Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Adres:Nuruosmanıye Tilrjbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Tejgraf:MİLLİYET îstanbuÜ YIL:2 SAYI:493 Posta Kutusu 4 9 3 T O N 2 9 6 14 F l 10 Kuru?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Bay ardün uçakla Cumhurbaşkanı Dol ma bahçe sarayında İngiliz amirali Sir Edeisten'i kabul etti iHiWa"—m*i0m ıııfı ıu» ı Dün şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Celâl Boyar Yeşilköy hava alanından çıkarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • devri başlamıştır jax Devlei ilcisi Tru-L^mandan Cumhurbaşkanı Bayar'a gelen mesajın dikkatli bir inceleme ile çıkarılacak açık mânası şudur ki Türkiye nekbet,felâket,mahrumiyetlerden sonra artık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Kral George'un sıhhi durumu düzeliyor Amerikan operatörleri Krala yapılan ameliyatın çok ümid verici olduğunu söylüyorlar Kralın hastalığı sebebiyle kurulan Kraliyet konseyi azaları;Ana s Kraliçe,Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Kızılların yeni taktiği Komünistler mütareke gö-I riişnıelerini yarıda kestiler Tokyo.25 A.A.Birleşmiş MiUetlen Genel karargâhından bildirildiğine göre,komünist irtibat subayları,bugün mütareke müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Amerika'dan 120 tepkili uçak geliyor Ankara,25 Milliyet)Haya ordumuzu takviye için Ame rikan askerî yardımından yeril mesi kararlaştırılan askerî uçaklardan 00 tanesinin Amerikadan vapurla yola çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Güreşçiler Mısır'a Gidemiyor o-Bu hal sporcular orasında üzüntü uyandırdı Dünkü bir habere göret Ekim ayında İskenderiyede yapı lacak olan Akdeniz Olimpiyatlarına,Mîllî Güreş Takımımı zın talimatsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Tekel Genel Müdürü •Tekel Müdürlüğü Grup âmir 'lerinden Kenan Ya Yiter halen münhal bulunan Tekel Genel Müdürlüğüne vekâleten tâyin edilmiş ve vazifesine başlamış tır.Yukarıdaki resimde makamında görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Petrol ihtilâfı büyüyor IP II I.İrondaki İngiliz teknisyenleri hudut harici ediliyor I»I1 ^»^Hkıirr ji |i n« l Tahran,25 A.A.tran hükümeti bugün halen Abadan'da bulunmakta Ou lan 300 ingiliz teknisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Veremle mücadele hızlandı i Bir çok vilayetlerde 25 er yataklı hasta hanele yaptırılıyor Ankara,25 Milliyet)Veremin salgın hale gelmesini önlemek hususunda ehemmiyetti ça lışmalara başlanmıştır.Bu eür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • İmtihan usulleri Eğitim Bakanlığıncc *yeni bir imtihan takimatntmesî hazırlanıyor Ankara,25 Milliyet)Millî Eğitim Bakanlığı okulların"imtihan usullerinin incelemiye ta bi tutulmasını kararlaştırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Yapı Kredi Ban kası Bankanın sermayesi 8 milyona çıkarıldı Dün Yapı Kredi Bankası hii sedarlari umumî heyet toplantısında sermayenin 4 milyondan 8 milyona çıkarılması kararlaştırılmıştır.1944 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Türk-Amerikan derneği kuruldu Ankara,25 A.A.Türk ve Amerkan makamlarının teşriki mesai ve yardımları ije,gayesi Türklere ingilizce,Amerikalıla ra türkçe öğretmek için konferanslar,konserler ve buna mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • İngiliz amiralinin dünkü ziyareti limanımızda bulunan ingiliz filosunun amirali dUn Dotmabahçe sarayında Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir.Resimde Saraya gelen amiral Vali ve Belediye Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • İşçi partisinin beyannamesini yayınhyabûmesl için Amerikadan dönmesi beklenen Morrison Ingilterede seçim faaliyeti artıyor Londra,25 Nafen)İngil-vinde bugün bir.toplantı yapan terede seçim kampanyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • Halil" Paşa vak'ası jitfi*.wrfmıı«—w ıl~ıı m n^-m^inWiriwrnii" mi' il Afyon meb'usu Ali Beyin Büyük Millet Meclisi antresinde Halit Paşayı vurmasiyle neticelenen hâdise nasıl cereyan etmişti ıı W "i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • B UGÜNK Ü SAYIMIZDA:2 nci sayfamızda:ismail Hâml Danişmendin makalesi,fıkralar,¦bir şehir röportajı.3 üncü «Karanlıktaki Kadın* adlı millî roman,meraklı iktibaslar,siyasî icmal,san'at hareketleri.4 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1951
  • RKS^ıİEPf" r"Wl mm:â İV ^«ISiWjf" Sayın Kılıç Ali'nin Kurtuluş Savaşı esnasında,Gaziantepte,mücadele arkadaslariyle bir arada alınmış resmi Oturanlar arastada "merkezdeki sakallı zat Kılıç Ali'dir)20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1951
  • RaMEHa TÖREN ir 950-51 ders yılında Harb Akademısıni bitiren Kurmay Yardımcısı subaylarımızın diploma,lan 29 Eylül Cumartesi günü törenle verilecek tirif îstanbulun kurtuluş bayramı 6 elcimde Taksimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • 26 Bu.24 EYLÜL 14 Züfci 195 1 Eyiuı 1370 Çarşamba 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.4â 11.46 öğle 13.06 6.02 İkindi 16.28 9.25 Akfarn 19.02 12 00 Yatsı 20 32 131 lmaâk öjb io.Oö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Demir şilebi kömür getirdi Dün,Demir şilepi 6027 ton kömürle Havzadan limanımıza gelmiştir.Diğer taraftan,Bandırmanın arızası olduğu için Mudanyaya Uludağ vapuru gönderilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • MAKALE Osmanlı tarihinin başına gelenler İsmail Hami DANIŞMEND Dünyanın her yerinde halk kütleleri tarihin en büyük vak'alarıyla mühim pahsiy;yellerini mektepten ve kitaptan ziyâde gazete den ve mecmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • BORSA Kambiyo ve esîıam Sterling Dollar Ve Frangı Fvîelçika Fr tsvjeç Kr."lorin Dcahmi Escoudes,7 85 50 280.50 0 8Û 64.03 5.60 54.12.57 İ3.ÖÖ.40 0 44.80 0.01.876.9.73.90J 1933 Ergani 1938 İkramiyoli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Kıskançlık yüzünden işlenen cinayetlere eveki yece bir yenisi daha ekendi ve henüz "gnç yaşta sayılan bir kadın korkunç bıçak darbeleri altında evvela acı acı feryat ederek,sonra da inıld:yerek can ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • 'Parasız yatılı ortaokullara ahnnrok talebeler Bu yıl devlet ortaokul ve H« Beleriûde parafız yauiı olaraic okuyacak öğrencilerin kayıt muameleleri dün akşam sona ermiştir.Müracaat edenler arasiûcia y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Ahmet Topaloğlu Emniyet birinci şube Müdürlüğüne getirildi Öğrendiğimize göre bir müdL dettenberi münhal bulunan Em niyet Birinci Şube Müdürlüğü ne,Nevşehir Kaymakamı Ahmet Topaloğlu tayin edilmiştri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • İktisad Kongresi hazırlıkları tamamlandı Önümüzdeki günler içinde şehrimzde büyük bir İktisat Kongresi toplanacktır.Kongre ye şehrimizin birçok tanınmış ticaret ve sanayicileri katılacak lardır.Öğrend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • RKRA Yeni bir ekmek buhranı mı?Varlık içinde yokluk ve sıkıntınm en müşahhas örneği Istanbulun ekmek derdidir.Dünkü gazeteler,yıllardan beri Istanbulun çekmekte olduğu bu derdin yeniden hart lamak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Bırbuyuuc yakalandı Yako isminde biri kadınlara J büyü yaparken yakalandı Taksimde,Tarlabaşmda oturan Yako Namir adında birinin 2.5 lira mukabilinde fal ba kıp,kadınlara büyük yaptığı za bıta tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Üç kadın arasında çıkan kavga Şehrimizde oturan Hafize admda bir kadın Savcılığa müra caat ederek,aynı semtte oturan üç kadın tarımda nöldürülınek istendiğini bildirmiştir.Hafizenin iddiasına göre bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Meyva ve sebze Hatları yükseliyor Meyva ve sebze fiatlarında geçen haftaya nazaran tesiri hissedilir bir yükselme görülmeğe başlamıştır.Sırık domates 17 kuruştan 27-30,kabak 25 den 35.40,bamya 60 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Terfi eden ortaokul ve lise öğretmenleri Aylıklarına birer derece zm yapılan öğretmenlerin listesini bildiriyoruz Şehrimizdeki lise ve ortaokul Öğretmenlerinden bir kısm:nın aylıkları birer derece yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • tmı»ı^ mmmflt' HALKIN SESİ İşten çıkarılan bir Ortaköyde Dereboyunda Tınas sokak 9 numarada Ali Osman Eslik'in şikâyeti:1.8.1949 da ETT İdaresine büetçi olarak girdim.Doktorlara muayene olmuş ve sıhha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Misafir donanma İngiliz denizcileri dün şehrin muhtelif yerlerini gezdiler Şehrimizde misafir bulunan İngiliz bahriyelileri,dün muhtelif gruplar halinde İstanbulun görülecek yer'ierin;gezmişler dir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • KISA HABERLER İr Tanınmış randevuculardan Behice Gider'in Beyoğlunda Ağa hamammdaki evi ahlâk zabıtası memurları tarafından basılmış yedi kadınla otuz erkek yakalanmıştır.4r Mustafa Aydın adında orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Jmralı açıklarında görüler yangın Dün İmralı açıklarında bir geminin yanmakta olduğu bildirlmişse de,Bandırma vapurundan alınan telsizle yangının karada olduğu anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • «Küçük Sahne» faaliyeti Muhsin Ertuğrul idaresinde kurulan «Küçük Sahne» yepyeni bir kadro ile 1 ekim pazartcsi akşamı temsillerine başlıyor.İlk piyesler,dünyaca tanınmış bir Amerikan komedişi olan «Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • İngiliz,kültür heyetinin Türk stajyerlerine ayırdığı burslar İnguiz kültür heyetinin 1950.51 devresi için ayırdığı burslara talip olan 250 yüksek mek tep mezunu^ arasından 4 kişi seçilmiştir.Bir yıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 26.09.1951
  • Dün iki yaralama vak'ası oldu Paşabahçe'de oturan Cemal Gök adında biri bir kavga sonun da aynı semtte oturan arkadaşı Fehmi Aydını bıçakla yaralamıştır Sanık yakalan ¦mistir.Ayrıca Sultanhamammda ahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • HAREKETLERİ Kelimeler saltanatı Evet,bizim yerimize kelimeler yaşıyor.Bilmem bunu bir izzeti nefis meselesi yapmalı mı?Bu iddia bizi gücendirebilir,fakat gücenmemiz de birşey değiştiremez.Asıl mesele,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • Toprak tevzii 7 köyde 1346 dönüm arazi dağıtıldı Ankara,25 A.A.Memleketin muhtelif bölgelerinde top rak komisyonlarınca toprak da ğıtımma devam edilmektedir.5.9.951 tarihinden 22.9.951 tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • İsparta'da Lise açıldı Tedrisata,Halkevi binasında baştandı İsparta,25 A.A.Şehrimiz dün yıllardanberi hasretini çektiği liseye kavuşmuştur.Hal kın yardıblarını sağlıyan "Özel Lise Açma Derneği» nin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • Türkân DGMİRIŞİK He İdris ERYİLMAZ Nikahlandılar.İstanbul:24.9.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • İSA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Savunma Bakanlığı Yardımcılığına tâyin edilen iktisadî işbirliği idarecisi William Foster dün yeni vazifesine başlamıştır.İNGİLTERE Dün burada ingiliz milletler topluluğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • KraBufî rataisozllaği k& âir St.Louis,25 Ap)İlk ciğer çıkarma ameliyatını yapmış olan Dr.Operatör Evart Graham,dün İngiliz Kralı Georgeun kanserden mustarip olması ihtimalinden bahsetmiştir.Dr.Graham,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • Almanyada genel seçim görüşmeleri O-Berlin Senatosu zarurî tedbirler alınırsa müzak Berlin,25 A,A.Afp)Otto Grotowohl tarafından ileri sürülen Almanyada umumî seçimler yapılması için Almanlar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • Dünya tütün teşkilâtı kuruluyor Teşkilât Tütün endüst risinin menfaatlerine nezaret edecek Amsterdam,25 A.A.Reuter)600 delegenin katıldığı dünya tütün kongresinin son oturumunda bir dünya tütün teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • De Gasperi Acheson'la iki buçuk saat görüştü Vaşington,25 A.A-Pazartesi günü öğleden sonra L talyan Başbakanı De Gasperi ile Dışişleri Bakanı Dean Acheson arasında iki buçuk saat devam eden görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • Siyâsi icmal Almanya suânu Japonya'dan sonra Batı AL manya ve Avusturya ile sulh ak'1 edileceğini,İtalya'nın mecbur tutulduğu askerî takyidatın da kaldırılacağını Amerikan nıehafiü açıkladılar.Bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • İspanyol asilzadesinin Venedikfeki balosu şem baloya sizlice iren bir gazeteci Venedikte batan dedi-e aîmış olanlar övünmek maksodile dost-İcrına bunu anlatıyor,ihmal edilmiş şahsiyetler ise,islerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI «Muharrir Halit,tanınmış bir kadın terzisi olan kız kardeşi Necibenin evine gelir.Kapıda kendisini heyecanla karşılayan Necibe,«tfçerde müthiş bir roman kahramanı var» diye onı:s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1951
  • ^Kahramanan nişana' Dün bir Kore kahramanı gördük:Rütbesi yüzbaşı,ken dişi de nihayet otuz yaşlarında idi.Zarif Amerikan yıl dışını göğsüne takmış,durak yerinde bir hamaset heykeli gibi duruyordu.Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1951
  • m Milyonlarca seyircinin gönlünde taht kuran meşhur ve sevimli sinema yıldızı Maria Mon'.ez banyosunda ölü olarak bulunmuştur.Vücudunun güzelliği dillere destan olan hele renkli filmlerde göz kamaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1951
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Zulm ile âbad olanlar.o İren,bir gece yarısı öz oğlu altıncı Kostantînîn gözlerine kızgın mil çektirdikten sonra,hapse attırdı,kendi de resmen İr&ıpaıatoriçeliğini il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1951
  • Birkaç gün sonra şehrimize geleceği bildirilen meşhur Fransız şarkıcısı ve sinema irtisti Moris Şövalye Cenubî Amerikada yaptığı maceralı bir seyahatten sonra memleketi,ne dönmüştür.64 yaşında olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1951
  • 1 kasımda Bordeaux'da Fransız millî taJkımiyle karşılaşacak olan millî futbol ekibimiz,Fransa ile Ankara'da yaptığı maçta rakip kaleyi sıkıştırıyor.Millî Takımımız I °H 1*1° kıl ediliyor?1 Kasım'da Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • İkinci küme lig maçları Fiküsfürü İkinci küme lig maçlarının fikstürü,dün akşam saat 13 de bölge binasında yapılan bir top lantı sonunda tesbit edilmiştr.İkinci küme lig maçları,bu sene de iki grup üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Beşiktaş Fener bahçe pazar'a karşılaşıyorlar o-ı Beşiktaş Fenerbahçe takımları,önümüzdeki pazar gü nü,bayram'da başliyan futbol turnuvasının son maçını oylayacaklardır.Son zamanlarda aldığı neticelerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • üç maçını da kazandı «v-Sarf kırmızılılar,bugün yapacakları son bir maçı müteakip yarın Istanbula dönüyorlar t Fuar münasebetiyle Selanik kulüplerinin tertiplediği hususî bir futbol turnuvasına davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Cliarle» Ilumez şampiyonluğu muhafaza etti Fransız boksörü C.Humez Emile Deimine'i nakavt ederek şampiyonluğunu muhafaza etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • m" ¦¦inimii—^rwi.nı [¦¦imi KISA SPOR HABERLERİ Akdeniz Olimpiyatlarına katılacak sporcularımız Akdeniz Olimpiyatlarına katılacak Türk kafilesi 3 Ekim sabahı hususî iki uçak la İskenderiyeye hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Millî Futbol takımımızın antrenmanı Milli takım oyuncularımız Rebii Erkal'ın nezaretinde yarın çalışmıya başlıyorlar 1 Kasımda Bodreaux'da Fransa Millî takımiyle yapacağımız karşılaşma için Millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • vv.ET H nci İstanbul turnuvasına katılan Avusturya,Yugoslavya dün şehrimizden ayrıldı İran takımı sabaha karşı hareket etti.İtalya da bugün şehrimizden ayrılıyor İkinci İstanbul Basketbol şam piyonası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Haftaya yapılacak dörtlü turn uva Önünmüzdeki hafta,Yunanistan'dan gelecek olan Olimpikiyos,ve îstanbuldan Galatasaray,Vefa ve Adalet takımları arasında dörtlü bir futbol turnuvası tertiplenecek tir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Bu seneki transfer Bu seneki tarnsfer faaliyeti ne 1 Ekim'de başlanacaktır.Profesyonelliğin kabulü dolayısıyle,bu seneki transferin çok cazip geçeceği ve klüpler arasında esaslı değişmeler ya pılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • h i im Fransa ingiltere millî maçının yapılacağı Highbury stadında yapılan Arsenal Huddersfield Town maçında,Arsenal santrforu rakip kale önünde gol çıkarmaya çalışıyor.İngiltere Fransa,3 ekimde karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.09.1951
  • Ş4MBAN&8AŞI ARA i BO Hayatı Güreşleri ve Aşk TEFRİKA NUMARASI:3 Maceraları Bedirhan ÇINAR Ortalık biranda suspus olmuş koca meydan derîn bir sessizliğe gömülmüştü ÇIKAN KISMIN HULÂSASI Halkının dörtte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • TEFRİKA NUMARASI:S KEMAL SAMANCIGÎL Yoldaşlar,Etmeydanı kaynıyor;Osmanı indirip Mustafayı çıkarabilsek cülus bahşişi var ün Yedikuîe kalesinin dahilî bir kısmı:Devriye yoluna çıkacak merdiven CİHAN KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası 13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve oyun havaları PV)15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • ÇIKAN KISMİN HULASASI «Hık bir mayıs akşamıdır ve geniş caddeler muhtelif cihetlere giden insanlarla doludur Şap kasını geriye doğru itmiş,temiz elbiseli,esmer ve güzel çehreli bir genç,surat» asık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen As k e r i K11 a a t ilâ n I arı!2971D kilo siyah saç,gaivaıâzli sac,demir köşebent ve demir çubuk kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Tutarı 33174.57 lira olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • 9 lOll 12 Tünül sevdi seni ey yüzü malum.Kurbanın oıanı v.ı mı benim bunda günahım» diyen ve Dede mahlaslı bir divan şairi;Nezretme;2 Sağı solu araştırma;Ceza kanunumuzun son sözü;3 Kendine bendetmekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • Tasarruf mevduatı 31 Ekim 951 Keşidesinin ikramiyesi u 25.000 Uradır 5 1 Adet lO.ooo lira 1 55 I.ooo 99 2 5oo *7e ayrıca 50 ilâ 100 liralık ikramiyeleri bulunan bu çekilişe katılmak için 30 EyfiiiB 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • İSTANBUL BİRA FABRİKASI İŞÇİLERİ SENDİKASI KANLIĞINDAN Sendikamızın senelik kongresi 29/9/1951 günü saat 16 cfa Tekel İstanbul Bira Fabrikası yemek salonunda yapılacağından sayın üyr.lcrimi?in teşrifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1951
  • Gelecekler 9.00 Aksu Karadenizden 13.05 Bandırma Mudanyaüan 6.30 Tırhan Bandırmadan 10.00 İstanbul İzmir Pire kenderiyeden Gidecekler 14.00 Ordu îzmire 16,00 Marakaz Mudanya^ 22.00 Tırhan Bandırmaya I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevad ile malzeme hizaların deM As.Sa,Al.Ko.da pazarlıkla satın alınacaktır.Şartnameler gün ve saatlerde ait oldukları komisyonlara müracaatları.C t N S t Odun T.Balyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • ic Beşiktaş kulübünün fevkal'â de kongresi 28 eylül Guma günü saat 19 da kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Londra,25 A.A.Vaşinglon'daivi BBC muhabirinin bildirdiğine göre,italyan Başbakam Gasperi'nin Amerikan Kongresinde verdiği söylev uzun uzun alkışlanmıştır.De Gasperi Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • KILIÇ ALI konuşuyor [Bctştarafı Birincide!İtimad gösterirdi.Paşa Meclise dahilî politika,um en buhranlı anlarında iltihak etmiş olduğu için yeni atıldıği bu politika hayatında sinirleri pek bozulmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Hastalıanede faaliyete geçen yankesici yakalandı Firuzat Ergenler adında bir yankesici muayene olmak için Gureba hastahanesine giden Yusuf Vural adında bir hasta,mn para çantasını çalmak isterken yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Yunanistan seçimlerinin neticeleri Hükümeti yine Venizetos ve Plastiras koalisyonu kuracak_Atina,25 AP)Başbakan Sofokles Venizelos bugün,geçenlerde yapılan genci seçimlerin resmî ve kat'î neticelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Dayak yiyen bir Sinema Artisti Hollyvood,25 AP)Franchot Tono dün Savcılığa rnüracaatle,kendisini fecî surette dövmüş olan Tom Neai hakkında takibat yapılmasını talep et mistir.Siyah gözlüklerle dalaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Çekoslovakyada patates Rekoltesi Viyana 25 Nafen)Çekoslovakyada bol bir patates mahsulü idrak edilmiş olmasına rağ men bu gıda maddesi dün vesikaya bağlanmıştırö Halbuki komünist partisinin resmî orga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Telerizyon yayınında ölen teknisyen Nevyork,25 Nafen)Tahminen birkaç milyon kişiye te levizyon ile bir piyes yayınlan dığı esnada yayını idare eden Mr.Joseph Elzner isminde bir memur birden bire düşüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Doğu Almanyadan kaçanlar Berlin,25 Nafen)Doğu Almanyadan Batı Almanjyaya kaçmakta olanların sayısı son zamanlarda yeniden artmıştır.Muhabirlerin bildirdiklerine gö re,evvelden münferit firar hâ disele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Greta Garbo perdeye döndü* Paris,25 Nafen)Greta Garbonun yeniden beyaz perdeye dönmekte olduğu bildirilmiştir.Bayan J.Claıke müstear adiyle buraya gelen bir kadinin Greta Garbo olduğu anlaşılmıştır.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • kızılların taktiği «Bas tarafı 1 inci sahifede)vayı ekseriya belirtmekte olan komünist gazetecileri,irtibat subaylarının bu sabahki toplantısından sonra demeçte bulunarak.General itirazlarına rağmen,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Kör Müslümanlar için Kur'an yapıldl Londra 25 Nafert-ingiliz imparatorluğu cemiyeti tarafından Afnkada bulunan kör müsluman laır için Kur'anı Kerimin Braille sistemi ile yazılıp Afrikanun bir çok bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Civcivlere annelik yapan bir kedi Nevyork,25 Nafen)Kendi yavrularını kaybetmiş olan bir ıkedi altı tane civcive annelik et inektedir.California'da Sierra Mad re'd a bir köpek yumurtaların üstünde otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Ilu-aiiiçe Süreyya İsviçreye gitti Tahran,25 A.A.Iran împaratoriçesi Süreyye Pehlevî bugün yanında Şahın kızı prenses Şehnaz olduğu halde uçakla İsviçreye hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • drojen bombası îecrii Bir Amerikan mecmuasına göre temmuz ayında Sovyetler iSk tecrübeyi yapacaklar Londra,25 AP.«Intelligence Digest» isimli ufak bir istihbaıat mecmuası çıkaran Ken neth de Courcy,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • ingilterede seçim faaliyeti artıyor JBcctarafi Birincide"] beyannamesini hazırlamışlardır Diğer taraftan Liberal Parti merkezinden bildirildiğine göre geçen seni ki seçimlerde 465 aday göstermiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Yapı Kredi Bankası Baştarah Birincide] ınızdan gördüğü büyük alâka karşısında sermavesmi mak suretiyle faaliyetini genışletmiye karar vermiş olan Yapı Kredi Bankasının Hs°!n S çube ve ajanı vardır.Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Petrol ihtilâfı [Saştarafı Birincide!bahs olduğu takdirde müdahale etmek üzere Mauritius kruvaZÖru ve dört muhrip İran teri açıklarında beklemek,tec!ti-r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • İngiliz kabinesi toplandı Londra,25 AP)İran'ın,Abadan tasfiyehanelerinde kal nnş olan bütün İnîgiliz petrol teknisyenlerini bir haftaya kadar hudut harici etmek tehdidi karşısında Başbakan Attlec bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Fecî tren kazası Roma,25 Nafen)Roma Torino ekspresi Livrun şehri yakılarında raydan fırlamış ve birçok vagonlar yolculariyle birlikte bir dereye yuvarlan,mıştır.Yolctlar arasında Ölü ve ağır yaralılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Atoma karşı deııizaltılarda yapılan tadilât Londra,25 Nafen)Atom bombardımanının şualarından korunmak maksadiyle İngiliz harp gemilerinde tadilât yapılmaktadır.İlk olarak Turpin ismindeki denizaltıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Kral George'un sıhhati düzeliyor TBaştcrrafı Birincide] reyan etmesi mutad nöbet değiştirme merasiminin bundan böyle bir müddet için St.James Sarayı önünde yapılma sı kararlaştırılmıştır.Bu arada G-eo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.saat ve mahallerdeki As Sa Al.Ko da yapılacaktır Şartnameler Ko.da görülür.Taliplerin kanurfl vesikalariyle tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen askerî Kıtaat ilânları Lt£besitt$ göre lö kalem yangın söndürme malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır;İhalesi 5.10.1951 cuma günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.A^Ko.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Ham Kauçuk Alınacak De/Set DemâryolSarı Merkez 9 uncu Kom.Başkanlığından 1 20.000 kilo ham kauçuğun satın alınması kapalı zatf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin tahminî bedeli 80.000 ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Satılık Emlâk)isfanbui Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira ~5Î5.U)813 Beyoğlu.Galata.Kemankeş mah.15000 1125.Necati bey cad.Topçular)ve Hoca Tahsin so.86 ada,11 parsel eneski 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • italya ile yeni barı şması Üç Büyükler yeni andlaşma yapılmasında mütt?fikler Paris,25 A.P.Birleşik Amerika.Büyük Britanya ve Fransanın yaran.Italyaya dair müşterek bir beyanname yayınlıyacak lan bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Güreşçiler Mısıra gidemiyor Baştnrafı Birincide] bundan neden vazgeçtik?Müh takımımızın teşkili için yapılan seçmeler ve bunca müddet de vam eden ve Halen de devam etmekte olan kamp devresi,aca'ba,net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 26.09.1951
  • Bayar uçakla şehrimizegeldi [Baş t ar afi Birincide] la Acar motörüne binerek Dol-mabahçe sarayına gitrruk üzere Floryadan ayrılmıştır.Cumhurbaşkanının bulunduğu Acar motörü saat 15.30 da limana girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.09.1951
  • P^ l" sjI8!H!i!iı,|nrairıU!lir'"»,l|l|!wr»ıii!||ııiM rt »i 24 SAATE 20 KRS.SARFİYATI OLAN VE CAZLA İMLEYEN YEGÂNE BM DOLAMIK fTtl İti r* KULLANIŞLI 1~ Servel Turfciyenîn~ her yerlrtde Rullanıîabm»,Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • İçel İli Daimî Komisyon Başkanlığından Tarsus Nam van yolunun 13.900—15,900 cü kilomer.U&eri arasında yaptırılacak olan yirmi dokuz bin dokuz yüz dok san dört lira muhammen keşif bedelli âdi kaldırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Bolu Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:Devrek çayı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100415)lira 02)kuruştur.2 Eksiltme 6.10.951 tarihine rastlayan cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Ohwm SlgfiSATOSATIN ALAN SINGER'İ KAZANABİL»!t Ağustos 1951 gûıiûndcn 31 Aralık 1951 gününe kadar Müessese ve Acentelerimizden SCHAUB radyolarının muhtelif modellerinden Pıroletle Super hariç)bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Tekel GenefrMüdürlüğü ilânları Satınalma komisyonu Başkanlığından C t N S İ Miktarı Muvakkat İHALE teminatı Tarihi Günü Saati Tabaka parşömen kâğıdı 1238000 adet 5.572 Lr.22.10.1951 Pazartesi 10 Çelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • I Malatya Belediye Başkanlığından 'Yapûaeak iş-Kışla caddesi parke inşaatı olup kapalı zarf usubyle eksiltmeye konulmuştur.1 1 İşin keşif m.ri jj S6764)lira 40)kuruş ve geçici güvenme akçası 2757)liva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Bursa ili Daimi komisyonundan:Yeni yapılan Bursa Memleket hastahanesinin mutbah ve soğuk hava mahzeni tesisatı 69558 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Dört senedenberi her ay biraz daha tekâmül ederek çıkan Hanımeii)dergisi Eylül sayısında münderecatnı yeniden zer.ginles tirmiştir.Bunların içinde güzümüze bilhassa çarpanları aşağıda sunuyoruz;Zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Türkiye İş Bankası 1951 de Tasarruf Hesapları arasında 4 üncü ve ve 5 inci İkramiye çekilişleri:1 Kasım'da 2 Bahçeli EV 28 Arahk'da 3 Bahçeli EV ve çeşitli para ikramiyeleri EV'lerin Veraset ve intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı iğlerini idare eden:Faruk DEMIRTAS N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Beyğolu 1 inci Mıntaka f i t Jb b Bee I b a ve e b Kadastro müdürlüğünden:Kecec ıpırı mana Uesinin kadastrosu ikmal edilmiş ve gayri menkullerin fennî ve hukuk* durumlarını gösterir askı cetvellerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Kiralık Antrepo Aranıyor SiimerhctRk Âhm ve Satım Müessesesinden:Boğazın Rumeli cihetinde Kuruçeşmeye Kuruçeşme dahil)Anadolu tarafında Beylerbeyine,Haliçte Sütlüce ve Eyübe kadar olan mmtakalarda den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • İstanbul Defterdarlığından NeViveMİ^,Adresl U.Kr.Li Kr lP°teK 7070 M2.50 desimetre Fatih eski Takyeci ye.55200.414n kare miHarında ev.ni Merkezefendi mahal 1.inci derecede 250.000 yeke bir,şimdi iki f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden:İdare ihtiyacı için i 50 ton Sülfat Dalümin alınacaktır,Şart* namesi bedeli mukabilinde' İdare veznesinden alınabilir.İsteka lilerin teklif bedellerinin %7,5 ğu nisbetinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • Bursa il daimî komisyonundan Bursa Sanabdüİlah mahallesi Ünlü caddede Cumhuriyet Mey,danına nazır alt katta üç dükkân ve üst katta,iki büyük bir,küçük oda hâlâ,elektrik ve içme suyu bulunan binanın mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.09.1951
  • E i,e vine memnun dönüyor ve onlar»/gündüz ışığı kadar parlak ve rahat olan TUNGSRAM ışığı altında okumanın zevkini düşünüvor.I tHHAZ PA1* 5 iHBP»-^DlH UT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan