Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Halkevleri kanun tasarısının müzakeresine dün de devam edildi Menderes muhalefete cevap Başbakan,C.H.P.liderin kapalı ithamlarını Meclis kürsüsünden izah etmesini istedi "Halk Partisini,mazisinden gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • C.H.P.Milletvekilleri dün de müzakereye iştirak etmediler Maliye Bakanı,şimdiye kadar Halkevlerine 65.854.665 lira verildiğini açıkladı Ankara.A.A)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Ba.şkanvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Tevkii edilen döviz kaçakçılarından ikisi tahkikat sırasında.Döviz k tahkikatı sona erdi Vdsilakl isminde bir sarrafın da dün sorgusu yapıldı ve tevkif edildi Ankarada meydana çıka rılan mühim döviz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Dün şehrimize 332 turist geldi İtalyan bandıralı «Pace» vapuru ile dün şehrimize 332 turist gelmiştir.Yukarıdaki resimde,mizde bir gezinti yapan turistlerden bir kısmı Sultanahmet-camii önünde görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Emir Faysal Londrada Suudî Arabistan Dışişleri Bakanı,Morrison'la Arap memleketlerindeki istikrarsız vaziyeti görüşecek Londra,7 A.A.Suudî Arabistan Dışişleri Bakanı Emir Faysalın Londrayı ziyareti Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Trumana bir mektup göndererek yeni bir beşler konferansı akdini teklif eden Sovyetler Birliği Başkanı Schvernik sulh taarruzu Sovyetler Birliği Babanı Schvernik,Truman'a gönderdiği bir mektupla 5 Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Meclisi terk etmek nümayişi vvelki gün Halk Partisinin haksız mal iktisapları hakkındaki kanunun müzakeresi esnasında.İnönü ile Barutçunun tasarı hakkındaki nutuklarından sonra.Başkan,celseye on dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • i 1 Petrol ihtilâfı İngiliz petrol heyeti başkanı ile Harj-iman dün Abadan'daki petrol tesis.I lerini gezdiler Abadan,7 A.A.İngiliz petrol heyeti başkanı Richard Stokes ile Truman m hususî temsilcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Meclisten intibalar Ankara,7 Hususî)Büyük Millet Meclisi dün 6 saat devam eden bir celse akdederek C.H.P.nin gaspettiği malların hakikî sahiplerine iadesine dair kanun teklifini müzakereye devam etti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1951
  • Ateş kes müzakeresi General Ridgway,Kuzey Kore ve Çin komutanlarına yeni bir mesaj gönderdi Tokyo,7 A.A.Birleş miş Milletler Başkomutanı General Ridgway bugün ko münistler şayet bir kere da.1 ha Kaeso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Gıda maddelerinde ucuzluk Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi 951 mayıs ayına aifffat hareketleri indekslerini rraşretraiştir.Bt*.indekslere gtfre 956' majmtataı göu bin yıl mayıs ayın-da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • ilkokul öğretmenleri Şehrimizdeki ilkokul öğretilenleri arasında yapılan derişikliklerin ilk 194 Jcişilik Üstesi dün Vilâyetin tasdikinden çıkmıştıı.Bu 194 öğretmenden 16 sı haste,35 i iki vesait noks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Erdek Sulh Hukuk Yargıçlıgından:951/13 Erdeğim Ismetpaşa mahalle,sindıen Mehımet:Ok^ar Erdcğin Ismetpaşa mahalle,den Naciyp Sevgenlik tarafından aleyhinize açılan izaleyi şüyu dâvasının yap:lan yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • îşçi Sigortaları Kurumu İşçi Sigortaları Genel Mü dürlüğü teşkilâtının daha geniş bir şekle sokulması hususunda çalışılmaktadır.Bir taraftan Jmevzuatın isr lâhoı ve formalitelerin basitleştiı ilmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Kaybolan genç kız Pangaltıda Zafer sokağında «35 sayılı evde oturan Mayda B lâk adında 17 yaşında bir k»r iddiaya,göre kaybolmuştur.Mayda'nın ailesi Savcılığa bir dilekçe vererek,kızjarrara currrartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • 1st Asliye 5 inci Hukuk Yargıçlığından:951/414 Tebliğ olunacak!tara* Nedime Üzyolcu;Konyada Gazi Alem s ah mahallesi No.20 dflirt seneden,beri evli bulunup bir seneden beri ayrn yaşadığı-kocası dâvâlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüsh1 la yazı işlerini idare eden-Faruk DEMİRTAŞ N.A.A.N K:Gazetecilik.Kolektif Ortaklığı Matbasaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Memurlarla boğuşan sabıkalı Bahriyeli namiyle mâruf'Celâl admda asker kaçağı bir sabıkalı evvelki gece Kasımpaşada muhtelif kimselerden haraç ılırken memurlar tarafından yakalanmıştır.Teslim olmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Madenî Yağ Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 25000 kilo Standrat 1060)veyp emsali madenî yağ kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 18750 lira olup muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • VAGON AKSAMI ALINACAK Devlet Demiryolları G enel Müdürlüğünden;Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla cer kancası koşum takımı ve benzer;malzeme satın alınacaktır.Tekliflerin 19.9.951 Çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Callaghan dudak büktü.Güzel bir şey değil doğrusu!Değil mi!Ama vaziyet Vio la'nın iki yüzlü bir tarafını an:l-rtmı,oluyordu.Üvey babam okuyunca kimbilir ne kadar kız mistir.Deıhal hususî bir detektifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Tecrit işi yaptırılacak Beden Terbiyesi Isfanbu?Bölge Başkanlığından 1 Dolmabahçede,Mithatpaşa stadyomunun kapalı tribün saçaklarının tecrit işi değişik şartlarla yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Sandıklı Asliye Hukuk Yargıç,lığından:595 Sandıklının Hisar mahallesine d eni Faki:o*lû Osman evlâtla*!Ali öaer ve Ümmihan özer taraflarından ikame olunan,hasım,sız tapuya gayrimenkul tescili dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Dövîz kaçakçılığı rBaslaralı Birmcidel cl'in Parise Hanrı'nin de;Te lâviv'ec kaçtığı anlaşılmıştır.Halen Türkiye ile Fransa arasında iadei mücrimin anlaşması bulunduğundan sanık Rafael Yahni'nin' meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Sovyetler Birliğinin istismar siyaseti »00^000000 rt »Ofr^OOPOC Moskovanın yeni metodu Orta Doğuda tamamiyle yeni ve tehlikeli bir durum yaratmıştır.«Brüksel'de münteşir «Libre Bekrique» gazetesinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Protesto toplantısı Istanbul Esnaf ve Sanatkârları Derneği,dün saat 15 de Eminönü Halkevinde,kahveci,mahallebici ve pastacılar için i hazırlanan yeni tarifeyi projtosto etmek üzere bir toplantı Japmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Eroin ve esrar salanlar Kasap namiyle maruf İryas adında bir sabıkalı dün Galata da eroin satarken yaklanmiş ve üzerinde 28 paket eroin bu Ummuştur.Diğer taraftan Ahmet Topu/ve Rahmi Bilgin adında iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • m »frO ^^u,C^ra,i HALKIN Gelen cevaplar Gazetemizde çıkan.«Çalgılı gazinolar» ve «Kanalizasyonsuz yollar» başlıklı s i kâyet yazılarına Belediye Neşriyat Müdürlüğünden asağıdaki cevaplar verilmiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Sovyetlerin yeni sullh taarruzu Basta rafı Birincide 1 melenin bertaraf edilmesi.Birleşmiş Milletlerdeki Sovyet murahhasları Birleşmiş Mil Jetler genel kurulu 1949 ve 1950 toplantılarında beşîji bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Türkiye gümrük komisyoncuları cemiyeti senelik lıalosu 11 Ağustos gecesi Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır Balonun nereli b(r hava idinde gaçmesi için tertip heyeti şimdi,den çalışmalarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Ticaret Odası seçimleri Meslek heyeti üyeleri 2 eylül paztir günü intihap edilecek Ticaret ve Sanayi Odası seçimine ail hazırlıklar ikmal edilmig gibidir.Meslek heyetlerinin seçimleri 2'eylül 1951 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Nakledilen doktorlar Şehrimizdeki belediye ve hükümet tabipleri arasında değişiklikler yapıldı Şehrimiz hükümet ve Belediye doktorları arasında bazı değişiklikler olmuştur.Bu hususta Sağlık Bakan,lığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Şimdiye kadar Milli Savun-1 ma Bakanlığının müsaadesiyle ihraç edilen yüzde 2 yağlı ve yüz de 3 güllü linters pamuğunun bundan böyle sadece Tiearet Ba kanlığının müsaadeliyle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Evvelki gece Küçük bir alacak meselesi yüzünden arkadaşını öldüren kaatil bugün Ağırceza Mahkemesine verilecek Evvelki gece sabaha karşı Hasköyde bir inayet i^lenmiş ve 20 yaşlarında biı genç küçük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Meclisten Baştarafı birincide)dört sene amansız bir mücadeleye girişen bir topluluğun karşısına geçip de «Anayasa,Anayasa» diye avaz avaz bağıramaz Anayasayı,yıllarca zincire vurup hapse koyanların,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Bcşbin lira çalan yankesici Aü Rıza İpekçi adında birinin yankesicilik suretiyle beş bin lirasını çalan Ali Salmış adünda bir sabıkalı yakalanmış,Savcılığa verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Yabancı okullardaki öğretmenler Yabancı ve azınlık okullarındaki öğretmenlerin tâyin,ter-fi ve nâkil esasların» tesbit etmek üzere Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan komisyon son defa olarak toplanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Üç şantajcı tevkif edildi Mehmet Keseler,Muzaffer Broğlu ve Yalçın Öktem adında üç genç İbrahim Top adında bir müteahhile şantaj yapmak ve 600 lirasını almak suçu ile dün Adliyeye verilmişlerdir.Sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1951
  • Petrol ihtilâfı r Bas tar afi Birincide] İngiltere aleyhine?vukuu melhuz herhangi bir nümayişi önlemek maksadryle,muhafızlar hazır bulundurul muşlardır.Hiçbir hâdise olmamıştır.İngiliz heyeti,salahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden Verile Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün saa;mahallerdeki As.Sa.Al,Ko,da yapılacaktır.Şartnameler Ko,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1951
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951'41 İstanbul E.T.T.işletmeleri umuıtı müdürlüğü tarafından Kurtuluş Akağalar Cad N 19 da iken hâlen ikametgâhı bllinemiyen Sami Akçevre aleyhim* açılan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1951
  • Başbakanın dünkü mühim nutku r Bas taran Birincidel Bütün bir milletin Halk Partisi içinde muhtevi ve mündemiç bulunduğunu farz ve hayal etmekle başlayan enaniyet ve gafletleri onları hakikatleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1951
  • B.M.Meclisinin dünkü içtimai rUastarafı Birincide 1 ğim belirtmiş ve hileli yollarla iktisafo edilen malların yen almmr.sında hukuk sistemi dı-J şma çıkılmadığını izah ederek,bu arada,C.H.P.nin,Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.08.1951
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müdürlüsünden 1 Ig;Bitlis ili merkezinde yapılacak memleket hastahanesi inşaatıdır,2 Keşif bedeli 600,000 liradır.Altı yüz bin liradır.3 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • IOACUSTOS AKSAMINA KADAR T.C ZİRAAT BANKASINA SIZ DE ISO LIRA YATIRINIZ VE 29 EYLÜLE KADAR SEKMEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Kömür taşıttırılacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Havzadan istanbul,Derince,İzmir,iskenderun,Samsun Jimanlarına taşınacak takriben 242.000 ton maden kömürünün nakliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulile genel a hm şartlarımıza göre 1650 adet Ruhlu satın alınacaktır.2 Bu işe ait resim,şartname ve genel ahm şartları her gün Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Bursa Aslice Birinci Hukuk Yargıçlığından:951/356 Dâvâlı;Bursa Kuruçeşme mahailesinden ölü Yako oğlu Nesim Güneşoğlu Dâvâlı:Aynı adreste Semoel Levi Güneşoğlu Dâvâlı;Aynı adreste Mişon Levi Güneşoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden:Keşif tutarı 11013 lira' 16 kuruş geçici güvenmesi de 1651 lira 98 kuruş olan Tekirdağ betonarme vapur iskelesinde yapılacak onarım işinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından 17,8.1951 Cuma günü saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonunda açık eksiltme usulü iie üç ton saf külçe kuTşun ile 500 kilo katranlı keten salmastra satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Eskişehir Valiliğinden 1.Eskişehir hükümet konağının 3.8.951 günkü ihalesinde talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 inci maddesi hükümlerine göre tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • HARP OKULU KOMUTANLIĞINDAN 1 1951 1952 öğretim yılı için sivil lise mezunlarından ve diğer sivil yüksek okul öğrencilerinden Harp Okulu birinci sınıfına öğrenci alınacaktır.Bunun için isteklilerden An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Erzurum Valiliğinden 1 Pasinler ilçe merkezindeki ibrahim Hakkı ilk okulunun onarılması işinin 29.7.951 gününden itibaren 22 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Bu okulun onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • ran P.T.T.Bölge başmüdürlüğünden 1 Yaz kış haftada iki seferli olan ve aşağıda muhammen bedel,muvakkat teminat,idarî kefalet,taşıyacağı yük miktarı,ile gün ve saati ve kaç saatte katedebileceği yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • DUYURMA Ordtı Valiliğinden 1 Ordu Kabadüz Çambaşı yolunun muhtelif kilometle:inde yaptırılacak sınaî imalât işi açık rksiltmeye konulmuşr.2 Keşif bedeli 27.104)lira 49 kuruştur.3 Geçici teminatı 2032;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna öğrenci alınma ŞARTLARI 1951-1952 öğretim yılı için:Ankaıada bulunan Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna aşağinitelikleri haiz öğrenci ahnacaKtır.Kayıl ve kabul müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Çek Saatz,Alman Spalter veya Hallertau menşeli olmak üzere 951 yılı mahsulü 20 ton Huhlon pazarlık' suretile satın alınacaktır.2 Paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığından 1 951 952 öğretim dönemi için okulumuz Kolej I# nci sınıfına alınacak kayıt ve kabul öğrencilerin seçme sınavları aşağıdaki tarihlcrde Ileybeliadada Deniz Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Yapı işleri ilânı Tokat İli Daimî Komisyonundan 1 Eksiltmeye konulan iş:Tokat il merkezinin eski Samanı/a.ı yerinde beş sınıflı ahşap karkas ilk okul inşaatı olup keşif »deli 48947.57)liradır.2 Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Devlet Orman işletmesi Eskişehir Müdürlüğünden 1 işletmemizin Çatacık bölgesinin Çırçır deposunda 9 numaran istifde mevcut 162 adededenk 109.665 metreküp çam tomrukları bir parti halinde 6.8.951 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile eksiltir esi yapacak olan Kayseri Talaş Tomarza yolunun 0+000 20-J-220 kilometreleri arasında şose tesviye ve blokaj işi.2 inşaatın keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • Yol yaptırılacak İstanbul Be'ediyesincen istanbul ili Çatalca Karacaköy yolu şose inşaatı 350,000 liralık keşfi çevresinde 16 Ağustos 951 perşembe günü saat 15 de istanbul Divanyolunda Belediye Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 08.08.1951
  • 31 TEMMUZ-1951 KURASINDA KAZANANLAR WMM^£®«i Ankara'da Kavaklıdere'de 4 odası taraslı bir salonu olan iki katlı ev İstanbul'da 18453 numaralı heîap sahibi Hüseyin'e çıkmıştır.10.000 liralık ikramiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan