Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • i v f rt t r-Vaşingiondâ,yapılacak toplantıda,Batı Almanyanın kendi saf hırına alınması meselesi bir karara bağlanacak Vaşington,9 AP)3 batılı büyük Dıgişleri Bakanı yarın burada yapacakları toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • DUn imzalanan emniyet andlaşm ısına göre,Amerika Japonyadaki kara ve deniz kuvvetlerini muhafaza edecek San Francisco.9 AP.Sulh andlaşmasiyle müttefik işgali & na erdikten sonra Japonyada Ve civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Uçan otomobil I Nevyö-rk;9 Nafen r Amerikan uzmanları;hem karada giden hem de uçan yeni bîr otomobile uzun zaman işini aramışlar ye nihayet «Jeep» ve kelimelerini birleştirerek Fllep)yapmışlardır.Fle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Sinemada arbede Dün gece.Azak Sinemasında 8-lfl.kişi birbirine girdi Dün gece saat 23,30 sıraların da Gedikpaşadaki Azak sinemasında mahiyeti anlaşılamı-yan bir meseleden 8-10 kişi san dalya ve bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • or&d€ düşman tahşidate Or:j£ Kızılların yeni bir taarruz için hazırlandıkları bildiriliyor Karede 8 inci ordu karargâhı,9 AP.Batı Kore cephesinde kızılların 3 yeni ztrhu tümeni htt,lunduğuna dair bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • MÜŞTAKI L SİYASİ GAZETE I" r 24 E ü I P a z a r t e 11 M r Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en la edip ve muharrirlerinin fıkra romanlariyle 6 ve 8 sahife oıaraK mtış^ En zengin mündericatla ve mükemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Yunmıistanda dün Tapılan seçim lere Icat propaganda afişlerin okuyan bir merakİt umumi Seçime katılan 8 parti,Papagos'un "Yunan Topluluğu,partisine karşı mücadele için birleştiler Atina,9 AP.Bugün yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Attlee'nin kanaati t ı O,İngiliz Başbakanı silâhlanmanın harbe mâm olacağına inanıyor Londra,A.A.İşçi par tisinin tertip ettiği bir mitingde konuşan Başbakan Attlee,batılı devletlerin silâhlanma progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Izmir fuarındaki 9 EylUI kapısının uzaktan görünüşü Baştanbaşa donanmış bulunan caddeleri dolduran halk,zafer alayını uzun,uzun alkışladı.Bütün gece şenlikler devam etti İzmir,9,A.A.İzmir'in* kurtulur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Petrol ihtilâfı Iranın ültimatomu IHarriman vasıtasyile Ingiltereye verilecek Tahran,9 AP)Iran Başbakanı Muhammed Mu şaddık bugün Iran Parlâmentosunda verdiği de meçte hükümetin İngiltere ye ya yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Ottawa d a yapılan toplantılar Bu toplantıda Orta Doğu Ko mııtanlığmın tesisi meselesi için kafi bir karar alınmıyacak Nevyork,9 A.A.Siyasî kaynaklardan belirtildiğine g'6 re.Kuzey Atlantik Paktı Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1951
  • Menderes yarın şehrimizde bekleniyor 'in Mutki kazasının C.H.Ptan istifa etti.Dün de yerlerinde siyasî toplantılar muhtelif yapıldı Alı kara 9 Milliyet)Dün bir yurt gezisine çıkması beklenen Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1951
  • Dünya basınından Demirpertl spor anlayışı nedir?Demirperdeden dışarıya çıkan bir sporcu karşılaşmalarını behemhal kazanmalı aksi halde cezayı hak eder 11.j.tf ûıff»fTnf ıûnıtı numenin utanılacak birşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Cemiuet DENİZ GEZİNTİSİ Türkiye eski muharipler bir.ligi 15 eylülde bir deniz gezintisi tertip etmiştir BALO if Vilâyet gökmen komitesi kadınlar kolu 12 Eylül çarşamba gecesi Suadiye plaj gazinosunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Parasız yatılı olarak alınacak öğrenciler M;ilî Eğitim Bakanlığınca parasız yatılı olarak ortaokul ve liselere devam etmek isteyen öğrencilerin namzet kaydı devam etmektedir.Bu öğrencilerin kabul imti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Limanımıza gelen ithal malları Limanımıza geçen hafta için de gelen ithal mallan şunlardır:421 ton kereste,3 ton am pul,1500 ton çimento,51 ton oto lâstiği,101 ton pil,12 ton yazı makineleri,19 ton ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Batı Akdeniz seferleri kış tarifesi Batı Akdeniz-hattı yaz seferleri programı 12 ekim tarihinde Istanbuldan kalkacak postadan itibaren sona erecek ve kış seferleri programının tatbikine 2 kasımdan iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Yeni seyrüsefer kararları Seyrüsefer grafiğine aykırı lığı görülerek Galatasaray ve Avrupa pasajı ve Sahne sûi:ağı karşısında bulunan mahald e araba ve kamyonların istasyon yapmaları Belediyece yasak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Yumurta ihracatı devam ediyor Yumurta ihraç mevsiminin sona ermiş olmasına rağmen hâlâ bazı firmalar ihracata de vaır* etmektedir.Bilhassa ihracat Italyaya ya pılmais tadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Tedavüldeki para miktarı Türkiye Cumhuriyet Mer kez Bankasının neşrettiği son haftalık bültene göre tedavüldeki para miktsrı 51 milyon lira aitmiş ve yekûn 1.051,266,885 liraya baliğ olmuştur.Ayni bül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Üsküdar-Kadıköy halk tramvayları işçilerine zam yapıldı ÜciTÜtiar-Kadıköy ve havalisi halk tramvayları işçilerinin maaşlarından ayrı olarak almakta oldukları bilet başına beş paralık primin 8 parayp ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • îzmirdeıı dönen öğretmenler İstanbul Muallimler Cemiyeti Turizm Bürosu tarafından hazırlanan İzmir seyahati ne katılan otuz öğretmen bugün avdet etmiştir.Heyet İzmir maarif idaresi ve İzmir Öğretmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Yeni Belediye otobüsleri geldi Belediye tarafından Almanyaya ısmarlanan elli otobüsten 6 tanesi daha gelmiştir.Bu otobüsler fennî muayneleri ve kat'i kabullerini müteakip işletmeye çıkarılarak Nişan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Bu yîlki fındık rekoltesi Bu yılkı fındık rekoltesinin 90 bin tonu bulacağı anlaşılmak çadır.Mahsulün seçen yıla nazaran fazla olmasına rağmen fiatlarda düşüklük alâmeti mev cut değildir.Buna sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Kaç«ık inşaat takip ediliyor Son gönlerde kaçak inşaat usulüne müracaat edenlerin a^tmas?üzerine Belediye îmar ve Fen îşleri Müdürlüklerinin müştereken kurdukları kaçak inşaat kontrol ekipleri faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Bir filoranz îngiftereyi ziyaret edecek Yavuz kruvazörümüzle,Sul tacLisar,Demirhisar,Muavenet,Giresun muhriplerimiz ve Gür denizaltımız bu ayın sonlarında veya ekim başlarında Ingiîtereye bir dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • 53 denizcinin işine son verildi Eir müddet evvel yabaneı se ferdan dönen Yozgat ve Ödemiş şileplerinde külliyetli miktarda kaçak eşya ele geçirilmişti.Bu hâdiseden sonra zabitin ve mürettebat hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • İM kafadar kendilerini jiletle yaraladı Sabahattin Kahraman ve Enfg îlgin,adlarmda iki Siirtli kafadar evvelki gese Beyoğlun da Abanoz sokağına gitmişler dir.3 numaralı genelevde eskiden tanıdıkları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Manevî silâhlanma hareketi hakkında bir basın toplantısı Merkezi İsvicrede Gaux'da bulunan manevî silâhlanma hareketinin mümessili olan Franeiy J.Goulding ile Henry John Almand,Türk basın raensuplariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • llg'«l 6C »vr,y,HALKİN Orfoköy otobüsü Ortaköyâe oturan,Selmu Gönül adında bir okuyucumuzdan aldığımız bis mekr tupta ezcümle şöyle dt "ilmektedir;Ortaköyde.sabahlan 'vesaitin az olması büyük bir izdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Müsteşrikler kongresi Şehrimizde toplanacak olan kongre için yapılan hazırlıklar tamamlandı 15 Eylülde şehrimizde toplanacak olan Müsteşrikler kongre sinin hazırlıkları tamamlanmıştır.Kongreye katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Bankacın müdürü mi'Iî gelirin artmasının istihsalin artması ile mümkün olabi lecegini söyledi 1 Mart 1951 tarihinden itibaren faaliyete geçen Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasına bankanan kendi kaynaklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Sür milletvekilinin Hacca gittiği yalan Ankara 9,Milliyet)Bazı gazeteler Siird milletvekili Cemil Yardım'ın hükümet Arabistanda görülen veb« algını dolayısiyle Haeca gitmeyi menettiği halde Siirtten H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Yeni Marshall Plânı traktörleri geliyor Marshal plânı tatbik sahası na konulmadan evvel,yani 1548 senesinde Türkiyede iyi bir halde iki binden az traktör bulunmaktaydı.O zamandan beri C.463 Amerikan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • İz,m'.r Fuarındaki afiş hâdisesi İzmir fuarındaki Çekoslovak pavyonunda komünizm propagandası yapan mahiyette görülen afişler ve bundan doğan dâva Adliyeye intikal etmiş ve Asliye Ceza Mahkemesi görev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Adliye teşkilâtı kanun tasarısı Adalet Bakanlığı,adalet teşkil'âtımızı ilgilendiren bazı mühim mevzujar üzeıinde çalımaktadır,Bakanlıkça incelenmekte olan mevzular arasında Mahkemeler Teşkilât Kanunu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Maraşta toprak dağıtımı Maraş,9,A.A.Dün mer keze bağlı Eloğlu Bucağında 89 yerli ve 17 göçmen aileye 2266 buçuk dönüm arazi dağıtıTmıştır.ilimizde çalışan toprak tevzi komisyonu üç aylık bir çalışma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Kara,Hava,Deuiz Kuvvetleri Komutanlıkları kaldır i I iniyor Ankara 9 Milliyet)Islan bul gazetelerinde birkaç def:ı tekrarlanan ve dün de neşredilen bir haberde kara,hav;ı,ve deniz kuvvetleri komutanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Dr.Halım Alyot vazifeşinasa ayrıldı Ankara 9 Milliyet)Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot,iki aylık mecburî mezuniyetle va aif esin den ayrılmıştır.Umum Müdürlüğe Başbakanlık müsteşar mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Sadist bir garson Aksarayda bir evin bahçesine keçilere tecavüz etmek üzere ır.irea bir garson yakalandı Evvelki gece Aksaray halkını heyecana düşüren garip bir hâdise olmuştur.Aksarayda Önder caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Evvelki gece yapılan arama tarama Evvelki akşam 2 nci şube ekipleri tarafından yapılan arama taramada 25 uygunsuz kadın yakalanmış,10 muhabbet tellâlı hakkında kanunî takibata geçilmiş,55 kişi de bıça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Avrupa seyahatinden dönen öğretmenler Türkiye Muallimler Birliği tarafından tertip edilen ikinci seyahat,kafilesi dün memlekete avdet etmiştir.Heyet Fransada ve Italyada meslektaş zümrelerinden gördük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • İki kaptan kavga ettiler Balıkhane önünde Akyıldız motorunun kaptanı Hasan Birinci,oraya yanaşmakta olan başka bir motorun sahibi Ha-G2I1 Yargıner île münakaşaya tutuşmuş,ve motorunun yanı na sokulmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • İr mi i de sürülen sahte elli liralıklar Son günlerde,İzmir Fuarında,piyasaya sahte 50 liralıklar sürüldüğü tesbit edilmiş tir.Zabıta memurlarının yaptıkları araştırma neticesinde bu sahte 50 liralıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Oarüşşefakaya teberru edilecek kurbanlar Çarşamba günü başlıyacak olan Kuıban Bayramı münase betiyle piyasa canlanmış bulunmaktadır.Bu arada kr ?un satışları ile dükkânlardaki alış verişler de artmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • fşçi saaatoryomu hakkında bir cevap 24 Ağustos 1951 tarihli gazetenizde Dedikodulu bir hibe)başlığı altında çıkan yazıda İş^i Sigortaları Kurumuna Sanatory om yapılmak üzere Süreyya îlmen tarafından h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Seyrüsefer meseleleri polisi nasıl y İngilterede "Uçan Müfreze,diye anılan seyrüsefer polisi hususi şekilde gördüğü eğitim neticesi yetişir «Uçan Müfreze» adı,İngüterenin meşhur merkezî polis teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • öünyu muallimleri pedagoji haftası Merkezi Lozanda bulunan Dünya Muallimler Birliği,gelecek sene beynelmilel bir pedagoji haftası yapılmasını Tür ki.ye Muallimler Birliğine teklif eylemiştir.Önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Liseler 24 eylülde tedrisata başlıyacak Yeni ders yılının yaklaşması münasebetiyle Millî Eğitim Müdürlüğü okullara bir tamim de bulunarak,gereken hazırlıkların biran evvel tamamlan m asını istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Süreyya Paşa verem pavyonu inşa ediliyor îşçi Sigortaları Kurumu tarafından Maltepede yaptırılacak olan 300 yataklı «Süreyya Pasa Verem Sanatoryomu» nun inşaatı için gereken hazır hklar tamamlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • 9 ayda 8220 hasta müracaatta bulundu 1951 yılının başından bu güne kadar sekiz ay zarfında Sağ lık Müdürlüğüne 8220 hasta müracaat etmiştir.Bunlar hastalıklarına göre muhtelif hastahanelere yatırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • Bütün Türk milletinint ortaklaşa emeğinden doğmuş olan memleket havacılığının,biricik dayanağı halle yardımıdır.Kurban derilerimizi Türk Hava Kurumuna ba&ış-Iıyarak bu yardımı kuvvetlendirmeliyiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1951
  • İSTANBUL 12 57 A^ü'ş ve programlar ~f 13.00 Haberler 13.15 Mü*i» PD 13 45 Şarkılar.14.20 Dares müziği Pl)14.45 ve türküler 15.00 Kapanış 17.57 Ay.iiS ve programlar 18.00 Caz u^ ziği Pl)13.20 konuşma 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1951
  • ün yapılan hususi u tb o I maçları Düt:kü hususî maçt an bir görünüş Dün,Istanbulun muhtelif stadlannrta,1951-52 futbol mevsimine hazırlık mahiyetinde hususî futbol karılaşmaları yapılmıştır.Şeref sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Bulgar mahkûmları sürülüyor Viyana 9 Nafen)Sofya hapishanelerinde bulunan Bul gar siyasî mahkûmlarının bu/radan uzaklaştırılmakta ve esir kamplarına veya Bulgaria tan dışındaki yerlere gönderilmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Izmirin kurtuluş bayramı [Baştarafı Birincide] doldurmuştu.Merasim saat 8 de Atatürk'ün,Türk ordularının îzmiri istirdat etmek üzere şehre girerken bir müddet istirahat ettiği Belkahve mevkiinde bas l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Başbakan Taksim mitinginde mühim bir nutuk söyliyecek [Baştarafı Birjncide] rek D.Partiye kaydolmuşlardır.Böylece artık Mutkide C.H.P.diye birşey kalmamış tır.Partilerin propaganda faaliyeti Önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • İzmit Bsiediyasinchn Keşif bedeli 88500 liradan ibaret vilâyet önü yoluna parke tefrişi 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltme 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Yüksek Denizcilik Ûtulu Müdürlüğünden ¦Bu yıl^ okulumuza paralı ve parasız yatılı öğrenci alınacaktır.Gündüzlü öğrenici alınmayacaktır^ Lise olgunluk imtihanını vermiş olan isteklilerin diğer şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Petrol ihtilâfı Baştarafı 1 inci sayfada)Başbakan yardımcısı Hüseyin Fatimî meclisin bugünkü toplantısından sonra gazetejciJere verdiği demeçte Başbakan Musaddıkın dört günden beri meclis toplantıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Amerika Japonya ile andiaşma yaptı [Bastarafo Birincide] Japon milleti bunun tatbikma bütün kalbiyle iştirak edecektir» demiştir.Amerikan Dışişleri Bakanı Acheson ise güvenlik andlaşması Pasifik bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Üç baîaSı bakan Baştarafı 1 inci sayfada)rıiıp kaldırılmaması hususunda mühim görüşmelerde bulu nacaklardır.Batılı Dışişleri Bakanları bu mevzuda müspet bir karara vardıkları takdirde,Bonn hükümeti de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Bir Hür Avrupa Koleji açılıyor Paris,9 Nafen)Strasbo urg gelirinde bir «Hür Avrupa Koleji» nin açılacağı bildirümektecürr 3u kolejde demir perde gerisinden kaçmış olan kimselerin çocukları ders görece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Yunan seçimleri dün yapıldı Bastarafı Birincide!ti eğer Mareşal bugünkü seçimler sonunda ekseriyeti ele geçirecek olursa diktatörlüğe yol açı lacağı hususundaki tenkidlerini Mareşal şiddetle reddetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Harici kısa haberler ALMANYA Cuma günü silâhsız bir Amerikan askerinin Doğu Almanya halk polisi tarafından sebepsiz öldürülmesinden dolayı Ruslar teessürlerini ifade ile suçluların tevkif edilmiş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Korede düşman tahşidafı Baştaraf11 inci sayfada)Korede sekizinci ordu karargâhı,9 AP.Merkez Batı cephesinde tanklarla desteklenen müttefik kıtalar geçen hafta düşmana terkettikleri araziyi bugün düşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Berin uda'daki büyük kasırga Miami,9 A.A.Rasathaneden sabah saat 5 de bildi rildiğine gore,mevsimin beşinci şiddetli kasırgası Bermuda'nın 150 mil Güney Batısından saatte 8 mil süratle Ku zeve doğru s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Roket uçakları o» Seyyareler arasında seyahat imkânını sağlıyacak uçaklar üzerinde çalışmalar arttı Londra 9,Nafen)Seyyarelerarası kongreye katılan de ]eğeler asrın sonuna kadar insan oğlunun seyyarel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Amerika güzeli dün sefildi Atlantic City,9 A.A.Amerika güzeli dün seçilmiştir.Sorışm,mavi gözlü 25 yaşında,boyu 1,77,ağırlığı 64.800 olsn Mise Hutchins'tir,Amerika güzeli 5000 dolar mükâfat ve bir oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • erede savınım zırlıkEarı arttı Anî bir Rus tecavüzüne karşı muazzam hava meydanları yapılıyor Londra 9,Nafen)îngil-1 terede yerleşecek olan Amerikanın yeni bomba hava teşkilleri iğin yeni hava alanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • RommeFin serveti Bir Çek dalgıcı Rommel'm iki milyon sterlin tutan servetini çıkarmak istiyo*1 Londra 9,Nafen)Petcr Freijh.isminde bir Çek dalgıcı Fransız makamlarına başvurmuş ve E-ommel'in iki milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Londra da açılan tüneller Londra,9 Nafen)Savunma projesi ile ilgili olarak,Londra nın batı kısımlarında birbirleriyle İjağlı olan birçok tüneller açılmaktadır,Bu tünellerin 7,5 metre kutrunda olduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Rusyadaki Alman esirleri Bonn,9 CA.A.Federal Almanya Başbakanı Adenauer beyanatta bulunarak,hâlen Sovyet ler Birliğinde çok fazla miktarda Almanın mevkuf bulunduğunu söylemiş ve bunların memleket,leri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Birmanyadaki isyan Rangoon,9 A.A.Güvenilir bir kaynağın bugün bildirdiğine göre,Birmanyalı âsiler llagoon'un Güney Batısında bulunan Myaungmya ha va alanını işgal etmişlerdir.Bu mayanda yapılan uçak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • B.Shavv'ın bir eseri filme alınıyor Holy wood,9 Nafen)Film prodüktörü Gabriel Pascal altı aylık bir gecikmeden sonra bu hafta Bernard Shaw'in «Androclee ve Arslan» ismindeki piyesini filme almaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • İrene Dunne ordu hizmetinde Vaşington,9 Nafen)Birleşik Amerika Savunma Bakanı General Marshall,sinema artistlerinden irene Dunne'i yeni bir vazifeye tâyin etmiştir,irene D.nne Savunma müşavir komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Stalin imza vermiyor Londra,9 Nafen)Mr.Kili,lick Morîey Stalinden bir «imza» istediğini fakat bu ricasının bir türlü kabul edilmediğini bildirmektedir,Mr.KiUiok Morley «imza meraklısıdır» ve yüz sene_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Beyaz Ruslar haz arlanıyor Rusyanın dahilî vaziyeti hakkında en doğru malûmatı almaları ieabeden beyaz Ruslar geniş bir faaliyet göster,mektedirler.1917 ihtilâlin,den sonra kurulan ilk muvckkat hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 10.09.1951
  • Ottowada toplantı TBastarafı Birincide!mıyacaktın.Aynı kaynaklar,Kuzey Atlantik Paktı konseyine Türkiye ve Yunanistanın a^lî üye olmaları kararlaştırıl diktan hemen sonra,Kuzey At lantJk Paktı Komutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Dizel Elektrojen Grubu Satın Alınacaktır İller Bankasından 1 Gediz elektrik santralına tesis edilmek üzere 1 adet 135 150 beygirlik komple dizel elektrojen grupu satın alınacak ve santrala monte ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Açık eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa bulaşıcı hastalıklar hastahanesi kalorifer tesisatı onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır^ Keçil bedeli 15977 lira 85 kuruştur.Eksiltme 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Kayseri Valiliğinden i Yapılacak iş:Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan Sivas yol ayrımı Muncusun Felahiye yokunun 0 000 11 182 kilometreleri arasında blokaj şore ve köprü tahkimi işi.2 inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Ankara Bele iys Başkanlığında 1 Ankara şehir mezarlığında yaptırılacak 390)adet beton ıahit ile bir kısım toprak tesvi yesi vesair müteferrik işler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Sa ılık arsa Aksarayda Mesihpaşa mahallesinde kadostronun 811 inci ada,46 parselinde tamamı 29,60 metrekareden ibaret Belediye malı yüzsüz arsa 27 Eylül 195i perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Kalorifer tesisatı tamiri Beyoğlu hastahanesinin kalorifer ve sıcak su tesisatı 4900.66 Ura keşfi çevresinde yaptırılmak üzere 18 Eylül 1951 Salı günü saat 14.30 da Divanyolundaki Belediye Merkez bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Kastamonu P.T.T.Müdürlüğünden 3 Haftada karşılıklı üç seferli ve oto ile nakil şartlı Kastamonu inebolu postası bir ve üç yıl süreli olarak iki şekilde eksiltmeye konulmuştur.2 Bir yıllık postanın eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Aydın Lefterdarlıgırthn Merkez ilçeye bağlı Incirliova Bucağı hükümet konağında yaptırılacak 15381 lira 47 kuruş keşif bedelli onarım işi açık eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait keşif ve şartnameler he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • vozg t il Laimî koır isyonundrn II köyleri içme su tesisatı için lüzumlu boru ve malzeme alınması açık eksiltmeye çıkarılnüştır.Alınacak malzemenin muhammen bedeli 15078.lira olup geçici teminatı 1130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak Ser Bar ıkasındaı n Tesisin işler halde keşif Geçici teminatı Kasaba adı bedeli TL.TL.Nev'i Sultanhisar 90.730,91 5.737,Dizelli şeb.Ortaklar 130.786,14 7.790,Keçiborlu 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Konya-Sarayö lü üzdsn Teknik Zl aat Okulu Müdürlüğünden Miktarı Muh.Müh.ilk Cinsî fiatı Tutarı teminatı kilo Lira Kş.Lira Kş.Lira Kş.sn.İhalenin sekli Erimiş Urfa yağı 5000 4 50 22500 00 1687 50 Kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • IstanfuI Telefon Başmüdürlüğünden 1 t-Bebek tramvay-tevakkuf mahallinde idaremize ait arsadahilinde bı&uuajı iki katlı kârgic joinanm yıkılması ank azının temizlenmesi müteahhide,ait olmak şartiyle çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Hurda çuval satışı ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden:1 Konya Anbar şefliğimizde bulunan 4823 adet çeşitli tip hurda çuvalla 2060 kilo hurda çuval parçası ve 5.000 kilo hububat ör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 250 adet Spit IX.Tayyare iç ve dış lâstiği satın alınacaktır,İhalesi 17 Eylül 951 Pazartesi günü saat 11 de Ankara M,S,B,2 No,lı Sa,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • 10 Ku 8 Eylül 28 Zilh 1 9 5 j Agus 1370 Pazartesi 136 VAKİT VASATİ KEA*I Güneş İkindi Akşam Yatsı İmsak 6,28 13,13 16.51 19,37 21,11 4,46 10,50 5.34 9,13 12,00 1,34 9,08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • OPERATÖR Dr CAVlT GÖNCER "BİRÎNCt SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaş:No:13 I Tel:Muayene:23678 MWM—I I I ¦lIlKIMIl/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • t-1 Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAS NA:r—A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye' Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • mm 10 EYLÜLEMKADAR.T.C ZİRAAT^ İBANKASJNDA SİZ,DE 150 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI.AÇTIRINIZ VE BU JMİKTARL1274EKİMEÜKADAR DÜŞÜRMEYİNİZr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Gaziantep işletimler Müdürlüğünden 1 işletmemiz için bir adet 5.5 tonluk uzun şaseli Dizel kamyonun alınması 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur,2 Normal aksamiyle beraber m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1951
  • Kayseri Vakıflar Müdürlüğünden 1 L Eksiltmeye konulan iş:Yeşilhisar ilçesinde kâin Hamzapaşa camiinin onarımı olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 17295 üra 98 kuruş ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4