Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1951
  • 30 Aralık 1951 Pazar Adres-Nuruosmaniye Turbedar Sokak No:18.İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:2 SAYI:588 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kuruş BUM MÜ S T A K î t Y A S I giltere-Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr Florin Urst Drahmi rç; rnidef 7.89 280.50 üttü 64 03 5.60 S4 12 50 73 68 40 0 44.80 ı 01 876 9 73.80 lyjü lürgam 1938 Ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Şoförlere verilecek »via dalyalar Emniyet Altıncı Şube.Müdür lüğü sicili temiz,hakkından fai la para istemiycn,müşterileri* no hüünft muamele eden şoför lerl taltif etmeğe katar vermigtir.Bu maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • FIKRA Tadil eiüecek talimatname Zaınunla eskiyen,tatbik fedo.liyetini kaybeden,daha doğrusu normal ömrünü tamamlıyan talimatnameler,nizamnameler ve kanunlar ı vardır.Bunların kifayetsiz li*i kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Gölcükte inşsı edilen intern | nTinn»n3evi için Gölcükte inşa ettirilen mo dern donanma evi tamamlanmıştır.Bu münasebetle dün bir açılış töreni yapılmıştır.Törende Wi Muavini Fuat Alper ve donanma men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Kimsesiz Çocuklar için bir Mi Mî Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Kimsesiz Çocukları Koruma Komisyonu,şehrimizde mevcut bakıma muhtaç kimsesiz çocuklar için inşa edilecek yurt binasının Bal tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Göçmenlere yardım llW"UUI^—"IHI III—Dünya ivil seicr Bjnıg.tasuıyu ve buğday g nderdı Merkezi Amerikanın Fladeifi ya şehrinde bulunan Dünya Ki liseler Bırliğ-nın Bulgaristandan tehcir edilen ırkdaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Milyonluk îstanbulumuzun derdi bitmez ki;çamurlu,lâmbasız,kaldırımsız,susuz sokak lar viran haneler,yangından kalma arsalar,tümsekler,eczahanesiz semtler,telefonsuz karakollar v.s.Tıklım,tıklım otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Kusun paşada İki esrar banıldı Evvelki gece,Kasımpasada Hacı Hüsrev mahallesinde 3 ve 7 numaralı,İbrah«m Kaplanoğlu ve Ciciburun Mustafaya ait esrar tekkesi basılmıştır.Aynı zamanda basılan tekkelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Mikroplu süt meselesinin önüne geçilecek Şehrimizdeki süt meselesini gerek Vilâyet ve gerek Sağlık mış bulunmaktadırlar.Bû husus üzerinde ısraıla duran Vali Fahrettin Kerim Gökay,mikroplu ve tağşiş ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • HALKIN SESİ Mahallî şivelere dair Doğu Beyantta isminin mahfuz kalmasını rica eden bir okuyucumuz soruyor:c.urumda bilâhare lstanbulda okudum.Türkiyeyi iyi bildiğime kaniim.Edebiyata merakım olduğu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Dağıtılacak arsalar İmar Müdür.üğu işe on m vermediğinden geç kalıyor b^—»*nımm* n^m ı n İstanbul Belediyesinin 3228 sayı-ı kanun ger^guace tzıt,ı kıymetlerini esa» tutarak devraldığı büyük mıkva*ta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • POLİSTE Sultanselimdeki Çukurbostan mahallesine son zamanlarda hırsızların dadandığı.500 ha nelik mahallede,huzursuzluk dolduğu öğrenilmiş,zabıta takibata başlamıştır.Aksarayı Fatihe bağlıyan Sofular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • KISA HABERLER it Dün 80 Yahudi Buntaş motoru ile lsraile hareket etmişlerdirit Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü seyrüsefer kazaları hakkın da projeksiyonlu konferanslar vermek üzere okullar nezdinde teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Yılbaşı gecesi için emniyet tedbirleri Yılbaşı gecesi eğlence yerlerinin Belediyece kontrolü için alınan tertibattan başka İstanbul Emniyeti de o gece için bir çalışma programı hazırlamıştır.Şehrin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Cemiyet HESÎTAL if Her sene için yalnız bir tak resital vermekte olan,piyano virtüözümüz Ömer Refik Yaltkaya bu sene için hazırladığı kon_»erini 14 ocakta verecektir.KURS ir Amerikalı kütüphanecilik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin ra» poruna göre bugün şehrimizde hava.umumiyetle açık geçecak,rüzgârlar g:ün eyden orta kavrat te esecektir.Hava sıcaklığında düne nazaran ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Hie 30 ARALIK Bu 30 17 H.Er 1951 K.Et 1371 Pazar 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güneı i 7.24 2.38 Öfcie 12.17 7.28 Ikind 14.37 9.48 Akf&ı R 16.49 12.00 Yatsı 18.28 1.39 imsak ı 5.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • IW MAKALE Maârifin büyük h am I es i İsmail Hami DANİŞMEND Harf inkılâbının bir takım faydalarına mukabil yeni nesilleri eski Türk kültüründen bihaber bırak mak gibi büyük bir zararla neticelendiği de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • i Sayın Müşterilerimizin Dikkat hazarına Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden:Santral numaramız 9 Ocak Çarşamba günündea itibaren:7 olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Ilır çocuk kaynar su ile Alemdarda Dizdar'ye Medrese sokağında otuıan Müfit Ya!çının dokuz aylık kızı Ayşe,odada oturduğu iskemleden önündeki mangala düşmüş,kaynamakta olan tenekedeki su ile haşlandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • Güreşçi AH Yücel hakkında M* Evvelki gün Emniyet Müdür lüğüne 16 yaşlarında güzel bif kız müracaat ederek,güreşçi Ali Yücelin,Ealtalimanında bir otelde kendisini iğfal ettiğini bildirmiş,hâdise hakkmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • AJir iakHi ile motosiklet Şişliden gelmekte olan şoför Hüseyin,Gönenç idaresindeki 5004 plâkalı taksi aksi istika metten gelen 233 plâkalı motosikletle çarpışmışlar,motöıü kullanan Nurhan Ohennesysn y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • MaltcpedcKi isçi sanatopyomıı îşçı Sigortaları Kurumu tara fından Mal tepedeki Narh Çiftliğinde inşa ettirilmekte olan Süreyyapasa işçi sanatoryomunun ilk pavyonu bitmiştir.Yüz yataklı olan bu pavyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1951
  • işçi sarayının inşası aa Beşiktaş Halkevi binasının istanbul İşçi Sendikaları emrine verilmesi prensip itibariyle kararlaştareldı İstanbul İsçi Sendikaları Bir ı ligi Başkanı Şeref Hiver Ankaradan şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Münazara Haberi okumuşsunuzdur.Istanbul Üniversitesi yeni ders yı_İmin ilk münazarası 28 aralıkta Hukuk re iktisat Fakülteleri arasında yapıldı.Aşağıda yazacaklarımı aydm latır diye konunun adını da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Gulman ve Sazak köyleri sınırları içinde:tepedeki beton ütuna doğru hat,Doğusu:Türkmen tepedeki beton sütundan Karanlıkdere tepesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Doktor Hatice Ekran İç Hastalıklar» Mütehassısı Hergfin saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder.Adres:Beyoğlu İstiklal Cad.Parm akkapı Küçük Ighan No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • 20 nci asırda mohkûmlarc bahşedilen eğlence hayah ûmlar için terti O gece,dört yüzden faz«a mahkûaı filmi en büyük bir zevke ve heyecanla seyretmişti Bir ingiliz sinema münekkidi,sinema âlemi için old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • M'sirdaki son hâdiseler Kral Faruk'un husus!kabine şefliğine Mısırın maruf bankerlerinden lngiltereye taraftar Hafız Afifi Paşayı tayin etmesi Kahire ve Iskenderiyede büyük nümayişler yapılmasına vesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Çin Hindinin savunması Eski Başbakan Daladye,Çin Hindinde Birleşmiş Milletlerin bir mütareke teşebbüsüne Reçinesini istedi Paris,29 AP)Eski Başbakanlardan Edouard Daladier dün Fransız Parlâmentosunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Kızıl Çin idarecileri Moskovaya gidiyor La Haye 29 A.A.Reuter)«Nieuwe Rotterdamsche Courant» gazetesinin Berlin muhabirinin bildirdiğine göre.Komünist Çin Lideri Mao Tse Tung beraberinde Chou En Lai o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Suriyeye giden Türk talebeleri Tarsus 29 Milliyet)Tarsus Amerikan Kolejinden 31 ki$J lik bir talebe grupunun sömestı tatilinden istifade ederek Suriyeye gitmek istedikleri,fakat Suriye hükümetinin bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Almanyaya Portakal ihraç ediyoruz Mersin 2& Milliyet)Mersin den Almanyaya portakal sevkiyatma başlanmış ve Vasaholm şilebi Hamburgda W.H.Liebert firması için 1.000 sandjk mal almıştır Üçüncü listeye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • üniversite talebeleri sömestre de seyahatlere çıkacaklar Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurd dı$ı öğrenci sc yahatleri tertiplenmektedir.Bu arada Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turizm Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • KİSA HARİCÎ HABERLER AMERİKAJ Meşhur orkestra şefi Arturo Toscaninin geçenlerde Carnegie Hall'da idare ettiği konserin hâ„ sılatı şimdiye kadar elde edilen bütün hâsılatı aşmış ve bir rekor teşkil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • ingilterede-fırtına Londra 29 Nafen)îngilterenin güney sahillerinde şiddetli fırtına dün gece de devam etmiş ve bir hayli tahribata sebebiyet vermiştir.Sahilde bulunan iki ev daga:ar tarafından götürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Tibette çarpışmalar Yeni Delhi 29 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,«Dün yanın damı» addedilen Tibet'te Kızıl Çinli askerlerle bazı yerler,de mahallî kuvvetler arasında çarpışmalar olmuştur.Fakat bu «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Orta Doğu ve Sovyetler I ı-il ı Son günlerde Kremlin idarecilerinin siyasetinde derişiklik yapıldığı anlaşılıyor Londra 29 Nafen)Savyet Rusyaıun Orta Doğudaki siyasetinde yeni bir değişiklik yaptığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • 12& Kanuna uymak hevesi Dün yaşlı bir zat bizi görmeğe beldi.Cam sıkılmış,çok üzgün ve meyustu.Evinde kira ile oturan beyle arası açılmış.Tesadüfen bir ay kira da vermemiş veya verememiş.Bunu ele alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • İngiliz gazeteleri Türkiyenin bu bölge savunmasmı beş misli ertırdığans yazıyor Londra(29 Nafen)Daily Telegraph gazetesinin asKerî muharriri General Martin,Orta Doğu Komutanlığı ve bu komutanlıkda Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Nereye gideceğim?Sokağa bile çıkmam.Ha.bir de onu sorayım,yarın Yılmaz te lefon edince ne diyeyim?Ne istersen.Artık onu düşünemem!O senin için o kadar çır pmdı,olur mu hiç?Öyle ise:«Her iş yoluna gird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • Kral Georg'a v e k â I e I 1—tUH»!İlli Nekahat seyahatine çıkacak olan lira I in iş i no kimin bakacağı henüz bilinmiyor 1 I» Londra 20 Nafen)önümüz deki ilkbaharda İngiltere kralı bir «nekahet seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • 12 insan yiyen bir timsah öldürüldü Sydney 29 Nafen)Avustralyada Carpentaria'da 12 insanı yemiş,birçok öküzleri parçalamış olan çok dikenli ve biı ton ağırlığında büyük bir timsah öldürülmüştürpılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1951
  • P-«5 "calv «eterleri ııcuzladı Devlet Havayolları İdaresi son olarak aldığı bir kararla dış seferlerde jıdi?geliş o'arafc alınan bilet ücretlerini yüzde 2 ucuzlatmış bulunmaktadır.Ayrıca gidiş ge'iş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1951
  • 1 tzmirde yapılacak olan çimento fabrikasının temeli törenle atılmıştır.Resimde törende bulunanlardan bir grup görülmektedir 2 Askeri gücümüzü arttırmak için Marşal Yardımından 163 milyon lira serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1951
  • LM.imiijm i IERCUN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK'A |un yap karısı Meıyem hâmile idi jYusyfun rüyasına giren bir melek "Karını bağrına basmakta endişe etme,dedi;rahmindeki RuhliikıifJp"ste^lir «Yusuf üe Züle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1951
  • «Sea Girl» unvaniyle tanılan Susan Lawsion adlı bir Amerikan ki zı her gün Kore ^nmadawj doâru cephe alarak be,dakika durmaktadır.Her günkü bu ihtira m duruSu art* Mr sır olmakta» cıkmVveSusan'ın bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1951
  • Avustu cçık fa rya rklı ikincisi çok neticeyi al m Sağiç Hanappinin Beyoğluspor ka Çiço Rapid takımı dün üçüncü ma eını,ikinci kümeden Beyoğıuspora karşı yaptı.Takımlar hakem Eşref Bilgicin idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 2.00 Tan)Karadenize 9 00 Marakaz)Mudanyaya 10.00 Antalya)lmroza Gelecekler 21.35 Marakaz)Mudanyadan 12İ00 Ordu)lzmirden 7.00 Ardahan)Triesteden 18.00 Rize)Hamburgd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • ı*mm*+m »l^H istanbul ve Ankara radyolarının bir haftalık programı Ltonbul rcdyosu 30 Aralık 1951,PAZAR 12-57 Açılış ve p.og.amlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare eden:Orhan Bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • Sharon Paige,neşe içinde çantacından bir mektup,çıkartarak yanındaki adama gösterdi.«Bak,bugün Buckyden bir mektup daha aldım.Her zamanki gibi sana okuyayım puf» «Sen başla,ben de sigaralarımızı yakay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti ^u akşam saat 21 de M A K S I M de "umartesi,pazar 16 a n.atine ve çarımba 16 da tenzilâtı matine SORMAGÎR Şarkılı tuluat oyun Per^emoe akçamı lie cumartesi matine talebeye tenz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • KARIŞIK İŞ «Comedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam SAHNE 21.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da.Telefon:40276 İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • IcfrK.a No:9 7 Kemal SAMANCIGİL Âsilerin başları durmadan bağırıyordu:"Padişaha sözümüz var divana çıksın Peki,git,Sultan Efendimize bildir,hemen geliyorum.Cevabı verdi.Bekri çıkar çıkmaz da giyinmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1951
  • Lokman Hek.Di HAFr.CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah aaat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.İstanbul No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • 50 bin kişi alabilecek kateirai yapeSıyor Rio de Janeiro 29 Nafen)Brezilya katolik kilisesinin başkardinali Camarna,meşhur mimar Holzmayster'e 50.000 kişi alacak ve en modern stilde olacak bir katedra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • I Baş taralı birincide Britanya.Türkiye ve Fransa arasında kurulacak Orta Doğu Mü cafaa Komutanlığı Teşkilâtına katılmayı prensip itibariyle kabul etmesi.Mısıra bu yolda bir teklif yapılmış fakat Kahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • st.Lv.Amirlisinden verilen Askeri Kıtaat ilâm 500 ton tel balyalı kuru ot kapah zarfla 2 Ocak 1952 çarşamba günü saat 15 te Adapazarı As,Sa.Al;Ko.da saun alınacaktır,Tutan 75000 lira olup ilk teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Döviz kaçakçılığı Baş tarafı birincide)memurlarının da alâkalı olduk lan anlaşılmıştır.Kökü senelerce evveline dayanan hâdiseye eski Bakanlar dan ikisinin ve daha birçok mâruf firmaların ismi karışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Basketbol turnuvası 'Bas fcrafı bMneMel îkinci karşılaşrca Yugoslav Paxtive takımı ile Kurtuluş aıa sında oynanmış ve Yugoslavia?rahat bir oyunla 66 36 ra k;n'p.ini yenmişlerdir.Fenebahçe ve İtalyan V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • F.Yargıcının yeni görevi [Baş tarafı birincide)mu Kurulu üyeliğine tâyin edil mistir.Dr.Faik Yargıcı,6 yıl dan beri şehrinizde başet:iı İşler görmüş kıymetli bir idareci ve doktordur.Muvaffakiyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Mütecaviz taksi şoförü JBcş tarafı birincidel Kadının feryatlarını işiten jan darmalar başka bir araba ila taksiyi takibe başlamışlar ve nihayet boa bir arazide ka.dınla tecavüz etmek için mücadele ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Asılsız haber P$aç tarafı birincide] Başkanı Tevfik Pala şunlan söylemiştir:«Bu haberi ben de sizin gibi gazetelerde okudum.Hayret içindeyim ve kahkahalarla gii lüyorum.Zira şu ana kadar teş kilâtın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Spor ve Ssrgi Sarayında Belediyenin tertip ettifei İstanbul hemşerUprinin a Hwt Saat 22 den itibaren SAZ,CAZ,MÎLLÎ OYUNLAR,OBTA OYUNU,SULUKULE EKtBİ.SKEÇ yesaire UCUZ BÜFE Duhuliye 150 kuruştur.Biletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • i^^r\Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yayı işlerini idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Tevfik Rüştü Araş geldi Baş tarafı birincide 1 havale edilen işler.A&aıabienir adi geçen komisyonunda aöyte diflm raporun mfizakeresi neti eesmde varılacak karara gör» şekil ve mahiyet alacaktır.Bu* m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Kılıç Âli TBaş tarafı birincidel görecekmiş şeklinde g'istermek isıerdi.O,cebir tehdidin yerine bir gün mantıkin hâkim olabüeceğini düşünmüyor dt-ğıJ idi.Fakat böyle bir günün ge~ lebileceğine,mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • I s t a n bu moeHef Adî.DesptaA Şarafin Aaastasyadis Mahafleai Ç.KÖjr Sokağı.Kuleli caddesi.Bulgurlu Kadıköy tariki iyesinden Vergi miktarı ve cinsi K.No.Cinsi.îradı L.K.Kıymeti Bina L.K.L.K.50-54)1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Istanbu Adı ve soyadı Jirayir Osmanya» Abdurrahman Talri Ahmet Çaşıt Mükerrem Ergüngör Selâhattin Ergüngör Yorgi Halkas Nebil Sarpd Emil Antuvan Kıvamettin Bereket M.L.Asges İşi ve adresi Tesviyesi,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Celâl Bayar-"Eaş tarafı birincide!bir fSimth and Wesson'un magnum)tabancasını takdim eıliyoru*.Ben ve ortaklarım,sulh ve hürrivet uğrunda Kore'de Amerikan kuvvetleriyle yan yana dövüşen kahraman Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1951
  • Şark Vilâyetlerindeki yollar karla kapandı İstanbul Ankara yolundaki otobüs seferleri yapılamıyor A»kw& 29 Milliyet)Kışın bürıiii memlekette çok şiddetli olmasa doiayısiyle şark vilâyetlerinin bazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük_4.50 9.00 İLAN FÎATLARI 2 S üncü sayfanın santimi 4 T-L.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı kunı sebze kapalı zarfla satın alınacaktır,ihalesi 11.1.952 cuma günü saat 15,30 da İzmir Kışla As.Sa Al.Ko.da yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.12.1951
  • y%m* St* w* rn t;MCRMAC A Vi' 'V Ü5T ^M1 TIM 1ft2EL?IRAKTÖRURİ Türkiye ye münhasır ithalâtçısı Nehmet Kovala Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.12.1951
  • İstanbul efterdarlığından:Adı ve soyadı KHirkor Avadikyaı.Halûk Umar 11 »i ¦"Mf Hilmi Kapkm Kadri Kızıltanh M.Ziya özkurtuluş Arsak Mieicanyan Nuıiye Köroğlu İşi ve adresi-Tornacı Taksim Çaylak soKak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan