Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Milletlerarası sosyal gUvenlik konferansını açan Çalışma Bak anı Nuri özsa* Milletlerarası çalışma semineri dün açıldı Otuz iki delegenin iştirak ettiği Milletlerarası Sosyal Güvenlik Konferasmı Çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • MÜSTAKİL SİYASI GAZETE 17 Eylül Pazartesi Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle 6 ve 8 sahife olarak intişara başhyaeaktır En zengin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Mühim bir yolsuzluk hâdisesine el konuldu Üç firar» Er meninin,hiç bir alâ kalan kalmadığı halde 250 milyon lira değerindeki emlâki ele geçirmeğe çalıştıkları anlaşıldı Alâkalı makamlar evvelki gün 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • m B V* 31 ingiliz talebesinden müteşekkil bir grup Yakın Doğu memleket,lerini ziyaret maksadiyle otobüsle seyahate çıkmıştır.Yukanki resimde,önümüzdeki günlerde memleketimizi ziyaret edecek talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Pariâmentolararası Birliği Konferansı Dünkü toplantıda icra k artırılması,göçmen ve mü Pariâmentolararası Birliği kon feransının dün sabahki toplantısında,ilk iş olarak icra komitesi üyeleri sayısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Radyo ile idare edilen mer mi 1er Vaşington,3 A.A.Birleşik Amerika askeri tahsisat tâli komisyon başkanı demokrat temsil ci George Mahon dün radyo ile bir konuşma yaparak demiştir ki:Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • jTürkiyenin:denizcilik siyaseti Cleveland,3 A.A)Cleveland Plain Dealer gazetesi,Türl:hükümetinin kendi isteği ile devlet idaresindeki deniz nakliyat işlerini hususî teşebbüse devrini «devletçilik deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Başbakan Yardımcısının Kırsehirdeki nutku isnat oğlunun cevabı "Seçim günü sandık başına gidiniz vicdanınızın emri ne ise ona göre reyinizi veriniz.Kırşehir,3 A.A)Bugün gohrimize gelmiş olan Devlet Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Truman bugün San Francisco1 Konferansını resmen açacak Japon Başbakanı Yoshida,dün Amerika Dışişleri Bakanı Achesonia uzun müddet görüştü San Francisco,'6 CA.Ai)Şan Francisco'daki Japon heyeti,konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Başkan Truman hareket etti Vaşington,3 A?Başkan Truman bugün Japonya Bulh andlaşması konferansında bulunmak üzere Vaşingtondan •San Francisco'ya hareket et mistir.Truman,tarihî konferansı çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Tesbit edilen kaideler San Francisco,3 A.A)Dan burada Palas otelde bir saatleQ fazla süren bir toplan ü yapan Dışişleri Bakanı Dean Acheson ve Japon Başbakanı Shigeru Yoshida,Japon sulh andlaşması kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Emekliye sevkedilen generaller Hizmet sürelerini tamamlamış olan 44 general emekliye ayrıldı Ankara,3 A.A.Rütbe ve makamının' hizmet ve vazifeleri,ni ve sürelerini tamamlamış olmaları' sebebiyle fiilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Korede durum General Wan Fleet,kızılların her an taarruza geçebileceğine işaret etti 8 inci ordu karargâhı Kore)3 AP)Koredeki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı General James Van Fleet bugün,komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.09.1951
  • Başkan Truman tarafından liyakat madalyası ile taltif edilen Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Nuri Yamut'a verilen liyakat madalyası Başkan Truman tarafından gönderilen "Liyakat Madalyası,dün törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • D mıpfr^eııin içyüzü karabors Sovyet tebeasiyle Avrupalı ve Amerikalı müstehlik arasında muazzam bir seviye farkı mevcuttur ve hayat pahalılığı Rus köylüsünü yıkmaktadır I00POQ:rr *M Sovyet işçisi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • iHp.ırla'da numune meyva fidanlığı yapılıyor Igparta Milliyet)Bir numune meyva fidanlığı yapıl raak üzere Tarım Bakanlığına Eğridir Belediyesince verilen 500 dönümlük arazinin verim ve karakterini bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Gizli tezkiye usulü Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliye şevkleri hakkındaki tüzük yürürlüğe girmiştir.Tüzüğe göre gizli tezkiye usulü kamil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Buğday piyasası Geçen hafta içinde,muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimize 74 ton buğday gelmiştir.Bu arada Polatlınm ekstra ekstıa yumuşak buğdayı,piyasamıza az geldiği içjn fiatlar yiikselnıiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Cemiuef KONGRE:•A-Emekli öğretmenlerin yıllık toplantısı 9 Eylül Pazar günü sa at 12 dp Çapadaki Yüksek öğretmen:Okulunda yaprlacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • MAÇ if Fenerbahçe birinci futbol ta kimi hafta içinde Izmire gidecek ve orada iki maç yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Kadın yüzünden yaralama Dün Yenikapı'da kanlı bir hâdise olmuştur.İsmail Şekerci'adında biri,bir kadin meselesinden araları açık bulunan?Ahmet'le kavgaya tutuşmuş:ve kendisini ağır surette yara-lamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Eli bıçaklı evlât B*çâ$2Xiı çekip babasının üstüne yürüyen hayırsız evlât adamcağızın ölümüne sebep oldu Evvelki gece Karagümrükte bütün muhiti teessür içinde bırakan müessif bir hâdise olmuştur.Tafsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Ştthlrdoki yol inşaatına hız veriliyor Bu yıl yapılmasına karar verilen Selâraiçeşme Pc yolu ile Maltepe başı büyük ye İmimi inşaları müteahhide ihale 1ü5 bin liraya ihale olunmuştur.Bu yolun Bostancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Makbule Atadan Volkan mecmuası aleyhine dâva açtı Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atadan dün Savcılığa müracaatta bulunmuş ve Atatürk aleyhinde neşriyat yapan Volkan isimli mecmua hakkmdaı bir dâva açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Silo inşaatı Toprak Mahsulleri Ofisi Çorlu,Babaeski,Lüleburgaz ve Tekirdağ'da birer çelik buğday silosu inşasına karar vermiş tir.Bundan başka Ofis Beşiktaş ta Earbaros ilkokulu ile Beşiktaş Kız Ortao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Komünizm propagandası yapanlarj Şehnaz Türkmen,Aslan Kay nardağ ve Yıldız Baştımar admda üc kişi hakkında komünizm propagandası yaı »maktan mu ilkele yapılmış ve tevkif edil en sanıklar Sorgu Yargıçlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Evve!ee Şehir Tiyatrosundan ayrılan sanatkârlar,tekrar kadroya alınacak Şehir Tiyatrosunun eski talimatnamesinin hükümlerini kabul etmeyip müesseseden ay rılmış olanların tekrar kadroya ahumasma karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Osman Keçeli'nin duruşmasına dün başlandı Kendisini takip eden Emniyet memurları tarafından Mas lak'ta yakalanan ve hususî otomoLilinde beş kiloya yakın eroin bulunan Osman Keçelinin duruşmasına dün 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Kadıköyünde kanlı bir kavga Kadiköyünde oturan Recep Dikmen adında katilden sabıkalı bin,aynı semtte oturan Hası Osmanla küçük bir mesele yüzünden kavgaya tutuşmuş ve kendisini ağır surette yaralamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Ağaçtan düşüp boğuldu Darülaceze sakinlerinden Ke mal Serin adında biri,bir incir ağîrcma çıkmış fakat dalın kırılmasiyle içi su dolu bir çukura düşmüştür.Kemal Serin boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • İM kişi boğuldu Beykozda oturan Sabiha andında bir kadın evinin kuyusuna düşmüş ve boğulmuştur.Adalet Doktoru cesedin gömülmesine izin vermiştir.Diğer taraftan Lâleli'de oturan îzzet Karagöz adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • sft^««s«A-HALKI cevaplar Gazetemizde çıkan Tehlikeli hırsız ve Dikilitaşid yolu başlıklı şikâyet yazıla-rı ilgiliilerce aşağıdaki şekilde ca\'i jil-ındırılmışUr:«Bahis mevzuu havuz zabıta nezareti al'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Aksaray,Fatih,Topkap?ve Ediniekaprda yeni açılacak ortaokullar kin bina aranmaya başlandı Bu yıl gelirimizdeki üs-1 ve ortaokulların idarecilerinin-öl M kısmı değiştirilmiRtir.Bu'de.ğişikliklere umumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Bayrağımız Ağn dağının zirvesine nasıl;dikildi Doğn Bayazıt,3 A.A)Ağrı dağının zirvesine tırmanarak Türk bayrağım dikmeye muvaffak olan subay ve erlerimize ihtisaslarını soran muhabirimiz aşağıdaki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Millî Eğitim Bakanının temasları Kastamonu,3 A.A.Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri dün.Daday,Azdavay ve Gide ilçelerine giderek öğrenciler ve halkla hasbıhallerde bulunmuş ve muhre.lif mevzularda sorut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Son biı a.yiık hastalık vab'alar] Ankara,3 A.A.Saflık ve Sosyal Yardım Bakan lığından tebliğ-edilmiştir:Ağustos 1951 ayı İQinde yurdumuzda 8 lekelümmma,690 tifo,52 paratifo,71 dizanteri,6 brnselloz,83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • îngiliy,turist gemisi gitti îki günden beri limanımızda bulunan İngiliz bandıralı «OrcadG3 seyyah gemisi bu akşam aaat 18 de limanımızdan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • îki kişinin yaralanması İte neticelewen kaza Samatya'da bir otomobil kazası olmuş ve şoför Ömer'in idarcsindeki t.^ksi,önüne çıkan bir gocuğu çiğnememek için di* reksfyomı kırdığı sırada araba bîr ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • î S TAN BUL 12 57 AçıLş ve programlar' 13,00' Haberler 13,15:Öğle K?seri Pl)13.45 Şarkdân 14.20 Konuşma 14,30'Türküler ve oyun havalarn 0Pİ)14.45 Programlar vem güney denizlerinden şarkılar Pl)15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • *muK*Mma il—i'Iİiuhti m.j» k Saallermi 'göklerde geçL ren havacı,okı»' sılalarında göz nuru dînerek çalı*atı mo deki.bulutlar arasında süzülen paraşütçü,atölyelerde didinen uçak mühendisi,rröp Türk va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Birleşik Amerika çiftçvsi,taorak hastalığlyle mücadelede baa yeni.ilâçlaıdân ist'.ade etmek tedir;toprağa püskür' ıldüğü vakit içeri nüfuz eden ve gaz halL j ne dönen bu mayi,ulaç köklerine musallat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • hadisesi' Bir Mtısevi kadım,egiyle ffe?en bir er\py-i kocasına beuztter;V 1 ö vdü Tarabyada garip bir dayak hâ disesi olmuş ve bir kadın yanlışlıkla tanımadığı bir erkeği dövmüştür Hâdise şöyle cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Ulaştırma Gikanmm teftiler!Eskişehir,3 t A.A.Bir haftadan beri demiryolları ü* zeriude teftişlerde bulunan Ulaştji-ua Bakanı Pey fi Kurtbek bu sabah beraberlerinde Demiryollar Umum Müdürü General Zihn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • Eski İzmir şehri meydana çılcarıîıyor Ankara,3 A.Â)Eski İzmir şehrini meydana çıkarmak!için Ankara Üniversitesi ve Atimdakı İngiliz 'Arkeoloji Enstitüsü adına Prof.J Gook ve Prof.Ekrem Akurgal idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.09.1951
  • unya itasınınuaıı Akdeniz çevresinin önemi gerek Atianlik misakı askerî müesseseleri ve gerekte ingiliz ve Amerikan deniz koımıtanlıklarmca mnhteîif *şeki!de kıy melleııdirihneklt dir «Arjantin'de çdt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • İkinci E*ünya Harbinde Almantara kargı çete harbi yapan bir gönüllü Fransız taburcundan yirmi kadar gencin kumandanlarının riycrsetinde Airikaâa Fransız Kongosunda bir Avrupa köyü te sis ettiklerini F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Romanyada temizlik Komünistler,birf.parti kurmak isteyen 3 eski Bakanla 50 mebusu tevkif ettiler Berlin,3 AP Batı Berlin_de çıkan cDer Abend» gazetesi bugün,komünist Romanya hükümeti mensupları arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Kerede dyrum [Baştarafı Birincide] Kızıllar,bu yılın nisan ve mayısımda daha kuvvetliydiler.İlkbahar taarruzlarından evvel komünist kuvvetlerinin Kuzey Keredeki mevcudu 1.250,000 kişi olup,bunun takri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Milletlerarası Semineri FBastarafı Birincide!lüzumunu beyan ederlerken At lantik şartında herekese daha iyi çalışma şartları,daha fazla maddî refah ve sosyal emniyet sağlaması için bütün milletlerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Emekliye sevk edilen geneailer [Baştarafı Birincide] Doğan;4 Korgeneral Sami Topçu;5 Tümgeneral Zeki Erkmen;6 Tümgeneral ismail Hakkı Tekçe;7 Tümgeneral Kâzım Dudaş;8 Tümgeneral Hakkı Talay;9 Tümgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • 1951 1952 Yeni Ses Tiyatrosu binasînda 6 ekim cumartesi aksanımdan itibaren Muammer Karaca Opereti Devamlı temsillerine başlayacaktır,tik' yeni eseri "büyük Komedi müzikal ARA SECİMİ İfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Mareşal Papagosıın faaliyeti Atina,3 AP Mareşal Papagos.kendisini şiddetle alkışlı-yan 75.000 kişilik bir halk kütlesine dün,«Yunan Birlik partisi» nin Mareşalin kendi partisi)«şantaj yapan eski parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Yem kwrulasi 70 meslek MyefMn 47 sim 0,P.13 ü«ü C.H.P.10 unsı mîlsfakiHer kazandılar Evvelki gün yapılan ve tüccar tarafından büyük bir alâka ile karşılanan Ticaret ve Sanayi Odası seçimine ait tasnif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Şiiliği iti İlli i isnatlara cevabı [Baştarafı Birincide] ıanların fikridir.Şeflik devrinin,tek parti devrinin görüşüdür.Yegâne kuvvet halkın itimadından ibaret olan halk iradelerinde hükümetler her s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Göztepe'de yapılan dünkü siyasi toplantı D.P.Kadıköy ilçesinin-tertip etmekte olduğu siyasî toplantılardan dokuzuncusu dün İstanbul nıiiletvekili adayı Hadi Hüsman'in iştirakiyle Göztepe'de büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • İiavlÂmirîig^den verilen e/föKltaöt ilanIq*ı tViuhteüı kutlarda 50 ton yuva)Lak d^mır kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Tutarı 23,300 Lira olup geçici teminatı 1747,5 Liradır.Eksiltmesi 17/9/951 pa&a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • [Baslarafı Bîrim ide 1 mışlar ve bu mevzuda fikirlerini beyan etmişlerdir.Diğer taraftan demir perdeden kaçan mülteciler teşkilâtından Aurel Decei ve Gbazi Han Etssolt tarafından «göçmenlerin ¦gittikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • denizcilik siyaseti [Başiarafı Blrî.ncitlel Senelerden beri Türk denizciliği bir devlet işletmesi halin deydi.Son senelerde bu iyice kalkmdırılmıştı.Ve sosyalist bir işletme olarak devamına mâni hiç,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • Yolsuzluk hâdisesi [B.'üjtarafı Birincide] tesbİt ve tescil için harekete geçmişlerdir.İşte bahis mevzuu yolsuzluk t*x sırada olmuş ve iddiaya gö re Ohannes'in varisleri,hiç bir ilcileri olmadığı hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • auveyş İlüıdli Suriye Parlâmento Başkanı da Güvenlik Konseyi kararanın «konunsuz» olduğunu ileri sürdü Şam,3 AP.Suriye parlâmentosu başkanı Dr Maiuf Devu Undaki gemi seyrüseferlcriyle ilgili olarak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.09.1951
  • veril eı?madalya *Bastarafı Birincide!liginde tertip edilen bir törende Amerikan askerî yardım kurulu başkanı tümgeneral William H.Arnold tarafından Orgenerale tevdi edilmiştir.Genelkurmay ikinci başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.09.1951
  • istanbul enternasyonal basketbol turnuvası 14 eylülde başlayacak müsabakalara katılacakların sayısı henüz belli olmadı 14-24 eylül tarihlerinde,Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan II nci İstanbul E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Yük vagonu satınalınacak Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğünden 23.8.951 tarihinde pazarlıkla alınması mukarrer iken siparişi geri bırakılan 40 adet yük vagonu için 21.9.951 Cuma günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Yargjçlı&ından 951/288 Dâvâlı Hulusi Özbek Devlet Demiryollarının Kadıköy Moda caddesi Sarraf Ali sokak 15 numarada mukim Hulusi Özbek aleyhine açtığı 321 lira 13 kuruş alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • YENİ NEŞRİYAT AFİYET GAZETESİ Afjyel gazetesi çıktı.No.80,mide düşüklüğü insana neler yaptr,caiz değil efendim,caiz değil,ağız neden kokar?Saçların dökülmesini gideren vitamin,taze üzüm suyu ile iyi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Büyük Britanya aletizm takımı bugün gidiyor Cumartesi ve pazar günleri Mithatpaşa stadında,millî takımımıza mensup atletlerimizle karşılaşan.Büyük Britanya millî atletizm ekibi,bu sabah,uçakla şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Sutopunda Yugoslav takımı 4-1 galip Cenova.3 AP.Burada ya-pılan ve üç gün devam edecek olan Yugoslav italyan su topu müsabakalarının ilk gün karşılaşmasında,Yugoslav takımı dün.İtalyan takımını 4—1 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • 1.000.000 Pezos teklif edilen Arjantinli futbolcu Buenos Aires,3 AP.italyan Torino kulübünün Juan FİOrfo'yu transfer yoluyla takımına alması için yapılmakta olan konuşmalar,Lanus KJübe teklif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • At.4 Eylül Ru.2 22 Zilka' 19* t Ağust 1370 Salı 1367 ¡AC rr vAtATi ISAM Güneş 6,19 10,26 öğle 13,16 5.22 İkindi 16.59 9.07 Akşam 19.52 12,00 Yatsı 21.29 1,43 İmsak 4,34 8,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Bakanlığından Cinci Miktarı Muvakkat teminatı Ihaie tarihi günü saati Kâğıt kesme makinesi bıçağı 17/10/951 Çarşamba 10 Vejetalin «koko yağı» Çinko l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Beşi a t ş Ka'is!o Mıdürlüğünden Cinsi Adet Muhammen bedeli Tutarı Muvakkat teminatı Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Koordinatoğraf 1 2200.00 2200.00 165 00 Kronometre 2 1100.00 2200.00 165 00 4400.00 330 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Yozg t il Daimi komisyonundan II köyleri içme su tesisatı için lüzumlu boru ve malzeme alınması açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Alınacak malzemenin muhammen bedeli 15078.lira olup geçici teminatı 1130 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Ankara şehir mezarlığında yaptırılacak 390)adet beton lahit ile bir kısım toprak tesvi yesi vesair müteferrik işler ka^ palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur,2 Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • etonarme Köprüler Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;izmir Aydın Devlet yolunun Ortaklar Aydın arasında yeniden inşa edilecek yol üzerinde Neşetiye Kocaçay)Hayıtlık,İlgayı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Yol Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Turgutlu Salihli yolunun 0+000 41 047 kilometreleri arası tesviyesi,San'at yapıları,bakım evi inşaatı taban takviyesi ve temel tabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Muhtelif boy ve miktarda demirden konsol ve ara laması satın alınacaktır 1.E.T.T,İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 38.762 Jira tutarında olan konsol ve ara lamaları 10.9.951 pazartesi saat 10 da pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Kayseri Vakıfiar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Yeşilhisar ilçesinde kâin Hamzapaşa camiinin "onarımı olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli 17295 lira 98 kuruş ve geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Gaziantep işletmeler Müdürlüğünden 1 İşletmemiz iğin bir adet 5.5 tonluk uzun şaseli Dizel kamyonun alınması 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur,2 Normal aksamiyle beraber m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • Konya Sarayönü Özden Teknik Ziraat Okulu Müdürlüğünden Miktarı Muh.Muh.İlk Cinsi fiatı Tutan teminatı kilo Lira Kş.Lira Kg,Lira Ks.sn.ihalenin sekli Erimig Urfa yağı 5000 4 50 22500 00 1687 50 Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • izmit Beiediyasîndan Keşif bedeli 88500 liradan ibaret vilâyet önü yoluna parke tefrişi 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksiltme 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.09.1951
  • istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden Beyoğlunda inönü mahallesinin Küçükbayır sokağında eski 105 yeni 103 taj 103,103/1 kapı 615 ada 21 parsel sayılı ahşap evin 1/4 hissesi maliye hazinesi adına kayıtlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor