Türk tâbiiyetinde olan Libyahkvrı anavatana çağırdığı hakkında bir haber geldi.Söylendiğine güre Türkiye'de Libya doğum,lu on beş bin kadar vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Jran Kraliçesi nylon çoraplara boykot ilân etti Tahran,10 A.A.împaratoriçe Süreyya Pehlevi,yabancı memleketlerden gelen nylon çoraba boykot etmek tizere kurulan Iran Kadınlar Birliğinin Başkanlığını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Bir artist Walcott'a 250 bin dolar teklif ediyor New Jersey,10 A.A.îsm açıklanmayan bir kadm sinema artisti,ağır siklet şampiyonluğu unvanını Harry Matthews'e karşı muhafaza et mesi için Los Angeles't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Beş esrarkeş yakalandı Galatada Kaval sokağında Osman Topuz'a ait 35 numaralı evin birinci katında esrar içildiği haber alınarak zabıta tarafından yapılan âni aramada Mehmet,Mustafa,Bedia,Nazmı,Midyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • 75 yaşında bir adam sokakta fenalık geçirdi 75 yşında Hasanoğlu Ahdî,Keresteciler Caddesinden geçerken,üzerine gelen fenalıkla yere düşmüş ve baygın bir halde Cerrahpaşa II as t aha nesi ne kaldı nlmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Alış veriş yüzünden kavga Şark Sinemasına talaş satmak yüzünden Hüseyin Koçyiğit ile Emin Deniz,aralarında çıkan münakaşada birbirlerini dövdükleri,bunlardan Hüseyinin Emini bıçakla yaraladığı anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Belçika da kabine buhranı Brüksel.10 A.A.Joseph Pholien'in dün istifa etmesi üzerine meydana gelen siyasî buhranı bertaraf etmek maksadiyle istişarelerine devam etmekte olan Kral Baudouin bu sabah Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • italyan Ayan Meclisi Başkanı istifa etti Roma.10 A.A.İtalyan Ayan Meclisi Başkam Encrico d2 Nicola istifa etmiştir.De Nicola,İtalya'nın ilk Cumhurbaşkanıydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Âmerikada seçimler Cumhuriyetçiler General EisenJhower'in temmuzdan önce sivil hayata dönmesini istiyorlar Vaşington 10 AP)Massachusetts Cumhuriyetçi Senatörü Cabot Lodge Jr.dün,General Eisenhower'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Bir zelzele filimi şehrimize geliyor Paris,10 A.A.Cezayir Meteoroloji Servisi Müdürü Fransız zelzele âlimi profesör Gaston Grenet,teknik yardım programı gereğince Unesco tarafından vazife ile lst.ar.b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Emin Tallal Italyaya gidiyor Şam,10 AP)Ürdün Krah Tallal,beraberinde Kraliçe ve maiyet erkâniyle bugün Şam'a gelmiş ve Suriye Devlet Reisi tarafından resmen karşılan mistir.Kral,İtalyada kısa bir tati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • ı mı ı.ı ii up—b—e Mevlûdu Nebevi Esbak Süleymaniye Mebusu re Şirketi Hayriye Umum Müdürlerinden mer hum HİKMET BABAN ruhuna 13 Ocak 1952 Pazar günü öğle namazından sonra saat 12.45 de)Nuruosmaniye ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • SANAT HAREKETLbRI İki dergi HIsar'm Ocak 1952 yirmi birinci sayısı Ankara'dan,Kervan'm aynı tarihli döıdünctt sayısı da İzmir'den geldi.Birbirlerine zıd anlayışta iki dergi:Şöyle,masanızda,yan yana du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • ıvrupanın Scltuman Plânının tatbiki Adenauer'in Ingî.terenin bu plana katılması için teşebbüse gezileceği bildiriliyor Bonn,10 AP)Başbakan Konrad Adenauer,dün,Batı Al manya Parlâmentosunun,Avru p&nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Sudan hakkında Mısır'ın Hartum,10 A.A.Sudan hükümeti nezdindeki sivil ingiliz müşaviri Sir James Robertson Sudan basınına verdi,gi bir beyanatta lngilterenin Sudan'ın 1952 yılında kendi statüsünü tâyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikada yapran bazı tecrübeler müspet netice vermiş ve üç renkli gül elde edilmiştir.Bu gülün renkleri,sa rı,kırmızı ve pembedir.Amerikada yetiştirildikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • HAZRETİ MUHAMfflEDiN 1flf»l*SM*İH MTİt TAM HAYATI Mekkede sefahet âlemleri Aristokrat tabakayı teşkil edenler meyhanelerde kadın oynatır,şarkı söylet r,para harcarlardı TEFRİKA No.9 Mekke şehrinin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Mangal kömüründen zehirlend' Küçükpaz'4-H«ai yanyıdalc arsada 47 plâkalı kamyonun şoför muavini Ali Uğur,otomobi' içinde yaktığı mangal kömürün den zehirlenme alâmeti göstermiş,îlk Yardım.Hastahanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Biraz aşağıya gelsenize!Diye bağırıyordu.Prens ilk önce kendini tutamadı.Yerinden fırladı.Merdivenin yansına kadar indi:Ne var,ne oluyor?Diye sordu.Geldi!Kim geldi?O kadın.Hangi kadm?Canım,işte o.Hani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • G ileceğimi getiriyorsunuz!Tilkiye tavuk yemek isteyip istemediğini sormuşlar,o da:Güleceğimi getiriyorsunuz demiş.Dün gazetelerde okuduğumu/bir şehir haberi bize bu hikâyeyi hatırlattı.Biz güldük,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Porfekizde tevkifi r rfi Uların.mr ro^—l^—uO" Hükümeti devirmek üzere komplo hazırlandığı bildiriliyor Londra,10 Nafen)Manchester Guardian gazeteshvn Lizbon muharririne göre,hükümeti devirmek üzere hn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1952
  • Ruslaştırma politikası Birçok Rus aileleri peyk memleketlere gönderiliyor Londra,10 Nafen)Kremimin «Sovyetleştirme» siyasetini şiddetlendirmekte olduğuna dair raporlar a mraaktadır.Bu arada yeni bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1952
  • mmsm IYurt gezisine çıkan 'ıımhıırbaşkanı Celâl Bayar,Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan ile birlikte Adana'da tezahüratla karşılandığı sırada.2 Bir müddet evvel istik,lâliııe kavuşan Libya B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1952
  • Paramonnt film şirketinin genç artistlerinden Mona Freeman ilk defa ofarak höyük bir film çevirmiştir.«Aziz Brat» isimli olan bu filmde Mona Freeman başrolü oynamakta ve bn çok sahnelerde mayo ile gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ipodromdan saraya yükselen güzel kadın "Haşmet penah demişlerdi,o sizin için bir zevce olamaz.Onu şehrimizin bütün meyhaneleri tanır,imparator kendisine nasihat edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1952
  • Birinciliklere dün sabah 20 bölgeden gelen 153 güreşçinin iştirakiyle heyecan1!bir şekilde başlandı Türkiye Greko Romen güreş şampiyonası dün saat 13 de Spor ve Sergi Sarayında başladı.Bu seneki birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • Pehlivan.Mahmut Celâlettin Paşanın selâm verip yürümesi üzerine lbo da arkasını dönmüş ve yü rümüştü.Kendisine seslenildiğini işitince süratle döndü ve cevap verdi:Buyurun efendim.Pehlivan şimdi aklım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • İngiltere Kupası maçları)ingiltere kupası maçları bu hafta ca oynanacaktır.Büyük bir aiâKa ile takip edilen bu karşılaşırlar gittikçe heyecanlı bir hal alma.t?dır.Finalistleri Wemblcy'de Kralın huzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • We eker eşeliyor Avustnryanm kuvvetli takım larından Wacker,26,27,Ocak ve 2,3 Şubat talihlerinde Demir spor,Ankaragücü ve Gençûerbirliği ile dört karşılaşma yapmak üzere Ankaraya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • i' J&M.J 'JİMS^,KMfk.'W Büyük bir varhk gösteren Snltansellnı lakımı son kadrosuyla Diğer küme kulüpleri:11 ^¦¦ıım»-ir,ı.rmp.Resmî lig maçlarına bu sene ilk defa iştirak eden Y.Sultan Selimliier netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • Amerikan boksörlerinin şikâyeti Vaşington,10 A.A.Amerikpda birçok boksörler ve Amerikan futbol* oyuncuları,maç esnasında delerinin kırılması ve ağızlarıma incinmesin den şikâyet etmektedirler.Mçselâ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.01.1952
  • 'mim,mmm* Bu hafta yapılacak lig maçları 12/1^1952 Cumartesi Mithatpaşa Stadında:13.00 Beşiktaş Beykoz T özerehgin.M.Afi.F Esin.14.45 Fenerbahçe K.Paşa M.Güventürk.Z.Kuyumlu.R.Atakanı.Şeref Stadında:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 perde Yazan:S.Kingsle* Çeviren:T Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her j akşam saat tam 21.15 de ÎCuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de f\uf\M A K S 1 M de J^l Cumartesi,pazar 16 L îa matine ve çartmba 16 da tenzilât',ı matine SORMAGU* Şarkılı tuluat ayım Pergembe akşamı iie cumartesi matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • RA DYO İSTANBUL 12.57 Açılıg ve program 13.00 Haberler 13.15 Kancık hafif öğle müziği «Pİ» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği «Pİ» 1440 Türküler «Pİ» 15.00 Kapanış 17.57 Açılıg ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 3.00 Nejat)îneboluya 8.15 Uludağ)Bandırmaya 12.00 Ülgen)Ayvalığa Gelecekler 6.30 Erzurum)Bandırmadan 7.00 Seyyar)Karabigadan 14.35 Marakaz)Mudanyadan 15.00 Bursa)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • Argıthan Belediyesinden Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme ile 34-36 beygir kuvvette imperyal m-ırka müceddet bir değirmen motörü alınacaktır.Muhammen bedel 7900 lira muvakkat teminat miktarı 592
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • Doktor Hafice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük îşhan No.66''1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KAEACAN Bu nüshada Yazı İğlerini idare eden:Faruk DfcMiKTAŞ yeı;ı,u.v.v ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Mathaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • Kara külhanı Serpfmiş gitmiş kâfir oğlan.vişne fidanı gibi.Artık kelimeleri eze eze konuşuyor;konuşurken boyruiıu ileri uzatıyor,hafuçe kanburunu çıkarıyor.Tezgâhın önundeki üç ayaklı,yüksek tabureye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • Mecmuaların bulunduğu vit rin-u u.ıut'Ki gene ndara on îar çıkar çıkmaz elinde tuttu ğu mecmuayı arıya bırakarak arkalarından dışarıya çıktı.Tam o esnada diğerlerinin bin diği taksi hareket etmişti.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • m BuyupüKüMıı^ TEFRİKA No.10» Yazan:SAMANCIGtL Tez ş j hainin sesini kesin.Kapıda bekleyen baltacılar birer ok gibi içeriye daldılar Paşanın şaşkınlığı artıyor,yavaş yavaş endişeye düşüyordu.Çünkü Mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • 123 4 I 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 İskambilde bir kâğıt;Kes;Duman kiri.2 Dilenciye karşı vazifeni ifa et iki kelime)Alkış.3 Tersi fiil eki;Âlâ argo-Tek.4 Şart edatı;Hücum;Devamlılık.5 Beyaz;Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1952
  • İSTANBUL B£İ.EDÎYESt REHÎR "ft 4TBOLABI Saat 21 de ORAM KISMİ SOYGUN Yazan:Jevad Fehmi Battel Telefon 4215?KOMKDİ KI^M» DİMYATA CiDERKEH Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersaa Teleton 40409 Pazaı günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Fransız generalinin sıhhî durumu oldukça ciddi Paris.10 A.A.Paris'ten haber verildiğine göre,geçen hafta bir ameliyat geçirmiş olan General de Lattre de Tasingny'nin sağlık durumu gayet nazik bir vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Türkiyede kalkınma rnr 5*arr£ı birincidel diktan sonra dün lstanbua dön düm.Bankamız Türk hükümeti ile 2,5—3 senedenberi temas ba ündedir.Eski hükûm #th$ başla1yan işbirliğini yem hükümet de vam ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Basın suçu F*f" tarafı birincide!ların mahiyeti ne olursa o'sun mezkûr kanunda j azılı olduğu cihetle özel mahkemelerde yargılanmaya tâbi tutulacaktır.Bu tefsire göre,bundan sonra basın yoluy'e işlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Dün geceki güreş seçmeleri Türkiye Greko-Romen güreş şampiyonasına dün gece de Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Alınan teknik neticeleri veriyoruz.52 küo:Dursun 1st)Sabriye Hatay)tuşa;Ayhan De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Flying Enterprise ilebi dün battı I Baş tarafı birincide!haftadan beri denizle mücadele eden kaptanının cesaretini ve vazıfeseverliğini övmüştür.tam bir denizcidir.Denizin bütün cilvelerini olduğu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Acheson Edenle görüşme yaptı Baş tarafı birincide 1 Mısır.büyük devletler sofrasından ortan kırıntılar la geçinmeyi reddetmektedir.Or ta Doğuda sulhun muhafazası için,Mısır'ın millî emellerinin gerçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Sarıyer cinayeti Haticenih annesi ve ablası tevkif edildi Sarıyer cinayetinin bir haftadır devam eden tahkikatı dün neticelenmiştir.Tahkikatın düne kadar devam eden seyri bu tüyler ürpertici cinayetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Filistin uzlaştırma komisyonu Dörtlerin karar sureti tasarısı hakkındaki tadil teklifleri müzakere edildi Paris,10 A.A.Filistin Uzlaştırma Komisyonunun müs takbel vazife ve salâhiyetlerine mütedair ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Mısır ingiltereyi tekrar protesto etti Arap Birliği Genel ihtilâfına karışma] Kahire,10 A.A.Mısır bugün İngiltere'ye gönderdiği bir protestoda,kıtalarını,Süveyş Kanab bölgesindeki köyden geri çekmesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Amerika Sovyetlere yeni bir nota verdi Notada,harp içinde Rusyaya verilen gemiler ve paralar isteniyor Vaşington,10 A.A.Birleşik Amerika son harpte Sovyetler Birliğine ödünç verme ve kiralama kanunu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Bir Amerikan şilebi Pasifikte tehlike işareti veriyor Settle,10 AA.Japonyaya gitmekte olan Pennsylvania şilebi,Şimal Pasifikte seyir halinde iken S.O.S.işareti verilmiştir.Deniz fırtınalı olduğundan â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor I Baş tarafı birincide!1 cayan idi.elde edilen vesaika I nazaran Fırka,teşkilâtına da-ğıttığı talimatname ve programlarda,din hürriyeti için propagandada bulunmak maddesini dahi ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Filipinler sabık Başkanının kafili mahkûm oldu Manila,10 A.A.Filipinler eski Cumhurbaşkanı Quezon' un karısı,kızı ve damadım ve diğer sekiz kişiyi otomobille seyahat ederlerken tuzağa düşürüp öldüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Rusyada bulunan esirler Amerika,Cenevrede başlıyacak tahkikata Rusların da temsilci göndereceğini ümit ediyor Vaşington,10 AP)Birleşik Amerika,Birleşmiş Milletlerin,Sovyet Rusyada kam'ş olan «yüzbinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Ibni Suudun tavassutu İBas tarifi Jv î-vriHsl resi bulmak için Kral Ibni Suud Londra ve Vaşington mzdinde teşebbüse geçmiştir.Kral Ibni Suud tarafından Mısır Kra lı Faruk ve Başbakan Nahas Paşaya gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Atlantik Paktına iştirakimiz 'Baş tarafı birincide] malarını talep etmiştir.Trımıan'ın demeci Vaşington,10 A.A.Baş kan Truman,Türkiye ve Yunanistamn Kuzey Atlantik Paktına alınmaları hususunda muahede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Yaman bir dolandırıcı Galatada Güven otelinde yatan ve Gıresundan iş yapmak üzere îstanbula gelen Hüseyin Öztepe enteresan bir şekilde dol andırılmıştır.Hüseyin,Ceşmemeydanın dan geçerken,yanına bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Celâl Bûyar f Bas tarafı birincide 1 dağı ilçesini ziyaret etmiştir.Sa mandağlılann coşkun tezahürleriyle karşılanan Cumhurbaşka nımızı Belediyede,Samandağı Belediye Başkanı Şahap Çilli şehir halkı ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • 12 bin lira hava parası BeyoğJunda Lamartin caddesinde 4 numaralı apartmanda oturan Vahan Karay,Jirayir adında bir otomobil tamircisine dükkânını 12 bin lira hava parasıyla kiraya vermeyi pa zarlık et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Churchill seyahatini bir gün tehir etti Nevyork,10 AP)İngiltere Başbakanı Churchill,kötü hava şartlan yüzünden Kanada başkenti Ottawa'ya uçakla gitmek tasavvurundan vaz geçerek bu gece trenle hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Gn.Robertson Kıbrıstan döndü Lefkoşe,10 A.A.Orta Do ğu İngiliz Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Brian Ro bertson,Kıbnsa yaptığı üç günlük teftiş gezisini müteakip bugün uçakla Fâyid'e gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Kızını satan ihtiyar Bas tarafı birincide)tigal esen 42 yaşlarında Hasan Akpınar'a kiraya vermiştir.Bu satış muamelesini haber alari komşular hâdiseyi zabıtaya bildirmişlerdir.Bunun üzerine Ethem Güng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • Giresun Muhribi Bir yanlışlık yüzünden tehlike atlattı Gölcük,10 K.H.A.Amerikadan yeni alınan G)sınıfı Giresun muhribi tamir edi irken yanhşlık'a devir vatları açılmış ve derhal hu bölmelere su dolmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1952
  • F.R.Atay mahkemede Sanık yazısında hakaret unsuru bulunmadığını iddia ediyor Ankara.10 Milliyet)Falih Rıfkı Atay'ın Ulus gazetesin de çıkan «Çeteciler» adlı makalesi dolayısiyle D.P.nin mânevi şahsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.01.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN QV02& İsveç çel iğinden' imâl edilmiştir.Hususî tertibatı sayesinde toprağı istenilen derinlikte sürer.Sağlam yapısı sayesin-4 de uzun müddet daya nır.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Nakil işi yaptırılacaktır.Divanyolundaki Eminönü MalmüdüıiügU binası tahliye ile eşyalar ve evrak ve sair malzeme kasalar dahil)Hocapaşa Maliye binacile,Beşiktaştaki Baltacılar dairesine nakli pazarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Devlet havayolları Yeşilköy meydan başmüdürlüğünden X Açık eksiltme suretiyle cins ve miktarı şartnamesinde yazılı 8 kölem yangın söndürücü malzemesi satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 446G lira 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • 3000 adet potele için konsol safın alınacaktıri.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 6000 lira tutarmda olan yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme 14.1.952 pazartesi günü saat 10 da pazarlığa kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Yenişehir kültür derneği başkanlığından Ana Tüzüğümüzün 12 nci maddesi gereğince 13 ocak 1952 pazar günü saut 15.30 da Cemiyetimizin merkezinde senelik âdî toplantımızı yapacağımızı saygı!arımızla bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Kereste alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma komisyonundan 1 30 metre mikâp meşe,dişbudak ve karaağaç kala* açık eskiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 8600 lira olup muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER,Kaymaya7* ve^ Şahlanmaya Karsı' Ön ve" Arfci Tekerleklerde Hususî Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin Eh Sert Topraklarda ve En Ağır İşlerde kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Sümerbank alım ve safım müessesesinden Fiktif Gümrük Antreposu için aradığımızı evvelce ilân etmiş olduğumuz binalı veya binasız arsaların kiralanmasına veya satîlmasma mütedair tekliflerin 15.1.952 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Bulunmuş eşya 1951 aralık ayında Tramvay,tünel ve otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı listesi İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Adet Muhtelif cins çantalar 52 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 1Q1 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • işçi aranıyor San'at Enstitüsü motor tamir kısmından mezun bir işçi,Orta San'at Okulundan mezun bir işçi alınacaktır.İsteklilerin Şisli,Perihan sokak No.70/1.Şişli Garajı ustabagıbğına müracaatı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Zührevi ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey I Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • 4 Lokman Hek.'nn Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder:istanbul Pivanvolıı N«v 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • MİLLİYET Nüsbası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • İstanbul Asliye 3.cü Hukuk Yargıçlığından:951/1498 Beyoğlunda Bozkurt mahallesinde Dolapdere Caddesinde en eski 80.yeni 6 taj 279 No.da oturan Ansyak,Zabel,Onnik ve Armoniki'nin gaipliklerine karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • OPERA TÖB Dr.CAVİT GÖNÇER Umumi baş,k'ann,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı Aşağıda cms ve mıkdarı yazılı 3 kalem kuru sebze kapalı zarfla 1 Şubat 952 Cuma günü saat 15.30 da Kayseri As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Evsaf ve şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı istanbul ikinci icra me-nurluğundan 951/7057 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından satılarak şü yuun izalesine karar verilen 1 Eminönü Alemdar mahallesinin Taşteknele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânlar ı Satınalma Komisyonu Başkanlığından Miktarı Muvakkat Cinsi teminat Tarih gün saat Tipo mürekkebi Sarı 418 Kilo 215 Lr.25/1/952 Cuma 10 «Sarı ve Yeşib Yeşil 390 Asit Sülf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • GRİ PiN ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ tOrtltı htrmolur r# dethti ittiıml göslt/lr.Kininli GRİPİN Bn$,di},sinir,adale ağrılarını teskin «der.Siyatik ve romatizma tedavisinde ba« an ile kullanılmaktadır.Grip v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.01.1952
  • Satılık fabrika arsası Topkapı Maltepesi Bayrampaşa caddesinde fabrika kurmaya elverişli 12 498 M2 arsa Eyüp icrasının 951/1997 numaralı dosyası ile şuyuun izalesi için 16/1/952 çarşam-Da günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan