Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Bir Türk kızını kaçıran Amerikalı Ankara,15 Milliyet)Yenişehirde.bir apartmanda oturan Amerikan Yardım Heyetine mensup gediklilerden Smith fDevamı Sa:7 Sür 5 te]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Asılsız haber D.P.uiıt bir bayi teşkilâtı kurduğu tamamen asılsızdır Ankara.15 Miiliyet)Şehrimizde Halk Partisinin organı olarak intişar etmekte olan fDevamı Sa:7 Sü;5 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Dün Vilâyette yapılan toplantıda bulunanlar i Dünden itibaren şehrimizde başlayan kar fırtınası bütün gece devam etmiştir.Yağan karlar gecenin geç saatlerinde çalışmaya başlayan Belediye ve tramvay iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Kore Birliğimizin kazandığı zafer Ç n alayı tarafından kuşatılan baliğimiz üç saatlik savaş sonunda düşmanı bozguna uğrattı Kore'de 8 inci Ordu Karargâhı,15 A.A.United Press)Tankların desteklediği Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Bayarın kabulleri Dünkü kabul resminde İnönü de hazır bulundu Ankara,15 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl lîayar bugün Çankaya köşkünde saat 17 de Meclis Başkanlık Diva-[Devamı Sa:7 Su:5 te)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Eisenhover Batılıları ikaz etti General Pariste asabi ve hiddetli bir demeç v^rdi Atlantik orduları başkomutanı General Eisenhower Paris.15 AP)Cumartesi günü bir nutuk veren General Eisenhower.Atlanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Şoför Feridir» kaatili bulundu Sanık Hayrettin aynı ıramanda azılı bir gece hırayıdır Bir ay evvel,Çarşambada fecî bir cinayet işlenmiş,Ferit Güvener adında bir şoför,evine giren meçhul bir hırstım,bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Iran meclisinde muhalefetin kurduğu kamp Parlâmentoda yatan ©toz.muhalif mebus Musaddık'a 4 maddelik bir ültimatom verdi Tahran,15 AP)Dokuz günden beri îran Parlâmentosunda «kamp» kurmnş olan ofDevamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • İki Ticaninin marifeti Aydm etracvinde ticanîlikten mahkum bulunan Abdurrahman Bakıyı mehdi ilân etmek isteyen İsmail Çapkula ve Sadık Beyhanlı isminde iki ticanî izmir Valiliğine bir istida ile mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Hayfa limanında batan Gücümerman cemisi atan gemi hakkında yeni haber Gemi,bîr enkaza çarparak battı.Üç kişi kayboldu,iki ceset bulundu Evveiki gece Hayfa Umanında battığını bildirdiğimiz Gücümerman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • iz mir d e Başbakan Yardımcısı Manisada.mühim bir konuşma yaptı Manisa,15 Milliyet)Dün saat 16 da Manisaya gelen ve tezahüratla karşılanan Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu;Vilâyet,Belediye ve Tugay K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • ikinci Millet Meclisinde geçen hâdiseler İkinci Büyük Millet Meclisi arefesinde İstanbulda Kara Kemalin propaganda entrikaları Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk listelerinin kazanması Lozanda sulhun im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • İzmir tersanesi tamamen yandı On saat süren yangının bir milyon liralık maddî hasar yaptığı tahmin ediliyor Izmir,13 Milliyet)Devlet Denizyollarına ait Karşıyaka sa nülerinde bulunan tersanede bu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Büyük Tarihî Tefrikamız H A 2 R E T i MUHAMMED'in AY A Tl Yazan Samih Nafiz TANSU Tefrikamızdan bazı fasıl başları 1 Mekke Doğum gecesi Abdülmuttalib'in cvinde Haşhnîlerin mahallesinde sevinç,2 Mekke'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Aralık 1951 Pazar Adres:Nuruosmaniye Türbe d ar Sokak No;18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:2 SAVI:574 Posia Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Barutçufle2saat^rüştii Fuat Köprülünün de hazır bulunduğu mülakatta dış siyaset meseleleri müzakere edildi Ankara,15 A.AJ Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gro pu Başkan Vekili Trabzon Milletvekili Faik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1951
  • Hüküm hâkimin hakkıdır Son zamanlarda günün haberleri arasında sık sık korkunç ğeyleı-okuyoruz.Bunlardan;bazı dairelerde milyonluk,hiç,olmazsa birkaç yüz bin liralık suiistimaller yapıldığını,alâkadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1951
  • MAKALE Türk hâkimiyyetinin d e v â m i İsmail Hami DAMIŞMEND Fertler gibi cemiyetler ve milletler de taklitçidir:Cemiyet rûhiyyâtiyle meşgul âlimlerin tetkiklerine göre milletleri taklitçiliğe sevkede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • YEMEKLİ TOPLANTI istanbul Erkek Lisesi Mezun ve.Mensupları Cemiyeti yılbajı gecesi.Galata Liman Lokantası salonlarında yemekli bir toplantı hazırlamıştır.Toplantı saat 20 den sabaha kadar devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Bacası tutuştu Bakırköyde Çaçaron sokakta Esimiyeye ait 20 numaralı ahşap evin bacasının temizlen memesi yüzünden yancın çıkmışsa da etrafa sirayetine mey dan verilmeden söndürülmüş tür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Otelciyi tabanca kabzası ile yaralıyan müşteri Dün,Galatada vukua gelen kanlı bir kavga iyi bir tesadüf neticesi ölümsüz neticelenmiş,tir.Hâdise şöyle olmuştur:Galatada Necatibey caddesinde Kocaeli Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • ^r 16 ARALİK ftu 16 3 R.Ev 1951 K.Ev 1371 Pazar 1367 VAKİT VASATÎ EZANİ f;üne 1 7.17 2.36 Öğle 12.10 7.28 fktod 14.29 9.48 Aksar n 16.42 12.00 Yatsı 18-20 1.39 r!Pa^ t 533 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar 786.50 2İ* 30 Fr Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr,tsveç Kr.Florin 0 80 6403 5.60 54.12 50 73.68 40 Üret Mrahmi hYknsides 0 44.80 l 01 876 973.90 Açılış ıa33 urganı.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • ALTİN FİATLARI Külçe CumliuriveC Re.jat Gulden ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • KiŞ geldi.Hem de ne geliş.Yıldırım gibi.Soğuk kapılarımızdan içeriye öyle bir giriş girdi ki sormayın.Elinde tahliye karan bulunan mal sahibi de hanemize ancak bir kadar seri ve haşin olarak duhul ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • KISA HABERLER it Millî Eğitim Müdürü Muhiddin Akdik dün,Eyüp I.ve Sürurî II.okullarını teftiş ederek öğretmenlerin çalışmalarım,kış münasebetiyle çocukların sağlık durumlarını ve bu okullarda yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • POLİSTE Sürmene «80» plâkalı bir kamyonun kaçak eşya yüklü olarak şehrimize geldiği haber verilmiş,kamyon Kabataş iskelesinde yakalanmıştır,içinde 36 balya.Suriye menşeli ceket ve yelek çıkmıştır Tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Onarılacak mektepler Erenköy Kız,Kabataş,G.saray liseleri esaslı tamir görecek rfT» mfauı Hum ı»Ja»—^Mj «w »ı—Millî Eğitim Müdürlüğü 1952 yılı tahsisatından Erenköy Kız lisesi binasının tamamlanması K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Küçükçekmece istasyonunda yapılan soygun Evvelki gece Küçükçekmece tren istasyonunda bir soygun vak'ası cereyan etmiştir.Hâdise şöyle olmuştur:îstasyonda trenin bulunmayışın,dan istifade eden bir şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Ziraat kursları açılıyor Halka ve çiftçilere ziraî bilgi vermek üzere açılan kurslara devam olunmaktadır.Dün saat 14.30 da Göztepe Ameri,kan asma fidanlığında,bağcı,lığa dair tatbikî bir halk kursu aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Kimsesiz çocuklar kursu tahsisatı gehjui Millî Eğitim Bakanlıği şehrimizde açılacak olan M.ns.roz çocukları yetiştirme kursuna sarfedilmek üzere gerekli yar dımları yapmayı kararlaştır mış bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • İki esrar satıcı yakalandı Dün akşam Übküdarda Mustafa Çalışkan ile Mustafa Akkaş adında iki kişinin esrar sattığı ihbar edilmiştir.Bu ihbar üzerine harekete geçen Emniyet kaçakçılık nu^ası rue murlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Yollarm temizliği için lielediye bir tamim neşretti Vali ve Belediye Reisliği havan m kışlaması münasebetiyle Istanbul halkına neşrettiği bir tebliğde şöyle demektedir:«Kar yağmaya bulamıştır.Bütün kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • bir evi şovdular Bir avukatın evine kimse o*:pahada ağır ne Dün,Fatihte Çarşambada şüpheli görülen bir gangster,lik hâdisesi olmuştur;tanınmış bir avukatın evine giren maskeli ve tabancalı hırsızlar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Nişanlısına kızıp intihara kalkışan kız Dün,Galata rıhtımından ken dini denize atarak intihar etinek isteyen 25 yaşlarında genç ve güzel bir kız etraftaı;yetişeiıler tarafından güçlükle kurtarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Müdürlüsimden:1 otomobil tamircisi maki nist hassas âletlerle çalışabilecek)1 usta soğuk demirci,2 kalrpr-i ustası saç üzerine)1 saç sıvamacı,1 oksijen kaynnkcısı(göçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • HALKIN SES Kavurmalardan şikâyet eden okuyucu Köprüde iskele hamallarından Ali Akbıyık yazıyor:«Bizim iş saatimiz belli olmaz.Ekseriya öğle,hattâ akşam yemeğimiz bakkallardan aldığımız kavurma,pey nir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Çocuğunu boğan ana Mahkûm olan çocuk katili kararı soğukkanlılıkla dinledi Bundan bir müddet evvel Hasekide nefretle karşılanan çirkin bir cinayet işlenmiş,Zey nep Bağrıyanık adında bir kadin.gayrımeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Yeni yaptırılan gecekondular yıktırılacak Son günlerde,bu ay içinde yapılan gecekondulara müsamaha edileceği ve bu gecekonduların yıkılmayacağı hakkında ortaya bir şayia atılmış bulunmaktadır.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Hava gazından zehirlenme Savcılık dün bir ölüm hâdisesinin tahkikatına el koymuş,tur.Veznecilerde inşaatı devam etmekte olan yeni Fen Fakültesi binası işçilerinden Mah mut Taner inşaattaki banyoya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Afyonda yapılan göçmen evleri Afyon,15 A.A.Afyon Vilâyeti dahilinde 150 göçmen evinin inşaatı tamamlanmış tır.Göçmenlere 88.5 ton tohumluk buğday damıtılmış ve 10741 dekar arazi verilerek tapuya tesci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • FIKKA Birinin düğünü kırk gün kıılk gece sürecek,peri masallaundaki gibi,40 deve,yüz koyun kesilecek,şerbet,ler içilip,rakslar edilecek yüz kabile kervanlarla hediyeler taşıyacak.Onlar erecek mutadına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Vatman Temel dün vefat etti Tramvay ka/asınm fa/sürat yüzünden vukua geldiği tespit edildi Evvelki gece Üsküdarda Mil let îahcesi önünde fecî bir tramvay kazası olmuş,ikisi ağır ve ikisi de hafif olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.12.1951
  • Dim yapılan keşif Dün sabah Üsküdar Savcı yardımcısı Orhan Günsalın beraberinde ehlivukuf olduğu halde vak'a yerine giderek ke,şif yapmışlardır.Bu keşif neticesinde,kazanın,rayların kaygan olraas!dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • galebe ederken Yakın Şarkın müdafaası hakkımla Türkiye,Amerika,İngiltere ve Fransa hükümet,leri tarafından yapılan teklif ilk anda Arap memleketlerinde,bilhassa Mısırda pek fena akisler yaratmış,asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Ne yapardı,dersin?Sana ne kadar tutkun olursa olsun,bir daha yüzüne bakar mıydı?Ondan sonra sana ne kalacaktı?Olsa olsa kocasına imzasız mektuplar yazmak,Tanıdıklarının yanında kadın cağızı kepaze etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Kir hayli mizah dergisi vardi:birçoğunu hatırlarsınız tabiî.N* olda bunlar?Bugünlerdc tütüncünüzden bir mizah dergisi arayın,bulamıyacaksıuız.Sebep nedir,derisiniz?Yoksa gizli rey,aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Futbol Hakem Komitesi çarşamba günü seçiliyor Beden terbiyesi bölge spor servisinin iddiasını çürütmek için seçimi yeniliyor İstanbul Bölgesi Hakem Komitesinin usu süz ıntıhab)dolayısıyle yapılan itir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Serbest bırakılacak Nazi harp suçluları Heidelberg,15 A.A.Amerikan makamları bugün Landsberg hapishanesinde bu» Kınan 85 Alman harç suçlusunun daha gelecek ayın sonun,darı evvel serbest bırakılacağı,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • #3 reitm.mm Sanatkârın evlenmesi Ses sanatkârlarından bir bayanın cenup komşularıınızdun birinin sefiriyle evlenmesi büyük bir esrar perdesi arkasında,âdeta siyasî mesele imiş gibi,cere.yan etmekte,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Amerîkacfa yeni bir tecrübe muvaffakiyetle neticelendi İnsanlara emn yet niz o duğunu gösterirseniz,sizi hayal sukutuna uğratmazlar ve emniyetinizi suiistmal etmezler mm mm İçinde satıcısı ve eczanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Kayseri İl Genel Meclisi toplantıları Kayseri,15 A.A.İl Genel Meclisinin bugünkü toplantısında müzakere edilen izahnameye göre,1951 yılında köy okulları ve içme suları için büyük gayı etler sarfedilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Enteresan b;r dava « rt MjiiMfc^ Mtliı ı.ı iuueuLrup'un karısı bir şampanya kumpanyasından hak istiyor ¦^»ıl^t il'i«—iii«imi ıHıOfija—*rr» Berlin.15 Nafenı Burada gayet enterasan bir dâvaya bakılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Churchill ve Edenin Amerika seyahatleri İnglterenin Washington Elçisi görüşmeleri istenen ma ideler in listesin Âches~n'a verdi Vaşington,15 A.A.AF P)Dışişleri Bakanl'ğı,3 Ocakta Churchill'ın Vaşıngto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • ingiliz parasının değeri Yeni bir ayarlama yapılacağına dair haberler Bakanlıkça kat'î surette yalanlanıyor Londra,15 AP)Hazine,dün akşam.İngiliz lirasının kıymetinde bir tebeddülat olacağı yolundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Koyunların kuyruğuna ener tıkan kadın Paris,15 Nafen)Fvansanın Batı kısmında Villebois Lavalette'de oturan Rene Doussidour adında bir çiftlik sahibi,koyunlarının hep dikkatsiz şoförler tarafından öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Hollywood cinayetinin tahkıatı Beverly Hills California)15 AP)Karısının ajanını vurmaktan sanık tiım pıodüktörü Walter Wanger,dün 5.000 dolar nakdî kefaletle tahliye edilmiştir,Wangcr'in sorgusunu yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Uçak yolcuları için Noel tarifesi Londra.15 Nai'en)Noelde Londraya gelmekte ve mecburen Noel gecesini havada geçirecek olan yolcular için İngiliz Havayolları nususî yemek ta rifesi hazırlamıştır.Bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Arjantin ordusun a temizlik yopılıyor New-York 15 Nafen)Buraya gelen haberlere göre,Arjantin ordusu subayları içinde yakında bir tasfiye hareketine girişilecektir,Buenos Aires haberleri,Peron aleyhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • Stdlinin ha Be fi Soci şehrinde c S talinin tahtı» için şiddetli bir mücadele yapılıyor i"i Londra.15 Nafen)Bir müddetten beri Moskova'da bulunmayan ve Karadeniz sahillerinde Soci şehrinde dinlenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1951
  • KİSA HARİCÎ HABERLER AMEKİKA ingilterenin Birleşik Amerika Büyükelçisi Sir Oliver Franks,Dışişleri Bakanı Dean Acheson ile 75 dakika süren bir görüşme yapmıştır.İNGİLTERE Kral George VI dün akşam,geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1951
  • 1 WWt j Mi î 1 Ankarada toplanan Belediyecilik kongresi dün sona ermiştir.Yukardaki resimde kongre delegeleri Cumhurbaşkanı ile bir arada görülmektedirrinTl Tokyo'da Süreyya isrl I minde bir Türk kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1951
  • Cazip göğsüyle yıllarca,milyonlarca insanı teshir eden Jane Russell'e yeni bîr rakip çıkmıştır.Barbara Osterman adında bir Avusturya güzeli olan bu kızın bel;gayet incedir.ŞJmdiye kadar kordelâ filmle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1951
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BIRVAK7V Karacaoğlaıun ilk doğmadan Şair sevgilisini âşıkiyle bir yatakta görünse;abasana çıkararak üstlerine örttü:Onlar anlaşmış,biz ge?kaldık,deli.Ayaklı altın koşar,koşar S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1951
  • Beyoğluspor Anadoluyu dün 5-1 mağlûp effi Oynanması icap eden diğer 3 lig maçı hava muhalefeti dolayisıyle tehir edildi Dün oynanması icataeden 41 ikinci Jcüme maçından yalnız j bir tanesi yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • Fransa Millî maçları Fransa Futbol Federasyonu 1952—53 futbol sezonu içinde yapacağı millî maçları şu şekilde tesbit etmiştir:Holanda Fransa:5 Ekim 952 Avusturya Fransa:19 Ekim 952 İtalya veyahut Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • ¦W w Toe Louifl'den sonra dünya boks şampiyonluğunu kazanan Ezztırd Charles derhal büyük bir şöhret yapmıştı.Kendisine Joc'den sonra en iyi ağır sıklet boksörü deniliyordu.Kzzard Charles.Joe Louis in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • mm m Beşiktaşm enerjik muhacimlerinden Reeep bundan evvelki bir Fenerbahçe maçında san-lâciverl müdafaasını zorlarken Lig arefesinde bu maçlar,futbolcuların umumi durumlarını ve ekiplerin ahengini tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • Aceleniz ne be,arkanız,dan atlı mı kovalıyor,geliyo-ruz iste.Kim o seslenen?Benim be cazgır efendi.Geliyorum şimdi.Koca meydan bir anda sus Pus olmuş bütün baslar sesin geldiği tarafa çevrilmişti.Seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • «Çek Lokomotifi» Emil Zafopekln Olimpiyatlarda maru ton Koşacağı söylenmektedir.Yaptığı harika derecelerle insaı üst» bir kudrete sahip olan Çek atleti uzun mesafeli koşulanı bir numaralı favorisidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • G.Stray B.Spor moçı oyrr nmıyacak Bugün Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasından evvel oyn^na cağı söylenen G.Saıay Beyoğluspor hususî maçı sahanın bozulmaması için j'apılmaktan vazgeçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • Kısa Spor haberleri Matthesws Fransanm Lyon kuüibünemi giriyo İngiliz Millî Futbol Takımı nın sağaçığı meşhur Matthews Fransanm Lyon Kulübü tarafı1dan angaje edimek üzeredir Lyon Kulübü ligdeki vaziye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • Bugünkü Basketbol maç'arı Bugün İstanbul Teknik Üni versite salonunda I ve II.kü me basketbol maçlarına devan edilecektir Maçların programı 9.30 Darüşşafaka Altınoı du.10.40:Fenerbahçe Karagü cü.11.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • Avusturyadaki müessif futbol hâdisesi Viyanada Rapıt sahasında o nanan Rapit Fri^t Vienna li maçında müessif bir hâdise o muştur.Avusturyanın en gözde hi1 kemlerinden sayılan Frar Grill'in Rapit 2—0 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.12.1951
  • İL I' ch sız t km geliyor Fransız gazetelerinin yazdığına göre,Sochaux takımı Tür-dan başka LiHe'in de İstanbul kiyede oynaması için davet e-geleceğini aynı gazete varmak dilmiş bulunmaktadır*Sochaux
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1951
  • TÜFUİKA No.83 Husrev Paşa korkusu Ben de arslanımın fikrin,deyim.Hafız Paşa gibi halk arasında fena görünmekten ise,gidip çarpışmak hayırlıdır.Hasan Paşa hayretle «ordu Peki ama,niçin döndünüz?Bir ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1951
  • Kadının masrafları canına tak deyip artık ödemekten vazgeçtiğini söylediği vakit,şantaj faslı başlamıştı.Bir tuuüdet nefretle uyuyan kadını seyretti.Sonra sakin kararını vermiş,tabanca ile ağırlaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1951
  • isosıM ve Ankara radyolarının bir haftalık programı tanbul radyosu 16 ARALIK 1851,Pazar 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan meloıuier 13.40 Saz eserleri ve oyun havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1951
  • Aziz okuyucular^ MİLLİYET bilhassa taT ladaki okuyucularının ra* yo neşriyatını kolayca £kip edebilmesi için her h* ta pazar günü bir hafta'1 radyo programını tophı yayınlıyacaktır.Bu sebepten faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.12.1951
  • Ali anlatıy I Baş tarafı birincide i de alınan kararların yeni seçimlerden faydalanılarak Mustafa Kemali devirmek ve İttihatçıları vaziyete hâkim kılmak maksadını takip ettiği anlaşılıyordu.Bu vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • NOT Bu yazıların istanbul ve taş^ radaki bütün gazeteler ve matbualar için iktibas ve bütün hakları «Milliyet» adına mahfuzdur.Bu ihtara rağmen «Hâtıralar» ı iktibas edecek olan matbualar hakkında kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Ziya Gevher istifa etti Ankara.15 Milliyet)14 mayıs seçimleri sırasında C.H.Ptarafından Çanakkaleden milletvekili adayı olarak gösterilen Zıya Ge\her Etili.Anadolu Ajansından istifa etmiş ve bugün vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vopur lur Gelecekler 2-1.35 Marakaz)Mudanyadan 1200 Ordu)Izmirden Gidecekler 2.Q0 Trabzon)Karadenize.9.00 Marakaz)Mudanyaya 16.00 Ülgen)Imroza Trenler Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Samet J Ağaoğlu Izmirde [Baş tarafı birincide] Bu kalkınmanın sırrı yalnız Türk milletinin pürüzsüz bir hürriyet rejimine kavuşmuş olmasındadır.Artık Türk vatanında insan ve vatandaş haklarına sahip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Kore birliğimizin zaferi Baş tarafı birincide] 45 dakika sonra.komünistler Müttefiklerin başlıca savunma hatlarına yaklaşmaya başlamış.Jar ve ilk önce Türk birliklerinin mevzilerine hücum etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Türk sıhhiye birliğinin basanları Vasington,15 A.A.Ko rede Birleşmiş Milletler kuvvetleri baştabibi Tümgeneral Edgar E.Hume dün yaptığı bir mülakatta,Türk askerlerinin yalnız çarpışmalarından değil ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Komur karaborsası fBaştarafı birincide] Piyasayı kontrol edecek iktisat murakiplerinin de Belediye mürakibi unvanile bütün Belediye kanunları ve mevzu.Iariyle ilgili Zabıtai Belediye Talimatnamesi hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • izmsr tersanesi Bas tarafı birincide» rafına sirayet etmesine sebep olmuştur.İtfaiyenin fedakâr ça lışması neticesinde on saat devam eden-büyük yangın,mevziî bir vaziyete sokulmuş ve söndürülmüştür.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Iron meclisinde Baş tarafı birincide)tuz muhalif mebus ve gazeteci cumartesi gecesi Musaddık'a dört maddelik bir ültimatom vermişlerdir.Verilen ültimatomun birinci maddesi,söz ve basın hürriyeti istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Eisenhower 'Baş tarafı birincide] rektiğini belirtmiştir.General Eisenhower,müdafaa masrafını arttırmaktan kaçınan devletlere hitaben sert bir lisan konuşmuş ve demiştir ki;«Rusları,taarruz emellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Hâyfacfa batan gemi j Bas tared,birincide!ton idi.Geçen sene eylül veya ekim ayında Gücümerman Kol lektif Şirketi tarafından satın alman gemi,iki aylık bir tamirden sonra,sefere çıkmıştır.Son olarak R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • ingiliz,Mısır Dışişleri Bakanlarının mülakatı Mısırın Londra Büyükelçisi Arcır Paşa böyle bir davetin yapılmadığını bildirdi Paris 15 AP)Birleşmiş Milleilerdeki Mısır Delegasyonunun Başkanı Mahmud Azm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • C.Açskalm Londradan ayrılıyor Londra,15 Nafen)Bu ayın sonunda Ankaraya dönecek olan Türkiye Büyükelçisi Cevat Açıkalın Nafen muhabirine ver diği beyanatta «Türkiye İngiltere münasebetleri hiçbir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Menderes dün F.Ahmet Barut çu ile görüştü Baş tarafı birincide Cumhuriyet HaİK Partisi Meclis Grupu Başkan Vekili Faıi Ahmet Barutçu arasında iki saat süren mülakata şehrimiz siyasî mahfilleri rjüyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Celâl Boyarın kabulleri TBaş tarafı birincide 1 nı,Hakanlar Kurulu,Meclis Komisyonları Başkanları.Demokrai Parti Meclis Gri"1*!tdare Y.ırala,Jumhuriv^t Hit Ak Partisi Meclis Gruı u lüare Kurulu,Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Asılsız haber rBas tcraf-Liıûrcide] «Ankara Ak am Haberlerim gazetesi,bugün büyük ırıar .şetlerle.gazette:r komnlo hazırlandığını bildirerek,milyonluk bir bayi teşkilâtının D.P.tarafından kurulmuş old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Türk kızını kaçıran Amerikalı JBaştarafı birincidel Lidge;ajm apartmanın alt katında oturan bir ailenin kızını kaçırmiF*;r.Altı aydan beri sevigen gençler,dün gece evvelce kiraladık!iri ba^Jca bir apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Şoför Ferit Bas tarafı birincide)Bir hafta evvel,gene Çarşambada üç kişilik bir gece hırsızı şebekesi,bir Alman'ın evini soyarken yakalanmış ve şebekenin başı Hayrettinin üzerindeki ve bıcağındaki kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Amerikanın Hindistan'a yeni yardımları Yeni Delhi,15 AP)Se nede 3,600.000.000 ünite penisilin imâl edecek kudrette bir fabrika,Paona'da,Birieşik Amerfkamn 1,200,000 dolarlık yardıny ile inşa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Köprülü Mecliste dış siyasetimizi izah edecek Ankara 15 A.A.9 Aralık Çarşamba rjünü Büyük Millet Meclisinde Dışişleri Bakanı Profesör Köprülü tarafın Jaa hükümetimizin dıj siyaseti ve başlıca dünya me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Hüküm hâkimin hakkidir Başmekaleden devam* hariçte ise memleketimiz aleyhinde çok fena bir propaganda teşkil eyler.3una emin olalım ki düşmanlarımız bile büyük bir gafletle bizzat kendimizin ortaya at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • 1 2 3 4 5 b y 8 d iO 1112 SOLDAN SAĞA I Kız çocuk;Herkese çatar.2 Gelir kaynağı eJe geçi".Bir zamir.3 Feryat;Dişe ait mahfa~ası mevcut.4 Göktedir;Müttehit.5 İhtiyat;yat;Bir nakil vasıtası işçisi.6 Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.12.1951
  • Istanbul ve Ankara radyolarının bir haftalık programı Baştarafı 6 ncıda)21.12.İ951 CUMA 7.30 AçıLş,program ve M.S.Ayarı 7 35 Kuran'ı Kerim 7 45 Haberler 8.00 Müzik:gar kılar Türküler «Pl» 8.25 Günün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • 40 ve 60 BEYGİRLİK TAM DİZEL TRAKTÖRLER.Kaymaya ve Şahlanmaya Karşı Ön ve Arka Tekerleklerde Hususi Ağırlıklar Bulunan Bu Traktör,Geniş Arazi Sahibi Çiftçinin En Sert Topraklarda ve En Ağır İşlerde ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Istonbul Belediyesinden Fatih Belediye Tahsil Şubesinde kullanılan C serisinden BbölOl numaradan 865200 numaraya kadar bir cilt tahsildar makbuzu ile 47 numaralı tahsildar mührü 23/10/1950 gününde ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Zührevi ve eild mütehassısı Dr.Fayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agaeamiî karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ ARALIK ayı sonuna kadar açtırılacak 150 lira bakîyeli TASARRUF HESAPLARI 1952 nin birinci ikramiye çekilişine katılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 2 roda 2,5 burgata çelik tel halat 499.5 kilo pazarlıkla satın alınacaktır.Tutarı 1498.5 lira olup kesin teminatı 224.77 liradır.İhalesi 17/12/1951 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Antiseptik Diş Macunu dişlerinizi beyaziaştınr çüriimekten korur,ağzınızda güzel bir rayiha bırakır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • İstanbul Altıncı Noterliğine:Haseki Hastahanesinin tevsii için istimâke tâbi tutulan yerlerden Hasekide Nevbahar mahallesinde Killi sokağında Ü930 ada 3 parsel ve eski 4—4 Müyeni 4 kapı No.h arsaya 3T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • OPERATOR Dr CAVIT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okyularbaşı No;13 Tel:ivîuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24 00 Bir ayılk 4.50 9 00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • İSLİ GARAJI Kckne Mühendisi idaresinde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında Her Model Berzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,komple tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere $iş!i Perihan sokak:70-1 Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı Işıenni idaıe eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;Nt A.Aâ N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevad ile malzemenin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde İzmit Dz.Ik.Mrk.Sa.Al.Ko,da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Menkul satış ilâm Üsküdar İcra Memurluğundan 51/473 Borçtan dolayı haczedilen iki bin lira kıymetinde üç kapaklı Viyana tipi Linde marka 11370 numaralı CLK 75 tip çlaışir vaziyette motor komprosör kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Lokman Hek?rxı Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder istanbul Divanvolu Nrv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • ZA\'İ Şehremini Taşmektep Ahmet Paşa İlkokulundan aldığım pasomu kaybettim,yenişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İLHAN TURGAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Gazetemizde neşredilmeğini istediğiniz Resmî,Hususî,Ticarî her türlü İLÂNLARINIZI •Yeniposu hane karşısında Erzurum Han 2.ci kattaki ilân türomüza yerebilirsiniz,Tel:21101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • Kiralık dükkânlar Devlet Demiryolları 1 inci işletme Satınalma Komisyonundan A-la pazarında yeni inşa olunan vagon atelyesi lojmanları sahasındaki 217,249,251,253 ve 235 kap:No.hı beş dükkân açık avf*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1951
  • BUTUN AĞRILARA KARŞI NEVROZİN %%kM İLE KULLANILSA Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Nevrozin,nezle ve grip vak'a'arında müessir bir müstahzardır.Soğuk algınlıklarından mütevellit baş,diş ve bel ağrılarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8