Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • General Ridgway Korede mütareke imkânı ~o-Gl.Ridgway kızılların teklifine verilecek cevabı hazırlıyor Tokyo,21 A.A.United Press)General Ridgway,mütareke müzakerelerinin tek rar başlamasına dair komü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • I^U»J » Ticaniler avukat bulamıyor Ankara,21 Milliyet)Ticanî tarikati mensubu olup mevkuf bulunan Ti can i müritleri ile tarikat şeyhi Kemal Pilâvoğlunun avukat tutmak için-yaptıkları bütün müracaat l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • Kıskançlık yüzünden o-Bir genç arkadaşını raspa île vurup öldürdü Evvelki gece Cibaiide Tekel fabrikası içinde kanlı bir hadise olmuş,aşk ve kıskançlık yüzünden bir genç öldürülmüştür.Cinayetin mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • Taltif edilen müze müdürümüz Mainz şehri ilim ve edebiyat akademisi genel sekreteri Ord Prof.Schell tarafından,İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Ahmet Aziz Oğan'a dun saat 16 da Arkeoloji Müzeleri Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • Yedek subaylar ve 929 lu erler terhis edili t—O?Bu sene Yedek subay okuluna yalnız yüksek mektep mezunları alınacak.Hava harp okulu 1 ekimde tedrisata başlı ya cak Ankara,21 Milliyet)Mil,lî Savunma Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • ingiltere seçimleri Üç büyük parti seçim kampanyasına hazı r I anıyorlar Londra,21 A.A.İn giH&rede siyas'î partiler başkanları 25 ekimde yapılacak seçimler için müca delelerine başlamışlardır.Liberal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • Ticaret Odası seçimler inde reyler atılırken ı TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN SEÇİMİ YAPILDI Başkanlığa seçilen Muhlis Erdener,dün yaptığı basın toplantısında ticaret odasına daha rasyonel ve demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • '^öfiîy** Atlantik Paktına bağlı bir Orta Doğu Komutanlığı,kurulmasını kabul eden Amerika ve pakt askeri liderleri bir arada Atlantik Paktına kabulümüzden sonra Orta Doğuda Atlantik Paktına bağlı ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • Menderes in üç yabancı ajans mümessiline verdiği beyanat j-p-Atlantik Paktı camiasında yapacağımız işbirliğinde me mleketimiz,dış siyasetimizin farikasını teşkil eden hüsnü tıiy et,samimiyet ve ahde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1951
  • III*.»I AM^t Müstakil Siyasî Gazete 24 Eylül Pazartesinden itibaren MİLLİYET yeni bir yazı kadrosu ile mükemmel bir şekilde çıkıyor Politika mı istiyorsunuz?MİLLİYETİ OKUYUNUZ Haber mi istiyorsunuz?Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1951
  • ıs KONGRE Karagümrük Gençlik kulübü fevkalâde kongresini 23 eylül pazar günü saat 9 da Aysu sineması bahçesinde yapacaktır SERGÎ ic Maya sanat galerisinde senenin sergisi açılmıştır.FESTİVAL Türkiye T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Bir kumarhane basıldı Beyoğlunda Defterdar Yokuşunda kahvecilik yapan,Rı za Demirkiran'in kahvesinde kumar oynattığı Emniyet memarkan tarafındn haber alınmıştır.Buraya yapılan bir baskında Ahmet Felek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • KISA HABERLER WKaaa*aa^3lSJ^S«â3S!3!3-^Si3}2 !2^iâ ^r Fransız Ateşe Komelsiyali Camille Monjauze,dün Vali ve Belediye Reisini makamında ziyaret etmiştir.İc Denizyolları şehir hattı tarifesi hazırlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • İhraç müddeti uzafaten maddeler Ankara,21 AA.Dış ticaret rejimine dair karara ekli 111 sayılı listede 31 ağus tos tarihine kadar fiilen ihraç edilmek şartiyle)yer almış bulunan yer fıstığı,iq ve kabuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • 300 odalı Hilton oteli Dün Belediyede Vali ve Belediye ilcisinin iştirakiyle şeh rimizde yapılacak olan 300 odalı Hilton oteline ait görüşmeler yapılmıştır.Görüşmede gelirimizde bulunan Maliye Müsteşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Cerrahpaşa hastahanesine ilâve yapılıyor İhtiyacı karşılamadığı görü İçrek Cerrahpaşa Hastahanesinde yeni bir kat ilâvesi kararlaştırılmıştır.Önümüzdeki günlerde inşasına başlanacak olan yeni kat ikma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Pakistan Büyükelçisi ve Eğitim Bakanının incelemeleri Pakistan Büyükelçisi Meyan Beşir Ahmet Han yanında Pakistan Ziraat ve Eğitim Bakam Nâbi Patan ve Pencap Üniversitesi Rektörü Sait Abdurrahman oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Haşini İşcan'm tetkikleri Ankara,21 A.A.On günden beri Bolu,îzmit,İstanbul,Tekirdağt Kırklareli,ve Edirne Vilâyetleri dahilin,de tetkik gezisi yapan Toprak ve İsıîân Genel Müdürü Ha şim İşearı bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Müsteşrikler kongresi bugün sona eriyor Müsteşrikler kongresinin dün-rikler Türkçe öğrenmek istiyen kii seksiyon {opkmtıkmndan bir ecnebi öğretmenlerle mübadele kısmı Türk delegelerinin rapor.arzusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Sa&Iık Bakanının incelemeleri Evvelki gün tzmirden şehrimize gelmiş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri üstündağ,dün tetkiklerde bulunmuştur.Bakan,bugün Ankaraya gideccktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • ü u 0 w Bu münasebetle 27 Eylül perşembe günü İstanbul,İzmit ve Gölcükte büyük merasim yapılacak Öğrendiğimize göre,Preveze Deniz Zaferinin yıldönümüne rastlayan 27 Eylül 1951 perşembe günü Donanma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • stanbul Seras Piyango bileti satan Üniversite li gönçler ücret ve primlerini tam olarak alamadıkları nı iddia ediyorlar Istanbul sergi komitesi tarafından tertip edilen eşya piyangosunu satmakla gör e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • HALKIN SESfi Mahrukat fiyatları Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;Bu sene kok kömürünün biraz pahalılanması karşısında istanbullun hemen her semtinde odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Istanbul Kız Lisesi Büyük Reşit Paşa İlkokulunun lise binasına ilâvesi isteniyor Cumhuriyet kız lisesi ve Cağaloğlu kız orta okulunun lağvından sonra civarın tek kız okulu haline gelen İstanbul km lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Mühim bir toplantı Bugün Valinin başkanlığında yapılacak toplantıda şehrin imar işleri konuşulacak Vali ve Belediye Reisi Gökay şehirde yapılmakta ve yapılacak olan işlerin heyeti umumiyesi ilerinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Yi inanlı senatörler dün Valiyi ziyaret ettiler Elen Artistleri Birliği Başkanı Kor'eyyadis,Yunan temsil heyetinden Padolopulo ve tanınmış Yunan gazetecile rinden Manol Promatis Türk sahne artistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • İspanyol denizcilerine bir ku.j pa hediye edildi Limanımızda misafir bulunan İspanyol bahriyesin mensup Juan Sebastian Delcano gemisi komutanı Yarbay Louis Gebroiros,üzerinde «îstan bul hâtırası Fahre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Milletlerarası Çalışma Semineri sona erdi Galatasaray Lisesinde 3 eylülde açılmış olan Milletlera,rası Çalışma Semineri dün akşam saat 17 de yapılan bir törele kapanmıştır.Çalışmalarde delegelerin eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Alman Ticaret Heyeti Bundan bir müddet evvel ticarî münasebetlerde bulunmak üzere memleketimize gelen Aiman ticaret heyetinden son beş kişilik grup dün sabah saat 9 da uçakla Frankfurt'a hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Diploma tevzi töreni 950-51 ders yılında kara,deniz ve harb akademisini bitiren kurmay yardımcı subayterımıza diplomaları 29 eylül cumartesi günü saat 16 da törenle verilecektir.Akademi komutanı bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Cevat Açıkahnın yeni vazifesr Ankara,21 A.A.Londra Büyükelçisi Cevat Açıka im in Dışişleri Bakanlığı Umu mı Kâtipliğine tâyini yüksel" lasdika iktiran etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Bir üfürükçü yakalandı Balatta Kireçhane cadde,sinde 13 numarada oturan E yüp Oğuz adında birinin gem kızlara koca bulmak ve has talara şifa vermek bahanesiyle üfürükçülük yaptığı ve bazı saf kimseled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • ANKARA 7.28 Açılış ve program 7.3t| M.S.Ayam 731 Müzik Plİ 7.45 Haberler 8.00 Müzik:Şarkılar Pl)8.25 Günün prog ramı 8.30 Müzik:Bale müzikleri Pl)9 oo Hava raporu v 3 kapanaş 12.15 13.15 Aske saati 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Bir çocuk balkondan sokağa düştü Cihangirde Pürtelâş sokağında oturan Huriyenin 4 yaşındaki kızı,Filip dün 7 metre yüksekliğindeki balkonda oynarken,muvazenesini kaybederek sokağa düşmüştür.Vücudunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Tahmil ve tahliye işlerindeki güçlüklerin izalesi isteniyor E undan bir müddet evvel Ulaştırma Bakanlığı bilhassa ithal mevsimlerinde istanbul limanında husule gelen tahmil ve tahliye güçlüğünü bertar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Caz müb,ziği Pl)13.30 Radyo salotî orkestrası konseri 14.00 Şazi kılar 14.45 Hafif sololar Pl)15.00 Konuşma 15.10 Mü$ zik PD 15.3.0 Haftanın-pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Bir İngiliz Filosu limanımıza geliyor 24 eylül pazartesi günü li.j manimizi ziyaret edecek olan ingilterenin Akdeniz filosu ko mutaxii Amiral Sir John H.Edelften K.C b.CB.E,komutasındaki Liverpool,Eur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • HavacsSflk bahisleri arasında işbirliği ği zırhlılar idi,şimdi ise modern zırhlılar idi,şimdi ise modern donanmanın nüvesini uçak gemileri teşkil ediyor İngiliz Amiralliği Dairesi,Kraliyet donanmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Kalb sektesinden öldü Ortaköyde Şekerci sokağın da oturan ve kunduracılık yapan İbrahim Ateş adında biri düu Çarşıkapıda Hattat sokağından geçerken üzerine bir fenalık gelmiş ve düşüp ölmüştür.Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Bir randevu evi daha basık!Taksimde Farabî sokakta 1C numaralı apartmanda oturan Nuriye Baysal adındaki kadi nın rendevuculuk yaptığı ah lâk zabıtası memurları tarafından tcsbit edilmiştir.Evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 22.09.1951
  • Batının müşterek müdafaası Amerika ile ingiltere arasında Yirminci asnn vücude getirdiği en milletlerarası or.takhk,Amerika ile İngiltere a rasıııdakl işbirliği olmuştur.Bu emniyetsiz ve istikrarsız d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1951
  • Serbest liman dâvamez Bir Ankara telgrafından îskenderunun serbest liman olmasını temin eyliyecek kanun projesinin hazırlandığını öğrendik.İskenderun Akdenizde çok mühim bir ticaret benderi olmağa nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Sessiz kongre Altı yüz dilsizin iştirak ettiği kongrede çıt çıkmadı Roma,21 AP)20 mille,te mensup altı yüz sağır-dilsiz dün burada bir konferans halinde toplanmıştır.Derin bir sessizlik içinde açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Menderesin beyanatı TBaştarafı Birincide] bakan Adnan Menderes'in başkanlığında toplanmıştır.Hâlen İstanbulda bulunan Dışişleri Bakanı Fuat Köprülüden başka bütün Bakanların iştirak ettiği bu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Yedek subaylar «Eaş tarafı 1 inci sahifede)terhis işlerine ekim tarihinden itibaren başlanacaktır.Yedek asteğmenler de gene bu kararnameye göre 30 eylüle kadar terhis edilmiş olacaklardır.Ancak bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Yedek Subay Okulu kayıtlan Ankara,21 A.A.M.S.Btemsil bürosundan bildirilmiştir:1 Bu döneme yalnız fakülte ve yüksek okullar mezunları ile çeşitli sebeplerle fakülte ve yüksek okullarda tahsilleri,ni t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Eskişehir Hava Okulu Ankara,21 A.A.Haber aldığımıza göre,Eskişehirde tesisi kararlaştırılmış olan hava harp okulunun açılış töreni 1 ekim 951 de yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Morrison tngiltereye dönüyor Nevyork,21 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanı Morri son ile Savunma Bakanı Shinwell,Vaşington müzakereleri ve Ottawa konferansına iştirak ettikten sonra bugün Queen Mary Trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Mithat Paşanın kab i ^Ankara,21 Milliyet)Büyük hürriyet şehidi merhum Mithat Paşa için Hürriyet te.Peşinde yapılacak kabrine ait Proje müsabakası neticelenmiş Jte âbidenin şekli belli olmuşjUr.İnşaata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • J-i.^^jJ U i V-^i-O VHP T-Ü/Lj m a çj^a r ı Dün gece Fr&nsaya bir sayı farkla sraağiûp oSduk Beynelmilel ikinci İstanbul basketbol turnuvası karşılaşmalarına dün akşam Spor ve Sergi sarayında devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • ill ere ı\ra K iiyaf yapılacak Londra 21 AP)Mahiyeti tamamiyle açıklanmayan bir ciğer hastalığından müztarip bulunan İngiltere Kralına yakın bir gelecekte bir ameliyat yapılacağı bug ce hekimler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Hind i-Çinide Fransız kuvvetlerinin durumu Asi komünistlerin mağlûp edile bilmesi için Amerikanın mııazzam silâh yardımına ihtiyaç ol duğu bildiriliyor Vaşington,21 AP)General de Lattre de Tassingy dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Bir kedirain kurfardflgs 3 aylek çocuk Madras,21 Nafen)Madras hayvanat bahçesindeki timsahlardan biri bulunduğu yerden kaçarak civarda bir çavuşun evine gitmiştir.Üç aylık bir çocuğun uyumakta olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • İngiltere de Türk yemeği beğeniliyor Londra,21 Nafen)Birkaç sene Türkiyede bulunmuş olan ura.Robin Howe ve Miss Pauline Espir isminde iki İngiliz kadını İngiltereye döndükten sonra Türk yemekleri ni t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Muhlis Erdenerin basın toplantısı Seçimi müteakip kendisiyle konuşan gazetecilere Muhsin Erdener şu beyanatta bulunmuştur:Kepinizin şahit olduğu veçhile ilk defa yapılması müyesser olan bu serbes seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Esrarengiz bir seyahat Gromyko Amerikadan dönerkeıı vapurda hiç kamarasından çıkmadı Plymouth İngiltere)21,AP Sovyetler Birliği Disisleri Bakan muavini Andrei G »myko'mın yolcuları meyanında bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • seçimleri «Bas tarafı 1 inci sahifede)Londra,21 Nafen)Seçim tarihinin tesbit edilmesi üzerine memleket dışında bulunan Bakanlar acele olarak buraya dönmeye başlamışlardır.Atlan tik Pakt* konseyi çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Kıskançlık yüzünden «Baş tarafı 1 inci sahifede)ca bir zamandanberi bir kız yüzünden acık bulunmaktadır!Evvelce gayet samimî iki ar kadaş olan Yusufla Engin gece gündüz beraber denecek şekil,de kaynaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Ticaret Odası seçimleri Baştarail l nci sayfada)ve reis,reis muavini seçimlerine geçilmiştir.Kapalı oy usu liyle yapılan bu seçim neticesinde büyük bir ekseriyetle Muhsin Erdener reisliğe,Hay ri Gönen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Kararın Mesırdakl akisleri Kahire,21 AP.Türkiye ile Yunanıstanın Atlantik Paktına kabullerini müteakip kuzey Atlantik Paktı teşkilâtının bir Orta Doğu komutanlık bölgesi ihdasını kararlaştırdığına dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Morrlsonun Nahas paşaya mesajı Londra 21 AP)İngiltere Dışişieıi Bakam Herbert Morrison bugün Kahire hükûmetinin,tek taraflı bir kararla,20 yıl süreli İngiltere-Mısır ittifak aııdlaşraasmın feshine mân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Illl W E «Bas tarafı 1 inci sahifede)son,Morrison ve Schuman ara sında yapılmış olan konuşmaların bir neticesi olarak tecelli etmiştir.Orta Doğu için ayrı bir kuvvetin teşkili için yapılmış olan bu pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Korede mütareke imkânı «Baş tarafı 1 inci sahifede)Birleşmiş Milletler başko mutanı,Vaşingtondaki Savım,ma Bakanlığı şefleriyle yap:tığı muhabere ve müzakereler* neticesinde notaya son şeklini vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • Üsküdar Asliye Birinci Hukuk Yargıçlığından;951/549 Davacı Reşide Haner vekili avukat Şeref Adoran ile davalı Saadet aralarındaki haczin fekki dâvasının yapılmakta olan yargılamasında.Davalı Saadetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • OevİBt Denizyolları Gsnel Müdürlüğünden 1 23 Eylül Pazar sabahı Karadeniz postasına kalkması icap eden Tan vapuru Istanbuldan bir gün rötarla 24 Eylül pazartesi sabahı saat 10.00 kalkacaktır,2 Fuar mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 22.09.1951
  • İzmir Belediye Başkanlığından 1 Belediye Kimyahane binasmm ikmâl inşaatının yaptırılması işleri Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur.Keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1951
  • Değerli İngiliz kadın atleti:Dorothy Tyler 1936 olimpiyatınpa 1.60 metrelik derecesiyle ikinciliği kazanan Dorothy Tyler,1948 Olimpiyadlarında da 1.68 metre ile Olimpiyad ikincisi olmuştu-Olimpiyatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • ZAYİ Malatya lisesi 9 uncu sınıfından 23 temmuz 951 de aL d.ğım tasdiknamemi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.9.Necip Güven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Fartuk DEMÎRTAS N.A A.N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Bolu Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:Devrek çayı ıslâhı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100415)lira 02)kuruştur.2 Eksiltme 6.10.951 tarihine rastlayan cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden İdaremize satın alınacak olan muhtelif kuturda 13)kalem Font özel parçası için 14.9.951 Cuma günü saat 17 ye kadar istenilen teklif mektuplarının süresi görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Bolu RSrstakil Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş Bolu.merkezinde kâin Yıldırım Bayazıd camiine yaptırılacak minare işi.olup «20243» lira keşif bedeli geçici teminatı ise «1518;lira «27i k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat İlâlanrı Aşağıda cins ve miktara yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Ekmek,Et,Kuru Erzak va Yciş sabza alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa İşletmesi Mubayaa Komisyonundan 1 İdaremizin Yedikule cer atelyesi personeli ihtiyacı için 1951 malî yılı sonuna kadar satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • P a n a Söke Belediyesinden Kasabamızda 26 Eylül Çarşanba günü açılacak ve bir hafta devam edecek olan hayvan ve emtia jjanayınna geleceklere Belediymizce her türlü kolaylık gösterilecektir,Ü4718)ITMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Sarıyar Santralı Nakliye İşler Eksiltme ilânı Etîbank Genel Müdürlüğünden 1 Sanyar hidroelektrik santralı için Banka)ca tedarik edilecek malzemenin muhtelif liman ve iskelelerle istasyonlardan santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Bursa Yalova yolu onarımı için 17 150—70 800 Kmarasına 5669.500 m;i stablize malzemesi nakli işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Muhtelif cins ve vasıflı Hububat ihraç olmak üzere satılacaktır oprak Mahsulleri ofisi Genel Müdürlüğünden Tekiırdğından 5000 ton Tnakya sert buğdayı îzmirden 5000 ton Anadou yumuşak buğdayı Iskenderu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Çorlu Belediye Başkanlığından 1 184000 lira bedeli keşifli kadınlar havuzu suyunun tasdikli projesi gereğince kasabaya getirilmesinin fennî könturolu için bu işlerden anlar tecrübeli bir su mühendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 22.09.1951
  • Bursa ili Daimi komisyonundan"-Yeni yapılan Bursa Memleket hastahanesinin mutbah ve soğuk hava mahzeni tesisatı 69558 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf-usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor