Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Yeni bir yazı kadrosu,memleketin en tanınmış ed*\p ve muharrirlerinin fıkraları,makaleleri,romanlariyle V^^aaNv^vvvvw Gazetemiz pek yakında 6 ve 8 sahife olarak intişara bağlıyacaktır 6 ve 8 sahife çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Ticarilerin duruşması Mevkut bulunan 130 ticanid^n 12 sinin muhakemesine dün başlandı Ankara,9 T.H.A.Mevkuf 130 Ticaniden 12 sinin muhakemeşine bu sabah birinci asliye ceza mahkemesinde başlanmıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • ve erlerin duruşması Dün Van'da yapılan ikinci du rusmada 8 sanık hazır bulun,du Sanıkların avukatı müekkillerınin tahliyesini istedi Van,9 T.H.A)Mahkeme bugün Ferit Sene başkanlığında C.Savcısı Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Seçim hazırlığı D.P.il başkanı Dr.Mükerrem Sarol'un beyanatı siyasî çevrelerde müsait karşılandı Demokrat Parti il başkanı Dr.Mükerrem Sarol'un ara seçimleri için seçim kampanyasını açan beyanatı siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Kore de yeni bir Türk z a feri Birliğimiz Kızıl Cin sürüleriyle 16 günlük bir savaştan sonra bir tepeyi ele geçirdiler Amerikanın Sesi radyosu.9 A.A.Basın Yayın)Bu-günkü New.York Times gazetesi,Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Müthiş bir kar fırtınası Avusiralyada şimdiye kadar görülmemiş bir kar fırtınası başladı.Bazı yerleri scllen bastı Sydniey,9 Â.A.Avustralya bugün bu asrm belki de en müthiş kar fırtınasına maruz kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Petrol ihtilâfı İran petrol bürosu genel sekreteri Hüseyin Mekki,ingiliz kapitalistlerini kargaşaiık hazırlamakla itham ediyor Abadan,9 AP)İran petrol bürosu genel sekreteri Hüseyin Mekki bugün burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Dün mevsimin en sıcak günü idi 3 «RV İstanbul dün mevsimin en sıcak gününU yaşadı.Hararet gölgede 34,güneşte 61 dereceye kadar yükseldi.Bunaltıcı sıcaklara dair yazımız ikinci sayfadadır.Resimde,sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Rüya kotrası Sicilya İçinde bulunan Russel Dorr ailesi,Hâşim Mardin vb tayfalar kurtarıldı İstanbul,9 AA.Bugün I ben zin iştial ederek kotra yanarmatör Haşim Mardin'in yazı-mıştır Kotrada-bulunan Mar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • ikinci yaralı kafilemiz Koreden hareket etti İçinde 107 gazimizin bul unduğu hastahane gemisi 31 ağustosta İzmir'de olacak Ankara,9 A.A.Danimarka hasta-nakliye gemisi Jutlandia ile bir hasta ve yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Gaziantep Halkevi Cafciantep,9 fT.H Â.Şimdiye kadar Halkevi binası içinde çalışmakta olan G.H.P.İl İdare Kurulu C.H.P.majlarına ait kanunun tat bikini beklemeden derhal Halkevini tahliye ederek bag ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • B.M.M.geceli gündüzlü toplanıyor Meclis,dün ücretli hafta tatili kanununu kabul etti aoooe 9e Denizbank kanunu tasarısının müzakeresine başlandı.Ulaştırma ve Maliye Bakanları tasarı hakkında izahat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • temel taşı:362!emokrat Partinin en büyük kuvveti onun vatandaş hak ve hürriyetleri mefhumu etrafında bölünmez,sarsılmaz,hiçbir suretle parça,lanmaz bir siyasî birlik vücuda getirebilmiş olması kuvveti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Kraliçe Neriman Kraliçe Neriman Halen İtalya'da balayı seyabatinde bulunan Mısır Kraliçesinden bir çocuk bekleniyor San Iîemo İtalya)9 AP)Maiyetindekilerin bildirdiklerine göre Mısır Kraliçesi Neri-ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Şişli Çocuk hastahanesi Laborant Hemşire okulundan mezun olan 2(Hemşirenin diploması dün törenle verilmiştir Resimde Saqlik Bakanı Üstündag,bir hemşirenin diplomasını verirken görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1951
  • Orta Doğunun mühim üslerinden b!isini teşkil eden Maltadan bir görünüş Orta Doğu paktı tahakkukediyor Türkiye,Amerîka,Fransa ve muhtemelen Yunanistan'ın da iltihak edeceği paktın,müşterek Kara Kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Ziraî bahisler Meyva ve sebzelere zarar veren haşereler Türk tarım mütehassıslarının da iştirakiyle Amerikada bir toplantı yapıldı ve çeşitli mevzular görüşüldü.Türkiye ve diğer 6 Avrupa memleketine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden Dökümü aşağıda ve evsafı şartnamesinde yazılı olan üç cins boyanın açık eksiltmesi,17.VHI.195I Cuma günü saat 14 de Basımevımizin Ayasofyadaki merkez binasında icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • U(Willi KİZ em-em* fyuiUn*8arBu*Ti9rtiu No:4$ Bunu Çok güzel söylediniz.Yalnız şunu unutmayın,ben Gervase'ı görmediğimi isbat e" demiyeceğim.Size söylediğim gibi kendimi çok bedbaht hissediyordum,orma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Muhtelif malzeme satılacak Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi Müdürlüğün den:1 Boyalar,kimyevî maddeler,küçük aletler,tıbbi ecza elektrik ve inşaat levazımatı ve buna mümasil muhtelif malzeme 27-Ağuslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Gemlik Belediye Başkanlığından Belediyemiz otomatik boşaltma tertibatlı iki buçuk tonluk bir çöp kamyoneti alacaktır.Bu işle alâkalı firma,lar otonun evsaf ve fiatı ile teslimi yer ve müddetinin ve öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Yapağı ihracatçılarına Bölge Ekonomi ve Ticare t Müdürlüğünden:Yapağı Tip.Nümune Kurulu,geçen yıl numunelerinin bu sene için de aynen carî olmalanaa karar vermiştir.Fazla malûmat için Müdürlüğümüz İhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • izole zift aknaeak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Sa+inaılma Ko misyonundan.1 Taahhüdünü ifa edemeyen müteahhidi namına 500 Kg.izole zift açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • 100 Adet Genel ışık için Direk imâl Ettirilecek I.E.T.T.İşletmelerin den:1 Muhammen bedeli 45 000.lira olan 100 adet genet ışık için hususi duek imâli işi,pazarlık suretiyle ihaJ edilecektir-2—Bu işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Elâzığ Belediya Başkanlığından Şehir içme suyu isale inşaatından arta kalan sekiz yüz adet 3200 metreden ibaret 150 mm.Uk fon borunun şehir dahilindeki şebekenin lüzumlu yerlerinde kullanılmasu işi 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş,Istanbulda Beyazıt camii 19511 yıli onarımı.2¦:Keşif tutarı,10015)lira 90 kuruştur.3 Eksiltmesi,24.8,951 Cuma günü saat 15 de Vakıflar Başmüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Himalaya limanımızdan ayrıldı Evvelki gün,Himalaya gemisi ile şehrimize gelen 1100 turist dün müzeleri.Boğazı ve Kapalı çarşıyı gezmişlerdir Himalaya dün akşam 19 da Pireye hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Yedek aksam ithali Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Amerikadan oto ve kamyon yedek parçaları ithal etmek için döviz tahsisine karar vermiştir.Yedek parça satanlar 500 dolardan aşağı olmamak üzere bir tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Adalar Sulh Hukuk YaıgıçlığMJdan:951/34 Büyükadada Çınar çıkmazı 14 numarada oturmakta iken* ölen Artin Avcıyanm varisi ve ikametgâhı bellrsiı kalan Barkef Avcıyanar Murisiniz Artlnin menkul eşyaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • İstanbul 2 nci İcra Memurlu,ğundan:951/4217 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1948)modeli Avustin markalı 3500 lira muhammen değerli 5 tonluk kamyon Sultanahmet Yerebatan oaddesindeki Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Istanbul İkinci İcra Memurlu,ğundan:950/8652 Bir.borçtan dolayı Haczedilip bu kere satılmasına' karar verileri yazıhane,koltuk,kan ape,camlı yazıhane,»igara sehbası,yazı makinesi;17.8.951 tarihine müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Şetaemininde oturan evü ve 1 gocuk babası Remzinin karası Emniyete müracaat ederelc ko„ casnraı birkaç güntrur evine gel medifiTii ve endişe-içinde bulunduğun» bildirmiştir.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • MALKDN SESB Galen cevaplar Gazetemizde çıkan «Çemberlitaşın durumu» başlıklı yazı ilgililerce aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır:«Çemberlitaş muhtelif zamanlarda raüdürlüğümüz ve İmar Müdürlüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Dış ticaret rejimi değişiklik yapılmıyor Bir seneden beri tatbik edilmekte olan rejimin sadece bazı formalitelerinin tadil edilmesi uygun görülüyor Bir seneden beri tatbik edilmekte olan dış ticaret r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Meçhul kazazede ördü Şoför Duygu Çan'ın idaresindeki taksi,Maçkada Silâhhane caddesinden geçerken 35 yaşlarında tahmin edilen hüviyeti bir sahsa çarpmıştır.Der hal Amerikan hastahanesine kal dırılan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Yeni seferler İzmir?gündüz postalarının önümüzdekJ cuma gününden itibaren başlanacaktır.Gemiler sabah 8 de İstanbuldan hareketle akşam İzmir'e varacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Karısını 12 yerinde yaraladı Eyüpte İslâmbey mahallesin,de oturan İhsan,karısı Mahiye ile kav^a etmiş ve bıçakla kadını 12 yerinden ağır surette ya ralnmsıştii\Yaralı hastahaneye kaldırılmış,sanık yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • intihara teşebbüs edenler Kuzguncukta oturan 60 yaşla,nnda Yorgi adında yaşlı bir adam asabî bir buhrana kapıla* rak bıçakla boğazını kesmiştir.Yorgi ümitsiz bir hald& hastana,neye kaldırılmıştır Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Mültecilerin durumu Muhtelif memleketlerdeki mül fecilerin durumlarım fnceTemeft üzere Birleşmiş Milletler yüksek komiserliği tarafından kurulan anket heyeti başkanı Mr.Bernard ve mütehassıslardan Mr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • ilkokullar resim sergisi ilkokullar resim sergisi dün saat II de Beyoğlu Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsünde açılmıştır.Sergi İS gun devam edecek,tir.Bu müddet sonunda,beğenilen tabloların bir kısmı Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • BALO if Türkiye gümrük komisyoncuları cemiyeti senelik balosu yarın gece Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır.Balonun net'eli fe* hara içinde geçmesi için tertip heyeti timdi,den çalışmalarına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • D.P.i)başkanlığından Şehir Meclisi parti grupu 10,8.9,«n Cuma günü s-aat 16 da toplanacağı ilgililere teblif olunur.Demokrat Parti il Başkanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Pahalı iplik Evvelce Halk Bankası tarafın,dan mubayaa edilen pamuh ipliklerinin sanayiciler tarafından pahalı görülerek alınmaması üzerine bu ipliklerin Sümerbanka devri kararlaştırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Ofisin bir kararı Tonrak Mahsulleri Ofisi Çatalca buğdaylarım barem mucibince mubayaa etmeye karar vermistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Diploma alan hemşireler Sağlık Bakanı Ustimdağ dün yeni mezun olan hemşirelere diplomalarını verdi Şişli Çocuk Hastanesi Lâborant Hemşire Okulundan bu yıl mezun olan 26 hemşireye dün saat 12 de okul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Denizbank Kanunu Denizbank kanunu Meclisten çıkmıştır.Pek yakında Denizyollarının Denizbanka intikali başlıyacaktır.Denizyollarında bu se bepten geniş değişiklikler olacağı tahmin edilmektedir.Değişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Gemilerin çamaşır daireleri Dfen^zyollan i/daresi yolcu ve yük gemilerinin çamaşır dairelerinin bugünkü ihtiyaca cevap vermediğini nazan dikkate alarak,bunları takviyeye karar vermiştir Şimdilik 3 gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Su ürünleri ofisi Hâli tasfiyede bulunan Ticaret Ofisinin cSu Ürünleri Ofisi» haline konulması için Bakanlık incelemeler yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Bir cinayet ihbarı Savcılık hâdiseye el koydu.Ceset bugün otopsi yapılmak üzere mezardan çıkarılacak Dün sabah Savcılığa bit cinayet ihbarı yapılmıştır.Hâdisenin mahiyeti şudur:Bundan 21 gün evvel Ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1951
  • Dün mevsimin en Hararet,gölgede 34,güneşte Gl dereceye kadar yükseldi.Su ve gazoz sarfiyatı arttı Dün İstanbul halkı,mevsimin en sıcak gününü yaşamıştır.Dört gündür devam eden bunaltıcı sıcaklar,bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı,gün saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Tekel Genel MüdürlüğU ilânları Mahiyeti ve cinsi Satınalma Komisy onu Başkanlığından Muvakkat İ Miktarı Teminatı Tarihi H ALE Günü Saati Arap zamkı Pur j ör Adi sud kostik Adi soda Safı Taöaka parşöme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh "a yazı işlerini 1dare eden:Faruk DEMİBTAŞ N.A.A.N.K:Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbasaı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • İdamları istenen subay ve erler fBastarafı Birincidel duğu bu talan vakasını mahallinde tesbite gittiğini çünkü,İranlılar tarafından kaçırılan sü rünün huduttan geçmesi itibariyi o işin hudut hâdisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Seçim hazırlığı TBastarafı Birincide!Ezcümle şehrimizden Lûtfi Kır darın namzet olarak gösterilmesi.C.H.P nin yaptığı gollerden en büyüğü olarak tavsif edilmek tedir.Zira Dr Mükerrem Sarol'un beyanatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Izmir Fuarı 20 nci İzmir Enternasyonal Fuarında bu sene bir çok yenilikler yapıldı İzmir.9 T.H.A.Fuarın açılmasına on gün kadar bir zaman kaldığı cihetle.Kültürparktaki faaliyet en son hadde yükselmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Arap Birliği fevkalâde bir toplantı yapacak Azzanı Paşa tarafından tertip edilen bu toplantıda,Arap âlemini ilgilendiren mü him meseleler görüşülecek Kahire,9 T.H.A.Resmî kaynaklardan verilen malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Pasifik anlaşması Pasifik bölgesinin emniyetini sağlayacak anlaşma 1 eylülde imza edilecek Vaşington 9 AA)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığından dün akşam resmen bildirildiğine göre,Birleşik AmerL k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Adalar Sulh Mahkemesi Başkâtipliğinden;950'66 Mariya Pandeleondidu,Evantiya Linu ve Hrisanti îstamatyadi'nin müştereken mutasarrıf oldukları Büyükada Meşrutiyet mahallesi Peşkeş sokağında ada 118,pars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1951
  • Meclis ha I Basta i afi Birine i del yıllarının bir araya getirdiği muazzam ihtiyaçlar,müşterek iştiyaklar arasında,sosyal dâva ların halii ve ilerleme kaydiyle medenî milletler seviyesine ulaştınlmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları 783 adet boş saç Bidon kapalı zarfla satılacaktır.Tutarı 2600 Lira olup geçici teminatı 195 Liradır.Arttırması 20/8/951 günü saat 16 da Çanakkale As.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Tokat il merkezinin eski Samanpazacı yerinde beş sınıflı ahşap karkas ilk okul inşaatı olup keşif bedeli 48947.57)liradır.2 Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Çelik hangarlar montajiyle beton temel ve döşemeleri inşası eksiptme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Sorgun,Yozgat,Himmetdedp,Kırşehir,Develi ve Boğazhyan'da kurulacak çelik hangaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Eski.ehir Müdürlüğünden 1 işletmemizin Çatacık bölgesinin Çırçır deposunda 9 numaralı istifde mevcut 162 adededenk 109.665 metreküp gam tomruklan bir parti halinde 6.8.951 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Safim Müessesesinden:Bursa Merinos ve Hereke yünlü ve halı dokuma sanayii müessesesinin ihtiyacı için Trichlorethyien veya benzinle çekilmiş 30 ton Prina yağı alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.C i n s i Lira Lira 511-1352 Adalar,Büyükada)Karanfil man.Lalahatun so.99 ada,8 parsel eski 33 kapı sayılı 48 M2 arsanın 72238/190080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Erzurum Valiliğinden 1 Pasinler ilçe merkezindeki ibrahim Hakkı ilk okulunun onarılması işinin 29.7.951 gününden itibaren 22 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu okulun onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Oto kamyon yedek parçaları tacirlerine istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:Bedelleri Marshall Plânından sağlanan yardımdan ödenmek üzere Amerika Birleşik Devletlerinden oto,kamyon yedek parçaları ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • İstanbul sular idaresinden idare ihtiyacı için 27 ton külçe kurşun satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin %7,5 ğu nisbetinde idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulile genel ajım şartlarımıza göre 1650 adet Ruhlu satın alınacaktır.2—Bu işe ait,resim,şartname,ve genel alım şartları her gün An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • GetuDRfikv'' 52u£fiujc «vk,TI v' IO ACUSTOS AKŞAMINA KADAR T.C ZİRAAT BANKASINA SIZ DE ISO LİRA YATIRIMIZ YE 29 EYLÜLE KADAR «EKMEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • İzmir ili Bayındırlık Komisyonundan Dikili ilçe merkezinde yapuaeaK cezaevi inşaatına ait keşif tâdil edilerek 29794 lira 96 kuruş)üzerinden 10.8.1951 gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Tahmil tahliye işleri yaptırılacak Garp Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz namına dış memleketlerden gelip Izmir lima,nında gümrüklenecek malzemenin tahmil tahliye işleri açık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Deniz Harp Okulu ve Kolej'i Komutanlığından 1 051 m 952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej I.nci sınıfına alınacak kayıt ve kabul öğrencilerin seçme sınavları aşağıdaki tarihlerde Heybeliadada Deniz H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Kortlar taşıttırılacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Havzadan İstanbul,Derince,İzmit,iskenderun,Samsun umanlarına taşınacak takribe.n;242.000 ton maden kömürünün nakliyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 10.08.1951
  • Eskişehir Valiliğinden 1.Eskişehir hükümet konağının 3.8.951 günkü ihalesinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi hükümlerine göre tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan