Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • imleri için rftı Demokrat Parti adaylarını bugün tesbit edecek.Millet Partisi namzetleri de dün ilân edildi Ankara,18 Milliyet)Ara seçimlerinin yaklaşması münasebetiyle bütün yurdda hummalı bir faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • im ehrimizin bir türlü çaresi jgSS bulunamıyan ezelî dert-^fr leri vardır:Süt ve et hikâyeleri gibi.Fakat yalnız şehri alâkadar eden bu meselelerin yanında,şehir kadar bütün memlekete de şâmil olan ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Yaralılarımızın teşekkürleri Tokyo,18 A.A.Danimar ka hastane gemisi «Jutlandiâ» ile memleketlerine dönmekte nlan yaralı Türk askerleri Birleşmiş Milletler sağlık personelinin nezaket,bilgi ve hazakatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Dünkü spor hareketleri İstanbul,dün spor temasları bakımından zengin bir gün geçirmiştir.Lido'da İstanbul yüzme birinciliklerine başlanırken.Fenerbahçe stadında da Fenerbahçe Beyoğluspor atletizm karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Mısırlı yüzücülere rai Faruğun hediyesi ^^ssssös Folkestone ingiltere)18 AP.Manş denizini geçme müsabakasında kazanmış olan Mısırlı yüzücüler,İngiliz basını,nın Kral Faruk hakkındaki kö-Şampiyonlar,İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • îran Başbakanı Musaddık Bayan Harrimanla beraber yemek yer ken görülüyor trol ihtilâfı gene çıkmaza giriyor Iran kabinesi,dün Ingilterenintekliileriöi kabul etdemiyeceğini bildirdi Tahran,18 A.A.İran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • GAZETE Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerini Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife olarak İntişara başlıyacaktır 6 ve 9;sahife çıkacak o'masına rağmen MİLLİYET gene 10 kuruşa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Koredeki tugayımızın motorize birliklerine mensup #rler cephede uzun bir müddet kaldıktan sonra,ihtiyat bölgeye alınmışlardır.Resimde kahramanlarımızdan bir grup vasıtaları başında görülüyor Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Korgeneral Ferzi Uçcme?Korgeneral Muzaffer Göksenin Yüksek Komuta heyetinde hiç bir değişiklik yok Generaller arasında değişiklik yapılacağı hökkmaa haberlerin aslı olmadığı anla şildi Ankara;18 A.A.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Japon barışı Rusya açık bir lisanla Ja pon barış andlaşmasını için yeni tekliflerde bulunacağını bildirdi Moskova.18 AP Kusya" kâfi derecede acık bir lisanla,gelecek ay toplanacak olan Japon barış and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • Zelzelenin yaptığı tahribat Ankara,18 A.A.Bize ve rilen malûmata göre,13.8.1951 a-««kubulan yer sarsıntısında:*ul,u.nun serede ilçesi köylerinde bir çocuk u»i.ü0 »r çocuk yaralanmış iki cami ile 66 ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1951
  • M ünür Nurettin Jubülesi 35 inci sanat yılı dün gece gu.zengin bir programla açıkhava tiyatrosunda kutlanmıştır.BtL yük bir dikkat ve titizlikle hazırlanmış olan Münir Nurettin jübilesinin programı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Günün mevzuları Uzak Doğudaki bölgelerin kalkınması Son G aydanberi Kolombu'da yürürlüğe konulan Teknik işbirliği Projesi,Cüney Doğu Asyaya yetişkin insan gücü teminine matuftur a—ft—0—0—0000000—0OOO1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET if Kızılay istiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Muhtekir esnafla mücadele Belediye İktisat Müdürlüğü Murakabe Teşkilâtı,ihtikâr yapmaya teşebbüs eden esnafı sıkı bir şekilde kontrol etmektedir.Son iki gün zarfında,Bey koz,Falın,Bakırköy,Adalar,Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • I'atales mahsulü bol Yeiii mahsul patates bol olarak idrak edilmiştir.Hâlen Adapazar ve havlisi patatesleri İstanbul piyasasına gelmektedir.Ficüar toptan ve iskelede »eslim olarak 11-12 kuruştur,Kanav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 Müzik Pl)14,00 Saz eserleri Oyun havaları 14.20 Dans ve caz müziği Pl)'14,45 Şar kılaT 15,30 Konserto Pl)16.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Hür dünyayı Sovyet tecavüz ünden kurtarmak ve beşeriyetc devamlı bir sulh temin et inek tek arzudur.Başkan Trumanın teklif ettiği müşterek emnİYet programı hak kında Amerikan Dışişleri Bakanı Acheson,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • ri\t.19 Ru.16 Ağustos 6 Züka' 1 95 Ağust 1370 Pazar 1367 VAX İT VASATI KKAlff Güneş 6.06 9,55 Ogle 13.19 5.07 tkindl Aksam Yatsı İmsak 17.09 20.11 2J.53 4.14 8.57 12.00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Aiamanyâ tütün alıyor Satılan tütünlerin mukabilinde akaryakıt ve kâğıt ithal edeceğiz Doğu Almanya memleketimiz den külliyetli miktarda işlenmiş tütün mubayaa etmiş ve bu tütünlerin teslimine başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • italyan turistler Italyanın sayılı iş adamların dan mürekkep bir turist grupu yarın uçakla şehrimize gelecektir.Turistler bir hafta şehrimizde kalarak cami ve müzeleri göreceklerdir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Bir kumarhane basıldı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurlafl evvelki gece Taksimde Pepe palas apartma rîmın ikinci katında Mehmet adında bir komisyoncu tara fından işletilen bir kumarhaneyi basmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Nakledilen öğretmenler Şehrimızdeki lise ve orta okul öğretmenleri arasında yeniden bazı nâkil ve tâyinler ya pılmıştır.Bunları bildiriyoruz:İsviçre Öğrenci Müfettişliği Genel Sek reteri Faik Dranas,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Hopa postası Büyün yapılacak olan Ka ratieniz Hopa postası seferinin bir gün tehirine lüzum görülmüştür.Harekel yarın sabah saat 10 di.olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • İstanbul Milletvekilleri İlçeleri geziyorlar İstanbul Milletvekilleri seçmenle;ile temas etmek üzere İlçeler de bir gezinti yapmaya karar vermiş ve üç grupa ayrıl mışlardır Salamon Adato,Faruk Nafiz Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Altın Hatları Dün borsa haricinde Cumhu rivcl altını 34,60 kuruştan,Reşat 38.40 kuruştan,İngiliz 46,30 kuruştan,Gulden 31,65 kuruştan,nülçc 5,24 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Fatihte oturan Cemile ve Cazibe adında iki kadın kavga etmişler kavgaya eşleri de karışmış ve Cazibenin kocası Bayram hasmı Cemali ölümle tehdit etmiştir iş zabıtaya akset,mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • İsveçle ti ca r ef İsveç ihracat sekreteri K S den sonra 4 misli arttığını söyledi İsveç genel ihracat birliği sek reteri temaslarda bulunmak üzere memleketimize gelmiştir.Şehrimizde bir müddet kalaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Bir tâyin İstanbul Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Gazi Kültür,münhal bulunan İstanbul Defterdar yardımcılığına naklen tâ yinediimiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Millet Partisinin yeni ocağı Millet Partisi Kasımpaşa Bu cağına bağlı bulunan Hacı Hüs rev ocağının açılış töreni dün saat 16 da yapılmıştır.Bu münasebetle söz alan paı tililer D.P.ve C.H.P.sine hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Beyoğlu Belediye Hastanesi İstanbuidaki Belediye has* tahanelennin genişletilmesi hıkında alınan kararın tatbiki na devam edilmektedir.Bu ara da Beyoğlu Belediye Hastahanesire 50 yataklı yeni bir pav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Yol inşaatı Bu yıl seyrüsefere açılarak yollardan Florya-Küçükçrkmece iltisak yolunun asfalt kap lanmasıria başlanmıştır.Bundan başka ymG l/U mıntıkada Pn bin HralıTc bir ödenekle yapılmakta olan Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Alman İktisat Nezareti Reisi memleketimize geliyor Alman Federal Hükümeti İktisat Heyeti Reislerinden Dr.Schultz Finicke Ticaret Odasının davetlisi olarak şehrimize getntjtir.Dr.FFinıcke Türk-Alman ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • I HALKIN SESİ «6 Dolmuş yapan şoförler Davutpaşada oturan bir okuyucumuz bize gönderdiği mektupta dolmuş yapan şoförlerden şikâyet etmekte ve ezcümle şunları yazmakta,dır;Şehir içinde muhtelif semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Dün ölümle neticeîei feci kaza K Bir bekçi ile bir biletçi otobü s altında can verdi.Bir çocugun da ba cağı kesildi Dün sabah saat 7,30 da Arnavutköyde fecî bir kaza olmuştur Şoför Mehmet Günlünün id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Tahvil ve hisse senetleri Geçen ay içinde kambiyo bor sasında muamele gören tahvil ve hisse senetlerinin kıymeti 1.630,112 liradır.Bu mikdar i cinde en çok 7 Millî Müdafaa IV faizlinin muamele gördüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • yabancı Sermaye Kanunu yürürlüğe girmiş olan yaban cı lermayc kanununun tatbiki ile alâkalı kararlar almak üzPre bir komite kurulmuştur.Komite,Merkez Bankası G;dol Müdürünün Başkanlığında,Maliye Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Memnunluk yaratan bir karar Hal esnafının devamlı mika caat ve İsrarları üzerine Belediye,sebze satanların meyva ve meyva satanların da sebze satmalarına müsaade etmiştir.Karar,alâkalı esnaf arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Emniyet Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürü Ser vct Sürenkök dün Ankaradnn şehrimize gelmiştir.Genel Mü dür İstarıbula hususi bir işi İçin geldiğini söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Ticaret Bakanı V/mirc R»tti Tir-i'-ve EkonoİrÜ Bakanı Muhlis Ete dün saat 14 de İskenderiye postasını yapan îstan bul vapuru ile fuarı açmak tinere Izmire hareket etmiştir.Bakan kendisi ile görüşen ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • İlkokul Dinlenme Kampı Darülaceze,Okmeydanı pan siyonlu ilkokulu öğrencileri için Silivri Celâliye köyünde açılan dinlenme ve deniz kampı evvelki gece köylülere verilen bir müsamere ile sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Gümrüklerde indirme Bildirildiğine göre,Dışişleri Bakanlığı taralından gümrük latifeler] ve ticaret genel an Iaşma3*na dair bir kanun tasaı*ısı hazırlanmıştır.Bu tasarıya ihraç A,ı,memleket maddeler c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1951
  • Diğeı taraftan Grinçall tahkikatın istediği gib;ilerlemey işine sini ilenmeye başlıyor.Öfkelini benden almaya kalka,bilir,unun için gözünden uzak olmam haj ırlıdır.Ama benimle teması kaybetmeyeceksini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Ingilten anlaşı İ9kenderiye,18 AP.Ingil terenin Mısır orta elçisi J,Creswell bugün Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Salâhattin Paşayı ziyaret ederek kendisine ingiliz Dışişleri Bakanı Herbert Morrison'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • flûooocig-esgooofrsa—••otii |Ovalar Şenieniyor Muş ovasından sonra sıra Erzincan ovasına geldi.Darı.Si diğerlerinin basma.Gazetelerde sevinerek okuduk.Hükümet Erzincan ovasının sulama tertibatı için ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Polonyada tem izlik Polonyada artan ffizli mukaveınct hareketleri Sovyetleri endişeye düşürüyor ün 18 Nafen)Buraya ÖSLîrtr V»."W.Polonvada buyuk olçude bir tem.lanmaktariır.Son Varşova rriuü Jıakemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Efeste yapılan tören Dün yapılan merasimde Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü bir hitabede bulpıındu İzmir.13 A.A,Dun 8*b* ha karşı htanbuldan şehrimize gelmiş olan Basın Yayın ve Tu rizm Genel Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Ara seçimleri için faaliyetler arttı 'Bastanrîı Birincide] nün bu gezintisine İstanbuldan başlaması kuvvetle muhtemeldir.Bu faaliyetlere rağmen C.H.P.seçim kampanyasına an câk B.P.Milletvekili adaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Ateş kes müzakereleri TBastarafı Birincide!di.Cumhuriyetçi Senatör Alex sander Smith de Çin komünist lerinin Korede bir mütareke anlaşması kabul etmek istemedikleri ısbat edildiği takdir de General Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • îshmbul limanının durumu Ankara 18 A,A,İstanbul limanında son zamanlarda hâsıl olan sıkışıklığın izalesi iğin Ulaştırma Bakanlığınca yeni tedbirler alınmaktadır.Mavna.antrepo,rıhtım ve açık sahaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • istanbul 1.ci İcra Memurluğundan:Borçtan mahcuz arttırma ile satılacak 1500 Uta kıymetinde Ford marka 8 silindirli çıplak parça halinde komple otomobil motörü 31.8-951 cuma günü saat 10 da Sirkeci Hüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Zeize'enin yaptığı tahribat 'havarafı Birincide!Bucağında 17.8.&51 günü saat 10,30,10.35 de orta ve 11.10 da şiddetli bir sarsıntı olmuş,bazı toprak duvarlar yıkılmıştır.5 Çankmda 18.8.95i günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Petro' ihtilâfı 'Bastarafı Birincide] varılması lâzımdır.Çünkü petrol istihsalinin inkıtaa uğrama sı büyük sayıdaki İngiliz petrol teknisyenlerinin buradan ayrıl masını tevlid edecektir.Hâlen burada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dâhili yollarda yaptırılacak kaldırım,blokaj,kuru dıvar.ve mecra işlen kapalı zarf usulıyle ekşitmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 44855)liradır.3 Teminatı 3364
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Refik Koraltan İstanbula geldi Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan dün sabah Ankara ekspresi ile şehrimize gelmiştir.Meclis Başkanı öğleden sonra Floryaya giderek Cumhurbaşkanı Bayan ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • 5 muhribimiz Samsunda Samsun,18 AA,Donanmamıza mensup 5 muhrip ve 3 denizalüdan mürekkep bir filo bugün saat 11 de limanımıza gel mistir Halk motor ve sandallar la gemilerimizi gezmeğe gitmektedir.Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Izmir Fuarı yarın açılıyor İzmir,18 A.A.Beynclmi lel İzmir Fuarı 20 ağustos pazar tesi gürü saat 19 da İzmir Belediye Başkanı Rauf Onusal'ın bir söyie\ı ile açılacaktır.İzmir Fuarının açılışı münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • S y işleri hol yoüusıda Hükümet memleketin su işlerinin halli için geniş ölçüde gayret sarfediyor Ankara,18 A.A.Hükmet memleketin su işlerinin hal li için geniş ölçüde gayret garfetmcktedir.Eski iktid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Haşeratla mücadele Taıını Bakanlığı nıahsülata musallat olan lıaseratla geniş bir şekilde mü caddeye başladı Ankara,18 A.A.Tarım Bakanlığından alınan malûmata güre,Ziraî jLnahsulerimizJe musallat olrf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Harici kısa haberler JAPONYA Antonio Riva adlı bir İtalyan ile Yamaguchi isminde bir Japon,Mao Tse Tung ve diğer bazı yakın mesai arkadaşlarına karşı suikast tertip etmek ve ca susluk suçlarından idam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Japon barışı TBastarafı Birincide!tatbik mevkiine konmasına tek manii büyük «Montagnes Ro.cheuses» dallarıdır.U/manlar,ara televizyon istasyonları ki ııılmasiyie bu nîûniin ortadan kaldırılacağını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Sarı denizi tehdit eden tayfun Vaşington,18 A.A.Birleşmiş Milletler Deniz Komutan lığı Sarı denizde tayfun tehlikesi başgösterdiğinden Kore nin batı sahilinde devriye ge zen İngiıiz-Amcrikan ve Yenize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Patisteki toplantısı Robert Schuman ile Trigve Li e dün toplantının Pariste yapılması için bir and lasına imzaladılar Paris,18 AP)Bu sene birkaç ay için Parisin merkezin de ufak bir yerin Milletlerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Sovyet rejiminin yıkılma sı Münih,18 A.A.Çarların devrilmesinden sonra ilk Rus Başbakanı olan Aleksandr Kerensky'nin bugün Stuttgarta gelmesi beklenmektedir.Kerensky,burada ileride tat bik edilecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Almanyada yapılacak manevralar 18 A.A.Müttefiklerin harpten sonraki ea büyük ve en önemli manevralara 14-23 eylül tarihleri arasında İngiliz ordusu Ve hava kuvvetlerinin idaresi altında kuzey Almanyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1951
  • Kudüs suikasti Kral Abdullahııı katli ile alâkalı sanıkların mahkemesine dün başlandı Amman,18 AP)30 temmuzda Ürdün Meliki Kral Abdulaha karşı yapılan suikastten sanık olarak tevkif edilenlerin muhake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1951
  • Tekei Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden:1 Tuzlamızda açıkla,istiflerde mevcut 160,488 adet yüz-lük 36,600 adet ellilik hurda çuval ve takriben 42,000 kilo Azalır çoğalır)çuval kırpıntısı,mütedâvil sermaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Limanlar inşaatında kullanılmak üzere satın alınması düşünüler duba,vinç,tarak römorkör gibi sabih makine ve vasıtalar hakkında muhtelif firmalar tarafından verilmiş olan mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • El zığ Belediyesinden 25 Ağustos 1951 cumartesi günü saat 11 de ihale edileceğine dair şehir içme suyu ısale inşaatından artakalan 800 adet 3200 metreden ibaret bulunan 1:30 Mm.lik font borunun şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • istlv.Amirliğinden verilen Askeri Kıraat ilanları 300 ton kemikli Sığır eti Kapalı zarfla 22/8/yöi çarşamoa günü saat 11 de Sivas As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutan 250,000 Lira olup geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a vazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif O-taklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Fenerbahçenin yeni antrenörü TeîâviV muhtelitinin şehrimi zi son Ziyaretinde,Fenerbahçe idarecileri tarafından angaje edilen,İâiael millî takım antre nörü Macar JTenerbah çe takmuhı çalıştırmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • HARP OKULU KOMUTANLIĞINDAN 1 1951 1952 öğretim yıh için sivil lise mezunlarından ve diğer sivil yüksek okul öğrencilerinden Harp Okulu birinci sınıfına Öğrenci alınacaktır.Bunun için isteklilerden Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Bir adet parke makinası satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ayancık Müdürlüğ nden 1 Teklif alma suretiyle bir adet parke makinesi satın alınacaktır.2 Teklif edilecek en uygun fiat şart ve evkafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,3012;öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabüi eder.İstanbul Divanyolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • OPERATÖR Dr.CANİT GÖNCER BtRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karın,tenasül,uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Antalya Bayındırlık Bakanlığı su işlerilOrcuŞubeMürlüpnden 1 Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu şube müdürlüğü' bölgesi içinde bulunan Finike ovası sulama eksiklerinin tamamlanması işi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Türkiye yüzme birincilikleri Lido yüzme havuzunda dün başlanan müsabakalarda bir Türkiye rekoru kırıldı Dün başlanan Türkiye yüzme birinciliklerinde müsabakalarından bir görünüş tramplen atlama Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Bugün Fenerbahçe Stadında yapılacak maçlar Yeni fubol mevsiminin ilk karşılaşmaları bugün Fener bahçe Stadında yapılacaktır.Bugünkü müsabakalarda,Fenerbahçeliler İki takım halinde Beyoğluijpor Ve Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • istanbul enternasyonal tenis turnuvası başladı İlk gün müsabakalarında,Nazmı Bari,Suzan Gürel ve Bahriye Musluoğlu ecnebi rakiplerin:mağlûp ettiler İstanbul VI ncı enternasyonal tenii turnuvasına,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Atmadaki atletizm yarışmaları Atina,18 AP.Alman atleti Urban Cleve.dün akşam be dlr halinde bir mehtap altında ve 10.000 kişi tahmin edilen bir seyirci kalabalığı önünde yapılan müsabakalarda 400 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Fener bahçe Beyoğiuspor atletizm karşılaşmaları Fenerbahçe,Beyoğiuspor atletrzm karşılaşması dün az bir seyirci kütlesi önürıde Fenerbahçe stadında yapıldı.Organizasyon bakımından çok düşük olan bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan Dikili ilçe merkezinde yapılacak cezaevi inşaatına ait keşif tâdil edilerek 29794 lira 96 kuruş)üzerinden 10.8.1951 gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Aşı ve serum enstitüsü binası onarım ve tâdil işi 13-8-951 gününden 6.9.951 gününe kadar 25 gün müddetle ve fiat birimi esası üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 19.08.1951
  • istanüul Toprak ve iskân Müdürlüğünden Zeytinburnu göçmen 'misafirhanesi binasında yangına karşı korunmak üzere bir yangın haVuzu.yaptırılacâktu Muhammen bedeli 2763 lira 9.1 kuruştur.Buna ait keşif v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor