Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Parlamentolar arası konferansı kapandı Konferansa katılan bütün dele geler,Cumhurbaşkanından gördükleri hüsnükabıılden çok m emnun kaldıklarını ifade ettiler Parlâmentioldlrarası konferansının kapanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Japan barış konferansının üçüncü günü konferansım baltalıyor John Foster Dulles,Japonyanın milletlerarası aileye kabulünün bir zaruret olduğunu kat'î olarak ifade etti f San Francisco,6 AP)Konferansın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Adres:Noruosmanlye Tttrbedar Sokak No;18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET Istanbul YIL:2 SAYI:477 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 29614 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • imtihan H crponya sulh an alasına sıj,jf m imza etmek için San Francisco'da toplanan konferans Moskovayı da sulh te.Zi Üzerinde imtihan etmek mevkiindedir.Kısmen işgal ettikleri Avrupa memleketlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Dün Kastamonuda mühim bir konuşma yapan Karaosmanoğlu Devlet Bakanı Kas ta monuda o-Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu dün mühim bir konuşma yaptı Kastamonu,6 A.A.Dev Bakanı ve Demokrat Parti merkez idare kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Garip bir hırsızlık Sene vt güzel bir kadın Süreyya Paşa plajında bir milletvekilinin parasını çaldı istanbul zabıtası bir haftadan beri bir milletvekilimizin mühim miktarda parasını,ba^ı kıymetli eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Başbakan seyahate çıkıyor Menderes pazar günü uçakla Zonguldağa haraket ediyor Ankara,6 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes pazar sabahı uçakla Zonguldak'a gidecek ve Zonguldak'ta yapılan bir a^ık hava t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Yeni Adalet yılı dün açıldı Ankara,6 A.A.Yeni Adalct yılı,bugün saat 11 de Hu kuk Fakültesinde yapılan büyük ve muazzam bir törenle,Yargıtay Başkanının bir nutku ile açılm^gtır.Törende Başbakan Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Emîr Tallâl Kral ilân edileli Amman,6 A.A.Ürdün veliahdı Emir Tallâl bu sabah uçakla Amman'a gelmiş ve birazsonra Mecliste yemin etmiştir.Meclis,Emiri Ürdün Kralı ilân eden Bakanlar Kurulu kararını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Sahte Kore gazisi Ali Sami Sahte Kore gazisi Dün sabah Sirkecide garip bi rhâdise olmuştur.Ceketinin omuzlarında Kore'deki birliğimize mahsus işaretler bulunan [Devamı Sa.3:Sü.1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Dttn Ahmet Emin Yalmana cevap veren Devlet Bakanı ve Başjbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu şehrimizde yaptığı bir toplantıda S.Ağaoğlunun Yalmana cevabı "Şahıslarımızı ayrı ayrı ele alarak yere vurmağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • Eorede ileri hatlara hareket eden Müttefik motörtü belikleri Korede Kızı!Çin taarruzu başladı Düşman tarafından sarılan bir lîirleşnıiş Mîlletler birliği çetin çarpışmalardan sonra çemberi yardı 8 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1951
  • MÜSTAKİL SİYASI GAZETE vt 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyaeaktır En zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1951
  • Dünya basınından ve Rusyanın riurunus Koredcki mağlûbiyetler Komü nist Çin'de siyasî müşkülâta sebebiyet vermiş ve ihtilâlin mu vaifak olmamasını doğurmuştur «Madrid'de çıkan Mundo gazetesi bir makale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Bayram hazırlıkları Kurbanlık koyun ve muhtelif giyim eşyası satışları birden bire hararetlendi Şehrimize son günlerde külliyetli miktarda kurbanlık koyun getirilmektedir.Halen bu maksatla İstanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Yedikule Verem Hastahanesi tevsi edilecek Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,Verem Savaş Derneği ile müştereken Yedikule Verem Hastahanesini tevsie karar vermişti.Bu maksatla civarda bulunan altıncı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Cemiuet KONGRE:Emekli öğretmenlerin yıllık toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 dfi Çapadaki Yüksek Öğretmen Okulunda yapılacaktır.Ressamlar Derneği 8 eylül cumartesi günü saat 14 de Tdpkapı sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Mardin'e ulaşan gaziler büyük törenle karşıalmlı Mardin,6 A.A.Memlekete dönen Kore gazilerimiz den Yüzbaşı Beşir Günay,dün sahrimfce gelmiş ve Mardinliler bu kahraman için büyük bir tören yapmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Erzincanda toprak tevziatı Erzincan,6 A.A.Toprak tevzi komisyonu merkeze bağlı MügİifU köyünde,81 çiftçi ailesine 143G dönüm arazi ve 1500 dönüm mer'a dağıtmış ve bu arazilerin tapuları çiftçilere yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Alacak meselesinden rıkım kavga Aksaray Baba Hasan camii sokağında oturan Sami Kocadağ ile Hasan Sıroğlu aralarında alacak meselesinden kav f?a çıkmıştır,bunlardan Sami,Hasan'ı sağ bacağından bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğünden bildirildiğine göre,5 adet yünlü dokumacı,40 adet mesleksiz kız,17-2G yaş arası Bakırköy,Samatya,Şehremini,Yedikulc semtinde olması şart,30 dokumacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Küçükçiftlik parkında müessif bir hâdise oldu İki gün evvel «Küçükçiftlik Parkı* gazinosunda müessif bir hâdise cereyan etmiştir.Hâ dişe şudur;Gazinoya eğlenmek üzere gelen müşteriler arasında bu-İIUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Orta öğretim müesseseleri 24 eylülde tedrisata başlıyacak Ortaokullar,liseler,kız va koy enstitüleri,orta ticaret o* kulları ve ticaret lisesi 24 ey-lülde öğretime başlayacaklardır.Mîllî Eğitim Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • İki arkadaş birbirini ağır surette yaraladı Fatih Hacıkadm sokağında oturan Felhullah ile Fehmi Halat aralarında çıkan geçimsizlik yüzünden münakaşaya tutuşmuşlardır.Neticede iki arkadaş birbirlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Dört kişide bıçak bulundu 2 ncı Şube memurları şehrin müntehi yerlerinde ve bu meyanda Küçükpazarda yaptıkları arama taramada 4 şahsın üzerinde bıçak bulunmuştur Bıçaklar müsadere edilmiş,taşr yanlaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Saldırma il* hücum etti Bostancıda plaj gazinosunda çalışan Kemal,patronu Süleyman Et torun ile.bir iş meselesinden kavga etmiştir.Aralarındaki münazaa şiddet kesbettiğı bir anda fazla hiddete kapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Milletlerarası Cerrahî kongresi Edinburg'ta toplanacak olan Milletlerarası Plastik Cerrahi Kongresinde memleketimizi Dr Halit Ziya Konuralp temsil edecektir.Dr.Konuralp kongrede,güreşçilerin kulakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Yağh tohum piyasası Dün Ticaret Borsasında nıuh telif kalitede fındık fiatlarınnı durumu sağlamdı.Batı Alman yanın eskisine nisbetle fazla miktarda fındık alacağı haberi piyasada iyi tesirler yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Meslek kursları seçimi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası meslek heyeti seçimlerinde intihap olunanlara resmen tebligat yapmıştır.Yeni oda heyeti listesi Ticaret CdaMna asılmıştır.Moalek kurulları bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Ressamlar Derneğinin kongresi Ressamlar Derneği yarın saat 14 de Topkapı Sarayı Müzesinde fevkalâde bir kongre akdine karar vermiştir.Bu kongrede;dernek ana nizamnamesinde yapılacak tadilât ve ilâvede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Millî Eğitim Bakanının yurt içindeki tetkikleri Avanos,6 AA.Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri beraberinde Ankara milletvekili Abdullah Gedikoğlu,Niğde mil letvekili Halil Nuri Yurdakul,Niğde milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • yva e alınan yeni tenırser Kabzımallar Cemiyeti,Vali ve Belediye Reisi Gökay'a bir mektup göndererek teşekkür ettiler ve alınan son kararların müsbet neticesini belirttiler.Sebze ve Meyva Halinde alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • CtıÇÇ^ $3 &W avVW^1? VVU^*^-JjS HALKI Şehzadebaşı caddes Şehzadebaşmda oturan bir okuyucumuz gazetemize gön derdiği bir mektupta aynen şöyle demektedir:Akşamları saat sekizden itibaren gece yarısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Kömür tevziatı Halkm linyit kömürüne karşı rağbetini çekmek için gösteriler yapılacak Kömür Tevzi Müessesesi bu yıl halkın linyit kömürüne rağ betini artırmak maksadiyle reklâm mahiyetinde bazı göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Bir İtalyan gemisi Çanakkale boğazında karaya oturdu Limanımıza gelmekte olan îtalyan bandıralı Soline gemisi dün Çanakkale boğazından geçerken karaya oturmuştur.Münim mikyasta hasara uğrayan geminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Ulaştırma Bakanı dün tetkiklerine devam etti Evvelki sabah şehrimize gelen Ulaştırma Bakanı Seyfj Kurtbek dün de tetkiklerine devam etmiştir.Bakan dün sabah Mıntaka liman Reisliğini teftiş etmiş,öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Hayfa seferine ait yeni tarife Denizyolları idaresi yeni Hayfa kış tarifesini hazırla mıştır.Tarife bugünlerde alâkalı acentalara tebliğ edilecektir.Bu tarifeye göre Hayfa postasuxi yapacak olan vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Kocaeli tankeri 21 ağustosta havuza girmiş olan Denizyollarının Kocaeli tankeri umumî bir revizyona tâbi tutulmuştur.Tanker,20-25 gün sonra revizyondan çıkarak servise girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif şarkılar ve melodiler PI)13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Program lar ve türküler Pl)15.00 Kapanış 17.57 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/49,50,53,T.Guraba hastahanosi mart,nisan,ve Yedikule Verem hastana,nesinde mart.nisan ve Balıklı Rum hastahanesinde ocak,şubat mart,nisan 951 aylarında ve fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • İstanbul 3 üncü îcra Memur luğundan:950/3335 Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen yerli işler vaziyette komple kaloriferli ve vantilatörlü tülperde apre ma,kinesj 19.9.951 tarihine gelen çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Ecdia eşinden ayrılıYor Şehir Tiyatrosu sanatkârlaı-mdan Bedia,zevcesi Ferdi Statzer aleyhine boyanma dâvası açmıştır.Bu haberi teyid eden Bedia,boşanma kararının ancak bir ay sonra alınabileceğini,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • İpek haftası Şehrimize gelen haberlere göre,Bursada ipek haftasının ha zırlıkları devam etmektedir.Kurban Bayramının da bu haftaya tesadüf etmesi haftanın daha canh geçmesini sağlayacaktır.Bazı müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Kara yolları 1.Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:Bursa Yalova yolu onarımı için 17+150—70+800 Kmarasına 5669.500 m3 stabiize malzemesi nakli işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturiçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • Erzuru il Vakıflar üüdüıi günden 1 Eksiltmeye konuln iş:Ulucami)in 951 yılı onarımına ait olup keşif bedeli 35550,52 üra geçici teminatı 2666,30 liradır,2 Eksiltme 20.9.951 Perşenbe günü saat 16 da Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 07.09.1951
  • iinva oiavları y NaYlott balık ipliffi Yeni ha sat makineleri Helikopterle seyahat Yarış otomobilleri 12 kişilik helikopterler yeni bir tepkili cihaz.Geçenlerde BBC'nin Surrey eyaletinde,Kingswood War
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1951
  • Kaçak altınlar Bangkok'a gelen bir gemide mühim miktarda kaçak altın bulundu Bangkok,6 Nafen)Japonyadan Hingkok yolu ile Bang,kok'a gelen bir gemide mühim miktarda kaçak altın yakalanmıştır.Kaçakçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Kerede Çin taarruzu rBastarafı Birincide] Bu,düşmanın geniş bir tahr Sida t yapmakta olduğu haberini müteakip bildirilmiştir.Düş manın,tank,uçak yanında 700 bin kişilik bir kuvvet topladığı bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Japonya barışı tBjistura.fi Birincide] çeksiniz?diye sormuştur.Acheson cevap vererek:«Bu meseie,müzakere usulü oya konduğu zaman halledilmiş tir.demiştir.Bundan sonra Gromyko şöyle devam etmiştir:Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Başbakan [Bagtarafı Birincide!man ile il idare kurulu üyelerinden Halide Ahıska ve Ziya Köktürk hazır bulunmuşlardır.Milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda Büyük Millet Meclisinin ve hükümetin 15 ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Sahte Kore gazisi IBaştarafı Birincide] °Fta yaşli bir adam,etrafına *t î5îadt^i halka şöyle batırmaya başlamıştır:Ben topçuyum.Halen Kırkîarclinde diş doktorluğu kapıyorum.Yakında Koreye Sicieceğim.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • ingiltere Dışişleri Bakanı,Amerika'da ^bilhassa Kore harbi hakkındaki İngiliz görüşünü izah edecek.Londra,6 A.A.Dışişleri Bakanı Herbert Morrison bu gece Birleşik Amerikaya hareket edecektir.Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • [Bagtarafı Birimcide] rını şahıslar üzerinde polemik,yolu ile ortaya atarak asıl ta arruz noktasını maskelemek,bugün sayın Menderese,yarın kardeşim gibi gayet samimî dostluk kelimeleri kullanmak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • i S.B.Dz.kuvvetleri K.lığından 1 Dz.Harp Okulu ve KoHeji sitim laboratuarı için 20 üâ 60 Kw.arasındaki takatlerde bir adet komple 220/380 volt 50 peryot mütenavip cereyan turbo-ceneratör gurubuna ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • İstanbul Radyosu Müdürlüğünden 1 istanbul Radyo evi tretjuvarmm asfalt kaplanması ve sıhhî tesisat onarımı işinin açık eksiltme ile ihalesi 24.9.951 pazartesi günü saat 15 de Radyo Müdürlüğünde toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Parlamentolar FBastarafı Birincide} 0?an müteveffa Carton de Viard'm hatırlanması dolayısiy-*e Rerek Belçika delegasyonu,Berek milleti adına şükranları-111 sunmuştur.Konferansı kapatan Cihat j^ban,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen eri kıtaat ilânları Aşağıda cons ve miktarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksilt meleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As.Sa,Al,Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Ukraynada kaynaşma Sovyet gizli polis teşkilâtı milliyetçi hareketleri önlemek için gayret sarfediyor Oslo,6 Nafen)Buraya gelen son haberlere nazaran Sovyet gizli polis teşkilâtı peyk memleketlerde gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 2500 liralık 4 parti sığır eti pazarlıkla 8.9.951 Cumartesi günü saat 10 da Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır,Beher partinin kesin tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 07.09.1951
  • Garip hırsılık f Baslarafı Birincide] sesinde bulunan iki bin küaur lira parayı,yüzük,saat gibi kıymetli eşyaları ve bu arada bazı kıymetli evrakı alarak ortadan kaybolmuştur.Neden sonra işin farkına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1951
  • I c O 'Zamanında tedbirli davranmak daima tlahastıayıffrclir^ Bu,her gün maruz kalabileceğimiz tehlikeler* içinive bilhassa gözlerimiz^ için varittir.Fena bir ışık_altında hırpalanan'gözler/çabuk yow\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • 10 EYLÜLEJKADARyT.'tfZİRAAT'İBAIVKASINDA 'SİZ DE 150 LİRALIK BÎR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ;yE^U MİKTARI.27-EKİMEı!KADARv DÜSÜRMEYİNİZ,70 oîü* o üi O O ooo H0 rn rn;o».fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Türkiye İş Bankası 1951 de Tasarruf Hesapları arasında 4 üncü ve 5 inci İkramiye Çeki işleri 1 Kasım'da 2 Bahçeli EV 28 Arahk'da 3 Bahçe Ei EV ve çeşitli para i t.a ni'yeteri EV'ierin Veraset ve intka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • İzmir Yo I r 2 rci Bötga Mücürluğünden İzmir Bergama yolunun Km.35+886—58 285 ara-flmda san'at yapıları işi olup keşif bedeli 49972.39 liradır.2 Eksiltme 3.10.1951 Çarşamba günü saat 11 de Yollar 2 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabaların içme su pı ojeleri yaptırılacaktır:Tahmini bedeli Geçici teminatı 3.000.225.3.000.225.3.000.225.2.000.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Kasaba içme Su tesisatı Yaptırılaca tır İller Bankasından 1 22.342 20 lira keşif bedelli Selçuk içme su tesisatı şebekesi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 Geçici teminat 1.117,11 liradır.3 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12;öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder İstanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Ankara Jandarma Satınahna komisyonundan Ankara J.Subay Tatbikat ve As Subay Okulları senelik ihtiyacı için kılosıhıa 185 kuruş fiat,tahmin edilen 20 ton koyun ve Hö kuruş fiat tahmin edilen 5 ton sığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Konyada Et Kombinası ve Soğuk Hava Depoları inşaatile Tesisat İşler Eksiltme İlânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden t Konya'da yaptırılacak et kombinası et kesim ve işleme binassile soğuk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Pazarlık ilânı İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Umumî Mağazalar T.A.Ş.nin Iskenderundaki depolarında bulunan 2200 ton ikibinikiyüz çimentonun Istanbula nak' liyesi pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Bursa Valiliğinden:1 Havadan fotoğrafla harita alınması iğin lüzumlu olan ve keşif bedeli 39845 üra olan yedi kalem çeşitli fotoğraf malzemesi satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Ankara Bele* iya Başkanlığından 1 Ankara şehir mezarlığında yaptırılacak '390)adet betou lahit ile bir kısım toprak tesvi yesi vesair müteferrik iğler ka palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur,2 Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • istanbul Sıhhî ICu umlar Artırma ve Eksiltme Lüzum gösteren müessese Komisyonundan Cinsi Ri i kıları Muhaınme n bedeli İlk teminatı Eksitt1",niiLsaaî1 Rize,Adana ve Adapazarı Verem dispanserlerinin Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 07.09.1951
  • Erciş 10.Syy,J.A.Saimalma komisyonundan Cinsi Miktarı Kilo gr.Muhammen fıatı Lira krş.Tutarı Lira kr.Geçici teminatı Lira kr.İhalenin şekli ihalenin tarih sa-Sığır eti 70000 kg.80 56000 4050 00 kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan