Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • LÜYET ıı 24 eylülde yeni ve mükemmel j şekilde çıkmaya hazırlanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Iran için ticarî abluka o-İngiltere İran hakkında müh m kararlar verdi 'Londra,11 CAP.ingiltere,İranın,sterlihgi dolara tah vil hakkını geri almış ve İran İngiliz petrollerinden İrana verilen kârı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • jEto sir* Sahaflar çarşısı inşaatı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gö kay dün gazetecilere yeniden yapılmakta olan Sahaflar Çarşısı hakkında geniş izahat vermiştir.Yukarıdaki resimde Vali vo gazeteciler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Dün bir basın toplantısı yapan P.iJ Başkanı Mükerrem Sa ro!gazetecilerle bir arada Dr.Mükerrem Sarolun dünkü mühim demeci "Dürüst bir muhalefet yerine bozguncu ve tehlikeli bir yola dökülen dünkü ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • D.P.nin büyük mitingi Bugün saat 16 da Taksimde bir miting yapılacak DP.İstanbul îl teşkilâtı bugün saat 16 da Taksim meydanında muazzam bir mi ting yapacaktır;Bütün ocak,bucak ve ilçe teşkilâtlariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Gl.Yazıcının bir beyanatı Tugay Komutanımız bir kızıl taarruzunu muhtemet görmüyor Kore Tugay Komutanımız Tümgeneral Tahsin Yazıcı Kore.cephesi,11 AA.Afp muhabirine bugün beyanat ve_nen Türk Savaş Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • i di I1C eçim kampanyasını takip etmek üzere gazetecilerin Anadoluya dağıldıklarını görünce,kalktım,Ankaraya gittim ve caddenin bir gedik,lisi olarak ara seçimlerinin en hararetli üç gününü,parça parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • S o Üçlerin İ içtimai W ı ^Âcheson Kore içini İ yeniden asker I Bstüyesak Vaşington;11 AP.Batılı üç büyükler Dışişleri Bakanları konferansı dün Vaşingtonda açılmıştır ve Birleşik Amerika Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Adrea:Nuruoımanlye Türbedir Sokak No:18 î S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET Istanbul YIL:2 SAYI:482 Posta Kutuau 4 9 2 TELEFON 29614 FİYATI 10 Kurug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Bugün ara seçimleri mücadelesinin son günüdür g sert cevap ver BAŞBAKAN AJENDERES DİYOR Ki:W\l\"Bütün hayatı boyunca vatandaşın reyi ile istihza etmiş oıan,dört sene seçilmediği halde cumhurbaşkanı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1951
  • Bayramınız kutlu olsun Bugün mübarek Kurban Bayramıdır,Bu münasebetle dün şehrimizde büyük bir canlılık hükürr sürmüş ve halk bayram hazırlıklarını tamamlamak üzere çarşı ve pazarları doldurmuştur.Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1951
  • Dr.Mükerrem Sarol'un dünkü mühim demeci "Dürüst bir muhalefet yerine bozguncu ve tehlikeli bir yola dökülen dünkü iktidarın bugünkü çehresinde değişmiş hiç bir şey yoktur,TBastarafı Birincide!teessürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • DENÎZ GEZİNTÎSt if Türkiye eski muharipler bir.ligi 15 eylülde bir deniz gezintisi tertip etmiştir.BALO fa Vilâyet göçmen komitesi kadınlar kolu bu ^ece,Suadiye Plaj gazinosunda hasılatı tamamen göçn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Kastamonu P.T.T.Müdürlüğünden 1 Haftada karşılıklı üç seferli ve oto ile nakil şartlı Kastamonu inebolu postası bir ve üç yıl süreli olarak iki şekilde eksiltmeye konulmuştur.2 Bir yıllık postanın eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • İzmir Yol r 2 rci Bölge Müdürlüğünden 1 Izmir Bergama yolunun Km.35+886—58+285 arasında,san'at yapılan M olup keşif bedeli 49972.39 liradır.2 Eksiltme 3.10.1951 Çarşamba günü saat 11 de Yollar 2 nei B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Meşhur Çatalca Panayırı Tıskyadaki panayırların sonuncusu olan Çatalca Panayırı)me\'kiinin uygunluğu ve erbabı ticaretin yüzünü güldürücü alış verişlerin çokluğu ile bütün Trakya dahilinde ün alan hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Çavdar satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 20.000 bin ton çavdar satışı hakkında gazetelerde neşredilmekte olan ilânda gösterilen teklif verme müddeti araya bayram tatilinin girmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • istanbul İkinci icra Memurlu,ğundan;951/2488 Bursa Odunlu büyünde Ali Cihat KatırcıoiUuna:îstanbulda Namık K:'ırcıoğluna Bursa asliye hukuk yargıçlı,ğınm 25.12.950 gün ve 506/1078 sayılı ilâmiyle borç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Mesnetsiz isnatlar Sevgili vatandaşlarım,Hain:Partisi genel başkanı,siyasî ve idarî baskıdan,vatandaşlara eşit muamele yapıl madığuıdan,hükümetin bir partizan zihniyetiyle hareket etmekte olduğundan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Dış politika Dış politikamıza gelince:İktidara geldiğimiz günden beri takip etmekte olduğumuz dürüst ve kararlı siyaset,dostlarımıza,emniyet ve memleketimizde gözü olanlara çekinme Hissi telkin eden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Ekmek,E',Kuru Erzak ve Yaş ssbzı ahnca c Devlet Demiryolları Haydarpaşa İşletmesi Mubayaa Komisyonundan 1 İdaremizin Yedikule cer atelyesi personeli ihtiyacı için 1951 malî yılı sonuna kadar satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan Sivas yol ayrımı Muncusun Felahiye yohınun 0 000 11 182 kilometreleri arasında blokaj şo;e ve köprü tahkimi işi.2 inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Kurban Bayramı münasebetiyle YAPI ve KREDİ BANKSI Çarşamba,Perşembe ve Cumartesi günleYi kapah olmaktır.Yalnız Cuma günü Bütün Şube ve Ajanslarımız müşterilerimizin Irizmetr-ndedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Törende bir konuşma yapan Vali Gokay,Istanbulda alâyiş,siz ve gürültüsüz bir imar hareketi vardır dedi Belediyece yeniden inşası mü-teahhide ihale olunan Beyazı camü yanındaki Sahaflar çarşısının ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Ktfftıür Hatlarının yükseltilmesine müsaade edilmiyecek Şehir yakacak ihtiyacı üzerinde Belediyece ehemmiyetle durulmaktadır.Kok kömürüne yapılan zamdan mangal kömürü ve odun satıcılarının istifade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Bir otobüs,tramvay işçisini yaraladı Hayrettin Akçay idaresine deki 3066 plâka numaralı Karni otobüsü,evvelki gün Çenberlitaştan geçerken,Tramvay idaresinde makasçılık yapan Mehmet Deniz'e çarpmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Bir kadın intihar etti Samatyada Ali Tahir mahallesinde 10 numaralı evde oturan,Mcmiş Turan adında £enç bir kadın,evvelki gün bitişikteki 12 sayılı evin bahçesindeki 30 metre derinliğinde bir kuyuya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Yeni yıl zeytinyağı rekoltesi Bu yıl zeytinyağı rekoltesi 50,000 tonun üzerindedir.Elde mevcut stoklar da 12,000 ton kadardır.Diğer nebatî yağların da bu sene rekolteleri yüksektir.Elde mevcut nebatî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Altın Hatları yükseliyor Anı.doludan istek qok olduğun d-ın altın fiatlan ve bilhassa köylünün tuttuğu Reşat altını evvelki ün 40 liraya ka dar çıkmıştır.Geçen hafta Reşat 38,60 rad delerindeydi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • HALKİN Sarı Renkli Sular Davutpaşada oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dik katiin çekeriz;Davutpaşa semtine su Bakırköydeki artezyenlerden gelmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Eroin şebekesi Memurlar otomobilde satış yapan sanıkları suç üstü yakaladılar Emniyet 2 nci şube kaçakçılık bürosu memurları yaman bir eroin imalci şebekesini yakalamışlardır.Galata,postahanesi vezned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • Başbakanın radyo konuşması olarak ne suretle kullanmış olduğunu burada tasvir ve izaha lüzum görüyoruz Diğer taraftan Demokrat iktidarın vatandaşları mızın şahsî ve içtimaî hayatlarına getirdiği emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • 15 aylak icraatımız Sevgili vatandaşlarım,îlk önce 15 aylık Demokrat Parti iktidarından sonra mem leketin bugünkü manzarasına çok süratle bir göz atmak yerinde olur.Henüz aylarla sayılan iktidar devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 12.09.1951
  • İktisadî vaziyetimiz iktisadî vaziyetimize gelince:Emsali görülmemiş bir gelişme devresine girmiş bulunduğumuzda şüphe yoktur.Her koldan istihsalimiz hayret verici bir hızla artmakta iç ve d?ş ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1951
  • Samet Ağaoğlunun Aydındaki nutku [Baştarafı BiruıcideJ Aydın,11 Milliyet)Bugün binlerce Aydınlının il hudutlarından itibaren coşkun tezahüratı arasında şehrimize gelen Devlet Bakanı ve Başm bakan' Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Vâftier meselesi Bundan sonra Samet Ağaoğlu,muhalefetin eürümüş bir sakız gibi ağzında gevelediği vaadler mevzuuna temas etmiş,i akam ve istatistiklerin susturucu delili ile bu iddiaları da kökünden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Gk Yazıcının bir beyanatı [Bastarafı Birincidel ateş kudretini iyice anlamışlar,dır.Son günlerde mahdut hedeflere karşı yapılan hücumlarda tak viye kuvvetlerinin ateşe karşı gösterdikleri fevkalâde mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Mühim mülakat Cevat Açıkalın dün İngiliz Hariciye müstesariyle görüştü Londra,11 AP)Türkiyelim Londra Büyükelçisi Cevat Açıkalın bugün İngiltere Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest Davies'i makamında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • İktidar ile Başmakaleden dt.vam devralmıştır?Dulu hazinelc-r devir almış da onları script er iren kötü mü kullanmıştır.Her ta.hada yetişmiş mükemmel ihtisas kadroları devralmış da onları yerlerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Yugoslav Yugoslav Başkanı Mareşal Ti elini uzattığını Spilt,11 A.A)Denizciler bayramı münasebetiyle bir nutuk söyleyen Mareşal Tito,italya'ya elini dostça uzattığını ilân etmiş,Yugoslavya'nın maziyi u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Karaosmanoğlumm nutku "Bastarafı Birincide] Aydın,11 Milliyet)Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmauoğlu'nun hitabesi şudur:Sevgili Aydınlılar,sevgili kardeşlerim,Kederli günlerinizde olduğu gibi sevinçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Yol yaptırılacak Istanbul Beyoğlunda Kalafatçılar caddesi ve Buğulu sokanının parke kaldırım inşaatı 51.869.20 liralık keşfi çevresinde 4 ekim 951 perşenba günü saat 15 de Istanbul Divanyolunda Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • i Dışifleri bakanlığından Garbî Almanyada tasfiye halinde bulunan İthalât İhracat Ajansı JEİA)ile aktedilm'ş olup 30 Eylül 1950 de henüz yürürii'ik-ten kalkmamış ve hükümleri bu tarihe kadar tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Rusyadaki İslâmlar Rusya da bulunan milyonlarca Müslüman Ruslastırılıyör Vaşington;11 A.A)Va* şington Post'a YYakın Doğudan gönderilen bir makaleye göre,Tiflis,Buhara,Taşkent ve Sovyetler Birliğinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Tunceli Valiliğinden 1 Tunceli İl merkezinde yapılacak 17175,69 on yedi bin yüz yetmiş beg lira altmış dokuz)kuruş keşif bedelli Tavla binasının tâdil edilerek Sanat Okulu haline getirilmesi işi 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Bilecik ili Bayındırlık Müdürlüpiiden 1 Eksiltmeye konulan is:Bilecik ilinde Söğüt-Nallıhan yolunda Sakarya üzerinde Çayköy köprüsünün betonarme olarak yapılması olup keşif bedeli tutan 176.490.30)yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Muğla Defterdarlığın an 1 Gökova uçak alanında mevcut tahminen üç yüz yetmiş altı ton demir çubuklu tel kafesin kilosu yirmi beş kuruştan lama demirinin küosu yirmi kuruştan,bağlık kalem demirinin kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • Kömür taşsnmasB İstanbul Üniversitesi Uğun den 1951 1952 kış mevsimi için kömür tevzi müessesesi depolarından alınacak kok,maden,linyit vesair kömürlerinin depolarımıza taşıma ve istif işleri 28.IX.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 12.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden yerilen As k e i" i K ıf a a İ rI â rila r i 585 ton Sığır eti açık pazarlıkla 13/9/951 ve 3/10/951 günleri saat 11 de Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutarı 877,500 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Konyada Et Kombinası ve Soğuk Hava Depoları İnşaatile Tesisat İsleri Eksiltme İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel M üd ür B üğ ünden 1 Konya'da yaptırılacak et kombinası et kesim ve işleme binassile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Hid o-elektik tesisatı Yaptırılacak İller Pa-kasından 1 Konya ili hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yeıköprü mevkiinde kurulacak hidro-eiektrik tesisatı için fennî Şartnamesinde yazılı evsafa uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaların içme su pıojeleri yaptırılacaktır:Kasaba adı İli Tahmini bedeli Geçici temi Bayat Afyon 3.000.225.Çiftli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Teknik Okulu Müdürlü" ün fon Cinsi Forma adedi Tahmin bedeli ilk teminat Lira Lira Fizik kitabı basımı 25 T125 160 Yıldızdaki okulumuz ihtiyacı olar bir kitabın baskı işi şartnamesine göre 5/X/951 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • ANKARA 8.28 Açılış ve program 8.30 M.S.Ayan,Haberler ve hava raporu 8.45 Müzik:Sabah müziği Şarkılar)9.10 Günün programı 9.15 Müzik;Yurtta Bayram Bayram havaları)Yurt tan sesler korosu)9.45 Müzik;Neş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • istanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığından;951/629 Dâvac;Saadet Çetin Köp.ülü tarafından Fatih Çarşamba Meh metağa camii sokak 12 No.da oturan kocası Sırrı Çetinköprülü aleyhine açılan boşanma dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • 950/1216 İstanbul Belediyesi tarafından Ester Bülbül aleyhine açılan alacak dâvas nın yargılanmasında.Tophane Kadirler yokuşa 66 No da oturan Ester Bülbülün adresinin meçhul olduğu zabıta tahkikatında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurlu,ğundan:951/2929 Bi:borçtan dolayj mahcuz olup satılmas na karar verilen demir kasa 5 çekmeli yazıhane.sedefII sandalye,3 çekmeli yazıhane,halı.50 adet müstamel çuval ve 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan:950/5535 Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen bir adet bronz karyola altı parçadan ibaret oda takımı 17.9.951 Pazartesi günü saat on ikiden on tıçe kadar L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan;950/4305 Mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet Filips markalı beş lâmbalı iş'er radyo ile iki küçük halı seccade 20.9.951 tarihine müsadif Perşembe günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Beyoğlu 2 nci Sulh Hukuk Yargıçlığından:Istanbul Belediyesi tarafından Alegıa Bülbül aleyhine açılan alacak dâvasının yargılanmasında Tophane Kairler yokuşu 66 No.da oturan Alegra Bülbül namma çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Zor.guld k V lilgin on 1 Yapılacak iş:Bartın sağlık merkezi ikinci kısım inşaatı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 işin keşif bedeli 146896 hra 71 kuruş ve geçici güvenme akçesi 8594
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Ankara Sul r i'a esi G.nsI IVSüdUi lüğü iden 1 idare ihtiyacı için muhtelif kuturda 13)kalem Font özel parçası teklif alma usuliyle anbar teslim mubayaa edilecektir.2 Ellerinde mevcudu olup vermek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Erzuru yi Vakıflar Miidürl günden 1 Eksiltmeye konuln iş;Ulucami)in 951 yılı onarımına ait olup keşif bedeli 35550,52 lira geçici teminatı 2666,30 liradır,2 Eksiltme 20.9.951 Perşenbe günü saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İMREN-BAYLAN Çikolata ve Şekerleme Fabrikası Muhterem dost ve müşterilerinin Bayramını kutlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • İçme su tesisatları yaptırılacak İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminatları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Kasaba adı Keşif bedeli Geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Türkiye İş Bankası 1951 de Tasarruf Hesapları arasında 4 üncü ve 5 inci İkramiye Çeki işleri 1 Kaşımada 2 Bahçeli EV 28 Aralıİc'da 3 Bahçeli EV ve çeşîSSî para ikramiyeleri EV'lerin Veraset ve intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Erciş 10.Syy,J.A.Saiınalma komisyonundan Cinsi Miktarı Mııhamnîen Tutarı Geçici İhalenin İhalenin yapılacağı Kilo gr.fiîiti teminatı şekü tarih sa.Lira kış.Lira kr.Lira kr.Sığır eti 70000 kg.80 56000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Sii,t8.SyJ.A ay salmalma Kom.Başkanlığındaı %7,5 geçici Cinsi Miktarı Muhammen fi.Tutarı teminatı lhî*le İhalenin yapılacağı Ton Kilo Kuruş Sut Lira Kur.Lira Kur.şekli gün saat Sığır eti 50 00 85 00 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • ¦1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı mçvadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden:Tamamının tasarlanmış değeri 205712 lira 50 kuruş geçici güvenmesi de 23071 lira 25 kuruş olan" 5» kalemde 112 ton 750 kilo Bezir yağı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci TCÂRACAN Bu nüshada y"?j işlerin:ir'a.I re eden:Faruk.DEMÎRTAŞ N.A A.N.K,Gazetecilik I Kolektif Ortaklığı Matbaası ımıııı mt mili tHmt&*m0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4