Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • MÜ SİT AK İ Lİ İ YA S İ 24 Eylül-Pazar t e si Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin f ıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır En zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • D.P.ti Başkanı M.Sarol Seçimlerin neticeleri belli olduktan sonra dün gece D.P.il Başkanı Dr.Mir kerrem Sarol aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:Demokrat Parti bugün İstanbul seçimlerim her iki partinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Iranda buhran Ordu ve polis kuvvetlerine her ihtimale karşı hazır olmaları için talimat verildi Tahran,16 AP.Başbakan Yardımcısı Fatımî bir gazetecimin bar zaman saatinde yaptığı basın toplantısına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Kaybeden İ İ C.H.P.liler-f 14 mayısta olduğu gibi bu seçimlerde de Halk Partisinin açıkta kalan ve en büyük kozlarını teşkil eden meşhur simaları şunlardır:Bilecikte kaybeden:Kasım Gülek.Aydında kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Bayram kupası maçlarına dün Fenerbahç» stadyomunda devam edilmiş ve Fenerbahçe dörtler muhtelitini 4—0.Beşiktaş ta Enosisi 2—1,mağlûp etmişlerdir.Gece yapılan basketbol müsabakalarında Fransa îranı 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Konferansı gizli devam ediyor Konsey,Türkiyenin Pakta ka bulünii derpiş eden Amerikan teklifinin müzakere sini kubui etti Ottawa,16 AP)Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtının bu gün yaptığı gizli toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • mokrat muazzamz emokrat Parti dün memleketin on yedi ilinde yapılan ara seçimlerini iki eksiğiyle,İstanbul da dahil olmak üzere on bes ilde,ezici bu çoğunlukla kazandı.Bu netice Demokrat Parti hesabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Dünkü seçimlerde oyunu kullanan bir bayan seçmen sandık başında Foto:Milliye* Sami önemli)STANBULDA D.P.ADAYLARI KAZANDI Hadi Hüsmen ve Seyfi Oran 25000 oy farkla rakiplerini mağlûp ettiler Ara,seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1951
  • Demokrat Parti,ezici bir çoğun Demokrat Parti 15 ildeÎ8 Milletvekilliği 1 Halk Partisinin ise,ancak iki adayı seı Seçimler,17 ilde de huzur,sükûnet ve emniyet havası içinde hâdisesiz olarak yapıldı Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Eolu Valiliği dsn 1 67352 lira 89 kuruş keşif bedelli Düzce ilçe merkezinde yapılacak olan ilkokul inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltme 27.9.951 perşcm-jc günü saat on beşte B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • izmit Balediyesi.dan Keşif bedeli 19000 liradan ibaret olan istanbul caddesindeki paç meydanı dört yol kavuşağmın tanzimi ve parke tefrişi arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Yol yaptırılacak Lâlelide Kızıltaş sokağının kaldırım kısası 4694 lira tutan keşfi çevresinde 2 Ekim Salı günü saat 14.30 da Dhnanyclunda Belediye Merkez binasında müteşekkil Daimî Komisyonda acık eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • İstanbul Belediyesi iSortîarı Tahmin bedeli Lira Kr 13013 00* İlk teminatı Lira Kr,975 98 Karaağaç kurumlan servisleri için yaptın acak 138 kalem matbu evrak 3018 25 226 37 Florya tesisat müdürlüğü iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • İstanbul Sıtma Savaş Bölgesi Başkanlığından 1 Sürfe savaşı işleminde kuhanıJmak üzere 40 ton motorin mazot açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır,2 Şartname çalışma günleri içinde Başkaın/lık kalem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Kad,nhanı Belediye Başardığından •Belediyemiz elektrik santrali için ehliyetli makinist alınacaktır,Llektiiik,su ve lojman meccanen,ayda 300 lira ücret verilecektir.Saliplerin lüzumlu belge ve bonserv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Askeı î bahisler omüoist çetelerinle savaşan bir birlik Malayalı İzciler Birliğine girmek için aranılan vasıflar sabır,iman ve müşküller kcrşısıdda nefse itimattır Tasıamiyle gönüllülerden müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Haydarpaşa JUsesi hastahane olacak Hâlen Haydarpaşa Lisesi r^n iggşî etmekte olduğu eski Tıp Fdküttesi binasının hastaVıaııe haline gel irilmesine karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Belediye hastanesi Beyoğlu Belediye hastanesine elii yatak daha ilâve ediliyor Beyoğlu Belediye Hastahancsinin tevsiine karar veril1rr;iştir.Merkezî bir yerde olan hastahane bilhassa ânî vak'aiarda il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Milletlerarası Verem Tekâmül Kursu Dünya Sağlık Teşkilâtının himayesi altında,İstanbul Vo rem Savaş ve Gösteri Merkezinde,1 ekimden 15 kasıma ka dar sürecek olan bir kurs tertip edilmektedir.Beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Tramvaylara asılanlar Tramvaylara asılmadan dolayı vukua gelen kazaları önlemek maksadiyle arabaların sahanlık kapıları basamaklara kadar uzatılmağa başlan mistir.Şimdiye kadar 30 a yakın a rabanın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Istanbul Eelediyesinin bugünkü bütçesi şehir işlerinin aksak gitmemesini teminden U2ak bulunmaktadır.Belediye işlerinin anormal seyrini takip edebilmesi için kuru1 masına karar verilen Be lediye Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Hayvancılığın ve ziraî öğrotimin İslahı için çalışılıyor Tanm Bakanlığı memleketi mizde hayvancılık ve ziraî öğretimin islâhı ve düzenlenmesihi temin için yeni çahşmalara başlamıştır.Merinos koyununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Millet Partisinin bir açıklaması Bir kaç gün evvel Millet Partisinden bazı istifalar olduğunu yazmış ve istifa eden Jetin isimlerini bildirmiştik-Bu hususta Millet Partisinden verdiğimiz haberin doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Millî oyunlar festivali Türkiye Talebe Turizm Teş fcüâtı.ayın 21,22,ve 23 üncü geceleri Açık Hava Tiyatro aunda millî oyunlar ve türküler festivali adiyle büyük bir müsamere tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Ticaret Odası idare heyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi hafta içinde toplanarak 11 kişilik idare heyetini seçecektir.Oda İdare Kurulu Başkanlığına Muhlis Erdoner ile Necmi Ateş'in seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı msvadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Erciş 10.Syy,J.A.Satınalma komisyonundan Cin*i Miktarı Muhammen Tutan Geçici İhalenin İhalenin yapılacağı Kilo gr.fin.tı teminatı şekli tarih sa.Lira krş.Lira kr.Lira kr.Sığır eti 70000 kg.80 50000 4C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.11 Operet ve filmlerden müzik Pl)13.41 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapamuş 17.57 Açılış ve progrumlar 18^0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • 6 HALKSIN Bir fabrikadan şikâyet Aksarayda oturaa ve adresi bizde mahfuz bulunan bir okuyucumuz bize gönder diği bir mektupta şöyle demektedir;Mhmutprrsada ismini teshir etmek istemediğim bir sc'hsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Nakil vasıtaları Şehrimizde nakil vasıtalarının sayısı gün geçtikçe biraz daha kabarmaktadır.1940 te 2500 e yakın nakil vasıtasının çalıştığı Istanbulda bugün on bine yakın vasıta bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • m nda söylenenler "Cemal gider,Kemâl seninle kalır!Güzeller âdeme ok iş ederler;soyarlar akıbet derviş ederler!güzelliği gibi iki kısımdan mütalâa etmek yerinde olur.Vücut güzelliğini ölçüp biçmek güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1951
  • Balıkçılık endüstrisi lürk-Alman sermayesinin iştirakiyle bir endüstri kuruluyor Yakında şehrimizde Türk Alman sermayesinin iştirakiy le bir balıkçılık endüstrisi ku rulacaktır.Bu hususta Alman sermay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • sj nin eseri olan şahsiyet çen ocak ayında sınaî seforterliğe I112 vermeği krrcı'rlagtiian Amerika bu işin i cşmat ikinci Dünya Harbin ae «Harp imalâtı» riyasetini üt:eden,Charles Wilso.i'un getirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Sarol'tuı beyanatı [Baştavafı Birincide] nazarında hâiz oluuzu büyük itibar ve itimadın tezahürünü göstermesi itibariyle çok manâlıdır.Karşımıza çıkan lıer ilci parti İstanbul seçimlerine bilhassa dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Yugcslavyanısı durumu Belgrad,16 A.A.Bu sabah tertip edilen bir basın konferansında demeçte bulunan İngiltere Ticaret Bakanı Sir Hartley Shawcross «Yugoslavyanın kuvvetli,bağımsız elmasını» temenni ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • İ randa buhran [Baştcrrafı Birincide] toplant'da bulunduğunu gazete,çilere bildirmiştir.JPatimî basın konferansında sözlerine devam ederek; Ordunun;jand'arma ve p lisin herhan gi bir ihtimale kaışı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Yunan Kabinesi Venizelos bir koalisyon lıü kûmetı kurabilmek için uğraşıyor Atina,16 A.A.Siyasî çevrelerden bilidiriîdiğine göre Başbakan Venizelos,Liberal re?Merkez Partilerinden mürekkep bir koalisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Ottawa Konferansı [Bastarafı Birincide!Aeheson bu gizli toplantıda Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı yüksek kumandanları emrindeki kuvvetlerin âcil ihtiyaçlarını açıkça belirtmiştir.Aeheson doğrudan doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • a pi manevralar Bugün b?ş9ıyac3ik olan manevralarda Gl.Eisenhower hazır bulunacak Hanovra,Almanya,16 AP)Atlantik Paktına dahil 7 memlekete mensup kuvvetlerin yarın başlayacak olan Son bahar manevralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • ezici D.P.ara seci bir [Baştctrafı Birincide] dar burada kalmıştır.Şehri mizde bulunan Bakanlarla D-P.milletvekilleri ve parti ileri gelenleri seçim neticeleriyle çok yakından alâkadar ol-33 uslardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • rede çok şiddetli savaşlar cereyan Müttefik kuvvetleri dün stratejik ehemmiyeti haiz iki tepeyi ele ge çirdiler Korede 8 inci ordu karargâhı,16 AP)Do*u cephesinde nisbeten yavaş ilerleyen Amerikan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Bâr uçak iK9Z'Cl'SMİ Flagler,Colorado,16 AP)Burada yapılmakta olan hava gösterileri esnasında bir ufak uçağın yere düşmesi sonunda idlerinde 12 si çocuk ol mak Üz,ere seyircilerden 20 kişi ökı.üçtür.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • İstüv Amirliğindi veriien A s K e r t îIviirÇî û i «ıa n ı o î 200 ton ve 800 ton odun nakli uazarlıkla 25.9.Ö51 Sah günü saa' 11 de Trabzon As,Sa.Al,Ko,da ihalesi yapılacaktır.Tutarı 38,000 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Alman Alman kıtaları yalnız itendi vatanlarını koruyacaklar Dundee,Iskoçya,16 AP)İngiliz Harbiye Bakanı John Strackey bu aksam verdiği bir demeKte,Alman kıtalarının yeni teşkil olunan Avrupa ordusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Dün geceki deprem Evvelki gece saat 1.55 te şeh rimizde fasıla ile beşer saniye devanı eden şiddetli bir zelze le olmuştur.Dün gece saat 11 e kadar alınan malûmata göre şehir ve civarında hasar kayded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Tankla balık avcılığı Kde cephesi,16 A.A.Sehamehorn isminde bir Ame rikalı teğmen,Kore'de tankla balık avlamıştır.Düşman ara sisinde bir keşifte bulunmak üzere teğmen tankı ile bir ne hıri geçmiş,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Müsteşrikler Kongresi MiUetle:'arası 22 ine Müs teştikler Kongresi dün de saat 9 dar.itibaren çalışmalarına devam etmiştir.Bugünkü toplantıda eski Anadohı,Arap dili ve edebiyatı,din,Çin ve Janon filol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;rV Naci KARACAN Bu «8~hatla yazı işlerini 'dare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K,Gazetecilik Kolek'ir Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Stan v S-a seç silvl M D.P.adayları fBaştarafı Birincide] 1 cereyan etmemiş ve seçim ü-I zennde müessir olacak hiçbir ehemmiyetli vak'a kaydedil memiştir.Sayfiye mevsimi dolayısiyle seçimlere iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1951
  • Dünkü Eno sis Beşiktaş maçından enteresan bir em ve macıarı Fenerbahçe lAl^hteSitâ 4-0,Beşiktaş Enosisi 2-1 mağlûp ettiler Cuma günü başlanan Gaze teciler Cemiyeti kupası maçlarmda,dün Fenerbahçe Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Zamanında tedbir almıyan,birçok kazalara yol açar.Meselâ gözlerinizi korumak için tedbir almadığınız taktirde,kısa bir müddet sonra,yorgunluk,baş ağrısı ve asabiyet gibi hallere maruz kalırsınız.Gözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 585 ton Sığır eti açık pazarlıkla 19/9/951 ve 3/10/951 günleri saat 11 de Selimiye As.Sa-Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 877,500 Lira olup geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • İnşaat İlânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 işletmemizin Çatalağzmda saptıracağı atölye binası amenajeman,kanal ve fosseptik inşsatı kapalı zarf usulü vi vahidi fiat esasile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Beşkaı lığınd n:a Jı Dolmabahçe Mithat Paşa Stac'yomu duhuliye kısmın-ÎLl^ f b?t°1n kademe İşleri vahidi fia* esasına göre v» kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Aydın Defterdarlığından da aç* eksiltmeye konulmuştur.ğ "Umm-miirL^L^^ şartnameler her gün iş saatlerinde Mini_kmlak servisinde görülebilirihalesf^sı7,9,951 tüteri itibaren 20 gün müddetle olup pılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Müdürlüğünden 1 Denizli Muğla yolunun 67 450—73 700 km.leri arsında bulunan 10 adet menfez inşaası olup keşif bedeli 58304,55 liradır.2 Eksiltme 28/9/1951 cuma günü saat 11 de Yollar 2 nci Bölge Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaların içme su pıojeleri yaptırılacaktır:Kasaba adı ili Tahinini,bedeli Geçici teminatı Bayat Afyon 3.G00.225.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacaktır İller Bankasından Tesisin isler Geeici teminatı halde keşif be TL.Nev'i Kasaba adı deli TL.EultanLisar 90.730,91 5.787,Dizelli şeb.Ortaklar 130.786,14 7.790,Keçiborlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Ankara Jandarma Satınalma komisyonundan ArJtara J.Subay Tatbikat ve As Subay Okulları senelik İhtiyacı için kilosıîua 185 kuruş fiat tahmin edilen 20 ton koyun ve 110 kuruş,fiat tahmin edilen 5 ton sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Dizel Elsktrojan Grubu Satın Alınacaktır İSler Bankasından 1 Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 135 150 beygirlik komple dizel elektrojen grupu satın alınacak ve santrala monte ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1951
  • Betonarme Köprü yapım KarayoSIarı Genel Miidürltiğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Elâzığ Çemişkezek yolunda Murat nehri üzerinde betonarme Avşan köprüsü yapımı olup keşif bedeli 476.843.50)dört yüz yetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4