Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Askerî Şûranın ald.ğ.kararlar Otuz yılını dolduran albaylar emekliye sevkedilecek.Harp Okulu öğrencilerinin kıyafetleri de değişiyor Ankara,16 A.A.M.S.B temsil bürosundan bildirilmiştir:Millî Savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • 5î\Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır 6 ve 8 sahife çıkacak olmasına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Ara seçimlerini kim kazanacak?elecek eylül ayının on al-1 tısında memlektin muh.I telif illerinde yirmi millet I vekilliği için ara seçimleri yapı-1 lacaktır.14 Mayıs seçimlerinin I yüzde seksen sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Birleşmiş Milletlere ne kadar asker vereceğiz Hükümetimiz,Birleşmiş Milletler emrine tahsis edilecek kuvvetler meselesini,dünya ahvalinin ve kendi güvenliğinin icaplarına göre her zaman göz önünde tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Halk Partisi aday lan Seçim kurulu başkanlığı C.I1.P.adaylarını dün ilân etti Ankara.16 A,A.Milletvekilleri yüksek seçim kurulu başkanlığından;16 Eylül 951 tarihine rastlıyan pazar günü yapılacak mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • İstanbul beynelmilel tenis müsabakalarına iştirak edecek ecnebi tenisçilerden bir grup dün saat 20.40 da bir İsviçre uçagiyle şehrimize gelmiştir.Resimde dün gelen tenisçilerden dördü görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • D.P.büyük kongresi Menderesin başkanlığında toplanan genel idare kurulu kongre tarihini tesbit etti Ankara,16 A.A.Demokrat Paı ti genel merkezinden bil dirjlmiştir:Genel idare kurulu 15.8.951 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye Pazartesi günü Londrada toplanacak olan 12 Atlantik müttefiki,ihzarı bir karar alacak Londra,16 AP-Pazartesi günü burada topanacak 12 Atlantik müttefiki Türkiye ile Yu nanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Zelzele mıntakasında tetkiklerde bulunan İçişleri Bakan-Halil özyörük İlgaz'da can kayıbı Son zelzelede 21.insan,1058 hayvan öldü.25 ağır,110 hafif yaralı var Kuışunlu,16 A.A)İçişleri Bakam Halil Özyö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • 1 lif f Isf f illi i* ÜCk«.f^E^fl Şehrimizdekl Bulgar konsolosluğu binasından bir görünUff Türkiyede bulunan Bulgarlar çağrıldı Buljar hükümeti,şehrimizdeki Bulgarlarla,konsolosluk memurlarından 7 tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Korede destanlar yaratan kahramanlarımızdan bir grup Taksim Abidesi 6nllnde Değiştirme birliğimiz dün Kore'ye hareket etti General Tahsin Yazıcı,Korede'ki mütareke görüşmeleri bitinceye kadar yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • K a e so ng müzakeresi Kızılların ısrarlarından vazgeçecekleri ve uzlaşıcı teklif,lere boyun eğeceği anlaşılıyor Munsan,16 AP.Kaesong mütareke konuşmaları bugün ye ni bir safhaya girmiştir.Komünistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1951
  • Yurtta asayiş durumu İçişleri Bakanlığının hazırladığı bir istatistiğe göre,yurdun âsayis duruınunda bir artış olmadığı anlaşıldı Ankara,16 A.A.İçişleri Bakanlığının hazırladığı bir istatistiğe nazara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Njkolis,Callaghan'ın yatak odasının yanındaki küçük salonda oturmug viskisini içiyor ve Callaghan anlatiyordu:Gnngall eminim her şeyi,mendili benim aldığımı,silâhın yerini de benim değiştirdiğimi bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Tıbbî bahisler Kalb hastalıklarına karşı açılan savaş lalb ile kan deverauuıdaki intizamsızlıkların cerrahisinde e kalbe kan vasıtasile kuvvet veren damarın gayri tabiîliine karsı ilâçların istimalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Cemiuet SÜNNET it Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Kurumu Mü dürlüğünden bildirildiğine göre,taşra için iki makine ressamına,1 çözgücü,2 tavelci ile 10 ipek dokumacı,2 bobinci 14-15 yaş)1 bükümcü,1 atkıcı kadına ve 5 arm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Karakulak suyu Vakıflar idaresince kapta jı ikmal edilen Karakulak suyu 20 ağustos pazartesi sabahından itibaren halkın istifadesine arzedileeektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Sahaflar çarşısı Sahaflar çarşısında istimlâk edilen eski dükkânların yıktırılması ve enkazının kaldırılma sı igi tamamlanmıştır.Yeni dük kânlaı in inşasına yakında başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Mısırlı sporcular Bir Panamerikan uçağı ile Lüksemburga gitmekte olan 24 kişilik bir Mısırlı sporcu kafilesi 13.20 de Yeşilköy hava mey damnda bir müddet tevakkuftan sonra şehrimizden ayrılmış lardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Otomobil hırsızlığı Son günlerde otomobil hırsızlıkları yine sıklaşmaya başlamıştır.Evvelki gece de Erenköy'ünde diş doktoru Halil Uysal'a ait hususî otomobil £ece geç vakit köşkünün bahçesin den çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • İntihara teşebbüs Galatada oturan Mari adında genç bir kadın asabî bir buhrana kapıiarak tentürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Mari Beyoğlu hastahanesine kaldırılmıştır.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Sosyal yardım Belediye,sağlık merkezlerine müracaat ederek tedavi ve mua yenclermi isteyen vatandaşların ihtiyaçiaımı karşılayabilmek için yeniden 8767 liralık tahsisat ayrılmıştır.Bu para ile ilâç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Yeni çeşni ekmek Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan yeni çeşni ekmek mevzuunda görüşmeler yapmak üzere,bu sabah saat 10 da Vali Gökay'm başkanlığında Vilâyette bir toplantı yapılacak tır.Toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Maliye Bakanı şehrimizde tetkikler yapacak Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabah şehrimize gelmiş tir.Bakorun îstanbulda bir hafta kadar kalacağı ve Bakanlığını ilgilendiren mevzular etrafında tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Müzelerdeki yangın tesisatı Müzelerdeki yangın söndürme tesisatının tevsiine ve lüzumu anında ihtiyaca cevap verebilecek bir hale getirilmesine karar verilmiştir.Bu arada Top kapı Sarayı Müzesinde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • istanbul milletvekilleri İstanbul milletvekilleri üç gu ruba ayı ılarak ilçeleri gezmeye ve seçmenleriyle temas edip onların deıl ve isteklerini tesbit etmeye karar vermişlerdir.Milletvekilleri gezile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Tekel Bakanının tetkikleri Şehrimizde bulunan Tekel Ba kanı Salım Rıfkı Burçak dün sabah D.P.il merkezini ziyaret etmiş ve parti başkanı Mükerrem Saroi'la konuşmuştur.Bakan öğleden sonra tetkiklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Kısa Şçhir Haberleri Ankara vapuru bugün saat 12 de Batı Akdeniz seferine hareket edecektir.İstanbul vapuru da yarın saat 14 te îskenderiye seferine çıkacaktır.¦A-Floryadaki Belediye plajına yeniden 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Yaralama hâdiseleri çoğalmaya başla Doktorlar kanlı hâdiselerin ar tısına sebep olarak anormal giden sıcak havaları gösteriyorlar Son günlerde şehirde yaralama hâdiseleri pek fazlalaşmış ve son 24 saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • W HALKSN Gelen cevaplar Gazetemizde «Garip bir tahsildar» başlığı ile çıkan şikâyet yazısına alâkalılarca aşağıdaki cevap verilmiş,tir:«Şikâyet mektubu üzerine keyfiyet Fatih tahsil şubesin den sorulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Çatalca Karacaköy yolu Köy yollariyle vilâyet dahilindeki ilçelerin ana yollara bağlanmasına evvelce tesbit edilmiş program dahilinde süratle devam olunmaktadır.Bu arada,Çatalca Karacaköy yolu şose in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • İzmire günlük seferler İstanbul İzmir günlük seferleri bugünden itibaren başlamış bulunmaktadır.Bandırma vapuru ilk seferi bugün saat 8 de yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Çırağan sarayı antrepo olacak Bakan beraberinde Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş clduğu halde Çıragan sarayı ile Haliç mıntakasını dolaşarak antrepoların vaziyetini gözden geçirmiştir.Tahmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Fındık tanzim mubayaası İstihsal bölgelerinden gelen haberlere nazaran 950 yılı fındık mahsulü fiatları düşmektedir.Bir sıra 385 kuruşa çıkmış olan fiatıar halen 315 kuruştur.Diğer taTaftan istihsal b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Komedi,drain tiyatroları Rol tevziatı vapkJdı.Prova,lara av sonunda başlanacak İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yeni mevsim için hazırlık ve çalışmalara başlanmıştır.Sezona Dram Kısmı Şekspir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Yeni inşa edilen vapurlar Hollaııdaya sipariş edilmiş olan şehir hatları vapurlarından iki Marmara tipi,3 Yalova tipi vapurun inşaatı tamamlanmak üzeredir.Yeni gemiler bu yıl sonunda teslim edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Okul müdürünü döven talebenin yeni marifeti Dün adliyede ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Tafsilâtı şöyledir:Bir müddet evvel İstanbul Erkek Lisesinde bir vak'a olmuş ve sınıfta kalan Bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Dün biı eroin tüccarı yakalandı Emniyet Müdürlüğü mühim bir eroin kaçakçılığı hâdisesine el koymuştur.Tanınmış zengin eroincilerden Osman Keçeli evvelki gece Şişlide hususî otomobili ile giderken moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Dışişleri Bakam Ankarada Ankara,16 Milliyet)Dışişleri Bakanı Prof.Fuad Köprülü beraberinde Özel Kalem Müdürü Sadi Eldem olduğu hal de bu Sobahki ekspresle İstanbul'dan şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Dokumacılara yapılan yardım Buldan,16 A.A.îlçennz dokumacılarına Halk Bankası ve Sümer bank taralından geniş yardımlar yapılmış ve dokumacıların işsiz kalmamaları için gerekli tedbirler alınmışiîr.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Frengi mücadelesi Ankara,16 A.A.Sağlık Bakanlığı frengi mücadelesi hu susunda bu yıl hummalı bir faa liyete girişmiştir.1950 yılında zara,Koyulhisar,İmranlı,Ayancık ilçeleriyle Abana ilçesinin Çatalze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Cezaevleri tamir edilecek Ankara,16 Milljyet)Senede yüzbin vatandaşın girip çıktığı ve vasatî 30-35 bin şahsın daimi olarak içinde bulunduğu infaz müesseselerinin bina durumları Adalet Bakanlığınca eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Karışık hafif öğle müziği ve sevilmiş şar kılar Pl)13 45 ŞaTrkılar 14.20 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler PD,15.00 Kapanış 17.57 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Bursad» bir göçmen karısını öldürdü Bursa,16 Milliyet)Dün şehrimizde bir aile faciası olmuştur.Hâdisenin tafsilâtı şudur:Geçen sene memleketimize göç eden Mehmet isminde birisi karısını bıçaklayarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Bursa Halkevi mühürlendi Bursa,16 Milliyet)Son kanun gereğince Halkevinin devri lesiim muamelesinin halli için C.H.P.nin izhar ettiği arzu üzerine şehrimiz Defterdarlığı tarafından 5 kişilik bir heyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Dünya basınından Kuzey Ât lan İsveç,kendisini Rusyaya çok yakın hissettiği için pakta girmek istemiyor.Türkiye ise,Ba ti blokuna alınmasını istiyor Atlantik Paktı kurulduğu zaman,tsveçin bu pakta dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1951
  • Bir tehdit hâdisesi Gece varisi ölüm tehdidiyle para isteyen zorba yakalandı Evvelki gece Fatihle geç vakit ortalığı heyecana düşüren bir zorDalık ve tecavüz hâdisesi olmuştur.Hâdisenin mahiyeti ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Petrol ihtilafı Harriman'ın İran Şahının mutedil tesirinden faydalandığı bildiriyor Tahran,16 A.A.Başkan Truman'irı hususî temsilcisi Averell Harriman bugün İran Şahmı ziyaret etmiştir.Müşahit,ler,pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • 3.17 Ru.14 Zilkq' Ağustos 1 9.1 4 Ağust 1370 Cuma 1367 VAKtT VASATİ BSAMt Güneş öğle 6.06 13.19 9,55 5.07 İkindi Akşam Yatsı îmsâk 17.09 20,11 21,53 4.14 8,57 12.00 1.43 8.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminat Dosya No.Cinsi Lira Liri 511-465 Adalar,Kmalıada man.eski Lıvadya ve Macar yeni Çandarlı ve Korkut so.48 ada,18 parsel sayılı 536 M2 arsanın 6/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Atlantik Paktı 'Bastarafı Birincide] müttefiki Türkiye ile Yunanistanm Kuzey Atlantik Paktı teş kilâtına alınmalarının prensibinde,mutabıktırlar.Asıl mesele bu isin nasıl tahakkuk ettirileceğidir.Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Japon sulhu I Truman,Mac AıUıur'un islediği tahdirdc sulh andiaşmasında konuşabi.Jcceğini söyledi ı Vasington.16 AP,Truman bugünkü basın toplantısında Mac Arthur istediği takdirde San Fr&nsiskoda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Göçmenlerin iskânı plânlaştırılıyor Amerikan iktisadı işbirliği idaresi,iskân programı için ÎÎO milyon lirayı serbest bıraktı Ankara.16 A,A,Milletlerarası iktisadî işbirliği teşkilâti genel sekreterli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Endonezya kızılları Endonezya hükümeti ciddî tedbirler alıyor,ilk iş olarak 16 mebus tevkif edildi Jakarta 16 A.A.Endonez ya kabinesi dün gece yansına kadar toplanarak çok şiddetli emniyet tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Mardin'd e feci bir otobüs kazası Mardin.16 A.A.Dün gece' Mardinden Derik'e gitmekte olan ve içinde 22 yolcu bulunan bir otobüs saat 22.30 da bagaîındaki bir benzin tenekesinin ateş al ması yüzünden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Turhaldn pancar kampanyası açıldı Turhal,16 A.A.Turhal şeker fabrikası bu sabah saat 7 den itibaren yapılan bir törenle bu yılın ilk pancar kampanyasına başlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Harici kısa haberler ÎSVEC îsveçteki Polonya elçisi geçen da isyan çıkararak îsveçe sığınan 12 gemicinin teslim edilmesini ve o zamana kadar da mev kuf tutulmalarını istemiştir.BREZİLYA Brezilya polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Pe kadar asker vereceğiz 1 Kasla raf ı Birincide] lunduğu Birleşmiş Milletler mensubu yedi devletin tesbiiiyle askeri yardımlaşmayı esas tu tan suih için birlik)kararı almmıştı.Yalnız her devlet,kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Atinada büyük atletizm müsabakaları başladı Dokuz memleket atletlerinin iştirak ettiği müsabakaların açılış töreninde 15 bin kişi hazır bulundu Atina,16 A,A.9 memleketten gelen atletler bugün Atina st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Askerî Şûra 1 Bas tarafı Birincide] sembol kabul edilmiştir.4 Hava Harp Okulu öğrencilerinin iç ve dış kıyafetleri ile Kara Harp Okulu öğrencilerinin ceket yakalarının açılması kabul edilmiş ve bu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12:öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul D i van yolu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Rita Hay worth'un kızının bakılması Paris,16 AP.Rita Hay-Cruim,bundan sonra yapüaworth'nun avukatı Bartîey Cru-j cak şeyin Ritanın ikametgâhını mun bugün bildirdiğine göre,I seçtiği Nevada eyaletinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Bel«d;ya tarifesi Şehir Meclisi tarafından kar bul edilen yeni tarifeye riayet etmeyen 42 esnaf dün cezalandırıldı Mahailebici ve kahvehanelerde tatbik edilmek üzere Şehir Mecîiei tarafından kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Halk Partisi adayları 1 Basla rafı Birincide!Sait Barlas:C.H.P,Genel idare kurulu üyesi eski Devlet Baka nı)Eskişehir:Danış Yurdakul;Merkez valisi ve eski Eskişehir valisi;Gümüşhane;Münir Hüsrev Göle;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Ilgazda can kaybı lBastarafı Birincide] Bu arada merkez İlgaz Cezaevi otuıulamıyacak hale gelmiş lir.İlk yardımlar mahallerine gelmektedir.İlgaz'a 100 ekmek,250 kilo bulgur,500 kilo un,100 kilo yağ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Değiştirme Birllğ Koreye hareke fBastarafı Birincide!mutanı kurmay yarbay Cahit Tekgöze bir buket sunulmuştur.Geminin hareketi sırasında hîrlige dahil iki kahraman er millî şiirler okumuştur.Bandonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Mıjsırlı yüzücü Manşı geçti Londra,16 A~A.Mısırlı yüzücü Hasan Hamad saat 18.40 da karaya çıkmıştır.Manşı 12 saat 10 dakikada geçtiği sanılmaktadır.Fransız Le Morvan Mısırlıdan 3 dakika sonra karaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Teknix Okulu Müdürlüğünden CİNSİ Mıkdarı Bedeli İlk teminat Adet_Lira Lira FİZİK ALETLERİ 38 2454 185 MUAYENE CİHAZI(Üniversel)1 25500)ÇARPMA SARKACI 1 6250)TECRÜBE CİHAZI Üniversel)1 9200)3072 ahşap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Erzincanm iktisaden j kalkınması Erzincan,16 AA.Deprem' den sonra iktisaden büyük birj durgunluk geçiren şehrimizin kalkınmasını sağlamak için gerekli faaliyetlere girişilmiş bulunulmaktadır.Bu sahada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Yurtta asayiş fBastarafı Birincide!fidir.Diğer taraftan 1949 da â-*«yiğe müessir vakaların yekûnu 1644 iken bu miktar 1950 yılında 1539 a düşmüştür.1951 in ilk altı ayiiida da 71-8 dir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Türkîyedeki Bulgarlar 'Baştarafı Birincide!lekeline çağırmaktadır.Bu vaziyetteki kimselere emre itaat etmedikleri takdirde Bulgaıistandaki yakınlarının agir şekilde tecziye edileceği blL dirilmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Kdesong müzakeresi 'Bastarafı Birincide] rasinda münferid çarpışmalar ce rey an ederek evvelki günlerin nisbeten sükûnetini bozmuştur.Kızıllar,Müttefikleri Hvvachon barajından doğu sahiline atmak,üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1951
  • Uğursuz sefir Şark böyle şeylere inandı,ğı için bizde ötedenberi adı uğursuza çıkan kimseler çok tur.Sultan Hamit Veliahdi Reşad Efendiden bahsederken «Birader fena adam değiidir,fakat zavallı uğursuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1951
  • Kap lı zarf usuliyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüğünden 1 iş;Bitlis ili merkezinde yapılacak memleket hastahanesi inşaatıdır.2 Keşif bedeli 600,000 liradır.Altı yüz bin liradır.3 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Verem Pavyonu inşaat ve tesisatı yaptırılacaktır İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan 6.8.1951 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konan 2490 sayılı kanunla şartlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Bezir yağı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazrlı 2 liste muhteviyatı bezirin satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Zonguldak Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Zonguldak stadyomunda yapılacak 49912.01)kırkdokuz bin dokuz-yüz on iki lira bir kuruş keşif bedelli stadyom civarı-nm tesfiyesi sıcak su tesisatı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Türkiye Büy ık Millet Meclisi Satın Alma Komisyonundan 1 ^Meclis posta memurları 51e hizmetlilerine ait elbise ve paltoların dikiş işçiliği açık eksiltme usulü üe ihale edilecektir.2 Jti Eksiltme 22 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • DUYURMA Ordu Valiliğinden 1 Ordu Kabadüz Çamhaşı yolunun muhtelif kilometrelerinde yaptırılacak sınaî imalât işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 27.104)lira 49 kuruştur.3 Geçici teminatı 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna öğrenci alınma ŞARTLARI 1951-1952 öğretim yılı için:Ankarada bulunan Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna aşağıda nitelikleri haiz öğrenci alınacaktır.Kayıt ve kabul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • ZAYÎ 23189 sicil No.lu şoförlük ehliyetimi kaybettim Yefisini çıkaracağımdan eskisinin feüknvU yoktur.Ahmet Tekgosiü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a vazi işlerini idare eden:Faruk DEMİRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaıe w*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Kars ili daimî komisyonundan 1 Ardıhan Posof yolunun 50 000—68-4 000 kilometreleri arasında yapılacak yol hafriyatının keşif bedeli vahidî fiat üzerinden 273100 Uradır.2 Kapalı zarf usuliyle yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Avrupanın en iyi 10 tenisçisi ve Davis kupası maçları Avrupada bu mevsim başarılı maçlar çıkaran tenisçiler şu sıra ile bıribirlerini takip etmektedirler.1 Bergelin İsveç)2 Sverı Davidsson(İsveç)3 G.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • ^r 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazı ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da Taliplerin kanunî vesikalarüe te dar ait oldukları komisyonlara lı mevadın kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • İstanbul Gmr.Muh.Dz.Bölge Komutanlığı Açık eksiltme ile 9 kalem muhtelif renkte gali bez patiska ve tre makara ipliği satın alınacaktır.Tahmin'bedeli 1481 lira 97 kuruş ve muvakkat teminat 111 lira 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 17.08.1951
  • Madenî Yağ Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25000 kilo Standrat 1060)vey?emsali madeni yağ kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 18750 lira olup muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor