Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • iki eski C.H.P.milletvekili hakkında tahkikat açıldı Cenup illerinde yapılan tahrikat Emin Soysal ve Osman Ağan,hükümet ve ordu aleyhine kışkırtıcı mahiyette propaganda yapmak suçundan mahkemeye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri ilk okul inşaatı Millî Eğitim Bakam bu sene yapılacak olan ilk okullar hakkında izahat verdi Ankara.17 A,A;Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri bugün aşağıdaki beyanatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • ecen sene Mısırı ziyaret eden yüz bin kadar turistin orada bizim paramızla elli milyon lira sarf ettik.Jerini bir ajans telgarfı haber vyerdi.Bazı gazeteler bu vesile ile seyyahlardan memleketimizin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • VI.tenis turnuvası Beynelmilel müsabakalara bu gün Dağcılık Kulübünde başlanacak Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübünün müspet çalışmalariyle,her sene biraz daha mükemmeliyete doğru giden İstanbul Enternasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Efeste bulunan Panaya Kapulunun iç kısmından bir görünüş Yarın Efeste dini tören yapılacak Törene Türkiye Katolikleri ile birlikte Lübnan,Suriye ve Kıbrıs Katolik hacıları da iştirak edecek Vatikan,17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Bur şada ki feci cinayet Bir aile efradı müstakbel damatlarını iple boğarak öldürdüler Bursa,17 Milliyet)Bugün burada fecî bir cinayet işlenmiş ve bir aiie efradı müstakbel damatlarını iple boğarak öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • MUŞTAKİ LSI YASI GAZETE Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife alarak intişara başlıya çaktır 6 ve 8 sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Tifoya suikast Bir Hırvat köylüsü tarafından tertip edilen suikasttan Mareşal güçlükle kurtuldu Mareşal Tito Roma,17 A.A.Triestenin İngiliz Amerikan bölgesine gelen Yugoslav mültecilerinin bugün belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Gl.Mac hâdisesi Tahkikat Komisyonu müspet veya menfî bir rapor hazırlamamağa karar verdi Vaşington,17 AP)iki aydan beri General Mac Arhur'ün azli hakkında muhtelif şahsiyet,erden izahat alarak tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Çankırı ve havalisinde can kaybına sebep olan zelzelenin yaptığı tahribattan bir görünüş.Çankırı bölgesinde dün yeni sarsıntılar oldu Hafif geçen sarsıntılar sonunda insanca zayiat olmadı,son zelzelel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Tahranda nümayişler Fedayam İslâm Cemiyeti Şah camiinde yeni bir nümayiş tertip etti.Polis gerekli tertibatı aldı Tahran,17 AP)Fedayanı İslâm tedhişçi cemiyetinin İngilizler aleyhine hazırladığı bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Ankara cinayetinin Kaatili aranıyor Kirletildikten sonra bir kö vurulup öldürülen genç ki;Ustaca işlenen ve intihar süsü verilmek istenen bir cinayetin tan-kükatım yapmak ve failini yakalamak üzere An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • Amerikanın tanınmış radyo tefsi rcileıinden Cecil Broun,dün uçakla şehrimize gelmiştir.Resimde memleketimizde bir müddet kalarak tetkiklerde bulunacak olan Broun eşikle birlikte görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1951
  • 18 Ağustos il 9 S ill Cumartesi Adres:Nuruosmaniye Türbedaı Sokak No:18 1 S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET istanbul YIL:2 SAYI:459 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON 29614 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1951
  • Askerî bahisler Kuzey Atlantik Paktı karargâhında mesai On iki devlet adamı,konferanslarını haricen hiç bir işaret veya tabelânın buluşmadığı,mütevazı bir evde aktedıyorlar Londra taksi şoförleri düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Caz müziği Plı 13,30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar 14,45 Radyo Hoplick or kestrası Plı 15,00 Konuşma 1510 Dans müziği 1530 Haf tanın pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET it Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • GUmek mi?İşte bu hoşuma gitmedi!Öyie mi?Neden?Ben de pek iyi bilmiyorum.Uzun zamandan beri kendimi çok bedbaht hissediyordum.Fakat size itiraf edeyim mi,bir zamandan beri bilhassa sizi düşündükçe kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Avrupa iktisadî işbirliği teşikilâtı Amerikada bir sanayi istihsal gücü konferansı tertip etimiş tir Bu konferansa memleketimizi ftemsilen Sümerbank Genel Müdür muavini Emin Gürso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Yunan komutanının teşekkürü Kahraman gazilerimizi yurda getirdikten sonra limanımız,dan ayrılan Amiral W.C.Langfitt gemisinde bulunan Yunan kafilesi komutanı B.Aryilopulos,Vali ve Belediye Başkanına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Vilâyette yapılan toplantı Ekmek mevzuunu yeniden gözden geçirmek üzeer dün saat 10 da Vilâyette,Vali Gök ayın Laşkanlığmda bir toplantı yapılmıştır.Toplantıya Ticaret ve Zahire Borsası komiserleri,To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • İlk fuar seferi İzmir fuarı-münasebetiyle ihdas ediJeıı gündüz seferlerinin ilki dün sabah yapılmıştır,Dünı yaspüsa ilk sefer büyük rağbet "görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Noksan vezinli ekmekler Beltdiye İktisat Müdürlüğü murakıpları tarafından dün yapılan kontrollarda Üsküdar,Sarıyer ve Beykoz fırınlarında 89 noksan vezinli ekmek görülerek müsadere edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Şehrin imarı »Şehir Meclisinin İstanbul sem tinin imarı hakkında hazırlamış olduğu programın tatbikine devam edilmektedir.Bu arada Akbıyık,Terbıyık,Cankurtaran,Azimkar caddelerine ve Atatürk Bulvarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • ılmes 300 firma listelere dahil edilmediği gibi bir çok firmaların da yanlış listelerde jsterildigi iddia ©diliyor dan hassasiyete incelenmekte,dir.i Oda umumî kâtibi Cevdet Güven tüzüğe göre meslek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • HALKIN Fafihülerin diteği Fatüıte oturan bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık_Aynen neşrediyoruz:«Fetih Malta Akdeniz caddesi âdeta bir otomobil parkı haline gelmiştir.Bu cadde üzerinde resmî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Antrepolar me selesi Bakanlar Kurulunun vereceği kararla limandaki darlık giderilecek Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürü Yusuf Ziya Erzin dün bir muharririmize antrepo durumu ve navlun ücretlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Dünya basınından 1 1 I Bir yabancı gözü ile bu günkü Türkiye D.P.hükümeti ilk olarak,her sahada şiddetli bir tasarrufun tatbikine,bütçede müzmin bir hale gelmiş olan açığı berta* raf etmeğe çalışmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Katı Akdeniz seferi Ankara vapuru dün saat 12 de 460 yolcu ile Batı Akdeniz seferine hareket etmiştir.Ankara ile prof.Refiî Şükrü Suvıa Pariste toplanacak olan Beynelmilel İktisat ve Bankacılık konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • 99 bin ton ithal malı geldi Yabancı memleketlerden limanımıza ithalât devam etmek-tedir.Geçen ay içinde limanımıza 115 gemi gelmiştir.Manifesto kayıtlarına göre bu gemiler 9935ü ton muhtelif ithal ma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Bir katil yakalandı KüçükçekmeceninAlibey köyünde Saliha adında yaşlı bir kadını parasına tamaen öldüren Ahmet Kazıkçı yakalanmış ve dün adliyeye teslim edilmiştir.Katil sorgusunu müteakip tevkif edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Dr.Mötfun basın toplantısı Şehrimizde bulunan T.M.C.Agenç hırıstiyanlar cemiyeti başkanı Dr.Mott dün saat 10.30 da derneğin Alemdardaki lokalinde bir basın toplantısı yapmıştır.86 yaşında olan ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • T fi 18 Ağustos 1 95 i Cumartesi Ru.15 Zilka' 1370 i,5 Ağust 1367 VAİ ar vasatî BZAHI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı îmsâk 6,06 13.19 17,09 20.11 21,53 4,14 9,55 5.07 0,57 12,00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • C.H.P.nin siyasî toplantıları C.H.P.sı yarın saat 10.30 da Kadıköyde siyasî bir toplantı yapacaktır.Ayrıca salı günü Fatihte ve perşembe günü de Eminönüııde olmak üzere iki toplantı daha yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • iki otomobil çarpıştı Şoför Halil Keleş idaresindeki taksi,Taksimde Mete caddesinde,Petro adında birinin kullandığı hususî otomobille çarpışmıştır.Kaza sonunda hususî otomobilde bulunan Sezer adında g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Izmir radyosu Bil' müddetten beri faaliyetini tatil etmiş bulunan İzmir radyosu,Fuarın açılroasile birlikte Önümüzdeki günlerde tekrar çalışmaya başlayacaktır.Daha mükemmel bir binaya olan radyonun pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Frigorifik vagonlar Et kombinaları tarafından bir Alman firmasına Ismarlanmış olan 20 frigorifik vagon şehrimize gelmiştir.Bu frigorifik vagonlar Erzurum Ankara İstanbul arasında kesilmiş et nakliyatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Kahve fiatiarı Son günlerde kahve fiatlarınâa kilcatı 40-50 kuruş arasmda bir düşüklük kaydedilmiştir.Halen beğ numaralı kahve 690,Üç numaralı 700 kuruştan mua,mele görmektedir.Kaydedilen bu tenezzüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Seramik kaplı likörler Tekel idaresinin İstanbul Sergisi için hazırladığı seramik kaplar içmdeki likörler geniş ölçüde rağbet görmüştür.İdare bu defa İzmir Fuarı için de aynı şekilde likörler hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Nakledilen kaymakamlar İstanbuldaki kaymakamlar arasmcla bazı değişiklikler yapıl mıştır.İçişleri Bakanlığından Vilâyete bildirildiğine göre,Ya lova Kaymakamı Hüsnü Yeşilhisar Kaymakamlığına,Bjatih Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Bisiklet hırsızı Ohamıes adında biri BakırkÖyünde Necati adında birrnin bisikletini çalıp kaçarken yakalanmıştır.Sanık dün adliyeye teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • Halkevlerinin eşya sayımı Hazineye intikal edecek eşyanm sByunına dün sabah başlandı Halkevlerinin ve içindeki eşyanın millî hazineye devri hakkında çıkan kanunun tatbiki için diğer illerde olduğu gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • JVIiIlî Eğitim Müdürü Bir müddet evvel Ankaraya gitmiş cian Millî Eğitim Müdürü Muhittin Akdik,bu aksam otomobille şehrimize dönecektir.M.Akdik,Ankarada,Bakanlıkta yoksul ve kimsesiz çocuklar mevzuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • ingiliz denizcileri İngiliz donanması 2 nci firkateyn filosuna mensup Mermaid ve Lcch.Lûmend isimli iki gemi yarın İskenderunu ziyaret edecilerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1951
  • İtaİyan turistler İtalyan Ataşenavali Mosi Vrandini dün Valiyi ziyaret etmiş Ve önümüzdeki hafta uçaklarla şehrimize gelecek olan İta]yan turistleri için bazı dileklerde bulunmuştur,Ataşenaval,Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1951
  • ingin Gazeteler Kumkapıda büyük bir yangın çıktığını yaz dılar.Haberi merakla okuduk/Yanan üç dükkân ve bir evden ibaretti.Bu bize tarihte büyük diye vasıflandırılan bazı yangınları hatırlattı,O zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Tayfun tehlikesi Çok kuvvetli bir tayfan Japonyayı tehdit etmeye başladı Tokyo,17 A,A,Rasat uçaklarında Amerikan meteorologıstlerinin bildirdiğine göre.şim diye kadar kaydedilmiş en kuvvetli tayfunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • «İlkokul öğretmenlerinin sergisi Ankara.17 A,A.İlkokul öğretmenlerinden mühim bir kıs mı 4598 sayılı kanun hükümlerine göre kadrolarının iki üstü derecesinden maaş almakta,bu yüzden birçokları kıdemle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Ağrı dağına çıkacak sporcular Ankara.17 A,A.Ağrı dağına çıkmak üzere bir müddettenberi genç dağcılarımızın yap makta oldukları hazırlık son saf hasma gelmiş ve dağcı kafile,miz çıkış teşebbüsüne başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Refik Koraltan İstanbuFa geliyor Ankara,17 A.A.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan bu akşam saat 21.05 ekspresiyıe İstanbula müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Gardû Başbakan Adnan Men deres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Atina ti a k i;atletizm müsabakaları Osman Coşgül 10 bin metre,de birinci geldi Atina,17 A.A hususî surette gönderdiğimiz muhabiıimizclen)Dün Atinada Panatinaikos stadında başlayan ve dokuz memleKet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Osman Coşgül rakipsiz kaldı Atina,17 A.A.hususî surette gönderdiğimiz muhabirimizden)Dün Panatheon atletizm müsabakalarında 10.000 metre koşusunda birinci gelen Osman Coşgül,bu mesafeyi 33 dakikada ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Uç hırsız yakalandı Şehrin muhtelif semtlerinde müteaddit ev soyan Hayrettin Yorgancı,İsmail Hakkı ve İsmail Yavuz adında üç sabıkalı emniyet memurları tarafından yakalanmig ve adliyeye teslim edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Tahrandaki nümayişler fBastarafı Birincide] yapılabileceğini emretmiştir.Bu arada Başkan Truman'ın fevkalâde temsilcisi Averell Harriman da bugün balık avlamak üzere Tahrandan çıkmıştır.Zaten bugün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Topçu Atış Okulunu bitiren subaylarımız Polatlı,17 CA.A.Topçu Atış OKuiunun bu dönemini bitiren genç subay ve astsubay,lann diplomaları bugün saat 16.30 da Polatlı'da tertip edilen bir törenle tevzi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Canıalîı hzziası tevsi ediliyor Ankara,17 A.A.Çamaltı tuzlasında ihraç maksadiyle istihsalin arttırılması hususunda yapılmakta olan tevsi işlerine devam olunmaktadır.Bunun için bu sene 495 bin dolarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • arîcî kısa haberler NORVEÇ Teondheim civarında İl Svika_¦da âni bir heyelan olmuştur.Çöken 15,000 metre küp hacminde toprak' ve taş yığını "bir demir yolu hattiyle bir kömür yükle.me rıhtımına yığılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Akdeniz manevraları dün sona erdi Londra.17 Nafen)Altmış' harp gemisinin,son model tep-kili uçakların iştirakiyle yapılan büyük Akdeniz manevraları dün gece sona ermiştir.Bu manevra,lara Amerikanın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • San Fracnisco konferansı ve Rusya Ottava,17 A,A.Kanada' "Dışişleri Bakanı Lester Pearson;dün basına verdiği bir beyanatta San Francisco konferansının Rus ların iştirak etmeleri hasebiyle uzayabileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Ateş kes müzakeresinde anlaşma ümidi kesildi Dünkü görüşmeler hakkında olmasına rağmen bazı iyi Kore'de ileri kamp,17 A.A.Mütareke talî komisyonunun bugün Kaesong'da ilk yaptığı toplantı saat 16.22 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • yrimenkulier yakında tapufanaca Eski iktidarın 20 senede 400 bin gayrimenkulu tapulaması,na rağmen D.P.iktidarı bir buçuk senede bu rakamı 300 bine çıkardı.Ankara,17 A,A,Başbakanlıktan salahiyetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Süveyş Kanalı Selim Sarper,ingiltere,Fransa ve Amerikanın ı tasarıyı desteklediğini bildirdi_j Flushing Meadow.17 A,A,Süveyş kanalında seyrüseferin tahdit edilmesi meselesine dair güvenlik konseyinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Adana adliyesinde bîr hâdise Adana,Hususî)Adananın Ceyhan ilçesinde kötü emellerine ram olmadığı için yengesi Zeynep Arabacıyı yedi kurşunla öldüren Salâhaddin Arabacının bugün yapılan muhakeme si sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Çankırıdaki sarsıntılar ^Bastarafı Birincide!arazi üzeıinde de bir çok tahribat olmuştur.Öğrendiğime göre Kurşunlunun Çavundur kaplıcasında mevcut nıenbalardan başka biri soğuk diğeri sıcak iki su men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Eskipazardaki zayiat Çankırı,17 A.A.Eskipazar ilçesinden bugün verilen res mi malûmata nazaran ilk şiddetli zelzelede ilçe merkezinde 3 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştır.Ayrıca 51 ev tamamen yıkılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Kızılayın yardımı Ankaıa,17 A.A.Kızılay genel merkezi bugün de deprem felâketine uğrayanlara yar dim olmak üzere Çankırı Valiliği emrine on bin lira para ve bin ekmekle bir ton un göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Ankara cinayeti [Bastarafı Birmcrdel "bazı emmareler bu ihtimalin za yıf olduğunu göstermiş ve tekrar yapılan inceleme ve otopsi sonunda genç lazm tecavüze uğ radıktan sonra tabanca ile öldürüldüğü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • VI.tenis turnuvası rBastarafı Birincide!yonal tenis turnuvalarına,Avrupa ve hattâ dünya çapında şöhretleri celbe muvaffak olma sı da,bu muvaffakiyetleri ilin en bariz bir delili sayılabilir.Bugün başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Titoyd suikast TBastarafı Birincidel geçmeden biraz evvel yolun üzerine bir bomba yerleştirmiştir.Ha vat köylüsünün askerî bir mahkeme tarafından ölüme mahkûm edildiği,bilâhare bu cezanın müebbet haps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Efeste dinî t ören FBastarafı Birincidel ziyaret edecektir.Papalık makamının Türkiye mümessili Monsenyör Andrea Cassulo da bu dinî merasime iştirak edecektir.İzmir Valisi de Hazreti Meryemin evinin aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Bursadaki feci cinayet rBastarafı Birincidel Hâdisenin tafsiâltı şöyledir:Gölcük köyünden Mehmet adanda bar genç aynı köyden Ahmet Aydm'ın kızı Hanife ile uzun zamandan beri sevişmektedir.Bundan bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Cenup illerinde ı fBastarafı Birincide] kûmet C.H.P dir.Siz ne derdı-1 niz olurtıa yine bize söyleyiniz.Kore'ye gönderilen kurbanlık-ların uğracükları akıbetten bizi de keder duyuyoruz Bunlar!maalesef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Lüleburgaz Kepirtepe köy Enstitüsü Müdürlüğünden Cinai Mıkdari Mu.bed.Lira Kr.Tutarı Lr.Kr.Ge.temi.Lr.Krihale şekli Motopomp komple 1 adst 5000.00 5000 00 Çamaşır makinesi komple 1 5000.00 5000 00 Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • Pirinç ağaç vidası alınacak Dev et Demiryolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretile şartnamesinde yazılı ölçü ve miktarlarda Pirinç ağaç vidası pazarlıkla satın alınacaktır.Tekliflerin 3/10/1951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • İlk oku!I inşsaotı lBasiarafı Birincide] altmda bulunuyordu.Bilâhare;5210 sayılı kanunla nakdî mü.kellefiyet kaldmlmışsa da bedel nî mükellefiyet muhafaza edilmiştir,Bu da vatandaşların mütemadi şikây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
  • 18.08.1951
  • GAYRİMENKUL SATIŞ istanbul Beşinci icra Memur,luğundan:951/4113 Hasan.Hayriye ve Mediha Çukurova ile Hilmi Çukurovanın müştereken sahip bulundukları aşağıda cins ve evsafı yazılı gay rimenkulün şüyuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı islerini idare eden:Faruk I EMİRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Otakhğı Matbasaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 224 ton Patates üe 91 ton kuru Soğan ayrı ayrı olmak üzere I kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,ihalesi 11/9/951 salı günü saat 11 de Erzurum As.Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğüne en 1 Eksiltmeye konulan iş:Akdag madeni Yıldızeli devlet yolunda Ibrahimağa,Pazarcık ve Ekecik köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Söğüt gölü kurutulması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)istanbul 2 nci İcra Memurlu ğundan:Şuyuunun izalesi için Eminönü Kapanı dakik Unkapanı)Molla Zeyrek mahallesinin Kilise sokağında kâin eski 6,yeni 10,12 kapı sayılı bir taarfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Devlet Havayolları Genel Ankara meydanında depo vesair maksadla kullanılan iki setin tamir.ve.tadili şartnamesinde yazılı hususat dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Kayseri yollar 6.bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan is Yollar 66 şube mmtakasında Sivas Gürün yolu 49 000—75 000 Km,1er arasında stablize malzeme ihzaratı işi olup tahmin edilen keşif bedeli 736
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Elekfrik malzemesi alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma komisyonundan 1 4 kalemden ibaret muhıeiif elektrik malzemesi her kalem ayrı ayrı ihale edilmek üzere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Ankara Pelediye Başkanlığından 1 Belediye zabıtası içm ahnacak beş adet sepetli motosiklet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur,2 Muhammen bedeli 25600)liradır.3 Teminatı 1920)liradır.4 Teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • istanbul Uçüncıi İcra Memurluğundan 951.3523 Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu kerre paraya çevrilmesine karar verilen Sirkeci Yenipostahane kargısı Türkiye Kredi Bankası hanı içinde antrede bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Ceyhan Ayaş yolu kilometre 0 000—32-1-150 arası sanat yapıları tesviye işi 44864 lira 48 kuruştur.2 Eksiltme 3/9/951 pazartesi günü saat 13 te il daimî komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Hopa Postası Deniz yolları Genel Müdürlüğünden 19/Ağustos/951 pazar günü hareketi icabeden Hopa Postası görülen lüzum üzerine bir gün rötarlı 20/Ağustos/951 P.Ertesi günü saat 10 da Tstanbuldan kalkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Okul Bina'arı Keşif bedeli ilk teminatı Lira Kuruş Lira Kuruş 14533 89 1090 04 Tamiri Yaptırılacak 14517 7217 51 06 1088 541 81 28 5807 94 5160 05 4238 23 435 60 387 00 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden Orta öğretim okulları ihtiyacı için mevcut şartname ve numunelerine göre 66 kalemden ve 102 takımdan ibaret bulunan muhtelif cinste el takımları 2461
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • Gemlik Belediye Başkanlığından Belediyemiz otomatik boşaltma tertibatlı iki buçuk tonluk bir çöp kamyoneti alacaktır.Bu işle alâkalı firmalar otonun evsaf ve fiatı ile teslim yer ve müddetinin ve ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1951
  • izole zift al ınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satinalma Komisyonundan,1 Taahhüdünü ifa edemeyen müteahhidi namına 500 Kg.izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4