Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • Dün Mecidiye köyünd e yapılan açık hava toplantısına em bir görünü» Şehrimizde yapılan siyasî toplantılar Çalışma Bakanı Nuri Özsan beraberinde İstanbul Milletvekilleri olduğu halde İstinyeye giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • Gülek Günaltay ihtilâfı Ankara,5 Millivet)Seçim mücadelesinin büyük bir hararetle devam ettiği şu günlerde,Ankara C H.P çevrelerinde çok mühim olaylar geçirmekte oldu,ğu anlaşılmaktadır.Uzun zamandanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • r M U S T AgR i t I İY Â S I GAZETİ 24 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle ^VWN/X/S/V/N/V 6 ve 8 sahife olarak intiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • tngiltereye yeni bir ültimatom eren Iran Başbakanı Musadd.iür iran İngiltereye yeni bir ültimatom veri Bugünki vaziyete göre ya müzakerelere tekrar başlanacak veya İngiliz teknisyenleri Iranı terkedec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • K o r e d e Müttefikler ilerliyor 8 inci ordu karargâhı Kore)5 AP)2 nci Amerikan tümeninin piyadeleri bugün Doğu Kore'de düşmanın inatla müdafaa ettiği stratejik bir tepeyi ele geçirmişlerdir.Diğer 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • 4 Japon barışı Rus delegesi Gromyko celse açılır açılmaz,kızıl Çin'in konferansa çağırılmamış olmasını protesto etti San Francisco,5 A.A)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson,konferansın Japo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • İngiltere pakta alınmamızı destekliyecek Morrison'la j^ görüşme İki devlet adamı,Türkîyenin Atlantik Paktı teşkilâtına âzalık müracaatını ve Süveyş Kanalı ihtilâfını görüştüler Londra,5 AP)Türkiyenîn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • Filistin meselesi ve komşularımızın asabiyeti Arap israil harbinin beklenmedik neticeler vermesi komşu memleket.1 1er için üzücü bir sürpriz teşkil etmişti.Ürdün arazi kazançları temin eyledikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • İspanyadaki sıcak dalgası Madrid,5 Nafen)Şimdiye kadar misline tesadüf edilmemiş bir sıcak dalgası ispanyayı kasıp kavurmaktadır.Sevil şehrinde dün gölgede 45 dereceyi bulan sıcaklık yüzünden 11 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • Ürdün'ün yeni Kralı Emir Tallal dün kardeşi ile birlikte Isviçreden ayrıldı Cenevre,5 A.A.Ürdün Krah ilân edilen Birinci Talâl,kardeşi Emir Naif ve maiyeti Atin aya müteveccihen Coint rin hava alanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • D.P.adayı Hadi Hüsman H.Hüsmenin beyanatı D.P.istanbul milletvekili adapı Hadi Hüsman dün kendisiyle konuşan bir muharririmize aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:Bildiğiniz gibi ara seçimlerde Demokrat P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • üçüncü ordunun manevraları başladı Orgeneral Baransel'in idare ettiği manevralarda personelin fevkalâde bir başarı gösterdiği müşahede edildi Erzurum,5 AA.Kara ve hava birliklerinin iştirakiyle Üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1951
  • w Şehrimizde toplanmakta olan Parlâmentolararası konferansı dün gıda maddelerinin tevzii mevzuunu müzakereye başlamıştır.Bu hususta söz alan Büyük Britanya,Belçika,Norveç,Holanda,Türkiye,italya ve Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1951
  • Dünya basımndan Orta Doğu mücadelesi ve Türkiyenin rolü ingiltere ve Amerika ile Orta Doğu xuemlekctierinin iştirakiyle kurulacak Birlenmiş Kara Kuvvetleri Komutanlığına bir Türk generalinin getirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Lise ve Ortaokul öğretmenleri arasında yeni tayinler Millî Eğitim Bakanlığı,tarafından yehrimizdeki lise ve ortaokul öğretmenleri arasında yeniden bazı nakil ve tayinler yapılmıştır.Değiştirilen öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Yeni tâyinler Sular İdaresi Müdürlüğüne tâyin edilen Mühendis Cahit Çeç?n ile Sarıyer Kaymakamlığın,tâyin edilen Mahmut Hürlük yeni vazifelerine başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Bir izah Evvel i gün çıkan nüshamızda UJ milyon liralık bir yolsuzluğa el-konulduğunu bildirmiştik.Bu haber üzerine dün avukat T.Demircan ve Havim Kohen imzalı bir mektup aldık.Bu i upta,mevzuuhahis 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • I Saatlerini göklerde geçiren havacı,okul sıralarında göz nuru dökerek çalışan modelci,bulutlar arasında süzülen paraşütçü,atelyelerde didinen uçak mühendisi,hep Türk vatandaşlarının damla damla yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • 1951 1952 Yeni Ses Tiyatrosu binasında 6 ekim cumartesi akşamından itibaren Muammer Karaca Opereti De\amlı temsillerine başlayacaktır.İlk yeni eseri büyük Komedi müzikal ARA SEÇİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Emekli öğretmenlerin yıllık top'antısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 de Çapadaki Yüksek Öğretmen Okulunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • if Ressamlar Derneği 8 eylül cumartesi günü saat 14 de Topkapı sarayı müzesinde bir kongre aktedecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • MAÇ Fenerbab.ce birinci futbol ta kimi hafta içinde Izmire gidecek ve orada iki maç yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Radyodaki değişiklik Radyoevi Müdürü Mesut Cemil radyoda yapılacak tadiller hakkında geniş izahat verdi Yakında İstanbul radyosu proja ramlarında yapılacak değişiklik j 1er hakkında,radyo müdürü Mesut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Veremli hastalar için Sosyal ve Sağlık Bakanlığı veremli hastaların ilâç parası karşılığı olarak Belediyeye 25 bin liralık bir tahsisat daha göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Makbule Atadan'm güzel bir hareketi Atatürk'e ait 52 parçadan ibaret eşya,hemşireleri Bayan Makbule Atadan tarafından în kılâp Müzesine getirilmiş ve Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Mensucat ham.maddeleri fiatları düşüyor Piyasada,mensucat ham maddeleri üzerindeki durgunluk devam etmektedir.Dün yapağı ve tiftik piyasasında cüz'î bir düşüklük daha el muştur.Son günlerde görülen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • v^vo^^o-HALKİ Karanlık sokak Taşkasapta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmekte,dir;Biz Taşkasapta,Molla şeref mahallesi Dede sokağında oturuyoruz Semtimizde bulunan bir evin kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Gazetecilerle konuşan Tekel Bakanı Kıfkı Salim Burçak Bakanlığım alâkadar eden muhtelif meseleler etrafında izahat verdi temas eden Bakan,şunları söyle mistir:Yurdun hemen yarısının Çeşitli meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Emniyet Şube Müdürleri arasında değişiklik Şehrimiz Emniyet teşkilâtında Şube Müdürleri arasında oazı değişiklikler yapılmıştır.Birinci Şube Müdürü Sabahattin Bilgütay,Fatih.Kaymakamlık vekâletine;Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Otel,Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikasının kongresi İstanbul Otel,Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Beyoğlu Halkevinde ola-g.ınüstü'bir kongre akdetmiş-tir.Hafif Batı Müziği Men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Dün Vilâyette mühim bir toplantı yapıldı Çalışma Bakanı Nuri Özsan'm başkanlığında Vali ve Belediye Reisi,Reis Muavini,Millî Sendikalar Birliği temsilcilerinin iştirakiyle Vilâyette toplantı yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Bîr Doçentimizin yeni muvaffakiyeti Tıp Fakültesi 2 nci cerrahî Doçoiti ve Türk Cerrahi Cemiyeti Reisi Dr.Halit Ziya Konu ra]p dün aksar,Edinburg'ta toplanacak olan cerrahî kongresine iştirak etmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Bir ihtiyar yokla düşerek öldü SiJivrikapı Ağaçeğri sokağın da oturan 65 yaşlarında Rüştü Yorgancı adında bir ihtiyar dün saat,11.30 sıralarında Şamatya tramvay durağında bek lerken üzerine gelen anî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Şişhanedeki kanlı hâdise Dövüşen iki şoförü ayırmak isteyen bir polis memuru kavgacılar taralından yaralandı Evvelki akşam saat 24 sıralarında Şişhanede,bir polis raemu runun da yaralanmasiyle neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Ulaştırma Bakanı dün şehrimize geldi Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bfck dün sabahki ekspresle şeh rimize gelmiştir.Bakan,dün sabah Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş'i ziyaret etmiş;bilâhare Lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Romanya Konsolosu Romanya Konsolosu dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Bcyoğiunda bir kumarhane daha basıldı Emniyet İkinci Şube-Müdürü Fethi înaler ve Muavini Nusr?t' Özdemir-in emrindeki memullar evvelki gece Beyağlun da Yeşilçam sokağında Pirim apartmanının zemin katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Bayram münasebetiyle Izmire y.ıinlaeak ilâve vapur seferleri Önümüzdeki Kurban Bayramında izmir'e ilâve bir sefer yapacak olan «Uludağ» vapurunun biletleri bugüne kadar tamamen satılmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Dün sefere çıkan Tarsus vapuru yine arıza yaptı Denizyolları idaresinin Tarsus vapuru dün saat 16 da 170 yolca ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Esasen arızalı olan tek dinamosu yeni bir arıza yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • İzıuİFtle otel v izi fesi gönen Karadeniz:vapuru Fuar münasebetiyle otel vazifesini görmek üzere Denizyolları idaresi tarafından.Izmire gönderilmiş o\l:«Karadeniz» vapuru fazla rağbet gör mektedir.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • liir suiistimal* iddiasının taiıkikine baştandı Fatih Kızılay şubesinde bazı suiistimallerin olduğu hakkında ileri sürülen iddialar üzerine Savcıhk işe el koyarak;tahkikata başlamıştır.Ehlivukuf taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • ıraı mevzular Nematocidest adı verilen bu kimyevî ıtîiî.3b.lûller petrolden elde edilmekte olup haşerelere karsı çok tehirli oldukları bildiriliyor Birleşik Amerika çiftçisi toprak hastalığiyle rtıüca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • I fBastarafı Birincide!Kğim* hayırlı ve azimli mesaibine ve herhalde faydalı olmak yolunda sarf ettiği değerli hizmet ve gayretine ben de büktün varlığımla iştirak edeceğim ve parti programı,dairelind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • T.1I.H.fabrikalarında yapılanu makineler Ankara,5 AA)Kara yol larının inşasında kullanılan yol tesviye makineleri TH.K.Motor Fabrikası¦ tarafından inaal 'edilmeğe' başlanmıştır.Fabrika* bu eins makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • 'Könrüîü'nün dünkü kabul •resmî »Dışişleri Bakanı ve iBaya-n Prof Köprülü Parlamentoîararası Birliğinin 40 inci konferansı münasebetiyle dün saat 193rı da Büyükada'da Anadolu kulübünde bir.kabul resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl_13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapanış.15.57 Açılış ve progranrfar.18.0Û Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • ANKARA 7 28-Açılış ve program 7.3" M.S.Ayarı 7.31^-Müzik:PaHdo müzikleri Pl)7:45 Hab^r' ler 8.00 Müzik;Şarkılar 1' 8.25 Günün programı 8.¦'Müzik-Pl)9.00 «ava rapor0 ve kapanış 12'.15 '13:15 As' *ker S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Üniversite imtihan talimatnamesi Bu sene Üniversiteye alınacak öğrencilerin bir seçme imtihanına tâbi tutulacakları bilinmektedir.Bu yüzden I Üniversite Yönetim Kurulu bugün bir toplantı yaparak yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Elmalı su bendi Anadolu yakasının su dâvasını halledecek olan Elmalı ikinci su bendinin inşasına 8 ey lül cumartesi günü başlanacak tır Bu münasebetle aynı gün sa at 12.30 da bent mahallinde bir tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • Seyrüsefer tıkanıklığını önlemek için alınacak tedbirler Seyrüsefer 'Müdürlüğü,son günlerde yeniden artan ve bilhassa Tophane Karaköy arasmda beliren yol tıkanıklarını önlemek için.şoförler hakkında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 06.09.1951
  • DENİZ GEZİNTİSİ Türkiye eski muharipler birlifi 15" eylülde bir deniz gezintisi tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1951
  • Meyvalarm şahı olduğu 1çin hepsinin tadından bir zer reyi muhtevi imiş.Onun için ne niyetine yenirse onun lez zeti almak kaabil olduğunu arasıra tatmak imkânına malik olanlar söylerler.Diğer memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Japon barışı [Baştarafı Birincide] lan talebin nazarı itibara alınmasını isteyen Çekoslovak mu rahhasının bir teklifini hemen reddetmiştir.Mücadele,Dean Acheson'un ilk çalışma oturumunu açmağından anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Faaliyet programı San Francisco,5 A.A,Japrn barış konferansı için Amerika ve İngiltere tarafından ilr ri sürülen mutasavver faaliyet programı şudur:1—Başkanlık divanı seçimi.2.Itimadnamelerin takdimi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Ürdün'ün yeni kralı TBastarafı Birincide!^Qre'de geçirdiği günlerin bu ^emîeket ile Ürdün arasındaki dostluk bağlarını daha kuvvetlendireceğini ümit ettiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • İran İngiltereya iltimatom verdi l Ba;tarafı Birincide] ni sekteye uğratmaktadır.Bu vaziyet İran hükümetini mühim gelir kaynağından mahrum kılmaktadır ve ayni zaman da dünyaya yapılan petrol ihraçatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • İngiliz çevrelerinin kanati Londra,5 A.A.tran hükümetinin,petrol meselesine ait yeni tekliflerimi sunması için Londra hükümetine iki haf ta mühlet verilmesi yolundaki kararının yetkili ingiliz kaynakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Gaziantep işletmeler Müdürlüğünden 1 işletmemiz için bir adet 5.5 tonluk uzun şaseli Dizel kamyonun alınması 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur,2 Normal aksamiyle beraber m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Yozgat il Daimî komisyonundan II köyleri içme su tesisatı için lüzumlu boru ve malzeme alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Alınacak malzemenin muhammen bedeli 15078.lira olup geçici teminatı 1130 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • OPERATÖR Dr.CAVÎT GÖNCER SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel-Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Üçüncü Ordunun manevralara [Baştarafı Biryicidel kuvvetlerin gösterdikleri başarı hayranlık ve takdirle karşılanmıştır.Bilhassa taarruz eden kuvvetlerin düşman mukavemeti kırıldıktan sonra «Allah,Alla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Adenauer Londraya gidecek Berlin,5 Nafen)Batı Almanya Başbakanı Adenauer resmen ekim ayının ilk haftası içinde Büyük Britanyaya davet edilmiştir.Mumaileyhin be raberinde bazı müşavirlerle birlikte Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Hidro Elektrik ikmal înşaafı Sarıköy Balıkesir)Belediye Başkanlığından 1 Eksiltmeye konulan iş:Sarıköy nahiyesinin Hidro-Elektrik ikmal inşaatı Bent ve isaie kanalı betonarme kapakları)olup keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • izmit E&iediycsindan Keşif bedeli 88500 liradan ibaret vilâyet önü yoluna parke tef,rişi 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihate kanunu gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Pazarlıkla menkw mal satılacak ve tamirat yaptırılacak)İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Lira Kr.800 00 1553 20 61 Üi' 55 8r 250 00 212 60 100 0' 1000 o 350 Ot» Keşif bedeli Lira K.1416 58 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Konya S rayö;ıü Uzdan Teknik Ziraat Okulu Hürlüğünden Miktarı Muh.Muh.İlk Cinsi fiafı Tutarı teminatı kilo Lira Kş.Lira Kş.Lira Kş.sn.thalenin şekli Erimiş Urfa yağı 5000 4 50 22500 00 1687 50 Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • İskenderun satmalına komisyonu Başkanlığında Cinsi Mikdarı Muhammen bedel geçici tem.ihale tarihi saa' Lira Kr.Lira Kr,A Buğday kırması 3300 ton 165.000 00 9500 00 7 eylül 951 10.00 B Buğday kırması 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • ingiltere Pakta alınmamızı desteklîyece rBastarafı Birincide] Konseyi Mısır'dan bu ablukayı kaldırmasını istemiştir.Diplomatik mahfillere göre,Türkiye Süveyş kanalı münazaasında Bati ile Kahire hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Berlinde açılan kültür festivali Berlin,5 CNafen)Bugün Batı Berlin'de bir kültür festivali açılmıştır.Bu kültür hareketine iştirak etmek üi'ere tanınmış bir ingiliz tiyatro tru pu Shakespeare'in Othel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • İzmir Yolları 2 ı ci Bölge Yollar Müdür| günden 1 Denizli Muğla yolunun 67 450—73 700 km.leri arasında bulunan 10 adet menfez inşaası olup keşif bedeli 58304.55 liradır.2 Eksiltme 28/9/1951 cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Bulgar is tanda temizlik Viyana,5 Nafen)Alman son raporlara nazaran Sofyada cereyan etmekte olan muhakeme sona ermiştir.Dün bu askerî mahkemenin karar vererek 6 kişinin cezalandırılmasını münasip görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • yapılan siyası Başta raf i 1 inci sayfada)si baş göstermiş bulunmaktadır,Inönünün gözüne Erim kadar git diğine inanan C.H P genel sekreteri bu defa Günaİtaym partideki kuvvetli nüfuzunu sarsmak lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • S u n i seyyare Arzdan 500 mil mesafede i sun'î bir ay meydana getirilecek Londra 5 AP.12 devletin seyyareler arası problemler,le alâkalı bilginleri dün.arzdan 500 mil mesafede yer alacak olan sun'î b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • 3 gün içinde Amerika d a î ölenler Roma,5 A.A.Üç günlük isçi bayramı tatilinden sonra Birleşik Amerikada hazin bir ka za bilançosu yapılmıştır.Şiddet.li kazalarda ölenlerin sayısı en i az 658 i bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • otajlara Yeni gemilerin inşa edilmekte olduğu tezgâhlar sıkı bir kontrol altı na alındı Londra,5 Nafen)İngiltere bahriye makamlarından sabotajlara karşı tedbirler ar hnnıası gereken mahallerin lis tcd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Haricî kısa haberler İNGİLTERE i Yeni bir İngiliz deniz savaş u-I çağının dün ilk tecrübeleri yapUmıştır,Bu.Canberra bombar.1 dıman uçaklarındakine benziyen iki tepkili Rollsroyce motorunu j havi 508
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • G sperl'nin seya hate İtalyan Başbakanı Kanadadan sonra Amerikaya giderek Trumania görüşecek Roma,5 AP)italya Başbakanı Aîcide de Gasperi Amerikaya gitmek üzere bugün trenle Roma'dan Fransa'nın Cherbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Korkunç silahlar Truman yeni bir harbde korkunç silâhların kullanılacağını söyledi San Francisco,5 A.A.Bag kan Truman dün,bir harp vuku* unda «medeniyeti ortadan kaL daracak» yen:silâhların mevcudiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Ağır uykulu bir aile soyuldu Cenova.5 AP.İstanbullu Bay ve Bayan Tolon Hulusi,çok ağır uykulu kimseler olduklarını isbat etmişlerdir.Filhakika,kendiler?Cenova civarında otomobilleri içinde uyurlarken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 06.09.1951
  • Amerikadaki Koreliler Mac Arthur'un keyekelini dikecek Nevyork,5 Nafen)Güney Koreden bildirildiğine nazaran Birleşik Amerikada bulunan Koreliler General Mac Arthur'ün heykelini yapabilmek için hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1951
  • istanbul Enternasyonal Basketbol turnuvası 12 oyuncu ve 4 idareciden müteşekkil Fransa kafilesi,13 eylülde şehrimize geliyor 14-24 eylül tarihlerinde Spor Ve Sergi Sarayında yapılacak olan JI nci İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Zayi Trakya Sınır K,lığı Kh.na ait 81010 varak No.açık ayniyat tesellüm makbuzunun 1.2.nüshası zayi edilmiştir.Hükümsüz olduğu ilân olunur.41516)14285 2757)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan Sivas yol ayrımı Muncusun Felahiye yo1 unun 0 000 11 182 kilometreleri arasında blokaj şor-e ve köprü tahkimi işi.2 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Kayseri Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Yeşilhisar ilçesinde kâin Hamzapaşa camiinin onarımı olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 17295 lira 98 kuruş ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Tekirdağ Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan:949/423 Tekirdağı tapusunun 19.7.931 tarih ve 305 ve mart 948 tarih ve 83 ve 5 No.lannda kayıtlı bir parça gayri menkul hazine ile Seyıtkıraylar ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Sarıyer Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/563 Davacı 1st.Muhakemat Müdürlüğü tarafından dâvâlı Nejat Akyamaç aleyhine açılan 57 lira 47 kuruş alacak dâvasının yapılan yargılaması sırasında;Dâvâlıya dâva a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Amasya Deviet Orman işletmesi Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş Keşif bedeli Lira Kr.Geçici teminat Lira Kr.İşletrae/jin göstereceği yerde.ft 9149 94 9149 94 9149 94 9777 83 7841 56 V 686 25 686 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü MudUrlUoünden CİNSİ Muhammen Geçici Miktarı Bedeli Teminatı Adet Lira Kr Lira Kr İhale şekli Distilâtör.buhar ile saatte 50 litrelik Distilâtör havagazı ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Yük vagonu satınalınacak Devlet Demiryolları İstetme Genel Müdürlüğünden 23.8.951 tarihinde pazarlıkla alınması mukarrer iken sipariş geri bırakılan 40 adet yük vagonu için 21.9.951 Cuma günü saat 1°
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Hid.o-elekti ik tesisatı Yaptırılacak İller Bar kasından 1 Konya ili hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidro-elcktrik tesisatı için fenn!şarîramesmde yazılı evsafa uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Yol yaperm Karayolları Genel Müdürlüğünden.1 Eksiltmeye konulan iş:Gönen Biga yolunur 0+000—54+100 kilometreleri arası tesviye,sanat yapılan,ba' kımevi inşaatı,taban takviyesi ve temel tabakası teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • 7eke^0:6netMudürlüğü:ilânlorı Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 5500 adet lâcivert tulum ilâ 3760 adedi lâcivert,740 adedi de beyaz olmak üzere cem'an 4500 adet is gömleği mevcut şartnameşine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • İNŞAAT İLÂNI İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Diyarbakırda vahidi fiat esası üzerinden kurumumuzca yaptırılacak olan işçi barındırma yurdu binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Koyun eti,karaciğer,böbrek,beyin,süt,yoğurt vesair 19 kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla satın alınacaktır.Tutarı 16.558 lira olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A,N.K,Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • 3 w pr 5.O Q tnac e:0 N JSı Ha g.S 5 1 o sr T A 00 CJ5 1 «D 3 e» m C:0* "tf* î-4 co H-IS3 OİK^M oo co t-ı s «3 l-to CO o co o 00 C7I g w CPQ* JO 5ü rf* o a B •U c 1 t-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Tekirdağ Sulh Hukuk Yargıç.Uğradan:951/314 Dâvah:Sındırgının Yusufçamı köyünden Süleyman oğlu Mustafa Akpmar Tekirdağ maliye hazinesine izafetle avukat Cevdet Uselin aleyhinize açtığı tazminat dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Tekirdağ Asliye Hukuk Yargıçlığından:950/578 Davacı İstanbul Kumkapı Nisanca mahallesi Çeşme yokuşu No.1 de Hazım Tan tarafından «açılan gaiplik dâvasının yapılmakta olan yargılamasında:Davacının dayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • İstanbul üçüncü tcra Memurluğundan:951/2246 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine İcaraı verilen radyo dikiş makinesi ayna.kanepe,koltuk ve saire eşyanın birinci açık arttırması 8.9.951 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 06.09.1951
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/34 ¦Ortaköy;Cavitağa mahallesi ¦eski Türk sokak 7.numaralı evin bir odasında oturmakta iken ölerek terekesine yargıçlığımızca el konmuş olan Fatma İnaldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor