Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Mısırın siyaseti dönüyor I M.|m M m,Batılılara temayülü olan Hafız Afitî Paşa Kral Kabinesinin başkanlığına tayin edildi Kral Faruk ve müşavirleri komünizmle soğuk harp halinde bulunan Batılılarla sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Suiistimal dâvasından çıkan ders Uzun müddetten beri devam eden Deniz Yollama suiistimali muhakemesi nihayet buldu.Mahkeme muhtelif rütbede bazı ümera ve zabitleri muhtelif cezalara mahkûm etti.Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Kanada Ayan Meclisi Atlantik Paktına iştirakimizi kabul etti Bu karar azanın ittifakıyla verildi.Kanun bugünlerde Avam Kamarasında müzakere edilecek Ankara,26 A.A.Mevsuk bir kaynaktan öğrendiğimi ze g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Cenaze alayı Hacı Bayram camiinden çıkarken Şehitsubaylarımız dün törenle defnedildi Askerî merasimde Millî Savunma Bakanı,Genel Kurmay Başkanı da hazır bulundu Ankara,26 Milliyet)Dün pılmış ve şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Türk-İngiliz ticaretinde gelişmeler Ingiltereden yaptığı mız ithalât son bir ay içinde çok fazlalaştı Londra 26 Nafen)İngiliz Ticaret Bakanlığ* tarafından nes redilen istatistiklere göre,sene» nin il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Meclisin dünkü içtimai Savcı ve yargıçların nakillerine dair soru sert münakaşalara yol açtı Ankara,26 Milliyet)Bugün Büyük Millet Meclisi Fikri Apaydın'ın başkanlığında toplanmıştır.Mardin Milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Asayiş durumu Fevzi Lûtfi Karaosınanoğlu dün,asayişin zayıf olduğunu iddia edenlere cevap verdi Ankara,26 Milliyet?Bulgun Bütçe Komisyonunda müzakeresi yapılan Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Dün gece rakibini yenen Vural tnan Dün «ece ringe çıkmayan Büyük Lambridis Dün geceki boks maçları Vural ve Alp rakiplerini yendi Yunanlı boksörlerle dün aksanı Spor ve Sergi Sarayında az.bir kalabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Polonya Elçisi şehrimizde Polonya Elçisi Janoks uçakla dün şehrimize gelmiştir.Resimde yeni e.ç'ı Yeşilköy hava alanında görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Polislere hücum eden g arsonlar Ankara 26 Milliyet)Dün gece sabaha karşı saat 3 raddelerinde Yeni Barda Emniyet Memurları ile bar garsonları arasında hâdise çıkmıştır.Saat üçe doğru Yeni Bara giden nö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Gazileri Koreden döndüler 1476 kişilik Gazi izmirde coşkun tezahüratla karşılandı İzmir 26 A.A.Koreden dönmekte olan üçüncü değiştirme kafilemiz General W.C.Langfitt isimli Amerikan gemisiyle bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • Son Halife Abdülmecit Efendi İstanbulin:son araba devrinde bir saray faytonu İle selamlı* ga çıkarken bu resim Tarih Dünyası mecmuasının arşivinden alınmıştır)Hilâfetin ilgasına nasıl karar verildi?Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1951
  • MİLLİYETİN 1952 yılı için hazırladığı büyük tefrika:HAZRETi MUHAMMED1N HAYATı Yazan:Samih Nafiz TANSU Mekke Doğum gecesi Abdülmuttalib'in evinde Haşimilerin mahallesinde sevinç.Çölde hayat,Muhammed'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • r im^pMigj^uiL:FIKRA KorstroB lâzım!Bilmem sabahın saat 6 sında Eminönü meydanına hiç yolunuz duştu mü?Eğer teciı zamanı buradan g^çmişseniz yeni yapılan rıhtımın kenarında sıra sıra kayıkların sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Et iK'bi bir kütüphane mütehassısı geldi Memleketimiz kütüphanelerini incelemek üzere Türkiyede dört Ay kalacak olan Amevflcanın Kentucky Üniversitesi kütüphane müdürü ve üç üniversitenin kütüphanecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • borsa!Kambiyo ve Esham Açılış ıpon.Sterling 7.89 784.ÜÛ Dolar 280.50 8 80 •480 0 Fr Frangı 0 80 isviçre Fr.6*ö:84 03 Bel«?i*ca Fr.5.60 580 tsveç Kx 54 12 5ü 4 12 'îO florin WM.73 68 40 73 88 40 Üret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Sümerbank ma mu SI er i Piyasa Sümerbank'ın on senelik imalâtına talip çıktı Sümerbank 952 yılı yünlü ve pamuklu satışları için bazı esaslar tespit etmek üzeredir,Bu yıl ilk defa olarak bu esaslarm tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Ye«i Poîonva Elcisi düıf tfetdi Polonyanm yeni Ankara Büyükelçisi,beraberinde eşi olduğu halde,dün öğleden sonra uça^a şehrimize gelmiştir.M.Jarusj Zarnbrova,hava meydanında kendisiyle görüşmek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Sarhoş bekçinin marifeti Beyazıt mıntakası mahalle bekçi erinden Ali Er evvelki ge ce sarhoş bir halde Sultanahmet meydanında dolaşırken Ad liye Sarayı inşaatı bekçisi Meh metle kavgaya tutuşmuştur.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • tfitttye U^mmMi yıllık t 'bîî;rt!arma bağladı Istanbul İtfaiyesi teşkilâtı yıl lık tatbikata başlamışlardır,dır.İtfaiye teşkilâtının oülün elemanları haftada üç gün peyderpey duman maskesi,patlayıcı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Vapurda,tramvayda,kahvede,evlerde hararetle konuşulan günün başlıca mevzuu «yılbaşı gecesi» dir.Frenklerin an'anelerinden olan «Noel» bayramı,son yıllarda bizler tarafından âdeta benimsenmiş ve yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Sayın Müşterilerimizn Dikkat Fazarma Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden:Santral numaramız Ocak Çarşamba gününden İtibaren:24870 olarak deftiştirilmİKtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Gazhane Eyübe naklediliyor Tevsi edilmesi kararlaştırılan Dolmabahçe stadyomumın a ı kasnıdaki gazhanenin nakledilmesi için dün bir protoko1 imzalanmıştır.Gazhanenin nak ledilecegi Eyüpteki Poligon me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • ahvâlleri İhracatın artması ve siyasî vaziyetin düzelmesi altın fiatSarm;düşürmüştür Esham ve tahvilât fiatları yüksek durumunu muhafaza etmektedir.Bilhassa son bir i-ki gün içinde yüzde 5-6-7 faizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Koreth' suç işleyen sekiz er üün tevkif edildi Bundan bir müddet evvel ana vatanı,dönen Kore birliğimize mensup erlerden sekiz tanesinin.Kore'de işlediği muh telif naçlaıdan dolayı Askeri Mahkemede de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • POLİS E •je Yeni Postahane arkasında seyyar börekçilik yapan Mehmet Çilingiroğlu dün akşam üzer:fenalık geçirerek yere düşmüştür.Derhal Esnaf hastahanesine kaldırılan Mehmet beyin 'kanaması neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Ay is yapan Nakşı bend iler Bundan bir müddet evvel Tığ ılarda Sefer Hanında Nakşi- endî âyini yaparlarken yakaanan 63 Nakşibendi hakkında çılan tahkikat bitmiş,sanıklar Jçiincü Asliye Ceza Mahkememe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Tekelin bu seneki gelir fazlası Tekel'in bu seneki bütçesinde 30 milyon lira bir gelir fazlası olacağı tahmin olunuyor.Geçen yıl 179 milyon lira olan Tekel gelirinin bu sene yapılan zamlar vesaire dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Spor ve Sergi Sarayında yılbaşı eğlenceleri Belediye tarafından İstanbul hemşehrileri için Spor ve Sergi Sarayında yılbaşı gecesine man sus olarak hazırlanan reveyyon programı ilân edilmiştir.O gece K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • m+MAKALE Elkcp anarşisi İsmail Hami OANIŞMEND Her müstakil milletin «Resmi lisan» denilen bir devlet dili vardır ve Almaması kabil değildir.Yâni resmi evrak ve muhaberat da halkın konuşma dilini kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • KONGRE Kırşehire Hizmet Derneğinin yıllı* kongresi,30.12.951 pazar günü saat 15 te Sultanahmet teki Amerikan Lisan Dershanesinde yapılacaktırir D.P.Galata Bucağının senelik kongresi önümüzdeki pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • ieş.möy Meteoroloji ıfetasyo-unun hava tahmin raporlarına {öıe bngün şehrimi/de hava buutlu ve muhtemelen yağışlı ge-•ecek.rüzgârlar değişik yönlerlen orta kuvvette esecek,hava ıraklığında düne nazara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • lir 27 ARALIK Ru 27 14 Zv 1951 K.Ev 371 Perşembe 1367 VAHİT VASATİ EZANİ i&fiei 7-23 2.37 «le 12.15 7.29 Kindi 34.35 9.48 vkşam 16.47 12.00 atsı 18.26 1.39 msak 5.38 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • KISA HABERLER Tekelin Londradan tthal ettiği ambalajlı çay fiatiarmda bir indirme yapılmış,ingiliz çaylarının kilosu 24 liradan 20 liraya indirilmiştir.Ermeni Patriği dün Vali Gökayı makamında ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Komünizm propagandası yapan biri tevkif edildi Dua Savcılığa Sabri Şahin adında birinin komünistlik pro pagaiidaşı yaptığı ihbar edil mistir.Yapılan tahkikat sonunda sanılın arkadaşlarına Rus rejimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Bursadan lirar eden iki küçük sevgili yakalandı Bursadan şehrimize kaçar iki küçük sevgili,dün Savcılık ça ebeveynine teslim edil rniştir.Hâdise söyle cereyan etmiştir:Bursada oturan ve tanınmış tücca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Tütün tan/mı muoayaalarına başlanıyor Dün Ankaradan şehrimize dö nen Tekel Genel Müdürü Kenan Yaltır,kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza aşağıdaki beyanatta bulunmuştur Ankaraya,Bakanlıkla temaslarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Beethoven'in ölüm yıldönüma Büyük sanatkâr Beethovenin 125 inci ölüm yıldönümü mü nasebetiyle İstanbul Belediyesi tarafından verilecek olan büyük konserin hazırlıklarına devam edilmektedir.Belediye,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Yakalanan kaçak eşya n'»ıwı mm mı Kozla vapurunda 445 parça kaçak eşya bulundu ^m#ı.«»fc fiınm mımf 0mm Gümrük Muhafaza Bölge De niz Komutanhgı tarafmdan mü him bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • HALKIN SESİ Sebze fiatların an şikâyet ediliyor Maltepede Fevziye sokağında 11 numaralı evde Fa ik Altınçay diyor ki:«Son bir hafta ipinde sebze halinde havuç,toptan olarak 10-15 kuruş arasında satıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Sud kostik ithali kolaylaştırrtıyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlı-•ğmdan bildirilmiştir:1 Piyasadaki darlığı gidermek üzere Amerika ve Kanadadan 3000 ton kadar süd kostik ithali için serbest dolar tahsia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Belediye şehrin her tararında koniih-satacak Belediye,yapmakta olduğu odun ve kömür tanzim satışlarını cehrin her tarafına teşmil etmeğe karar verilmiştir.Bunun için Meyva ve Sebze Tarım Satış Koopera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1951
  • Millî Kütüphaneye iki mühim bağış Son günlerde Millî Kütüphane ye iki büyük bağış yapılmıştır.Bu bağışlardan birisini,rahmet* li operatör Dr Raif Sireı'e ait kitaplardan müteşekkil bir koleksiyon teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Sen üzüleceksin diye ödü kopuyor!Hele buna gülmemek içjn kendimi güç tuttum.Değer ya.Senin ne olduğunu bilse!Bırak şimdi bunları da beni dinle!Tek başıma burada,sıkıldım artık!Nerdesin,nerden telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • İki eski söz üzerine «Nsil bozuldu.derler.sonra;«iK'esiS bozuldu» deriz.Zincilrerden bir de bu;ihtimal şikâyet Adem babamız* dan başladı.O gün,bugün babalar oğullardan memnun olmamış.oğullar baba olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Bir trsnü soymak i jft*ve*ı liçhaycfut Bogota,28 A.A.Unite Presas)Demiryolu memullarına ait 80,000 doları nakletmol te olan bir treni durdurmaya teşebbüs eden üç haydut vezne dar ve iki muhafız tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Fski bir komünist hevesken ccı acı itiraf ediyor Kızıl cennet,cehennemden başka Rusya boyunduruğu attında inleyenlere ekmekten fazla propaganda malzemesi dağıtır Kıbrıslı bir komünist sair olan Andrea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Bir tedhiş hareketi Rusya ve peyk memleketlerinde «casusluk mahkemeleri» adı altında bir teşkilât kuruldu Londra,26 Nafen)Rusyadan gelen son raporlara göre,demirperde gerisinde pek yakında gayet büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • De,fi ir per ue arkasındaki hâdise I *r Bulgaristandan gelen haber,ler Komşularımızın komünist cennetinin nimetlerine fazlanyle kavuştuklarını,artık bunlara tahammül edemez hale geldiklerini göstermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Daladier evlendi Paris,26 AP)İkinci Dün ya Harbi patlak verdiği sırada Başbakan olan Edouard Da-adier,Matmazel Jeanne Boucarion'la cumartesi günü evlendiğini bugün açıklamıştır.Nikâh,Paris dışında küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Amerikada büyük zeEzele Los Angeles,26 Nafen)Dün burada gayet şiddetli bir zelzele olmuş ve herkes evlerin den sokaklara fırlamıştır.Deprem 30 saniye şiddetle devam etmiş,fakat zarar olmamıştır.Kalifo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • İteni Libya devletinin Birleşmiş Milletlere müracaatı Bingazi 26 A.A.Lps)Yeni Libya Hükümeti Birleşmiş Milletlere müracaatta bulunarak,memleketin kalkınma hamlesine yardım etmek üzere Birleşmiş Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Do Gasperi Pa rise gidiyor kon»* üo Af)Başbakan Alcide de Gasperi Avrupa Konseyine dahil bazı devletler liderlerinin bir toplantısına iştirak etmek üzere bugün Paris e hareket etmiştir.Bu toplantıda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Noel münasebetiyle 1545 esir serbest bırakıldı Saygon 26 A.A.Afp)Çin Jıindı Yük6ek Komiseri ve Başko mutan General de Lattre de Tas emriyle Vietmin'li 1545 harb esiri Noel münasebetiyle serbest bırakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Ticaret Odası Meclisi yarın toplanıyor Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi yarm saat 15 de Oda Meclis salonunda rautad toplantısını yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA 1951 senesinin 11 ayında New York sokaklarında 370 kişinin yol kazalarında öldüğü tesbit edilmiştir.Geçen sene ise bu rakam 392 idi.İNGİLTERE İngiliz ve Fransız hava yolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Fransada en çok sevilen ses sanatkârları Paris,26 Nafen)1951 senesi içinde Fransada sevilen ka din sesi hangisidir anketi şu ne ticeleri vermiştir 1 Marie Jose,2 Edith Piaf,3 Jacqueline Francois,4 Lym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Peter Cheney Sn bıraktsğı miras X.ondra,26 rTafen)Detektif romanları yazarak tanınan ve hayatını kazanmaya muvaffak olan Peter Cheney'in öldüğü zaman 250,000 sterlinlik bir miras bıraktığı tahmin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Lie nin Noel mesajı Genel Sekreter Doğu ve Batj arasında hafif bir anlaşma olduğunu bildirdi Oslo,26 AP)Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tryg ve Lie bu gece İskandinav mil letlerine hitaben verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Yeni nazi birlikleri Batı Berlin'de 30 kadar gayri kanunî nazi grubu teşekkül ettiği tespit edildi ipi ı ı»ll nıı|-"ıı*^n ¦^Kiııı Berlin,26 Nafen)Batı Almanya emniyet makamları ile müttefik işgal maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Ruslar bir doğu Avrupa ordusu teşkil ediyorlaı Mareşal Koniev'in id nun karargâhı Kar Londra 26 Nafen)Frank furt'daki İngiliz muhabirleri,müttefik kurmay subaylarının bir Rus plânı üzerinde dikkat^ le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • Rusların olimpiyat hazırlıktan Moskova,26 AP)Moskovada intişar eden Pravdamn başyazısı Rusyada O impiyatlaı senesinde spora verilen ehemmi yeti göstermektedir.Yazı,Sovyet sporunun gelişmesi için büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1951
  • f KlUlll 6ÖRE Bir ansiklopedi de yanlışlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından neşredilen Sanat Ansiklopedisinin XXIII fasikülünün 1946 inci sahifeshıde kıymetli taşlara dair bendi okuyorduk.A metiıyste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1951
  • 1İ lava kuvvetlerimi/in cüzide elemanlarının 6 sun hamilen Ankara ilan hareket eden bir askeri uçağın düşüp parçalanması üzerine Kurmay Albay Itagıp niz.Yarbay Şalin-Tursen,Yüzbaşı Nihat Gür tekin Ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1951
  • m w—«wga—g i inim ¦ibmi.hi hi.HERGÜM TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zayıfa yardım etmenin mükâfatı vardır.Sultan Alâeddin "Ertuğrul Bey dedi,sizi resmen kabîle reisliğine seçtim.Bence en makbul olan bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1951
  • Paulette Hendrix ad.nda Georgia!bir kadm iki yıl içinde seki/defa evlenip» boşanmak suretiyle bir rekor k.rm.şt.r.Paulette'nin bu rekoruna güzel sanatlar akademinde mo del olarak vücudunu teşhir etmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1951
  • Şampiyonluk titri için Saddler-Famechon maçı DJnya şampiyonu Saddler Unvanını Fransız Famechona karşı koruyacak Avrupa tüy siklet şampiyonu Frans RaRy Famechon $ubat ayında dünya şampiyonu Saady Saddl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1951
  • I mmğk v:««cv aÇ ¦'Îsca.n s KaraRümrüklüler 25 inci senei devriyelerinde Vefa stadında yaptıkları bfr geçit resminde Diğer Küme Kulüpleri:2 I ıw Raragümrük Eski ve parlak bir maziye dayanan Karagümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1951
  • İngiltere ligleri İngiltere lig maçları Noel tatili münasebetiyle salı günü oynanmış ve şu neticeler alınmıştır:Arsenal 4 Portsmouth l Aston Villa 3 Wolver.3 Bolton 3 W.B.Albion 2 Burnley 0 Preston N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1951
  • mı^^+ı İbret Birçok gençlerin iltifat edocekleri futbolculuk mesleği profesyonellik ile hem bir nizam ve intizam altına alınacak,hem de maronların tükenmez talepleri önlenmiş olacak.Sulhi GARAN Şu pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1951
  • Zira o gayat iyi biliyordu ki yakın bir zamanda kendisi de İbo ile güreştirleicek ve onunla karşı karşıya kalacaktır.Bu sebeple müstakbel hasmının kuvvet ve oyunbazlığ'cı.öğrenmeği,zayıf tarallaı mı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.12.1951
  • Alman futb Fritz Walte Bugün Avrupanm en kuvvetli takımına malik olan Aimanyanın şöhretli futbolcuları Walter,Morlock,Streitle,Mebus'tur Bugün Almanlar Avrupa futbolunun en ön Sırasını işgal ediyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • büyüK'İIIikUNiüâhi &5QZ (WCÛ* MURAMl-UAWTI TEFRİKA No.94 Kemal SAMANCIGİL Padişah bekriyi görünce:"Diz çökmüş oturan kadınlara:Gidin istirahat edeceğim„dedi Pasa Valde Sultanla fesatçılar arasında mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K Ş I M de r Cumartesi,pazar 16 'a n.atine ve çarımba 16 da tenzilâtlı matine sormagîr" Şarkılı tuluat oyun •V-'işcMine akşamı iıe cumartesi matine taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Etraf undaki gürültü ve faaliyetten serseme döndüm.Geceleri eve bir ö'ü gibi gelip kendimi yatağa atıyorum.Kılığımı görsen gülersin.Gözümde kalın siyah gözlükler,başımda çelikten bir şapka,ayağımda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • RA DVO İSTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri PI.Çalan:Sir Malcolm Sargent id.Liverpool Fil.Ork.Leon Goosens Obua)ve Sir Mal colm Sargent id Liverpool Fil.Ork.13.45 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • ISTANBUL 3£L£DÎYESİ SF.HÎR "TvATHOLABI Saat 21 de PR* M KTKMİ SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Bcşkut lelUon 421 S?KOMKD1 D.MYATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan Telefon 4(M09 Pazar günleri İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ Komedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma.Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da Telefon:40276.SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • UjKiiiiin Hek'nn Di HAFH CEMAL Mütehassısı bask;her e(in sabah saat 10 30-12 3£!e rlen sonıa 14 Mil 17 fie hasta ksjbul eder Istanbul Oiv-ınv")i Jn }4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Domatesli aşk Bayan Faize,domatesin dolmasını pek severdi.Bu sebzenin ilk çıktığı günden son gününe kadar her hafta iki üç defa dolmasını yapardı.Doğrusu domates dolmasını hiç bir yemeğe değişmem.Bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Komünistlerin islâm memleketlerinde zulmü İslâm abide ve âdetleri komünizm idaresi altında nasıl yıkıtmış ve kaldırılmıştı Sovyet Rusya,kendısme l-ıLmiyetin koruyucuca süsünü ver mekten çok hoşlanır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • 1 234567 8 8 10 11 12 Hazırlayan:Sadi Borak mız;Bay;Tersi sene 7 Hama» hademesi 8 Eski harflerde* birinin okunuşu;Yarının dayan,ma gücü 9 Sivil müdafaa siperleri;Kırmızı ve tanelidir 10 Tersi bir demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • İtalyan basketboicuları nreWi Yılbaşı Basketbol lturnuvasma katışcica.k oıda it -uy uı vu.io.jC takımı dün uçakla şehrimize gelmiştir.Kafile kalabalık bir oyuncu ve idareciden müteşek kildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Haftanın en iyi Fransız sporcuları Monte Carlo radyosu,dinleyicileri arasında haftanın en iyi sporcularını tâyin etmek için bir anket açmıştır.Tasnif sonunda boksör Laurent Dauthu-le 1812 oyla birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Kubler Amerikaya gitti Bisiklet dünya şampiyonu Ferdi Kubler Amerikada bir seyahate çıkmıştır.Fransa turunu kazanan Kubler dünyanın en iyi bisikletçilerindendir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Futbol turnuası Zürich şehrinde büyük bir futbol turnuası tertip edil mektedır.Avrupanm en kuvvetli takımlarının katışacağı bu turnuva şimdiden büyük bir alâka ile beklenmektedir.Bu turnuvaya italyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Fransa ping-pong şampiyona' sına 647 takını giriyor Fransa masa tenisi «pingpong» şampiyonası bu hafta başlamığtır.Kupanın ilk turu na 647 takım iştirak etmiştir.Bu takımlar ilk evvelâ bölge şampİ3'on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gelecekler 7.00 Ülgen)lmrozdan 9.00 Anta.ya)Ayvalıktan 9.09 Trabzon)Karadeniaden Gidecekler 2.00 Güneysu)Karadenize 9.00 Marakaz)Mudanyaya Trenler Gelecekler 6.25 Erzurum 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Basketbol hakemleri bir kulüp kuruyor Cehrimiz basketbol hakemleri «Basketbol Hakem Kulübü» adı altında bir teşekkül kurmak için teşebbüslere geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1951
  • Fransa Yunanistan voleybol maçı Fransa Voleybol Federasyonu Yunanistanla millî bir temas yapmayı karar altına almıştır.Karşılaşma 2 şubatta Pariste yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor J Baş tarafı birincide] Tuna ii Dolmabahçe Sarayını ikametgâh ittihaz etmişti.Cuma namazına padişahlannkine müşabih merasimle gider,mabeyneiier,musahipler,yaverler,elhasıl eskiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Şehit subaylarımız Bas tarafı birincide)adına Başyaver Kurmay Albay Nurettin Alpkartal,MİÜj Savunma Bakanı,milletvekilleri,Genelkurmay Birinci ve İkin ci Başkanları,kara,deniz ve ha va kuvvetleri komu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Boks maçları Bas tarafı birincide)sahip clan K.Lambidisi ittifak la mağlûp etmeğe muvaffak olmuştur.Son maç Tayyar Kalça ile B.Lambidis arasında yapılacaktı.Fakat Yunanlı boksörün eli incilmiş olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Polislere hücum eden Baş tarafı birincide ğunu söyiiyerek.ban kapatmak istemiştir.Fakat garsonlar polislere karşı gelmiş ve başhyan münakaşa kısa bir zaman sonra dövüşe inkılâp etmiştir.Garsonların bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Gaziler Koreden döndület I Bastarafı birincidel kütlesi tarafından büyük bir he yecan ve tezahüratla karşılanmıştır.Limanımızda bulunan vapur ve sair teknelerin hep birden uzun uzun çaldıkları düdük s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Sovyetlerin Balkanlarda faaliyetleri Roma.26 A.AJ United Pıess)Kumada bulunan Arnavut mültecilerinin Arnavutluktaki gizli kaynakardan aldıkları haberlere atfen bildirildiğine gore,büyük sayıda Rus uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Korede muvakket mütareke uzatılıyor Muvakkat mütareke kabul edileceği Vaşington 26 AP)Bilindiği gibi Korede Birleşmiş Milletlerle komünistler arasında halen mevcut cephe hattı hakkında süresi 30 gün o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • durumu Bas tarafı birincide)yiş meselesine temasla bu hususta şunları söylemiştir Bazı arkadaşlar,Türki yede asayiş yoktur,dediıer ve bunun başlıca sebebi olarak da devlet otoritesinin azalmış olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Türk ingiliz tice reti Bas tarafı birincide7 yükselmiştir.Aynı müddet zarfında Türkiyenin ithal ettiği İngiliz makinelerinin değeri de bir misli artmıştır Bu ithalât 1959 senesinde 2.478.181 sterling
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Bulgaristanda idam edilecek casuslar Londra,26 AP)Sofya radyosunun bugünkü bir yayınına göre,bir Bulgar mahkeroe-i,İngiliz,Amerikan ve Türk istihbarat servislerinin hesabına çalıştıkları ileri sürü le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Suiistimal dâvasından çıkan ders Başmakaleden devam maları millet' vicdanında bir ferahlık uyandırmıştır.Askerî mahkemenin karariyle hazin bir maceranın son perdesi kapanmış demektir.Aylardan beri sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Meclisin içti fBaş tarafı birincide] teftiş raporlarından gerek ma.I hallerinin şikâyetleri neticesinde bulundukları yerlerde men.'ariyet vazifelerinin devamı Bakanlığımızca münasip gö rülmeyen,hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Mısırın siyaseti aaş taruıı birincide] olmamışta.Bilindiği gibi Kral Faruk,Dr.Afifi Paşayı Kra4 Kabine Şefliğine getirdikten başka,Londradan geri çağırııao Büyükelçi Abdülfettah Am;Pa şayi Saray Haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Jane Wymanin evine hırsız girmiş Los Angeles 26 AP)Ho!lywood'un tanınmış sinema yıldızlarından Jane Wyman bugün po lise müracaatla Noel günü evine giren bir hırsızın takriben 100.000 dolar kıymetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Voleler,mevkuf 4 Amerikalı için para topluyor New York 26 AP Bir zamanlar Macaristanda mevkuf kalmış olan Robert Voge'er,Amerikan havacılarının bir an evvel kurtarılmaları için 120.000 dolar teminine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • tı-aıı petrollerine alıcı çıktı Tahran 26 AA.Reuter)İran petrol mütehass şiarından Ayandan Ebulfazl Lisanı,bugün İran Ayan Meclisinde yaptığı beyanatta,yalnız Çekoslovakyanın İrandan petrol almaya haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1951
  • Muhtelitkurmay heyeti Vaşington,26 A.A.Vaşington'un yetkili bazı çevrelerinde bugün belirtildiğine gö re,Vaşington'a yapacak olduğu ziyarette İngiliz Başbakanı «muhtelit kurmay heyeti» nin yeniden kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.12.1951
  • I ABA ffl' niiAii i Kakne Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında r İTO SERVİS VE ÂMİR ATELVESi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • ujrfn—im*».ı ıı ıı»l i jraı ı 'W iliiW I B N»^«ii ı.«ı.Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAS Basıldığı yer;Nuri AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • İçme Su tesisatları yaptırılacaktır Eller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatlar» gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Keşif bedeli «Geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • akla I*¥l?5nî57 gelir!Zira,ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası,butun dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır.Hakikî PETROMAX YEDEK PARÇALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • jfitm 1 flafl UP rBSS 0-^8 w ^TBSkria ^BCtilB 17-25-33 BEYGİRLİK AL M A N M Al I TAM D î |Mİ u Zî p 1 1 SPaw!I rrafö ^J mm mğZ/J «r li TRAKTÖRLERİ ¦r If* rürkiyeye münhasır ithalâtçısı lehmet Kavala G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâm 15 ton 2 parti sığır eti ayrı ayrı pazarbkla 2 Ocak 952 çarşamba günü saat 10 da Erzurum As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Mezbahada kesildiğine göre kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • ZAYİ Kayseri vilâyetinin Develi kazasından aldığım nüfus tezkeremle birlikte askerlik tezkeremi kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Abdullah Turan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • Saym abonelerimize İstanbul Sular karesinden Dondan kırılacak su sayaçları için abonele imiz tamir becîeîi ödemeğe mecbur olacaklarından bunları soğuğa ve hava cereyanına Karşı muhafaza etmeleri rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • Eskişehir İmar Plânı Müsabakası iller Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Mühim bir demiryolu kavşak noktasında bulunan ve siraat,ticaret ve sanayi bakımından son senelerde muazzam hamleler yapan şehirlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti TUrkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 9 00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın saatimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • Tekel Gamalfı Tuzlası Müdürlüğünden:1 Tuzlamızda aynı hat üzerinden 20 80 metrelik parçala?halinde yaptırılacak 180 metrelik Elevator hattı ve kanalı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • "i Her yer için,her türlü İLÂNLARINIZI İstanbul Ankara İzmir Manisa'da RfSMİ İLÂNLAR BÜROSUNA veriniz Türkiyenin her tarafında çıkan gazeteler için ilân kabul eder.Merkezi:istanbul,Yenipostahane karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • rngggga^art IIIISI BELKi DE YENİ YILDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN 1952 de birinci ikramiye çekilişinda:Istanbul Tarabyasinda 2 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri.1^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.12.1951
  • Elektrik tesisatı vaptırılacak İtler Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Banknca verile ek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan