Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • kerî istihsal gücümüz artıyor Bu hususu temin için Marshall Plânından 163.524.000 Türk lirası serbest bırakıldı Bu para ile:1 Astsubayların eğit mi takviye edilecek.2-Ordu mevcudu artırılacak.3 Askerf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Salâhaddin Paşanın m beyanatı ısır Dışişleri Bakanı Salâlıattin Paşa,Roma'da gazetecilerle görüşürken müdafaa etmek istediği dâvayı baltalıyan iddialar ortaya atmış,memleketinin noktai »azami] bir tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Noel do ayisıyle sevindirilen çocuklar I Cagaloglundaki Fransn dispanseri idaresi Noel münasebetiyle fakir çocuklara giyim effyası hediye etmiştir.Resimde sevindirile nyavmlar görülmektedir^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • ismet Paşanın ihsan Beye kini nasıl başladı?Gazetecilerin beraetine karar verilmesini ismet Paşa kendi aleyhine müteveccih bir hareket olarak karşılamıştı I Bu yazılanı:iktibas 75-İstiklâl Mahkemesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Nuri Sait Paşanın ı Irak Başbakanı Ankaradaki temasla» rindi Orta Doğu meselelerini görüşecek Ankara,28 MiCliyet)Or ta Doğu meseleleriyle kurulması mutasavver Orta Doğu Komutanlığı meselesini görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Watsworth'uti ziyaretleri Memlekethnieden ayrılarak olan Amerika Büyükelçisi Wiiisworth,Meclis Başkanı Koraltan'ı viya ret etmiştir.Resimde Komitan ve pabık elçi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Dolandırıcı Mlirsel Keskin Yakalanan dolandırıcı Bir bayan doktoran 15 bin lirasını almak için kendine Kefeli süsü vermiş Dün.Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü enteresan bir dolandın,cılık hâdisesine el k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Garip bir hırsızlık Meçhul bir şahıs İzmir Emniyet Müdürünün evioe içirdi izmir,28 Milliyet)Bir müddetten beri şehrimizde seri halinde devam eden hırsızlık vakaları meyanında dün de ga-yet enteresan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • MİLLİYETİN 1952 yılı İçin hazırladığı büyük tefrika:HAZRETi MUHAMMED'IN H A YATı İr Mekke Doğum gecesi Abdülmııttalib'in evinde Haşimîlerm mahallelinde sevinçit Colde hayat,Muhammed'in koyna sürüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Harpokulunun yeni komutanı I n ı Mersin Tugay Komutanı Albay Remsi Hasdal tâyin edildi Mersin.28 Milliyet)Halen açık bulunan Harp Okulu Komutanlığına Mersin Tugay Komutanı Kurmay Albay Rem zi Hasdal t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Büyük döviz kaçakçılığına yeni isimler karışıyor Maliye müfettişleri İstanbul,Adana ve Mersinden sonra izmirde de aramalar yaptılar AraŞtJrma yapılan Nazım Gaııdur'un yazıhanesi Tanınmış ithalâtçı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • Orta Doğu Paktına hazırlık l Ankara ve Hatılı üç devlet I başkentinde temaslar devam ediyor Londra,28 Nafen)Orta Doğu Komutanlığı etrafında Ankara,Londra,Paris ve Vaşingtonarasında temaslara de" vam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1951
  • M.Eğitim Bakanlığı bütçesi Um tedr ifotının verimıi i olduğu bl hasta belirtildi Ankara 28 A.A.Bütçe Komisyonu bu sabahki toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin muzakeresine başlamıştır.Bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr Florin Wret Drahmi Erknudes 7.89 280.50 0 80 64 08 5.60 i4 12 50 73 68 40 0 4480 01 87fi 9 73 90 iy33 Urganı.1938 tkramıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • lieyruveter kazalarının önlenmesi için tedbir almıyor Son günl'erde Boğaziçinin Ru meli yakasmda nakil vasıtası kazalarının devamh bir surette artması üzerine Belediye bu bahiste bazı tedbirler almayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Saatlere sahte marka vuran İmcİhİ yakalandı Sahte Sİnger clamgaslyle mü •hüıfediği âdi satleri piyasaya ucuz fiatla sürerek satmak isteyen bir dolandırıcı dün yakalanarak Savcılığa teslim edilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • İki sarhoşun sebep olduğu hâdise Evvelki gece Fındıklıda vukua gelen iki sarhoş kavgası karakola elli kişiyi toplamıştır,Feyzi adında bir orman memuru,arkadaşı arabacılar kâhyası kâtibi Hüseyin Kaya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Odası ¦~ıt ıı—ı m rı ı mi Meclis bütçeyi 20 KÜn sonra tasdik edecek WWmi*—mim ıı i"nıw»wm Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi dün saat 14.30 da toplanarak Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıyı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Eğlence yerlerinin yılbaşı turifesi t«sbit edildi Yılbaşı gecesinde eğ'ence yelleri için Be ediyece hazırlanan tarifeye göre,tabldot fiatlan lüks sınıf arda 350,birinci sınıflarda 500 kuruş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Kömürden zehirlenen bir gemici öldü Büyükdere limanında demirli bulunan 40 tonluk Bartınlı Züi kif'e ait motorun.Hüseyin Bodur ile gemici Kemafl İncebayrak evvelki akşam kamaraya aldıkları kömürden ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Hastahanelerin başdoktorlarj dün bir toulantı yaptılar Şehrimizdeki Belediye ve devlete ait bütün hastahanelerin Başhekimlerinden akşam Be lediyede Vali Gökay'ın Başkan lığında bir toplantı yapmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Bir banka tahsildarı hçekapıda vuruldu Türk Ticaret Bankasında çalışan tahsildar bir hamal tarafından bıçaklandı Dün sabah Eminönünde kan-Hi bir hâdise olmuştur.Hâdise şudur:Türk Ticaret Bankası Eminö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • HALKIN SESİ Kanalizasyondan şikâyet' ediliyor Karcgümrükte Sütçü Murat sokağında oturan emekli Arif Kuzey yazıyor;«Karagümrük Sütçü Murat sokağında oturmaktayım.Bütün bir inşaat mevsimini geçiren Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Sayın Müşterilerimizin Dikkat Kazarına Türk Ticaret Bankası istanbul Şubesinden:Santral numaramız Oeak Çarşamba gününden itibaren:24870 olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Uygunsuz şoförler ıı ıı rıı—ı-ı Bu kabil kimselerle ciddî surette mücadele edUeceü Taksimde çalışan bazı şoförlerin müşterilerine karşı uygun suz hareKetlerde buundukîarı,fazla paıa aldıkları,kadın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Dün Vilâyette Kaymakamların iştirakı.vle bir toplantı yapıldı İstanbul kaymakamları dün sabah saat 10 da Vi âyette Vali ve Bel ediye Reisi Profesör Gökay'ın Başkanlığında bir toplantı yapmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre bugün şehrimizde hava.genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı geçecek,rüzgârlar kuzey ve kuzey-doğu yönlerinden orta kuvvette esecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • ÇAY ir Milli Türk Talebe Birliği Teknik Okulu Derneği bugün saat 14 te Lâleli Çiçek Palas salonunda bir çay tertip etmiştir.HUBS 4-Belediye,5 ocak cumartesi Hîünü saat 14.30 da Büyükdere fidanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Amerikalıların göç men-ere gönderdiği eşya bug'in gel yor Amerikan Göçmenler.Yar dim Teşkilâtının,Bulgaıistandan tehcir edilen ırkdaşiarımı za gönderdiği yüzlerce ton giyim ve yiyecek eşyasını getiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • mm* ¦MM MAKALE Yeni doğan ay-yıldız Ismail Hami DA NİŞ M END Libyada kurulan Sünûsi devletinin Türkleri sevindiren istiklâli bize yalnız Hakkı ve Mahmut Şevket Pahaların bundan evvelui yazılarımdan bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • KISA HABERLER if Sivas tankeri Petrol Ofis hesabına akaryakıt getirmek üzere Napoli'ye hareket etmiştir.Bilindiği üzere,Abadan'dan petrol sevkiyatı durduğu için memleketimize İtalya ve Fransadan a'kaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • POLİSTE it Tepebaşı Serasetei çıkmazı 28 numarada oturan tanınmış randevuculardan Sultan Şükranın burada yeniden faaliyete geçtiği tesbit edilerek,yapılan baskın sonunda iki çift uygun,suz vaziyetle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Gelin bugün sizinle Kapalıçarşıya ve Bitpazarı denilen kısma gidelim.Buradaki al»fl verişleri seyredersek biraz eğlenmiş oluruz.Elimizde bir paketle giriş kapısının önünde gözükmeyi görün bir kere.Çığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • 0^0vmn FIKRA VarîeSi kararlar Hatırlardadır:İki sene önce hükümet bir karana pamuk ihracını serbest bırakmış ve bu yüzden fiatlar birdenbire yedi liraya kadar fıılumıştı.Bu artış,bazı geze teler taral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Mes'ut bir evlenme Ordinaryüs Profesör Hâmid Nafiz Pamirin kızı Leylâ Pamirle.Ticaret Odası Reisi Muhlis Erdener'in oğlu Faruk Erdener'in dün öğleden sonra Beyoğlu Nikâh Dairesinde nikâhları kıyılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1951
  • Hie 29 ARALIK Ru 29 16 R.Ev 1951 K.Et 1371 Cumartesi 1367 VAKİT VASATİ EZANt Güne 7.24 2.36 Öğle 12 16 7.28 İkindi 14.36 9.48 Aksar ı 16.49 12.00 Yatsı 18.27 1.39 trnsali 5.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • ftoreae m-müzakereleri Aylarca devam eden münakaşalardan sonra Kore mütareke müzakereleri bir çıkmasa girdi ve inkıtaa uğradı'.Ruslar taralından kurularak gönderilen murahhaslar Buda heykelleri gibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • İdam edilen Amerikalı Iiomanyada idam edilen iki Amerikalı pilot menfî bir tesir yarattı Vaşington 28 A.A.Afp)Romanyada,bir Amerikan uçağı tarafından paraşütle indirilen dört casusun idama mahkûm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Haile Selasiye ile Mareşal BadogZio ihtilâfı Roma,28 AP)Habeş im paratoru Haile Selasiye,harp içinde Habeşistanda zehirli gaz kullanmış olan Mareşal Badoglio'ya bir kin beslemediğini ve bunu ancak alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • 1960 Olimpiyadları Romada yapılacak Roma,28 Nafen)1960 olimpiyatlarının Romada ya^ pılması ihtimali vardır.Beynel milel Olimpik Oyunlar Federasyonu Başkanı,«Rom;id an soma ikinci derecede ileri sürüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Noel dolayisiyle izin alan mahkûmlar Londra,28 Nafen)Şimalî Irlandada bir hapishanenin mahkûmlarına Noel münasebetiyle iki gün evlerine gitme emri verilmiştir.İki gün sonra bütün mahkûmlar «Öyle nileî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Bo!miktarda kasaplık hayvan geliyor Trabzon vapuru dün Karadenizden 2000 baş kasaplık bayvan nakliyatının inkıtasız yapılması karşısında son günlerde et fi atlarında feörü'en yüksekliğin bir miktar dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Atatürk heykeline yardımlar Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için yardımlar devam et nıektedir.Bu cümleden olarak T.O.Mer kez Bankası 20000 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Amerikan vatandaşlığından ayrılan bir Misyoner evlendi Milano,28 AP)Chicagolu genç Claire Young,dün,ken dişi uğruna Amerikan vatan daşlığmı terketmiş olduğu mis yoner Luciano Negrini ile evr lenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Teşe^ktr Acele cerrahî müdahalesi icap eden aile büyüğümüz Mukaddes Yenal'm hastahanede bulunduğu müddetçe göiterüen şefkat ve yakın a'âkadaa dola yi Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi Başhekimi Operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Avrupa Ordusunun ihdası için hazırlık 6 devlet temsilcisi Lizbonda yapılacak toplan ı için rapor hazırlıyor Paris 28 Nafen)Avrupa ordusunu teşkile çalışan altı dev letin temsilcileri bugün yeniden top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Yugoslav pa r a sı mm t 01 ı.ı#|i ı jl ııı m Bir Amerikan dolarının kıymeti 3U0 dinar olarak tespit edildi Belgrad,28 AP)Yugoslav millî parasının kıymetini düşürmüştür.Bir Amerikan dolarının karşılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Garanti Bankasının ikramiyesi Türkiye Garanti Bankasının mutad aylık keşidelerinden Aralık sonu ikramiyeleri Beyoğlu Altıncı Noteri tarafından çe kilmiş ve bankanın Ankarado Maltepe asfaltı üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • İstanbul vapuru Akdenhule fırtınaya tutuldn Doğu Güney Akdeniz seferİLJ yapan İstanbul vapuru iskenderiye önünde şiddetli fırtınaya tutulduğundan seferini iki gün rötarla yapmaktadır.Gemi bu yüzden an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Kız Lisesi talebelerinin gazel bir hareketi İstanbul Kız Lisesi ile Şişli 19 Mayıs Okulu öğrencileri baş larinda öğretmeni en olduğu halde Darü acezede Okmeydanı pansiyon u ilkoku unda okuyan öksüz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Tibet semalarında açan tayyareler Kalkttta,28 AP)Tibet tarihinde ilk defa olarak Lhas sa üzerinde uçaklar görünmüş tür.Bunlar,Çinlilerin gıda maddelerini havadan atmak kararını tatbik etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Yunan istenin yeni anayasası Kral Paul,yeni anayasa dolayısiyle protesto edildi Atina,28 AP)Yunan Devlet Müstahdemleri Birliği bugün Kral Paul'a yeni anayasayı protesto eden bir mesaj göndermiştir.Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Ca^lup Enstitüsü.Birleşik A-merikadaki çiftçiler arasında bir anket açmış ve ihtilâfların neden husule geldiğini araştırmış,tır.Bu istatistiklerden alınan ilk neticelere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • 6ÖKI Yılbaşı vurgunları Dün eğlence yerlerinde sık sık görülen maruf bir zat telefon etti.Ailesi efradını etrafına toplıyarak yılbaşını büyük,daha doğrusu lüks,addedilen eğlence yerlerinden birinde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Yirmi bin.Hesabı kapatmak için,ara yerdeki o adama,on beş bin lira verecekmişsiniz.Beş bin lira da,Yılmaz sana ödünç vermiş.ödünç mü vermiş?Sen ondan beş bin lira almadı*,mı?Aldım!Erdoğan başını sallı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • Atom devrinde uyku da ^1.M II II I M—I.bir bi'gi mevzuu oidu Güzellik ve sağlık üzerinde uykunun mü Akşam onda yatıp sabah altıdı kaSkenız.Mümkün olduğu kadar ufkf vaziyette ve y *stık kul-I jnmadan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1951
  • SANAT HAREKETLfcRİ f 'l II III P—SOO u rg u n Bir yerli film daha gördük:Sürgün.«Sürgün»,şöhreti hayatından unlan bir yazanınızın,Refik Hafit Saray'ın romanlarından biridir.Ne kadar müsamahakâr olursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BIS VAX'Al s_1 Hazreti Muhammedin sütnineye verilişi Abdülmuttalip,Halimeye:"Ya Halime,sende iki hasSet var dedi;biri sa'd,diğeri hilmdir.Dünya ve ahiretîn izzeti bu iki haslet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1951
  • ¦JfT İi İngilterenin dans kraliçesi Diana Dors'u gördükten sonra Zoltan Glass ismindeki fotog raft i şöyle bir iddiada bulunmuştur.Bir Diana güzeldir,ikisi bir araya gelince fevkalâde bir çift olur fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1951
  • 1 Atatürk'ün Ankara'ya Kesişinin 32 nci yıldönümü hükümet merkebinde törenle kutlanmış tır.Civar kaza ve köylerden gelen efeler milli kıyafetleriyle atlı olarak şehir caddelerinden geçmişler,muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1951
  • Ne biçim güreş bu Halil?Ne gibi efendimiz?Şu Kara îbonun hali nedir diye soruyorum.Baksana şaşkın şaşkın duruyor.Hakkınız var efendimiz,Bendeniz pek dikkat etmemiştim.Ne oldu acaba bu herife.Yoksa dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1951
  • Basketbol tumuası programı Yılbaşı basketbol turnuvası bu akşam Spor ve Sergi Sarayında başlıyacaktır.Tertip komitesinin tesbit et tiği program aşağıda gösterilmiştir.29.12.1951 Cumartesi 20.00 G.Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1951
  • gelirimizdeki turnuaya katışan Partizan takımı Yugoslav millî ekibine en fazla eleman veren Ar takımdır.Yukarda Yugoslavyanın İstanbul turnuası esnasında Belçiku ile yaptığı maçı Koruyorsunuz.Beyaz fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1951
  • Rapid 3 ii ikinci küme kulübü olan ve şöhretli bir maziye dayanan Beyoğluspor Rapid karşılaşması büyük bir alâka uyandıracaktır Brıgün Rapidle karşılaşacak olan ikinci küme takımlarından Beyoglusporlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1951
  • Galatasaray Istanbulspor maçı Galatasaray takımı bugün Ra pid B.Sopr maçından evvel ÎStanbulsporla hususî bir karşılaşma yapacaktır.Enerjik bir takıma malik olan Istanbulsporluları uzun müdettenberi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.12.1951
  • lOtakım Adalet ve Beyoğluspor Kulüpleri profesyonel futbol şubesi kurarak lig'e dahil olmak istiyorlar.Dünkü nüshamızda Adalet kulübü idarecilerinden birinin Futbol Federasyonu ile temas etmek üzere A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • BÜyÜKJflÜKUMDAR1 ZtGRDÜNCÖ* Ml/RAM/BnttA No.9C Kemal SAMANCIGİL Bekri Mustafa,gecenin sessizliği içinde Sadrâzam Hafiz Paşanın konağına koştu Benim biricik arslanım.Sen divanı âlinin kararına bakına.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Son halife 2 Bir edat;Derviş sopası;Hâlen vazifelendirdiğiniz 3 i—Bir nota;Çift buzağı 4 Tembih edatı;Sondaki harf si zbir muharririn soyada;Tersi soru eki 5 Çirkinlik;Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • B jnenkanın İranın yardım için Amerika nezdinde yaptiğa teşebbüs bîr şantaj telâkki ediSiyor Başbakan Musaddık Iran Hü kametinin halen karşılaşmış bulunduğu son derecede müşkül devreyi atlatmak için B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • FAYDALI Vapurlar Gelecekler 15.00 İstanbul)D.Akdenizden 10.35 Uludağ)Mudanyadan Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanyaya 22.00 Tırhan)Bandırmaya 19.00 Seyyar)Karabigaya 11.00 Etrüsk)îzmire Trenler Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Caz ve dans müziği Pl.13.45 Radyo salon orkestrası konseri.1da.e eden;Semih Argeşo 14.15 gariolar 14.45 Büyük orkestra dan hafif müzik Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK ıŞ «Comedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam SAHNF 2115 de Cum*' jnunL Pazar matine saat tam 17 do.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S İ M de "umarte'sl,pazar 16 m w 'a ıı.atine va çar-M m u ii ha 16 da tenzi-VN/J^ lâtiı matine SORMAÛÎR Şarkılı tuluat oyun Per^t-mne akşamı iıe cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • iki erkekle evü olan kadın mahkûm oldu Londra,28 Nafen)Magdelena Adams adında bir kadın iki sene iki koca ile birlikte yaşadığından dolayı Nort Caroliaa mahkemesi tarafın dan dört sene hapse mahkûm ec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • «Hayır.Harp filmleri gösteriyorlar.İstemem.«Hakkınız var.Anlıyorum.Sharon:«Sizin gecenizi mahvetmek istemem.Ayrılalım,siz nereye gitmek isterseniz gidin.«Sizinle dolaşmak hoşuma gidiyor.Müsaade ederse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • Ne demeli Küllüğü bilir misiniz?Görmüş veya hiç değilse işitmiş olmalısınız.Maamafih böyle olmasa da ehemmiyeti yok;zira asıl anlatacağım şey Küllük'le pek alâkalı sayılmaz.Size,bu ismi acayip kahvede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1951
  • ISTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR ATROLABI Saat 21 de PRAM SOVGUN Ya7an:Cera d Fehmi Bagkut İHİ.lon 42 İr»?KOMKDİ KUMI DİMYATA CtDERKEN Yazan;D.H.Psatha Tüıkçesi:Nazım Dersan Telefon 4t»409 Pazar günlorı U SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Yugoslavyalım Macaristam protestosu Londra 28 AP Yugoslavya dün,Macaristanın hudut boyun,da bulunan bir küçük ^dayı işgal ettiğini protesto yolu ile bildi:nıiş ve işgal kuvvetlerinin ge« ri çekiknesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • afet lag xi'dsn İstanbul* giden fiiier.fi up ki] hatto Çatalağzı İstanbul elek'tıik enerji nakil hattı üzerinde ynı dımcı istasyonlar kurulmuştur.Bunlardan birincisi Karadeni2 sahi lerinde Ereglide,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Yoke IJ nan dokmdina "Baş tarafı birincide"} bıkalılardan Mürsel Keskin olduğu anlaşılmıştır.Sanık ifadesinde sucunu ithaf ederek bunu.doktordan 15 bin •lira dolandırmak ümidiyle işlediğini söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • taralı birincide1 okulunun tamamlandığım ve da ha ne kadara ihtiyaç olduğunu eksik öğretmen kadrosunun ikmali irin ne düşünüldüğünü sormuşlardırîlkokullar,liseler ve sanat okulları Şehir ve kasabalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Askerî gücümüz Bas tarafı birincide)Bu paralarla Türkiye,Millî Savunma imkânlarını aşağıda-j ki şekillerde fcuvvetlendirebilecektir:1 Son seneler zarfında aB kerî teçhizatın modernleştiril mesi dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Salâhaddin Paşanın beyanatı başmakaleden devam* man,Kanalı tahribe kalkışma,lan hat;ra gelemez mi?Bn gibi teşebbüslere sulh devresinde şimdiye kadar kaç yerde ve kaç defalar girişildîğîni elbet Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Churchilfin Amerika seyahati fm?Ui?Başbakanı dün Avam Kamarasında izahat verdi Vaşington.28 A.A.{United Press)Resmî kaynak ara göre,İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in cuma günü buraya muvasaıaunua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Elli bin müttefik askerinin akıbeti Kızıllar e£âr düşen akıbetinin hesal Munsan,28 AP)Kore harp eslilerinin teatisiyle meş gul tâli komisyonun bugünkü toplantısında Komünist delegeler,halen hayatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Orta Doqu paktı TBaş tarafı birincidel bütün belirmektedir Londra siyasî çevrelerinde ilâve edildiğine göre,Orta Doğu Komutanlığının fikir sahasından hakikat sahasına intikaj etmesinde başlıca ro!ü Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Tekel işçileri zamlarını alacaklar Tekel işçilerinin fazla mesai ücretlerinin kaldırılması doh;yısiyle yüzde 25 zam yHw'rrvfii "için Ankaraya giden 11 k^ilik işçi mümessillerinden müteşekkil heyet dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Döviz kaçakçılığı fBaş taralı lîirüıcidel Geri kalan miktar ise;doların karaborsa fiatıyla piyasaya ar zedilmiş ve buradaki muazzam kâr,memleket içinde veya dışında vergisiz ve tasarrufsuz kullanılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Bir vatandaş Darülacezeye yaptığı hibeden vazgeçti Bundan bir müddet evvel Hıfzı isminde bir vatandaş,500 bin lira kıymetindeki emvalini ölümünden sonra kullanılmak üzere Darülacezeye hibe etmiş ti.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Harpokulunun yeni komutanı I Baş tarafı bitiricide I Mersinliler arasında derin bir sempati uyandıran Kurmay Albay Remzi Hasdal subay arkadaşlarına ve erata karşı da fevkalâde iyi muamelesiyle ge niş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Nuri Sait Paşa TBaş tarafı birincidel yük bir anlayış gösteren bir devlettirlkî.arabuluculuk yapacak Kahire,28 AP)Bugünkü başyazısında Irak'ın İngüiz Mısır ihti-âtında arabuluculuk tekifini yorumlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Stassenin başkanlık adaylığı 1952 seçimlerinde başkanlık if iii adaylığını koyan Stacsseıı programını ilân etti Filadelfiya,28 A.A.United Press)Cumhuriyetçi Ha ro» d Stassen dün Birleşik Ame rika Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • TBaş tarafı birincidel bir mahkemenin teşkil ve izamına lüzum olmadığına dair olan kanaatimi arzetmiştim.Demiş.İhsan Bey Polis Müdüründen de aynı zamanda başka bir delil ve vesika olup olmadığını sorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1951
  • Çekirge mücadelesi Hükümetimizin de iştirakiyle Şan-d;bir akdedPrt" Ankara,28 A.A Me-nr Icketimizle birlikte komşu Arap devletlerinin mahsul erini bazı yıllar tehdit eden Fas çekirgesinin 1952 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.12.1951
  • Sahip vo Başmuharriri.Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerim idare eden;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • ki.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 290 M3 muhtelif cins kereste kapalı zarfla satın abnacaktrr.Muhammen bedeli 61,500 lira olup geçici teminatı 4325 Uradır.İhalesi 17 Ocak 952 perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • sisli Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altrnda OTO SERV TAMİR ATI Her Model Benzin,Dizel Otomooıf,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfına namzet olmak üzere bir defoya mahsus olarak şimdiden,ihzari Harb Okulu birinci sınıf nâmı altında öğrenci alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • Türkiye imar Bankası Kuruluşu:1928 Yeni Pottohane arkası,Aşirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • Tekel Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden:1 Tuzlamızda aynı hat üzerinden 20 80 metrelik parçalar halinde yaptırılacak 180 metrelik Elevator hattı ve kanalı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • ıSCHAÜİ radyJ ALIRSANIZ r,tm* Mtami ADEM KARADAĞ-m-tewA 1 BwtalarCad.KececizadeHan 1 Galata pk.kmi 1 Yılbaşına kadar 1 SINGER OTOMOBİLİ KAZANABİLİRSİNİZ J İzahatı SCHAUB radyo satıcılarından İsteviniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruşt Abone şeraiti Türkiye ur Hariç Senelik Altı aylık Üç ayLk Bir ayılk Lr Kr.Lr Kr.42.00 81.00 22.50 43.00 12.00 24.00 4.50 9.0D İLAN FİATLARI 2re 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • OPERATOR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumi bas.karın,tenasül,uzuvları,i'oi bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okyularbası No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • Kadıköy İcra Memurluğu iman:950/881 Bir borçtan ötürü birinci de rece merhun olup tamamına bilir kişi tarafından 63800)altmış üç bin sekiz yüz lira kıy ıriet konan ve mezkûr kıymet üzerinden satışa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • İLÂN 951/402 İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden:İzmir da Ahmet Atuk tarafından Çeşide Ve Yapı Kredi Bankası İzmir şubesince İstanbul şubesi üzerine tanzim olunan 3.9.951 tarih ye 605342/1179
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • BAYAN DOTT:Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamakta olduğu Modern Tiyatro serisinin 56 ncı kitabını teşkil eden «Bayan Dott» Somerset Mauqham'in tiyatro alanındaki eserlerinin dördüncüsünü teşkil etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • r Spor ve Sergi Sarayında Belediyenin tertip ettiği istanbul hemşerilerinin Yılbaşı Eğlenceleri Saat 22 den itibaren SAZ,CAZ,MİLU OYUNLAR,ORTA OYUNU,SULUKULK KHİBI SKEÇ vesaire UCUZ BÜFE Duhuliye 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • İSVEÇ MAMULATI VOLVO T31 GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör I z TÜRKİTE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA-TAHİR HAN «Tel.40430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.12.1951
  • LokmarTHekim Or.HAPH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12;öğle den sonra 14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanvolu Nf»« 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan