Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1951
  • 4 Aralık 1951 Salı Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No;18 t S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET istanbul YİL:2 SAYI:562 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kuruş GAZETE Meclis,dün komünizmle müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • MAKALE Atalarımızdan alacağımız milliyet dersi İsmail Hami DANIŞMEND Dünkü yazımda bazı politikacıların ırkçılığı irtica derecesinde bir ihanet say ılıklarından bahsederken bizde bu cereyana bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • EĞLENCE if Üsküdar Mithatpaşa Kn Enstitüsü Okul Aile Birliği İS aralık cumartesi günü saat 15 19 da Taksim Belediye Gazino,su büyük sa'.onutıda bir eğlence tertip etmiştir.TÖREN it-Millî TÜTk Talebe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • «fi* 4 ARALHC 1951 Sah Ru 4 R.1371 21 T.San 1367 VAKtT VASATt EZANİ Güneş 7.07 2.26 ö£le 12.04 7.22 İkindi 14.28 9.46 Aksam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 l.M İmsak 5.22 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı.İsviçre Fr.Belçika Fr İsveç Ks Florin Üret Drahmi Açıbç 7.87 280 30 080 64 03 5.80 ı4 12 50 73.88 40 0 44.80 01 878 0 73 90 *Öİ B.ı««n İ 038 ÖcmnujpaÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • [FIKRA Snğ:r,Dilsiz va Körler Mktebi Senelerden beri.Aksara,yın ahşap bir konağında faaliyetine devam eden ve son günlerde Topkapıya nakledilmiş bulunan «Sagır.Dilsiz ve Körler mektebi» sırf maddi imk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Tekelde tensikat Artvin VÖ Kast.ımonu Başmü dürlükleri müdürlük oluyor Tekel Umum Müdürü Kenan Yalter,Umum Müdürlüğünü ilgilendken muhtelif konuuar hak kında kendisiyle görüşen basın mensuplarına aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Bir Amerikan eğitim uzmanı Şehrimize geliyor Mil!Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Ankarada bulunan bir Amerikalı orta öğretim mütehassısı önümüzdeki günlerde şehrimize gelecektir.Amerikalı mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Dün,limandaki sisten seferler aksadı Dün sabah saat 6 dan itibaren Boğandan Kavaklar dan Tarabyaya kadar kesif bir şekilde başlayan sis,bilâhare kesafetini gittikçe arttırarak limana kadar yayılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • İlkokul müfettişlerinin dünkü toplantısı îlk öğretim müfettişleri dün,Milli Eğitim Müdürü Muhittin Akdik'm başkanlığında aylık mutad toplantılarını yapmışlardır.Toplantıda aktiv metod plânlarının uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Imam Hatip okullarmda okutulacak dersler Millî Eğitim Bakanlığı,merr:leketin muhtelif yerlerinde açılaıı imam hatip okullarında din derslerinden başka,edebiyat matematik ve yabancı dil öğretimi yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • POLİSTE ic Muzaffer Zeybek adında bir sabıkalı,evvelki gece sarhoş bir halde Zibaya gitmiş ve buıada kavgaya tutuştuğu Nihat adında birini bıçakla yaralamış tırif Yusuf Şoku adında birinin 200 lirasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • KISA HABERLER if Şehrimizde bulunan Amerikalı terbiye mütehassısı Prof.Dr.Wofford,dün Çapa Eğitim Enstitüsünde öğretmen yetiştir,me faaliyetini incelemiş ve öğretmen namzetleriyde meslekî hâsbıhall&ıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Emniyet İkinci Şube Müdürü istifa etti Bir müddet evvel sebep zikredümeksizin Mersin Emniyet Müdürlüğüne naklen tayin edilen şehrimiz Emniyet 2 nci Şu* be Müdürü Fethi İnaler dün sabah istifa etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Haliç için sürat raotörleri sipariş ediliyor Denizyolları idaresi gemi siparişinde esaslı kararlara varmış culunmaktadır.Bu arada sipariş edilecek aylan gemilerin Karadeniz tipinde olması uygun görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Yumurta muvaredatı azaldı Mevsim dölayısiyle şehrimi» ze yumurta muvaredatı azal c mış bulunmaktadır.Sadece az miktarda Karad» niz ufakları gelmektedir.Piyasadaki yumurtalar da ha ziyade buzhane malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Mangal kömürü tanzim satışlarına yarın başlanıyor.Odun satışları da yakında basiıyacak Son günlerde,şehirde bir kömür sıkıntısı başgösîerdiği ve bazı kömürcülerin narh fiatına satış yapmak istemedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Parköteld® bir arbede Bir kız yüzünden dört genç birbirlerine girdiler Evvelki gece Beydğlunda Parkotel salonlanunda müessif bir hâdise olmuş ve yüksek tahsile devam eden 4 genç bir kıa yüzünden dövüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Ekmeklerin bozuk çıkmasmır sebebi araştırılıyor Belediye İktisat Müdürlüsü,son günlerde bazı semtlerde ekmeklerin bozuk çıkmaya bas laması üzerine bazı tedbirler almıştır.Bütün değirmenlerden alınan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Pamuk fiatları gevşiyor Pamuk piyasaları son hafta içindg ^juâtefriışter.Hükümetin sp-ıc iâ&yoria mâni olrnak için avans verilmemesini kararlaştırmış olması piyasayı 380 kuruşa kadar düşürmüştür.İlgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Alman ticaret anlatması önümüzdeki hatta imzalanıyor Ankaradan gelen haberlere nazaran Alman Ticaret anlaşması ilerlemektedir ve iyi bir safhaya girmiştir.Heyetler aralarmda bilhassa kontenjanlar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • HALKIN SESİ Radyoda daha fazla alaturka isteyen bir vatandaş Iîeyoğlunda Yenişehirde Fitil sokak 26 da İsmail Esmer diyor ki:26 kasım tarihli gazetenizde halkın sesi sütununda bir zat radyoda neşeli h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1951
  • Uzun seneler vesaiti nakliye zorluğundan şikâyet ettik,durduk.Dolmuş bulmaya,tramvaya binmeye,hele otobüsü düşünmeye bile imkân yokta.Büte o benzin tahdidi sıralarında neydi o,bir gün çift bir gün tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • İ SANAT H Nam k Eski Yunanlılardan kalma bir s5c;dünya fikirdir,der.Aradan asırlar geçmiş ve bu söz,insanlık tarihini büyük dediği herkes tarafından bir başka kalıpta tekrarlanmış,her tekrar isbat ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Prof.Thorton yarın Atina ya gidiyor Bir müddetten beri şehrimiz de bıuunan Dünya Sağlık Teş kiîfüı mensuplarından Veteri ner Prof.Dr.Thorton yanı Atinaya hareket edecektirlstanbuldan ayrılışmdan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Dün sabah iki otomobil kazası oldu Sami Erdinç adında biri ehliyetsiz olarak kullandığı taksi ile Valide caddesi çeşmesinden geçerden bir vira.ii dönememiş ve olanca hıziyle 26 sayılı dükkâna girmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Amcasının kılığına girip kadının arkasında adım adm dolaşmya başlamadan önce de onun kendisinden nasıl uzaklaştığını sezmişti.Hele bugün ar* tık öğrenecek ne kalmıştı?Perihanın mes'ut olmadığını da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Şili Elçisi bugün geliyor Şili'yi memleketimiz nezdinde temsil edecek olan Elçi Ekselans Forge Barriga Errasuriz,Batı Akdeniz seferinden dönen Ankara vapuriyle bugün Istan bul'a gelecektir.Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • ûöre:Hüseyin Rahmi Gür pınarın kardeşi çıktı Merhum Hüseyin Rahmi Gürpmar bizdeki isim karışıklığını karikatürize eden bir makalesinde «Dikkat ediniz benim taklidim peyda oldu.Bir ilk mektep çocuğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Amerikada fırtına Rüzgârların şiddetinden bir köprünün temelleri sarsıldı San Francisco,3 A.AJ United Press)Kuzey Kaya dağlarından kopup gelen şid deti bir fırtına dün öğeden sonra Kuzey Kaliforniyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Yunun Kurmay Başkanı Pariste Paris,3 A.A.AFP)Yunan Genel Kurmay Başkanı General Gricoropulos Vaşingtondan Parise gelmiş ve Fransız Genel Kurmay Başkanı General de Lattre do Tassigny ile görüşmelerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Filipinlerde üslenen Rus denizaitıları o-Güney Filipin adalariyle Yeni Gine arasında Rus derizaltılan görüldüğü dün açıklandı Manilla 3 AP)Filipinler Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı,Sülü denizinde kâin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Rus notası ve Norveç Norveç hükümeti Sovyet notasına cevap vermiyecek Paris,3 A.A.AFP)Norveç Basın Ajansı,bir telsİ2 neşriyatında Dışişleri Bakanı Lange'nin cumartesi günü Parlâmentoda şunları söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • KISA HARİCİ HABERLER İNGİLTERE Bulgar Haberier Ajansının burada alınan bir haberine göre,Bulgaristan da Birleşik Amerikaya bir nota vermiştir.Bu notada,EUfrleşVk Amerika,Rusya ve Doğu Avrupa memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • 100 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRMAK sizin için BİR KÜLFET DEĞİLDİR FAKAT,1000 ALTIN SAHİBİ OLMAK HER HALDE ARZUYA DEĞER.Y«mî Postokonc Cad 4*-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Arjautindc.fed bir kamyon kazaen Buenos Aires,3 A.A.Afp)Rosario şehrinde bir yol «u otobüsünüm bfr k-amyomla çarpışarak alev alması üzerine 8 kişi ölmüş,16 kişi de ağır yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • İstanbul fethinin 500 üncü yıldönümü hazırlıkları İstanbul fethinin 500 üncü yıldönümü hazırlıklarına devam edilmektedir.Fatihin lstanbulu almak için döktürdüğü muazzam toplar Dolma bahçe ve Topkapı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • tsvfçrede elms ağaçları çiçektendi Berne,3 Nafen)İsviçre'de elma ağaçlan tamamen çi„ çeklenmiştir.Fakat ikinci mahsulün daima donduğu da ilâve edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Kayıp uçak bulundu Budapeşte hükümeti Amerikan askerî uçağının Macaristanda olduğa teyit etti Budapeşte,3 AP)komünist Macar hükümeti bugün iki haftadanberi kaybolan Amerikan askerî nakliye uçağının Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Siyası İcmal Mısır gönüllü taburlarını lâğve karar verdi Bir Kahire telgrafı Mısvr Sosyalist partisinin Kurtuluş taburlarını yakında dağıtacağım bildirmektedir.Parti şefleri bunu ilan etmişler.İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Beklenen yeni keşifler Nevyork,3 Nafen)Ameri,hadaki «Keşifler Milli Meclisi» dünyanın şimdiki halde pratik hayatı için gerekli yeni kesiflerin neler olabileceğini bildiren bir beyanname neşretmistir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Reçineli çam dalları hem neş'e hem de ıstırap kasnağı oluyor yüzünden sönen ocakla Muhtemel fecir.arı.ödeyebilmek için daima Jîiz ve di;katli hareket etmelidir.Aksi halde neşenin,yerini gözyaşlarına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Müzayedeye çıkarılan otomobil Milano,3 AP)Aylarca evvel İtalya'da yaptığı bir seyahati müteakip ortadan kaybolan ve akıbeti hakkında türlü tahmin ve tefsirler yürütülen İngiliz tebaalı atom bilgini pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Serseri mayınlar yüzünden batan gemiler Londra,3 Nafen)Harp 1945 senesinde bittiği halde 1945 1951 arası tam 250 gem serseri mayınlar yüzünden batmış,yahut hasara uğramıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Aklî muvazenesizlikler ameliyatla tedavi ediliyor Londra,3 Nafen)Beyin cerrahisinde yeni ilerlemeler kaydedildiği ve aklî muvazene,sizliklerin ameliyatla tedavi edildiği İngiliz Tıp Mecmuasında Belman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Kalyada nüfus aı tısı Roma,3 Nafen)İtalya'da yapılan son nüfus sayımına göre.15 sene içinde italya'nın nüfusu 15 milyon artmıştır.Bütün memlekette kadınların nüfusu erkekderinkinden bir milyon daha fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1951
  • Oyuncuyu yaralıyan fudbol hakemleri Palma de Majorique,3 A.A.Afp)Pazar günü Alcoyanc ile Atletico Baleares futbol ta kımilarının maçını müteakip maçın devamı sırasında,hake min kararlarına itiraz eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1951
  • o*fc*.4# Madeline Castle güzeller diyarı diye şöhret bulan Mlamî'de güzelliğiyle temayüz «den bir gençkızdır.Sinema veya müzikhol artisti değildir,ressamlara modellik etmez.Pin op girl veya Covert gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1951
  • t^Bamww«mnmrı.nu»—ıı—mum bir vehme kapılarak şair Nef'iyi öldürtmüştü Nef'ı tövbe ederken:"Bugünden ahdim olsun kmseyi hicvetmiyeyim amma Vereydn ger icazetJtoedefdim hahtı nâsâzmi,demişt Divani edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1951
  • E Ankara civarındaki Mu habere Okulunda geçenlerde yapılmış olan diploma tevzi töreninde Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen soldan sağa dördüncü)ve Amerikan Yardım Kurulu Başkanı General Arnold soldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1951
  • İllallah!Sulhi GARAN Bir alış veriştir gidiyor.Gelsin İsveç takımları,gitsin İstanbıildakiler Ankaraya,ve gelen yabancılar memleketlerine.Güzel amma,lig maçları t ne olacak?Haydi senelerdir kupa maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1951
  • Fransız ordu tekimi çok kuvveti Fransamn Ordu takımı bu sene çok kuvvetli bulunmakta,dır.Takımda Fransamn birinci sınıf takımlarında oynıyan futbolcular vardır.Bunlar arasın.da takımı oyuncularından v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1951
  • ingiltere bu hafta Lig 20 ncisi Stocke City Arsenal'i 2 1 yendi.Lider Porstmouthda Prestonla berabere kaldı İngiltere lig maçları bu hafta oldukça heyecanlı ve sürprizli cereyan etmiştir.Haftanın en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1951
  • Amma palavra atmışlar bre,ne bu be,dev mi?Orasını bilmem,yalnız bu Hamlacı dedikleri pehlivanı çok methediyorlar.Ak mı kara mı şimdi görürüz.Doğru söyledin be,neyin nesi olduğunu birazdan göreceğiz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1951
  • IPS vf' Bugünkü maçın nefs normal bir oyun çıkara Şimalli Djurgarden takımı,cumartesi ve paza günü Galatasaray,Fenerbahçe ile oynadıktan sonra bugün İstanbul lig lideri Beşiktaşla karşılaşacaktır.İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.12.1951
  • Fransanin Olimpiyat favorilerinden Fransa atletizm dünyasında isminden en fazla bahsedilen kadın atlet Michel in Ostermeyerdir'dir.Memleketini Londra Olimpiyatlarında temsil etmiş ve Fransaya Kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • BttyÜK^MÜKUNlDAH1 WtZ TEFRİKA No:71 KEMAL SAMANCIGÎ1 "Bu devletin başına çalışkan,cesur,aıcısıı işini bilir bir Sadrâzam lâzimdır ve Ertesi gün Halil Paşa atının üstünde göründü.Kürklere sarınmış,yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • apt—i—¦bb—j—MİLLİYET Nüsihası 15 kuruştur Abooe şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.90 Altı aylık 22.50 43.00 Üç ayLk 12.00 fcl.OO Bir ayük 4.50 O.00 İLAN Fİ ATLARI 2 ye 3 üncü sayfanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • «°CÜK KARIŞIK komedi 3 perde Çarşambadan başka her a"kşam saat tam 21.15 de Cuma,Pazar matine saat tam 17 de.30 Kasım Cuma gününden itibaren matineler 14.30 da.Telefon:40276 SAHNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • |ft AO YO:Istanbul I2.57 AçiIjş ve programlar 13.00 Haberler 13-15 öğle konseri «Pl» 13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği «Pl» 14.40 Şarkılar «Pl» 1500 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • İ İL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1?1 1 1 2 1 3 1 i vfi% 4 •i 1 5 1 i 6 Ji I i i J 7 i f 1 a a 1 9 1 m HI i j mW 11 12 SOLDAN SADA 1 Kullanma veya oturma' ücreti ver;Bir sebze.2 Bir şe ker cinsi;Dişlerini geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • FAYDALI Va^urlüT I Gidecekler 10.00 Ordu)Karadenize 9.00 Marakaz)Mudanyaya 19.00 Seyyar)Karabigaya 9.00 Bursa)Ayvalığa 20.00 Dunilupinar)îskenderuna Gelecekler 9.00 Nejat)Tneboludan 7.00 Seyyar)Karade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • Ingilteretfe nüfus nisbetine dcyanon seçim sistemi kuvvetli hükümetler karutnusiAi sağlıyor Birkaç 'hafta evvel;bütün dünyada büyük ilgiyle takip ediımiş olan İngiuz sec;im sistemi,bazı yabancılara «i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • DÜNKÜ KISMIN HULASASI Jonny ile Dorothy yıllardan Jwri.»evisen bir ciltti.Artık hasıran ayında evleneceklerdi.Her gece saat 8 de,küçük şehnn meydanında,köse basındaki eczahanenin önünde buluşur,terdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • ISTANBUL BELEDÎYESt TT^ r\ATBQLABI Saat 21 de DRAM SOYGUN Yazan:Cevad Fehmi Batkut Teltfon-42157 KOMEDİ AHRETTİN SELÂM Yazan;Alberto Calantuorii Türkçesi:Ertuğrul Kayihan Telefon 4(W09 Pazar aüni?îi-î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.12.1951
  • YIKILAN YUVA Bu kısmeti tepmek doğru değil Hali.1 dayı!Doğru diyon.Hasan Ağa.Ama-Aması filân yok gayri.Memleketin koca kaymakamı kızını Allanın emriyle istiyo da,sen hâlâ kem küm ediyosun.Doğru dedin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Bas tarafı birincide)$u ciheti tebarüz ettireyim ki ılJşşaki zade Halit Ziya Bey jsnerhumun,oğlunun ölümün-«ien sonra,bir baba şefkati ve jiç acısı ile yazdığı oğluna ait 'kitaptaki birtakım iddialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • İli MAKALE Atalarımızdan alacağımız milliyet dersi Ba«taMdı ikincide)de bulunan Türkler kastedilir:Buna mukabil Uguş)kelimesi de «ırk» demektir.Hakan,kendi idaresinde bulunan milleti kadar,kendi hükmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Boyarın Karadeniz seyahati Baş tarafı birincide)killeri.Genelkurmay Başkam ile mülkî ve askeri erkân tarafından uğurlanmalardır.Kırıkkale,3 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar yanlarındaki zevatla birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • B^Âlmanya Baş Londrada Churchill ve Edenle konuşan Adenauer,Londrada üç nutuk verecek Londra.8 A.A.Afp)Federal Almanya Başbakanı Adettauer.bugün Londra hava meydanına geldi öğleden sonra mukarrer oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Şehir Meclisi Boç tarafı birincide)muş ve Kore Türk Birliği Komutam Tahsin Yazıcı'nın karşılanma töreninde Meclis adına bulunmak üzere Başkanlık Divânı görevlendirilmiştir.Bundan sonra gündeme geçilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • ITPBİ'ŞSI I" S Mr,qT-F Türkiye Suriye hududunun kcpnîı'dığt,tren seferlerinin durduıulduğu haberi asitsizdir Şam,3 AP)Cumhurbaşkanı Hâşim Attasî'nin istifasını müteakip Suriyede Devi el Keisliğıni uhd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Ceza Kanununun tadili kabul edildi Bas tarafı birincide)tan veya zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapanlar bir yıldan 3 yi la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır,Fıkra 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Achesonun plânı görüşülüyor Baş taralı birincide' Birleşmiş Milletler genel kurulu taralından alman ye muh temel bir tecavüzü önlemek ü-Eere siyasî ve iktisadî tedbirler almak ve askerî birlikler den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Istanbul Asliye 4.Ticaref mahkemesinden 950/410 Safe.Ilaüt Kapan'a Tarlabaşı Çukur sokak No.29 Beyoğlu Umumî Mağazalar T.A.Ş.Istanbul Şubesi vekili Avukat Salim Tamer tarafından aleyhini,ze açılan Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Yerinde bir karar Ba« tarafı birincide)gösterilen hizmetlere tahsis edil mistir:1 39 halkevi binası Liso,Ortaokul.İlkokul.San'at Okulu,enstitü,kütüphane ve öğrenci pansiyonu olarak kullanılmak üzere M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Sayıştay seçimleri Bas tarafı birincide)ruk Işık.İhsan Eren ve üyelik,lere Baki Ülkücen.Raşit öjjrenci.Rakım Uğur,Ali Rıza Tabüiz aday olarak tesbit edilmişlerdir.Bu hafta içinde Meclis heyeti umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Vişinski cevaptan kaçınıyor Baş tarcfı birincide)rasında silâhsızlanma meşalelerine dair girişilen müzakerelerin ikincisi bu sabah yapılmış ve iki buçuk saat sürmüştür.Batılı bir sözcüye göre,Ameri,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • ^Hazineyi sokanlar Levazım dairesinde suiistimal yapanların duruşmasına Ait karada devam edildi Ankara.3 Milliyet)Askerl Levazım Dairesi Başkanlığına hakikate uymayan rapor vererek Hazinenin zarara uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • A.Emin intiharını Bas tarafı biriacide)I kırmızı oylarına,bu oylarla j Menderesi devirmelerine rabtetmişti.Üs tad,bir taraftan tstanbulda bu yazıları neşrederken,diğer taraftan 61 leri tahrik eden bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Felâketzedelerin gıdalına köz koyan komünistler Roma,3 Nafen)italyan polisi,Rovigo sel mmtakasında halka yardım için gönderilen elbiselerle gıda maddelerini imha etmeye çalışan komünist parti üyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı işlemi idsue edep:Faruk &EMÎÜTAS Bı&kiıâı yet:N.A.A.if.K.Gazeteciük Kolektif Ortaklı« Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Mısırda gerginlik azaldı Bas tarafı birincide)m.Kabineni» Mısır'daki siyasi durumu,Paris'te toplantı halinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Ku/ulundaki siyasî cere,yandan ve Suriye'deki son hükûmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1951
  • Choillol Saraymda ibadet salonu açıldı Parte,3 A.A,Reuter)Birleşmiş Milletler,bugün Chai'lot Sarayında,Genel Asamble toplantüarm aiştirak edenerin girip iBtifade edecekleri bir «Te fekkür ve ibadet od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.12.1951
  • Tavşanlı Belediye Başkanlığından 1 Belediyemize 150 lira ücretli yapı fen okulu mezunu bir fen memuru alınacaktır.TVlip olanların okul diplomasilı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • İstanbul Belediyesi İlânları Satılık Arsa Aksarayda Çakırağa mahallesinin Manastırlı Rıfat sokağın da kadastronun 861 inci adasında 2 parsel numaralı tramvaya yakm bir yerde kâin ve Manastırlı Rıfat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 15 ton sjğır eti satın alınacaktır.Tutarı 16,500 lira olup geçici teminatı 1237,5 liradır,ihalesi 20/12/951 perşembe günü saat 15,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • Deniz Harp Okulu Komutanlığından 1 1952 1953 ders yılı Dz.Harb Okulunun 1.inci sınıfın namzet olmak üzere bir cefaya mahsus olarak şimdiden,ihzaı Harb Okulu birinci sınıl' namı altında öğrenci alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • ALMAN SCH&UIRADYOLARI HEDİYESİ SCHAUJUI SATIM A1JVM SİMGE «I KAİIHIARHİR 1 Ağustos 1951 gününden 31 Aralık 1951 gününe kadar Müessese ve Acentelerimizden SCHAU6 Radyolarının muhtelif modellerinden Pir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları IMibssesesinden:1952 yılı hadde mamulleri satışlarımızda tatbik olunacak usuller aşağıda gösterilmiştir.1)1952 yılı hadde mamulleri imalâtımız 1 ocak tarihinden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci Hukuk Yargıçlığından:951/259 Fehmi Şişman tarafından Emine Şişman aleyhine açılan boşanma dâvas na ait dâva,dilekçesivle davetiye,dâvâlı Emine Şişman'a ilânen yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • Erzincan Asliye Hukuk Yargıçlığından:950/296 Davacı Erzincan Hazineî Maliyesine izafeten.Avukat Jıuida Yumlu tarafından davalı Osmaniye Kazası Cumhuriyet mahalleşi İstasyon Caddesinde kahve,ci Dilâver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • Preventorium Sanatorium Müdür ve Bcştabibliğinden 1 Preventorium kızlar solaryumunun genişletilmesine ait 650o)liralık inşaat açık eksiltmesi istekli bulunmadığından on gün u-^atılmıçtır.Açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından Mezbaha açık hayvan pazarı sundurmalarının ikmal inşaatının yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki şartlaşması ve keşfi gereğince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 2000 ton Tayinat,500 ton Yem ile 500 ton Eşya ve 3000 adet Erat kapalı zarf usuliyle Trabzon Of Trabzon Maçka Torul Gümüşhane Baybur t Aşkale Erzurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • SATILIK VAPUR ISTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Chi^İ Bulunduğu yer Kıymeti Pey akçesi 678 No.tek uskurlu Burhaniye Haliç Arap camii Kalafatçılar 160.000 12.ÜÜÜ vapurunun 40 hissesi.caddesi Umumî Mağazalar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • ŞIŞLi GARAJI Oto Servis ve Tamir Atelyesi Tecrübeli Makine Mühendis ve ustalar idaresinde GARAJ Her sistem ve model benzin ve Dizel oto Kamyon ve Traktör tanır bakım servisi Şişli Cami Karşısı Perihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.12.1951
  • ı^ğm^ mar jfi""i 'îttir* •*9İVM. *Ci »to RICH?MAC s «r^XfeM'" 47T-2r-33.AIM AN ÎALI TAM DÎZEL TRAKTÖRLERİ tad 2 Türkiye münhasır ithalâtçısı Mehmet Kavala Galata İstanbul r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan