Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Amerikanın kesin kararı A.P.muhabiri Oatis tahliye edilmezse Çekoslovakya ile ticarî münasebetler kesilecek Associated Press muhabiri Oaiis Yazısı 3 üncüde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Pakistanın istiklâl yıldönümü Dost Pakistan hükümetinin istiklalinin 4 üncü yılı senei devryesi dün kutlanmıştır.Bu münasebetle Türkiye Pakistan dostluk cemiyeti tarafından dün saat 17.30 da Çminönü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Korede dünyaya Türk gücünü tanıtan Atatürk evlâtları hoş geldiniz!İstanbul Kore'de bütün dünyaya Türk gücünü tanıtarak dün ana yurda dönen kahraman gazilerimÎ7deıı biri hasret kaldığı yavrusu ve eşi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • MUŞTAKİ L SİYASI O A Z E T E Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlarîyle Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır 6 ve 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Yaralı listesi Kore'den hareket eden 107 yaralımızın isimlerini neşrediyoruz.Anirara,14 A.A.Millî Savunma Bakanlığı temsil bürosundan bildirilmiştir:Jutlandıa hastahane gemisile yurda dönmek üzere har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Zelzelenin zayiat bilançosu Çankırı ilinde 43 kişi öldü,70 kişi yaralandı Zelzele en çok Belveren ve Kurşunluda tahribat yaptı* Yardın ekipleri faaliyette Çankırı,14 A.A.Muhabirimiz bildiriyor)Dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • ingilz-iran görüşmeleri İran kabinesi İngiliz teklifleri henüz bir karar vermedi Tahran,14 A.A.Bakanlar Kurulu dün akşam Başbakan Musaddık'm evinde toplanarak Stokes'in tekliflerini incelemiştir:Topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Köprülünün temasları Dışişleri Bakanı dün,İngiltere,Danimarka ve Pakistan ek'üeriyle görüştü İstanbul,14 A.A.Dışişleri Bakanı Prof.Fuad Köprülü bugün saat 10,30 da Vilâyet makamında Pakistan Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Kaesong görüşmeleri bataklığa saplandı 13 celseden beri gayri askerî mmtaka mevzuunda bir ilerleme kaydedilemiyor Munsan.14 AP.Korede hattı fâsılın nerede tesis edileceğine dair 13 celsedenberi devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Hususi teşebbüse verilecek sermaye Memleket istihsalini arttıracak teşebbüsler için verilecek 54,5 milyon liralık sermayenin tevzi şekli tesbit edildi Dün Sınaî Kalkınma Bankasın I da bir basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1951
  • Halkevlerinin devri için çalışmalar Vilâyet ve Defterdarlıkta menkul ve gayrimenkullerin tesbiti için hazırlıklara başlandı 5830 sayılı kanuna göre hazineye devredilecek olan Halkevlerinin ve içindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Kültür filmi İstanbulda toplanan Yakın Şark Zoocoğrafya kongresi üyelerinden Mısırlı bilgin Gahar Beyin getirdiği bir kültür filmi bugün saat 16 da Fen Fakültesi salonunda halkımıza gösterilecektir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • dünyanın müdafaası Sovyetler,kendi hürriyet ve istiklâllerini korumaya çalışan bütün milletleri tehdit ediyor.«Amerika Hariciye Bakan Muavini Edvard G.Miller,yazdığı bir makalede hür dün yânın müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Baş hemşire aydınlık yüzü,Kjr suçlan ile genç adamın üzer$hde gtfyat iyi bir tesir bıraktı.C llaghan söze şöyle başladı:Modam sizden hususî deteklif olduğumu gizleyecek değilim İsmim CaJlaghan'dır.Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00.Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Dang m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Muhkeme zabıtları Evvelce bir nüsha olarak yazılan tnahkeme zabıUaau badema üç nüsha çıkarılacak ve toum ^rdan biri sanığa diğeri de davacıya verilecektir.Üçüncü kopya ise dosyada ka lacaktır.Adalet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • İpek haftası Loııdrada eylül ayında toplanacak olan milletlerarası 3 üncü ipeKÇÜik kongresi genel sekreterliği,10 eylülden itibaren bir hafte müddetle bütün ipekçilik dünyasında bir ipek haftası terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Sanvyi Odası meslek seçimi İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası meslek seçimi için hazırlık lar tamamlanmıştır.Seçim,2 eylül 1951 pazar gü,nü Odanın bulunduğu Bahçeka-pidaki Dördüncü Vakıf Hanında sabah 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Hıristiyanların Denizyollarına müracaatı 18 ağustosta Efeste yapılacak olan Meryem Ana hakkındaki dinî merasime iştirak etmek üzere kalabalık fon-¦hırdst'iyan gr u bu Denizyollarına müracaat «derek va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Ölümle neticelenen kaza Evvelki geoe Eyüpte bir kadının ölümiyle neticelenen fecî bir kaz« olmuştur.Bu semtte Tomıuk sokağında 17 numaralı evde oturan Münevver,kızı Jale ile gece sinemaya gitmiştir.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Alacak yüzünden yaralama Dün Fatihte kanla bir hâdise olmuştur.Bu semtte kahvecilik yapan Süleyman adında biri,bir alacak meselesi yüzünden çıkan kavga sonunda aynı semtte oturan İbrahimi üç yerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Hıfzıssıhha Enstitüsü Atatürk Bulvarında inşa ediL m ekte olan Şehir Hıfzıssıhha Enstitüsünün son kısım inşaatı 299 bin liraya ihale edilmiştir.B-jia üç ay sonra tamamlanacak ve Belediyenin yeni yıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Veremle mücadele Şehrimizde sıra bekleyen veremlilerin yekûnu altı bini geçmiş bulunmaktadır.Alâkalıların verdiği malûmata göre,bu yıl veremli sayısı geçen yıldan fazladır.Sağlık Bakanlığı ve Verem Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Fındık sevkiyatı Bu yıl fındık rekoltesinin çok yüksek olması dolayısiyle Karadeniz limanlariyle Avrupa limanlan arasında doğru şilep seferJeri tertiplemiştir.Fındık sevkedılııken Türkiye karasuları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • İngiliz Üniversitelileri dün Valiyi ziyaret etti Avrupada turistik bir geziye k^ıak şehrimize gelen İngiliz Üniversitesi gençlerinden bir grup Vah ve Belediye Reisini ziyaret ederek asîl İDİr halk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Karabük fabrikası Karabük Demir ve Çelik Fab rikalan dünden itibaren 20-22 milinilik demir siparişi kabulüne başlamıştır.Fabrika diğer çeşitler üzerinde henüz faaliyete geçmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • İlk kuru incir mahsulü İzmir,14 A.A.1951 yalanın kuru incir mahsulü müstafa sil Yahya Kerim Onat tarafından dün akşam İzmire getirilmiştir.Bayındır'da istihsal edilen ve bir buçuk ton olan hu incirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Bıçak taşıyan kadınlar Dört kadın yaralamak suçu ile dün adliyeye verildi Son günlerde kadınların bıçak taşıması âdeta bir moda haline gelmiştir Fakat bazı kadınlar bunları yalnız taşımakla iktifa etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Beyoğlu Kaymakamının suçsuz olduğu anlaşıldı Usulsüz olarak bir bahçeli kahvej'i kapattığı ve bu dükkânı başka birine devrettiği iddia sile Vilâyet İdare Heyeti tarafından murafaası yapılan sabık Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • SÜNNET Kızılay İstiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçe,sinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu geceye fahriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Tekel Bakanı geliyor Tekel ve Gümrük Bakanı Rıfki Selim Burçak bugün şehrimize gelecektir.Bakan İstanbul da bir hafta kadar kalacak ve tetkikler yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Şilep seferleri Deuizyolları şimdiye kadar ayda bir kere yapılan Avrupa limanlar;şilep seferini görülen lüzum üzerine ayda iki defa yapmayı kararlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Es ilenir Belediye Başkanlığından 1 31.7.951 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilecek olan 49,232,50 Ura keşif bedelli muhtelif 20 sokak âdi kaldırım inşasına talipli çıkmadığından 2490 sayılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • İstanbul sular idaresinden idare ihtiyacı için 27 ton külçe kurşun satın alınacaktır Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,fşn^-'ırîltertn teklif bedellerinin %7,5 ğu nisbetinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Sarı otobüsler boyanıyor İ.E.T.T.idaresi sarı otobüslerin rengini değiştirmeğe karar vern iş ve işe başlamıştır.Bu otobüsler,Almanyadan getirtilenler gibi yarısı sarı ve yansı da vişne çürüğü rengine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Dünya basınından İran petrolleri ve Sovyet propagandası Iran hükümetinin başına kim geçerse geçsin Moskovaum umurunda bile değildir.Zira onlar Iranın Rus nüfuzunu kabule hazır bulunduğuna inanmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Navlunların yükselmesi Antrepo sıkıntısı tahmil ve tahliye güçlüğüne ilâve oluyor Ecnebi gemi acentelerinin limanımız için navlunlara yüzde 20 nisbetinde zam yapması tüccarlar ve nakliyeciler nezdinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Parlâmentolar Birliği konferansı 31 ağustos 6 «eylül arasında Yıldızdaki Sale iköşkünde toplanacak olan Parlamentolararası Birliği konferansı müzakeratı hakkında jyerli ve yabancı matbuata tebliğler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Kulak,boğaz ve burun hekimleri toplantısı 4 ve 6 ekim tarihinde gelirimizde millî bir boğaz,kulak ve •burun hekimleri toplantısı yapılacaktır.İlgili muhitlerde büyük bir alâka gören toplantı hazırlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Doktoru yaralıyan ağır cezaya verildi On gün evvel müessif bir hâdise olmuş ye kıymetli doktorlarımızdan Ömer Faruk,Enver adında biri tarafından hasta muayenesi gibi bir bahane ile evine götürülüp bıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Kaçak inşaatla mücadele Şehirdeki kaçak inşaatı takip maksadiyle teşekkül eden kontrol ekibi faaliyetine devam etmektedir.Ekip yeniden ikisi Beşiktaşta,biri Cihangirde ve biri de Topkapı Maltepesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Oda seçimlerine siyasî mülâhaza girmiyecek Seçim kurulu,neşrettiği beyannamede,kendisini işe verecek liyakatli insanların intihabını tavsiye ediyor tOOOOOOOOOS^»^ 9 O fi Ticaret odaları ve boısarar se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • HALKOIM SIESB Gelen cevaplar Gazetemizde çıkan «Kadıköyün temizliği» başlıklı şikâyet yazısı alâkalılarca aşağıdaki şekilde cevaplandı,rılmıştır;«Şikâyet mevzuu edilen hususların öğrenilmesi ve mahzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri •fc Yeşildirekte,Medrese sokağında oturan randevucu Nimetin evi zabıta tarafından basılmış.2 çift yakalanmıştır.Dün Emniyet memurları tarafından yapılan arama tarama sonunda 14 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Belinden su alınacak mütecavizler Rasim ve Muhlis adında iki kişi dün Eminönünde,meydanın en kalabalık bir saatinde kadınlara lâf atıp bazı terbiye,siz hareketlerde bulunurlarken Ermryet memurları tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Kahve rekoltesi Müstahsil memleketlerden ge len haberlere nazaran bu yıl kahve mahsulünün bol olduğu bildirilmektedir.Dünya kahve rekoltesinin bir milyon çuval olacağı tahmin edilmcktedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1951
  • Demokrat Partide dün bir toplantı daha yapıldı Dün fiaat 18 de Demokrat Par ti il merkezinde ara seçimlerle ilgili olarak ikinci bir toplantı yapılmıştır.D.P.il idare kurulu üyelerinin,ilçe başkanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Kamyonun altında kaldı İhsan Kahan adında biri dün Sirkecide tramvaya atlarken düşmüş ve arkadan gelmekte olan bir kamyonun altında k.ıl;rak fecî şekilde prilmi^ti:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Yaralı listesi TBastarafı Birincidel Üsteğmen İbrahim Yurdakök,Teğmen Kemal Saldıraner,Yüz başı Kâmil Günay,Yüzbaşı Zeynel Kartal,Başgedikli Hüseyin Yüksel,Başgedikli Hikmet Unsal,Başgedikli Sami Akpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Polonya da idamlar devam ediyor Varşova,14 AP)Vatana hjyanet,casusluk,yıkıcılık ve mevcut rejimi düşürmek üzere suikastle itham edilen 9 yüksek Polonyalı subayın 14 günden beri devam eden muhakemesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüsh a yazı işlerini idare eden:Faruk DEMÎRTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ö-takhğı Matbasaı MTTTVJuna UtrJ~r"3KXm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Hususî teşebbüs TBaslarafı Birincidel ve meyva sanayii,palamut istihsal ve imali,fida maddeleri için soğuk hava depoları,sünger istihsali,ziraat âlâtı,imali ve tamiri,ziraî mücadele ilâçları,lâs tik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Ingiliz-iran görüşmeleri Baştarafı 1 incide)I Başbakanlık müsteşarı Hüse-1 yin Fatemı de,petrol sanayiinin devletleştirilmesi kanununun 9 maddesine tevafuk etmedikçe hiç bir anlaşma yapılamıyacağını t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Zelzelenin r Bas tarafı Birincide!yıkılmıştır.2 ölü ve 2 yaralı vardır 3 camiin minaresi yıkılmış,bir cami tamamen yığın haline gelmiştir.Sivrice köyünde 85 ev yıkılmıştır.10 ölü ve 30 yaralı vardır Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Rüya kotrası kazazedeleri dün geldi Geçenlerde Rüya kotrasiyle Akdeniz seyahatine çıkmış olan Russel Dorr,eşi ve Galatasarayın eski oyuncularından Nihat Bekdik seyahatleri esnasında kotra,lan ateş ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Mussolini'nin veceni faaliyette Roma.14 AA.Mussolininin yeğeni Teodorani,eniştesi,nin faşist cumhuriyetine benzer bir komite kurarak İtalyanın kalkınma dâvasını inkişaf ettirmeğe çalışmaktadır.Bu komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Atinaya giden atletlerimiz Atinada muhtelif milletlere mensup atletler arasında yapılacak olan müsabakalara katılacak Osman Cosgül,Cahit Önel,Ekrem Koçak,Doğan Acarbay ve Turhan Göker'den müteşekkil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Senenin ilk nancar mahsulü Turhal,14 A.A.Senenin ilk pancar mahsulünün şeker fabrikasına gelmesi münasebetiyle tertip edilen törende ilk pancar mahsulünü yetiştiren Feridun Suvcnir'c fabrikaca mü kâfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Emir Faysal Churchill mülakatı Londra,14 A.A Suudî Arabistan Dışişleri Bakanı Emîr Faysal,dün akşam Churehill'in misafiri olmuş,iki devlet adamı umumî durum hususunda görüş teatilerimi*.Wnmuslardir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Atmadaki askerî heyetimiz Frankfurt.14 AA)Binbaşı Fehmi Adalı'nın başkanlığında bulunan beş subaydan miiteşekkil bir Türk askerî heyeti bu gün Batı Almanyaya gelmiştir.Türk subayları Amerikan istihkâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Feci bir deniz kazası La H«ye;14 A.A.Beş memiekete ait uçak ve gemiler,dün Şinıaı Denizinde imdat işareti veren Norveç bandıralı «Bess» gemisinin yardımına koş muşlardır.İlk olarak bir Norveç uçağ hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Prens TallâTin sıhhati düzeliyor Amman,14 A.A.Merhum Ürdün Meliki Abdullah'ın büyük oğlunu görmek üzere Ce nevreye gitmiş olan Başbakan yardımcısı Said Müftü Paşa,Emir Taiiâl'in sıhhatinde müşahede ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Fortsmouth'da Türk denizcileri Portsmouth,14 A.A)Türk donanmasına mensup 17 subay,on gün kalmak üzere bugün buraya gelmiştir.Türk subayları buradaki ikametleri esnasında Portsmouth komutanlığı deniz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Amerikadaki büyük esrar kaçakçılığı Nevycık,14 AP)Birleşik Amerikaya esrar kaçakçılığı yapan şebekenin geçen ay dağıtılmasından beri bugün Amerikaya milyonlarca dolarlık afyon sokmaktan sanık olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA Motöründe vukubulan bir arızadan dolayı denize mecburî iniş yaparak idare etmekte olduğu bahriyeye ait avcı uçağını lâstik bir saLa binerek terkeden pilot teğmen Donovan,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Amerikanın muazzam askeri inşaat bütçesi Yeni kabul edilen 5.768.728.000 dolarlık bütçe şimdiye kadar kabul edilen askerî inşaat bütçelerinin en muazzam rakamını ihtiva etmekledir.Vaşington.14 AP.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Japon sulhu Konferansa davet edilen 50 devletin daveti kabul edeceği anlaşılıyor Vaşington,14 A.A.Rusyanın dün akşam San Francisco konferansına iştirak hususunda yapılan daveti kabul etmesi üzerine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Kaesong görüşmeleri ['Bastarafı Birincide!ile birlikte doğu sahilinde komünist irtibat hatlarını bombardıman etmişlerdir.Batı sahilinde İngiliz Avustralya ve Yeni Zelanda korvetleri Han nehri ağzındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Amerikanın kesin kararı Vasin gton,14 AP)Temsilciler Meclisi bugün ittifakla,Associated Press muhabiri William Patis Prag'da bulunduğu hapishaneden çıkarılıncaya kad?r Çekoslovakya ile ticarî münaseba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Nişan ve madalya lara dair Olağanüstü yararlık gösteren ordu mensuplarının madalya,takdirname ve ikramiye ile taltifleri,normal müddetler beklenmeden terfi ettirilmeleri için Milli Müdafaa Vekâletinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Kahraman e îûdının yükünü sırtlanlmış ebeveyn yiğitlerini aralarına almış Selmiye yolunda Fota:Milliyet Sami önemli)El Q rBastarafı Birincide!Kafile başkanı ne diyor?Kahraman Kore savaş birliğin den a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdan yazılı muhtelif inşaat hizalarında yazılı şeKÜde 24.8.951 günü hizalarında yazılı saatlerde Eskişehir 1 Yurtiçi B.K.Sa.Al.Ko.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Ümit balonu İçinde ümit ve teşvik mesajjı bulunan 2000 balon demirperde gerisine uçuruldu Münih,14 A.A.Demir perde gerisindeki memleketler üzerinde uçmak üzere pazartesi akşamı 2 milyon «ümit ve teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Irak İngiltere netrol anlaşması Bağdat,14 AP.Irak hükümetinin İngilizlerle yeni yaptığı petrol anlaşmasının metni dün akşam açıklanmıştır.Bu söz leşmeve birkaç aydanberi devam eden müzakerelerden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1951
  • Bir uçak kazası Seattle Vagington)14 A.A.Hava kuvvetlerine ait bir b—50 uçağı Boeing hava alanından havalandıktan sonra bir te.penin yamacında kurulmuş olan 36 takma evden müteşekkil bir mahalleye düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.08.1951
  • Tekel Diyarbakır Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlük binası inşaatında roksan müteferrik işlerin ikmali açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 8607 Ura 34 kuıuş olup muvakkat teminat 645.55 liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları O 220 ton Saman açık eksiltme ile 20/8/951 pazartesi günü saat ı 1*130 da Anadolukavağı As.Sa.Aı.Ko.da satm alınacaktır.Tutarı' 11,000 Lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Kocaeli il Daimî Komisyonundan 1 izmit Kandıra yolunun 12x000 29x000 kilometreleri arasının kumlanmasi işi ağustosun 27 nci pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Kömür taşıttırılacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Havzadan istanbul,Derince,İzmir,iskenderun,Samsun umanlarına taşınacak takriben 242.000 ton maden kömürünün nakliyesi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden Topkapı Sarayı Müzesinde yangın söndürme tesisatı işinde kullanılmak üzere mevcut projesine uygun olarak ve 5061.19)lira keşif bedelli,sarnıç bakiyesi)tamir edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Kayseri yollar 6.bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Yollar 66 şube mmtakasmda Sivas Gürün yolu 49 000—75+OOJO Km.1er arasında stablize malzeme ihzaTatı isi olup tahmin edilen keşif bedeli 736
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan K.Kale ilçesinin Kırlangıç köyünde Pl.5a tipinde bir ilkokul binası inşası işi,kapalı zarf dsuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 16.782 lira 27 kuruş olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın İli Bayındırlık Müd ürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:33464 lira 42 kuruş keşif bedelli Aydın ili Ceza evinde yaptırılacak septik ve sızdırma tesisatı ile bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Bezir yağı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Sdtınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 liste muhteviyatı bezirin satın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi için mevcut fennî şartnamesindeki evsafta,açık eksiltme surelile bir adet itfaiye motopompu,bir adet yangın merdiveni satın alınacak ve tels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Betonarme köprülar yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Akdağ madeni Yıldızeli devlet yolunda Ibrahimağa,Pazarcık ve Ekecik köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Belediye malı satılık ve kiralık aayrımenkuller Muhammen kıymeti veya ilk kira bedeli teminatı Lira kuruş Lira kuruş 26P5 50 195 41 Şehremini Nevbanar mahallesinin Tevfik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:Antalya su işleri 10 uncu Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Söğüt gölü kurutulması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Devlet Orman işletmesi Kızılcahamam müdürlüğünden 1 işletmemiz Çamkoru bölgesinin XXVII ci havza Bozalan Kanlıpmar ormanından mevcut damgç.lı ve numaralı 73 adede denk 236 metreküp kabuklu gövde kargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden 1 Incesuda yapılacak 3 boruJu kuyu işi açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.2 Bu işin keşif bedeli 9120 uradır,3 L.Geçici teminatı 684 liradır.4 Teminat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 15.08.1951
  • Devi jt Havayolları Genel 1 Ankara meydanında depo vesalr maksadla kullanılan iki setin tamir ve tadili şartnamesinde yazılı hususat dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan