Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Gazinolar yılbaşı zammı istiyorlar Otel,Lokanta,Gazino v emsali İşverenler Sendikası,Belediye İktisat Müdürlümü vo D'iimî Komisyon nezdinde teşebbüse geçerek yılbaşı gecesi tarifeleri yüzde 30 nisbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Korede esir olan askerlerimiz Kızılların verdiği 234 kişilik listeyi yayınlıyoruz Tokyo 19 AP Komünist,ler tarafından Müttefiklere tevdi edilmiş olan üsera listesinin ihtiva ettiği Türk Tugayı mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Koreden gelecek kafile 3 üncü değiştirme kafilesi İz/nire çıkacak Ankara,19 A.A.M.S.B.Temsil Bürosundan bildirilmiş tir Evvelce 116 numaralı teb liğ'e İstanbula geleceği bildiri!miş oan değiştirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Buruk TABiHi rerpiKA sesi aw«^5^^stfMS aaha çoü yak,»daa ve kaU-OKU»-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Millî Saray eşyasına dair garip bir iddia Ziya Termen sahteleri ile Ankara,19 Milliyet)B.M.Meclisinde Millî Saray^ardaki eşyaya ait Meclis hesaplarını ince-eme komisyonunun raporu Şah Ismai'e ait w ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Silâhların tahdidi meselesi Siyasî komisyon nelerin teklifini kabul etti Paris,19 A.A.Siyasî komisyon,8 çekimser,5 muhalife karşı 43 oyla üç Batılıların karar sureti mukaddimesini kabul etmiştir.Bu mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Refiî Celâl Bayar rahmetle anıldı Sigortacılığımızın kurucularından Refii Celâl Bayar'ın ölümünün 11 inci yıldönümü münasebetiyle dün saat 11 de Merke/efeııdi mezarlığımla bir tören yapılmıştır.Törend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • eclis dün tarihi bir gün yaşadı dış siyasetimize geniş izahat verdi Hükümetin dış politikası muhalefet tarafından da kuvvetle destekleniyor Meclisten intibalar T7 1 Köprülünün beyanatı Ankara 19 Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Tugayımız yeni bir Çin taarruzunu püskürttü Birleşmiş iftilletler esir listesini Kore cephesi 19 A.A.Afp)Sekizinci ordu taraLndan yayınlanan tebliğde bildirildiğine göre Birleşmiş Milletler kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Rusların idam ettiği iki A m er ika 11 Rus gazetelerinin iddasma göre bunlar casus imişler Moskova,19 A.A.Moskova hükümetinin bugün bildirdiğine göre,Amerika nam ve hesabına Sovyet Rusya dahilinde yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Kraliçe Efeste Güzellik Kraliçesi Günseli Başar,Eğedeki seyahatine devam etmektedir.Kraliçe evvel,ki gün Et'ese gitmiş ve tarihî yerleri gezmiştir.Resimde Gün seli Başar görülmektedir.Kra liçeye ait d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Ruslara cevabî notamız Cevabımız dün Sovyet Hariciyesine verildi Ankara,19 Milliyet)24 kasım 1951 de Sovyet Rutya Dışişleri Bakanlığı,Moskovadaki Birleşik Amerika,Fransa,İngiltere ve Türkiye siyasî te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Dışişleri Bakanlığının bir tebliği Vaşington,Paris Elçilerimiz geri çağrılmıyacaklar Ankara,19 A.A.Dışışle ri Bakanlığından bitirilmiştir:19 Aralık tarihli bazı gazeteler de,Ankara Ajansına atfen,Vaşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • "Halk Fırkasının teşekkülü Zaferden sonra istanbuldaki bazı gazetelerin Ankaraya karşı fena bir cephe almış oldukları görülüyordu.Bı gazetelerin başında Tanın geliyordu.68-Halk Fırkasının teşekkülünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1951
  • Fırtına devam ediyor Karadenizde vapur seferleri aksadı Karadenizde j/idüeuı ûir ıırtına hüküm sürmektedir.Zongul dağa giden Ordu vapuru fırtına yüzünden limanda bannamıya* rak Eregliye sığınmıştır.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Döt&t Ft PYânfti İsviçre Vt.B*lçrka Fr.İsveç Kr Ftofta liret nranmi iÇrkntfrfefe AçıllS pan 786.50 280 30 0 80 64 03 b.ıiiı İ412 50 nm 4o 0 44.80 I Öl 87fi 9 73 910 ad'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Ekonomi ve Tutum dün kapandı Ekonomi ve Tutum Haftası dün akşam kapanmıştır Haftanııt son günü olması münasebetiyle Nişantaşı Nilüfer Hatun Okulunda bir müsamere vacilmiştir Müsamerede Millî Eğitim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Kir İngiliz sanatkâr' Şehir Tiyatrosu rejisörlüğüne talip oldu Belediye,bundan bir müddet ovvt'l Şehir Tiyatroları için sa—HYhiyetli bir rejisör bulmak üzere dünya sanat mahafili nezdinde teşebbüse ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Radyo Magazin dergisinin sahîbi tevkif edifidi Şehrimizde münteşir Rady* Magazin mecmua inin sahibi Mahmut Zeki Özkan İkinci Aa,l»ye Ceza Mahkemesi tavafındai dolandırıcılık suçu ile tevkif odılmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Galatasaray lisesi yan.ııda bir otopark yapılıyor İstiklâl Caddesinde yollara bırakılan otomobillerin caddeyi tıkadığı gözönünde tutularak bu ınıntnkanın miirmtrp bir yerinde bir otopark vücuda getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • lîaluı* ve îtize şilepleri yakında limanımıza dönecek 7 aralıkta Anveıs-ten harefcet eden Bakır şilebi,17 aralıkta Ceznykden mazot yükuyerjok yoluna devam etmiştir.Tahliye limanları İskenderun,İzmir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Sultanahmet civarındaki yollar tamir ediliyor Sutanahmet camii ile Sultanahmet parkı arasındaki Arasta sokağının tamiri kararlaşmış ve bunun için Belediyece 15 bin liralık ödenek ayrılmıştır.Niha yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • IWiiaualedeki arbedenin nıüseuüipıcrı mıiayet yaKaiaıuiı Onbeş gün kadar evvel Tahtakalede çııkin bir hâdise olmuş ve Nail Bakırcı admoa bir sabıkalıyı yakalayan Emniyet memurlarına yüü.crce serseri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Silâhla kız kaçıran bir zorba Fatihte yakalandı Küre ilçesinm Sarbun köyünde Esma Güneş adında 16 yağında bir kızı si âh tehdidi ile İstanbula kaçıran Mehmet Kul adında biri evve ki gece Fatihte yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • üün fecî bîr j kozca olcu I Lif tamirci ubuıı^ürıe kayı arasıiiida siüi^ıaK oîdu Dün öğleden sonra Tahmha neue Koruy apanmanınaa leci bir kaza oımuş ve Savcııık hadiseye e-koyarak tahkikata başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • İmar hududu tesbit edi İmcini 4 bulunan yerler Belediyece şimdiye kadar imar hududu tesbit edilmemiş bu'unan kısılmamı tamamlanmasına çalışılmaktadır.Son bir yıl içinde Mecıdiyeköy,Sanyer,Yeniköy,Bebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Tarihî havasını hâlâ muhafaza eden semtlerden biri de.Kocamustafapaşadır Bu semtin,yağmurdan çürüyen siyah tahtalı evlerin,cumbaların,kafeslerin,eski Istanbulun yaşayan hayatını ne güzel tasvir eder.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • "hava ^DURUMU rr^^fifQ Yeşilköy Meteoroloji lstasyoı,in un verdiği malûmata göre bugün şehrimizde hava sisli,pus lu ve muhtemelen hafif yağmurlu seçecektir.Rüzgârlar kuzeyden ve kuzey.batıdan kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • YEMEKLÎ TOPLANTİ if İstanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupla*!Cemiyeti,yılbaşı gecesini bir arada geçirmek üzere Galata Liman Lokantasında yemekli bir toplantı tertip etmiştir.KONFERANS it Türk Biyoloj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Radyoda ihtas edile cek "Okul Saati,İl Millî Eğitim Müdürlüğü ilk orta ve lise öğretmenleri arasında bir anket açarak İstanbul Radyosunda ihdası düşünülen «Okul Saati» r.n çocuklar en fazla nasıl fayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • 14 ilkokulun temeli ocak ayında atılacak Şehir Meclisinin ayırdığı ek tahsisat ile idare adına inşası kararlaştırılan 34 ilkokulun 14 ü önümüzdeki perşembe günü Daimî Komisyon tarafından İha leye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • H^^^i m+m MAKALE Eğlenceli rakamlar Ismail Hami DANIŞ MEMO Önümüzdeki aym ilk günü istiklâli ih'ın edilecek olan ve resmî ismi henüz betti olmadığı için Ajans telgraflarında şimdilik!«Libya krallığı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • f KISA HABERLER it Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün.yeni vazifeye başlamış olan Başkonsolos Karlo Dö Malkidi'ye iadei ziyarette bulun,muşturit Kaymakamlar yarın saat 10 da Vilâyette.Valinin başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • •ite 20 ARAUK Bu 20 7 R Et 1951 K.Et 1371 Perşembe 1367 VAKİT VASATI EZANÎ Oüne s 7.20 2.37 Oğle 12.12 7 29 ikind 14.31 9 48 Aksa ¦n 16 43 12.00 Yatsı 18.22 139 i I m sal l 5.35 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • POLİSTE Emniyet 2 nci Şube Müdür Muavini Nusret özdemir.Komiser Cevut Do5u ve Komiser Muavini Nuri Tulün vazifelerinde üstün başarı gösterdiklerinden dolayı birer maaş i-kramiye İle taltif edilmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • bavüjiiK,pupamı bir ölüm hâdisesine elkoydn Savcılık şüpheli bir ölüm hâ discsine elkoymustur.Evvelki gece saat 24 ten sonra Eminön":meydanında cami duvarı dibinde 40 yaşlarında tahmin edi len bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • lslaabulurı kalkınması mevzuuodaki kongra'^ 10 martta toplanacak 10 Martta toplanacak olan İstanbul Bölge Kalkınma Kongre si Tertip Komitesi 01/broşör ha zırlıyarak Kongreye iştirak ede cek dfcıegeier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Balıkpazarının imarına başlanıyor Belediye,Balıkpazannın bir ticaret sarayı haline getirilmesi mevzuunu esasa olarak ele almış bulunmaktadır.Bu mevzu üzerinde görüşmek üzere bu jün öğleden sonra Valin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Kömür satışları Briket kömürleri bundan sonra ucuz liatla satılacak İşletmeler Bakaulığı,Belediyenin yapmakta oıduğu kok ve Linyit buketi satışlarına müdahale ederek bu kum ur c*ı in satış hakkını Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • FIKRA t Via b u ş ı gearfc&ai Otel ıcUonta ve gazino Sahipleri belceye Daimî i oausyouuna müracaat ederek yıEbcşı gecesine mahsus olnic-xi üzere tarifelerine 3J zam yapmayı is içmişler.Şimdiye kadar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • HALKIN SES zamanda önünü alıyorlar.Bu itibarla tehlike o kadar bü-yük olamaz.Buna ragmen L hâ.â buna teşebbüs edilmedi.Bana geçen gün şarkta» çok güzel inekler teklif etliler.Beheri için bin liradan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1951
  • Belediyenin halka satacağı arsa Bj arsaların tevzi şekJ ve mesaâfoai ssıff niyeieri yi.başından scıııa beni oıac^k istanbul Belediyesinin inşaatı teşvik maksadiyie vergi kıymetlen esas tutu-arak 3228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Siyasî İcmal İranda seçim Demokrasi usıtliyle idare o-Iuııan memleketlerde hükûmetler Meclis ekseriyetine istinat eder ve bu ekseriyetin reisi veya ekseriyeti bir kombinezonla etrafında toplamağa muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • HolEywooi cinayetiiin suçîusu melikemeye verildi Beverly Hills California)19 AP)Film prodüktörü Walter Wanger,dün,esi sinema artisti Joan Bennett'in iş ajanı Jennings Lang'ı katle teşebbüsten dolayı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Şimdiye kadar,hele son ay-Jarda,Prensin hemen her gün yazıp gönderdiği mektupların çoğu karşılıksız kalıyor;genç kadın ancak pek seyrek bir kaç satır karalayıp acenteye yolluyordu.Belki bir yıldan,ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ orboros» vesilesi ile Son çevrilen yerli İlimler-j den «Bartturoa Hay.eddin Paşa» biîî yerli i ilin konusu-I na bir deia daha çeLecek.Ye li i ilnru i i imize dair yardalarımızı şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • AlLıada çıplak numara davası Atinada bir çıplak rövü hâdisesi oluyor.Büyük gazinolardan biri dört dansözü anadan doğma dans ettirmeğe başlıyor.Halk bu yeniliği görmeğe koşuyor,her gece binlorce müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Sovyet notalan_Orta Doğu komutanlığı ile ilgili notalar,Bitlerin taktiğine benzetiliyor Londra,19 Nafen)Burada belirtildiğine göre,Orta Doğu komutanlığı ile ilgili oiaraK Sovyetler tarafından dörtlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Okullarda aktiv metodunun tatbiki Millî Eğitim Danışma Kurulunun okuilaıda aktif metodun uygulanması hakkında bir karara varması üzerine şehrırmzdeki öğretmenler yeni metod hakkında istişarelerde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • iviru.ua.uiurau uucak müdürlerinin durumu Şehrimizdekı Nahiye Müdürlerinin bir kısmına Vilâyetçe ev tahsis edimış olmasına rağmen diğerleri Kira evlerinde oturmaktadırlar.Vali Gökay,kirada oturan Nahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Tıp Fakültesi latebe Cemiyetinin Mr teşebbüsü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkan lığından Türkıyedekı 8000 hekim ve eczacıya birer mektup gönderilerek memleketimizin içtimaî de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Macar komünistleri arasında temizlik Eski içişleri Bak Kardar ve papazlar Viyana,19 Nafen)Budapesteden gelen haberlere gö re.Macaristanda komünist par tisi yeni bir tasfiye safhasına girmiş bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Paraşütü e inme rekoru n Bir kadın pilot 8 bin metreden atlayarak eski rekorunu yenileyecek ll ı ı I W^W^-H».«IIIM II fi Paris,19 Nafen)22 yaşında olan Monique Laroch adında genç bir kadın,paraşütle 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Cankurtaran ş 6 h r i İsviçre,üçüncü dünya harbi ihtimaline karşı çocuk ve ihtiyarlar için bir açık şehir kuruyor Cenevre,19 Nafen)Üçüncü bir cihan harbi ihtimalini çöz önünde bulunduran İsviçre makam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Mesut bir doğum Gazetemiz muharrirlerinden Tarık Buğra arkadaşımızla Jale Buğra'nın dün gece bir kız çocukları dünyaya gelmiş tir.Yeni doğan yavruya uzun ömürler diler mesut ana ve babasını tebrik ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Bahriye Komutanlığı 50 kilo ağırlığında helikopterler imal etmektedir.Bu helikopterler bir kişi taşıyacak ve yanm saatte 50 kilometre yol kat'edecektir.İNGİLTERE Londra ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Panamerikan şirketindeki grev bitti New-York,19 Nafen)Grev yapmış olan Pan Ameri kan memurları üç günlük bir fasıladan sonra bugün yenide,vazifelerine başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • Tıp ilminin yeni bir buluşu:Demir ciğerler nsan hayatını mihaniki teneffüs Elektrikte isteyen körükler ve valflar sayesinde teneffüs cihazının tankı içinde bulunan hasta sun'i şekilde nefes asabilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1951
  • T ek e I Genel Müdürlüğü ilânları Satenn ma EConı syontı BaşfeaiîlrğeRdan:1 istanbul Tütün Fabrikası döşeme tahkimi işi açık ek siîtmeye konmuştur.2 Açık cka'tmesi 31/12/1951 Pazartesi yünü saat 10.d;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1951
  • r-rrr^SET 'yy I_i Bir mekanik nesap nter I kezinin ihdası için Pa-I riste toplanan sekiz dev I let mümessili,andlaş-mayı imza etmişlerdir.Kesimde delegemiz A.Teoman?mukaveleyi imza ederken ftör diyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1951
  • Dorothy Laınour'un sarısın ralcibesi Evans Mac Donal,Paramount stüdyolarında bu sene iki film' çevirmektedir.Yeni artistin bu filmlerden birinde oynadığı rol bennutad Ha-vay adalarında geçmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Masalları gölgede bırakan Asil annesi:sığınmak,ölümden kurtulmak için evine gelen güzel kızına bir hançer vererek "Kendini öldür ve temizlen!dedi O da hançeri boğazjn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1951
  • I i ¦MU» EVVELA CAN Su'hi GARAN Avusturyada cereyan eden bir hâdiseyi pazar günü sütunlarımıza geçirerek ı futbo cuların ve seyircilerin hücumuna maruz kalan Avusturyanın en iyi hakem lerinden Grill'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • bugünkü mevkii Uluslararası bir kıymet kazanabilmemiz için bizi hariçte iyi tanıtabilecek takımlara ve idarecilere ihtiyacımız vardır Dünyanın en iyi futbol oynanan kıtası hiç şüphe yok ki Avrupadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ezzard Charles'!Joe Maxim';yendiğini evvelce bildirmiştik.Bu karşılaşmada geicn ilk resmi neşrediyoruz.Ezzard C'ıarles boks dünyasının en çok fsim yapmış şöh retl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Dili Şemsi şöyle bir toparlandıktan sonra,güreşin başladığı andan beri yüzünü asmış,kaşını çatmış bir vaziyet te somurtup duran ihtiyar hancının omuzuna vurdu ve seslendi:Aç gözünü artık be amca.Fakac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Ordulararası basketbol şampiyonası Ordulararası Beynelmilel Bas ketbol Turnuvası 5 12 Mart arasında Fransada yapılacaktır.Hangi şehirde oynanacağı kati surette belli olmıyan turnuvaya Türkiye Ordu Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Uruguay lâg üçüncü sü şehrimize geliyor Uruguay lig üçüncüsü Rampla funior takımı 13 Nisanda çeh rimizde maç'ar yapacaktır.Bir Avrupa turnesine çıkan Uruğu ay takımı Türkiyede 4 maç oynıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Âsatürk Koşusu 1 Atatürk Koşusu 27 Aralık 1951 Perşembe günü saat 14 de Taksimde Bö ge binası önün de başlıyacaktır.2 Bu yarışmaya katılacak olan fert ve takımların en geç 25 Aralık 1951 salı günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Lânga takımından S oyuncu Bölge Ceza Heyetine verici Geçen pazar günü yapılan ve ikinci devrenin 27 nci dakikasında hakem tarafından tatil edilen Bozkurt Langa maçında hakeme icarşı gayrinizami hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Okuılararası futbol,voleybol ve basketbol maçları Dün devam edimesi lâzım ge leri liselerarası futbol maçları sahaların müsait o.mayısından tehir edilmiştir.Liseler arasındaki basketbol maçlarından Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • Ausfr ianın Yuhanîştandaki maçları Geçirdiğimiz cumartesi ve pr zar günü Avusturyamn meşhu?Austria takımı Yunanistandi iki karşı'aşma yapmış ve ilkin de Ohmpiyakosu 3 2 mağlûr etmiş,ikincisinde Gnosis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.12.1951
  • t* 'fwj m Bugün şehrimize gelecek olan Rapid takımı en son ıcaarosnyıa:Rapid'te Hanappi,Zeman,Happel,Korner,Gernhart gibi şöhretler bulunmaktadır,©İH Avusturyanın bu şöhretli takımında Zeman,Happel,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler 9.00 Marakaz)Mudanyaya 2^00 Aksu)Karadenize Gelecekler 7.00 Ülgen)Imrozdan 9 00 Antalya)Ayvalıktan 9.00 Tan)Karadenizdeo Trenler Gelecekler 6.25 Erzurum 6.45 Toros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • istanbul Belediyesi ilânları Tahmin veya İlk keşif bedeli teminatı Lira kuruş 7245 00 Lira Kr.543 38 6639 12 4527 50 497 339 4250 00 318 93 56 75 2875 0ü 215 62 70.000 adet Granit MozayiK purke taşı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaıt ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S î M de Cumartesi,pazar 16 1a n.atine ve çarşamba 16 da tenzilât ı matine SORMAGÎB Şarklı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine,talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • Strickland bunlaıı anlatırken sık sık terlıyen yüzünü mendili iıe siliyordu.Karısı:«Yeter,artık.O feci rüyayı düşünme.2ak ne hale gel din,tir tir titriyorsun.Dur,ellerini biıaz tedavi edeyim.diyerek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • Elektrik tesisat] yaptırılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Bankaca verilecek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • İstanbul Sular idaresinden Foriköydeki terfi istasyonumuza ait transformatörde elektrik idaresince yapilacak bir tekviye ameliyesi da'ayısiy'e terfi istasyonunun cereyanı kesileceğinden,23/12/1951 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri PI.Joseph Haydn,«L.Isola Disabitata» uvertürü,Ernest Toch,«Pinocchio» uvertürü.Çalan:Joseph Wagner id.Duluth Senfoni Ork.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • TEFRİKA No.87 KMAI.SAMANCIUtL Husrev Paşa sadaretten atılacak,yerine Hafız Paşayı getireceklerdi Doğru konuş!Senden şüphe etmeğe başladım.Kazan ca hep ortak mısınız?Doğru eöyle!Yalanı yok!Hele benim h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • Fuat Köprülü nun ıza TBaş tarafı birincide 1 rada yap lan ihzari fikir müdave leleri sırasında kararlaştırıldığı veçhile Vaşingtondaki Atlantik Paktı askerî komitesiyle,daha şimdiden hazırlık temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1951
  • 1 2 a 4 O V V W W ıw fe'ı 2 1 i_raMS' I ff-W.a «SSi 3 4 5 6 7 8 JMUK Hi 9 10 ı i [i 11 2 SOLDAN SAGA î 1 Dizi;Açgözlü 2—Hararet kesbeden;Bir kumaş 3 Bir hayvan;Tersi mal bedelinin ödenen peşin kısmı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Tugayımız I Baş tarafı birincide" General Ridgwey'in istihbarat bürosundan bugün bildirildiğine göre.genel karargâhtaki yetkili şahsiyetler komünistlerin tevdi etmiş oldukları esir liste,sini tetkik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Italyanin Birleşmiş Milletlere alınması Paris.19 A.A)Güvenlik Konseyinin bugün öğleden son raki toplantısında Italyanm Konseye alınması meselesi görüşülmüştür.Brezilya murahhası Fransız teklifine uyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Mc Ghee'nin An karaya tayinin akisleri Bir Amerikan Kongre üytesi bu tâyinin çok yerinde olduğunu söyledi Vaşington,19 A.AJ Tül kiyeye yapmış olduğu bir ziys retten henüz döne i Bir.eşik A merika Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Ruslurın idam ettiği iki Amerikalı fBaştarsfı birincide] Güney Batı Rusyaya inmişlerdir.Bütün Sovyet gazeteleri,sahif eleri ude Ali Osmanof ve Faruk Saraıiçev adlarındaki bu iki kişinin muhakeme ve id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Meclisten TBaş tarafı birincide!Meclis Başkanvekili celseyi açınca,Dışişleri Bakanının gündem dışı söz istediğini bildir m»ş ve Fuat Köprülü diğer sütunlarımızda bulacağınız ko m smasun yapmıştır.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Tütün müstahsillerinin Ar karadaki toplantısı Ankara 19 4.A.Ege.Mar mar a ve Karadeniz mıntakaîar ndan gelen tütün müstahsilleri mümessilerivle bugün Ekonomi ve Ticaret bakanlığında beklenen toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Millî saray eşyaları 'Bağ tarafı birincide)edilmiştir Ziya Termen Kastamonu)Belki kelimesini kullandım.Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri devamla)Arkadaşlar bugüne kadar hepimiz birçok şeyler duyduk ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor [Bas tarafı birincide!kati jalde de Fethi Bey hükümeti çuk batî hareket ediyordu.Haddizatında Fethi Bey Meclisin tenkidinden çekinmez ve buna o kadar da ehemmiyet vermezdi.Fethi Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • orede esir olan askerlerimiz fBoştarafı birincide] Ali Osman Saraç,Ali Srac.Ali Ünal,Ali Yıldırım,Arif Gökçe Artin Satılmış,Aziz Çakır,Aziz ölmez,Bekir Sert,Cavit Kesebir,Cemal Balcı,Cemal Ozan.Dur Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • Kuşlara cevabî notamız Bos tarafı birincide)Sovyet hükümetinin,Orta Doğu komutanlığının kurul masını haklı gösteren hiçbir tehlikenin mevcut olmadığı hakkındaki iddiasına gelince,cumhuriyet hükümeti,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1951
  • FUAT KÖPRÜLÜNÜN İZAHATI rBas ttrraj alrmada'l ıerde Ankaradaki maşla ha tgüzarlariyle siyasetlerinde hiç değişiklik olmayacağı teminatını bize gönderen yeni iktidarla dostane münasebetler kurmayı sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıt a it ilânları Aşağıda cins ve raıkdarı yazılı malzemelerin açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde İzmit Dz.Ik.Mrk.Sa.AJ.Ko.da yapılacaktır,Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • DÜNYADA RAKİPSİZ TİP MIUOSİKI.IT DAİMA e:125 no 250 JAWA J50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı ayhk 2 J o'l 43.uO Üç aylk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü saylanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Gayri menkul satışı Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/138 19/11/951 tarihinde satışı yapılan ve tâyin edilen müddet içinde ihale bedeli yatırılmadığından 1.1.K.nun 133 ve 134 üncü maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/80 Yedikule Verem Hastahanesinde mayıs,haziran.temmuz ve ağustos 951 aylarında vefat edenlerin ilân tarihinden itibaren alacak ve borçlularının bir ay ve var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 950/5369 Hacizli olan ve' paraya Çevrilmesine karar verilen iki koltuk ve bir kanape ve dört maroken sandalye ve bir büfe,bir orta masası bir elektrik avizesi beş ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • OPERATOR P» CAVÎT GÖNÇER Umumi baş.karın tenasül,uzuvları,^oi bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okyularhaşı No:13 Tel:ıVuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Lokman HeK»nn Dt.HAFİ?CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her etin sabah saat 10 30-12:öc'.e den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder istanbul D'vınvn'u Vn-K ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Neşriyat Haftalık at sporları mecmuası KAMÇI'nın 112 nci savısı zerisin münderecatla çıktı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer;Ng A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • VADELİ VE PREAVİLİ MEVDUATA İKRAMİYE 1952 de iki çekiliş:1 Temmuz 30 Aralık 2 tane 10.000 Lirahk 2 5.000 20 1.000 fi Gişelerimizden tofsilât isteyiniz,TÜRKİYE İŞ BANKASI ı\mt ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • TÜRKİYE UMUMİ BAYİİ i.ADİL CABAYve ALBERT KOENKA KARAKÖYPÂİAS KARŞISI No:60 Telefon:44700 44709 l ™g»[î*GAKO-İSTANBUL fl tmUUUÛ™mvBS^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden v*ı,[e.ı Askeri Kıtaat ilânı 30 ton kesme makarna ile 10 ton arpa şehriyesi kapalı zarfla «atın alınacaktır.Makarna ve Şehriyenin fiatı 67 kuruştan tutarı 26800 lira olup gtcici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.12.1951
  • Nezle ve Grip başlangıcınd NEVRO HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk algınlığından mütevellit kırıklık,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder Mideyi bo?mai.kalbi yormaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan