Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1951
  • 22 Aralık 1951 Cumartesi Adres:Nuruosmoniye Türbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:580 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kutsi MÜSTAKİt YASİ GAZETE Jğ88ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı Fr,Belçika Fr.isveç Kr Florin Lira t Drahmi Rrknudes Açılış 7.86.50 280 30 0 80 8* 03 5.60' 54 1250 73.68 40 0 44.80 veıam 9 73 90 pan.734.H0 28ü 'ili 0 80 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Traktör ithalâtının kolay kıptın hm*,sı Ziraat Bankası Umum Müdürü Mithat Dülge,bugün saat 15 de traktör ve diğer zivaaP makineleri ithaJâiı ile uğraşan firmlarla bir toplantı yapacaktrr.Toplantıda,it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • TırTvaii vapuru fırtınaya tutuldu Evvelki akşam.Bandırmayahareket eden Turhan vapuru,a vanın birden bire bozması ve fırtınanın şiddetlenmesi,yüzün den,Bandırma isketesine yanaşarnamış ve içindeki,yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Samsun Vapurunu»!tamiri bitiyor Cenova'da Anaaıkfo Uabin'kas-r hesabına tamir.edfttaeM? regaranti muayenesi y&peîm&lktst olan Samsun» gemisi,perşembe günü Cenova'dan hareket edeçektir.Samsun vapurunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • r FIKRA Tröst Eu sütunda birkaç defa spor konularına temas ettik ve teknik taraflarım salâhiyet sahibi dostlarımıza bırakarak daha ziyade içtimaî cephelerine dokunmaya çalıştık.Bugün de spor havadisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Kufini ayı içinde yakalanan kaçakçılar 1951 kasım ayı içinde yurdu,muzun sınır ve kıyı bölgelerin de Gümrük Muhafaza,«kara ve deniz teşkilâtiyle kaçakçılar' a,rasinda 106 çaıpışttuıîı,232 çar pışmasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Şehrin asayiş durumu ile ilgili toplantı 1 I Vilâyette yaprfan toplantıda Emniyet Müdürü Jandarma Komutanı ve kaymakamlar hastr bulundular Dün sabah Vilâyette Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gokay' in B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • i—HALKIN Radyoda seyrüsefer derslerine dair Beyoğhmda Elhamra pasa jııtd& oturan Turcot Kr/lı diyor ki «Seyrüsefer Müdürlüğünün talebeye ve halka sokaklarda yürüme dersi vereceğini,bunun için radyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • t 1 22 ARALIK 1951 Cumartesi Ru.9 E.Ev 1367 MÎT VASATİ EZANÎ 7 21 2 37 12.13 7.29 II 14 32 9 48 16.44 12 00 ı 1823 1.39 »k 5 36 12 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • ilkfty Meteoroloji Istasyoı vr diği hava tahmin raa göre bugün şehrimizde Mutedil derecedte bulutlu »k.lüzgârlar kû"zey_doguırta kuvvette esecek hava ığjnda ehemmiyetli bir deik olmıyacaktırliaierimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • r itanbul Kız Lisesinden Ye-»T Dernefci bugün saat 14 a kadar Taksim Belediye ogunda bir danslı çay termiktir.HEKLİ TOPLANTI itanbul Erkek Lisesi Mezun naupları Omryeti 31 avamartesi gecesi Liman I.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Dün gece yapılan arama taramalar Dûn cehrimizde,sabaha kadar devam eden umumî bir arama tarama yamlmıştiT;Basta Emniyet Müdürü Kemal Ay gün ile müdür muavinleri ve &ûbe müdürlerinin katıldığı bn umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • KISA HABERLER if Vali ve Belediye Başkanı Prof,Ğökay,dün sabah saat 9 da Sular İdaresi ile Beyoğlu Kay makamlığını âni olarak teftiş etmiştir.Vali,memurların devamlarını kontrol ^mistirir Halk ve çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Muamele verg'si Yeni kamın bu devre içinde Milisten cıkamıyacak n II »m B.M.M.Maliye Komisyonun da tetkik edilmekte olan Mua mele Vergisi Kanun Tasarısı yeniden incelenmek üzere Mali ye Bakanlığına ia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Et ve tereyağı satıhları kontrol ediliyor Şeliirde narha tabi tutulması mümkün olan başlıca gıda maddelerindeki temevvüç sebepleri Belediye İktisat Müdürlüğü/ıce daimi surette kontrol edilmektedir.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • 1AKALE n beş milyon altı yüz etmiş iki bin İsmail Hami DANIŞMEND de bir Avrupanın per-¦kasından ve perde öen sen çıkaran pek r bir «leunes Turcs rnf Türk)teşkilâtı Bİr halk tabiriyle niş iki buçuk mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • İki hırsız çaldıklar malları satarlarken yakalandılar Dun Kapahçars/ıda iki hırsız çaldıkları malları satarlarken yakalanmışlardır.Aynı zamanda bir asker kaçağı olan Sefa Mtıtar ve arkadaşı Orhan Altm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Is tin yede vaka la nan sadit tevkii edikti îki aydan beri Emirgân.tstinye ve Yeniköy halkını heyecana düşüren müessif bir hâdisenin faili nihayet yakala nrmçur.Salcılık tarafından tevkif ediien Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • İkinci cihan harbinin yarattığı buhran,hâlâ hükmünü ctevam ettirmektedir.Karaborsa,hava pahası,ahlâkî tereddi vesaire.Bunlar arasında bir de,mesken buhranı bulunmaktadır.Harp sonu ieatların dan olan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • POLİSTE if Dün Emniyet İkinci Şube memurları sabıkalılardan Şaban Selova ile arkadaşı Nihat Anseli Kapalıçarşıda.muhtelif dükkânlara hırsızlık maksadiyle girdiklerini görmüşlerdir.Yapılan takip netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • iskenderun limanmtfa yifcleme işleri ağır gidiyor iskenderun limanmdan AImanyaya sevkedifen arpaları taşımakta olan gemilere tahmukim çok ağır tempo ile devam etmesi yük sahiplerinin şikâyetini mucip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Antalya vapuru karaya oturdu Karabi&a postasına hareket edecek olan Antalya vapuru diuı karaya oturmuştur.Vapurun üzdürülmesi için çalışmalara başlanmıştır,«Adana» dün serere çıktı Biı-aydanberi reviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1951
  • Kcanlı bir had se Bir ^eııç metresini jiletle ağı* surette yaraladı Evvelki gece Beyoğîunda kan lı bir hâdise olmuş8wr.Kâzım Karaca admda biı genç,bundan bir müddet evvel Fatma adında bir kadınla met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Bir çavuşun ölüımyle neticel*»«e»:kanavan kızanı Evvelki gün Sirkecide feci bir kamyon kazası olmuştur:Askerî bir kamyon Demirkapıdan geçerken virajda yerlerin kaygan olması sebebiyle devrilmiş,tir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Şir»al Kutbunda ve Alaskcda yapılan tetkiklerin neticesi Soğuk iklimli bölgelerde yaşayabilmenin yolları Sıcak bölgeler hakkında binlerce c s ît bulunduğu halde Kuzey Kutpu şimdiye kadar pek az tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA New York ilmî araştırmalar;başkanı,penisilin sayesinde bir tavuğun üç buçuk ay yerine,5 haftada yetiştiğini söylemiştir.Bu tecrübenin diğer hayvanlarda da yrpulacağı bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Bir Fransız edibi intihar etti Paris,21 Naİen)Fransa,nın san'at muhitinin çok iyi tanıdığı Yazarlar Cemiyeti Başkanı Boris Metzel,oturduğu apartmanın penceresinden kendisini atarak intihar etmiştir.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Genelkurmay Başkanı stîhrimi'»dft Genelkurmay Başkan:Örgeneral Nuri Yamut,dün sabahki ekspresle Şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Avsupaaa tecavüze mani olacak şey Washington 21 AP Müşterek Emniyet Müdürü Averell Harriman dün,yeniden tetkik dilmiş olan Kuzey Atlantik Pak ti plânlarının geiecek sene içinde çok süratli bir inkiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Kürsiiyii tutuşturan bir talebe Paris,21 Nafcıı)Condorcet lisesinde talebe ve öğret menleri korku ye heyecan 2çinde bırakan bir hâdise o muştur.Tarih dersi üç aylık imtihanını atlatmak isteyen son smı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Fransız hava yollarında grev Paris,20 Nafon)Fransız Havayolları memurları bugün grev yapmaya Başlamışlara-r.Bu memurlar,yevmiyelerinin arttırılmasını istemişlerdir.Bu grev yüzünden birçok yo^eulaı hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Ray Robinsonun yem galibiyeti San Francisco,21 AP)Ray Robinson,Honolulu da;20 ocakta on beş ravundluk bir maçta,unvanını Cari Olson'a karşı müdafaa edecektir.Maçın hâsılatı Damon Lunyon Kanser Müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Peta;n'e dair ifşaat 1945 de ihanet suçundan idama mahkûm edilen Meraşal 1942 de imhasını kabul ettirecek makam bulamamış Paris,21 AP)Mareşal Petain,1942 senesinde,vazifesinden istifa ederek,Kuzey Afr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Trygve Üe ile Sovyet şeflerinin dargınlığı Ruslar Lîe'nin insan haklarını ihlâl ettiğini iddia ediyorlar Paris,21 AP)Birleşmiş?Milletler Genel Sekreteri Tryg ve Lie,yardımcılarının,Kus bloku tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Bir yı'dcı betan gemiler Yapılan istatistiklere göre,bir yıl içinde 1.172.733 ton tutarında gemi batmış ¦Mı.»ı,1,|iı.mar-r,iiim^İ Londra,21 Nafen)Geçen sette bütün dünyada tonajı 1.172.733 ton tutan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Çiftçinin şehir sevgisi Bir Şark seyahatinde tanıştığımız,çiftlik sahibi,köy nıulrtarı eğin bir dostumuz vardır.Çok geniş arazi sahibidir.Büyük ziraat yapar,on binden fazla koyun,yüzlerce inek ve ökür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Siyasî İcmal horeaen sonra Kürede mütareke görüşmeleri çok ağır bir seyir ile olsa 4a yine ilerlemektedir.Bugüne kadar varılan netieelcre bakılırın kızıllar yorucu ve ütiiv.ii pa/arbklar yapmak sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Londrada müthiş sis Londra 21 A.A.Londra bölgesi ile İngiltereli in.güneydoğusunu bu sabah kaim bir sistabakası kaplamış,hava seferleri tmamiyle felce uğramış,gö-ı rüş mesafesi 75 metreden ibaret kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Stalin 72 yaşına bastı Sovyet diktatörünün doğum gününü Kremlindeki çalınma odasında geçireceği sanılıyor i Moskova,21 AP)Stalin bugün 72 yaşındadır.Doğum gününü,herhalde,geçen senelerde olduğu gibi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ ı Hayırlı bir teşebbüs Milli Eğitim Bakanlığı yetkili gördüğü Kimseler arasında bir anket açmış bulunuyor:Anket sorularına eklenen bir ınektubda,Bakan,şu cümleleri kullanıyor:«Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Burada,bu çatının altında onunla birlikte ne güzel günler geçirmişlerdi.Basbaşa ka lı(ı da hem kendilerini,hem başkalarını,belki bütün dünyayı uiıuttukları o tatlı günler birbiri arkasından uzanıp pid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1951
  • Kanadalı pilot garip bîr akıbete uğradı Londra,21 Nafen)Londra da hava meydanında çok acayip bir vak'a cereyan etmiştir.Richards isminde Kanadalı bir ha vaci,işlemekte oian tepkili bir uçağın çok yaıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1951
  • IŞili Elçisi ekselans George Barrigo Essayini* vA Carıkayada Cumhur-başkam Celâl Bayar'a itimadnamesini takdim etmiştir.Resimde Elçiyi,takdim merasiminden sonra Çankaya köşkünden çıkarken görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1951
  • Joy Nıven güzelliğiyle bütün Amerikada şöhret kazanmış bir Pİn-up Girl'dir Aldığı mektupların adedi en tanınmış ve sevilmiş sinema yıldızlarına gelen mektupları bile eeçmektedır A en-York un V.Street
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1951
  • Yakında tek raylı trenlere binmek mümkün olacak Bug'in Bîrleşik Amerika da,bu hususu gerçekleştirmek için elbirliği İle çalışan mühendis er,işi başaracaklarından ekinler Şu dünyaya bakın!Bizler sunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1951
  • KELLE Sulhi GAR AN «ISskiye kıymet olsa,Bitpazarına hur yağara ata sözümüz ne kadar doğrudur.Evvelki nesilden bize vedia,hattâ yadigâr kaç sporcumuz vardır bilir misiniz?Ve bilir misiniz ki;bugün bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1951
  • Futbol Hakem Koııâtesî sebildi Usulsüz intihap ddjayısiy?e aylardanberi komitcvsiz kalan İs tanbul Bölgesi,nihayet geçen çarşamba günü komiteye kavuş muş bulunuyor.Futbol Hakem Komiteleri Ta limatname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1951
  • Kara İbo artık bu işe bir ni ha vet vermeyi aklına koymuş tu.Bu sebeple fazla bekleme di ve iri rakibini bir anda kün deledi ve bilâhare aşırıp kendişini yere vuruverdi.Bütün bunlar,yâni İbonun çapraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1951
  • en ve ünlü ekibi:MILAN 1899da ingilizler taraf nidan kurulan Milan Kulübü bugün italyanm en kuvvet i takımı bulunmaktadır 1899 yılında kurulan Siyah Kırmızılı Mi.an takımı bugün İtalya'nın en kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1951
  • 'n İtalyan Vavese takımının bîr maçından görünüş.Altı takım arasında basketbol turnuvası Geçen sayılarımızda İtalyan Varese takımının geleceğini yaz mistik.Bugün öğrcndiğ-'mize göre B.Spor ve G.Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.12.1951
  • TT?Baffin Rapid'le karşılanacak olan Galatasaraylıların bundan evvel Austria ile yaptık?arı maçtan bîr görünüşmaçını Galatasarayla oynuyor Tempoları ağır,pasları kısa ve yerden olan Avusturya futbolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • BTO^ffllKÜMMRI TEFRİKA No 89 Hcfız Paşanın sadarete getirildiğim" bildiren ferman çoktan Diyarbekire varmıştı Fakat bundan sonra Valde Sultanla yakın olmıyacaktuı\dedi,ben kıskanırım.Sözümden de dışar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • Strickland itiraz edecek gibi t iini k: Iciırdı sonra vazgeçeı k indirdi Namussuz şoföre ke&dfeinı götürdüğünü kimse y« söylememesi için tam 10ÜÜ ¦lolar vermişti!Benim resmimi nereden l uldunuz?diye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • BULMACA f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1 n 1 I i 2 v 11 3 İHBL 4 5 l 6Ü n ı I I 10 mm m J 1 m\I n I2| 1 SOLtfAN SAGA r 1 Alevi çabuk söner;Ana namzedi 2 Her vakitki gibi;cüz'î;Bir musiki aleti 3 Siyah hale get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • Mısırda bulunan ingiliz okulları Kakimlc hulunan iki Victoria Kolejinde dil ve milliyet farkları nazarı itibara alınmamaktadır.«Victoria» koleji bütün Orta Doğuda meşhurdur.Şöhreti Ingilteredeki herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 9.00 Uludağ)Mudanyaya 9.00 Anafarta)Antalyaya 1100 Etrüsk)Izraire 19.00 Seyyar)Karabigaya 22 00 Tiıhan)Bandırmaya Gelecekler 10.Q0 Dumlupınar)îskenderundan 10.35 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • Ölen kîm Gençler;Cebba-Amcanın etrafını yine sarmışlardı.Durun yahu.Biraz nefes alayım.Nedir benim sizden çektiğim canım?Gençlerden Diri zayıf ve sarışındı,koskoca bağa gözlükleri vardı,yirmi yaşınday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12 57 Açılış ve'programlar 13 00 Haberler 13.15 Dans müziği Pİ.13.45 Radyo salon orkestrası konseri,idare eden:Semih Argeşo 1.Verdi.*JLa Travatia» operasından potpuri 2.Reynaldo Hahn,«C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1951
  • Istanbul belediyesi ŞEHİR tt ATROLABI Saat 21 de KİSMİ SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Baskül Tel t fon 4li 157 KOMKD1 Kî'-vn D MVATA CiDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan telefon 40409 PazaT günlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • başarıs fBaş tarafı birincide 1 yelerinin ekseriyeti Türkiyenin güzide temsilcisine itimad ve hayranlığını ifade etmek istemiştir.Başkanı öğmek için birbiri arkasından 15 murahhas söz almıştır.Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • S ti roe He Irak arasında Körüşmeler Bagdad,21 AP)Suriyede idareyi ele almış olan Albay Edip Çiçekliyi temsil eden iki kış^k askerî heyet bugün buraya muvasalat etmş ve Başbakan Nuri Said Paşa üe görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Yeni Libya devleti 'Bas tarafı birincide)liginde şim^ki halde,alışır,Irak,Suudî Arabistan,Lübnan,Suriye ve Yemen yer almıştır.Libya,Birleşmiş Milletlerin hususi teşekküllerine kabul edilmek için de mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Denizcilere rağbet crttı l&as tarafı birincide)bir kızla seviştiğini ve onunla beraber kalacağını bildirmiştir.Diğer taraftan,aynı şilebin üçüncü kaptanı Gokaîp Caneıe Hamburgda bulunduğu zaman,güzell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Türk Ünesko konferansı I Baştarsfı birincide] Toplantıda,memleketimizin tanınmış i.im adamları,likit adamları,yazarlar ve profesörlerden müteşekkil komisyon üyeleri ile müşahit şıfatıyle top lantıyı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Esirlere dair Ridgway'm yeni teklifi Tokyo 21 AP)General Matthew Ridgway bugün.Kuzey Kor-e Başbakanı Kim İl Sung'danbir Kızıl Haç heyetinin Müttefik esirlerini ziyareti için müsaade talep etmiştir.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Ankara ve Adanada iki komünist yakalandı Adanada yakalan;kız öğretmen c Adana.21 Milliyet)Şehrimiz Kız Lisesinde Ayla Koyutiirk adında bir talebenin komünizm ve orak çekiç lehinde fiilî harekette bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • İtalya sulh andlaşması yeniden gözden geçirilecek Sekiz Batılı devlet bu husustaki İtalyan taleplerini kabul ettiklerini resmen bildirdiler Roma,21 A.A.Reuter)italya hükümetinin İtalya sulh andlaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Mrş.Montgomery Uz Doğuyamı Böyle bir tâyinin Gnl.Eisenhow lığını koyması ile ilgili bu Londra,21 A.A.Malezyada.komünistlere karşı girişilmiş olup,üç buçuk seneden beri devam etmekte bulunan harbe niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Aıuerikadaki Mısır ve Şifi Elçilerinin levhaları sök'» ti ü Vaşington,21 A.A.United Press)Dışişİ3t-i Bakanlığından bildirildiğine göre,Mısır ve Şili Sefarethanelerinin kap ilarındaki levhalar çalınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Yerlilerle artanların mücadelesi Dar.Es-SaInam.21 AP)Son zamanlarda,ars'anlaı-Tın ganika"da zencilere o kadar çok taarruz etmişlerdir ki,bunların «Bit» oldukları ve müsaadesiz öldürülebilecekleri kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Israflde sel tehdidi Telaiiiv.21 AP)Yafa ve Telaviv'in alçak mahallerinde oturan üç bin kişi,evlerinin selle re mukavemet edemiyecek bir seviyede olmasından dolayı tahliye edilmişlerdir Bunlar,teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Sicilyalı haydutlar faaliyette Roma 21* AP)Batı Sicilyada kapanmış olan bi ryolu açmak için çalışan işçiler üzerine ateş edilmiş ve bunlardan dört tanesi makineli tüfekle öldürülmüştür.Karabinyeri'ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Mareşal Tito nun dün verdiği demeç Belgrad 21 A.A.Afp)Bu akşam Belgradda bir nutuk veren Mareşal Tito,sivil ve askeri bütün vatandaşların,muhtemel bir mütecavizin halk içine nifak tohumlan ekmeğe çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Atlantik Paktı Baş tarafı birincide mis ve protokolü Mcbusan Mec lisine göndermiştir.Kunada Parlâmentosunun da bunu pek tasdik edeceğinden şüphe etmek için bir sebep görü lem eme ktedir.Bugün mevsuk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Adalet Bakanlığı [Baş tarafı birincide 1 Bakanlığı bütçesinde fasıldan fasüa ve madde madde münakale yapılmış mıdır ve ne mik tar nakil yapılmıştır?D.P.milletvekillerinden Şefik Bakay,mübaşirlerin bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • De Gaulle'un Avrupa ordusuna dair demeci Paris 21 AP)Fransız Halk top luluğu Pat tisi lideri General De Gaulle bugün Avrupa ordusu hakkında hazırladığı plânını gazetecilere izah etmiştir.De Gaulle li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Fransa ordusunfa yeni keşifler Paris 21 AP)Hava hücum larına mâruz kalmadan geceleyin çalışabilen otomobil ve kam yon farlarının keşfedildiği bugün Fransız ordusu tarafından bildirilmiştir.Fransız ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Mısırda sivil mukavemet rBaş tarafı birincide 1 «La Bourse Egyptienne» ismin deki Fransızca gazete,dûn.Fuad I Ütift&vsırs&ftesiBMte.eczaca fi&fcihLtesınm talebeler tarafından kullanılmak için bombalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • rBaş tarafı birincide)yeti umumiyesi,umumî Reisi sıfatiyle buhranın halline Gaziyi tevkii etti.Gazi:Biı saat bana izin verin.Bulacağım sureti halli bildiririm.x Dedi.29 Teşrinievvel 1923 Zevalden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Hamburg umumhanesinde müthiş bir kavga Hamburg 21 A.A.Afp)Bugün Hamburg'un genel evler mahallesinde 150 fahişe ile dört sarhoş arasında 'büyük bir kavga çıkmıştır.Bir saatten fazla mahallenin evlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • bildiren İzmir,21 Milliyet)Şehrimiz Emniyet Müdürü Nejat Orguç.zelzeleyi vukuundan evvel haber veren bir alet yapmıştır.Emniyet Müdürünün «Debrembil» adını verdiği bu enterasan alet sismograf esas lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Tarım isleri Baş tarafı bi incide l nı karşılık paralar fonundan,çeşitli tarım mevzulanna sarl'cdilmek üzere,24.200.000 lira serbest bırakılmıştır.Türkiyenin tarım sahasınd?giriştiği geniş kalkınma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1951
  • Saraylarda kaybolan eşya i Bas tarafı birincide nci maddesinin harekete geç rilm esiyle D.P.nin hayırlı bir iş yapacağını bildirmiştir.Bilâhare Kâmil Gündeş'in,tüzüğü» 177 nci maddesine göre.Meclis so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.12.1951
  • Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı On ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahihi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İşlerde kullanacağı Yegâne Traktördür.40 ve 60 BEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında yazılı şekikle ihaleleri 28.12.951 günü hizalarında yazılı saatlerde Davutpuşa 3 Zh.Tuğ.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • İstanbul Sular idaresinden Feriköydeki terfi istasyonumuza ait transformatörde elektrik idaresince yapılacak bir takviye ameliyesi dolayısiyle terfi istasyonunun ceı^yanı kesileceğinden,23/12/1951 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAS Basıldığı yer;N,A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • MİLLİYET 1 Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FtATLARI 2 ve 3 UncU sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • OPERA «OB Pr CAVÎT GÖNÇEn Umumî baş.karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyas.'t Ok«;ularbaşı No:13 l^i:ıvTuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinden 951/489 Kaptanı bulunduğu İstanbul Jimanına bağlı Evrenye römoı körü ile yedeğinde dökme halinde buğday yüklü 400.337 ve 272 sayılı esnaf mavnası olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • İstanbul 2 nci îcrcr Memurluğundan 950/4408 Hacizli olup paraya çevrilme sine karar verilen 2000 lira değerinde dört ayakiı Fıijider maı ka buz dolabının bulunduğu Yeni Mahalle Karakütük caddesi No.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • Kartal Sulh Yargıçlığı Baş Kitabetinden 950/599 Ali Tamerin Remzi Tamer ile şayian ve müştereken mutasarrıf oldukları ve izalei şüyuu zımnında satılmasına karar verilmiş olan:1 Kartalda asası mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • KÜSLÜK KAR|Ş|K jŞ tomedi 3 perde Çarşambadan başka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14 30 da.Telefon:40276.SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • Istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan 951/3687 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 150 lira muhammen kıymetli 4 lâmbalı Minerva markalı çalışır halde radyo makinesi bulunduğu Sultanahmet 44 üncü ilkoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • DÜNYANDA CN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN 5 Ovsia^ İsveç çeliğinden imâl edilmiştir.Hususî tertibatı sayesinde toprağı istenilen derinlikte sürer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya nır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • istanbul Gençlik Sitesi istimlâki için İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden ilân ve tebliğ Takdir edilen ı V:istimlâk bedeli Ada Parsel Cinsi Sahası M2 Mahallesi Sahibi Lira 651 5İ Arsa 10873 Şehzadebaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici CİNSİ Miktarı Bedeli teminatı İhale şekli Dizel Elektrojen gıupu.1 5S000.4150.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı Dizel elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • Lokmnn Hek!T Dr HAFİ*!CEMAL Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvo!Nn-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.12.1951
  • fi* o Makine Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS VE İR ATELYESi Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan