Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • akanlar Kurulu iştimaa çağırıldı Bugünkü toplantıda hükümetin,AtSantik Paktına dair nihaî talebimizi tesbit edip alâkalılara bildireceği tahmin ediliyor Ankara,18 A.A.Bakanlar Kurulu 19 eylül çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Milletvekillerimiz mazbatalarını aldılar Şehrimizde yapılan ara seçimlerinde milletvekili seçfleıı Hadi Husman ve Seyfi Oran'a dün mazbataları verilmiştir ReX,ri« IV ni milletvekilimiz Hadi Husman maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Atlantik Paktına kabulümüz için gayret sarf eden Morrison,Acheson ve Schuman Atlantik Paktına abul ediliyoruz Ottawa Konseyindeki Amerikan temsilcilerine göre bu karar yarın tasdik edilecek Ottawa.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Volkan gazetesi aleyhine bir dâva açan Atatürk*» ¦•mşiresi Makbule Atadan Vali ile bir arada Bugün başlanacak olan mühim dâva o-Makbule Atadan,Atatürk aleyhine neşriyat yapan bir mecmua aleyhine dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Terhis edilecek y.subaylar 7 Ankara,18 Milliyet)Bu devreye mahsus olmak üzere kıtalarda hizmet görmekte olan yedek subayların hizmet müddetleri 5 aya indirilmiştir.Her devre 31 ekimde terhis edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • MÜŞTAKI 1 İSİ YAS î »is 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazA kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başhyacaktır En zengin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Koredekî şehitler Türk Tugayı şehit lerimiz için bir merasim yaptı Pusan,18 AP)Kore'deki Türk Tugayı,dün,şehitlerinin hatırasını taziz maksadiyle bir merasim yapmış ve Askerî Mezarlıktaki âbideye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Musaddık kabinesinde değişiklik Tahran,18 AP)Haber alındığına göre,Başbakan Dr.Musaddık,hükümeti iş siyasî muhalefet ve îngilterenin iktisadî tazyikine kargı kuvvetlendirmek maksadiyle kabinede değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • r-Verem savaşı Konforlu Sanatoryumlar yerine basit fakat sıhhî hast a h a n e I e r yaptırılacak İzmir,H Milliyet)Bir müddettenberi şehrimizde bu hınan Sağlık Bakanı Ekrıem Hayri Üstündağ bugün İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Cumhıuıbaskonı Boyar bundan evvelki seyahatlerinde Genelkurmay Başkanı fle bir arada Gaziantep muhribinin güvertesinden halkı selâmlarken.Cumhurbaşkanı Celâl Bay arın Marmaradaki tetkikleri Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Devlet Bakanı Fev2i Lütii Karaosmanoğlu Bitaraf basın!Devlet Bakanı bir kısım İstanbul basınını tenkit etti Manisa,18 A.A.Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosman oğlu beraberinde Manisa milletvekili Refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Başbakan Benderlıoğlunu ziyaret etti Ankara,18 Milliyet)Dün bir meczup sabıkalı tarafından tecavüze u&rıyan şehrimiz belediye reisi Atıf Benderlıoğlunu Başbakan Adnan Menderes makamında ziyaret ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1951
  • Adrei:Nuruosmanlye Tllrbedar Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf;MtLLÎYüT İstanbul YIL;2 SAYI:486 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 29614 FİYATI 10 Kurug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Dünya basınından Süveyş kanalı meselesi Süveyş kanalının Mısır tarafından kapatılması ile alâkalı Güvenlik Konseyi müzakerelerinde Türk delegesinin takındığı tavra karşı Kahire idarecileri serzenişte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • ÜZÜM BAYRAMI T Yeşilay Cemiyeti yıllık ananevi Üzüm Bayramını bu yıl da Topkapı dışında İncirli Numune babında 23 Eylül pazar günü kutlanacaktır FESTİVAL kr Türkiye Talebe Tur.izm.teşkilâtı larafmdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Bolu Valiliğinden Eksiltmeye konulan iş:Devrek çayı ıslâhı işi olup.tahrrin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 100415)üra 02)kuruştur:2 Eksiltme 6.10.951 tarihine rastlayan cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Beyazıt yolu i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yol inşaatı dolayısiyle 18.9.951 salı günü sabahından itibaren Beyazıta gidecek olan idaremiz otobüsleri ile,hususî otobüs,kamyon,kamyonet,kaptı kaçtılar aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • DahjEi kısa haberler İT Parlamentolar Birliji konferansı Türk grupu başkanı Cihat Babarr.elektrik idaresinegönd erdiği mektupta,konferans:müd-detince konferans azasına gösterdiği koiaylıklardanı dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Yakalanan bono hırsızı Azılı bir sabıkalı çaldığı 27 bin liralık bonoları satmak isterken yakalandı Sabıkalı hırsız ve dolandırıcılardan İshak Kohen,bundan bir müddet evvel müşteri sıfatiyle Alı Bor'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Yapı ve Yollar Kanununun değiştirilmesi Yapı ve Yollar Kanununun değiştirilmesi için Şehir Meclisinden seçilen bir komisyon çalınmalarını bitirmiştir.Komisyon,hazırladığı raporda bu kanun için şu hükm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Vali dün Eyüpte tetkiklerde bulundu Vali ve Belediye Reisi yanında Fen işleri ve imar Müdürleri olduğu halde Eyübe giderek mahallî teftişlerde bulunmuşturîstanbulun önemli geniş ve kesif bu sanayi sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Sağlık Bakanı bugün geliyor Bundan bir müddet evvel inşa edilecek yeni verem hastahanesınin temel atma töreninde bulunmak üzere" Izmire gitmiş olan Sağlık Bakanı İDr.EkT52B Hayri Üstündağ ve il Sa£bk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Bir çocuk tren altında kaldı Bakırköyde Fildaırn sokanın da oturun,Ahmet Gündoğdu adında 13 yaşlarında bir" çocuk,dun sabah Bakırköyden banliyö'trenine atla m.ık isterken,yere düşmüş ve sağ eîiüin.par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • HALKAM SESfi f Geüen cevaplar îi Gazetemizde çıkan bir şi.kâyet mektubu hakkında ÎI K Sağlık Müdürlüğünden aldı-ğınıız cevabı aşatıya alıyofb ruz* «Muhterem gazetenizin 30 Ağustos 951 tarihli nüshası-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Müz'iç hoparlör Bütün Bebek sakinlerine gece uykusunu haram ediyor Uzun zamandan beri Bebek halkı büyük bir sıkıntı *yersınde bulunmaktadır.Bebekte bulunan Yalı Gazinosu,gürültüyle mücadele kararına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Türk-Alma ticaret Memleketimize selen Batı Aim any» Ticaret Bakanı kendisiyle konuşan gazetecilere Alman Türk ticareti etrafında geniş izahat verdi.Bir müddet evvel Türkiyeye gelmiş olan Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Halkevlerinin devir muamelesine başlanıyor Defterdar Esat G'ürsıı,dün HaSkevEeri ve GeSir Ve?gi i mevzuunda izahat verdi istanbul Defterdarı Esat Güreu,şehrin muhtelif malî mevzuları etrafında kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Izmir Yo hr 2 rciRölga föüdürlüğünd' n 1 Izmir Bergama yohimin Km.35 886—i* 1-285 arasında san'at yapıları işi olup keşif bedeli 49972.39 liradır.2' Eksiltme 3.10.1951 Çarşamba günü saat 11 de Yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Ekmekler yine bozuldu Son günlerde ve Bayram günlerinde Vali ve Belediye Reisinin bizzat yaptığı teftişlerde bazı semtlerdeki fırınların imal ettikleri ekmeklerin biraz esmerleşmekte olduğu görülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • İthal edilen çimentolardan gümrük resmi alınmıyacak Hükümet memlekette hüküm süren mesken buhranını önlemek için yeni bir karar almak üzeredir.Bu karara göre,ithfd edilecek çimentolar gümrük rüsumunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Şehirde yapılan ruhsatsız inşaat Belediye Daimî Komisyonu,dün aldığı bir kararla şehirde ruhsatsız veya ruhsat alındığı halde ruhsat hükümlerine riayet edilmeyerek yapılan inşaatın yalnız ruhsatsız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • İstanbnî Konservatuarına yeni öğrenci kaydına başlandı Konservatuara bu yıl da gün düzlü öğrenci alınacaktır.Yeni öğrenci kaydına başlanmıştır.Kayıtlar eylül sonuna kadar devim edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Bir taksinin sebep olduuu kaza Şoför Fahrettin idaresindeki 8221,plâkalı taksi' Atatürk bulvarından geçerken,Fatihte Yeçiltulumba sokanında oturan.Haaıife aduıda bir kadına çarpmıştır.Sadme esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Kabataş Lisesinin tamiri iki ay sonra tamamlanacak Temelden su çıkmasr yüzünden,Kabataş Lisesinde yapılmakla olan tamirat iki ay daha devana edecektir;Bu müddet zarfında okul çift tedrisat yapacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Memurlar İstihlâk Kooperatifinin memurlara bir yardımı istanbul Memurlar İstihlâk Kooperatifi,memur vatandaşların kok kömürlerini kolay liKİa tedarik edebilmeleri için kömıir bedelinin beş taksitte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • KcStamonu P.1.1bücürlüğünden T Haftada,karşılıklı üç seferîi ve oto ile nakil şart:Kastamonu inebolu postası bir ve İigj yıl süreli olarak iki şekilde eksiltmeye konulmuştur.2 Bir yıllık postanın eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • Festival kelimesinin lügat mâna sı.eğlenceli ve sevmçli bir ola yın kullanmasıdır.Halbuki Berlin'de komünistler taraiındaı tertip ediien gençlik festivalinin gayesi kızıl propagandadır.«Dünya gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.09.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Rady salon orkestrası 13.44 Şarkı İşar 14.20 Dans ve caz müzi ği Pl)14 45 Programlar v mayalar Pl)15 00 Kapanı 15.57 Açılış ve programlar 13.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1951
  • istanbul Defterdarlığından Sıra Mükellef veya vergi so-No.rumlusunun adı ve soyadı 1 İdris Kocaer 2 3 Ömer Cura 4 İsmail Aki Halil Kurtalan 6 Ali Şişman 7 Ahmet ve Nesini Galip afa K-Pağa Havuz Kapı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Cumhurbaşkanı «Baş tarafı 1 inci sahifede)talan ve şehir bayraklarla donatılmış bulunuyordu.Cumhurbaşkan m karşılamak üzere rıhtıma çok kesif bir halk kütlesi toplanmıştı.Cumhurbaşkanı rıhtıma çıktığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Bîr sabıkalı hapishaneden firar etti Geçenlerde hırsızlık ve gasp suçlarından sanık olarak 5,5 seneye mahkûm edilen azılı sabıkalılardan Ömer Hulusi Kağan,evvelki gün tedarik ettiği âletlerle,Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Atlantik Paktı [Devamı Sa.3:Sü.1 del pakta iştiraki üzerinde ısrarla durmuş ve bu memleketin kendisini Kore kadar tehlikeye maruz saydığını ve muhtemel her hangi bir tecavüze karğı müsbet bir teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Bakanlar Kurulu 'Bastarafı Birincide J da görüşülecektir.Bununla beraber nihaî kararın kasım ayında Romad'a yapılacak konferans ta verileceği bildirilmektedir.Amerik Dışislerd Bakanı Mr.Acheson'un mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Döviz kaçakçılarının dünkü muhakemesi Ankana,18 Milliyet)Hazineyi milyonlarca lira zarara uğ ratan döviz kaçakçılığı dâvasına bugün de devam edilmiştir.Amerikan askerî ataşelik mutemedi Keneth Roberts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Haricî kısa haberler JAPONYA Birleşmiş Milletler ve Japonyadaki işgal kuvvetleri başkomutanı general Matthew Ridgway,bugün yanında refikası,Birleşik Amerika büyük elçisi William Sebald ve eşi olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Yu goslavya italya ile anlaşıyor Londra,18 Nafen)Yugoslavya Dışişleri Bakanı Kardelj verdiği bir demeçte,Yugoslavya,nın italya ile uzlaşmak istediğini ve İtalya ile iyi komşuluk münasebetlerini idame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Hidrojen Bombası için yeni tahsisat Nevyork,18 Nafen)Birleşik Amerikanın silâhlanma plânının bütün hıziyle devam ettirildiği bildirilmektedir.Birleşik Amerika hükümetinin çeşitli silâh imal eden fabrd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • 80 yıllık cinayet r.870 de işlenen cinayetin maktullerinin cesedi bulundu Paris,18 Nafen)Dijon civarında Buxieres köyünde toprağı kazarken meydana çıkan beş iskeletin 1870 senesinde Fran sayı işgal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Zeki Velidî Togan'ın bir tavzihi Müsteşrikler Kongresi tertip heyeti başkanı Prof.Zeki Velidî Togan dün saat 17 de bir basın toplantısı yaparak kongrenin çalışmalarından dolayı mem nuniyetini ifade et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Verem sayası fBaştarafı Birincide] lerin sayısına müsavi olması lâzımdı.Şu halde memlekette verem mücadelesinin muvaffakıye tini temin Mn diğer memleketlerde olduğu gibi bizde de verem rtapi sayısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • KorecTefci şahitler |Devamı Sa.5;Sü 5 de] re-etmiş ve merasimde,tugay komutanı Tümgeneral Tahsin Yazıcı ile Amerikan yüksek subayları hazır bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Çorlu Be!diye Başkanlığından 1 184000 lira bedeli keşifli kadınlar havuzu suyunun tasdikli projesi gereğince kasabaya getirilmesinin fennî konturolu için bu işlerden anlar tecrübeli bir su mühendisi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • itaraf bası fBaştarafı Birincide] Bakan şu konuşmayı yapmıştır:«Hemşehrilerimizi tıpkı gezdiğim seçim bölgelerindeki vatandaşlar kadar vazife başında imiş gibi canlı,alâkalı ve heyecanlı gördüm.Gözler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Ekmek,E*T Kuru Erzak ve Yeş ssbzi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa İşletmesi Mubayaa Komisyonundan 1 İdaremizin Yedikule cer atelyesi personeli ihtiyacı için 1951 malî yılı sonuna kadar satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden Beyoğlunda inönü mahallesinin Küçükbayır sokağında eski 105 yeni 103 taj 103,103/1 kapı 615 ada 21 parsel sayılı ahşap evin 1/4 hissesi maliye hazinesi adına kayıtlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Ask eri K ıtâa Pı I ani ti r 5x8x44 eb'adında ve 4x6x400 15 M3.ızgaralık çam kerestesi açık eksiltme ile 23.9.951 günü saat 15,30 da Kırıkkale As,Sa,Al,Ko,da satın alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Bükreş de t et hi ş Uydurma mahkemeler tarafından ölüm veya hapis cezaları veriliyor Londra,18 Nafen)Bükreş te komünist idarecilerin hayatının son demlerini yaşamakta olan ihtiyar papazları da hapisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 19.09.1951
  • Rus peyklerine karş Amerikanın boykotu Başkan Truman,gümrük ve ti car bakımdan peyklerin faydalandığı bütün im tiyazları kaldırdı Vaşington,18 A.A.Başkan Truman gümrük ve ticarî bakımdan Bulgardstanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1951
  • istanbul Defterdarlığından Sıra Mükellef veya vergi so-No.rumlusunun adı ve soyadı Bilinen adresi Abdullah Şahin Nuri Yetim Mustafa Mavi Enver Sökmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mahmut Özten 13 Hasan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • istanbul Defterdarlığından Sıra Mükellef veya vergi so-No.rumlusunun adı ve soyadı Bilinen adresi Kapı Verginin No.nevi Plaka 18 Gezici esnaf 1071 67 5431 26 3698 5/1 4505 45 3367 5/Ş c 170 16 3436 €3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • DAVET Güde ve Ayvat köyleri Yardımlaşma Cemiyetinden:Oiniyetimizin senelik umumî eyet toplantısı 30 Eylül 951 Pazar günü Galata Kasar)hanında saat 15 de icra kılınacağından sayın üyelerimizin teşrif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • İstanbul İkinci,İfîâs Memurluğundan:951/25 Beyoğlu Ayazpaşa Ülker so kak Çekiç apartımam 41/4 No.da kunduracı Nuri Çekicin iflâsına 4.7.951 tarihinde mahkemece karar verildiği ilân olunur.14800)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • MENKUL EŞYA SATIŞI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu ık Yargıçlığından:951/45 Terekesine mahkemece el conulan müteveffa Hamide Aydına ait Şişli Kırağa sokak 72 numaralı yerde bulunan eşyalar mahkememiz tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • MIIIIMII—I riT—IT ITl Mil 1111 Sahip ve Haşmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası ıı mııım ııı ı ihmimi ı»ıımıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • istanbul Defterdarlığından Sıra Mükellef veya vergi so-Ko.rumlusunun adı ve soyadı Bilinen adresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazı lı mevadm kapalı zarfla eksiltm eleri lıizalarmda yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan