Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • F i I i stin uzlaştırma komisyonu Amerika,İngiltere ve Fransa ile birlikte Komisyon çalışmalarının devamını teklif ettik Paris,6 A.A.AFP)Bi;•leşmiş Milletlerdoki Amerikan murahhas heyetine yakın çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Erzurum felâket zedelerine yardım Bafra,6 A.A.Bayındırlık Bakanlığı,PasinVr zelzelesinde felâkete uğrayan vatandaşlara yardım olmak üzere tahsis ettiği yüz metre küp kereste,bugün Bafra Orman işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Bulgar işçisinin sabotajları Satalin'iıı doğam günü,bîr vapur ile bir fabrika havaya uçuruldu Londra,6 Nafen)Bulgaristanda komünist idareye kar şi sabotaj hareket.erinin artlı ğı haber alınmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Adalet Bakanının d em eci Nasuhioglu,»ülek'in «özlerinin askerî mahkemelere bir nevi tariz teşkil et" tiğini belirtti Ankara,6 A.A.Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioglu aşağıdaki beyanatta bulunmuş tur:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Lig maçlarının ikinci günü Profesyonel lig maçlarının ikinci gün karşılaşmaları dun Mıthatpaşa Stadmda oynadı ttk maçta Beşiktaş Emniyeti 3 0 mağlûp etmiştir İkinci maç,Fenerbahçe arasında oynandı,iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Mersin öğretmenleri ile yaptığı samimi hasbihal inkılâplarımız birçok engeller aşarak bugünkü şekline gelmiştir.Bunda en kuvvetli âmil muhakkak ki,Atatürktür„ Tüccar Kulübünde de konuşan Bayar,istikba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Anıerika'daki temasları büyük bir alâka ile takip edilen Başbakan Churchill Truman ile Churchill arasında ilk görüşme Acheson ve askerî erkânın da hazır bulunduğu toplantıda Batı dünyasının savunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Ödemişte mü essif bir hâdise îzmir,6 Milliyet)Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı bucağında dikkate şayan bir hâdise cereyan etmiştir.Taf silâtı şöyledir Bir düğün evinde hazır bulunan Mustafa Çetiner,namı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Eisenhowerin bir mesajı Savaş bütün dünyaya şamil bir mahiyet taşımaktadır Paris 6 A.A.Bugün yayın lanan bir msajında General Eisenhower şöyle demiştir:«Avrupadaki müttefik kuvvet leri başkomutanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Amerikan hava kuvvetleri Kore'de savaşan Müttefik birlik* lerine havadan paraşütle top indiriyar Korede mütarekenin imzalanması meselesi Robert Schuman,Korede harbin çok kısa bir zamanda sona ereceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • 1 Terakkiperver Fırkanın kuruluşu İsmet Paşanın tavırları ile çalımları Terakkiperver Fırkanın doğmasına sebep olmakla kalmadı.Onun tagaiiüp ve tahakkümünden bizar olan,fakat hiddetlerini izhara imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Başbakan Pleven Pleven Kabinesi Demiryollarında yapılan reform Pleven'ic durumunu güçleştirdi Paris,6 Nafen)Başbakan Pleven'in koalisyon hükû metinin birkaç gün içinde düşeceğine buradaki siyasî muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • içişler i Bakanının beyanatı «Binlerce memurun tekaüde sevk edileceği şeklin* deki haber,seri halinde imâl edilen yalanlardan biridir.Ankara 6 A.A.Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın Kudret)ve •
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Izmirdeki iş Bankasının anahtarı kayıp Fikri Babacan isminde bir çoban şüphe üzerine yakalandı îzmir,6 Milliyet)Şehrimizde eşine ender rastlanan bir hırsızlık hâdisesi vuku bulmuş,İş Bankası kasaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1952
  • Dünkü so&uk havada yapılan Haç'ın soya atılma töreni Haçın suya atılması Dün şehrin muhtelif semtle-Tinde allaçın suya atılması» merasimi yapıldı Dün saat 11 de Ortodoks mez hebine mensup vatandaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Tarım Bakanlığı Müsteşarı memleketimize döndü Bir müddetten beri Tarım iş leri hakkında tetkikatta bulun male üzere Amerika'ya gitmiş olan Tarım Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Sargut,tetkiklerini bitirer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Piyasada para darlığı ve işsizlik var Son günlerde,umumî o'larak piyasada geniş mikyasta bir Buna sebep,Orta Anado' dolu ve Karadeniz havalisinde kışın çok şiddetli devam etmesi ve bankalardaki halk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Tehtkeli caddeler rtfO'll »IIH^UnH Bunlun tesbit eden Belediye bazı tedbirler aklı Belediye şehrimizde deniz V:e narını takip eden ana caddelerin tehlike arzettığini gözönünde tutarak,yeni hadiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • TEFRİKA No.8 Belediye Reisinin karısı kaçamak gözlerle doktora bakarak çatalını telâşla sağ elinden sol eline aktardıktan sonra önündeki pembe som balığını yemeğe koyuldu.Saçlarının arasına iliştirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Tekel işçilerinin ücret durumu tesbit ediliyor Tekel tesislerinde çalışan işçilerin,fazla mesailerinin kaldırılmasiyle ücretlerinre hâsıl olan farkı,her fabrikada ayrı ayrı tesbit etmek için seçilen ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Karayolları Bölge Müdürleri bir toplantı yapacak Karayolları Bölge Müdürleri bu ay içinde Bayındırlık Ba kanlısında bir toplantı yapacaklardır.Bu toplantıda yapım,bakım,makine ve idare işleri servis ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Şeker istihsalimiz süratle arttırılacak Adapazarı ve Adanaia bâcer şeker fabrikası kurulmasına karar verildi Memleketimizde yeni şeker fabrika arı kurmak ve şeker istihsalâtını arttırmak içm ya pılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Dr.Nejat Kulakçı mahkemeye verildi Cerrahpaşa Hastahanesi ku lak,boğaz,burun kliniği şefi Dr.Nejat Kulakçı hakkında uzun zamandan beri Sağlık Ba kanlığı ve Belediye Müfettişleri tarafından yapılan tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Bir seyyar satıcı metresini ağır surette yaraladı Fatihte Babahasan mahalle sinde Rerma Tulumba soka ğında 30 numaralı evde oturan seyyar satıcı Mahmut Tezgi den dört senedir beraber ya sadığı ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • İş isteyen bir sabıkalının marifeti Sabıkalı hırsızlardan VasfJ Ova,Yeldeğirmeninde.Koşu yolunda bir inşaatta çalışan usta Orhan Kaba'dan iş iste mis ve işe başladıktan bir saai sonra da ustanın ceket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Fatihte bir nargile yüzünden çıkan kanlı kavga Fatihte Ahmediye Değirmen Çıkmazında 18 sayılı evde otı ran Sn dik Akbaş,evvelki gec yarısı,aynı semtte Velinin kal vesine giderek,oturmuş,kah vecinin na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Yeni tütün mo hsulü Bu seneki mahsulün çok iyi olduğu bildiriliyor ı mı* Pim' 14 ocakta açılacak elan Ege tütün piyasasına ait hazırlıklar tamam anmak üzeredir.Ege bö gesınde 1951 istihsalinin az oluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • POLİSTE it Emniyet ekipleri,şehrir muhtelif semtlerinde yaptıkları kontrollarda 9 kişide bıçak,3 kiside de tabanca bulmuşlardırit Tekelde bekçilik yapan Abdülâziz,Kadıköyde Kuşdili köprüsünden geçerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • KISA HABERLER if İlimiz dahilindeki köylerin muhtaç çiftçilerine tevzi edilmek üzere.Tarım Bakanlığı tarafından tahsis edilen 734 ton tohum luk buğday alâkalı komisyonca ilçelere taksim edilmiştir it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Me nleketimize sahziynet altın mı sürülüyor Son hafta zarfında altın piyasasında kayda değer bir temevvüç görülmemiştir.Piyasa sakin ve işsiz geçmiştir.Ziynet altınları ve bilezik sarfiyatı durmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • hava ^DURUMU ^J Yeşilköy Meteoroloji îstasyoanun verdiği hava tahmin rapo ma gö e bugün şehrimizde ha-sisri ve bulutlu,zaman zaan yağışlı geçecek,rüzgârlar uzey ve kuzey-doğudan kuv-'tlice esecektir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • m^0¥^mf MAKALE Üniversitede iyi bir yenilik ismail Hami DANIŞMEND İstanbul Üniversitesinin kıymetli Rektörü Kâzım İs mail Gürkan'dan bir tezkere ile üç Test cetveli aldım.Tezkerede «Lise me'zunu gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • fır 7 Ru 9 OCAK 25 l.Ah.1952 K.Ev 371 Pazartesi 1367 VAİ [ÎT VASATİ EZANİ 1;ii ne ş 7.26 2 31 Ogk 12.19 7.24 ikindi 14.43 9.47 Aksan l 16 56 12.00 Vata 18.32 1 38 İmsak 5.40 12 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • FIKRA Milne vvor kadınlarımız Bütün medeni memleket lerde olduğu gibi kadının ce miyot hayatında mühim vazifeleri vardır.Bilhassa sosyal yardımlaşma sahasında kadının oynıyacağı rol erkeğinkinden çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Köy okulları inşaatında köylüye bir mükellefiyet yüklenmiyecek Millî Eğitim Bakanlığı köy okullarının inşa masraflarını köylüye tahmil eden 5210 sayılı kanııunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Tekel bayilerinin bir talebi reddedildi Tekel bayileri,idareye müracaat ederek,satış beyiyeleri nin arttırılmasını istemişlerdir.Bu talep Bakanlık ve Tekel Genel Müdürlüğünce incelenmiş ve artma için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Bir üfürükçü suçüstü yakalandı Şehremininde Nevbahar ma hailesinde,Kuka sokağında 8 numaralı evde üfürükçülük ve büyücülük yaptığı tesbit edilen Cemile Eğit,kendisine tebdili kıyafet yaparak giden siv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • ihraç edilen yumurtaların damgalanması isteniyor Belçika hükümeti.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek Belci kaya gönderdiğimiz yumurtaların muaye" neyi müteakip damgalanmasını ve bu işin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • HALKIN SESİ Bizde hayvanat bahçesi olamaz mı?Beyoğlunda Asmalımescit te Şadan sokclk 12 numarada Recep Mısırlıoğlu yazıyor «Şimdiye kadar epey sayahat ettim.Hemen her büyük şehirde bir hayvanat bahçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • ÇAY r Sağır.Dilsiz ve Körler Derecinin İstanbul Şubesi 12 ocak umartesi günü saat 14 ten 19.30 kadar Konak salonlarında bir anslı çay tertip etmişti:KONGRE i İstanbul Filâtelist Kuiübüün yıllık mûtat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Muhlis Erdener kalb krizi geçirdi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Baş-Ükam Muhlis Erdeneı bir kalb krizi geçirmiştir.Muhlia Erdener evinde istirahat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış apcm.7.89 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Mecidiyeköyünde bir spor alanı yapılacak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü,Mecidiyeköyünde yapılacak olan gençlik spor alanı için likör fabrikası arkasındaki sahanın istimlâkini karar laştırmıştır.Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1952
  • Bir adam eski karısını kıskanarak ağır surette yaraladı Dün Üsküdarda,bir şahır üç sene evvel boşadığı karısı nı yabancı bir erkekle görüne,kıskanmış,bıçakla tehdide kalkmıştır.Valideiatik Küçükosmanp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Arap memleketleri ve Mısır Mısır,Arap memleketlerini kendi,peyki telâkki ettiği için İngiltere ile olan ihtilâfında Arap Birliğinden çok şeyler bekliyor,birlik azalanım hep birden Londraya karşı cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Amerika Macar notasını reddetti Vaşington,6 A.A.Birleşik Amerikanın New-York ve Cieveland'daki Macar konsolos •hıklarını kapatırdı üzerine Ma car hükümeti Amerikan hükümetine bir protesto notası vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • SANAT HAREKETLLRİ esim eler bakımından dil Ne yıkıcılık,ne menfi propaganda,ne de bedbinlik.Düşünyorum,düşünüyorum,yıkar yol bulamıyorum;samimiyetime inanın,lütfen:Bu defa yalnız kelimelerden,kelime b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Sovyet casusları İngiltere'de Beşinci Kol'a karşı şimdiden tedbirler I alınıyor_Londra 6 Nafen)Scotland Yard'ın siyasi şubesi ile teşriki mesai eden askeri istihbarat teşkilâtının M.I.5 şubesi İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Almanyanin savunması Vaşington,6 A.A.Televizyonla aksettirilen bir beyanatında,Almanyaûaki Amer?kan Yüksek Komiperi John Maccloy,Doğu Almanyanin mu halef etine rağmen Bat:A'manyanın,Batı Avrupa Savunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • İki u^ak çarprştı Warrington ingiltere)6 A.A.Birleşik Amerika bahriyesine ait bir bomba uçağı Burton Wood hava alanına ineı ken pist üzerinde hava'anrnai üzere talimat bekleyen C—47 ti pinde bir nakli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Lizbonda yapılacak tonlantı Ottawa,6 A.A.Atlantik Konseyine Başkanlık etmekte cr'an Kanada Dışişleri Bakanı Lester Pearson,ewcce 2 şubatta Lizbonda yapılmasına karar verilmiş olan Atlantik Paktı Konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Londra telefon rehberi Londra 6 Nafen)Londranın telefon şebekesi çok genişlediğinden rehberleri hazırlamak işi gün geçtiKçe zor olmak tadır.Halen dört kitap olan Londra telefon rehberinin basılmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • J&pon suSh candieşması ngiltere Japon sulh andlaşma* 111ı resmen tanıdığını ilân etti Londra 6 A.A.Dışişıeri Bakanlığının dün akşam lngılterenin resmen Japon sulh andlaşmasını tasdik eden ilk meni-Jek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Dünya turuna çıkan transatlantik New-York 6 vA.A.ı lngiii?Cunard Kumpanyasının 34 bin tonluk Caronia transat ant:ği dün akşam buradan 100 gün sü recek olan 23 bin millik bü ük Afrika ve Hindistan tene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • gCuzey Âfriko üsleri ı «il r ı nur ıı ıı ııı-ı—ı" Birçok Alman firmaları üslerin inşasına iştirak ediyor Berlin 6 Nafen)Kuzey Afrikada inşa edilecek olan Amerikan üsleri için bazı Alman firmalarına bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Seferberlik Dairesi Başkanı wsison,raporunda silâhlanma hazırisğının devam edeceğini belirtti Washington 6 A.A.Birleşik Amerika seferberlik dairesi başkanı Wilson bugün Başkan Trumana verdiği 1951 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • I Edep V3 terbiye dersi Beykoz deri ve kundura fabrikası saraciye kısmın-da çalışan Habil Koçyiğit j bize gönderdiği bir mek-I tupta sokaklarda halkı bizar eden terbiye mahrumu kimselerin artmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Abdül mufla I i bin vefa I ı Hazreti Muhammad,de esi Âbdüimuttalibin et nazesi arkasında Sısçk ra hıçkıra yür&ıdü TEFRİKA No.5 Çıkan kısanların hulâsası Ilazreti Muhammed Fil yılında 571 Milâdi senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Amiral UEusan'ın tetkikleri Annapolis,6 A.A.Tiuk Genel Kurmay Başkanlığf Istıh barat Servisi Başkanı Amiral Aziz Ulusan pazar günü Annapolisdeki Amerika Deni?Akademisini ziyaret edecektir.Amerikan Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE Patupent deniz üsüsne bağlı tecrübe merkezinin bir uçağı,bir tecrübe uçuşu yapmak üzere hayalandıktan biraz sonra 30 metre irtifadan yere düşerek parçalanmıştır.İki pilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1952
  • Rlti.ı.ı KAjAkAS TEFRİKA No.85 R*mal K/MSIP Karşıdan da çarçabuk açtılar.Yalnız hiç ses çıkmadı.Kim açmışsa sanki*ilk önce kendisi konuşmak istemiyor du.Telefon edenin söze başlamasını bekliyordu.Peri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1952
  • Helsinki'deki «En mükemmel anne» müsabakasını kazanan Madara Elşea «Talnız sıhhat kafi değildir.diyor ve «Asıl mühim olan,yavrumuza mes'ud olabilme kabiliyetini verebilmektir;bu da ona sevgi ve şefkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Van Gogh eserlerinden birini beğenemeden ölmüştü Dostuna verecek beş parası olmayan değerli ressam,para yerine kulağını kesip vermişti Vincent Van Gogh 1853)de Ho lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1952
  • 1 Ü&fr* 4# Mııhammcd Ali Cinaimi doğum günü vesilesiyle Pâkistanın Ankara Sefareti Maslahatgüzarı M i r Mulıammed •Şeyh ve eşi Ankara Palasta bir kabul resmi tertip etmişlerdir.Başbakan Yardımcısı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1952
  • fiaSya lig maçları Roma Radyo» Bu haftak lig maçları sonunda Jtıventus li;lideri olmuştur înternazionaie'i 3-2 yeneı Juvcntus sezonun bu en kritil maçını zaferle bitirmeğe mavaffukolmuştur.Bülent Eken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Fenerbahçe Istanbulspor macında San Lacivertlilerin bir hücuma golfo netlcelenİrlccB dünkü maçta oru 2-1 yendi Hakem n Kâmili çıkarması üzerine F.Bahçeli idareci ve antrenörü sahaya g'rdHer,oyun inkıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Kendisine yapılan nasihatleri,emmisini filân bir anda unutuvermişti.Makarnacının gerilemeye başladığını hisseder etmez derhal birkaç sert elen se daha çekti ve hasmının hiç de ümit etmediği bir anda â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • ir oyunla mniyef i 3 0 mağlûp etti Siyah-Beyazh fakımın gollerinden ikisini Şevket,birisini de Kâmil attı Dün Dolmabahçe Stadında profesyonel lig maçlarının ikin ci gün karşılaşmasına devam edildi.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Yıldızlar basketbol turnuası Dün Yıldızlar Basketbol Turnuası G.Saray Kulübü salonunda yapıldı.Neticede Vefa Darüşşafakayı 34 18,Beyoğluspor da Adaleti 29 27 mağlûp etmiştir.İstanbul Basketbol Lig Maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Ankara lig maçları Ankara 6 Hususi)Bugün lig maçlarına 19 Mayıs Stadında oynandı.İlk maçta Kalespor Demirspora 3-1 mağlûp olmuş tur.İkinci maç Ankara lig birinciliğini tâyin etmesi bakımından mühimdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Diğer küme maçları v Hilâl Darüşşefakayı güzel biı oyunla 4 1 yendi Diğer küme lig maçlarına dün Şeref,Fenerbahçe stadlan ile A Hisar sahasında oynandı.ŞEREF STADI Ortaköy 4 Adalar 0 Ortaköylüler hâki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Fransa ligleri Paris Radyo)Bu hafta oynanan lig maçlarında şu neticeler al nmıştır;Nimes 1 Nice 3 St.Etienne 1 Lüle 3 Strasbourg 0 Le Havre 2 Lens 3 Reims 1 Sete 2 Marseille 0 Nancy 2 Sochaux 1 Bordea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.01.1952
  • Profesyonel lig pjvan cetveli Takım Maç G.B.M.A.Y.P,1 Beşiktaş 110 0 3-02 2 Vefa 110 0 3-02 3G.Saray 1 1 0 0 2_0 2 4F Bahçe 110 0 2-12 5 İ.Spor 10 0 11-20 6K Paşa 1 0 0 1 0.2 0 7 Beykoz 10 0 10-30 8 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • BÜMİK^ÜKİhVlBÂR* TEFRİKA No.105 Yazan:SAMANCIGİL Hasan Kalfa Sultanahmet meydanına getirildi ve boynundaki iple ağaca asıldı Dur.Aklıma bir şey geldi.Rumeli kadıaskerliğme giden Çeşmi Efendi pek makbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 BBÜ 10 11 12 m SOLDAN SAÖA î 1 Sevinç;Fikir;Barsak.2 Tartakla;Tersi Rütbe 3 Yüz;Sıhhati 4 Bir edat;Güzel tadat et iki kedime)5 Ah zolunan 6 Tutsağın kadım;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti toplanacak Şoföıler ve Otomobilciler Ce miyeti.önümüzdeki cumartesi günü cemiyet merkezinde,mesleklerinin dert ve ihtiyaçlarının görüşüleceği brr toplantı tertiplemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • Demiryolları Derneğinin İstanbul Şubesi açıklı Merkezi îzmirde olan Türk Demiryolları Derneğinin İstanbul şubesi dün öğleden sonra Sirkeci ganndaki lokal merkezinde açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • Şehsr Tiyatrosundan 3 kişi terfi ettâ Son zamanlarda müfettişler tarafından Şehir Tiyatrosu muasebecilerinin teftişi netice sinde verimli ve başarılı mef „" ileri görülen muhasebeci Nihat Moray ile gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • T rkiye Küçük Asyaya giden köprüde sert,îyi talim görmüş bir orduya sahiptir Müşterek menfaatleri olan milletlerin karşılıklı korunmalarını mütezammiû bö ge savun ma teşekkülü,şimdi kat'î bir hakikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • FAYDALI Vapurlar f Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 8.30 Uludağ)Bandırmaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya Gelecekler 9.00 Güneysu)Karadenizden S.00 Ordu)Karadenizden 20.00 Marakaz)Mudanyadan 6.30 Tırhan)Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • RA D YO İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği «Pj» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği «Pl» 14.40 Türküler «Pl» 15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de yw^f MAKSlM'de M^4\Cumartesi,pazar 16 M J» M îa n.afne ve çar-M ^L m amba 16 da tenzi-lâfı matine Zhaıdr sormagîr" Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • ««Al KÜÇÜK Karakolda SAHNE Piyes 3 peıde Yazan:S.KingsleY Çeviren:T Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,pazar matine saat tam 15 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • Batı Almanyaya s'A'tıan mülteciler BerMn,6 A.A.Ha'ka h taben radyo ile yayınladığı bir demecinde,Berlin Batı Kesimi Belediye Başkanı Ernest Renter demiştir ki:Berlin her ay Sovvet bölgesinden gelen 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • «Acaba Standard Oil Kum panyasının adamlarından biri ile ıtıi teşerrüf ediyorum» diye sordu.Cameron gülerek:«Kayır.Beni bilmem hatırlayabilecek misin,hani.O esnada Garrisonun karısı odadan çıktı,adarn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • ÎSTANBUL EDÎYESf SEHtR J',ATROLABİ Saai 21 de SOVGUN Yazan:sva d Fehmi Brşkut J'elifon-42157 KUMKD1 DMYATA CiSFRXES Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Na2im Dersaa Teleton 40400 Pazar günleri U 30 da Matine Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.01.1952
  • ^ssğ Bağırmasa a» İki tek,sadece ilci tek,diye kandırdı beni.Yoksa,»Eski gün eri yadetmek' anış veya şâd» etmekmiş bana vız gelirdi.Çünkü ben artık «kendimi kurtarmak»,«nayatımı tanzim etmek» istiyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor f Baş tarafı birincide] noktadan tetkike lüzum gördü.Fırka umdelerine yabancı telâkki edilen ve iki taraflı siyaset takip ettiği ileri sürülen Rauf Beyin hattâ Fırkadan çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Bir gemimizin geçirdiği tehlike Limanımızdan Zonguldağa git mekte olan 1760 tonluk Subaşı gemisi Kefken açıklarında iken makinesinde vuku bulan bir ârızayüzünden geri dönmüş ve bu arada ambarlarının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Polonyada gıda sıkıntısı artıyor Londa,6 Nafen)Polonyadan son gelen raporlardan anlaşıldığına göre,bu memlekette hüküm sürmekte olan gıda sıkıntısı müthiş derecede art mış bulunmakta V3 harp senelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Bir şilebiniz karaya oturdu Rotterdam 6 AP)Türk bandıralı «Vanı şilepi,pazar gü nü sabahı,nehri mansabında karaya oturmuştur.İstanbulda bağlı olan Van şilepinin uğradığı bu kazaya dair mü temmim ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Amerikada kış manevraları Vaşington,6 Nafen)New-Yoık'a yakin Brum askerî kam pinda 33,000 Amerikan asken kış manevraları yapmaktadırlar.Bu manevraların hususiyeti sıfırın altındaki soğuk havada atomik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Kerede mütarekenin imzalanması meselesi Bas tarafı birincide)Dünkü mUzakereler Pan Munjon 6 A.A.Harb esirleri meselesini müzakere eden dört numaralı tâli komisyonun bu sabahki toplantısı bir saat 40 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Adalet Sakanı buki Kaşım Gülek,ana kanunlarımızdan olan ceza kanununun 161 inci maddesi hükmün ce takibata uğramıştır.Bu ka nun ise Genel Sekreteri bulun duğu partinin iktidar zamanına ait bir tesisid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Ödemişteki hadis 3 tarafı bi'inrîdel linden çıkardığı saldırma ile ra ki şişesini açmak istemiş,bunu gören jandarmalar müdahale etmişlerdir.Kara Mustafa,tabancasını da çekmiş,fakat jandarmalar kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Mısırda taarruzlar çoğalıyor 24 saatte İngiliz kıtalarına I altı defa taarruz edildi I İsmailiye,6 ı'A.A.United Press)Dün gece Mısırlı tedhişçiler İsmailiye civarındaki yo lardan birine İngiliz hava k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Ürdün Emiri Beyruta gidiyor Amman,6 A.A.Bu akşam yayınlanan resmî tebliğe göre,Ürdün Emîri ve refikaları Akdenizde bir gezinti yapacaklardır.Hükümdarlar oğu'la rından ikisinin refakatinde 10 Ocakta uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • 3u gar işçisinin sabotajları I Baş tarafı birincide] adı verilen Bulgar gemisi suya indirildikten birkaç saat sonra infi'âk etmiştir.Bulgar gazeteleri geminin «casuslar* tarafından havaya uçurulduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Eisenhower IBa« tarafı birincide] General Eisenhower mesaj,na son verirken her milletin yeter derecede gayret sarfedip etmediği sualine cevap veremiyecğini belirterek şöyle demiştir:«Sarfettikleri gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Arnavutlukta Kızıl rejimine karşı isyan Arnavut Mîllî Komitesi bugünkü rejimin yakında devrileceğini belirtti Roma,G AP)Hür Arnavutluk Millî Komitesi Yugoslavya,İtalya ve Yunanistan'a müracaat ederek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Bayar'ın Mersin öğretmenleri iEe hasbıhali r Baş tarafı birincide] ün düşünceleri hakkında da hâ tıralar nakletmiştir.İnkılâplarımızın ehemmiyeti Atatürk'ün Namık Kemal'i benimsemiş olan nesilden oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Pembe kurt âfeti ile mücadele Tarım Bakanı,Ziraatçiler Derneği fevkalâde toplantısına iştirak etti Manisa 6 A.A.Tarım Ba kanı Nedim ökmen bugün saat 9.20 de beraberinde Özel Kaıem Müdürü ve Ziraat Müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Filistin uzlaştırma komisyonu IBcrj tarafı h'rincirîp dafaa edecektir.Bu tasarıya,go re,Uzlaştırma Komisyonu,Kudüs yerine New-Yorkat Birleşmiş Mil etler Merkezinde top lanacaktır.Komisyon üyeleri daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • İçişleri Bakanının beyanatı I I Baş tarafı birincide] esasını yalan habe.ler uydu-j rup,bunları işae etmek teş_kil etmektedir.Binlerce me-j murun tekaüde sevkedileceği ve bunların denklerini top lamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • İş Bankası "as îCTTrfı bi'incide] alarak kaçmışlardır.Tahkikat sonunda Fikri Babacan adında bir çobandan jüphe edilmiş ve yakalanmıştır.Fakat bunun he nüz hâdisenin hakikî fai'i olduğu belli değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Pleven kabinesi I Baş tarafı birincide] zarı ile bakılmaktadır.De Gaulist'lerin ve komünist lerin kendisine cephe almasın dan maada şimdi de Sosyalist Partisi ve Katolik Cumhuriyetçiler de Pleven hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Haçın suya atılması Bas tarafı birincideı kılan haçı yüzere* alıp getirmişlerdir.Patrik Athena go ras ve Ermeni Patrik Vekili Haçaduryan törende hazır bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1952
  • Truman ili |Bcç tqrafi birincide 1 leri bu ziyafette hazır bulunmuş lardır.Davetli bulunan generaller ve diplomatlar arasında bilhassa General Omar Bıad.ey.General John Hull.Amiral Fechteler ve Averel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.01.1952
  • TURK TİCARET BANKASI 19 5 2 TASARRUF HESAPLARİ İKRAMİYE PLANINI TAKDİM EDER« Erenköy de Bahçeli ALTI EV AYRİCA 50 bin lira para ikramiyesi 30 bin lira değerinde muhtelif eşya Adan» tubed S» yeni »Çlla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Doktor Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Hergün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu Cad.Pannakkapı Küçük Işhan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 EKSİLTMEYE KOKULAN ÎŞ Cihanbeyli Yavşan tuzlası yolunun 0+000—21 278 kilometreleri arasında tesviye,san« at yapılan,üst yapı teşkili ve müteferrik isler ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • ı?SİSLİ GARAJI bekine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE TAMİR ATELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomooıl,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN 0^0^ İsveç çeliğinden imâl edilmiştir.Hususî tertibatı sayesinde toprağı istenilen derinlikte surer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya nır.Her turl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Oktazı Ticaret Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığından Şirket sermayesinin 100 ünün ödenmesine ait yönetim kurulu kararı 20 ekim 1951 ta rihinde ilân edilmiş bulun maktadır.Taahhüt ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • t r^ücellit aranıyor NuruosBianiye Türbedar sokak 5/1 Sabrı Çel i kere müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayri Üner EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Lokman Hek.'nn Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan b3ska her gün sabah saat 10 30-12:öğle ârn snnra 14 30 1?de hasta kabul eder.istanbul I)ivanvr !»ı No-]4 Sû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • m—imimi—ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafdr YEİduran Muayenehane;Beyoğiu,İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No.13/1 T;49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • OPERATOR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol',bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 UncU sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Tarım Bakanlığı Rize Bahçe Kültürleri İstasyonu Müdürlüğünden 1 Rize Bahçe kültürleri istasyonu Müdürlüğü tarafından kapalı zarf usulü ile %21 azotlu 57 ton amonyum Sülfat kimyevî gübresi alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Memur alınacak TÜRKİYE GARANTİ BANKASINDAN:Bankamızın Haricî Münasebetler Servisinde çalıştırılmak üzere mamur alınacaktır.Müracaat edeceklerin ingilizce Fransızca ve Almanca dillerinden birini bilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ Su işleri 61 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Bitlis Gülbaşı bataklığı nirengiye müstenit haritasının alınmam ve bu bataklığın kurutulmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak iller Bankasından;1 1 Mardin şehri elektrik şebekesi işi şartnamesinde gösterilen esaslara uygun olarak yaptırılacaktır.2 İşin keşif bedeli 269.508.87 liradır.a 3 Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 1100 ad.yom torbası,450 ad.belleme.600 küçük çul,500 köse!yular bağlığı,500 zincir yular sapı.1000 tımar fırçası,1200 tünger,1200 keten kolan.570 bez su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı Jsleriri idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA w Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Destiz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfına namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzari Harb Okulu birinci sınıf nâmı altında öğrenci alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.01.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İLLER BANKASINDAN:Tesisin işler halde keşif bedeli Kasaba adı T.L.Geçici teminatı Nevi Gercüş 70.847,02 4.792,36 Dizel ve şebeke Derik 81.157,37 5.307,87 Afşin 126.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan