Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • BA YAR Vana gitti Cumhurbaşkanı doğu üniversitesi hakkında mahallen tetkiklerde bulunacak Van,3 A.A.özel Muhabirimizden)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,uçakla bu gün saat 12.20 de Vana muvasalat etti.Doğu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Britanya Festivalinde bulunmak üzere ingiltere Krah tarafından davet edilen 4 isçi dün Ankara vapuriyle hareket etmiştir.Resimde döıt izcimiz vapura binmeden önce yolcu salonu Önünde görülmektedir.Fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Bir kısım C.H.P.liler seçimlere girmemeyi isterken,diğerleri bunun muhalefet vazifesini ihmal etmek olduğunu ileri sürüyorlar Ankara 3 MİLLİYET)Pat tilerin haksız mal iktisaplarını öniemek için geçenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Strasbourg'da mühim bîr mülakat' Fuat Köprülü,ingiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü Amerika,Türkiye ve Yunanistan Atlantik Paktına alınmadan önce Orta Doğu komutanlığının ihdası hakkındaki İngiliz te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Çekoslovak Ataşesi niçin iltica etti?Bir müddettenberi ikametgâhının kontrol altına alındığım ve takip edildiğini anlayan Her man ailesiyle birlikte iltica etti Çekoslovakyalım Türkiye Ti-mize iltica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • "S m* '4 •SiC Millî TUrk Talebe Birliğine mens up bir grup dün Ankara vapuru ile Fransaya gitmjiştir yukarıdaki resimde gençlerimiz bir arada görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Mide değil çöp küfesi Bir genç adama yapılan ameliyat sonunda,midesinden bir küfe hırdavat çıktı Londra:3 A.A.Nursing Miror Mecmuasının bil dirdigine göre,170 gram saman,4 madenî parça,bir ustura,pors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Doğuda kurulacak TUrkiyede ilk maarif teşkilâtı kurulduğu zaman bu gün birkaç vilâyeti ihtiva eden o zamanki büyük vilâyet merkezlerinde birer idadi,liva merkezlerinde de birer rügdi mektebi açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Bir iğfal hâdisesi Genç bir kız kendisini iğfal ettiğini iddia eden gencin nikâh muamelesini durdurdu Savcılık ve Emniyet makamları dün bir iğfal hâdisesine el koymuş ve bunun ne ticesi olarak da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Yunânistanda siyasî durum Mareşal Papagos'un seçimlerde kazanması halinde,monarşinst rejimin tehlikeye düşeceği söyleniyor Atina:3 T.H.Â)Mareşal Papagos'un büyük bir millî birlik teşkilâtı başında 9 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Ateş kes müzakeresi Dünkü oturumda da kat'i bir anlaşma imkânı bulunamadı Kore'de ileri kamp,3 A.A.Birleşmiş Milletler ileri karargâhından bugün,Kaesong konferansı hakkında aşağıdaki tebliğ neşredilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Amerikanın bize ait bir kararı Amerika Millî Güvenlik Konseyi,özel bit kurarla Türkiyeyi Sovyet nüfuzuna tâbi memleketlerle ticaret yapmak yasağından istisna etti Milli emniyet konseyine Başkan,lık ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Romanyada manevralar Transilvanya ile Karadeniz sahili arasında Rusların da iştirakiyle büyük manevralar yapılıyor Triyeste.3 TH.A.Ro manyadan sızan haberlere göre Kuzey Moldavyada,Transilvanyada ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • Dakota Devlet Senatörü Karl Mund'un bir bayanatı Türk iye ile Amerika,hürriyet dâvasını aynî sadakatle benimsemiş iki devlet olarak tanınmaktadır Vaşington:3 A.A.Basın Yayın)South Dakota Devlet Senatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1951
  • m^Mm İngiliz îran ihtilafının halli için büyük gayretler satfeden Harri.manın esi bir ziyafette Musaddıkla rabeı mğîîiz-Iran petrol ihtilâfı Tahrana hareket etti Heyet Başkanı Mührühas Lordu,her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Karabük çelik fabrikasında yeni tesisler Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında sinter tesisatı yapılması için faaliyete geçilmiştir Bu tesis yıl sonunda işletmeye anılacaktır.Yeni tesis çünde 750 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • iktisadî bahisler Dünya sulhunun h seviyesine tesiri Hür milletlerin en mühim gayesi,herkese iş vermek ve işçilere müştereken teşkilâtlanmak hakkını temin etmektir.Hür milletlerin iki mühim gayesi her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Fransız seyyahları bugün limanımızdan ayrılacak Providance cemisi ile şehrimize gelen 569 seyyah dün Süleymaniye,Eyüp ve Kariye camileriyle şehrin diğer görülecek yerlerini gezmiş,lerdir.Seyyahlar bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Bir tahliye davası Belediye,ipek,Melek ve Snmer sineması müstecirleri hakkında bir dâva açtı il Genel Meclisi Belediyeye ait İpek.Melek ve Sümer sinemalarının badema kiraya verilmemesinp karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Yabancı okullardaki Öğret inenler Dün II Milli Eğitim Müdürlügönde bir toplantı yapılarak,yabana ve azınlık okullar,ndakı türkçe öğretmenlerinin tetkiki mevzuu görüşülmüştür Millî Eğitim Müdürü Muhitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Bir kürtaj faciasına el konuldu Dün sabah savcılığa bir kürtaj ihbarı yapılmıştır.Şehreaıininde Fındık sokağında oturan batice Batur adındaki kadının iddias.na göre kız kardeşi Nazmiye Bâtur,bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • HALKIINI SESB Yerebatan semti Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Bizler Yerebatan semtinde oturmaktayız.Sokakları,mızın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Ara seçimler için müstakil olarak adaylığını koyanlar sekizi buldu İstanbul ti Seçim Kurulu,na müracaat eden ve ara seçimler için müstakil olarak adaylığını koyanların miktarı sekizi bulmuştur.Son ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • İstanbul Lisesi Müdürlüğüne Adana Lisesi Müdürü tâyin edildi İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğüne Adana Lisesi Müdürü Ömer Beypco tâyin edilmistir.Bakanlığın,şehrimiz orta öğretim müesseselerin,de vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Amiral Gardner Valiye bir mektup gönderdi Geçenlerde limanımıza gelen Amerikan 6 ncı Filo Komutanı Amiral Gardner tarafından Vali ve Belediye Reisine gönderilen bir mektubunda iki millet arasında,ki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • tki kadın yedikleri börekten zehirlendi Unkapanında oturan Fatma ve Hâkime adında iki ka din bir dükkânda yedikleri suböreğinden zehirlenmiş ve Haseki hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.Hâdiseye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Sergi piyangosu 19 ağustosta çekilecek Evvelce 4 ağustosta Çekileceği bildirilen Sergi Piyango,sunun çekiliş tarihi henüz Anadoluya gönderilen bilet lerin hesabı gelmediğinden 19 ağustosa talik edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Taksim Florya otobüs kattı pazar günü açılıyor Belediye otobüsleri Taksim Florya arasında pazar sabahından itibaren sefer yapmaya başlayacaklardır-Alâkalıların verdiği malik mata göre bu hafta,cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Dün sabah Tahtakale ve Sebze Hâlinde silâh muayenesi yapıldı Emniyet Müdürlüğü arama tarama ekipleri dün sabah saat 8 de Küçük pazar,Tahtakale,sebzse hali ve Unkapanı civarında silâh muayenesi yapmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Ankara vapuru dün Batı Akdeni zseferine çıktı Ankara vapuru dün Batı Akdeniz seferine 400 yolcu ve 100 ton yükle hareket etmistir.Ankara vapuru ile Ordinaryüs Profesör Sam i m Gönensoy,Dr.Ekreın Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Bir otomobil kazasında iki kadın yaralandı Necmettin adında bir penç hususî otomobili ile Beyoğlana çıkarken İngiliz Sarayi önünde bir elektrik direğine Çarpmıştır.Kaza sonun da otomobilin ön kısmı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Vagon içinde kadın âlemi yapıyorlarmış Şevki,Osman ve Rasim admda üp genç yanlarında Me lekper adında bir.kadın oldugu halde Sirkecide bir vagona girmiş ve kendilerini gören bekçiler tarafından çirkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Celâl Basman adında üç yaş larında bir çocuk,Kadıköyünde annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde oynarken havuza düşmüş ve boğularak ölmüştürir Mıntaka Ekonomi ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Caz müziğı Pl 13.30 K-idyo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar 14.45 Karışık hafif müzik Pl)15.00 Konuşma 15.10 İbrahim Solmaz ve arkadaşlarından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Dünya basınından Büyük Britanyanın askerî mesuliyeti Dünyanın iki ayrı bloka bölünmesi,Ingilterenin Rus yayılmasının mümkün olduğa noktalarda kuvvetli olmasını icap ettirmektedir.Büyük Britanyanın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Ucuz evler inşaatı Belediyeyi protesto eden müteahhit Yenibahçedeki 63 evin inşaatını durdurdu Belediyenin Yenibahçede yaptırmaya karar verdiği 63 ucuz evin inşaatı işini üzerine alan müteahhit bazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Kömür tevzii için alınan tedbirler Kömür Tevzi Müesseseleri Umum Müdürü yanında Istanbul şubesi müdaviyle birlikte Vali ve Belediye Reisi,ni ziyaret ederek lstanbulun yaklaşan kış mevsimi dolayı siyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • 17 yaşında bir kız intihara teşebbüs etti Nişantaşında bir akraba,sının yanında oturan eEınine adında 17 yaşlarında bir kız seviştiği Davut adındaki gen cin başka bir kadınla münasebet tesis ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Kendi kendime bir tatil ve riyoruro.Hem sonra size söylemiştim değil mi,hoşuma gidiyorsunuz!Genç kadm gülümsedi.Ama sizin ücretinizi ödemenle imkân yok.GeiiÇ adam Viola'mn koltuğuna yaklaştı ve genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Cemiuef YEMEK it DP Kasımpaşa bucak idare kurulu tarafmndan 4 ağustos Cumartesi saat 20 de Liman lokatanında tertip edilen yemekli toplantı 18 ağustos Cumartesi günü saat 20 de yapılmak üzere tehir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1951
  • Gazoz istihsalâtı gittikçe azalıyor^ Gazoz fabrikatörleri asit karbonik istihsalinin artırılması için Ticaret Müdürlüğünde toplantı yapacaklar Asit karbonik istihsalinin azlığı dolayısiyle gazoz fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Koredeki son kö filemiz Değişecek olan Savaş Birliğimizin son kafilesi 27 eylülde Pusandan ayrılacak Ankara,3.T.H.A.Kore Değiştirme Birliğimizin 20 ağustosta İskenderundan harekt't edeceğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Hava Kurumunun gezici sineması Ankara,3 A.A.Aldığımız malûmata göre,Türk Hava Kurumunun gezici bir sinema ekibi bu sabah,sinema görmiyen kasaba ve köyler halkına parasız olarak sinema göstermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Kars Mund'un beyanatı TBastarafı Birincide!ifade etmek için Türk radyola rında istifade hakikaten büyük bir zevktir.Birleşik Amerikada v^sair memleketlerde defaatle söylemiş olduğum gibi,Türkiye Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Fransız Kabinesi 24 günden beri devam eden siyasî buhran yüzün,den hükümet kurulamıyor Paris,3 Nafen)24 günden beri devam etmekte olan siyasî buhranı halletmek maksadiyle yapılan yeni bir teşebbüs dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Yerden su çskâran pîr;Ticani propagandası,turikatin reisi ve nafiz azaları,nın hapishanede olmasına rağmen devam etmekte,hat tâ bu vaziyetten istifadeye de çalıştıkları da hayretle görülmektedir.Gûva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Bîr iğfal hâdisesi riiastarafı Birincidel adındaki bir kızın iddiasına £Öre,önümüzdeki pazartesi günü Beyoğlu Evlenme Dairesinde evlenecek olan ve sabık Bakanlardan birinin yeğeni bulunan Orhan adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Miyde değil çöp küfesi TBastarafı Birincidel iğne.üç madenî para,üç kib rit Çöpü,bir firkete,bir anah tar.iki bıçak,bir bıçak sapı,iki parça bıçak,bir kalem ucu yutan bir gence ameli,yat yapılmış ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Ateş kes riiastarafı Birincidel bölmeğe matuf siyasî istekleri tatmin için bugünkü askerî mü dafaa mevzilerini terketmiyece ğini belirtmiştir.Bunun üzerine komünist baş delegesi iki saat kadar konuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Bu nüshada yaaı iflerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K:Gazetecilik Kollektif Ortaklığı Matba asit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Amerikanın petrol ihtiyacı Vağington,31 AP)Müdafaa Petrol İdaresi,İran petrollerinin piyasadan çekilmesi üzerine Birleşik Amerikanın pet rol ihtiyaçlannda bir tatmin eksikliği vücude gelmemesini temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Yunanistanda siyasi d ir um TBastarafı Birincidel Yunanistandakı monarşist rejimin tehlikeye düşüp düşmeyeceği konusu üzeı inde durmaktadırlar Bu endişeler ve isnatlar karşısında Yunan Başbakanı Veniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Almanyadaki Türk malları Bu mevzu hakkında görüşmelere başlandı Ankara,3 T.H.A.Türkiye ile Almanya arasında harp haline son verilmesi üzerine,Almanyadaki Türk ve Türkiyedeki Alman malları meselesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Ara seçimleri TBaştarafı Birincidel Diğer taraftan C H.P.divanı âzasından ve eski Tarım Bakanı Cavit Oral.şehrimizde çıkan «Hürses» adlı gazetesinde bu hu susta geniş bir neşriyata başlamıştır.Cavit O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • OO XOOCfr0OOOO—Dün,Büyük Millet Meclisinde Ticaıet ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete izahat verdi Ankara:3 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkanvekillerinden Fikri Apaydının başkan lığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • istanbul limanı Haydarpaşa'da 300 metre tulünde bir rıhtım ve yeni bir dalgakıran inşa edilecek Ankara 3 Milliyet)Bü yük Millet Meclisinin dünkü toplantısında Erzurum Milletvekili EmruLlah Nutkunun,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Yurdumuzda 2 kişi senede bir çift kundura giyiyor Ankara,3 T.H.A.Memleketimizde senede 10 milyon çift kundura kullanıldığı yapılan hesaplardan anlaşılmakta dır.Bu vaziyete göre her yıl' 2 kişi bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Koreden yola çıkan birliğimiz Dünkü sayımızdan devam)Ankara,3 A.A.Kore savaş birliğimizden yurda dönen ve 14 ağustosta îstanbula varacak olan kahramanlarımızın listesini neşre devam ediyoruz:Aslan Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKA'DA Dün akşam bildirildiğine göre Birleşik Amerika Rusya'nın kendisine verilmesini istediği 13 küçük Alman gemisini teslim et meyi reddetmiştir SURİYEDE Filistinli muhacirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Çekoslavak Ataşesi niçin ij+ica e+ti TBaştarafı Birincide!bir yeı ayırtmış,fakat hareketine iki gün kala kendisine bu yolculuktan vazgeçmesi ve yerinde ipka edildiği bildirilmiştir.Bu hâdisenin üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden YILLIK KİRASI SEMTİ MAHALLESİ SOKAĞI NUMARASI 22 CİNS!Arsa LİR* KR.Üsküdar Altunizade Koşuyolu lÛ 00 Üsküdar Altunizade Koşuyolu 24 Arsa 10 00 Üsküdar Altunizade Çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Van P.T.T.Bölge başmüdürlüğünden 1_Yaz kış haftada iki seferli olan ve aşağıda muhammen bedel,muvakkat teminat,idarî kefalet taşıyacağı yük miktarı,ihale gün ve saati ve kaç saıatte katedebileceği yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • İngiliz heyeti FBaştarai'ı Birincide!tır.Bundan bir müddet evvel İran hükümeti petrol korniş yonu ve Anglo-İranian petrol kumpanyası arasında yapılıp neticesiz kalan müzakereler de Tahran'ın 25 kilome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Strasbourg'da bir mülakat TBastarafı Birincidel dairr,î müsteşarı Jean Palitis ile çok dostane bir görüşme yapmıştır.Bu görüşme esnasında Yunanistanın Paris Büyük Elçisi Raphael'de Palitis'in yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1951
  • Bayar V&na giHi TBaşlarafı Birincide!Van şehrinin 14,000 nüfusunun kadın erkek hemen hepsi Doğuya kültür ışığı getiren Devlet başkanını selâmlamak alkışlamak için çarşıyı doldurmuştu.Evlerin pencere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • istanbul Sergisi Eşya piyangosu hakkında mühim ilân Sergi Eşya Piyangosu biletlerinden bir kısmı diğer vilâyetlere gönderilmiş olup bunlardan hesap almak ve şimdiye kadar-bilet almamış olanların da iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Giresun ili daimi komisyonundan 1 Memleket hastahanesinin 18455)lira 69 kuruş keşif bedelli verem pavyonu ilâvesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 15.8.951 Çarşamba günü saat 15 de İl Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • âflv İngilterede yapılan üniversitelerarası karşılaşmalarda,Oxford'lu Chatowoy bir mi 1 yarışını kazanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Bugün yapılacak olan yağlı pehlivan güreşleri Mithdtpaşa Stadında yapılacak yağlı pehlivan güreşleri Dünkü tören Türkiye I.küme atletizm birinciliklerine bugün Fenerbahçe Stadında başlanıyor Bu hafta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Sen Jozef Spor Kulübünün açık hava basketbol!sahası Faaliyete Keçen Sen Jozef Spor Kulübünün acık hava basketbol sahası 5 ağustos pazar günü Bolce Başkanı Sait Salâhattin 'vharx ğlu ta rafından açılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • istanbul C.Savcılığından 1 Sirkeci Yolcu salonundaki mahkemelerden güneşe fazla maruz bulunanların pencerelerine 38 adet tente yaptırılacaktır.2 Tamamının tahmin!bedeli 2280 lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Taksim Florya otobüs servisi I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 1 Muvakkat ve tecrübe mahiyetinde olmak ve şimdilik yalnız bu senenin ağustos,eylül aylarında münhasır kalmak üzere 5 ağustos pazar sabahından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Röntgen cihazı tamir ettirilecek Cerrahpaşa hastahanesi fizik tedavi servisindeki röntgen cihazı 2700 liralık keşfi çevresinde 13 Ağustos 951 Pazartesi günü saat 14,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı ya zıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün.saat ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Edirne Defterdarlığından 1 31362 lna 28 kuruş kesif bedelli hükümet konağının onarımı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuiiyle eksiltmeye çıkarılmıştır,2 ihale 10,8,951 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • İstanbul telefon Başmüdürlüğünden 1 19.7,951 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 42440.71 Ura keşif bedelli Büyükada telefon santralı binası inşaatına ait keşif cetvelinin 7,25 ve 26 ncı sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1951
  • Muş P.T.T.Müdürlüğünden 1 Haftada karşılıklı dört seferli Muş Bitlis arası 951/952 ve 951/954 senesi posta taşıtları bugünden itibaren 11.8.1951 cumartesi günü,üç seneliğinin saat 10 ve 1 seneliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4