Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • J» *m*mm0*0 m Savarona mektep gem.si seferden döndü 'İki ayhk bir seyahate çıkmış elan mektep gemisi Savarona dün saat 14 îstanbula dönmüştür Resimde Savarona yatı Heybeli önlerinde görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • istiklâl Mahkemeleri ne maksatla,nasıl kuruldu?Milli dâvayı solâbetle,büyük hassasiyetle ele a'mış olan Birinci Büyük Millet Meclisi,vatan aleyhine yapılan hareketlerin şiddetle tecziyesi paraftan idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Paris görüşmeleri akamete uğradı Rusların kabul ettiği muhtırayı bu sefer de Batı'ı öç devlet reddetti Paris,8 AP)Yetkili kaynazardan bugün öğrenildiğine göre,Batılı Müttefikler atom bombasının derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Silâh ve bıçak satılmr ocak Bn hususa dair bir kanun tasarısı hazırlandı Ankara,8 Milliyet)Silâh alım.satım ve kontroluna dair mer'iyette bulunan kanunun bugün için yetersiz bulunmafDevamı Sa:7 Sü:3 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • i C.Bayar Yozgatda Cumhurbaşkar öğretmen ve öğrencilerle bir buçuk saat süren bir hasbıhalde bulundu Yozgat 8 Telefonla)Amasya,Samsun,Çorum ve Yozgat illerinde altı günden beri bir tetkik gezisinde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • T.Yazıcının konferansı General Kunuri zaferinin önemini belirtti General Tahsin Yazıcı,Tür.kiye Milliyetçiler Derneğinin dün akşam Spor ye Sergi Sarayında tertip ettiği bir toplan tıdâ Kore harekâtı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • S.Aldoğan mahkûm oldu İzmir 8 'Milliyet)Ara seçimlerin arefesinde M.P.sinin adaylarının Aydın Belediye Gazinosunda tertip ellikleri bir mi tingde.Hükümetin mânevi şahsiyetine hakaret ettiği iddiası il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • f Koreden dönecek kafile Dünkü listenin devamını yayıniyoruı Ankara,8 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:27 aralık 951 «ünü Istanbula geleceği bildirilmiş olan değiştirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Bütçe Komisyonu dün de çalışmalarına devam etti Başbakan,hayat pahalılığı,emisyon hacmi,fiatların istikrarı ve ziraî mahsul fiatlarında takip edilen piletika hakkında izahat verdi Bütçe Komis yonıı az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Şoför Feridin katli hâdisesi aydınlanıyor o—Kazlıçeşmede yakalanan hırsız şebekesinin ele basısı Hayrettinin Feridi de öldürdüğü anlaşılıyor Maktul şoför Ferit kamile bir arada Birkaç gün önce Kazhçeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Amerikanın Türkiye Büyük Elçiliğine tâyin edilen McGhee,selefi Wodsworth ile görüşürken McGhee,Amerikanın Türkiye Büyük elçiliğine tayin edildi Amerikanın bu kıymetli diplomatı aynı zamanda Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1951
  • Dış Politikada riziko ve mahzur Vatan başyazarı Ahmet Sinin Yalman Aııkarayıt gitmiş.Başbakan Menderes'i ziyaret etmiş.Vakit,öğle üzeri.Güzel vasıflarından biri de nezaket olan Menderes,bir hayli zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • WHfc,MAKALE Kelimenin ömrü ismail Hami DANIŞMEND Atalarımızın en meşhur faziletlerinden biri de itidalleridir:Biz onlar gibi değine,herseyde ifrata kapılan çok müfrit insanlarız.İMİ dâvasında uğradığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • I I B O R S A Kambiyo ve Esham I ShTİıng Dular Fr Frangı İsviçre Fr.Beipiita Fr,İsveç Kr Florin Ürer Hrahjni K:ttfı:idfP AçthS 706.50 2B0 30 ÜKO 0403 fi.«D H12 6P 73 68 40 044.80 01 876 0.7390 ibüi» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • AkntİM'.urıııa kı/ıp Mleklcrlfii kesmiş Mariıros adında bir adam T*\iaha u da Lülehende'fc sokağuı daki evinde annesi ve akrobatatt ile sarhoş bir vaziyette attııurken münakaşaya tutuşmuş,tavda asabiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Dünya Sağlık Teşkilâtı delege*»* şehrimize «eliyor Dünya Sağlık Teşkilâtı Delegesi Dr,MorvînMn bugün şehrim mize gelmesi beklenmekt»4ir(Kendisi Ankarada,sıtma hakku;da bir konferans verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Alman kolonisi Parkoteide toplandı Şehrimizde bulunan Alman ko otuai mensuplar» dün öğleden sonra Park Otel pavyonunda ara larmda bir toplantı tertip et mislerdir Kendisiyle görüşen bir arkadaşımda,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • HALKIN SESİ Adopozarlıların teşek üıii Adapazarında ticaretle aneşful dört zatin müşterek mektuplarını aşağıda der.«etmekteyiz:Dün aldığımız gazetenizin Bize Göre sütununda çıkan bir yazıda istanbul i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • navici ve tüccar arasında!w Soneyidlerden müteşekkil bir heyet Cölge Ticore Müdürüne müracaatla anketin bitirilmelini istediler Sanayi Oct«« kurulması mev zu«nda tüccarlar!sanayieilı arasındaki İhtilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Gu/eiecHer Cemiyeti kongretti dun sunu erdi Üç günde-nberi devam eden Gazeteciler Cemiyeti kongresi dün muvaffakiyetle sona ermis-*fcir Yapılan seçim sonunda başkanlıca Burhan Felek,idare heyetine Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Ivuthköy Altıyol ağzı tevsi edilecek 'Kadıköy semtinde Altıyol ağsından ilçenin her tarafına ayrılan trafiklerde kesafet ve tıtoamkl k seyrüseferi çok müşkül bir du:umda,bırakmakta idi.Bilhassa bu zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Ilır tramvay dirafttae to-ludı Şoför Yusuf idaresindeki 1828 plaktı taksi.Kuruçeşmeden geçerken,kömür depoları önünde biı kamyona çarpmamak için yol kenarındaki 470 sayılı tram,vay direğine bindirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Valinin rahatsızlığı düzeliyor B!r haftadanberi soğuk a'gttılıAmdan rahatsız olarak ev»nd,e yatan Vali ve Belediye Reisim la Prof,Gökayın iyileşmekte oldu* feıi memnuniyetle haber «thnmig tır.Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Cezaevi Itfiulürane dört mevkut hücum etti Üsküdar cewevirdett Istanfeui cezaevine getirilen mevkuflardan Harqnlu üç arkadaşı,coz.1evi müdürünün,kendilerine naslhat vermesine kiüEruslar,k»ıı»tıfclan I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Yılbaşı piyangosu bir milyon Hrıt Yılbaşı Piyangosunun biletleri dünden Uibaen yurdun her taraf ndn satışa çıkarılmıştır.Büyük ikramiye bir milyon Tradır.Yurdumuzda şimdiye kadar hu kadar büyük hir ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • İnsan Hakları Beyannamesinin Üçüncü yıldönümü Yarın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinin^,üçüncü yıldönümüdür.Bu münasebetle yarın saat 14 te Beyazıt Marmara lokalinde bir toplantı yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Kasını ayımla sâri hastalık mıkda rı d üşü k Kas m ayı zarfımla {ştanhul Vilâyeti hudutları dahilinde tes,hit edüon sâri ve saigm hastalıklar normal ve d&sUk kir durum aksetmektedir,flawlanan cetvele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Baronun kongresi ¦¦¦ıırrı» ıin^t Hfc' mm.I *W Toplantıda,İhtiyarlık Sigortasının bir an evvel tahakkuk ettirilmesi istendi İstanbul Balosunun senelik Umumi Heyet Toplantısı ciun saat 14,80 da Eminönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • f FIKRA Gene iadyo Birkaç gün önce,radyonun ses alma vasıtalarından şikayet etmigtik.Dün bir okuyucumuzun mektubunda bu yazımızdan bahsedilmekte ve radyoda ses sanatkâr,larma refakat eden saz sanatkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • POLİSTE Şile limanına bağlı Maksudiye motörü Emirgân önlerinden geçerken,îbrahimin idaresindeki sandala çarpmış,sandal parçalanmıştır.Evvelki gece Beyoğlunda bir yangın olmuştur.Yenilenirdi Serdarönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • 1951 YILININ SON KKgİDEKİ Aralık 1951 ANKİ^RADA j 7 Arc tarihinde yapı yapılacaktır 1000 ALTİN ve cepitli Para Ik r m y «I eri bulunan bu fevkaiade keşideye 15.12.1*51 tarihine kadar en as 100 L RALİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Fidanlıklarda ziraî kurs Bu hafta Çatalcad-a açılan ziraî kurs çok rağbet görmüş ve çiftçilere tatbikatxu ziraat dersleri verilmiştir.Biiyükdere ve Amerikan asma'fidanliklan tarafın dafi götürülen fid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Afa&anyaya ihraç edeceğimiz maddeler Batı Almanya Ticaret heyeti ile Ankarada yapılan müzakere lere ilâve olarak önümüzdeki temmuz başına kadar muteber olmak üzere bir mübadele listesi hazırlamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • KISA HABERLER ic Guıaba Hastahanesine ilâve edilmekte olan iki yeni pavyonun inşaatı ilerlemektedir.Pavvonların inşaatı önümüzdeki ay içinde tamamlanacak ve müteafkıben hasta kabulüne bağlanacaktır.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Odun kömür stoku iyi Bi| kış şehirde mahrukat sıkıntısı çekiımiyeceği anlaşılıyor II ¦IIİİM—Havaların müsait gitmesi dolayısiyie Belediyenin tanzim su tısına arzettıği 130 bin küo man gal kömürüne ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • s ıioy vıeteoıoio.ıj ıstasyaun veıdiği hava tahmin raına göıe bugün şehrimizde a;öğleye kadar hafif sisli itlu.öğleden soma bulutlu rnuhtemelen mevzii yağıçgeçecektir.Rüzgârlar geolarak değişik yönler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • 9 AtAUK ftu 26 iv 1951 T.San n Pazar 1367 AKIT VASATİ EZANİ n 7.12 2.31 te 12.06 7.25 nri 14.28 9.47 »8 ı o 16.41 12.00 fcı 18.19 1 38 sa.5.28 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • SEBGt Dön saat 17.30 da Fransız;napto»hanesi teshir salonun J Yunanistan manzaralarından' lUiMMj bir fotoğraf sergisi;lm«*iT.Sergi 20 aralık aksala kadar devam edecektir.Güzel Sanatlar Akademisin,ı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Her Kartpostal bir hikâye anlatıyor.Bu kadar güzel resim çekmek için,insanın bir «şaheser» kaybetmesi şart galiba.Bir bulut parçası veya bir dal bir mucize yapar;fakat o bulutu nasıl bulmalı?Maya gale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1951
  • Bir bahçıvana tren çarpıp öldürdü Dün Bostancıda bir kişinin ölümiyle neticelenen bir tren!kazası olmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Dün sabah İstanbu'Uten Ankaraya gitmekte olan Mehme'j Aydoğan id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Gittikçe karışan Orta Şark Kuklaların ipleri artık aynı zamanda çekilmeğe başlandı.Evvelce bunlar münavebe ile oynatılıyor,Tahrandakıler per deden başlarını çıkardıkları günlerde Nil sahillerindeki ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Cterk Goblenin otomobili parçalandı Tucson Arizona)8 AP)Clark Gable'in büyük spor arubası dün,bes otomobil arasın da husule gelen çarpışmada tamamen harap olmuşsa da ar.Üste hiçbir şey olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • MİLLİ ROMAN TEFRİKA No.56 K^mal RAGIP Yabancı bir müşteri!Erdoğan büsbütün bağırmaya başladı Bana ne?Meyhaneyi satın almadı ya!Haydi sen dediğimi yap!Biraz da yiyecek öteberi getir!Sonra kadına döndü:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • KÜÇÜK SAHNE'de Her akşam saat 21.15-de TÜRKÇE TEMSİLLER KARİŞİK İŞ Komedi 3 Perde Reji:MUHSİN ERTUĞRUL v* Her gün saat 18-de FRANSIZ KOMEDİ 1İYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • 45 bin kş lâvlardan kaçıyor Manila,8 A.P)Camiguin adasının kısmı âzamini kül altında bırakmış olan Hibok yanardağının indifaı,adanın güney kısımlarını da tehdide başladığından,45.000 kişilik nü füsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Çek komünist Partisinde bir temizlik Viyana,8 AP)Prag radyosu,Rusça yayınında,Çeb Komünist Partisinde geniş ölçüde bir temizlik yapıldığını bildirmiştir.Bu hususta,Partinin Merkez İdare Heyeti,salı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Alman yanın işgal status ü MeCloy,müzakereler devam ederken tahriklerde bulunulmamasını istedi Bonn,8 A.A.Afp)Müt tefıkierin işgal rejimini kısmen muhafaza niyetinde olduk Jarınu dair muhtelif Alman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Avrupa birliği ve Türkiyenin görüşü Strasbourgda yapılan Asamble toplantısında Osman Kapani Türk görüşünü açık adı Strasbourg.3 A.A.Ata)ı bir Avruoa Federasvonr Strasbourg,3 A.A.Afp)Umumî Meseleler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • İtalyan barış andlaşması Eski düşman la ıiyle imzalanan barış andlaşınasının tâdili istenecek Roma,8 AP)italya bugün,eski düşmaulariyls kendi si arasında imzalanmış olan ba rış andlasmasının tâdilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • B.M Heîierin yıldönümü 10 arahk tarihinin BirlegmLş Milleiicr Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı Keywest,8 AA.Afp)Başkan Truman,10 aralık gü» nünün «Birleşmiş Milletler Gü nü» olarak kabulünü ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Hafif bir yer sarsıntısı dün gece Poughkeepsie halkını heye cana düşürmüştür.Hasar ve insanca zayiat olmamıştıır.Mahallî saatle 11.03 te bu sar smtıyı tesbit eden Colombia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • 6ÖB Eşkıyaığa dair Bizde,eşkıyalık zaman revaç bulan sâri bir hastalıktır.Üç dört kişi bîr araya gelerek bir arabayı soydular mı,eğer derhal yakalanmamış ve ibret olacali şekilde teeziye edilme mişael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Modern hayatın sıkıcı icaplarından bir numune için tatbik edilecek usûlit m*mm**m0mm+Kanaatime göre kokteyllere davet edilenler evin genişliğine göre az veya çok olmalıdır.Amerika Birleşik devletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Dz.Müzesi ve arşiv müdürlüğünden Dolmabahçede bulunan Deniz Müzesinin Pazartesi ve dan maada haftanın her günü saat 10 dan 18 e kadar ziya çilerin gezmelerine açık bulunduğu ilân olunur.191
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • Denizcilik Dış Seferler Derneği Başkanlığından Derneğimiz umumî heyeti 14-12.951 cuma günü saat 1 uernek Merkezinde fevkalâde olarak toplanacak ve aşağı gündemde yazılı hususları görüşerek karara bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1951
  • SANAT HAREKETLER 1 A\tC« Bu ü«;harf «Hür Avrupa Radyosu» demektir;bun ti an böyle dergi ve gazetelerde rastlayacaksınız.Hür Avrupa Radyosu demokrasi cephesinin silahlarrndan biridir ve çalışmaları «De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1951
  • fö ^'-5;Ş's-Kfe Yukarıda resmi görülen Bee Murray ismindeki genç kız,A merikan mecmualan tarafından tertiplenen müsabakalarda müt eaddit birincilikler kazanmıştır.Siyak saçlı ve siyah gözlü olan Murra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1951
  • Cıunhurbaşkanı Celâl Bayar yurt seyahatine devam etmektedir.14 I Cumhurbaşkanı,Sulu.I ova köyünde ilkokul çocuklariyle bir hasbıhal esnasında.I O 1 Bay ar,Terme'de hal Ikın coşkun tezahüratı ur;Miıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1951
  • HERGÜN IAKIHTEN MERA LI BİR VAK'A için auyuımuş bir sanatkâr aşkı Kzımı,maalesef sizin gibi sınıfı,n eseçi, erv?fan bir çalgıcıya veremıyeceaim» olmıyı Büyük ve ilâhî sanatkâr Beethoven)yaşının ilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1951
  • Bu durura karşısında pehlivanların yanına gelen baş hakem,Kavasoğlunun omuzuna dokunarak seslendi:Usta.İbrahim pehlivan.Ancak bu ikinci sesleniş üze rindedir ki Kavasoğlu kendisi ne hitap edildiğini f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • IV çalenç turnuvası Her sene yapılmakta olan ferdî Ping Pong çalenç turnuvasının 4 üncüsü 11 aralık tarihinde başlayacak ve dört gün devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • İkinci Küme maçları ŞEREF STADI Elektrik 2 Defterdar 1 İlk maç Elektrik Defter,dar arasında oynandı.Oyunun ilk devresinin ilk çeyreğinde,Hayati vasıtasiyle attıkları tek goile devreyi E.T.T.galip biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • Ainerikada,beyzbol ve rugby binlerce meraklı tarafından merakla takip edilir.Yukarıdaki re rimele,rugby maçlarının yapıldığı,100.000 kişilik mtıaz zam bir stad görülüyor.Dünyanın en büyük stadyomu ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • 195 6 olimpiyat hazırlığı 1956 Olimpiyat oyunları Avustralya'nın Mel bourn şehrinde yapılacaktır.Olimpıyat Komitesinin,çok evvel vermiş olduğu bu ka rar Avustralyalılar taraf mdan büyük bir sevinçle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • Galatasar maçı bugün oyn Ecnebi ren bu takımları karşısında tamamen zıt futbol kalitesi gösteiki takımın bugünkü karşılaşması merakla bekleniyor Netice:Beşiktaşlılar normal oyunlarını çıkarabilir ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • Millî güreşçi Gazanfer Bilge antrenör oldu Antrenörlük yapacağı söylenen Oktay'la Serbest güreş dünya şampi-1 yonu Gazanfer Bilge,rahatsız.lığı dolayısiyle uzak kaldığı j mindere tekrar dönmüştür.Kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 09.12.1951
  • Gal Millî Takımı Britanyayı yendi Gal Futbol Federasyonunun 75 inci senei devriyesi münasebetiyle tertip edilmiş olan Gal millî takımı ile Büyük Britanya karması arasındaki futbol maçı,Cardif gehrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • BÜYÜK HÜKÜMDARI iJÖRDÛNCÛ* MURAMI MMTI TEFRİKA No.78 Sadrâzam,Hacı Paşanın acıklı miyet vermiyerek "cellat,diye ı KEMAL SAMANCÎCİL haline ehem" baâmyördu Diye söylendi.Düşüne,dü-füne uykusu bastırdı.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • «Az evvel başlayıp da bitirmediğiniz birşeyi söyle,menizi rica edeceğim.Mektup beni endişelendirdi,demişsiniz.Neden?Sebebini izah edebilir misiniz?Garrisonun cevap vermek,ten çekinen bir hali vardı.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • ***m»wmımm in.mnımı»' BIWBWUIIIIIII BULMACA f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 A 4 i 7 8 9 10 11 121 SOLDAN SAĞA 1 İstemek yetkisi kavi değil iki kelime)2 Bir edat;Tersi açıklama edatı;Feryat 3 Mail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • Ingsltere-İran îhtiiafı Bir öğrencinin Ingiltereye karşı duyduğu kin ve infial o-husumetine rağmen İngiltere bı memlekete birçok iaydnlar temin etmektedir «Christian Science Monitör» dan Bir İranlı öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapurlur Gidecekler 2.00 Tan)Karadeniz© 9.00 tMarakaz)Mudanyaya 16.00 Mersin)Mudanyaya Gelecekler 7.00 Çoruh)»Kontiant'tan 9.00 Erzurum)Iskenderundan 12.00 «Giresun)îzmirden 21.35 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • Zavallı kaatil!Cezmi,Öğretmen Okulunun yeni mezunlarmdandı.Birçokları gibi,şehirlere,muntazam ve teşkilâtlı okullara tâyin edil mek istemiyordu.Hayâlinde yemyeşil ağaçlar arasında mütevazı bir bina,hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13-15 Küçük orkestradan melodiler 13.40 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Dans ve caz müziği Pl.14.30 Şarkılar 15-00 Pazar konseri Pl.16.00 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • İSTANBUL B£i.EDÎYESÎ SEHÎR ATBOLAIU Saat 21 de DRAM KISMI SOYGUN Yaran:Cevad Fehmi Başkut Tel t fon:4215?KÜMEDÎ KISMİ AHRETTEN SELÂM Yazan;Alberto Calantuonl Türkçesi:Ertuğrul Kayihan Telefon 44)409 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • KÜCUK mm jş fomedi 3 perde Çarşambadan başka her aksam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itrbaren matineler 14.30 da.Telefon:40276.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylik 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.12.1951
  • Kastamonu şehri tevsi elektirik şebekesi yaptırılacaktır Kastamonu Belediyesinden 1 Kastamonu şehrinin elektrik tevzi şebekesi tevsi ve ikmal işleri 4768 sayılı kanun mucibince teklif alma suretile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • T.Yazıcının konferansı I I Baytar afi birincide ye gelenlere teşekkür ederek başlayan general,Türk Tuğayının memleketimizdeki hazırlik devresinden son muharebe,iere kadar başından geçen hadiseleri anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Göçmen evleri inşaatı Ankara 8 Milliyet)Güney illerinde göçmenler meselesi üzerinde tetkiklerde bulunan toprak ve İskân İşleri Genel Müdürü Haşim î.şcan bu sabah şehrimize dönmüştür.Haşim Iscan Adana,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Paris görüşmeleri Baş tarafı birincide)Batılılar,bir müddetten beri Pariste cereyan etmekte olan silâhsızlanma müzakerelerinde bu noktada Huşlardan kafi biı ğekilde ayrılmaktadır.Sovyetler,atom bombas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Siamda son hükümet darbesi Bangkok,6 AP)Yetkili çevrelerden bildirildiğine göre,Kral Phummhion,pazartesi gü nü neşretmiş okluğu bir karar,name ile son hükümet darbesine meşru bir mahiyet vermiştir.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Silâh ve bıçak satılmayacak 'Baş tarafı birincide' sini göz önüne âlân Adalet Bakamığı ateşli ilâhlar ve bıçak 8ar hakkında bir kanun tasarısı ha/u Uyarak Meclise şevket,mistir.Memnu ve gayri memnu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Şoför Feridin katli rBaştarafı birincide] nen cinayette öldürülen şoför Şeridin katilinin dostu Hayrettin olması şüphesini ortaya atmış tır.Üç sanığın duruşmasına dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • ingiltere ile Mısır arasında nota teatisi Dün de İngiltere Büyük Elçisi Mısır Dışiş'eı!Bakanı Neki İbrahim Paşaya yeni bir nota verd1 Kahire,8 A.A.Ingilterenin Kahire Büyükelçisi Sir Ralph Stewenson,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Adenauer Ingil tereden döndü Bonn 8 AA.Afp)Başbakan Adenauer bugün saat 14-30 da Londradan Bonn hava meyda nma gelmiştir Federal hükümet başkanı uçaktan inmeden evvei gaiselecilere şunlÂVı söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Stış lîâııı istanbul Dördümü ter» Memurluğundan 952 »Oil Mahcuz olup paşaya çevril meşine karar verilen Origiual Odîmar markalı bir HESAP MAKİNESİ elektrikle isler 21.12.951 Cuma günü saat 12 den 13 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Bir İngiliz uçajt F'ansatfa kayboldu Paris,8 AP)Bildirildi^ne göre,dün,bir İngiliz aakçri uçağı Fransada kaybulmustuc.Fransız kurtarma ok*t !e'-iJ uçağı Fransada kaybolmuştur,hava alanına inmesi bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Dr.Kâmil idi!Koreden geldi Birleşmiş Milletler Kor^i Kalkindwma Komisyonu Türkiye delegesi Dr.Kâmil îdil.dün uçakJa şehrimize dönmüştür Dr.İdil'in anlattıklarına gö*e,Kmeyl,iktisadi,içtimai ve kül.¦tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Koreden dönecek kafile IBattarafı birincide Serdemir,M.Ali Onursal,Se sai Tuncer,Ali Güven,Fethi Ozbay.Zekâi Çetin,Neşat Çeçen,Abdullah Tali.Elmas Türkeli,Ragıp Geneer,M eh met Güugör,Hüseyin Kanatoğh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Dış Politikada riziko ve mahzur Başmakaleden devam)da nasihatler de sıralamış.T-i Gerçi sabık bakan,yazısının basına ve sonuna «eğer Adnan Menderes söylemiş ise.di ye bir kayıl,bir hava payı koyuyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide)kete,dahilden ve hariçten gelecek bilcümle lıainane teşebbüsler,suikastler kargısında hiçbir an,fasılaya ve inkıtaa meydan vermeden büyük bir teyakkuzla mücehh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • C.Boyar Yozgatta Bas tarafı birincide» Cumhurbaşkanı iû:bundan sonra kadınlara kıymet ve ehemmiyet veren milletlerin nasıl teali ettiklerine dair misaller vermiş ve demiştir ki;«Kadın hocalarımızdan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • Mc.Ghee Baştarafi birincide] 1947 de Türkiye ve Yunanistana yardım iji düzenleyicisi olarak Dışişleri Müsteşarı Robert İ4 vett ile bir'ik'te çalışmış Ur.Bu iki memleketi kuvvetlen dirmek yolunda tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1951
  • omısyonu vam etti Baş tarafı birincide)runda ileri sürülen ve 952 yılında tatbikine başlanması tek lif edilen yaflrımlar mevzuunu n bütçede nazarı itîbare alın mıe olup olmadığı,gelir bütçesinde esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.12.1951
  • İSVEÇ MAMOLATf VOLVO 31 GAZLA ÇALIŞIR 35Beygirlik Traktör TÜRKİYE MÜNHASIB İTHALÂTÇISI:MEHMET KAVALA GALATA-TAHİR HAN-Tel.40430 l_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • 30 Ton Üstüpü satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 11.12.1951 tarihine kadar her gtln sa» tmalma servisinden temin edilebilir,19151)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • ELÂZIĞ Belediyesinden 95.120 beygir takatında Fort,Şevrole ve Doç marka olmaŞ üzere 951 model bir adet arazoz makinası kapalı zarf usuliylg 30 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak arazöz mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Elektrik ve Gaz abonelerine İ.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünden Son günlerde bir takım şüpheli eghasın kendilerine İ.E.T.T,memuru süsü vererek,bazı abonelerimize müracaatla,elektrik ve gxz tesisatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Lokman Hek"*,ı Dr.HAFİ!CEMAL Da Mİ i ye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul nivanvnln No-]QA Ki w0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • istanbul Sular idaresinden Taksim suyu ana galerisinde vukubulan bir çöküntü dolayısiyle Kurttepe,Ayazağa,Zincirlikuyu ve Mecidiyeköyünden itibaren Beyoğlu,Beşiktaş,Yıldız,Ortaköy ve Boğaziçindo Emirg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul 2 nci icra Memuılüğundan:051/147 Bir boroa mukabil medıun,fatih Melek Hatun mahallesi üçük Saraymeydanı sokağında wn eski 18.eski ve yeni 30-32 •ajlı 30-32 kapı 1492
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • «i V ^r Mi ffp M W Kinini!GRiPiN İ SAAT AHA îti GÜNDt jl AOST AUNABİlIt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfına namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzari Harb Okulu birinci smıf namı altında öğrenci alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Istanbul 5 inci tcra Memurluğundan 951/1003 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Pilips markalı pikaplı 6 lambalı bir adet salon radyosunun halen bulunduğu Beşiktaş Serence Bey yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Satılık kanaviçe ve çuval i Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğundan Tasfiye halinde Ticaret Ofisine ait aşağıda cins ve eb'adiyle bulunduğu depo mahalleri hizalarında yazılı 540 balya kanaviçe ile 45 baly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazı lı mevadm kapalı zarfla eksilt meleri,hizalarında yazılı günsaat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • ¦w İst.Lv.Amirliğinden verilen Açık eksiltme ile 20 ton kuru Fasulya satın alınacaktır.Kilosu 45 kuruştan tutarı 9000 Lira olup geçici teminatı 675 Liradır,ihalesi 15.12.951 günü saat 10 da Davutpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer;N,A.A,N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.I Ti ı m't m.MU».^ıııHrnı.^aiı^f w.»m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 09.12.1951
  • 'Ml f\V/CITROİ Hususiyet ve evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «Önden çekişti» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş ve bir parti,yakında beklenmektedir.0 1 yeni şartlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan