Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1951
  • 13 Aralık 1951 Perşembe Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No{ 18 î S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YİL:2 SAYI:571 Posta Kutusu TELEFON:FİYATI 4 9 2961 15 Kur 2 4 u 9 EH M USTA Kİ l S İ Y A S î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar i Pr Frangı isviçre 6*r.Belçika Vt isveç üı Floriû ^'«"or »rahmi Açılış apcm 786.50 280 30 om 64 01» 5.60 54 12 50 73 68 0 44 80 01 87,8 9 73 90 j;a Hmmaiı U38;tk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Telsiz ve telgrafçı kursunun faaliyeti Fatihte,Mazhur Müfit Burak ve Sadi Kunt tarafından tesis edilen ve ilci yıldanberı faaliyette bulunan «Beynelmilel Tel siz ve Telgrafçı Yetiştirme Kur su-bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Savcılığa yapılan bir ihbar Geçen seae Şehıeuunindo bir kaza o* muş ve bu semtte Molekçeşme sokağında 3 numaralı evde oturan Mesrure adında biı* kadın bir g*z ocağının patlaması sonunda muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • FIKRA ş.%[2t e vori'ecok ceza Şehrin müzmin bir derdi fcciiui alan seyrüsefer davasının en mühim unsurların,dan biri de şoförlerdir.Direksiyonu elemek tezgâhı kabul edip mesleğini,hir meslek gibi şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Vali dün vazifesine Inışladj Bir müddettenberi gripten mustarip olarak evinde yatmak ta olan Vali ve Belediye Reisimiz Proi'.F.K.Gökay artık tamamen iyileşmiş ve dün sabah-I ten itibaren vazifesine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Evvelki gece Kara gümrükte üç ey yandı Evvelki gece,sabaha karşı Kaıagümrükte Sarayağas:caddesinde oturan Sabri adında bi »inin evinde,mangaldan sıçrayan bir kıvılcım sebebiyle yangın çıkmıştır.Alevle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Ziraat makinesi ithali artıyor Başta traktör olduğu halde biıçok ziraat makinelerinin si paııglei'i günden güne artmaktadır.Marshall Plânı gereğince de fazla miktarda makine ithali ve fiat-arm düşmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Aümcanya lie ticaret l_IIIIIW_U'H_IMJUW Al m auyuya ihracat için 11 milyon dokarlık kontenjan verildi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirildiğine göre 949 da imza.anmış olan Türkiye Batı Almanya T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • î Oil fil y yi adet TÜRK ALTJ için Şuıı ını/ı deneyebilmek,ancak önümü/deki 3 Gün zarfında mümkün olabilir.HEMEN 100 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ,AKBANK Y»ni PoftİPnon* Cad.4i» A7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Şehir Meclisi dün müzakarel erden sonra b'mm beş sene müddatle kiraya verilmesini kararlaşürd #ehir Meclisi dün saat 15.40 ta Hayri Yaman'uı başkanlığında toplanmıştır.^Weı aman olduşa KİM ekseriyet g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • nr 13 ARALIK 1951 Perşembe Bu 13 R.Et 1371 30 T.Scra 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.15 2 84 üfle 12.08 7.27 îklndi 14.28 9 47 Afcsam 18.41 12.00 Yatsı 18.19 138 İmsak 5.31 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • •if Tanınmış sahne sanatkarları m neden A/aa Basmacımın 30 ee* 3ana* yıh münasebetiyle yaıa» gece Atlas sinemasında bir jübile fcertip edilmiştir.Bu geoeye birçok güzide sanatkârlar iştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • ~#6Σ&İ MERÂİC Ailece tanıştığımız ve birbirlerine uzaktan akraba olan bir genç kız ile bir delikanlı vardır.Genç kız avukat,delikanlı da doktordur.Her ikisi de hayat mücadelelerine maddî ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • HALKIN SES Bir soküğın tomiri is eriyor Harbiye ölçek sofkağı 169 No.do mukim emekli maliyeci Necip Erkip yazıyor-Ölçek sokaAman Harbiyaye doğru nihayet bulan 163 169 numaralı kısmın sakinlerindeniz.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • A ineri kan Senatör tori dün «ittiler Amerikan İthalât ve İhraca!Bankası tarafından yapılan muhtelif kredilerin tatbik şekilleri üzerinde tetkiklerde bulunmak ve bu mevzuda bir ra por hazırlamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Muattitfl* Vet'&'i.siiii lelkik kin i ir fos misyon kuruldu Muaiüelât Vergisi kanun tasaruıiiin son sekli Ticaret ve Sanayi Odasına gönderilmiştir.Tasarıyı tetkik etmek üzere Istanbul Defterdarının ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Aknenizde yolcu seferleri de tevhit ediliyor Akdeniz limanları arasında muntazam yolcu seferleri y;ı pan kumpanyalar yük seferle,rinde old uru gibi,bir birlik yaparak" yolcu seferlerini dv tevhide kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Serıe soau do lay isiyle piyasada durgunluk başladı Sene sonu dolayısıyle,piyasada' durgunluk başlamıştır.Her neutki gibi bu yıl da Noel tatilleri ve bilançolar dolayı.Biyla büyük müesseseler hareketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Belediyenin bîr kararı Lokan&a ve gazinoların i'ial listeleri bir miktar yükseltildi Belediye İktisat Müdürlüyü Tekel maddelerine yapılan son zam dolayısiyle şehrimizdeki içkili lokavta ve gazinoların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • KISA HABERLER ir Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki Ticaret Ataşemiz Nail Artuner,dün Washingtona müteveccihen şehrimizden aynimıştırir Alâkalı mahfillerde dolaşan söylentilere göre Fransız Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • POL İS 1 E J~ Emniyet memurları evvelki gece kumar oynandığını tesbit ettikleri Beyoglunda Piremeci sokağında 26/1 sayılı evi basmış ve suçüstü yakaladıkları Hikmet.Sajamon,Ali.Rasim ve Âdil adıadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • Ticoret Bakanının bugün ge'mesi muhtems!Bir müddettenben Bonn hükümetinin davetlisi olarak Almanyada tetkiklerde butuna» Ticaret Bakanı Dr.Muh'is Ekilin bugün şehrimiz» dönmesi kuvvetle muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1951
  • «1 mı a^Q ııı.MAKALE Yapılacak yahut yapılmıyacak işler ismail Hami DANIŞMEND İstanbul U t hinin beş ü-7Üncü yıldönümüne bir buçuk sene kaldığı için,o büyük gün şerefine artık hiç bir Şey yapılamıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Avrupa ordusu ve Almanya Avrupa gazetelerinin verdikleri malûmata bakılırsa se.Be »onunda Avrupa ordusu 20 fırkalık bir kuvvet çıkara,bilecektir.Başkumandan General Eisenhower ise 1952 senesi yazına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Stalin,Togliatti'yi Kırım'a davet etti Roma 12 A.A.Afp)İl Momenta gazetesinin bildirdiğine göre Stalin.İtalya Komünist Partisi Lideri TogUatti ile bir İtalyan çocuk grupunu,Noel tatillerini Kırımda ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Elizabeth Taylor Meksikadı evleniyor Mexico City,12 AP)BI menthal isminde bir otel sah bi tarafından bildirildiğine g re,film artisti Michael Wi ding,Noel'den evvel,Meks ka'da,tanınmış beyaz pere arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Atlı arabaların kaldırılması meselesi Seyrüsefer davasını hal için teşekkül etmiş olan »Seyrüse-1 feri Islah Komisyonu» bu mevzuctoki çalışmaların ı devam et-J mektedir.Komisyon birkaç gün evvel Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Modern hayat icaplarının doğurduğu yeni bir mesele nelere tahammül ederler' Bu aibi erkekler ekseriya arabanın beşinci tekerleği gibi lüzumsuz fakat hoş b r lüks duru-«una düşerler.M^l 1»U III Zamanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Pasilikte tayfunun yaptığı müinm zarar Manilla 12 A.A.Afp)Filipinlerde Leyte ve Negros adalannda hüküm süren tayfun neticesi şimdiki halde yüzlerce kişinin öldüğü,yüz binlerce kişinin açıkta kaldığı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Almanlar deri mubayaa etmek istiyorlar Şehrimize gelnıij bulunan iki büyük Alman firması,deri mubayaası için temaslar yapmaktadır.Almanlar bihassa meşin ve salamura derisi almak istemektedirler,Almanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • İzmitte feci bir cinayet İzmit.12 Milliyet)İzmitin Sarımeşe köyünde dün feci bir cinayet işlenmiştir.Köy muhtarı Ali Aydın ile aynı köyden Kâzım Tekinin bir müddetten beri bir arsa meselesi do-ayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Avrupa ile Telsiz Telefon ntuhabe:atı Ankara,12 Milliyet)Şimdilik yalnız Ankara ile Avrupa şehirleri arasında inşasına başlanan telsiz telefon şebekesi ikmal edilmiştir,P.T.T.Genel Mü dürlüğü telsiz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Balkanlarda barışın muhafazası Yugoslav Dışişleri Bakanı hükümetinin komşu memleketlerle fikir teatisine hazır olduğunu bildirdi Paris,12 USISJ Yugoslav Dışişleri Bakan:Dr.Edward Kardelj,sulh amitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Dört büyüklerin gizli toplantıları sona erdi ı in.S lâhîarın azoltılmcsını temin maksadiyle bir komisyon teşkil edi'mesine karar veri di Paris 12 AP)Dört büyükler,on gün süren gizli müzake-I relerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Radûr duvarı 1952 yılında Baltık denizinden Kuzey Afrikaya kadar uzana,cak bir radar duvarı kurulacak Francfurt 12 Nafen)Önümüzdeki ay içinde Baltık denizinden Kuzey Afrikaya kadar uzanacak geniş ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Çekoslovakya d an kaçanların sayısı 45 bini buldu Londra 12 AA.Lps)1948 şubat ayındanberi Çekoslovakya dan kaçanların sayısı 40 ilâ 45 bin arasındadır.Bu bilgi,hür Çekoslovakya haberler servisi bülten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dışişleri Bakan Vekili James Webb,kendisinin çok yakında tekaütlüğünü istiyeceği yolunda çıkan haberlerin fazlasiyle mübalâğalı olduğunu söylemiş ve tekaütlüğünü istemeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Gece yarısından sonra piyan* çalmayan hizmetçisini kovar h'.r Ledl m*»hkûm oldn Londra,1?Nafen)Lon dranm yüksek sosyetesine men sup bir Lady,Patisten getirmiş olduğu ve as'.en Avusturyalı olan hizmetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Almunvanin tngiltereye olan borçlan Londra 12 A,A.Lps)îngiltere.Almanyanın kendisine ödemesi icap eden harb borçlarının tasfiyesi için 150 milyonla Jktı fa etmeye hazırdır.Fransa ve Birleşik Amerika d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • Dünyânın nüfusu 1950 senesi istatistiklerine göre,dünyanın nüfusa 2 5 milyarı bulmuş New-York 12*(Nafen Birleşmiş Millatler istatistik bürosı tarafından neşredilen son rakan lara göre,1950 senesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • I 2& Demokraside tekâmül Bütçe komisyonu muzakereleri iftihar edilecek bir şekilde cereyan etmektedir.Muhalif muvafık Milletvekilleri görüşlerini,rakamlara istinat ederek,izaha çalışıyor,mutabık ol ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • MİLLİ ROMAN TEFRİKA No.60 Kemal RAGIP Yirmi bin lira mı7.Bir az önce onbeş bin demiştiniz sa ninni,yoksa ben mı yanlış anm ladım?Diye sormaktan kendim alamadı.Yılmaz,artık her istediğini ona yaptırabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ Ana kitaplar Ana kitaplar yetiştirici kitaplardır ve her millet kendi ana kitaplarını seçmiş,bu seçişte de bir sonraki neslin basacağı toprağı peklestirmiş,tutanağını sağlamıştır;çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1951
  • WimiiSSa x;J i'-Hta|ter:v.Florida'da Eastern Bauty Company şirketinin genç kızlar arasında açtığı «Fotojenik rüzeller» müsabakasına tahminlerin üstünde bir iştirak snlgını olmuştur.Fakat garip bir tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1951
  • ı Başbakan Yardımcısı 1 J ve Devlet Bakanı Saj I I met Ağaoğlu ve bera.I I berinde bulunan Mani-sa Milletvekillerinden Muzaffer Kurbanoglu ve Muaınmer Alakant Kırkagaçta Demokrat Partililerle temas et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1951
  • ME*AKLI BİR VAK?ir ve e icatlarına devamediyor Vickers:B rço'(gazet kend-m'e buy k tir Bu yazımızda hem kör,hem de sağır olan bir mucidden bahsedeceğim.Mucidler tarihinde şerefli bir sahife tutan bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1951
  • Kami!Efendi pek memnundu.Yol boyunca durmadan konuşmuş ve gençliğine,güreştiği devirlere ait hikâyeler 'an latmıştı.Bu arada sözü dönüp dolaştırıp o gün yapılacak güreşlere getiriyor ve Kara îbonuh pm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • Sidney'de yapılan enternasyonal turnuvada buikr şöhretli tenisçi,genç tabiplerine mağlûp olduîaı Dünyamı!iki şöhretli tenisçisi,tanınmamış rakipler önün de yenildiler.Avustralyanın 1 numaralı tenisçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • 750.000 Ingi iz lirasına malolan ye 300 günde biten bütün spor tesisleri ile modern bir spor merkezi haline gelmiştir Londramn Wembley stadyomu Spor merkezi olarak,Wembley nisan 1952 de 28 inci yılını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • Basketbol Takımımız Milanoya çağırıldı Nisan ayında Milânoda yapılacak olan San Mairano basketbol turnuvasına Avrupa şampiyonasında derece alan 6 takım çağırılmıştır.Bu 6 takım sua ile şunlardır;Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • i?l 1 m 0 •V ¦JlM Liglerin banlamasını bekleyen Kasımpaşa takımının geçen seneki kadrosu Profesyonel lig maçları neden Gecikiyor?husustaki o ünce Kasımpaşa idarec si Cav t Altındal diyor ki:"Lig'erin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • Garbis Fransadan dönüyor Vefa birinci takım oyuncularından olup Fransaya giderek oradaki Nîmes futbol takımına ghen fakat bütün teşebbüslero rağmen bonservis alamıyan Garbis'in Türkiye'ye dönecegi öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.12.1951
  • Yine mi I o Sulhi GARAN Futbol Müsabaka Taliınatnamesine göre;biri birinci kümenin,öteki de diğer 'kümelerin olmak üzere;İstanbul Bölgesinin iki tertip komitesi varsa da;bunlardan' ikincisinin nizamî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • BİmİK'flÜKUMDÂRl TEFRİKA No.80 KEMAL SAMANCIGİL Mahut cellâtlar hemen arzı endam ettiler;kement zavallı cebeci başının boynuna geçt» Subaylara dönerek sordu:Cebeci başı nerede?Herhalde çadınndadır.Vay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • KÜÇÜK KARIŞIK İŞ Comedi 3 perde Çarşambadan oaşka her akşam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Tehîfon:40276 SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • KARACA Operet Bu akşam saat 21 de M AKŞİM'de Cumartesi,pazar 16 da matine ve çarşamba 16 da tenzilât ı matine sohmagİh' Şark lı tuluat oyun Perşembe akşnmı iıe cumartes matine talebeye tenzilâtlıdır G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • RADYO ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Ö&e konseri Pl.Rossini-RespighJ «Botique Fantasque» Bale Süiti Çalan;Max Re i ter id.N.B.C.Senf.Oık.Mikloş Roşa «Theme Variations et Fina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • t 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 9 10 gH m L 12 Jîfri:n%i' r» adı Saî,î »N SAftA î I 1 Bir nevi ç k;2 Bir şry k şf:t mürekk p,kelime)Rüzgâr.3—İfasına mâni olma;İlim yolu;Bir edat.4 Mum g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • «Alimallah gelirsen seni dldürüıüm!Hele seni burada evimde göreyim vallah billâh etlerimle öldürürüm seni!Bu konuşmanın üzerine karşı taraftaki kadın telefonu kapattı.Florence'in daveti pürneşe devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vopuriur Gelecekler 9.00 Aksu)Karadenizden 7.00 'Mersin)İmrozdan 900 Ülgen)Ayvalıktan 15.00 Kadeş)Doğu Akdenizden Gidecekler 2.00 Trabzon)Karadeniz?9.00 Marakaz)Mud any aya Tren ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • 50.yıldönümü Marconi telgrafın 12 Aralık 1901 de Markoni,At-antik Okyanusunun ıkı kıyısını telsiz telgrafla bineştndi.Bu yıl Markoni Telsiz Telgraf Kumpanyası.12 Aralık çar j samba günü düny* tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • TASHÎ3;Memiş olan ismimi Mehmet olarak aldım T.C.Medoni Kanununun 26.maddesine göre ilân olunur.Mehmet Ûzimer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • Salgın hayvan hastalıklarına karsı alınan tedbirler İstanbul İli te^şki'âtında bulunan 23 Veteriner dün Vilâyette İl Veteriner Müdürünün başkanlığında bi rtoplantı yaparak salgın hayvan hastalıklariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • Mahallebscide Garsonu tanıyordum;Dâreııdeliydı.Beş senedir İh tanbulda idi;bunu da biliyordum.Çalışkandı,dürüsttü,sebatlıydı;bulaşıkçılıktan başlamış,işte garsonluğa kadar yükselmişti:Bey oğlunun,işte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1951
  • ISTANBUL ft£j.EDlYESft "V.ATPOLABI •teal 2î de P-R^M KTSM1 SOVGUN Yazan:Cevad.Fehmi Baskut i'eiUt n:4215?KOMRDf KH-'Ml DİMYATA CDERKEN Yazan:D.H.Psatha-Türkçesi:Nazım Deisan Telefon 4H409 Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Londra ve Parisi basan kesif sis Londra.12 Nafen)Dün Londra ve Paris hava meydanlarını sis basmıştır.Pariste Bourget hava alanına hiçbir tayyare inmemiştir.Esasen hava alanına yaklaşan uçaklanı inmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • anlatıyor fBaştarafı birincide!Bu şikâyetler üzerine,mahkeme,heyet halinde,bir gün kalkıp hastahaneye gitti.Vaziyet 3'erinde incelendi.Hakikaten,denildiği gibi,yaralıların hali fecî ioi.Bunların ne al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • IMİl|l lM»ia»1ll.l#,I Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare «den:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A,N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.WP»!Wi#n lıı» wmiwuwii!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Filistin mültecilerine verilecek tahsisat Paris,12 AP)Birleşmiş Mületlerin Genel Kurulu dün,Filistin mültecilerinin yerlerine iadeleri için 50,000,000 dolarlık bir tahsisat kabulü talebine sah ne olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Televizyonla takip edilen ameliyat New-Yok 12 Nafen)New York,Chicago ve Los Angeles'de hastahanelerdeki operatörler» Los Angeles hastahanelerinden birinde yapılan bir ameliyatı te-3eviz3ronla rakip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Rusların kaçırdığı bir Alınan polisi Berlin,12 Nafen)tıiRiliz işgalindeki Berlin bölgesind ?n 2 Alman polisi zorla Ruslar tarafından,Berlin Doğu bölgesine götürü İm üştttr.tngiliz işgal kuvvetleri kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Maymunların 75 çc$ifc îıiimik hareketleri Monte Carlo,VI Nafen)Güney Ameriicada,Güney Asyad;vo Afrikada maymunlar üzerinde 15 yıl süren açAgttf» malarından donen Bernard re Pic isminde bir Fransız âli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Kumanyanın usulsüz iddiası Vaşington,12 AA)United Press)Dışişleri Bakanlığı iki Amerikan casusunun parasütle Romanyay ı indirildiğ:yolundaki iddiaların tamamiylo yersiz ve asılsız okluğunu bi^ dirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Vlmanyadaki Parlâmento heyetimizi» tetkikleri Bonn.12 A.A.Reuter)Bugün Batı Almanya ParJâmer tosımcta,Parlâmento Başkan:Dr.Hermann Ehlers'in hoş gel„ diniz hitabesine cevap veren Almanyayı ziyaret etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Kızıl ÇiöKler Tibet'i talikim ediyorlar Londra.12 Nafen)Honff Kong'dan gelen haberlere göre.Komünist Çinliler Tibet'i tahkhp etmektedirler.«Dünyanın damı» addedilen bu bölgede kızılların yollar yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Iron Hükümet I Bas» tarafı bitinridel mühlet sona ermi^ i.se de bu hareketimizle ü$ırı derecedeki hüsnüniyetimizi göstermek is«e dik.Ültimatom müadeıi bittikten sonra İran,put rolünü her dilediğine sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • fBag tarafı birincide] Herşeyden evvel hükümet olaraK ve onun ötesinde insan olarak vebal altında kalmamaya azmetmiş insani?rrz.Bravo sesleri)Bu memlekette kanunlar bihakkın tatbik edilecektir.Onun üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Romanyada sabotaj t hareketleri Memleket içinde komünistlerle mücadeleye giren bir şebeke olduğu sanılıyor Viyana,12 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Romanyada sabotaj hareketleri son zamanlarda ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Mısır Hükümeti |Baş taralı birincidel Dışişleri Bakan vekili tbrahim Farag Paşa toplantıya geç gelmiş ve kabine toplantısına iştirakten evvel gazetecL lere verdiği beyanatta bu gecikmesine,İngiliz Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Sarayların idare şekli f£aş tarafı bitiricide nin Meclis Başkanlığına verilmesinin doğru olmadığın* ileri sürmüş ve uzun tartışmalardan sonra millî sara/ve binaların idaresinin hükümete verilmesi kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Koreden gelecek kafile fBaş tarafı birincide] Gülbahar,İbrahim Şanlı,İbrahim Çubuk,Halil Kayalı,1brahim Mengelli.Süleyman Beyazit.Şaban Eryılmaz.İsmail Karaca,Mehmet Atar,Mustafa Okuyucu,Abdi Biçer,Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • İsveç şilebinde bir yangın Baş taraiı birincide7 liboluda ve frerek Çanakk alede yangının sündürülemiyeceğini anlıyan Falkland şLebı kaptanı kurtuluş çaresini izmir limanına sığınmakla bulmuş ve makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Bir eroin kaçakçısı yakalandı Kaçakçının üstünde 15 bin lira değerinde saf eroin çıktı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları günlerce devam eden s;ki bir takip ve tarassut neticesinde yaman bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Amerikanın Orta Ûoğu siyaseti Amerikan gazeteleri Me Ghee'ııin Ankaraya tayini,na geniş ehemmiyet veriyorlar Washington 12.A.A.Usis)Washington Star gazetesi.Başkan Truman'ın GeoTge McGheeyi Türkiyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Kore mütarekesinde yeni gelişmeler Es'rlerin mübadelesi meselesinde her iki taraf da ayrı oyrı şekiller ilen sürüyorlar Panmunjom 12 A.A.Afp)Mütareke Tâli Komisyonu bugünkü toplantıs.nda komünist,ler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Sıhhiye deposu yandı Bas taralı birincide 1 Ankara Garnizon Komutanlığın;gönderilmiştir.Yangına dair tebliğ Ankara,12 A.A.Mili Savunma Bakanlığı Temsi bürosundan bildirilmiştir:Etlik Sıhhiye depoaunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Karadenizd I Baş tarafı birincide situ havanın birdenbire bozraas yüzünden Boğazdan çıkamamış ve Büvükdereye sığınmak mecburiyetinde kalmıştır.Bu arada birkaç küçük deniz kazası da olmug ve Çubukluya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Yüksek komui.nlar tarafı birincide)rai Şahap Gürler,Genel Kurmay İkinci Başkanlığına,Genel Kıtı may İkinci Başkan» Zekâı Okan,Birinci Ordu Komutan ığına tâyin edilmişlerdir.Diğer taraftan Genei Kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1951
  • Resmi tebliğ Ankara.12 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil büloşundan bildirilmiştir:1 Or.Mf.V.Korgeneral Şükrü Kanatlı,2 Or.Mf.V.Korgeneral Şahap Gürler,3 Or.Mf.V.Korgeneral Nurettin BaranseTin Orgene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.12.1951
  • İSVEÇ MAMULÂTI VOLVO T31 GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:MEHMET KAVALA GALATA TAHİR HAN Tel.4043G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • TÜRKİY E Kuruluşu:1928 Yeni Postohane arkası,Ajirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-elektrik santralına,Bankaca verilecek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • 30 Ton Üstüpü satın alınacaktır EHbonk İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 10.12.1951 tarihine kadar her gün satınalma servisinden temin edilebilir.19151'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • OPERATOR Pr* CAVÎT GÖNÇER" Umum)baş.karın tenasül.uzuvları kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okyularbaş» No;13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Koline Mühendisi idares'nde ve Mütehassıs ustalar nezareti altında TAMİR ATELY Her model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple tamirat Ekspertiz Keş f ve Müşavere Şişli,Perhon sokak:70-1 Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • iskenderun Belediye Başkanlığından İskenderun Elektrik işletmesi Elektrik mühendisliği açık olduğundan bu yere 600 lira ücret'i bir yüksek elektro mühendis] veya elektrik mühendisi alınacağından talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı ayiık 22 50 43.00 Üç ayl.k 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FtATLABI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Pikle koyun derisi ile mamul boyalı ve tabiî meşin alınacaktır Sümerbank Dpn ve Kundura Sanayii Müessese Jnden Müessesemiz bir miktar pikle,koyun derisile boyalı Ve tabiî mamul meşin alacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • istanbul Ticaret Borsası Başkanlığından 5590 sayıh kanunun tatbikine ait tüzüğün 38 inci maddesiborsanın bulunduğu yerdeki tac irle memleket içi veya dışındaki tnci»-arasında yazışma ile veya telefonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Kiralık dükkânlar Devlet Demiryo!arı 1 inci işletme Sotınalma Komisyonundan Aîapazarında yeni inşa olunan vagon atelyesi lojmanları sahasındaki 217.249,251.253 ve 235 kapı No.lu beş dükkân açık artırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • w w V-16 i Kininli iMü?f?Tnn 4 YA AT *t A İİf GÜNOİ 3 AOIT ALIN Aliliİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Mfclî Eğilim Basımevi Müdürlüğünden Basımevimiz ihtiyacı olan 70X100 boyda ve 125 gramajda 20 top birinci hamur kâğıt aç ık eksiltme yoliyle satın alına,çaktır.İşbu kâğıdın muhammen bedeli 2116 lira,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/36.46 Terekesine mahkememizce el konan Ziynete ait eşyalar Ak* saray Nevbahar mahallesi Millet cad.199 numaralı evde 13/12/951 perşembe günü saat 14 de mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk Yargıçlığından 951/721 Davacı İsmet Dağcılar tarafından dâvâlı Şehremini Vezir caddesi 41/1 No.da Ah Dağrıler aleyhine açılan boşanma dâvasında:Dâvâlının ikametgâh rıın meç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • Bcyo&Iu 4 üncü Sulh Hukuk Müteveffa Hüseyin Erdeniz,uhdesinde olup mirasçılarının I iştirak halinde sahip bulunduk-lan Beyoğlu Firuzağa mahallesi Faikpaşa caddesinde eski 2,2 M.yeni 100,102 en yeni 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda ci'ıs ve mıkdarı yazılı 3 kalem yiyecek ve yakacak maddesi pazarlıkla 14/12/951 cuma günü saat 15 de Karta' Maltepe As.Sa.Al.Ko.da safa alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 13.12.1951
  • EL ÂZ I Ğ Belediyesinden 95.120 beygir takatmda Fort,Şevrole ve Doç marka olmak üzere 951 model bir adet araz'.z makinası kapalı zarf usuliyle 30 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak arazöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan