Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1951
  • Adres:NuruosmanJyo Türbedar Sokak Ko:İS.İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:2 SAYI:560 Fosta Kutusu TELEFON FİYATI 4 9 2 2 9 6 14 15 Kuıaı M ÜST AKİ l Y A S GAZETE Yeni bütçemiz:1.698.396.Maliye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • MAKALE eş yüzüncü yıl masalı ismail Hrnıl DANIŞMEND tstanbulun fethinin beş f t/üncü yıldönümü kut-I amıyacağından ve yahut ıtlanamıyacagından bahiiliyor ve sebep olarak o münasebetle hazırla* n imar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • TOPLANTI Mülkiyenin 95 inci kuratoaş dönümü dolayısiyle 4 arabk ı günü saat 20.30 da Belediyt zinosunda yemekli bir topiaa-apılacaktır ÇAT Üsküdar Mithatpaaa Kız Emi üsü Okul.Aile Birliği 15 aralık rn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • oy cco uıoj.yomun verd.jîi hava tahmin na-»ruaa gör^ büyün sehrmizda ive.Jcjsnıen bulutlu ve yer ye» tğışh geçecek,rüzgârlar muMlif yönlerden orta kuvveti* *cek.hava sıcaklığında eheaaiyetli bir değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • jiıt'Tfidiık müdürleri aranmam değişiklikler Sümarbank fabrikaları no*,iirleri arasında bazı değişik* kler yapılmıştır.Bu arada Hereke fabrika» [udürü Kenan Sıdal Süme*ank Teknik Müfettişliğine,esi Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • ¦ft' 2 2 ARALIK 19 Et 1951 T.S »4 71 Paıar 1367 VAKÎT VASATİ EZAMÎ jQo04 7.05 2-23 Jğle 12.03 7.21 kindi 14.28 9.46 k?an l 16.41 12.00 r'atsı 18.19 1.37 nısak 5 21 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Kambiyo ve Esham Açılış Tapan,7.87 7.86 Dolar 280 30 280 80 Pr Frangı 0 80 0 80 İsviçre Fr.6403 64 03 Belçika Fr.6.60 560 4.1250 İ4 12 50 Fiona.73.68 40 73 68 40 Üret 0 44.80 0 44.d» 01 878 01 878 Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Adana vapurunun doktoru serbest bırakıldı Adana vapuru doktoru Abdurrahman Gülmen,bunda» bir müddet evvel kaçak eşya getirdiği iddiasiyie tevkif edilmişti.Yapılan duruşmasında,Dr Abd ur rahmanın bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • FIKRA Teklif ediyoruz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne Bütün dünya milletleri kendi varlıklarını tanıtma yolunda çeşitli imkanların peşine takılmışlar hani hani çalışıyorlar.Kimi ilim sahasında,kimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • KİSA HABERLER Levent Mahallesinde yeni inga edilen Yeni İlkokulun açılış töreni dün saat 16 da yapılmıştır Törende Vali Muavini Fuat Alper.Miûlî Eğitim Müdürü ve mensupları ile öğrenci «velileri hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • İki çocuk trenden atlarken yaralandılar Kazlıçeşmede fecî bir kaza olmuştur:Zeytinburnunda oturan 9 yaşında Mehmet ile 8 ya fmdaki Ahmet,seyahat etmekt* oldukları 105 sayılı banliyö treninden atlamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • ipek,Melek sinemalarının bulunduğu bina satılıyor Belediye.Beyoğlu İstiklâl Caddesindeki İpek,Melek ve Sümer sinemaiariyle muhteliJ Mağazaları ihtiva eden büyük bana blokunu satmaya taraı vermiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Alma n heyeti Ankarada yapılan ticarî görüşmelerin müspet bir şekilde intibaı ettiği büıiirüiyor Alman ticaret heyetiyle Ankarada yapılmakta oüin ticarî müzakereler memnuniyet verici bir şekilde geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Belediye bütçesi 44 milyon lira olarak hazırlandı Belediye bütçesi 44 milyon liralık muhammenat ile nazır,lanmış bulunmaktadır.Beiedıye Başkanlığınca Belediye şube ve dairelerine 1951 yılı bütçesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Göçmenlerin iskânı işi «ikmal c4itiyo*v İstanbulda göçmen iskânı işi yoluna konulmuştur.Kazalara yerleştirilen 222 ailenin ev inşaatı bitmiştir.Bundan başka Ramide yapılmakta olan 2014 evden 719 unun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Amerikadan levha teneke kotası tahsis eiWrti Amerika,memleketimize üç bin üç yüz kırk tonluk levha teneke kotası tahsis etmiştir.Bu suretle,piyasadaki levha teneke darlığının önüne geçilmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Tekel maddelerine bir miktar zam yapıldı Artırılan maddeler arasında bira ve ispirto ile sigara ve Tekel tdareai tarafından ra-ı ki,kanyak,vermut,likör,bi-ra ve ispirto ile sigara ve tömbeki Ebatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Çimento fabrikalarıma istihsali artıyor Çimento fabrikalarının tevsii için Marshall Yardımından kre di verilecektir.Bu suretle istihsalât yüzde 20 nisbetinde fazlalaşmış olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • İmam-Hatip Mektebi Dan tedrisata bashyan mektebin birinci sınıfına 120 kişi kaydoldu MİİH Eğitim Bakanlığı tarafından şehrimizde açılması te& karrür eden İmam ve Hatip Okulu dün sabah saat 8 de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Yüksek Ticaret Okulun» «iris şartları değişti Millî Eğitim Bakanlığı Talin ve Terbiye Kurulu son aldığı bir kararla Yüksek Ekonomi v« Ticaret Okullan Yönetmeliği 7 nci maddesinin «Aı fıkrasın* şu şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Kara sularımızda on bin ton balık avlanabilecek Memleket balıkçılığını geliş,tirmek için Amerikadan Marshall Yardımından istifade edilerek mühim miktarda balıkçı,lık malzemesi mubayaa edilmiş tir.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • Belediyenin üvey evlâdı Üs-İrildarıu senelerin alâkasızlığı yüzünden hemen gözden ve gönülden tamamen ırak olmuş şipşirin bir köşesi vardır:Haran.Unutulmak istenilen şey ne çabuk unutuluyor.Ama ona en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1951
  • HALKIN SESİ Bir sokağın temizlenmesi isteniyor Sultanahmet Yeni Akbıyık cadd&ai 35 numarada oturan Mustafa Yalçının sikayeti:cSultanahmette yeni Akbıyık caddesinde kâin bir apartmandan atılan kalorife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • SANAT HAREKETLER Röportaj Birkaç defa yeni roman ve bikâyecüiğimize kemen her dokunuşumuzda fa röportaj kelimesini kullandık,bunu da roman ve hikayeyi suçlandırmak için yaptık:«Röportaja benzeyiş roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Norveç kralı atomik pi tecrübelerinde bulundu Oslo,1 Nafen)Non ilîm adamlarının Hollar ilîm adamlariyle işbirliği y;rak atomik bir pil hazırlan muvaffak oldukları bildiril tedir.Bu atom pilinin ilk rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Dalı ada ekmek yiyenle azalıyor Paris 1 Nafen)Dünj ekmek yiyenlerin azalmakta duğu yapı.an istatistiklerder laşılma'ktadi' Bu istatistik göre.insanlar çimdi daha az mek yemektedirler.Bİt zan lar Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • İstanbul vapuru Batı Akdenizden döndü Denizyolları İdaresinin İstaa bul vapuru dün üç saat rötarla saat 17 de limanımıza dönmüş,tür.Gemide 60 yoleu ve 180 ton yük bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Qrly hava alanında garip bir hadise Paris 1 Nafen)Dün Orly hava alanında garip bir vakıa olmuştur,lsviçreye gitmek üzere hazır bulunan uçağın yolcularından Romanyalı bir kadın,birden bağırıp çağırmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Kadınların erkeklerle eşitlik istemeleri kendi aleyhlerinedir ayat savaşında kadın erkekten üstün dimimde Efkeklrr,her çağda,kadın ardan fazla ölüm tel I kesine maruzdurlar Louirs Dublin adında bir is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Denizyollarının iki römorkörü geliyor Denizyolları İdaresinin Ço ruh şilebi Rotterdam'dan aldığı 5347 ton yükle 25 kasımda hareket etmiştir.Çoruh,Deniz,yollarının iki de römorkörünü beraberinde getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • ÛÖRİ Taksim-Beyazıt tüneline dair İstanbul şehrinin birkaç büyük hayal projeleri vardır.Bunlar senelerden beri konuşulur,hattâ basan münakaşalar açılmağa kalkışılır,sonra maddi imkânsızlık karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Marsilyada şiddetli Ur denrem oldu Paris,1 Nafen)Dün Marsilyada şiddetli bir deprem olmuştur.Carte'le Dragouienne yolunda deprem yüzünden bir toprak kayması vukua gelmiş,tir Yol1 ar uzun müddet kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • «Siyahlı kadın» evinde ölü olarak bulrndu Hollywood,1 AP)Rudo'ph Valen tino'nun,mezarına çok sık ziyaretler yapmakla ve siyahlar giydiği için "Siyahlı kadın» diye tanılan Marion Benda Watson dün evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Gavamiîssalta gözlerinden tedavi ediliyor Londra.1 Nafen)îranın eski Başbakanlarından Gavamussaitanın gözlerinden tedavi olmak üzere İsviçreye gitmeye hazırlandığı bi.dirilmektedir.Tahrandan gelen hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Amerikada yurdumuzun propagandası Bu ay içinde muhtelif şefârferde sergiler açılacak ve konferanslar tertip edilecek New York 1 üSIS)Amerikan milletinin Türkiyeyi daha iyi tan.masını deıpiş eden kültü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Japon askerî manevraları başladı İkinci i ünya Savaşından sonra basmışız Japonya ilk defa olarak askerî faaliyete geçti Tokyo 1 A.A.Alp)Harbin sonundanberi ilk defa olarak ya pılan Japon askerî manevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • İngiltere,Amerikadan mal yardım istemiyor Churciil,Başkan Trunan ile yapacağı mülâkatL bu mevzuu göriış neyeceğ m temin etti Washington 1 AA.Reuter)Amerikan gazeteleri bugünkü sayi-annda İngiliz BaşDa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Tek başıma güvertede dolaşırken hep seni düşünüyorum.Sanki sen de yanımda imişsin gibi,kendi kendimi avutuyorum.Seninle konuşuyorum,i' çimden geçenleri sana anlatıyo rum,senin de tatlı tatlı fısıldadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Bir lîus yarbayı hürriyeti seçti Berlin,1 A.A.Afp)İn giliz makamlarının müsaadesiy le çıkmakta olan «Die Well» gazetesinin bildirdiğine göre,Erzbebirge'deki uranium madenlerini işletmekte olan Whismut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Mac Arthure dair yeni bir ifşaat Gn.Gordon Walker,Cinlilerin Korede harekâta karışacağını Mac Arthurun VaşiıiKtonu haberdar etmediğini iddia ediyor Bosıon 1 A.A.Mp)General WalkerMn Onlitian Science Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Denizyollarının Anafarta vapuru Antalyadan a^ığı 2654 sandık portakal,limon vemandalinayı limanımıza getirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • Rus'a in yeni nota Londradan alman bir telgraf ta Moskova hükümetinin sefirimize yeni bir protesto notası vererek geçen haftaki cevabımı/ı tatmin edici bulmadığını,hükümetimizin Sovyet hududu yakmlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1951
  • 20.000 lira delerinde Çiftenavuzlarda,Yeşilbahar sokagındt 5 odalı ve bahçeli Bir Evin Sahibi Paagaltı Şubemiz müşterilerinden ALt VAHAP GÜR 1952 yılı ikramiye plânı 6 EV ve 600 taJınlıye Hesaplarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1951
  • mm''1 p i;iji :i':ifi i!fi Film âmillerinin birdenbire gözlerini döndüren Dimpleo Alice adlı genç yıldız,btttün ısrarlara rağmen mizansende deniz ve kum olmadıkça film çevirmeyeceğini söylemektedir.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1951
  • 1 Marşal Plânı kanalı ilr yurda gelen yeni istatistik makineleri dun Ankarada İstatistik Genel Müdürlüğünde davetlilere gösterilmiştir.Vefatını dün teessür le haber verdiğimi!Harp Okula Koma' tanı Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osman Gazi,amcası Dündar Beyi nasıl ve niçin öldürdü?Çadırın bir ucundan diğer bir ucuna vınlayarak bir okun uçtuğu götüldü.Sonra Dündar Beyin can çekiştiği heyecanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1951
  • 3 berabere San-Kırmızılıiar mevsimin en kötü oyununu çıkarmalarına rağmen beraberliği elde eft İsveç lig üçüncüsü Dj ur garden takmıı ilk maçını dün Galatasarayla yaptı.Tribünleri doldurmayan bir seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Adalet,Demirspor'u dün 1-0 mağlûp etti Şeref Stadında dün ilk maç Adaletle Demirspor arasınday di.Hakem Ziya Kuyumlu idaresinde her iki takım şu şekilde oynadı:Adalet:Necati Fahri,Salim Rahmi,Halil,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Futbol Federasyonu fahrettini cezalandırdı Türkiye Almanya Millî Ma;çında Muzafferin yerine ikinci devre takıma alınan Fahrettin Cansever,Futbol Federasyonu rıun son toplantısında alman biı kararla 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Türkiye-İspanya millî maçı 1 haziranda Türk Millî Takımı 1 haziran,da Ankarada İspanya millî ekibiyle karşılaşacaktır.Dünya futbolunda iyi bir yer işgal eden İs panyollar karşısırida Milli Takımjmızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Yugosavlar milli tenis maçı istiyorlar Yugoslav Tenis Federacyonu bize müracaat ederek bir tenis karşılaşması yapılmasını teklif etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Wembley stadyomunda yüz bin seyirci öutinde oynanan «senenin en mühim maçı» olarak vasıflandırılan ingiltere Ara* turya macında,İngiltere,«memleketimizde yenilmeyeceğiz» ananesini muhafaza etmiştir.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • bugün Fenerbahçe ile karşılaşıyor Sarı-Lâcivertliler ahenkli bir oyun çıkarabilir-ierse İsveçlileri mağlûp etmek mümkün olur Şenrimizde misafir bulunan İsveç'in Djurgarden takımı;ikinci inadını bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Istanbul drofesyonal liyinin başlaması uzun zamana mütevakkıf İstanbul profesyonel lig'inin ne zaman başlıyacağı günün ko.«usu olmakta devam ediyor.Federasyonun kararına göre,profesyonelliği kabul ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Futbol Federasyonu toplanışını bitirdi Futbol Federasyonu azalan,Federasyon Reisi Ulvi Ziya Yeııal'ın Başkanlığında yaptıkları iki günlük görüşmeden sonra} İstanbul profesyonelliğinin başlaması için k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Maçın tenkidi Dünkü Galatasaray Djurgarden maçının en tipik hâdisesi;sarı kırmızıbların İsveçli misafirlere attığı birinci gol oldu.Elleri havada bulunduğu bir sırada,t*p,Reha'nındirseğine çarparak ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.12.1951
  • Herhalde sen de bilirsin.Burada birçok baş pehlivanlar başaltına,başaltı pehlivan lan büyük ortaya,büyük ortalar da daha aşağılara güreş tutuyorlarmış.Doğrudur,bilirim.işte bu sebeple ben de bu sene b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi 12 1 i 2 3 4 5 6 7 i.8 m 9 İH H pS3 i n 12 SOLDAN SAĞA ı 1 En büyük kitabımız;aldanmak 2 Bursada meşhur bir ibadet yeri;Fehm et 3 Zabıt ceridesi;bina tcpesindekine emir 4 Musib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • FAYDALI BİLGİLER Vapur lu r Gidecekler 2.00 Aksu)Karadenize 9.00 Uludağ)Mudanyaya 16.00 Mersin)İmroza Gelecekler 21.35 Uludağ)Mudanyadan 12.00 Ordu)'İzmirden ft re nieı Gidecekler 6.25 Erzurum 6.45 Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • Vedi yıldan beri bu mevzu üzerinde çalışan ınğilt«renaüyesi "çalıştıkça öde,sstem riî buliu Devletin şahsî gelir üzerinden aldığı vergiler hiçbir zaman ha ki memnun etmemişse de,vergilerin tahsil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • îKÜCÜK KA-IŞIK İŞ Le Complexe de Philomene)tcmedi 3 perde SAHNE Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cnma,pazar matine saat tam 17 de 30 Kasım cuma gününden itibaren matineler 15 da Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • fZETZZ to I'LL J VET NütİMBi 15 L-rn«}tur Abone şeraiti Türkiye üatiç U\Kt.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Allı ayık 22.50 43.00 Üç a i k 12.00 24.00 Bir ayıik 4.50 9.00 İLAN FfATLAHI 2 ve 3 üncü sayfnın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • Sahi})ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İçlerini idare eden:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer;N A.A.N.K.Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • Lokman Ot HAFİ":CEMAL L^Phfliye Mütehassısı hazardan başka her gün sabah saat 10 30-12 öğle den sonra 14 30 17 de hasta kabul edpr İstanbul Vo jn^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • OPERATOR TV CAVÎT Umumî baş.Karın tenasüluzuvları,kol bncak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okgularbaşı No:13 Tel:itfuayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • Âta binmiş Ali Ağa Siz bunu bilmezsiniz;emin olun,insanın tavrı değinir,kelimeleri değişir,duruşu,bakıgı.Ruhu değişir,ruhu.Sorun isterseniz Ali ağaya,o da ay-nı şeyi söyliyecektir.Fakat insanın bunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • RADYO İSTANBUL 12.57 Açılış vs programlar 13.00 Habeıler 13.15 Küçük Orkestradan melodiler 13-40 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Faruk Akel ve arkadaşlarından dans müziği 14.30 Şarkılar 15.00 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • Istanbul belediyesi EEHÎfl tt ATROLAB!Saat 21 de İHI DR a m SOYGUN Yazan:Covad Fehmi Başkut reltfon:42157 KOMEDİ KI^MI AKRETTEN SELÂM Yazan:Alberto Caıantuoni Türkçesi:ErtuğruJ Kayihaa Telefon 4 ı409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • O rolü oynamak için ben herhangi bir genç kadını bulabilirdim.Fakat Carol,Lombardın kendisini hiç tanımadığını ve o i*i kendisinin görmek iste cliğmi o kadar ısrarla söyledi ı:i ben de razı oldum.Tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1951
  • TEFRİKA No:«9 KKMAI.SAMANCHJtl Abaza Paşa btr emir yayarak kumandanların» ve çavuşlarını etrafına topladı Doğru ama,bendenize fena halde kızacaklar.Bir is* beceremedin,yumuşak başlı oğulcukumu idare e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Savarona yatı îzmire geldi Izmir 1 A.A.Akdeniz v« Hint Okyanusu kıyjlanndakl dost memleket Umanlarına yapmış olduğu nezaket ziyaretlerin,den dönmekte oûan Deniz Harb Okulu mektep gemimiz Savarona bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Kore daimî bir harabe şeklindi ini Munsan,1 AP)Müttefik temsi'cileri bugün yapılan mütarekenin devamı sırasında,ko munistlerin yeni hava alanları inşa etmemeleri için hüküm vâz edilmesi hususunda ısıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • 12 memleket arasında böige anlaşmaları Paris,1 A P)Birleşmiş Milletlere dahil 12 memleket bıtffiu)kollektif tedbirlere dair mii^terek bir takrir sunmayı kararlaştırmışlardır.Müşterek emniyeti sağlamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • A ğo co mü bchçesi istiklâl Caddesindeki seyrüsefer zorluğu üzerinde yaptığı,mız neşriyat;Be-ediyenm yen:kararlar almasına sebep olmuş tur.Ağacamii durağının bu caddede seyrüseiere birinci derec« mâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Silâhsızlanma konferansı toplandı Paris 1 AP)Birleşik Amerika,Büyük Britanya,Fran sa ve Sovyetler Birliği delege» leri bugün dünya silâhsızlanma yarışma son vermeye matuf giz li toplantılarının birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Mısır,kurtuluş taburlarını lâğvediyor Kahire 1 AP)Mis r Sosyalist.Partisi «Kurtuluş Taburlarının» yakında dağıtılacağı bugün Sosyalit Partisi şeflerinden öğ:enilmiştir.Mıs.r polisi son zaman larda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Bu'gcrlara cevabımız Boş tarafı birincide)tirmiştir.Dışişleri Bakanlığımızın cevabî tebliğinde:«Hükümetimizin 1944 yılında Bulgaristanda bulunan ırkdaşlarımızı muhaceret için kışkırttığı;bilâhare muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Ruslar bir nota daha verdi »baş tarafı birincide)yerinde görülmeyen ve diplomasi kaidelerine uymayan bir şekilde notanın ait olduğu memlekete gitmeden yayınlanmasından Rusların bir propaganda kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Suriyede hükümet darbesi Başmakaleden devam nıurnî ve combine bir ihtilâl taarru/iyle Orta Şark denilen âlem bir yangın yerine kolay çevrilebilirdi.Bu •rbeplcdir ki Edip Çiçekli aduulaki Suriyeli vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Suri yede diktatöılük Bas tarafı birincide* Utörlük ilân edildiği takdirde bunun ancak normal vaziyetin avdetine kadar süreceğini işaret etmiştir.Şam,1 A.A.Afp)Davalibi Kabinesi istifa etmiş ve yeni h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden VeHlon Askerî Kıtaıt İlânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadın kapalı zarfla «katttmeleri hizalarında yazılı gün,saat-ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamelar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Yeni Bütçemiz ata hükmü eksiksiz olarak yeri n« getirilmiş bulunmaktadır,1952 yıh bütçe teklifinin esas lan hakkında izahat vermeye geçmeden önce ^51 yı-ı bütçe ainin dokuz aylık tatbikar devresine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Sigara fiatları Bas tarafı birincide» pılan zammın bütçe açığiyle v» bütçe muvazenesi gayretiyle yapıldığı hakkındaki söylenti,ler tamamen yalandır.Bu zaro uzun bir lamandan beri düşünülmekteydi.Yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Çekmecede kanlı bir düello Bas tarafı birincide)göre hâdise şöyle cereyan et mistir:Dün sabah Küçükçekmece yolu civarında devriye gezen jandarma eri İbrahim Cebe,dört kaçakçının Çekmece gölünden bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Fuot Köprülü tarafı birincide)hareket etmiştiriiüprüîü An karada Ankara,1 A.A.Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü bu sabah saat 11.30 da uçakla îstanbuldan şehrimize tür.Bakan,havaalanında,Başba ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Maden kömürlerimize talep çoğ&hyor Ankara,1 Milliyet)İki sene evveline kadar yabancı memleketlerden maden kömürü ithal edilirken,islihsalâtın arttırılması hususunda alınan tedbirler sayesinde Türkiye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Nizameddin Karacebe defnedildi Ankara,1 A.A.Dün bir kalb sektesinden vefat eden Harp Okulu Komutanı Tuğgene rai Nizamettin Karacebe'mn ce nazesi askerî törenle kaldırılarak ebedî istlratgâhma tevdi ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1951
  • Bas tarafı birincide;Ünlerine seryaverleri Salih peyle refikalar* Pakize Hanım ifendiyi de terfik etmişlerdi.P'.tife Hanımefendi kendilerimi Kurşıyakada karşılamış,o-Iradan doğruca Göztepedeki köşkler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1951
  • fa tmmut Hususiyet ve evsafı itibarile tamamen ayrı bir mevki sahibi Fransız arabası «önden çekimli» CITROEN arabalarından bir parti gelmiş ve bir pırtı yakında beklenmektedir.Çok elverişli yeni şartf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • DÜNYADA KAfeJPSİZ DİİKT TİP MOTOSİKLET DAİMA BlRt.Cl 125 JAfft 330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • ALMAN SCH&UI3RADY0UIK HEDİYESİ SOIMJTTO %Aim Altm KATMIJıVtlt* t Ağustos 195t gûnOnd*» 31 Araf* 1951 gününe kfiar Müessese ve Acentelerimizden SCMAUB Radyolarının muhtelif modellerinden.Pirolette Supe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Çiçekli ve Balıklı bölgeleri emvalinden Düzce istif yerinde mevcut 2248 adet karşılığı 148.583 metre» küp kaym dolap kerestesi açık arttırma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı ya zıh mevadın eksiltmeleri hizala rmda yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartname er Ko.da görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • Ltanbul Tekel BcşmücfüHüğünden 1 aralık 1951 tarihinden itibaren bazı sigaralarla içki ve ispirtoların satış fiatları değiştirilmiş ve bunların buyiUrde veni satış l'intlari aşağıda her nev'in hizalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • 4-7*:Sri* V,¦'IIBIBfig'-âfc¦.J 1 Sf» df\ml İS* ^^^^rtflfe MtfM l fefc HLvy-f.IW»t it *JF~ 1 I iirkiye münhasır ithalâtçısı Me s s 10 Ga'ala Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • Kita a t?ilahtı m 21' kalem muhtelif eb'atlardan köşebent lama,profil,saç levha açık eksiltme de İU.12.951 pazartesi günü saat 14,30 da Anadolukavağı As.Sa,Al.Ko,da satın alınacaktır.Tutarı 2742,77 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • İstanbul Belediyesi İlânları Kurbağalıdere gazhanesinden yapılacak kömür nakliyatına ait ücret tarifesi tasi ağı Araba Tarifesi yarım tefi için)K urba lidere gazhanesinden Kanış Çarşıiçi 161 Halitaga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • ŞIŞLi GARAJ!Oto Servis ve Tamir Âfelyesi Tecıubeü Kekin3 Mühendis ve ustalar idaresinde GARAJ Her sistem ve mode' barizin ve Dize!oto Kamyon ve Traktör tamir bakın sarvisi Şişli Cami Karşısı Perihan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.12.1951
  • Belediye Emeklilerinin üç aylıkları veriliyor İstanbul Belediyesinden 1 Maaş sahiplerinin ««ağıda gösterilen günlerde saat 9 dan 12 ye ve 13.30 dan 16 ya kadar maaş cüzdanlariyle birlikte Türbede tram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan