Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Siyasî bir suikas t Fransız Devlet Bakanı Pierre Chevalier evinde ölü bulundu Orleans,12 AP)Fransız Haberler Ajansının bugün bil* dird'ğine göre,Rene Pleven'in yeni teşkil ettiği hükümette teknik eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • İ M *i rP V* 1*-V",K,Dün tampon bölge hakkında müttefiklere bir harita veren komünist delegeler Kaesong'da müzaş kerelerin cereyan ettiği salona girerlerken Foto;AP.Kaesong'da elyan bir neticeye varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Ya n daki muhakeme idam talebiyle yargılanan 3 subay ve 8 er dün tahliye edildiler Van D T.H.A.Bundan birkaç sene evvel İrana koyun sürüsü kaçıranları öldürmek suçundan idam talebiyle mahkemeye verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • C.Bayar tstanbula geljyor Dün otomobille Ankaradan ayrılan Cumhurbaşkanı yol boyunca tezahüratla karşılandı Ankara;12 A.A.Cumhurbaşkam Celâl Bayar,bu sabah saat 10 da otomobille İstanbula hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Petrol ihtilâfı İngilizlerin son tekliflerini yapacakları toplantı tehir edildi Tahran,12 AP)İngiliz heyetinin petrol ihtilâfını halletmek'üzere son teklifleri sunacağı toplantının yapılmaması üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • DUn Antakyada mühim bir konuşma yapan Tevfik İleri AntakyaDJPil kongresi Millî Eğitim Bakanı Kongre,de mühim bir konuşma yaptı Antakya,12 A.A.Demok rat Parti Hatay İl Kongresi Afyon Milletvekili Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Avrupanın müdafaasına dair Sekiz Senatörün mühim izahatı Türkiyeden sitayişle bahsediliyor-General Eisenhawer yeni kuvvetler istiyecek-Muazzam Rus tehlikesi-Yunanistanlın istekleri-Churchill muvazeney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Moskovamn sulh taarruzları K örene mütareke şartlarını kendi arzularına göre tesbit ettirebilmek için kızılların yaptıkları ısrar yüzün,den müzakereler olduğu yerde sayar,hattâ bir nevi çıkmaza girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Dünkü sıcaklar Üç gündür bütün yurtta devam eden sıcaklar aynı şiddetiyle dün de tstanbulu kasıp kavurmuştur.Deniz kenarları,kırlar v-plajlar şimdiye kadar görülmemiş bir derecede halkın hücumuna uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • 5 mühim konferans Bir eylülden 15 ekime kadar 5 mühim konferans aktedilecek Londra 1-2 Nafen)Önümüzdeki aylar zarfında mühim konferansların toplanacağı ve mühim kararlara varılabileceği belirtilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • Jİ^tfî|*^ft:Büyük denl.manevralarÜrun cer cyan edeceği Malta limanı Akdenizde yapılacak büyük manevralar Bu sabah başlıyacak olan tatbikat ikinci dünya harbinden beri Akdenizde yapılan en bü yük manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1951
  • MÜSTAKİL SİYASI GAZETE Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış edip ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle Gazetemiz yakında 6 ve 8 sahife olarak intişara başlıyacaktır 6 ve 8 sahif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Zamanımızın meşhur siması Carnegie şöhretini nasıl temin etti Carnegie'nin okul sıralarında hissettiği yalnızlık,haleti ruhiyesinde önemli değişiklikler husule getirmişti.Muharrir bütün vaktini çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Mahalle aralarında mahiyeti meçhul kaçak et satanlar şiddetle ta kip edilecek Son günlerde et fiatlarında yersiz bir yükselme başlamış ve b^Zı semtlerde bir kilo et üç liraya kadar çıkmıştır.Mevsim do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Müstakil Sanayi Odası Müstakil Sanayi Odası kurul ması için faliyete devam edilmektedir.Sanayiciler arasında yapılan anket sonunda ekseriyetin 60 ı Sanayi Odası kurulmasına ihtiyaç gösterdiği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Prof Noyan Madrit'e gidiyor Eski Ankara Tıp Fiakültesi Dekanı,Gülhane hastanesi pro fesörlerinden Ord.Pr.Dr,Abdülkadir Noyan,Madrit'de top lanan Milletlerarası Tıp Kongresine iştirak etmek üzere İspan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Sahaflar çarşısı Sahaflar çarşısının imarı için çalışılmaktadır.Belediye Sahaflar çarşısında yapılacak dükkân ve bir umumî hela ingası için ilk parti 111 bin lira tahsisat ayırmıştır.Ayrıca Edirnekapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Kan Bankası 23 ağustosta İngiliz ve Fransız firmaları arasında ihalesi yapılacak olan Kan Bankası en geç C ay içinde İlk Yardım Has tanesinde kurulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • İşte ben de bunu öğrenmek isliyorum!Miss Wymering in Kolonelin ölümiyle hiç bir alâkası olmadığına eminim.Fakat bir başkasını himaye etmeye çalışmadığını kim iddia edebilir?Canım Gringall yani nereye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Dünya basınından Arnavutlukta cerey eden mühim hâdise' Envoi Hoca rejiminin tatbik ettiği tedhiş siyaseti hiçbir fayda vermemekte ve sık sık isyanlar çıkmaktadır.Yüz ölçümü 27.000 kilometre kare ve nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Fecî bir kaza Beykoz Kayacık çiftliğini sahibi Şükrünün kızı 11 yaşındaki Ümran Tercan,evinin taraçrsından düşmüş,Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılmıştır.Yaıalıda beyin kanaması teşhis edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • nee t i HALKİN Gelen cevaplar Gazetemizde çıkan «Sultanahmet parkı» başlıklı şikâyet yazısı ilgililerce aşağıdaki şekilde cevaplandırıl,mıştır;«Her gün sulanmakta olan çiçeklerle beraber parkın diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Kumkapıdaki büyük yangiD Dün sabah Kumkapı Nişan,tasında 4 ev 4 dükkân yandı Dün sabah saat 4.30 sularında Kumkapı Nişancasında halkı telâş ve korkuya düşüren b?r yangın çıkmıştır.Yangın,Kumkapı Nişan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Bağımsız adaylar İstanbuldan bağımsız olarak adaylıklarını koyanların sayısı 12 yi bulmuştur.Sun olarak müracaat edep adayların isimleri şunlardır:Süleyman Suphi Yavuzkan,Ha san Omurtaka Göçmen Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Fuat Köprülü bugün geliyor Strasbourg'da toplanan Dışiş İeri Bakanları toplantısına iştirak eden Dışişleri Bakanı Fu at Köprülü bugün şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Kocaeli Defterdarlığından Yapılacak if Kesif bedeli Geçici teminatı Lira Krs.lira Krs.i¦¦p^MŞ—»1P—WW—ı A hükümet konağı müştemilâtından 16271 53 122Q 37 özel idare işgalindeki binanm onarımı 1 Yukarıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Tekel Diyarbakır Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlük binası inşaatında noksan müteferrik i|le,rin ikmali açık eksiltmeye konmuştur.2 Muhammen bedeli 8607 lira 34 kuıuş olup muvakkat teminat 645.55 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh a vazı işlerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N A A.N K:Gazetecilik Kolektif Ö-taklığı Matbasaı X ı ııı—«ıı ııı ıı ı «^utTaıfm^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • 12,57 Açıhg ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Karışık hafif öğle müziği Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Müzik Pl)14,45 Programlar ve oyun havaları Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18,00 Dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • SÜNNET Kızılay istiklâl şubesi 28 ağustosta Bebek Belediye bahçesinde sabaha kadar devam etmek üzere bir sünnet düğünü tertip etmiştir.Fakir çocuklarının bilâ bedel sünnet edileceği bu geceye fahriyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Betonarme köprühr yapımı Karayo'ları Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Akdağ mağdeni Yıldızeli devlet yolunda Ibrahimağa,Pazarcık ve Ekecik köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Kendisini vapurdan denize attı Sirkeci istasyon arkası 21 say.li evde.oturan ve Milletvekili seçimlerinde daima müstakil adaylığını koyan Hikmet Çankaya,evelki gün vapurla Boğaza giderken geçirdiği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Pakistanın istiklâli Pakistan istiklâlinin dördüncü yıldönümü münasebetiyle yarın Pakistan Elçiliği ve Basın Ateşeliğinde büyük bir toplantı yapılacaktır.Türkiye Pakistan Kültür Cemiyetinin İstanbul Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Balatta oturan Yâni YuanL dis ile sabıkalılardan Avram Ayıhoğan kavga etmiş ve birbirle ini bıçakla yaralamışlardair Fatihte oturan Mustafa Sabuncu.evvelki gece evine giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Faiz hadleri kanunu Yüksek faiz getiren tahvil fiatluıı birdenbire yükseldi Meclisten çıkan,faiz hadlerinin indirilmesi ile ilgili kanunun tesirleri piyasaya hemen tesir etmiştir.İlk netice olarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1951
  • Göçmenlere yardım Göçmenlere ve Mültecilere Yard.m Derneği Türkiye Birli ği İstanbul Komitesi çarşamba günü Vilayetimizdeki bütün Kaymakamların iştirakiyle bir toplandı yaparak ziraatçilerin hasat esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Devlet Orman işletmesi Kızılcahamam müdürlüğün en 1 İşletmemiz Çamkoru bölgesinin XXVII cf havza Eozalan Kanibpftnar ormanından mevcut damgalı ve numaralı 73 adede denk 23.6 metreküp kabuklu gövde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüoünden Topkapı Sarayı Müzesinde yangın söndürme tesisatı isinde kullanılmak üzere mevcut projesine uygun olarak ve 5061.19)lira keşif bedelli,sarnıç bakiyesi)tamir edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Peri masalları Macaristanda yasak edildi Viyana,12 THA.Periler den,meleklerden,in ve cinlerden bahseden bütün masall'ann neşri ve hattâ anlatılması Macaristan hükümeti taralından yasak edilmiştir Bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Bir lıiç yüzünden amcasını öldürdü •Samsun 12 T.H.A.Çarşamba İlçesinin Boyacılı koyündpn Muzaffer Tandır ile amcası Recep Tandır tarlada beraber tütün dizerlerken aralarında tütünün yanlış dizilme Sİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Askerî Şûra bugün toplanıyor Ankara,12 A.A.Ordu temsil bürosundan bildirildiğine göre,Millî Savunma Bakanlığı yüksek askerî şûrası yarın ki İS ağustos 1951 pazartesi gü nü saat 15 te toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Kaesongta bir neticeye varılamadı fBastarafı Birincide!sonra Kuzey Kore ordusuna mensup bir yüzbaşı Birleşmiş Milletler murahas heyetine bir harita gelirmiş ve bunu müttefiklerin 5 dakika tetkikinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Devadam Nevyorkta Üç metre boyundaki dev Londradan Nevyorka kadar tayyarede iki bük lüm oturmuş Nevyork,12 A.A.Uç metre bir santim boyu ve 195 kilo sıkletiyle dünyanın en büyük adamı şöhretini kazanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Kapalı zarf usuüle Sivas Tekel Başmüdürlüğünden 1 Fadlum tuzlamızda 406~-2 lira 55 kuruş keşif bedelli 100 metre tulünde bir şedde ve üç adet mahmuzun inşası 3/8/951 gününden itibaren ve kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Top kapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Saraya Müzesi için mevcut fennî şartnamesindeki evsafta,açık eksiltme sureiile bir adet itfaiye motopompu,bir adet yangın merdiveni satın a'inacak ve tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Kömür taşıttırılacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Havzadan İstanbul,Derince,izmir,iskenderun,Samsun iimanlarma taşınacak takriben 242.000 to'ıı maden kömürünün nakliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Kızılların yeni taktiği Komünistler,Alman çocılklarını hür dünyaya karşı kin ve nefret du yurmağa çalışıyorlar Vaşington,12 AP.Birle.Sik Amerika Dışişleri Bakanlığı bugün Sovyet komünistlerinin Al man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Sekiz Setatörün mühim izahatı IBastarafı Birincide!ketinin bir dünya harbine iştirak edeceğini ve teçhizatı temin edilecek olursa 2,000.000 kişilik bir ordu çıkarabileceğini sözlerine U lâve etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Anyakya RP.il kongresi Bastarafı Birincide 1 Daha sonra Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri din mevzuun da da şunları söylemiştir:Şahsen Bakanlığımızın iyi bit istikamette ileri götürmeye,hedef tuttuğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Abdülgasem Kâşanî'nin tehdidi Tahran,12 A.A.İranın dinî liderlerinden Abdülgasem Kâşanî bugün İngiliz hükümetinin İrana yolladığı heyetin başkanı Richard Stokes ile yap tığı konuşmada İngiliz-İran pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Detrol ihiiiâfı TBastarafı Birincide!rak kabul edilmez olmalarını jfade etmeleri üzerine geriye bırakılmıştır.İnanılır kaynaklardan bildiıildiğine göre İngiliz heyeti başkanı Richard Stokes el'an petr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Vandaki muhakeme TBastarafı Birincidel tahkikat kararının usul hüküm leıinc gayri muvafık bulunduğu cihetle Savcılığın talebi veç hile dosyanın memuriyetine tevdiine ve sanıklardan bir subavc&n gayris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Harici kısa haberler YUGOSLAVYA Sovyetler hesabına casusluk yapmaktan sanık olarak Belgrat taki mahkemede yargılanmakta olan 12 kişiden biri beraet etmiş diğer on biri de hapse mahkûm edilmiştir ÇEKOS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • C.Bayar Istanbula geliyor rBastarafı Birincide!da Kızılcahamam'a gelmişler dır.Cumhut başkanını Kızılcahamam'a,muvasalatlarında D.Padına İlçe İdare Kurulu üyeleriyle kalabalık bir halk kütlesi karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Pikle koyun derisi mubayaa edilecek Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii M essesesinden Müessesemiz bir miktar pikie derisi mubayaa edecektir.1 Deriler dağlıç ve kıvırcık derisi olacaktır.Nisbeti yan yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Posta nakliyatı eksiltmesi RizePJ.T.Müdürlüğünden 1 Trabzon Hopa arası posta nakliyatı 4.2.051 gününden itibaren 16 gün müddetle biri haftada üç,diğeri haftada dört seferli birer ve üçer yıllık taahhü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Sayın Müşterilerimize «FT İHBACI)Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden:Müessesemiz stoklarında bulunan 20%)16,000 ton kadar zift ihraç edilmek üzere kapalı zarf usuliyle satılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Kocaeli il Daimî Komis onuır'an 1 izmit Kandıra yolunun 12x000 29x000 kilometreleri arasının kumlanması işi ağustosun 27 r:ci pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere açiK eksiltmeye konmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Bezir yağı alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazrlı 2 liste muhteviyatı bezirin satın alınması kapalı zarf usuüyly eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Başkanlığından Mikdarı 'i Mu.bedeli İlk teminatı kilo Cinsi lira kuruş lira kuruş 42.000 kilo Patates 7560 00 567 00 20.000 kilo Kuru soğan v,44O0 00 3a0 00 Janda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Iran 120 bin yahudiyi hudut harici edecek Bunların hava yolu ile İsraile nakli için Irak hükümeti ile anlaşma ya varıldı Bağdat.12 AP.Buradaki salahiyetli kaynaklardan bildiril diğine göre.Iran memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Pakistan-Hindistan ihtilâfı had safhada Pakistan neşrettiği bir Beyaz Kitapla Hindistanı dahili işlerine karışmakla itham etti mpoooo—oo—oooo—oo—o* Karaşi,12 AP.Pakistan hükümeti bugün «Pakistana kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Siyasi bîr suikast TBastarafı Birincidel Bu ajansın haberinde,ilâve edildiğine göre,Devlet Bakanı nın karısı polis tarafından sorguya çekilmiştir.Paris,12 AP)Fransız İçiş leri Bakanlığı bu akşam Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • İNŞAAT İLANI Devlet Orman İşletmesi Çoruh Mjdürlüğünden 1 Çoruh Devlet Orman istetmesi mıntakasında yaptırılacak iki adet bölge şefliği ve 3 adet bakım memurluğu binaları inşaatı teker teker acık eksü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Endonezya Kızıl Çin münasebatı Sojı Francisco.12 A.A.Burada dinlenmiş olan bir yayınında Pekin radyosu Endonezya hükümetini 16 Çin diplomatını Endonezyaya kabul etmiyerek Çine karşı dostane olmıyan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Irakta İngilizlere karşı nümayiş Şuaybiye.12 THA.Irak taki İngiliz kuvvetlerine karşı son günlerde halk tarafından de rin bir hoşnutsuzluğun eseri olan hareketler baş göstermiştir.Bir İngiliz üssü ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Gül kupası şampiyonası Fenerbahçe Gül Kupası atletizm birinciliğini kazandı Cumartesi günü başlanan İstanbul Gül Kupası atletizm birinciliklerine,dün de Fenerbah çe Stadında devam edilmiştir.Sadece,Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1951
  • Dünkü yüzme yarışları Hafta arasında seçmeleri yapılan İstanbul yüzme şampiyonası,iki gün devam eden final müsabakaları sonunda nihayete ermiştir.Zevki,geçen müsabakalarda,erkeklerde Modaspor;bayanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1951
  • İzole zift alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Sattnaılma Komisyonundan.1 Taahhüdünü ifa edemeyen müteahhidi namına 500 Kg.izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Demir sargılı Suplon tel alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabma olarak 180 metre demir sargılı Suplon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Zonguldak Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Zonguldak stadyomunda yapılacak 49912.01)kırkdokuz bin dokuz yüz on iki lira bir kuruş keşif bedelli stadyom civarının tesfiyesi sıcak su tesisatı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Satın Alma Komisyonundan 1 Meclis posta memurları ile hizmetlilerine ait elbise ve paltoların dikiş işçiliği açık eksiltme usulü il'e ihale edilecektir.2 Eksiltme 22 ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Ordu için Fransadan 736 ilâ 777 baş Breton ırkından bu mikdarın 25 i Ardene-Ardennais ırkından tamamlanabilir.Sahra To.Koşum Hayvanı beygir,at ve kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI Kuruluşu 1928 Yeni Postane arkası,Aşirefendi caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 31.7.951 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilecek olan 49,232,50 lira kesif bedelli muhtelif 20 sokak âdi kaldırım inşasına talipli çıkmadığından 2490 sayılı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Van P.T.T.Bölge başmüdürlüğünden 1 Yaz kış haftada iki seferli olan ve aşağıda muhammen bedel,muvakkat teminat,idarî kefalet,taşıyacağı yük miktarı ihale gün ve saati ve kaç saatte katedebileceği yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Aydın ili Bayındırlık Müd ürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:33464 lira 42 kuruş keşif bedelli Aydın ili Ceza evinde yaptırılacak septik ve sızdırma tesisatı ile bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • Tahmil tahliye işleri yaptırılacak Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz namına dış memleketlerden gelip Izmir lima* nında gümrüklenecek malzemenin tahmil tahliye işleri açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 13.08.1951
  • atEzss3SLXS2gmsL-£s ^jsasa Kok kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden Devam etmekte olan 1951/52 kışı kok kömürü tevziatına ait beyanname ve depo teslim sıra numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan