Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • mwm I ikinci Büyük Millet Meclisinde geçen hâdiseler İsmet Paşa,Lozan hakkında beyanatını yaparken Aldığım vazifede muvaffakiyet oldu ise,gerek harpte ve gerek sulhta başlıca âmil olarak Mustafa Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • P^ Bebekte denize ncup beş kişinin ölümüne sebep o lan otomobil Beş tapın o.umu ile sona eren gece âlemi Bebek sahilinde denize uçan bir otomobilden üç erkekle iki kadın cesedi çıkarıldı Evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • 9ft Fırtına asildi Dün hava sekin leşti ve yağmur başladı îki gün evvel,birdenbire sertleşmiş olan hava,dün sabah kısmen sükûnet bulmuş ve kesilen karın yerine yağmur başlamıştır.fDevamı Sa;7 Sü:6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Büyük Tarihî Tefrikamız İ Hazreti MUHAMMED'in Hayat;r YAZAN:Samih Nafiz TANSU Bu tarihi roman hayale ve fanteziye dayanan bir eser değıî hakikî tarih kaynaklarına dayanan,Garbın ve Şarkın en salahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Sayıştay Başkan ve üyeleri seçildi Ankara,17 A.A.Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında yapnan seçim e,Sayıştay Birinci Başkanlığına Mümtaz Tarhan,Daire Başkanlıklarına Muhiddin Gürün ile Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • İki askerî veterinerin başarıları D.D.T.ile hayvan uyuzlarının tedavisi ve su dezenfeksiyonu üzerine pratik neticeler elde edildi Ankara,17 A.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan;Askeıî Veteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Meclisin dünkü oturumu Tarım işleri ve saraydaki eşyolar meselesi görüşüldü Ankara.17 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Celâl Yardımcının Başkanlığında toplandı.Gündemde bulunan sözlü soıuların birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Silâhsızlanma konferansında konuşan Vichinsky Sovyetler Birliğinin Amerikadan şikâyeti Vichinsky bu şikâyeti destekleyecek mühim vesikalar ibraz edeceğini iddia etti Paris Bileşmiş Milletler)17 A A.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Legion d'Honneur alan hemşire Şchrimizdeki Fnasn Şefkat Yurdunda 38 seneden beri fasılasız bir şekilde hizmet eden Sör Kateriu'i,Fransız hükümeti Legion d'Monneur nbanı ile taltif etmiştir.Besimde Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Beşir Tatarı Otomobil altında can veren kadın Kazayı yapan tüccar tevkif edildi Evvelki gece Bomcntide b'r taşıt kazası olmuş,tüccar Bcşır Tatarının idare ettiği flOl hususî plâkalı oto.Bomontı durağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • İ s par tada yapılacak hidro elektrik santralı İsparta,17 A.A.İsparta Belediyesi,bugün fevkalâde b.ı toplantı yapmış,bu toplantıda Va ı de hazır bulunmuştur.İl ler Bankasının Kavada?da kuru lacak hidr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Köylü sigarasının satışı Ankara,17 A.A.Ankarada çıkan bazı gazetelerin 17/12/1951 ta/rihli nüshalarında gö rülen:Köylü sigarasının satışının iki misline çıktığından bahıs'e Tekel İdaresinin Köylü siga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • İranda genel seçimler Barbakan Dr.Musaddık yarın radyo ile seçim nutku verecek Tahran.17 A.A.'Bu aksam,gene",seçimler nefesinde I*an 'Başbakanı Dr Musaddık,Iran hakkına radyo ile yayınlanacak bir hita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • siyasetimiz hakkında Mecliste müzakere açılıyor Köprülünün izahatını müteakip muhalefet te dış politikaya dair fikrini açıklıyacak Son iki gündür partiierarası münasebetlerdeki anJ ayış havasının Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • Mısır halli için yeni bir teşebbüs Amerika ve Avustralyanın Elçileri Mısır Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiler Kahire,17 A.A.Birleşik Amerika ve Avustralya,İngiliz Mısır ihtilâfını halletmek iqin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • k* SURİYE BATIYA DÖNÜYOR i Kahire,17 AP)Stratejik bakımdan en ehemmiyetli bir Arap memleketi olan ve Türkiyenin güney kanadındaki Suriye,pazartesi günü beliren emmarelere göre,Batı bloku na yanaşmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1951
  • r Churchill ve Eden Pariste Görüşmeler Orta Doğu vaziyeti,Almanyanın durumu ve Avrupa ordusu meseleleri etrafında cereyan edecek Paris.17 A.A.Afp)Başbakan Rene Pleven.Savunma Bakanı Georges Bidault v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Yeşilköy Meteoroloji İstasyonunun verdiği hava tahmin raporuna göre,bugün şehrimizde hava;umumiyetle bulutlu geçecek,muhtemelen sağanak halin de yağış olacaktır.Rüzgârlar kuzeyden orta kuvvette esecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Mahmul paşada bir hırsızlık hâdisesi Evvelki gece Mahmutpaşada cüretkârane bir soygunculuk hâdisesi olmuştur.Dilberzadelerin Mahmutpaşadaki merkez binasının üçün cü kat penceresine tırmanıp buradaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Djnkü seyrüsefer kazaiarı Dün şehrimizde ölümsüz at latılan iki yeni taşıt kazası olmuştur.Bunlardan biri;Aksarayda olmuş,Recep Barbu'nun idaresindeki 11080 plâkalı taksi Millet caddesinden giderken,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • «¦PO—im m t FIKI i İş kuruş.kiya ka!Biı tarih devrini kapayıp yeni bir devir açan,İstan-ul fethinin beş yüzüncü ynûöniimü yaklaştıkça içimizi su kutu hayalin pençesi tı.malıyor.Daha birkaç sene evveli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Iîami cinayetinin duruşmasına dün bakıldı Bundan bir müddet evvel Rami'deki üzüm bağlarının birinde fecî bir cinayet işlenmiş;bağa üzüm yemek için giren Remzi Akkaya adında bir asker,bağın gece bekçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Üç şoförüjı örnek hareketi Son günlerde taksilerde unutuia.n kıymetli eşyanın şoförler tarafından 6 ncı Şubeye teslim edildiği memnuniyetle görülmüştür.Bu cihetten iki gün zarfında üç şoför 6 ncı Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Yeniden çocuk bakım evleri açılacak Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Osman Şevki Çiçckdağ ile İstanbul il başka nı Zühdü Çubukçuoğlu dün Va li ve Belediye Reisini ziyaret 'derek İstanbuldaki çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Buca k Müdü'Eâtri 14 bucak müdürü arasında yeni nakiller yapıldı İstanbul Vilâyeti kadrosunda bulunan nahiye müdürleri arasında geniş mikyasta nakil ler yapılmıştır.Bu arada Beylerbeyi nahiye müdürü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Ramide göçmenler için yapılan evler m 2014 hanelik evin inşaatı bitinceye kadar göçmenlere made Raminin Taşlılarla mevkiinde tesis edilmekte olan 2014 hanelik göçmen köyünün inşaatı devam etmektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Buca tutuşmaları çoğaldı Dün şehrimizin muhtelif semtlerinde baca tutuşmaları görülmüşse de vaktinde yetişen itfaiye,yangının büyüme sine meydan vermeden söndürülmüştür.Bunlardan biri;Kumkapıda Yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Dolnıabahçe Gazhanesinin kaldırılmasına karar verildi Dün sabah,Vali ve Belediye Reisinin başkanlığında Fen,tmar.Bayındırlık ve Baden Ter biyesi Bölge Müdürlerinin iştirakiyle yapılan bir toplantıda M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Bir çocuk kaynar şada haşlanarak öldü Dün,Kasımpaşada muhiti teessür içinde bırakan bir kaza olmuş,2 yaşında bir yavru,kaynar suyla haşlanarak öl müştür.Kasımpaşada Kulaks?mescit sokak 22 numaraca otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Şehi r Meclsi Dünkü toplantıda Sular İdaresi bütçesi görüşüldü Şehir Meclisi dün saat 15.40 da reis vekillerinden Necmi Ateş'in başkanlığında fevkalâde toplantılarından sonuncusu nu yapmıştır.Geçen ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • İki mütecavizin duruşması Bundan bir müddet evvel Yeniköyde bir polisin karısı ve baldızına taarruz ettikleri iddia edilen Orhan Ağamemnon ve Foti'nin duruşmalarına dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • YEMEKLİ TOPLANTİ ir İstanbul Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Cemiyeti,yılbaşı gecesini bir arada geçirmek üzere Galata Liman Lokantasında yemekli bir toplantı tertıb etmiştir.KONFERANS ir Türk Biyolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • HALKIN SESİ İskenderun oteB-lerinden şikâyet eden vatandaş îskenderunda Hamıdiye mahollesinde 22 numarada Aziz Aktuna yazıyor:«isKenderunu ilk defa görüyorum.Bizim diğer kazalarla mukayese olunamıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Yokuşu,soğuğun tesiriyle hızlı hızlı inerken,karsıma bir arkadaş dikildi.Çok sevdiğim ve meslekdaşını olan bu arkadaş;geniş paltatosunun içinde iki kat olmuş gibi bir halde idi.Heyecanla:Sorma,Mahmutç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • *u 18 ARALIK Bu 18 5 R.Ev 1951 Z.Et 1371 Salı 1367 VAKİT VASATI EZANİ iüne 719 236 Ofle 12.11 7.28 İkindi 1430 9.48 Aksar n 16.42 12 00 Ya t.sı 18.21 139 Im«»al t 5.34 12.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • POLİSTE if Şişli Samanyolu sokak Yaı garajında çalışan Sami Vardar ile Celâl Kulan,yaktıkları mangal kömürünü oto içersine aldıklarından zehirlenme alâmetleri göstermişler ve Şişli Çocuk Hastahanesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • KISA HABERLER it Yunanistan Deniz Ataşesi M,Zarpas şehrimize gelmiştirit Amerika Birleşik Devletlerindeki meşhur Chase Bank'ın Mısır Şubesi Müdürü Mr.Sadi dün Ankaradan şehrimize gelmiştir ir Havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • m+MAKALE İyi bir zavallı Ismtil Hami DANIŞMEND Bizde tarih artık bilenin,bilmeyenin istediği gibi anlattığı ve istediği şekle soktuğu bir masal haline geldi:İnsanın milli kültür namına bir tarih polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Pr Frangı İsviçre Pr.Belçika Fr.İsveç Kr Florin i.ırec I rahmt RrkMLides Açılış apan 786.50 280 30 0 80 64 03 S.60 54 12 50 73 68 40 0 44.80 01 87R 9 73 90 IÜİ& organa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • TUrk Hint ticaret an ila şu ası hazırlanıyor Yeni Dehi 17 Nafen)Türkiye ile Hindistan arasında im zalanacak olan ticaret andlaşması etrafındaki bütün hazırlık larm tamamlanmakta olduğu bÜ dirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • kaçak bir mezbaha daha meydana çıktı Dün polise entere **ın bir ihbar yapılarak;Yazıhane sokağında Sadullah adında birinin ahırında kesilmiş hayvan gövdeleri bulunduğu haber veril mistir.Hâdise yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Milletler Cemiyetinin ilk sekreteri öldü Londra,17 AP)MHetler Cemiyet'nin ilk Genel Sekreteri Lord Perth,75 yaşında olduğu halde dün vefat etmiştir.Kendisi çok diplomatik vazifelerde de bulunmuştu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Afrika arslanı Roma,17 AP)Mussolini'nin «Afrika Arslanı» Maregal Graziani,hiyanet suçun dan 19 sene hapse mahkûmi yetinden hemen bir sene sonra,dün,yeniden İtalyan siyasî hayatına karışmıştır.Kendisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Budapeştede Stalin heykeli Budapeşte,17 AP)Resmî Komünist organı Szabad Nep ta rafından bildirildiğine göre,«Macar tarihinin en büyük siması* olarak isimlendirilen Rus Başkanı Staiin'in muazzam bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Akdeniz savunması Kuzey Atlantik paktı genel karargâhında görüşmelere başlanıldı Paris,17 Nafen)Kuzey Atlantik Paktı genel karargâhınçla Akdenizin müdafaası etrafında görüşmeler yapıldığı bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Silâhları azaltmak için yeni bir program Polonya delegesi Batı ve Rus tekliflerini iptal eden bir istekte bulundu Paris,17 AP)Sovyet bloku,silâhsızlanma meselesini yeni bir komisyona havale edecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Rasjyo j savaşı 1952 yıiında bu savaşın daha şiddetleneceği bildiriliyor M »WII New-Yoak,17 Naien)952 senesinde Batı ile Doğu arasındaki Radyo harbinin yepyeni bir safhaya gireceği anlaşılmak tadır.Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Avrupada kara kış ıı—m hi-nrııuu-ı—i Kesif sis tabakası yüzünden hava seferleri inkıtaa uğradı Londra,17 A.A.Londra hava alanından "öğrenildiğine göre Paris bölgesini örten kaim sis tabakası yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Kıbrısta Lefkoşa,17 AP)Cumar teai fciiiiu öyleden sonra başlıyan çok şiddetli bir fırtına yü Etinden,gemiler hasara uğramis,iki römorkör kaybolmuş ve bazı mavnalar batmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Bir.Japon Prensi Katolik k»ll«e»lnde vaftto edildi Vatikan,17 AP)Vatİkandan bildirildiğine göre,»tapon İmparatorduk ailesine mensup olan Prens Asaka,Katolik Kilisesinde vaftiz edilerek bu dine intisap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • İurİIİz Parlâmentosunda çıkan yancın Londra,17 AP)Dün gece îngi'iz Parlâmento binasından yangın işareti verilmiştir.Yangın,Lordlar Kamarasının muha fızlar odasından çıkmıştır.Baş ka tafsilât alınmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Mr.James Ryan İsminde milyoner bir iş adamı,müzayededen 4.285 İngiliz lirasına bir devekuşu yumurtası satın aim ştır Bu devekuşu yumurtasının 300 senelik bir yumurta olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Farelerin istilâ ettiği Albrı şehrine mücadele ekipleri gönderildi Galgary Kanada)17 Nafc Alberta şehrini farelerin ist ettiği bildirilmiş ve bu âfe mücadele için süratli tedbi| alınmıştır.En fazla te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • im ıı ınmiHHi SANAT HAREKETLERİ Mevlânâ Celâleddin Rûmî K myada yatan bir ulumuz vardır:Mevlânâ Celâleddin Rûmi.Ulumuz,dedim.Kelimde,rin değerine altın'm defterinden cok hürmet etmeye çalısırım:buna l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Ne olursa olsun,konuş,tuğundu!çok iyi oldu.Artık hepsi sizin için de iyiden iyiye anlaşıldı,sonarım.Hepsini anladım.Bilirsiniz ki,nendeniz bekârım.Evlenmeyi,bir yuva kurmayı belki herkes gibi benim de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Siyasî İcmal Yem Dır şantaj usuu Komünistler blöfte,propapandada olduğu kadar şantajda da mahir olduklarını gösterdiler.Amerikada yaşıyan Çinliler çoktan Amerika tâbiiyetine girmiş oldukları halde Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Sahte kral kız mektebinde Belçikada Üniversite talebeleri bir kız mektebi idare eden rahibelere mükemmei bir oyun oynuyorlar.Kral Baudovin'in mektebi ziyaret edeceği telefonla müdireye haber veriliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1951
  • Hcvclarda sürat bakımından yepyeni Lir devir açılıyor tıava sanayi yeni ijoeçhe alacal 90 memleketin hava uzmanlarına son model Tepkiii ingiliz uçakları teşhir ediliyor Farnborough Havacılık gös tcri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1951
  • Resulü Ekrem ickivi haram etmişti?Ensardan bîr sarhoş Sa'dın sözlerine sinirlenince,yedikleri devenin çene kemiğini kaptı,kafasına indirdi.O,da ağnlaronı gîzZemeye çalışarak Hazretî Peygambere şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1951
  • 'Cenubî Amerikanın siyah kadifeyi andıran parlak ve âteşin balr-lı gözleri beğenmesine mukr.bll Şimalî Amovika kaplanın yırtıcı ve aynı zamanda cezb ve teshir edici gözleri tercih ettiği anlaşılıyor.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1951
  • Chaillot Sarayıı da.Ger maiııc Leeomte terzihanesi «Birleşmiş Millets I lir» elbisesi adını ver.d iği yeni kreasyonum* delegelerin zevcelerine teshir etmiştir.Açık mavi inekten ya pıimıs olan elbise ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1951
  • Avustralya tenis şampiyonası Geçen hafta Avustralvada yapılan «Victoria» tenis şampiyonaşmdu Avustralyalı Frank Seti gınan,Amerikalı rakibi Dick Savitl'i final maçında 8-6,6-0,6.4 yenerek şampiyon olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • İngiltere de maçlar Londra,17 A.A.îngilterede futbol mevsiminin en mühim karşılaşması olan Futbol Federasyonu Kupası maçının yapılacağı gün yaklaşmak tadır.Futbol maçlarına devamlı olarak her hafta gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • Lon-s Rorrerouun bir zaferi Durban,16 A.A.Reuter.İspanya'nın filiz siklet boks şampiyonu Lolis Romero,dün Horpark Stadyomunda yapılan 10 ravundluk bir maçta Güney Alrikah boksör Tony Lombard'ı sayı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • Bırak şimdi fakatı filân aire L.ıt keyfine bak.Kâmil efendi başka bir şey söylemedi ve yanlarından uzaklaşıp doğruca Deli Şemsinin yanına gitti.O gider gitmez Îbo cazgıra seslendi:Haydi bakalım ağa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • jiKİltereniıı en iyi sporcusu unvanını kazanan Turpin,Ray Bobinson'u ve ndigi maçta o e mu etliyi sporcuları seçildi Bir tek futbolcunun kazanamadığı seçimde birinciliği boksör Turpin aldı.Onu bisikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • K ısa spor haberleri Bir italyan spor gazetesi iyi bir futbol hakeminde bu Ilınması lâzım olan 8 meziyeti su şekilde sıralamaktadır;1 Sokrate'ın meziyeti.2 Hazreti Süleyman'ın adaleti,3 Bir kuzu merha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • Türk Atletizminin bugünkü durumu Türk atletizm takımı Istanbulda yapılan Türkiye İngiltere mîllî atletizm maçından evvel Türk atletizmi 1922 yılından bu yana,epey terakkiler göstermiş ve birçok mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.12.1951
  • Altıncı ölüm yılında CEZMi OR Kendi kendine yetişmiş bir atlet olan Cezminin ölümü sporumuz için bir kayıptır Büyük Türk atleti Cezmi Or'u 13/12/1945 tarihinde toprağa verdi.Henüz 24 yaşında iken ha y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlar Gidecekler I 900 Nejat)înebolııdan 7.00 Seyyar)Karabigadan 16İ00 Tarsus)Batı Akdenizden Gelecekle» 10.00 Ordu)Karadenize 9.00 Uludağ)Mudanyaya 19.00 Seyyar)Karabigaya r 9.00'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • İçme Su tesisatları» yaptırılacaktır İller Bankasmdaıv 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır-Kasaba adı Keşif bedeli Geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • BULMACA 1 î 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 2 M 3 r™ 4 wd 1 5 6 7 B 1 a J 9 H 0 11 I I 11 1 12 1 t SOLDAN SAĞA 1 Sigara mahfazası satan:Yapma.2 Bir nakil vasıtası;Kibarhkı.3 Arsız müracaatçıya verilecek emir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • Adalet denilen birşey var.Kaatil elbette meydana çıka çaktır.Adam telâşlı:«Ya buraya bana gelirlerse?Ya beni sorguya çekerlerse7^ Kadın:«Orası muhakkak.Kadının mazisini biraz eşeleyince sen çıkacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çarşamba 16 da tenzilat'ı matine sormagîr" Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • Yapışkanlar Bay Falih,karısından resmen ayrıldıktan sonra tekraı evlenmeğe karar vermişti.Bayan Şerife ona yirmi senesini cehennem etmiş,anasından emdiği sütü fitil fitil burnundan getirmişti.«Kadın»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • KÜÇÜK KAxISlK ıŞ *Comedi 3 perde Çarşambadan başka her ak-şam saat tam CAHNF 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pi.Vivtor de Sabata,«Gençlik» senfonik poem.Çaian:Alfredo Antonıni id.C.B.S.Senfoni Orkestrası,Lionel Barrymore «Piranesi» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • Tefriha No:85 KEMAL SAMANCICIl Genç,civeklc bir kız içeriye girerek şarap testisini yere koydu,Su!tana:Me efem,dedi Çıkaran olmadı ki.Kimse gelmedi mi?Geldi,gelmesine geldi a ma,istediğimi getirmedi.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1951
  • İSTANBUL BEİ.EDÎYESÎ "ÎAATBOLABI Saat 21 de PRam SOYGUN Tozan:Cevad Fehmi Başkut Teuton 42157 KOMEDİ K1*-M D.MVATA CıDERKEN Yazan:D.H.Psatha Türkçesi:Nazım Dersan teieton 4H4Ü9 Pazar günleri 1.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • iliç Ali fBaş tarafı birincidel fırçın arkadaşlar da nazarı tikkati celbediyorlardı.Meclisin açılışından bir gün sonra ismet Pa^a Lozan'dan Ankaraya dör.'aüş ve Fethi Bey kabinesinde Mariciye Vekili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Askerî liselere nakil işi Ankara,17 A.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosun dan;Birinci kanâat dönemi sonunda askerî liselerin her üç sınıfına Millî Eğitim Bakanlığı liselerinden oaklen öğrenci alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Tavşanlı içme suyuna kavuştu Tavşanlı,17 A.A.1951 senesi ortalarında,ilçe merkezinden 15 kilometre mesafede olan Hotanlı mevkiinden Tavşanlıya yeni içme suyu getirmek üzere boruların döşenmesi işi bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Bir gönül doktora öldü New Orleans.17 AP)Unu.miyetle gönül ve izdivaç meseleleri ile alâkalı şahsi işler için yazılan mektuplara elli seneden beri birçok gazetlerde «Dorothy Dix konuşuyor» imzalı maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • MİLLİYET Nüsftmsı 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı ayiık 22 50 43 00 Üç ayLk 12.00 24 00 Bir ayılk 4.50 9.00 ÎLAN FÎATLAHI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 î.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Türk Ocağı olağan üst j kongresi İstanbul Türk Ocağı idaw heyeti 10.12.1951 tarihinde aldığı bir kararla olağanüstü kongresini 19.12 1951 çarşamba günü saat Î5 te kendi merkezinde toplayacaktır,Nisap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Fırtına dindi fBaştarafı birine-del Bu arada.Marmar.ı ve Kaısdenizde patlayan fırtınanın elan şiddetle devam ettiği bildirilmek tedir.Fırtına,Kaıadenizae sefer yapan vapurların seyir şekilleri mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • İki askerî veterinerin başarısı [Baştarafı birincide] ve diğer hayvan uyuzlarının D.D.T.ile tedavisi üzerindeki tea çalışmaları sona ermiştir Bu madde ile uyuzun tedavisinde başarılı ve pratik sonuçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Reşadiye4e karın kalınlığı 70 santimi bu Mu Reşadiye 17 A.A.Üç gün evvel ilçemize yağmış olan karın kalmağı 70 santimetreyi bulmuştur.İlçeye yakacak odup.temin edon köylerle keşi* ı tıbar-devamlı gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Denizlide büyük yangın Denizli,17 A.A.Şehrimizde dört gün evvel gece çıkan bir yangında Deniz i çarşısıntn tamamen yandığına,bu arada posta binasının da yanması yüzünden muhaberenin inkıtaa uğradığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Sovyetlerin Amerikacfan şikâyeti [Baş tarafı birincirtel yapılmakta olan müzakereleri müteakip derhal ve kabilse bu hafta içinde ele alınmasını bizzat talep etti.Sovyet delegesi Vichinsky bu tnlebe hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Ctcmobil altında can veren [Bas tarafı birincidel Dün duruşması yap.'lan Beşir Tatari ilk sorguyu müteakip tevkif edilev&K Cezaevim?gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Mısır ihtilâfının halli için teşebbüs fBaş tarafı birincidel Salâhattin Paşanın Anthony Eden ile bugün öğleden sonra veya salı sabahı görüşeceğini bildirmiştir.Diğer taraftan kabine devlet mührünü Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Satılık Otomobil Taksim Ayaspaşa garajında,bulunan 6490 plâka numaralı Mercedes Benz marka hususî ve az kulla,nılnıış oto satılıktır.Görmek isteyenlerin mezkûr garaja,görüşmek için 83218 No.lu telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Beş kişinin olumu [Bas tarafı birincidel hususî plâkalı bir otomobilin fazla sürat yüzünden virajı alamıyarak denize uçtuğu zabıtaya ve itfaiyeye bildirilmiştir.Derhal vaka yerine yetişen itfaiye ve z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Meclisin dün 'Bar,tarafı birmcK**?rinde durdu Bilâhare hatip.Sa-raylardaki bi/eşyanın.1943 v.lında o zamanki CumhurouŞ-kanı tarafından kullanı mak ii-j zere Floıyaya nakledilen 3 74 par j ça eşyanın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Almanyaü*.tetkikler yapacak olan heyet Paris Birleşmiş Milletler)17 A.A.Gladwyn Jebb,siyasî özel komisyonda,üç Batılı devlet adına hür secimler yapılıp yapılamıyacağını tesbit etmek için bütün Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Pan Amerikan personelinin grev!Nevyork.17 AP Pan Amekan Hava Yolları Şirketinin hava ve kara personeli dün.ücretlerini ı arttırılması talebini desteklemek için greve başltmışlardır En az a.tı uçuş se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Bir nçak kazasında 53 kişi öldü Nevyork.17 AP)Nevyork hava meydanı tarafından bildirildiğine göre.Yeni Jersey'de Elizabeth'de düşen iki motorlu bir uçakta bulunan 53 kişi ölmüştür.Uçfk.saç motoru yand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • HoILikida Kraliçesi AnıerlTtaja Eİdiyor Vaşington,17 A.A.Hollanda Kraliçesi Juliana ile zevci Prens Bernhard 1052 nisan başlarında Birleşik Amerikayı ziyaret edı çeklerdir.Hollanda Elçiliği sözcüsü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Amerikanın 1952 y bütçesinin azame Vaşington,17 A.A.AF P)İyi haber alan çevrelerden ima edildiğine göre.Haziran 1952 Temmuz 1953 malî senesi bütçesi,evvelce veriden rakamlar neticesi yapılan tahmin,le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Kızılların Koredeki 5 milyon Esirler hakkında malûmat verme teklifini Çinliler yine reddettiler Tokyo,17 A.A.Kore harbinde Kuzey Korelilerin ve Çin komünistlerinin 13 ekim 1951 e Kadar uğradıkları kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Sayın İstanbul halkına:İstar bul Vali ve Belediye Başkanlığsntian:Kar yağmava başlanıştır.Her vatandaş bütün kış müddetince evinin,apartjmanmin.dükkânının önünü kar birikmeden,don yapmadan evvel termz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • Churchill ve Eden Pariste Baş tarafı birincide] bandosu,millî çaimışcır.Müteaddit tokalaşma lardaiî sonra,Churchill ve Eden.kendilerini ingiltere Büyükelçiliğine götürecek uzun.siyah otomobile binmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Şişli Çocuk Hastahanesınin bir adet mutfak sobası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konumuştur.1 Ekşitme 21 Aralık 1951 Cuma günü saat 15,00 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1951
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O.Mobilya Eksiltmesi ilâm 1 Bankanın İstanbul Sirkecide Büyük Postane caddesinde,yaptırmakta olduğu merkes binası mobilyaları kapalı zarf urulü ile ihaleye konmuştur.2 îhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.12.1951
  • KONGRE İstanbul Umum Yemek Pişirenler Derneğinin yıllık kongresi 20/12/1951 perşembe günü saat 15 de Türbe Babıâli Caddesi 10 numaralı Esnaf Sanatkârlar Dernekleri Birliği topa ntı salonunda yapılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 650 kilo 16,18,20,22,24,26 mm.kal.nlığında ebonit levha açık eksiltme ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 6630 lira olup geçici teminatı 497.25 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Gazetemizde neşredilmesini istediğinim Resmî,Hususî,Ticarî her türlü İLÂNLARINIZI Yenipostahane karşısında Erzurum Han 2.ci kattaki ilân k büromuza verebilirsiniz.Tel:21101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • P.T.T.işletme Genel Müdürlüğünden 1 Yedekleriyle birlikte 50 adet 100 lük ve 20 adet 50 lik olmak üzere cem'r.n 70 adet Manyetolu telefon sartraiı kapah zarfla eksiltmeye çıkarıîıroştır.2 Bu santraîla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Neşriyat Türk Folklor Araştırmaları:Ayda bir defa çıkan bu folklor,etnografya ve halk edebiyatı dergisinin 29 uncu aralık 1951 sayısı da zengin bir muhteva ile çıkmıştır Hamit Z.Koşay'ın «Ko re dilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • 1.1.Kin,in Di HAFİ" CEMAL Pp^ılıve Mütehassısı Pazardan ba$k» her eUn sabah saat 10 30-12 «gle den sonra 14 30 17'de hasta kabul eder Istanbul Piv-tnvo n Mr»-l)â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Yol yapımı Karayolları Genel I I w I udurlugunden 1 EKSİLTMEYE KOKULAN İŞ-Cihanbeyli Yavşan tuzlası yolunun 0 fOOO—214 278 kilometre'eri arasında tesviye,sanat yapıları,üst yapı teşkili ve müteferrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan 951/6574 Mahcuz olup satılmasına karar verilen kürdan kesme makinesi müştemilât!mandal makinesi kollu ve sairenın bulunduğu Beyoğlu Aynalı Çeşme Alhatun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;li Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini iÖare eden-Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A# N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Istanbul 3 cü icra Memurluğundan 951/I«01 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 15 lâmbalı îrsea marka radyo ve otomatik iş'er vaziyette üzeri ceviz dolaplı Tamofon 96/12/lt 51 tarihine gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan ij Eskişehir ilinde Eskişehir Nal-ÎJhan yolunda Mayınlar)Bilecik ilinde Söğüt tnhisar Na'lıhan folunda Çayköy)köprülerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • Satılık kanaviçe ve çuval ilânı Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisine ait aşağıda cins ve eb'adiyle bulunduğu depo mahalleri Hizalarında yazılı 540 balya kanaviçe ile 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.12.1951
  • İSVEÇ MAMÜLÂTI VOLVO T3I GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygiriik Traktör l TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHÎR HAN Tel.4043G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan