Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Atlantik Paktına J0\ytar süren uğraşmalar.rr\dan,zorlamalardan sonra Atlantik Paktına girmek teklifimizin Amerikanın yardımiyle.nihayet kabul edilmek üzere olduğu anlaşılmaktadır.Gelen haberlere bakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • F umu MÜSTAKİL SİY A S İ G A 2 E T E 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahif e olarak intişara başhyacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Güreş seçmeleri Ekim ayı başy-da Iskenderiyecİe yapılaoaık güreş müsabaka lanna katılacak b)millî takımı seçme müsabakaları dün sona ermiş ve aşağıdaki güreşçilerin kampa alınması kararlaştırılmış tlT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • tf w ftim açılan müsteşrikler kongresi nde bir konuşma yapan Fuat Köprülü ve Kongreye iştirak eden delegelerden bir kısmı Müsteşrikler kongresi dün açıldı Dışişleri Bakanı Köprülü,bir konuşma yaparak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Uilde araseçimlerine bu sabah başlanıyor Seçimlerin kanunî hükümler çerçevesi içinde ve serbestçe yapılması için bütün tedbirler alındı II seçim kurulu dün bir beyanname yayınladı Bu sabah saat 9 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Norveç,Türkiye ve Yunanistanın Atlantik Paktına âza olarak girmelerine muhalefet etmiyecek Ottawa,15 AP)Bugün Ottawarda başlayan Kuzey.At,lantik Paktı teşkilâtı Dışişleri Bakanları toplantısında bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Gecen seçimlerde bir vatan daş reyini kullanırken 30 C.H.P.IIbeyannam dağıtırken yakalandı o-İçinde U3us muhabirinin de bulunduğu sanıklar,seçimleri müteakip yargılanacaklar Ara seçimleri için kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.09.1951
  • Kurban bayramı Şehirde büyük bir neşe içinde kutlandı Kurban Bayramı dün akşam sona ermiş ve bütün Müslüman lar 4 gün süren bu mübarek bayramı büyük bir neş'e içinde geçirmişlerdir.Havaların güzel geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.09.1951
  • Bursa Valiliğinden:1 Havadan fotoğrafla harita alınması için lüzumlu olan ve keşif bedeli 39845 lira olan yedi kalem çeşitli fotoğraf malzemesi satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Ordu ili Defterdarlığından 1 Ordu ili Hükümet Konağının an bahçesinin tanzimi,parke duvar,şap ve sair işlerin yapı'm;sı işi 11.9.1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık tksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Meraklı konular devreden harp gemileri o-Dünya andık kongresi Prenses Elizabeth'in Başkan Trumani ziyareti Koreye yardım Şimal Kutbunda uçuşlar Mükâfat kazanan film Ziraî hamleler Donanma uçakları Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • HALKA Sivrisineklerin istilâsına uğrayan bir mahalle Naklibent'de oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mele tubu aynen aşağıya alıyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz^ Ben Naklibent'de oturmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • ı piyangoda ka numara Dünkü keşidede kazardan numaraların listesini neşred Millî Piyango dün Ankarada çekilmiştir.Kazanan numaraların tam listecini bildiriyoruz,100.000 Lira kazanan numara 324584 Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Bayındırlık Bakanlığı Adana Su işleri 6.cı Şube Müdürlüğünden EKSİLTMEYE KONULAN İŞ 1 Seyhan yan dereleri işidir.2 Bu işin keşif tutarı fiat birimleri esası üzerinden 310,123 lira 97 kuruş olup muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Dışrls i r,aıanljğından Garbî Ainıanyada tasfiye 'halinde bulunan İthalât ihracat Ajansı JEIA)ile aktedilmiş olup 30 F^'lül 1950 de henüz yürürlükten kalkmamış ve hükümleri bu tarihe kadar tarnsmiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden İstanbul Üniversitesinin mu htelif fakülte ve okullarına öğrenci kayıtları 17 eylül 951 pazartesi günü başlayıp 15 ekim 951 pazartesi günü saat 17 de sona erecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Szmir Belediye Başkanlığından 1 Belediye Kimynhane binasmjn ikmâl inşaatının yaptırılması işleri Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfh eksiltmeye konulmuştur.Keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Sağlık cüzdanlarının temin ettiği gelir Esnaf derneklerine büyük bir gelir kaynağı temin eden «saîjJıK cüzdanları» meselesi hal yoluna girmiştir.Bilindiği üzere 1947 yılma kadar esnafın sağlık cüzdanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Işıklı işaret kuleleri Bugüne kadar yapılan tecrübeler müsbet netice verdi ğinden,şehrin muhtelif semtlerine yeniden ışıklı işaret kuleleri konacaktır.Kararın tatbikma yakında geçilecek ve ilk olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Otomobil ve buz dolapları Eu yaz içerisinde memleketimize 1200 kadar otomobil ve 14,000 adet buz dolabı ithal eriilırJstir.Otomobillerin çoğu Anadolu da kullanılmaktadır.Buz dolanla rı İBe büyük şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Altın fiaiları bir miktar daha yükseldi harici altın piyasasında bir hayli hararetli muameleler olmaktadır.Bayram olmasına rağmen pi yasa canlılığını muhafaza et-r.iş ve bir hafta evvel 38,65 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Yeni yıl pamuk rekoltesi çok yüksek "Ru seneki pamuk mahsulünün şimdiye kadar Türkiye'de erİFİlmemiş bir rekor teşkil etmesi beklenmektedir.Takriben bu yıl müstahsilin eline sadece pamuktan 1,000,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Seyrüseferi güçleştiren binalar istimlâk ediliyor Evvelce verilen bir karar gereğince seyrüseferi güçleştiren ve dolayısiyle kazalara sebebiyet veren dar geçit yerlerinin istimlâkine başlanacak tırilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Milyonluk suistimal Bir subayla bir müteahhit daha tevkif edildi Bir müddet evvel İstanbul Dei-iz Komutanlığı yollama dairesinde mühim bir yolsuzla!hâdisesine el konulmuş ve bir milyon lirayı zimmetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • İnşaat Hânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 işletmemizin Çatalağzında yaptıracağı auölye binas amenajeman,kanal ve fosseptik inşsatı kapalı 3a"f usuii.i ve vahidi fiat esasile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Koca katili kadın İT yaşında bir kadın kocasını öldürmek sııçiyle tevkif edildi Neciâ Koyunlu adında 17 yaş larmda güzel bir kadın kocasını öldürmekten sanık olarak tevkif edilmiştir.lâdisenin tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • SuJfanahmette Bizans saraylarına ait temel taşları bulundu Sııltanalımetteki Adalet Sarayının yerinde hafriyat devam etmektedir.Bir kaç hafta evvel Binbirdirek altına kadar uzadığı görülen galerinin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Üç yankesici suç üstü yakalandı Pangaltıda tramvay durağın dı Mehmet Ali adında bir tacirin parasını çalan İsmail Peh livar admda bir yankesici kaçarken yakalanmıştır.Diğer taraftan Sirkecide Ay demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Lü'man memleketimizden arpa ve darı istiyor Sun «ünlerde Lübnandan za bire üzerine talepler başlamış-T Bu arada Lübnandaki bir fir im,M:sır ve Trieste için 1000 500 Ioîu arpa,300-5000 ton çav iar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • üniversitede kayıtlara yarın sabah başlanacak İstanbul Üniversitesinin muh telif dallarına yazılacak talebe kaydına yarından itibaren başlanacaktır.Bu hususta Üniversitede gereken hazırlıklar tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Lise tali sili 12 yıla çıkarılıyor Lise tedrisatını 12 yıla çıkaracak kararname bu sene tatbik edilecektir.Bu sene üç dersten kalan talebeler de 12 nci seneyi okumıyacak ve sadece bu üç dersten imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.09.1951
  • Sıhhî bahisler inek sütü ile bedenen çocuklarm,anne sütü ile beslenenler Nisbetle ölümleri 4 misîi fazladır.Derliyen:Deniz Safi DÜMEJR Genç anneler,anne sütü hakkında tam bir bilgiye sahip değildirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.09.1951
  • Ottowa konferansı 1 Baştcırafı Birincide] 2.Amerikanın teklifi üzerine Türkiye ile Yunanistanın Atlantik Paktı Birliğine alınmasına dair müzakere ve bu hususta muhtemelen kat'î bir karar verilmesi.3.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • îngilîcreye giden izcilerimiz Davetli olarak Ingilteıeye gitmiş olan dört Türk izcisi sehvimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Rusyadaki Türkler Yıllardır Besarabyada yaşayan Türk azınlığı Rusyanın ic.kısmına sürülüyorlar Londra,15 A.A.Buradaki iyi haber alan kaynaklardan Öğrenildiğine göre,uzun zamandan beri 'hıristiyanhğı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Almanyada yap manevralar Dan sabah şafakla başlayan manevralara yüz bin kişilik bir kuvvet iştirak ediyor Berlin,15 Nafen)Batı Ahrunyadaki müttefik işgal kuvvetlerinin büyük sonbahar manevraları bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Titonım kanaati Dün 30 bin kişi önünde konuşan Tito yeni bir harbin kopacağına inanmıyor Belgrad,15 A.A.Hersek'cie Mostor'da 30 bin kişi önümde konrşan Mareşal Tito demiştir ki:Harbin olmayacağını sÖy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • 17 İlde ara seçimlerine bu sabah başlanıyor [Bastarafı Birincide] ler,müşahitlerden gayri kimselerin bu işpretleri taşıması yasaktır.4 Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü veya Valilikçe tasdikli gazeteci cü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Müsteşriklek konferansı TBastarafi Birincide] tim Bakanı Tevfik îleri,şehrimizde bulunan milletvekilleri.Üniversite rektör ve profesörleri hazır bulunmuşlardır.Prof.Zeki Velidî TogaıiVın,kongrenin açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Turhal Kazova İnek harası Müdürlüğünden Kurumumuz damızlıklarından elde edilen inek sütünden yapılma tam yağlı Edirne tipi I eyaz peynirlerden 6800)teneke 5.9.1951 gününden 25.9.1951 gününe kadar 20 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • bir jepp arabasiyle ve Halk Partisinin içindeki Zaman mat baasında basılan bu beyannameleri dağıtırlarken tesbit edilrnişier ve haklarında zabıt tutularak kanunî muameleye başlanmıştır.Dağıtılan beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mcvadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Ekmek,Et,Kuru Erzak vs Yaş ssbz3 alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa îş'etmes' Mubayaa Komisyonundan 1 İdaremizin Yedikule cer atelyesi personeli ihtiyacı için 1951 ^rıaiî yılı sonuna kadar satm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Siiıt8.SyJ.A'ay şamama Koni.aşkanlıjından %7 5 geçici Ciusi Miktarı Muhammen fi.Tatarı teminatı İhale İhalenin yapılacağı Ton Kilo Kuruş iSrit Lira Kur.Lira Kur.şekil gün s.t Sığır eti 50 00 85 00 425
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Erzurum Vakıflar Müdür!günden 1 Eksiltmeye konuln iş:Ulucami)in 951 yılı onarımına ait olup keşif bedeli 35550,52 lira geçici teminatı 2666,30 liradır.2 Eksiltme 20.9.951 Peışenbe günü saat 16 da Erzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • 1 Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshana yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ JST.A.A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 16.09.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • İçme su tesisatları yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktırı Kasaba adı Keşif bedel?Geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Zonguldak Valiliğjnnen 1 7-Yapılacak iş:Bartın sağlık merkezi ikinci kısım inşaatı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 işin keşif bedeli 146896 bra 71 kuruş ve geçici güvenine akçesi 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Konyada Et Kombinası ve Soğuk Hava Depoları İnşaatile Tesisat İsleri Eksiltme İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden t 1 Konya'da yaptırılacak et kombinası et kesim ve işleme loinassile soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Bilecik ili Daimi Komisyon Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan iş:Köy içme su işleri için demir boru alınacaktır.Borunun evsafı:1 Parmak kutrunda:9250 m.tul muhammen bedeli 275 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Bilcik ili Bayındırlık Müdürlüğjr(İ3R 1 Eksiltmeye konulan iş;Bilecik ilinde Söğüt-Nallıhan yolunda Sakarya üzerinde Çayköy köprüsünün betonarme olarak yapılması olup keşif bedeli tutan 176.490.30)yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Lolü Valiliği den 1 67352 lira 89 kuruş keşif bedelli Düzce ilçe merkezinde yapılacak olan ilkokul inşaatı kapalı zarf' usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltme 27.9.951 perşembe günü saat on beşte B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Kocaeli ili Daimî Komisyonu Başkanlığından 1 3.9.951 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 23122 lira 15 kuruş keşif bedelli İzmit Ishakçılır Köyü yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Beden Terbiyesi Istanbul Bölge Başkanlığından:1 Dolmabahçe Mithat Paşa Sfac'yomu duhuliye kısmında yapılacak beton kademe işleri vahidi fiat esasına göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuçtur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Kasaba içme Su tesisatı Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 22.342 20 lira keşif bedelli Selçuk içme su tesisatı şebekesi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 Geçici teminat 1.117,11 liradır.3 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • TÜRKİYE I İMAR BANKASI Kuruluşu 1928 Yeni Postane arkası,Aşirefendi caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Kömür taşınması İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1951 1952 kış mevsimi için kömür tevzi müessesesi depolarından alınacak kok,maden,linyit vesair kömürlerinin depolarımıza taşıma ve istif işleri 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Aydın Defterdarlığından Merkez ilçeye bağlı încirliova.Kucağı hükümet konağında yaptırılacak 15381 lira 47 kuruş kcşil* bedelli onarım işi açık eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait keşif ve şartnameler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • izmit Belediyesinden Keşif bedeli 19000 liradan ibaret olan istanbul caddesin deki paç meydanı dört yol kavuşağınin tanzimi ve parke tef-rişi.arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zari us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Adapazarı ağır bakım tamir fabrikası kanalizasyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 10577,41 Lira olup geçici teminatı 793,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Açık eksiltme ilânı ist.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa bulaşıcı hastalıklar hastahanesi kalorifer tesisatı onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 15977 lira 85 kuruştur.Eksiltme 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Çorlu BeLdiye Başkanlığından 1 184000 lira bedeli keşifti kadınlar havuzu suyunun tasdikli projesi gereğince kasabaya getirilmesinin fennî konturolu için bu işlerden anlar tecrübeli bir su mühendisi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Muğla Defterdarlığın,an i Gökova uçak alanında mevcut tahminen üç yüz yetmiş altı ton demir çubuklu tel kafesin kilosu yirmi beş kuruştan lama demirinin kilosu yirmi kuruştan,bağlık kalem demirinin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Meşhur Çatalca Panayırı Trakyadaki panayırların sonuncusu olan Çatalca Panayırı)mevkiinin uygunluğu,ve erbabı ticaretin yüzünü güldürücü alış verişlerin çokluğu ile bütün Trakya dahilinde ün alan hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Muhtelif 19 sokakta yaptırılacak olan adî kaldırım inşası 4.9.1951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuştur.2 Yaptırılacak kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Tunceli Valiliğinden 1 Tunceli II merkezinde yapılacak 17175,69 on yedi bin yüz yetmiş beş lira altmış dokuz)kuruş keşif bedelli Tavla binasının tâdil edilerek Sanat Okulu haline getirilmesi işi 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.09.1951
  • Kastamonu P.T.T.Müdürlüğünden 1 Haftada karşılıklı üç seferli ve oto ile nakil şartlı Kastamonu inebolu postası bir ve üç yıl süreli olarak iki şekilde eksiltmeye konulmuştur.2 Bir yıllık postanın eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4