Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Türkiye U Bankası idare meclisi reisi Muvaffak tsmen,dün bir basın toplantın yaparak basın mensuplarına bankanın çalışma şekli üzerinde izahat vermiş ve sorulan sualleri cevaplan dırmıştır:Resimde M.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • DIŞ TİCARETİMİZE DAİR ALINAN M Memleket ihtiyacı için kâfi istihlâk stokları yapılmak şartiyle,bu sene 1.2oo.ooo.ooo lira tutarında toprak mahsulleri ihraç edilebilecek Ankara 19.Milliyet)Bakanlar Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Volkanci sanıklar Jandarma nezaretinde mahkemeye girmeği beklerlerken Foto:Milliyet Sami önemli)Atatürk düşmanları adalet huzurunda o-Yeni bir 31 mart yaratmak isteyen Volkancılarm duruşmasına dün baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Times'e göre J Seçimlerin j i| manası Londra,19 Nafen)«Türkiyede istikrar» ismi altında Times gazetesinde bir makale neş redilmiştir.Müşterek savunma sistemi çerçevesi içinde rol oynamak üzere hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Basketbol maçlanna dün gece de devam edilmiştir Dünkii müsabakalarda îran.Mısın 65 51,Türkiye Italyayı 35 33 mağlûp etmişlerdir Resimde müsabakalardan "bir an görülmektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • rf Dün geceki Basketbol maçları I Türkiye Italy ay» 35-33 iran Mısırı 65-91 mağlûp ettiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü Bir müddetten beri vekâleten idare olunan Tekel Genel Müdürlüğüne Bakanlık inceleme ve denetleme kurul j başkanı Münir Karacık'ın tâyini takarrür ettiği haber alınmıştır.Uzun müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Hüsnü Akşit vef at £|tl Denizli milletvekilinin cenazesi kendi köyüne defnedildi Merhum Hüsnü Akşit Denizli,19,AA.Bn apandisit ameliyatından sonra dün vefat eden Denizli millet vekili Hüsnü Akşit'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • »«II I I I lı m Bayar'm Marmara tetkikleri Cumhurbaşkanı Çanakkale ve Geliboluda muazzam sevgi tezahüratı ile karşılandı Çanakkale,19 A.A.Özel muhabirimizden)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,imroz adasını zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • İngiliz genel seçimleri 25 ekimde yapılacak İngiltere Başbakanı Attlee,dün gece bu hususu radyo ile resmen ilân etti.Siyasi çevreler Muhafazakâr Partiyi şanslı görüyorlar Londra,19 AP.Başbakan Attlee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • »İTO-MUST AKİ L Sİ YÂSÎ G AZ İT E îs 24 E y I ü I P a z a r t es i Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Kerede yeni m ütare ke teşebbüsü Kaesong,19 AP)Bu geçe Birleşmiş Milletler komutanlığı,halen kesilmiş bulunan mütareke müzakerelerinin evvelce cereyan ettiği tarafsız Kaesong kesimine yarın bir irtiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.09.1951
  • Ottawa Konse sureti bugün imza edilecek Danimarka hükümetinin Türkiye ve Yunanistanm pakta alınmasmın kabul edilmesi hususunda aldığı karar Konseye dahil memleketler tarafından fevkalâde büyük bir mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.09.1951
  • Balıkçılık bahisleri urkıye denizlerinin hidrobiyoloji durumu On beş senelik bir fasıladan sonr#,"deniz ilmi» tetkik işlerinin ehemmiyetini bugün iş başında bulunan hükümeti,iniz takdir etmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • aim ÜZÜM EAYRAMI if Yeşilay Cemiyeti yıllık ananevi Üzüm Bayramım bu yıl da T-opkapı dışında İncirli Numune bağında 23 Eylül pazar günü kutlanacaktır FESTİVAL if Türkiye Talebe Turizm teşkilâtı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Sii.t8.SyJ.Alay safınalma Kom.Başkanlığından 5 seçici Cinsi Miktarı Muhammen fi.Tutarı teminatı İhale İhalenin yapılacağı Ton Kilo Kuruş Sut.Lira Kur.Lica Kur.şekli gün saat Sığır eti 50 00 85 00 4250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksilt meleri hizalarında yazılı günsaat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Çocuğunu öldüren ana Genç bir kadın 7 aylık çocuğunu düşürerek lâğıma attıti£i%3il^Sâti^ı3ıâhl)SâN»ââMMtı%â^ Şehremininde ibrahim Çavuş sokağınüa 3/1 No.lu evde oturan Hanife İzmirli,adında 17 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Bir İspanyol vapuru bugün geliyor İspanyol bandıralı Sabastian D Elvano okul gemisi bugün limanımıza gelecektir.Gemi ayın 27 sine kadar şehrimizde kalacak,bu müddet zarfında öğrenciler şehrin görülece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Yeni Beyoğlu Kaymakam muavini Eminönü Kaymakam muavini Faruk Canitez vazifesinde gösterdiği'üstün başarıdan dolayı Beyoğlu Kaymakam muavinliğine tayin olunmuştur.Kendisine yeni vazifesinde başarılar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Takdirname alan bir tabip Eminönü Belediye tabibi Ab durralıim Şen gösterdiği üstün basandan dolayı Vilâyetçe verilen bir takdirname ile taltif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Aksu vapurunda bir doğum Karadeniz Hopa aralık postasını yapmakta olan Aksu va puru Fatsa limanında iken gemide bir doğum olmuştur.Çocuğa «Aksu» adı verilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Tekeldeki tayinler Tekel Genel Müdürlüğünün Bolu kereste fabrikası müdürü Kemal,Elâzığ Tekel Şarap fab rikası müdürlüğüne naklen tayin edilmiştir.Genel Müdürlükteki diğer açık memuriyetlere önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Güneysu bir arıza geçirdi İskenderun hattından gel mekte olan Güneysu vapuru Ahırkapı önlerine geldiği sırada dümeninde bir arıza hasıl olmuştur.Gemi bu yüzden güc lükJe limana girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Same» Ajjaotflu Ankaraya gitti Bir hartadan beri şehrimizde bulunan Devlet Bakanı Başbakdn Yardımcısı Samet Ağaoğlu dün saat 15,40 ta uçakla Ankaraya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Bugün 27 hemşireye diploma verilecek Haydarpaşa Numune Hastahanesine bağlı Hemşire ve Laborant Okulundan bu sene mezun olan 27 genç kızın diploma j a n bugün okulda yapılacak bir törenle verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • C *ss-HALKİN Bitmeyen yol tamiri Bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık.Alâkadarların dikkatini çekeriz:Sultanahmetle Beyazıt arasındaki Büyük yol,asağı yukarı bir aydanberi tamir halindedir.istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Yeni tarifenin tatbikına 10 ekini çarşamba sabahından itibaren başlanacak.Önümüzdeki sonbahar,kış ve ilkbahar aylarında gehir hatları vapurlarının yapacağı seferlere ait tarife hazırlanmış ve basılmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Arttırılacak olan bir kısım tren seferleri Ankara.19 A.A.Ulaştırma Bakanlığından bildiril mistir:Halen Haydarpaşa Erzurum arasında haftada beş gün işleyen yolcu trenleri,20.9.D51 tarihinden itibaren h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Havagazından-zehirlendi Mecidiyeköyünde,Karkuyusu sokağında 21 sayılı gecekon duda ocuran ve Vali Konağı caddesinde,berberlik yapan Ali adında bir şahıs evvelki gün yanında 11 yaşlarında kîzı Naciye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Raraosmanoğlu Turgutluda Turgutlu,19 A.A,DevletBakanı Eevzi Lütfi Karaosmancğlu,bugün saat 11 de ilçemize gelmiş ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından tezahüratla karşılanmıştır.Bakan,D-P.ilçe merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Bir randevu evi basıldı Taksimde Tarlabaşı cadde sinde.130 numaralı apartmanın 6 numaralı dairesinde oturan,Raliimo Seven adındaki kadının randevuculuk yaptığı ahlâk zabıtasmca haber alınarak gecen ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Karı koca kabası Sultanahmet Tevkifane sokağında 2 sayılı evde oturan Hacer,dün kocası Şerifle kavga etmeğe başlamıştır.Kavga sonunda bir sinir bukranı geçiren kadın intihar etmek malt sadiyle kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan:Şişli Çocuk hastahanesinin 3 kalem cihazı pazarlıkla satın alınacaktır,1 Pazarlık 21.9.951 Cuma günü saat 15;00 de Çağaloğlundaki saşlık ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Cezaevine bıçak sokmaya çalışanlar Kasımpaşada Aynalıçeşme sokağında oturan,Yılmaz Küçükaltay,ve sabıkalılardan Şera£ettin Ügel evvelki gün bil ahbaplarmrziyaret nıaksadiyle gittikleri,Sultanahmet Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Jüt mamulleri için kota Ankara,19 A.A.Ekonorm ve Ticaret Bakanlığından tebliğ edilmiştir:Temmuz Aralık 1951 devresine ait olmak üzere Hinuıslan hükümetince memleketimize 5 bin tonluk jüt mamulleri kot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Zeytinyağ piyasası Yeni rekoltenin yaklaşması münasebetiyle zeytinyağı,piyasasında durgunluk beklenirken,i'iatlar yükselmeye başlamıştır.İtalya,Pransanın bugünkü fiatlarımızla bir hayli mal alabilmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • «Adana» dün seldi Denizyollarının Adana yolca gemisi dün 34 yolcu ile İskendcriyeden limanımıza gelmiştir.Vapur gelirken İzmir limanına uğrayıp oradan.da bir miktar yolcu almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Sağlık Bakanı şehrimizde Sağiık ve Sosyal Yardım Ba kanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ beraberinde İstanbul Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı olduğu halde Adana vapuru ile şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Yol tamiri dolayısiyle otobüsler yeni hattan işleyecek Sultanahmet Beyazıt tram vay caddesinin tamiri dolayısiyle otobüs ve otomobiller dünden itibaren Belediyenin önünden Dizuariye yoliyle Çarsıkapıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Tückiya-Talebû:Turizm teski* latının tertiplediği festival Türkiye Talebe Turizm teşkilâtının,tertiplemiş olduğu millî oyun:ve türküler festivali halk arasında geniş bir alâka uyandırmıştır.21,22;ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Öğrenci pasoları.1951 yılına ait talebe pasoları 16 ekimden itibaren hükümsüz sayılacak Devlet ve Belediyelere ait nakil vasıtalarında tenzilât sağ layan.ilk,ortai,lise ve.sanat okulları öğrenoilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • SS^öS^,«îifiJSiAAfl Bankanın Umum Müdürlük işlemine nezaret eden Muvaffak Işmen,dün bir basın toplantısı yuıu.rak geniş izahat verdi birisi,ecnebi sermayesinin Tür kiyeye gelmesini teşvik maksadiyle ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Faiz hadlerinin indirilmesi Hükümetimizin iktisacii saha da ahiren aldığı hayalı ve azımkâr kararlardan birisi de faiz hadlerinin indirilmelidir,hu,bankaların,hayatında bir dönüm noktası olacaktır.Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Mahsul vaziyeti tumanında alman esaslı tedbirler ve gayretlerin neticesi,1951-52 senesi güzel ve kazanç lı bir iş senesi olacak gibi görünmektedir.Mahsullerimizden bilhassa pamuk,alınan tedbirlerden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl)13 45 Şarkılar 14,20 Müzik Plj 14.45 Programlar ve Türküler PJ 15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Türküler 18.20 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • İş siyaseti Bu.düşüncelerden mülhem olan iş siyasetimiz tabiatiyle bankanın an'anesine uygun ola çaktır.Memleket bünyesindeki şerefli mevkiinin,mesuliyetini müdrik olan bankamız,iktisadiyatımızın kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Ban kamu prensibi ve.inkişafı Kazancını memleketin itilâ,sındu arayan bankanın;kurulu,şunda benimsediği teknik pre» sip,bilindiği üzere,yapıcı ve yaratıcı idi.Herşeyi senelerce bu düzene göre ayarlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Bankaiuîi kuvveti Şimdi artık gayet hareketi:geçen 27 senenin tecrübeleriylı mücehhez olan banka,memlekete şâmil vâsi teşkilâtı,binlerce müşteri,hissedar vü mensuplariyle,sadece milletin malıdır.Bu bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Jîaıılıa muvaitak olmuş IııibUbi ichübuüstür iş Bankası,henüz pek gençken bile,kendisine beynelmüerj görhet sağlamış,Milletlerarası ölçülere göre dahi muvaffak ol muş bir hususî teşebbüstür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Ecnebi memleketlerdeki şuüeter Daha 1939 da bankanın Ham burg ve İskenderıy^deki şubeleri çoktan oralarda yerleşmiş ve tanınmış idiler,Buniara ila veten açılmak üzere,büyük İhtimamla hazırlanmış ulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.09.1951
  • Bankanın ilk 25 senelik devresi «Millî,iktisadiyatımızla gayei kenetli bir çalışma usulüne gere kurulmuş ve senelerce o yol da hızını almış olan banka,ilk birkaç senesi içinde kendisine çok mümtaz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.09.1951
  • Parlâmentolar konferansının müsbei akisleri Anbarra,19 A.A.Parlâmentolar Birliği Genel Sekreteri Leopold Boissier,birliğin istanbul konferansı n,a başkanlık etmiş olan Türk grupu başkanı izmir milletv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Kadın boğa güreşçisi Mexico City.19 Nafen)Pat îicia McCormick isminde 22 yasında bir kız,memleketinde bo-İs,güreşi gayri kanunî olduğun dan,bu sporu yapmak üzere Meksika hududunu geçerek Juarez'e gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Korede nişan alan muhabir Tokyo,19 AA.Afp)8 inci ordu başkomutanı Gent rai Van Fleet,mugün göster,diği şecaatten dolayı Ascociated Press Ajansı muhabiri John Randolpha Amerikanın en yüksek askerî nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Otel kralının oğlu yeniden nişanlandı Hollywood 19 AP)Sinema yıldızı Elizabeth Taylor'la evlilik hayatı tam 205 gün sü ren Nicky Hilton 19 yasmdb ikinci derecede bir sinema ar tisti olan Betsy Von Fur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Mahkûm olan Leh papazları Londra,19 A/P.Bugünkü bir yayınında Varşova radyosu,aslen Polonyalı iki katolik jezüit papazının,Thomas Rostovroski ve Stanislav Navroki'nin casusluk suçundan 12 şer yıl ha p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • JDenizaltılara karşı yeni âlet Londra,19 Nafen)Haber verildiğine göre su altında sev reden bir geminin mevcudiyetini ve yerini bildiren bir âlet artık donanma emrine verilmiş bulunmaktadır.Son seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • a Istanbulun dilekleri o-Bir toplantı yapan Milletvekilleri bunları tesbit ettiler D.P.İstanbul millelvekilleri dün saat 1 da D,P.İl Merkezinde Fuat Hulusi Demireülinin başkanlığında bir toplantı tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Göllerin kurutulmasına dair Gazetelerde okuduk.Söğüt gölünün kurutulması 312 bin liraya ihale edilmiş.Gelecek sene iş tamamlanacak ve 36.000 dönüm yeni arazi ziraate tahsis olunacakmış.Sekiz lira altm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Japon sulhu ve Amerika Amerika,andlaşmanın ayan meclisince tasvibinde acele etmiyor 'Vaşington,19 A.A.Salahiyetli,çevrelerin dün açıkladık lanna göre Birleşik Amerika hükümeti,Japon sulh andlaşmasımn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Atomik bir ordu Senatör Mc Mahon,atomik bir ordunun teşkilini talep etti Vaşington,19 AP)Connecticut demokrat senatörü Br* an McMahon dün,atom silâhla rina verilmiş olan tahsisatın arttırılmasını ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Garip bir alış veriş Kral Sogo bir kova dolusu elmasa bir villa satın aldı Nevyork,19 AP)Bir habere göre,Arnavutluğun sabık kralı Ahmet Zoge;Nevyork'un Long island kesiminde satm aldığı büyük bir mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • İngiltere Kral» hcsfa o-hastsBs^ı bir esırar perdesîrsa bmünütt Londra,19 A.A.United Press)Aralarında iki operatörün de bulunduğu ingiltere nin flokuz tanınmış kikimi dün Kral 6 inci Gcorge'un sıhhati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Dış ticaretimiz rBaşterctfı Birincidel leketlere çıkarılabileceği de an laşılmaktadır.Memleket ihtiyacına yetecek kâfi derecede istihlâk stoku her zaman elde bulundurula çaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Tiiîiese göre [Baştcrrafı Birincide] demektedir:«Türk hükümetinin memleket nazarında prestijini ifade eden 16 eylül ara seçimleri sayesinde girişilmiş bulunan icraatın deva mı sağlanmış olacaktır» Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Nunıosmoniyeda kanlı kavga Dün gece Nuruosmaniyede kanlı bir kavga olmuştur.Tavukpazarı Yağcıhan sokağı 13 numarada oturan Nadir Polat dün gece karısiyle kavgaya başlamıştır.Kavga az zamanda büyümüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Harici kısa haberler İNGİLTERE Harbiye Bakanı John Strachey dün akşam İşçi partisinin tertip ettiği bir mitingde yaptığı konuşmada işçi hükümetinin,ispanyanın Atlantik Paktına kabul edilmesine tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Endonezya Japonyada tazminat istiyor Sydney,19 AP.Endonezya Dışişleri Bakanı Ahmet Subarco.hükümetinin Japonyadan harp tazminatı alarak 2 milyar 500.000.000 sterlin istemek tasavvurunda olduğunu söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • İtalyada büyük bir grev Roma,19 AA)Bugün bir milyon kadar tahmin edilen dev let işçisinin memleket çapında 24 saatlik bir greve başlaması üzerine binlerce müsellâh asker ve polis.Roma posta ve telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Milliyetçi Polonyalılar faaliyette Münih,19 A.A.Polonya lı mültecilerin bildirdiklerine göre 1300 milliyetçi bir mayısta Rus Polonya hududunda bulunan bir demiryolu kavşağı nı işgal ederek trenleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • On kişiyi öldüren canavar Karlsruhe Almanya)19 A P)Batı Almanya Temyiz Mahkemesi dün,«cinsî tatmin gayesi ile» dokuz erkek ve bir kadını öldürmüş olan 27 yaşın,daki nalbant Rudolf Ple-lin mü ebbet hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • ingiltere İran ihtilâfı daha ziyade büyüyor Harriman'ın,tavassutta vazgeç İngiliz hükümetine kendi Tahrau,19 A-A.Abadan'd a gazetecilerin kendisine tevcih ettikleri muhtelif sualleri,cevaplandıran pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Almanyada yapılan büyük manevralar e rai Eisenhower,«Yeni bir e vkiinde bulunuyoruz» dedi sîe«tesgîssg;î©s's«g«ğ;s^;€eeii&tstsse^;Manevraları takip eden Gen harple karşılaşmak m Hanover Almanya)19 APJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Ottawa na alımı [Bagtarafi Birincide!gönderilecek olan davetnameyi hazırlamakla meşgul olan komite metni son defa olarak gözden geçirmektedir.Birleşik Amerika tarafından hazırlanan karar suretine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • fraştcurafı Birincide")sualini içden gelen bir sesle «sağol» mukabelesinde bulunuyordu.Celâl Bay ar,rıhtımda biraz yürüdükten sonra yolunun üzerinde bulunan Demokrat Parti binasında bir müddet oturduî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • D^niznsrk^nen karan Kopenhag,19 tA.A.Danimarka parlâmentosu Dışişleri komisyonu bugün öğleden sonraki toplantısında Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalarım kabule karar vermiştir.Ottawa'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Ankaradaki akisler Ankara,19 Milliyet)Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Adnan Menderesin başkanlığın,da saat 17,30 da toplanmış ve saat 20,30 a kadar çahşmalann devam etmiştir.Dışişleri Bakam Fuat Köprül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Tekel Genel Müdürlüp fBaştarafı Birincide] olduğundan tâyin haberi çok yeriıme görülmekte ve Tekelle alâkadar çevrelerde memnuniyeti mucip olmaktadır.Munis Karacık'tan açılan başkanlığa Tekel gurup mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Hüsnü Akşiî vefat etti i üaştarcfı Birincide] diye Başkanı,daire müdürleri ve binlerce Denizlili ve A^ıpa yamlı hemşehrilerinin omuzla.rında taşınarak şehrin dış mahalesine getirilmiş,oradan oto mobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Atatürk düşmanları [Bastaraiı Birincide] diasım serdetmiştir.Hamit Şevket bu iddiasında Atatürkün şerefli bir tarihe malik bulunduğunu ve inkılâp yaratan büyük bir dehâ olduğunu belirtmiştir.Müteakibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Yunan kabinesi nasıl kurulacak?Atina,19 AP.Yetkili bir şahsiyet bugün,seçim neticeleri resmen ve tamamiyle belli olduktan sonra Kralın,gelenek ve âdete uygun bir şekilde yeni bir kabine kurmağa en ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 20.09.1951
  • Türk Japors RDİûıa sebatı Tokyo,19 A.A.Afp)Japonyada bulunan Türk riyası heyeti başkanı Mennan Te belen,bugün demeçte buluna,rak,Türkiye hükümetinin J"apon barış andlaşması mer'girdikten sonra Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • SÜMERBANK Tasarruf mevduatı 31 Ekim 951 Keşidesinin ikramiyesi 25.000 liradır 1 Adet IO.000 lira 1 1.ooo 2 5oo 4 25o Ve ayrıca 50 ilâ 100 liralık ikramiyeleri bulunan bu çekilişe katılmak için 3Q Eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Teknix Ül ulu Müdürlüğünden Istanbul Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Okuluna 8-15 Ekim 1951 tarihleri arasında istanbul Teknik Okulunda yapılacak giriş imtihanları ile devlet olgunluk imtihanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Ordu ili Defterdarlığından 1 Ordu ili Hükümet Konağının ön bahçesinin tanzimi,j ırke duvar,şap ve sair işlerin yapılması işi 11.9.1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmışar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 55 ton sığır eti kapalı zarfla 1.10.951 Pazartesi günü saat 15 0e Kare As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutan 49.500 lira olup geçici teminatı 3712,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Setoîrrme »ö,îrü yapını Karayolları Genel MldiirTjğ in Jen:1 Eksiltmeye konulan iş:Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde betonarme Avsan köprüsü yapımı olup keşif bedeli 476.843.50)dört yüz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Kömür taşınması İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1951 1952 kış mevsimi için kömür tevzi müessesesi depolarından alınacak kok,maden,linyit vesair kömürlerinin depolarımıza taşıma ve istif işleri 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Bilecik ili Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Bilecik ilinde Söğüt-Nallıhan yolunda Sakarya üzerinde Çayköy köprüsünün betonarme olarak yapılması olup keşif bedeli tutan 176.490.30)yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Sarıyar Santralı Nakliye İşleri Eksiltme ilânı Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Sarıyar hidroelektrik santralı için Banka)ca tedarik edilecek malzemenin muhtelif liman ve iskelelerle istasyonlardan santr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Kiralık Arsa Çarşıkapıda Gedikpaşa ile Yeniçeriler caddelerinin köşesinde 21 parsel numaralı Belediye malı arsa yıllığı 360 lira mukadder kira bedeli üzerinden bir yıl müddetle 4 Ekim 951 Perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Tunceli Valiliğinden 1 Tunceli 11 merkezinde yapılacak 17175,69 on yedi bin yüz yetmiş beş lira altmış dokuz)kuruş keşif bedelli Tavla binasının tâdil edilerek Sanat Okulu haline getirilmesi işi 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Eskişehir BeSstîye Başkanlığından 1 Muhtelif 19 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşası 4.9.1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuştur.2 Yaptırılacak kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Ankara Miliar idaresi Genel ¦So?«S t m m I muaurluğunden idaremize satın alınacak olan muhtelif kuturda 13)kalem Font özel parçası için 14.9.951 Cuma günü saat 17 ye kadar istenilen teklif mektupların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Muğla Defterdarlığın an 1 Gökova uçak alanında mevcut tahminen üç yüz yetmU altı ton demir çubuklu tel kafesin kilosu yirmi beş kuruştan lama demirinin kilosu yirmi kuruştan,bağlık lama demirinin kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • ieşhur Çatalca Panayırı Trakyadaki panayırların sonuncusu olan Çatalca Panayırı)mevkiinin uygunluğu ve erbabı ticaretin yüzünü güldürücü alış verişlerin çokluğu ile bütün Trakya dahilinde ün alan hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • istanbul Valiliğinden 5545 sayılı,milletvekilleri seçimi kanunu gereğince iEmizâ'9' 16.9:951 pazar günü yapılan ara seçimiiue'ait İl seçim kurulu.başkanlığından verilen tutanağa nazaran İstanbul mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı islerini idare eden:Faruk DteMlRTAS NA A/N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Bursa ili Daimi komisyonundan:Yeni yapılan Bursa Memleket hastahanesinin mutbah ve soğuk hava mahzeni tesisatı 69558 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından 1 Belediye Kimyahane binasının ikmâl inşaatının yaptırılması işleri Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur.Keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Hidro-elektrik tesisatı Yaptırılacak İller Pa kasından i 1 Konya ili hudutları dahüinje bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidro-elektrik tesisatı için fennî şartnamesinde yazılı evsafa u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Bilecik ili Daimi Komisyon Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan iş:Köy içme Su işleri için demir boru alınacaktır.Borunun evsafı:1 Parmak kutrunda:9250 m.tul muhammen bedeli 275 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Bolu Müstakil Vakıflar Memurluğundan 1 Eksiltmeye konulan iş Bolu merkezinde kâin Yıldırım Bayazıd camiine yaptırılacak minare işi olup «20243» lira keşif bedeli geçici teminatı ise «1518» Ura 27 .kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Bayındırlık Bakanlığı Âdâna Su işleri 6.a Şube Müdürlüğünden EKSİLTMEYE KONULAN İŞ 1 Seyhan yan dereleri işi dir.2 Bu işin keşif tutarı fiat birimleri esası üzerinden 310,123 lira 97 kuruş olup muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • I Beden Terbiyesi Istanbul!Bölgesi Başkanlığından Spor ve Sergi Sarayında devam etmekte olan istanbul Enternasyonal 2 nci Basketbol Turnuvası)final maçları 21,22 ve 23 eylül 1951 tarihlerinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • ZAYÎ Fatih iş Bankasında hesabım bulunan para cüzdanımı-kaybettim,İnsaniyet.namına bulup getiren memnun edilecektir Aksi takdirde yenisün alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Fevziye Candan Fatih Fevzip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.09.1951
  • Açık eksiltme ilânı İst.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa bulaşıcı hastalıklar hastahanesi kalorifer tesisatı onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 15977 lira 85 kuruştur.Eksiltme 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4