Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • M.Senar muamması Ankara 5 Milliyet)Ses sanatkârı Müzeyyen Senann Suudi Arabistan Elçisi Tevfik Aptullah Bey ile evlendiği hakkında çı kası haberler ne teyit ne de tekzip edilmektedir.Hatırlarda olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • Huh is Etenn Almanyadaki temasları Batı Almanyanm ticari durumunu tetkik etmek işere Almanya ya ^iden Ekonomi Bakanımız Muhlis Ete teraanlarına devam etmektedir.Besimde Muhlis Ete'yi Batı Almanya İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • 15sabıka?iyi kurtarmak için!ıı ntıımm*-m^—im #^— wnı.ı Yüzlerce çingene polise ateş açtı Damlara çıkan kadınlı erkekli Kıpı ter polisleri taş yağmuruna futtular.M ütrcavizler yakalandı Dün akşam üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • Gazinin Latife Hanımla Evlenmesi ve 4 "Erzinccna gediğimiz zcmon Kolordu Ktmandanı Asım Paşa bana,Lâtife Kanımın ramıma yazıp bırcktığı bir mektup terdi.Mektubu açtım.Zarfın içinde Gaziye yazılmış iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • SfciWiBailW8/m asa* İl İZMİR'DE BUYUK YANGIN İzmir'de Askeri Haetahanenin doğumevi kiMmı elektriklerin kontak etmesi neticesinde yanmıştır.Yangından biraz önce doğum yapmış olaa bir asteğmenin karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • i Gençlerin Menderes'e telgrafı Komünizm mücadelesinde da ima azim ve feragatle çalışmak ta bulunan Milli Türk Talebe Birliği,Büyük Millet Meclisinin komünistler hakkında aldığı son karar dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • Hacı Altıner Paristen döndü Korcde savaşan Birleşmiş Milletlere mensup birlikleri temsil eden muharipler heyetine dahil olarak bir müddetten beri Birleşik Amerikayı ve Fransayı ziyaret eden Kore birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • »T i—ı»ı r^t FUTBOLCU BEKiR DÜN ALMANYAYA DÖNDÜ Alman milli takımı He beraber memleketimize davet edilen eski futbol şöhretlerinden Bekir,dün uçakla Almanyaya dönmüştür.Hareketi sırasında anavatanı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • Kanal Bölgesinde kanlı hâdiseler Dünkü çarpışmolorda 20 Mısırlı 2 İngiliz öliürüldü.Nümayişler devam ediyor Kah.re 5 AP.A.AJ In*L 1 liz kıtaları dün Kanal I de.polis ve sivil Mısadüar Ûe I Moascar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • YAZICININ EVİNO General:«Milletimizin ve ozab diyariardaki Türklerin duasiyledir ki Allah yardımcıma oldu ve vazifemizi bahardık» di.vor.Kore kahramanı îatanbula indiği dakikadan evine gelene kadar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1951
  • manimiz T dön Büyük askeri Yeşilköy hava alanında on binlerce vatandaş candan tezahürat ve hararetle istikbal etti ıı ı mı »i ı BflH HB i—m-ı ıı Yeşilkoyden Talimhaneye kadar bütün yollar Kore kahrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • MAKALE Zorbacıklar diyârr İsmail Hami DANIŞMEND Cüce Suriye'nin bir fundus na kuv\etinden far ki okıuyan mini mini ordueuğu bizim Yeniçeri ocağının tefessüh devrindeki iğrenç,halini andırmaya başladı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • JÜBİLE Tanınmış sahne sanatkârlarımızdan Aziz Basmacı'mn yirminci san*at yıldönümü 14 aralık gecesi Atlas Sinemasında kutlanacaktır.Birçok san'atkârlann iştirak edeceği bu gece.Aziz Basmacı hususi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • fir 6 ARAUK Bu 3 26 R.Ev 1951 T.Son» 1371 Perşembe 1367 VAKÎT VASATI EZANf Stint ö»le iki n d Aksu Ya t.sı İmsa S 7.09 12 05 14.28 n 14.28 18.19 5 25 2.28 7 24 9.47 1200 1 38 12.43 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Biı kadını dört kişi ölümle tehdit etti Bakırköy Bez Fabrikasında çalışan Elife Çetin adında bir kadın Savcılığa,dilekçe vererek bir r^jiracaatta bulunmuştur.Bu dilekçede Elife,dört kişinin kendisiniö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • FIKRA Gene;al Tahsin «baba» hoş çe'dn Ona bütün Koro kahramanları «Tahsin Baba» diyorlarmış.Generalliği,komutanlığı,salâhiyetleri bir tarafa itilmiş,o 4500 Türk koçyiğitinin babası olmuş.Dünkü bir sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Muamele vergisi im** Yeni kanunla kuvvei muharrike kullananlar vergiye tâbi olacak Mensucat Sanayii işverenler Sendikası idare heyeti dün bir basın toplantısı yapmıştır.•Heyet Başkanı Atıf llmea sanav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Körlerin eğitimi ve öğretimi Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ruh sağlığı öğretmeni ve Ankara Yetiştirme Yurdu ve Körler Okulu Müdürü:Mithat Enç şehrimize gelmiştir.Kendişi Parıste körler için kabartma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Acaba çarpıp öldürdü Halıcıoğlunria Selâmidere karşısında 4 numaralı evde olu ran Hatice Adahoğlu adında 55 yaşarında ihtiyar bir kadın.Taht ak al ede.Çobansuyu soka* ğından geçerken arabacı;Hayrının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Sterling Doiar Fr Fran ki İsviçre Fr,Belçika Fr isveç Kj Florin Liret Drahmi Açılış apan.7.87 280 3ü U tfu 641)Ö.tiU 4 12 60 73 68 41' 0 44 80 Ol 87h 0 73 M» IH&'A fcigum.1838 tkranu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • KISA HABERLER it Denizyolları İdaresi,Deniz Hatları İmletmesinde yeni bir ens pektö-lük ihdas etmiştir.Bu ens pektörlük,personelin sağlık idleri ile alâkadar olacaktırit Dün sabah saat 4 te dört Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Aylıkları birer derece arttırılan öğretmenler İstanbul erkek lisesi türkee öğretmeni Lûtfi Engin,Vefa lisesi tabiiye öğretmeni Güzide Bulak,Haydarpaşa lisesi fransızca öğretmeni Osman Kurtuluş,Pertevn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Belediyenin ayrılması Hazırlanan rapor olağanüstü toplantılarda karara bağlanacak Şehir Meclisi dün saat 15 do Hayri Yaınaıı'ın başkanlığında toplanarak geçen celseye ait gündemin muzakcresino devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Deniz Müsteşarlığında yeni.bir suiistimal meydana çıkarıldı Deniz Müsteşarlığında yeni b)r suüstimal daha meydana çıkarılmıştır.San senelerde Müsteşarlüs personel şubesinde bazı subaya ların erken,baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • POLİSTE ft Fatihte Canbaziye mahallesinde Alayimamı sokağında otuıan Muzaffer Kerpicin eniştesi sarhoş bir vaziyette eve gelerek bıçağını çekmiş ve evdekileri ölüra'e tehdit etmiştir.•X-Bakırköıyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Dış hatlarda çalışan vapurlarda tadilât yapılacak BtonizyKJUarı İdaresi,dış hatlarda.çab#ferdı£ı gemilerin salon ve kamaralarında tadilât y.umtaqn kararlaştırmıştır.Bu suretle yolcuların,iştira,lıatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • Güneysu vapuru dün geç kalktı Dün gece Karadeniz seferine hareket edecek olan Güneysu vapuru,gemide mevcut olan yüklerin tahliye edilememesi ve yeni yüklerin tahmilinin ge cikmesi yüzünden 24 «nat röt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • a ikmal e lec Sir fili içinde imar Müdürlüğüne tt tim müracaat yap dı ve 5 bin evin inşasına ruhsaî verildi 1 ooak 1951 tarihinden dün akşama kadar Belediye imar MudtHriiiwttnde 11147 muamele dosyanı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • İkinci Cihan Harbinden Bonra,teknikte,ahlâkta,mesleklerde,daha doğrusu cemiyet hayatında bir çok değişiklikler meydana geldiği hepimizin malûmudur.Burada işin felsefesine değil,realiteye ve içinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1951
  • HALKIN SESİ Tel.fon tesis ücret amid en şkyît Kurtnhqrta Wepe üstünde ftoctiel Soilu diyor ki:«u Ittalon tenis ücretle ri bizde-fek yüksek;Maalesef bmsJI vaziyetim müsait oLrıiftdaâı için bu parayı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Teşkilâtlandırma Müdürlüğü kaldırılıyor Ticaret Bakanlığı teşkilâtında değişiklik yapılması karar altına alınmış bulunmaktadır.Alman karara göre İç Ticaret Müdürlüğü Daire Müdürlüğü haüne gelecektir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Dün 9 yankesici yakalandı Dün,İkinci Şube Yankesicilik Masası memurları şehrin muhtelif yerlerinde ekipler halinde arama ve tarama yapmışlardır.Bu aramada bilhassa tramvaylar,otobüs,vapur iskeleleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • föafiye Bakanağından Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için alınacak azami 30 adet çift difransiyelli,kasnaksız Jeep Universal ile azam!15)adet çift difransiyelli,bir tonluk Pick.up tipi Jeep kamyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Uçaklardaki ihtizazların önüne geçilebHdi İ gutere,harp sırasında Amer.taya taptırdığı bava üstünlüğünü İde etmece or ai»M—I IHI M—0»»MM îngilterenin meşhur De Havillaıui uçak inşaat şirketi Come i t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Lizbon toplantısı Kuzey Atlantik Paktı devletleri iki şubatta Lizbonda toplanacaklar Londra 5 Nafen)Financial Times gazetesinin belirttiğine göre.Kuzey Atlantik Paktı devletleri iki şubatta Lizbonda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Katolik Başpiskoposu Stepinao serbest bırakıldı Belgrad,5 AP)Yugoslav hükümeti bugün harp sırasın,da mihver devletleriyle işbirli ği yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılmış bulunan Ka tolik Başpis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Müşterek bir Arap alfabesinin ihdası Kanişi,5 AP)Pakistan MiJlî Eğitim Bakanı Dr.Fazılur Reiıman,müşterek bir Arap alfabesinin kurulmasına çalıştığını belirtmiştir.Bir eğitim konferansında Bakan,«Nası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • iFüpinlerdeki depremde en aa 2000 kişi ölmüş Manila,5 AP)t Hibok vol kamum dün anî surette indifaı neticesindo,141 Filipinli ölmuştur.Bu miktar yerlilerle biriikte 2000 i bulmaktadır Ve kurtarma ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • YVeizmann'm ratıatsudıgı dcvaın ediyor Telaviv,5 AP)Bugü öylede yayınlanan bir heki)bülteninde İsrail Cumhurba' anı Hayim Weizraann'in uır taî zaafiyet halinin devam et ügi büdirihraiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • KISA HARİCÎ HABERLER venOik bürosu müdürü Büyükelçi Haxriman başkanlık etmiştir.AMERİKA Birkaç gündenberi Birleşik Amerikanın Pasifik sahillerinde hüküm süren kasırga 4 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • ınaver ıngi Batı Afmanya Başbakanı,İngiltere ve Fransanın köklü Afir.cn düşmanlığına son vermesini i,Udi Bonni 5 AP)Dış memleket lerde Almanya hakkında iyi hisler beslenmesini temin için çalisan Dr.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Vişinski'niıı mciyeti de kcçıycrımış Bir ajans telgrafı Rus Dışişleri Bakanının maiyetini teşkil edenlerden dört diplomatın Pariste hürriyeti seçtiklerini ve Fransa hükümetine müracaatla kendilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • İngilterede fecî bir kaza Nizam halinde yürüyen tale beler arasına siren bir otobüs 23 kişiyi ezdi Chatham 5 AP)Dün gece karanlıkça bir sokak içinde,botobüs,bir boks maçını seyret,mek üzere Deniz Piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Rus basını ve B.Milletler ir—ım'ıuHı'iııj.1 ı,Pravda'nuf son günlerdeki neşriyatı Itusyanın bu teşkilâttan ayrılma şayialarını kuvvetlendirdi ¦ıı ııı.Ii Londra 5 Naf.Kemsley gazetelerinin muhabiri.Mos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Mısırda eşkıyalık tecrübeleri Süveyş şehri yakınlarında çapulcularla İngiliz askerleri arasında uzun süren bir müsademe olduğunu,7 lngilizle 4 ilişirimin öldüğünü ajanslar bildirdiler.Mısır menbaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • SANAT HAREKETLERİ İSİMLER Bir dergi çıkarmağa karar verdiniz,diyelim.Böyle olunca,ükin bir isim bulmak lamm:Secin bir isim,bakalım.Bir dergi çıkarırken en kolay iş budur zannedilir.Birdenbire tam zıdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Kiis.vada,Kurban ve Ramazan Bayramlarını kutlamak menedildi Mürıîh,5 Nafen)Burada intişar etmekte olan «Cancacus» adındaki dergide demir perde içindeki müslümanlarm hayatı hakkında şu tafsilât verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1951
  • Sonra da yine kendi odasına çekildi.Kalkıp gitmek mi?Bunun için düşünmek ister mi hiç?lstanbulu bırakmaya,Erdoğandan bir gün bile ayrılmaya Perihan nasıl katlanabilirdi?Hele yeniden Prens Abdülvelıabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1951
  • Foto Milliyet:S.Önemi' ili General TAHSİN YAZICI geldi Birleşmiş Milletler ideali,dün a sulhu,insanların hu-2111" ve emniyet içinde yaşayabilmeleri uğrunda dünyatı m tâ öteki acunda soğuk,kar,yağm,ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1951
  • TÎKfc M Rosemary Richard,Brodway ile Holly,wood arasında paylasılamıyan meşhur bir dansözdür.Brodway'daki müzikhol müdürleri kendisini elden kaçırmamağa gayret ederlerken Hollywood'lu rejisörler de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1951
  • auçuğu bulan ilk millet yerli Amerikalılar olmuştur Meksikalılar ne idiiğünü bilmedikleri bu nesneden yağmurluk,galoş ve çizmeler yapmışlardı.İlk lâstik topu da onlar yapıp oynamışlardı Kauçuk ağacı,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1951
  • %î mû profit Monat* t» 10 r po r t u nyD Al o to r ww wıcju w)w«i)i iv«a6t«boo .i i •h «fc« İİSIS V:Vi:fi Das erste urtd das zweite Tor »writ» Tor iff » wr «iw.Sc:V«nfe U*t.s;on thru Alınan gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Pin-Pong ajanlığı Ping-Pong spor oyunları federasyonunun resmî programı arasına girmiş ve bu spor kolu için gerekli tahsisat ayrılmış bulunmaktadır.Bilindiği gi bi Ping-Pong,Tenis Ajanlığına bağlı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Desportos Portuguesa rın bir zaferi Memleketimizi ziyaret e-j-nıiş olan Brezilyalı Despartos takımı Sao Paulo liginde çok iyi vaziyette bulunmaktadır.Son maçta Guarani takımı karşısın,da çok gollü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Fransada en çok sevilen spor:Futbol Fransada 913,841 lisanslı futbolcu,81,820 basketçi,43,225 at et,27,030 ping po gcu var Fransada 35 Federasyona bağ lı 913,841 lisansiye sporcu vardır.En fazla sporc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Erkek Liseleri futbol maçları Şeref Stadında:Dün Celâl Uçarın idaresinde Galatasaray ile Yem Kolej Liseleri karşılaştılar.Çok hâkim bir oyun çıkaran Galatasaraylı' .ii-çevre 7,ikinci devre de 9 gol at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Bırak usta zahmet etme.Lüzum yok.İhtiyar cazgır bu sözlerden haklı olarak birşey anlamamıştı.Hayretle sordu:Niye be.Biz haddimizi biliriz be cazgır ağa.Ne gibi.Açık konuş bre oğlum,anlamıyorum ne söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Dört kulüp arasındaki turnuva Beşiktaş,Galatasaray,Fener ve Vefa kulüpleri,bu cumartesi başlamak ve iki hafta devam et mek üzere aralarında bi rturnu va tertip etmek için bir anlaşmaya varmış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.12.1951
  • Kulüplerin ve amatör takımları Önümüzdeki senelerde profesyonel futbol şubelerinin gelişmesine göre.amatörler işine yeni bir veçhe verilmelidir Profesyonellik Talimatna,meşinin dördüncü maddesi:«Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • Rusyada komünistlerin fecî alın yazılan O"-EComün'sfEer camilere el uzatmıya başladılar Bütün dinlerin amansız düşmanı olan komünistler en fazla Islâmiyete husumet beslerler.Sovyet komünist diktatörlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • FAYDALI Vapuriür Gidecekler 2.00 Güneysu)Karadeni2e 9.00 Marakaz)Mudanyaya Gelecekler 9.00 Tan)Karadenizden 7.00 Mersin)İmrozdan 9.00 Antalya)Ayvalıkta» T r e n ı e r Gidecekler 6.45 Doğu ekspresi 8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • ZAYİ:istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan aldığım şebeke hüviyetimi zayi ettim Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Maliye Şubesi 4287 İmadettin Büyükbayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • ZAYÎ:Zonguldak vilâyeti Çay cuma kazası Nüfus Memurlu Kundan aldığım nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.938 Doğumlu İsmail kızı Güzide Çakmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • I MİLLİYET I Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 8100 Altı ayık 22.50 43.00 Üç ayl k 12.00 24.60 Bir ayılk 4.50 00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • KÜÇÜK KASIŞIK İŞ' •Comedi 3 perde Çarşambadan başka her ak-şam saat tam ^AHMT 21.15 de Cuma,OMniM:Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.i Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • Istanbul BEîuEDîTESt SEHÎR ti ATHOLABI Saat 21 de SOVGÜfJ Yazan:Cevad Fehmi Başkut I'eltfon 42167 KOMEDİ AHRETTEN SELÂM Yazan:Alberto Caıantucmi Türkçesi:Ertuğrul Rayiha» Telefon 4(^09 Pazar günlon İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • Neşriyat AFİYET GAZETESİ:Afiyet çıktı.No.83.Şekersizlik hastalığının felâketleri.Gebe annelere öğütler.Harnıp denilen keçi boynuzunun faydalan.îştahsiz çocuklara ne yapmalı.Şişmanlık öcüsü.Sigara içme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • Fatih 3 Sulh Hukuk Yargıç,lığından 951/72 T.Kocamustafapaşa Sancaktar Hayrettin mahallesi Melctep sokak 27 sayılı evde 1.11.951 tarihinde vefat eden Şayeste Küçük köney'in ilân tarihinden itibaren ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 d 12 SOLDAN SAÖA 1 Gezme mahalli iki kelime)2 BaşkaMıran;Çok eskiden Irakta hüküm sürmüş o,lan bir devlete mensup;İşaret sıfatı 3 iki harf;Tersi Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılaı 14.14 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlar 18.00 Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • nanss meseıess Sabri Usman;annesinin ısrarı üzerine nezaretini,zerafetini ve nezaketini pek takdir ettiği,daha doğrusu sevdiği metresinden ayrıldı.Annesi;kadmın gittiği akşam,tombalak vücudunu kocaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • No:73 KEMAL SAMANCKJİI."Bre bunak adam!Seni biz.lsfanbula araba sofaları yapsın diye mi sadarete getirdik Husrev Paşa!Ya kafalını alacağım,yahut bana itaat ederek derhal sefere çıkaeak'.Sonra karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.12.1951
  • Aynı şey «Liberty» hava yollan acentahğında tekerrür etti.Çok çalışkan yeni memur,birdenbire ortadan kayboldu.Onun yerine gelen memur eski dosyalarla onun gibi itina ile meşgul olmuyordu.«Comet Tripes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Arjantin diktatörü askerî marş çalınmayan bir kabareyi kapattırdı Londra,5 Nafen)Buenos Aires'den bildirildiğine göre,General Peron «Kings» adlı gece kabaresinin Ur ay müddetle kapatılmasını emretmiş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • vuunnızn saçım t,her.biri kendi sîmfında birer sân'ör ve zarafet şaheseri olo" zengin çeşirli RADYOLARIDIR HEIİOS ELEKTRİK vt MAKİNA f.A.Hezaren Cad 124-128 PK.MOO-Galata^ttanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • M.Senar Bas tarafı birincide)farethaneye mensup hademeler ses sanatkârının iki bavulunu elçiliğe götürmüşlerdi.Diğer taraftan.Müzeyyen Senan elcilik bmas.nda görmek imkânı bulunamamıştır Elçiliğe yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • A inaya gönderilen adrtssiz n.ektupar Şehrimizde oturan ve evli olduğu için ismüıiii açıklanmasını istemiyen genç bir doktor,bir müddet evvel Yunanistana seyahati esnasında tanıştığı Atinalı bir kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Komünist komiserleri sarhoş edip hürriyeti seçen kaptan Stokholm,5 Nafen)L.Ruzicusky isminde bir Polon,yalı kaptan,Lacolma adlı gemisinde bir ziyafet ermiş,komünist komiseri,yardımcıları,polisleri sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Orta DoCju Amerikan yardımı yeni direktörü Vaşington,5 AP)Orta Doğuya yapılacak olan Ameriknn yardımının yeni müdürü,bu v-pziicsini yaparken.Orta Doru blokıuıa katılmak veya katılmamak meselesini hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • İmam Hatip Okullarında öğretime başlandı Ankara,5 Milliyet)Bir müddet önce şehrimizde açılmış olan îmam Hatip Okullan,Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı arasında tedrisat meselesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Ş&MESSAGERIES MARITJMES Anne De Bretagne Fransız Vapuru 13 aralık Peşembe günü limanımıza gelecek ve 14 aralık cuma günü PİRE ve MARSİLYA'ya Yolcu ve eşyayı ticariye alarak hareket edecektir.Bütün kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Iskenderiyedeki nümayişler İskenderiye 5 A.A.Hükûmet tarafından verilen emirler* rağmen,binlerce talebe ve işçi ingilizler aleyhinde bağırarak ve hükümetten silâh ve cephane ta iep ederek İskenderiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Ortaokul talebesi de nümayiş* karıştı Kahire polisi ile Hidiv ismail Ortaokulu talebeleri arasında çarpışma olmuştur.Talebeler dün Süveyşte cereyan eden kanlı hâdiseleri protesto etmek üzere nümayiş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Matbaa işçilerinin nümayişi Millî matbaa işçileri bu sabah işlerini terkederek Süveyş hadiseleri neticesinde nümayişlerde ¦bulunmak üzere şehrin merkezi,ne doğru yü.ümüşlerdir.Polis havaya ateş ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Kanal bölge-Jnde hâdiseler Baş tnrafı birincide)lan ve 20 Mısırlının öldüğü bildirilmektedir.Daha evvelce.Mısırlı bir şahsiyet AP ye vermiş olduğu demecinde dün öğleden sonra sekiz Mısırlının öldüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Gençlerin Mender se telgrafı t^aştarafı birincide] kan Adnan Menderese bir telgraf çeknuştır.Te-grafm metni aşağıdadır Sayın Açman Menderes Başbakan Ankara Kurulduğundan bugüne kadar varlığını daima v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Bir uçak satılıyor Devıet Havayollarının bir uçağı 5000 liraya satışa çıkarıldı Ankara,5 Milliyet)Hususi sermayelerin de uçak kuL lanmasını temin edc-n kanunun yürür'üğe girmesinden son ra ilk defa ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Surr ede hükümet ilk içtimaini yaptı Şam,5 A.A.Devlet Baş kanı ve Başbakan Albny Selo,dün p.enel sekreterlerden mürekkep kabinesinin loy*.tısına başkanlık etmiştir.Toplantıyı müteakip ne bir tebliğ ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Mülteciler meselesi Yardım teşkilatındaki delegemiz,Duıgaristaudan gelen göçmenler için yardım ya i ıı î masını istedi Cenevre.5 AA.Reuter)Birleşmiş Milletler,Mültecilere Yaraım Teşkilâtı İstişare Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Celâl Bayar Samsunda Cumhurbaşkanı Samsun'a gelişlerinde büyük tczalıiL rat La,karşılandı Samsun 5 Telefonla)Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bugün Amasyadan şehrimize gelmiştir.Celâl Bayar yol boyunca büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • italya bazı kayıtlarla İtafyaya gidecek ma lann günriilc resimlerinden umumi o orak yüzde on nlsbetim e irdirme yap d Ankara,5 A.A.Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilatından alınan malûmata göre İtalya,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Reksportasyonu önlemek için yapılan tavsiyeler Q-İktisadî İşbirliği Teşkilâtı,üye memleketlere reeksjmrtasyoııu kontrol etmelerini tavsiye etti diye Birliğine karşı kuvvetli du rurnda olan memleketle.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Hacı Altuner IBaştarafı birincide] Kore gazilerimiz Yeşilköy h va alanında Merkez Komutan,lığı temsilcileri,asker arka dışlan,kalabalık bir halk kit leşi ve basın mensupları tarafmdaa hararetle karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • anlatıyor Bas tarafı birincide)Eediyordum.Kendileri bunu artık biı-lâtife mevzuu yapmışlardı.Yolda giderken:e—Hastanın ateşi nasıl?devam ediyor mu Kılınç?diye ara sıra latifeler yapıyorlardı.10 Teşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Yüzlerce çingene polise cteş açtı lifts taraf ı birincide)Süleyman iye civarında,Cafer Kaiübuıun açımdı birinin kahvesinde bazı sabıkalıların esrar ve eroin çektiklerini haber alan Emniyet memurlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • T.Yazıcının evinde tarafı birincide» betinde yapmağa çalıştık ve gel dik.Kor ede vazife henüz bitme mistir.Birliğimiz kudretli eller,dedir.Bundan sonraki vazifelerini de başarı ile yapacaklarına inanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.12.1951
  • Tahsin Yazıcı dün Anayurda Bos tarafı birincide)biraz sonra yavaş yavaş pistin üzerinde kaymaya başJUyor.G* nerai Yazıcıya takdim ediecek buketleri getiren heyetler,yük sek rütbeli subaylar,basın men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.12.1951
  • S'ihip ve Başmuharrir»:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yasa İslerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer;N# A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller 1 Konya İl' hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidro elektrik tesisatı için fennî Şartnamesinde yazılı evsafa uygun olmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:1952 yılı hadde mamulleri satışlarımızda tatbik olunacak usuller aşağıda gösterilmiştir.1)1952 yılı hadde mamulleri imalâtımız 1 ocak tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • i Elektrik tesisatı vapf srılacak İller Bankasından:1 Niğde iline bağlı Bor kasabasının hidro-eleklrik santralına,Bankaca verilecek türbin grubu ve cebri boru monte ettirilecek,alçak tansiyon şebekesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • Teklif isteme Hânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Bursa Mo.inos ve Hereke Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için Trichlorethylen veya benzinle çekilmiş 80 ton prina yağı alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • Çifte tarifeli elektrik sayaca ve horloj satın alınacaktır İzmir Belediyesi Esoht Müdürlüğünden İdaremize mevcut fennî şartnamesi mucibince 400 adet 2x220 Volt,10 Amper 2 telli Monofaza,50 3x220 10 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • J Oto Servis ve Tamir Âfelyesi Tecrübeli Kekine Mühendis ve ustalar idaresinde GARAJ Her sîst3m ve moJs barız?V3 Dizel oto Kamyon va Traktör ta mr âaks ı S3rvİ3J Şişli Cam,Karşıss Perihan sokak No 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • y&0&i tm Î-t^a/W/J7—S3.BEY-G-1I-L-I-K:ALMAN M Ail:f A M tit İt te TRAKTÖRLERİ Türkiye münhasır ithalâtçısı lehmet Kaval Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları tW C.k A ^ı ViViViiVliWlAAjUU.Ayağjda cins vt ıraktan yazılı mevadm kapah zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat e mahallerdeki A;Sa A)Komek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • 4 saat ara ile günde ^3'adet öflrrftıbiİîr^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • Gayri menkûl satış ilânı İstanbul 5 ine;İcra Memur,lugundau 951/5733 Bir borçtan dolayı ikinci derecede merhun olup satılmasına karar verilen ve tamamına bilirkişi tarafından 165.600.lirakıymet takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen jr/î;Ki ta a f i I an lan Müteahhit nam vğ hesabına 100 ton patates açık eksiltme ile 21 Aralık 951 cuma günü saat 115 de Yassıviran 33 Tüm.As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan