Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • ismet Paşanın siyasî karakteri 'iı I Bir gün Gazi:"Galatasaray civarında polis ile bir çete arasında müsademe oluyormuş.Derhal git;bu müsademenin mahiyeti nedir?Vaziyeti gör;bana malûmat getir» ded3 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Gl.Muzaffer Tuğsavu!izmir Valisi oluyor Mahallî İdareler Genel Müdürü Kemal Dinç'de Ankara Valiliğine tayin edildi Ankara,4 Milliyet)Osman Sabri Adal'ın İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına tâyini üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Kiraya verilecek T.H.K.fabrikaları Ankara 4 Milliyet)T.II,Kurumu İdare Kurulu geçenlerde yaptığı bir toplantıda Kurumun elinde bulur an ve zaTar eden fabrikaların kiraya verilmesi kararlaştırmıştı.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Orman Genel Müdürü Ş.Mocan'ı dâva etti I Kendine sözle ve fiilen tecavüz edildiğini iddia eden Umum Müdür,ayrıca 1001 lira tazminat istedi Ankara.4 Milliyet)Orman Genci Müdürü Fuat Adalı ile Tekirdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Eğede Yeşükurt mücadelesi hızlandı Ege'de başgösteren ve pamuk mahsulünü tehdit eden yeşilkurt hastalığını mahallinde tetkik için Tarım Bakanı Nedim ökmen İzmire gelmiş ve Born ova Ziraat Okulu mneade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Arap Birliği Mısıra müzaheret etmiyor Lübnan basını,Mısırın İngiltere ile olan ihtilâfında tek başına kaldığını belirtiyor ki memleket arasındaki münasebetlerin gergin bir hal almış olması,iki tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Beyoqlunda bir ev çöktü Dün akşam saat 18,30 da Beyoğlunda Tarlabaşı sokağında 12 mı m a vah,3 kath kagir bh fDevamı Sa:7 Sü;6 da]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Bir şehir satılığa çıkarıldı Amerikada inşa edilen modern bir şehir 9 milyon dolara müşteri arıyor Vaşington,4 A.A.Afp)Birleşik Amerika hükümeti bu gün bir şehrin satılığa çıkarıldığını haber vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Soyguncular yaka land.Ankara Konya yolunda eşkıyalık edenlerin muhakemesine başianaeak Ankara 4 Milliyçt)Konya Ankara yolunda bir yolcu otobüsünü soyan eşkiya reisi Mehmet Gayretli Adanada yaka lanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Kardeş katilinden sanık Zekiye Sarıyer cinayeti Küçük Hatîceyi ablası Zekiye mî öldürdü Sanyerde 9 yaşında bir kız çocuğunun başına taşla vurulmak suretiyle öldürüldüğünü bildirmiştik.Dün bu fecî cina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Dün gece bîr motor battı Dün gece saat 22.30 sularında,mısır ve nohut yüklü.Karamiirsele bağlı 40 tonluk bir motor.Yeşilköyde.sahilden 150 metre mesafede batmıştır Motor mürettebatı kurtarılmış sa da.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Bir komünist yakalandı Komünizmi memleketimizde yaymak için uğraşan fakat bu husustaki menfur faaliyetlerinin her zaman akamete uğradığını gören kızıl ajanlar bu defa çalışma şekillerini kısmen değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • ft C.Bayar Mersinde Cumhurbaşkanı bugün A danaya dönerek kurtuluş bayramında bulunacak Mersin,4 A.A.Cumhur başkanı geç vakit büyük sevgi tezahüratı altında Mersine muvasalat etmiş ve burada cadde leıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Tekelde sistem değişikliği Tekel Umum Müdürlüğüne yeni bir şekil verilmesi iç!«ı yapılan hazırlıklar,oldukça ilerlemiş,bu hususta fikirler katiyet kesbetmeğe başlamıştır.Verilen malûmata göre Kibrit F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Başbakanın mühim beyanatı II I P.I.tf ı t o,|i. Htfi ı ı—ı Kasım Gülek artık memleketi temsil edemiyecek OHMBI v Memleketi temsilen harice giden bir heyet azasının» yabancı bir radyodan memleketini kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • N Erzurumda 'depremin bilançosu Deprem mmtahasında 68 ölü,250 yaralı teshil edildi Erzurum,4 A.A.Hususî muhabirimizden)Dün sabah vuku bulan deprem hakkında en son tamamlayıcı ve resmî malûmata göre,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • mm^0m Atlantik Paktı ve Fransız Parlâmentosu Pakta iştirakimizi kış tatilinden once müzakere edecek Paris,4 AP)Fransız Milii Meclisinin Dışişleri Komisyonu bu akşam MiUî Meclisin,kış tatiline başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Hazreti MUHAMMED'in hayatı adlı tarihî ve dinî tefrikamızı bugün 3 üncü sahifemizde okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1952
  • Amerikanın yeni Ankara Büyükelçisi dün gece geldi McGhee TUrkiyeye gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti ve Hükümetimizle sıkı bîr işbirliği yapacağını söyledi Dün gece şehrimize gelen Amerikanın yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçi'ka Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış apcm 7.89 280 50 0.80 64.03 5.60 »4.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Ergani 1938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Paşabuhçe Şişe ve Cam Fabri kası işçilerine zam yapılacak İl Hakem Kurulu Paşabahçf Şişe ve Cam Fabrikası İşçiler' Sendikasının çıkardığı iş ihtilâf' nı karara bağlamıştır Kurul,üc retlerin azlığını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • İki fabrikatörün isteği Şehrimizdeki iki elektıi!kablosu fabrikatörü.Bölge Ticaret Müdürlüğüne müraeaat ederek imalâtlarının,memleke ihtiyacım karşıladığından ithali müsaade edilmemesini istemiş leıdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Kanserli bir kanın intihara teşebbüs etti Dün Kireçburnunda orta yaş lı bir kadın kendisini denize atarak İntihar ^tm'stir Kurtuluşta AkaiCM sokağın.da 11 numarada oturan ve Kireçburnunda bir tanıdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Bugün Bölge Ekonomi Müdürli'^iine yapılacak toplantı Hariçten elektrik kablosu it hal edilmemesi için kab'o sana yicilerinin Ekonomi Müdür ü güne yaptıkları müteaddit müracaatları üzerine Müdürlükte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Tekel Bakanı bugün işçi mümessillerile görüşecek Evvelki gün şehrimize gel miş bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcah dün öğ eden evvel Umum Müdür.ükte bazı tetkiklerde bulunmuş ve öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Beş nüfuslu ailenin bir aylık Reci mmasrafı Ticaret ve Sanayi Odasının neşrettiği geçinme endeksine göre,kasım ayında İstanbulda üç çocuklu,beş nüfuslu bir r ile 377 lira 8 kuruş'a geçinmiştir.Bu para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Şenısipaşa mevkiindeki kömür depolan başka yere nakledildi Üsküdarda,Şemsipaşa mevkiinde bulunan kömür depolan Belediyenin tavassutu ile kaldırılarak bir başka yere nakledilmiştir.Keyfiyet Üsküdarlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Tarsus ve Istanbul vapurları dûn sefere çıktı Tarsus vapuru,dün saat 14 de 215 yolcu i e Batı Akdeniz 6eferine çıkmıştır.Beş seneden beri memleketimizde vazife gören Avusturya Elçisi Klemans Vildner d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • FIKRA Komedi kâfi Meşhur geçim endeksi bu ay da karsımıza çıktı.Hani Su Ticaret Odasının beş nüfuslu ailesi yok mu kasım ayı içinde 377 lira 8 kuruş sarfetmiş.Bu geçim endeksinin neye I yaradığını,niç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • TEFRİKA No.6 TEFRİKA No.6 ÇIKAN TEFRİKALARIN HULASASI Monpelye'deki Tıp ve Cerrahi Fakültesini bitiren Erasmus Şar\öro ismindeki delikanlı an'anevi bir törenle diplomasını aldıktan sonra,iş bulabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • r fie 5 OCAK Ru 7 23 R Ah.1952 K Et 1371 Cumartesi 1367 VAl CÎT VASATÎ EZANİ «"Junes 7.26 2.33 öğle 12.19 7.25 İkindi 14.41 9 47 Aksan j Yatsı ı 16 54 12.00 18.30 1 38 J İmsak 1 5.40 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • faAVA m& jj^ DURUMU Yeşilköy Meteoroloji îstasyomınur,verdiği hava tahmin ra-una göre bugün şehrimizde hava çok bulutlu ve mevziî yağışlı geçecektir Rüzgârlar güney.doğudan orta kuvvette esecek,hava s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • EĞLENCE İ.U.T B Ecezacı Cemiyeti 11 ocak cuma günü saat 14 te Mar mara Lokalinde bir eğlence tertip' etmiştir.ÇAY Sağır,Dilsiz ve Körler Derneği İstanbul Şubesi 12 ocak cu mart esi günü saat 14 ten 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Maaşları birer derece yükselen öğretmenler Aşağıda isimleri yazılı ilkokul öğretmenlerinin maaşları Millî Eğitim Bakanlığı kararı ile birer derece yükseltilmiş tir:Tahsine Acar,Muhsine Tu rul,Hüsniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Göçmen evleri inşaatına yeniden hız verildi İnşaat malzemesinin tedarik edilememesi yüzünden bir müd detten beri gayet ağır bir şekilde ilerleyen Taşlıtarladaki göçmen evleri inşaatı tekrar hızlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • POLİS E Mahmut Durmaz adında bit şahıs Çinili Hamam külhan odalarında otursn hemşehrileri Ali Tezcan ve Mustafa Çakmak'ın bazı ev eşyalariyle 400 liralarını çalmış,neticede yakalanmıştır.Şoför Haritan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • KISA HABERLER it Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti sömestr tatilinden istifade ederek Suriye ve Lübnanda bir tetkik gezisi tertip etmiştirit Birkaç gündenberi şehrimiz de bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Yeni ve mühim b'r kaçakçılığı Bir bankacının Fransa ve isviçreye döviz kaçırdığı iddia ediliyor Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarla,memeketimizden İsviçre ve Fransaya mühim miktarda döviz kaçakçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Sağlık Bakanı bugün bir basın toplantısı yapacak Şehrimizde bulunan Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ dün Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ı ziyaret etmiştir.Bakan bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Nazarına:Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden Santral Numaramız 24 870 Olarak Deg'ştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Halen dış hatlarda bulunan şileplerimiz Devlet Denizyolları şileplerin den Malatya sah günü Bremen' e varmıştır.Hopa şilebi ise 20 ocakta Trieste'ye vasıl olmuştur.Kocaeli tankeri de Bahrenyn' e mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Gece yarısı tuvalette yakalanan bir hırsız Evvelki gece Aksarayda enterasan bir hırsızlık hâdisesi ol muştur.Mehmet Hicabı Aksoy adında bir sabıkalı Aksarayda evvelki gece bir apartmana girmiştir.Odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Talebe yurtları Şehrin muhtelif semtlerinde yeni yurtlar tesis edilecek Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul iüksek Tahsil Gençliğinin yurt ihtiyacını karşılamak üzere önümüzdeki mali yıl içinde şehrin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • HALKIN SESİ Çöpçü uğramıyan bir sokak Lâleli Kemalpaşa mahallesi Şirvanizade sokağında 6 numarada oturan ismi bizde mahfuz bir okuyucunun şikâyeti:Mahallemize çöpçü ancak haftada bir defa gelir.Bu esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • MAKALE Lâle Devrinden alınacak bir ibret dersi İsmail Hami DANIŞMEND Dünyayı hayran eden azaınet devrimizin yalnız o muhterem imparatorluğu değil,her türlü maddî ve manevi kıymetleriyle millî sanatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Yalnız valilere makam otomobili verilecek îçiş'eri Bakanlığı,bütün vilâ yetlerde yalnız alilere birer tane makam otomobili verilme sini ve makam otomobili bulunan diğer bütün zevattan bunların geri al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Kemal Aygün dün Ankaradan şehrimize döndü Emniyet Müdürü Kemal Ay gün dün akşam Ankaradan şen rimize dönmüştür.Kemal Aygün Ankarada Emnıj'etle i1 gili meseleler hakkında temas tır yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Oula maddelerinin murakabesine hız veriliyor Belediye 15 ocaktan itibaren murakabeye hız vermeyi kararlaştırmıştır.Bu maksatla Fatih,Beşiktaş,Üsküdar ve Kadıköy Belediye şubele rinde birer muavinlik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Avüst;ır\aııın Türkiye Elçisi dün memleketimizden ayrıldı Avusturyanın Türkiye Sefiri M.Clemens Wildner,dün ailesiyle birlikte Tarsus vapuru ile memleketimizden ayrılmışt'f.Hareketinden evvel,kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1952
  • Çimento buhranı İhtiyaç sahipleri ilgililerin teubir alınanını istiyor 0—ımtmm& ı—Aylardan beri hissedilmekte olan çimento buhranı son gün lerde had bir safhaya giımiş ve bu durumu fırsat bilen bazı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Daha neler va r Ağırbaşlı,iyi baskılı «Türk Dili» ilericisinin,İki,öç faydalı yazısı ile dokuz kötü şiirinden dünkü yazımda bahsetmiştim.Derginin dördüncü sayısı Pey ami Safa'nm «Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Hazreti Peygamberin doğumu Abdullah,Ammenin hâmile olduğunu öğrenmecen doğan çocuğunu kucaklamadan ölmüştü TEFRİKA No.3 Doğum Hazreti Muhammed.Fil yjhıvda,571 Milâdi senesinin 21 Nisanını 22 ye bağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Karşısında sessiz bir kadın bulmuş,istediği gibi eziyor,istediği yere sürüklüyor.Siz de duydunuz ya,o gün yapmadığı kalmadı,söylemediğini bırakmadı.Sonra bir aralık geldi,size de çatmaya kalktı,biliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Romanyalı bir futbolcu Batı Almanyaya kaçta Bonn.4 Nafen)Bükreşin en kuvvetli futbol kulüplerinden olan Vultor Repesia'nın beynelmilel kalecisi İsvan Balogh demirperdeyi aşmaya mu vaffak olmuş ve Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • P a s i f i ğ i n savunması Kan"!Bu bölgenin müdafaa teşkilâtiniu genişletilmesi isteniyor Vaşington,4 A.A.Resmî kaynaklardan öğrenildiği ne göre Pasifik savunma teş' kilâtımn genişletilmesi ve Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Fransada vergilere yüzde on zam yapıldı Fransa bütçesinin muvazenesini temin gçin 350 milyon dolara ihtiyaç gösteriliyor Paris,4 AP)Başbakan Rene Pleven bugün ufak fakat sağlam bir ekseriyete dayanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Kâşanî Molla konferansı İran'ın meşhur Tragi Comique şahsiyeti Molla Kbiilliasım Kâsani İslâm memleketlerinin siyasi ricaliyle tanınmış din adamla ma birer davetiye göndererek Tahranda toplanacak İslâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Arjantin Cumhur Başkan Muavini hastalandı Buenos Aires,4 A.A.Arjantin Cumhurbaşkan Muavini Dr.Quijamo,dün tekrar hastahaneye kaldırılmıştır.Neşredilen sağlık bülteninde bildirildiğine göre sıhhî durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Bir kafatasının sebep olduğu hâdise Londra,4 Nafen)Ukrayna müzesinde bir kafatasının teşhir edilmesi hâdise olmuş,Pravda gazetesi derhal aleyhte bir kampanya açmış ve müze müdürü de azledil mistir.Öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • fngilterede bir tiyatro yandı Manchester,4 A.A.Charlie Chaplin'in mesleğinin ilk kademelerinde iken içinde oynadığı Salfoıd Palace tiyatrosu,bugün çıkan büyük bir yangın neticesinde yanmıştır.Şimdi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Lehistanın istikbali 1952 yılı içinde bu memleketin Rusya a ilhak edileceği bildi i iliyor Nevyork,4 Nafen)1952 senesinde Demirperde gerisinde mühim bir hâdisenin cereyan edeceği tahmin edilmekte,dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Mao çe Tung Moskova d a Bir İngiliz gazetesi Kremdin ile Pekin arasında ihtilâf olduğunu bildiriyor i' ı ıııi Londra,4 Nafen)Kızıl Çin diktatörü Mao Tse Tsungun Moskovada olduğu hakkında şayialar çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • j Sovyet cennetîn-Je mesken dâvası Komünistlerin propaganda işlerine verdikleri ehemmiyet malûmdur.Meşhur dolandırıcı Staviski gibi mevcut olmayan şeyleri esas tutarak kendilerine reklâm yapmağı çok i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Film yıldızı Linda Darnell bugün emniyet makamlarına müracaat ederek,oteldeki dairesin den 10.000 dolar değerinde mücevheratı ile 3500 dolarlık bir mink kürkünün çalındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1952
  • Musulda kızamık salgını Şam.4 Nafen)frak'da Musul havalisinde kızamık sal gın halinde olduğundan Suriye ile Lübnanda sıkı tedbirler ahnmıştîr.Suriye Sıhhat Bakan hgi,kızamığa karşı mecburi asılanma il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1952
  • m V 1i':erin inişle îf.alyan d^nözü Louisa Vacera Milano Operasında son zananlarda en çok alkışlanan ba« ohmjştur.İtalyan film âmilK-ri Louisa'ya «Kuğu'nun Ölümü» isimli bir dans filmi çevirtilir.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1952
  • ^SSSWi^^ Babıâli eski bir eınekdarını daha kaybetti.Tanh 1 Tan ve Son Posta gazetelerinin eski idare müdür-1 lerinden Haydar Benigör vefat etmiş ve dün toprağa verilmiştir.Kederli aileı-ânc başsağlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1952
  • HERGUN TARİHTEN MEXAXU BIRVAK'A YILBAŞI,HAZRETIISANIN SÜNNET GUNUDUR Papa VII.Gregoire bütün yortuları kurarak,her birisini bir aziz adına maletmiş ve martın yirmi beşi olarak kabul edilmiş bulunan yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1952
  • Resmini gördüğünü/W.S.Steele Amerikanın en iyi uzun atlayıcjlarındandır.Şöhreti dünyaya yayılan Steele in derecesi 7,S1 metredir.Amerika en iyi atletler yetiştiren bir memleket ola rak meşhurdur.Orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • IH III» III t Kısa spor haberleri Ankaradaki basketbol turnuvası Partizan takımının iştirak;y_De Ankarada 4 lü basketbol tur nuası tertiplenmiştir.Bu turnua Siyasal Bilgiler Fakültesi spor salonunda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • A^m' *40 W jP^ İ ü* BBS f^şf-M^y^ i 4 ı 1^1 tS W I i;1 pppr mm I t-I i i Amerikan atletlerinin içinde büyük şöhret yapmış olanlardan bir tanesi de Arnold Webb'ur.Amerikanın e* İyi yüksek arayıcıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • Profesyonel lig maçları iyor Bugün Galatasaray Kas.mpaşa ile,Vefa da Beykozla karşılaşıyor 1-0 Vefanın Ralebesiyle neticelenen bir mevsim evvelki Vefa Beykoz maçında Beykoz kalecisi Tu ran'in güzel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • I» if Bugün başlıyor Sulhi" GARAN Birçok istihaleler geçirdikten,türlü dedikodulara sebep olduktan,ve enine boyuna çekildikten sonra;lig maçları,nihayet profesyonel olarak bugün başlıyor.Karnıyarık şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • Spor dünyasında bugün bir rekorlar tesis edilmiş bul Dalış;Solomon adaları yerlilerinden Alex Wickham 1918 yılında Avustralyanın Melbourne şehrinde C2 metre 71 cm.dalmıştır Yani su altından bu kadar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • Profesyonel lig maçlarprcgromı Profesyonel 'ig maçları-na bugün "baş anacaktır.Dolmabahçe Stadında yapılacak olan bu haftaki lig lerin programını aşağıda bulacaksınız:5 ock cumartesi 12.30:Gaatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.01.1952
  • Halil Paşa susmuş,cevap vermemişti.O elan aksi kanaati taşıyor,yâni Makarnacının îboj'u muhakkak yeneceğine inanıyordu.Ayağa kalkan Ibo hasmına doğru yürümüş ve Makarnacı ile ense enseye gelmişlerdi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ATflOLAfll Sar:t 21 de r-ftAM KISMI SOYGUN Yazan:Tevad Fehmi Baskut lelcton 42 İn?KOMKD1 KI^MI DMYATA CiDERKEN Yazan;D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Deısan Teletun 40409 Pazen günleri 1;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • BULMACA 1 2 34 56 780101112 8 naaca 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Kâşane;Tersi tavır.2 başına bir harf gelirse meşhur bir çöl;Havanın terkibindeki maddelerden Mı:3 Bir zamir;Bir nevi yazıii levha.4 Şair;Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • BÜyÜK'HÜKU^DAH" IBFStKA No.103 Kemal SAMANOIGİL Padişahın zorbaları dağıtıvermesi,Kösem Valde Sultanın fesat hırslarını kamçılamıştı Muhakkak ki kendilerin den Padişah acılarını kat,kat çıkarırdı.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • cratt^ Kara kedi Küçüklüğümde maz'.umiyet ve insaniyetliğimle tanınmıştım Yumuşak kalbli olmam bazan arkadaşlarımın bile benim a aiay etmelerine sebep olurdu.Hayvan lora karşı fazla düşkün olduğum dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 19.35 Uludağ)Mudanyadan 10.00 Erzurum)lskenderundan Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanyaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya 19.00 Seyyar)Karabigaya 11.00 Etrüsk)İzmire Trenler Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans v caz müziği «Pl» 13.45 Radyc salon orkestrası' konseri,idare eden:Semih Argeşo.1 DeJmas Popy,«Kervan:2 B.Godard.«İkinci vals»,3 Vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • KÜÇÜK Xarakokh SAHNE Piyes 3 perde Yazan;S.Kingsley Çeviren:T Sadullah Sahneye koyan.M.Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.pazar matine saat tam 15 de Telefon;40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • MUAMMEB KAKACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 1a n.atine' ve çarımba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎR Şarkılı tuluat oyun PerseniDe aksamı iie cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.01.1952
  • Karısının yanına yattı,ölü kadının dudaklarından hasretle öptü.«Geliyorum Sharon» dize tekrarladı.Tabancanın gürültüsü sessiz odada çınladı. Ienc adam büyük güçlükle karısının dudaklarını tekrar buidu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Amerikanın Ankara efçisi Bas tarafı birincide Heyeti Balkanı General Arnold.Amerika Birledik Devletleri As ieıî ataşesi.Amerikan Haberler Merkezi Müdürü Mr.Carter,kat şılamışladır.Müteakiben gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Arap birliği Bas tarafı birincide)şen vazife,muvaffak oluncaya kadar yılmadan,arabulucu rolünü oynamağa devam etmektedir.Zns İngiliz Mısır münasebetlerinde şimdiden bir gevşeme sezilmektedir.Ahrar gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Gayri menkul satış ilânı Beyoğlu 3.S.Hukuk Malike mesi BoskatiplfciniM ftU/15 Sezai Şen'in Hasan Tahsin Böğü^ ile şayian ve müştereken mutasarrıf olduğu Beyoğlu,eski Tatavla yeni Feriköy,yeni Azak sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Açık Eksiltme ilânı istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden 1 H&yaarpasa Numune Hastabanesinde mevcut ik:hasta asansörü ile Haydarpaşa sarî hastalıklar hastahanesmutlak bacası onarımı açık eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • İstanbul Posta Telgraf Eölgs Baş Müdürlüğünden 1 Mukavele ve şartnamesine ekli idarî şartnamesine bağlı numunelerine göre Erenköy P.T.T.sanatoryumu için 31 kalem basılı kâğıt açık eksiltme ile tabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Orman Genel Müdürü 'Baş tarafı birincide!başvurmuştur.Fuat Adalının avukatı olan Asına Ruacan mahkemeye verdiği dilekçede 19.11.1951 günü komisyonda izahat vermek için Meclise giden Fuat Adalının,Moea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Beyoğlunda bir ev çöktü ""Ha* tarafı birir.çide] ev çökmüş,çıkan gürültü muhitte büyük bir korku yaratmıştır.Hâdise yerine yetişen Iıa'k,derhal faaliyete geçerek itfai ye gelinceye kadar üçüncü kat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Celâl Bayar Hag ic.rv* incMe)Celâl Bayar bu geceyi Mersinde geçirecek,yarın Kurtuluş Bayramında bıuunmak üzere Adanaya gideceklerdir.Auuıid.A.Cumhurbaş kanı Celâl Bayar refakatlerinde Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Libyanın müracaatı Paris,4 AP)Libya hükû meti,memleketin istik âle ka vuşiuğu gün veya 24 aıaJıkta Birleşmiş Milletler Libya Komiseri Mr.Adrian Pete,Dun ya Teşkilâtına aza ık için bir dilekçe sunmuşlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • C.Açıkalın Londradan ayrıldı Sabık Büyükelçi İsviçrede bir müddet istirahat edecek Londra,4 A.A.Renter)Türkiyenin 6 seneden beri Lon dra Büyüke çişi bulunan Cevat Açıkalın memleketin™ dönmek üzere bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Atlantik Pakt TBaş tarafı birincide kiîâtı konseyinin 2 şubatta Lizbonda yapacağı toplantının bir hafta tehirini istediğini bildirmiştir.Bu müddet z da Fransız Parlâmeniüsu,Avrupa ordusu projesini müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Tekelde sistem değişikliği ^Başmakaleden devam)ifrağı diğer devlet teşekküllerinden sonra düşünecek bir durumda olma ?ına ragmen benimsediği usul üzerinde tereddütsüz yürümesi gerek Sümerbank'a gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Bir şehir satılığa çıkarıldı I Baş tarafı birincide 1 9.071.000 dolara satılığa çıkarı)mıştır.Greenbelt,Vaşingtona 20 kilometre mesafededir ve 1.930 ve onu takip eden senelerde hüküm süren buhran esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Kasım Gülek I Baş tarafı birincide dra radyosunda Türkiyede hür riyet olmadığından bahsediyor.Bu,güünç bir iddiadır ve kendisinin kavli mücerredinden ibarettir.Ayrıca,kendi partile rinin tesis ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Erzurumda deprem Baş tarafı birincide 1 fazladır.Bilhassa Üğümü,Kal bulaş,Kurnuç,Hins ve Serçe boğazı köylerinde oturulacak ev kalmamıştır.Bu köylerde ölü miktarı 68 dir.On kayıp vardır.Bu köyler de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Kızılların Hindiçiniye hücumu bekleniyor Hindicini hududuna 250.090 kadar Çin askeri yığıldığı söyleniyor Paris 4 AP)İnanılır Fransız mahfilleri bugün.Kızıl Çini,Hindicini hududunun kuzeyine isabet ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • İstanbul Üniversitesi bütçesi Bu yılki bütçe geçen yıla nazaran 130,780 lira fazla olarak kabul edildi Ankara,4 A.A.Bütçe Komisyonu bu sabahki top antısında,İstanbul Üniversitesi bütçesinin müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor TBaş tarafı birincide)»in faaliyette bulunduğu günlerin birinde Sinop Meb'usu Recep Zühtü Bey İstanbul'da mezun bulunurken Yıldız Kumarhanesinin sebebiyet verdiği facialara dair öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Soyguncular I Baş tarafı birincide] Bundan önce ele geçirilmiş olan diğer soyguncu îsa Okayın faillerden bjri olduğuna dair kâfi delil elde edildiği için yakında duruşmasına başlanacaktır.Diğer taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Bîr komünist yakalandı Ba-s taran bn incide j lesef Pariste birkaç kızıl ajanın avucuna düşmüştür Telkin altında kalan ve memleketine dönüp komünizm lehinde çalışmayı kabul eden Hasan 4 5 gün evvel Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1952
  • Sarıyer TBaş tarafı birincide!lendikçe karışık ve korkunç safhalar arzeden cinayetin ma •hiyeti şöyledir:Maktul Sanyerde Maden mahalle sinde oturan ve Canlıbalık lokantasında bulaşıkçılık yapan Şaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.01.1952
  • «O ve H BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER,Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Buhuıan Bu Traktör,Arazi Sahibi Çiftçinin En SeH Tabaklarda vt En Ağır İslerde kullanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumi baş.kann,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazst Okcularbası No:13 Tel;Muayene-23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya'kadar Beyoğlu,Ağacamiî karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • MİLLİYET I Nüafaası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22.50 43.00 üç aylık 12.00 24 00 Bîr âyılk_4.50 9.00 İLAN FİATLAHI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı Işlörini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Istanbul Va'i ve Belediye D^şkcnlığından:T Pişmeden ve yıkanmadan veya kabukları «oyulma* dai:yenecek gıda maddeleri açıkta satıJımyacaktır.2 Lokantalar,oteller,gazinolar,kahvehaneler,pastahaneler,mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Devlet Hava Yollan İzmir Meydan Müdürlüğünden 1 izmir meydanı ihtiyacı için Türk tipi Normlarına uygun evsafta 'ithal'mâli pörtland çimentodan 780 ton kapalı zarf usulü ite satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • WtmMnakla 1*.Ill Pelramax gelir!y ZTroy ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade 4 evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır,Hakiki PETROMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • EVi&rnur alanacsk TURKiYE GARANTİ BANKASINDAN:Bankamızın Haricî Münasebetler Servisinde çalıştırılmak iK«re iw^m^r alınacaktır.Müracaat edeceklerin ingilizce Fra-Meıaca ve Almanca dillerinden birini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • OTOMOBİL Almak veya satmak istây e itlerin Şişli Perihan sokak No:70-1 müracaatları Te'efon 80037 limi—IMlillilılıl mili I M'illi"—mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Tekel ÇamaltıTuzlası Müdürlüğünden:1 Tuzlamızda aynı hat üzerinden 20 80 metrelik parçalar halinde yaptırılacak 180 metrelik Elevator haltı ve kanalı inşası kapalı zarf usuliyıe eksiltmeye konmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Argıthan Belediyesinden Kapalı za,f usr.lile yapılacak eksiltme ilç 34-36 beygir kuvvette İmperyal murka müceddet bir değirmen motörü alınacaktıryj'ihammen bedel 7900 lira muvakkat teminat miktarı 592
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • istanbul Belediyesi ilânları Şahmerdan alınacak istanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü için toprak tokmaklamak işlerinde kullanılmak üzeıc lüzumlu 10 aded otomatik şahmerdan 19000 lira muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Satılık kanaviçe ve çuval Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisine ait aşağıda cins ve eb'adiyle bulunduğu depo mahalleri hizalarında yazılı 540 balya ka naviçe ile 45 balya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Türkiye 6oraııfi Bonkası Â.O 1 Büyük İkramiye 100,000 Liradır 2 Bu keşideye 250 liralık bir hesabla girilir ve rler 250 Lira,bir kur'a numarası alır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden veriien Askeri kıtaat ilânları 27 ton koyun eti kapalı zarfla sat.m alınacaktır.Kilosu 19ft kuı ustan tutarı 53460 lira olup geçici teminatı 5480 liradır.İhalesi 23 Ocak 952 çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • İhraç olunmak üzere 4067 ton süha buğday satılacaktır Toprak Mahsulteri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1951 yılı mahsulü,Ceyhan'da 3260.Mersin'de 747 ve iskenderun'da 60 ton olmak üzere ceman 4067 ton siha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 05.01.1952
  • Tarım Bakanlığı Rize Bahçe Kültürleri İstasyonu Müdürlüğünden 1 «r-HSze Bahçe kültürleri istasyonu Müdürlüğü tarafından kapalı za'f usulü ile %21 azetlu 57 ton amenyum Sülfat kimyevî gübreti alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan