Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Bran petrolleri ihtilâfının Amerikanın aracılığı sayesinde halledilmek üzere olduğu bildirilmektedir.İranın bir taraflı karariyle şirket mukavelesi feshedildiği zaman İngiltere çok sert hareketlerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Şehrimizin tanınmış zenginlerinden birinin oğlu olan Ali tparla karısı sinema yıldızı Virginia Bruce'un garip bir seldlde boşanmaya karar verdiklerini yazmıştık.Yukarıda çiftlerin en ton resimleri gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Koreye bir askerî heyet gidiyor Ankara,2 T.H.A.Korede Birleşmiş Milletler1 kuvvetleriyle bir seneye yakın bir zamandan beri insanlık ideali ve hürriyet' uğruna çarpışmakta olar.savaş birliğimizin sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Fransada buhran Günlerden beri Fransa'da hâlâ hükümet kurulamadı Paris.2 AA.Bir müddettenberi devam edeıı hükümet buhr'amnl jb&flletmek üzere-^kabineyi kurmağa memur edilen IMâuVıce Pensene-bugün,lytı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Dolandırıldığını ve İğfal edildigini ir.âia eden Mefharet Garip bîr hâdise Genç bir kadın dolandırıldığıııı ve iğfal edildiğini iddia ediyor Dedikodulu bir iğfal ve dolandırıcılık hâdisesi dün adliye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Atlantik Konseyi yakında toplanacak 1 e 4/V^/VN/N/N/N/ S\N/N/X/Danimarka,Norveç Pakta alınmamıza razı oluyorlar Atlantik Paktına alınmamız mevzuunda Kopenhag İle Oslo arasında müzakerelerin başladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Fransız Turistleri dün geldiler İzmirden gelen turistler dün şehrimizin birçok yarlerini gezmişlerdir.B« sayfadadır 2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • ibadan önlerinde demirli bulunan İngiliz Harp gemilerindea «Mauritius» kruvazörü İran kara sularında bir Rus harp gemisi 700 tonluk Sovyet harp gemisine İran hudut karakolu tarafından ateş açıldı,gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Koreden] l yola çıkan I lbirli|imizf İLaııgfitt vapuru ile İnchon4| limanından hareket eden kalır;nüm subay ve er.İcrimizin isimlerini X bildiriyoruz.Ankara,2 A.A.Kore savaş biriğimizden yurda dönmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Avrupa konseyi toplandı Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülü,dün toplanan Bakanlar Komitesi çalışmalarına iştirak etti Strasbourg,2 A.A.Türkiye Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü,beraberinde özel kalem mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • Korede ateş kes müzakereleri devam ederken,asker!harekat durmamıştır Resimde.Birleşmiş Milletere mensup bir birlik vazife başında iken görülüyor Korede Müttefiki'er taarruz halinde Ateş kes müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1951
  • iskenderun hâdisesinin tahkikatı devam ediyor O«+»OOOe9PO*,Suçluların bir kısmının «İskenderun Sancağının Hukukunu Koruma cemiyeti» adındaki teşekkülden direktik aldıkları anlaşılıyor »PO»OOO»0+OPOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Izmir Fuarına şehrimiz tacirleri geniş ölçüde iştirak ediyorlar 20 Ağustosta açılacak olan İzmir Fuarına şehrimizden bazı ithalâtçı firmalar da iştirak edecektir.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı D15 Ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Ölüm I e neticelenen b i r kaza Dün Ycnikapıda bir çocuğun ölümü ile neticelenen müessif bir kaza olmuştur.Şoför Sabri YJmazın idaresindeki 4240 sayılı kamyon Yenikapıdan ge çerken,bu semtte Kumsal so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Dünya basınından Atlantik Paktı ve Fransanın kararı Fransa hükümeti,Türkiye ve Yunanistanın Atlcıntik Paktına dahil edilmeleri aleyhinde karar a'mamıştır si boş durmamaktadır.Muntazam fasılalarla Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Bir amele;çalıştığı inşaatın üst katından düşerek öldü Ayaspaşada Kütüm sokağında yeni yapılan bir apartmanın üst katında çalışan Ahmet Aîtan adında genç bir amele muvazenesini kaybedere* düşmüş ve de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • 1 S T A If I V 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Karışık hafif öğle müziği PD 13,45 Şarkılar—14.20 Dans ve az müziği El)14.4&.Progfiamlar ve şarkılar Pl)15.00 Kapaniş—17,57 Açılış ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • San;okullarındaki öğretmenler arasında nakil ve tâyinler Şeh;'imizdeki Kız Sanat Okulları Öğretmenleri arasında yeniden bazı tâyin ve nakiller yapılmıştır.Bu arada Tekirdağ Kız Ensti tüsünden Bedriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Karasinek mücadelesine devam ediliyor Yaz başlarında açılmış olan karasinekle sıkı mücadele kam panyas;ayni ehemmiyetle devam etmektedir.Son olarak Vilâyet Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcının bizzat başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Unesro'nun falklor komitesi seçildi Uncuca Türkiye Millî Komis yonu son toplantısında sanat ve folklar komitelerini seçmiştir.Haber aldığımıza göre Folk »Jor Komitesi şair Behçet Kemâl Çağların başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Komünist gençlik nasıl yetiştiriliyor F.D.J.nin gayesi,Batı Almanya'da faaliyette bulunmak,halk tarafından seçilmiş olan hükümet aleyhine çalışmaktır.o o o o t Dünkü sayıdan devam)Unutmamak lâzımdır k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Fransız seyyahları Dün limanımıza gelen 569 turist için üç günlük bir urogram hazırlandı Fransız bandıralı «"Providence» turist gemisi dün sa at 11.30 da İzmirden limanı,miza gelmiş ve Boğazda yap tığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Vali Gökay,dün II Genel Meclisi üyeleriyle bir toplantı yanla Belediyeye ait çeşitli işlerde istişarelerde 'bulunmak üzere Vali ve Belediye Başkanı F.K.Gökay,dün saat 17;30 da İl Ge nel Meclis üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Mühim döviz kaçakçılığı Dün bazı kimselerin ev ve müesseselerinde arama yapıldı.Yeni tevkifler bekleniyor Ankarada meydana Çıkarı lan döviz kaçakçılığı hâdise siyle Istanbulda bulunan bazı şahısların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Dün Savcılığa bir kaybolma hâdisesi ihbar edildi Davut adında bir genç Savcılığa müracaatla Mustafa adındaki bir arkadaşiyle İstanbula» geldiğini,burada tanıştıkları,«Pire' namiyle maruf Cemal tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Muhtekir esnafla mücadele Belediye tarafından muhtelif esnafa karşı açılan mücadeleye ve murakabe memurlarının kontrol işine ehemmiyetle devam edilmektedir.Belediye murakabe teşkilâtı dün yalnız Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • lvo(ecipîri Camii tamir edildi Taı-iliî bir kıymeti olduğu halde uzun müddettir bakımsız kaldığından harap bir halde bu lunan Fatih Sultan Mehmedin Keçocibaşısının inşa ettirdiği Karagümrükteki Keçeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Sanayi birliğinin lap katileşâyor Dün yapılan umumî heyet toplantısında sanayi odasının kurulmasın» müteakip birliğin lağvına karar verildi Sanayi Birliği Umumî Heyeti dün saat 15 de Ticaret Odasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Belediyede çalışan memurlar mal beyannamesi verecekler Belediye memurları bundam ovvel İçişleri Bakanlığının em.ri üzerine mal beyanına davet,edilmişlerdi.Haber aldığımıza:göre İstanbul Belediyesi teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • İlk öğretim müfettişleri dün bir toplantı yaptılar İlk Öğretim Müfettişleri dün Vilâyet Millî Eğitim Müdürü,Muhittin Akdik'in başkanlığın da bir toplantı yapmışlardır.Hu toplantıda 'Başöğretmenlik ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Zimmetine para geçiren müzaycde şef İŞ sene hapis yatacak Zimmetine para geçirmek suçu ile Adliyeye verilmiş olan mezat salonu müzayede memuru Turan Sulhi,dün 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinde 1,5 seme hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • No:39 Şimdiye kadar sürüp gi den hale pek güzel alıştığını ve bunun değişmesini istemediğini söyledi.Eğer hakikati-açıklama ya k'lkarsam,herkese kendisinin başlangıçtan beri hiç bir şey bilmediğini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Bir adam bıçakla üvey kızını ve baldıranı yaraladı Evvelki gece Mşamtaşrnda kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.V Topkapıda oturan Ahmet Yıl raaz Nişantaşmda oturan baldızı Pakize ile üvey kazı.Ulviyeyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • ir Kerestecilerde,Cafer Kazancı adında bir tacirin içinde 45 lira para bulunan çantasını ça-ı lan Ahmet adında bir yankesici kaçarken yakalanmış dliyeye verilmiştirir ingiliz büyük'elçisi Sir Noel Cha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Sümerbank Müessesesinde bir tâyin Sümerbank İstanbul Alım Sa tim Müessesesi Müdürü Cavit Hilgen bu vazifeden alınarak Güven Sigorta malî müşavirliğine münhal kalan müessese müdürlüğüne de Sadi Altay t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • Çukur bostanda çoğalan pirelert karşı mücadele açıldı Çukur bostanda mevsim do-Jayısiyle pirelerin tehlike teşkil edecek mahiyette çoğaldığını haber alan İl Sağlık Müdürlüğü bu hususta gereken tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • SESİ Galen cevaplar Gazetemizde çıkan «Kırılan çeşme» başlıklı şikâyet yazısına Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap verilmiştir;«Bahis konusu çeşme yerine gidilerek tetkik edildi,ğinde herhangi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1951
  • SERGİ •jr Otuz besinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır,Galatasaray lisesi salonlarında acıtacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanın.mış bütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Hint Eğitim Baka nının bey ana ti Yeni Delhi:2 A.A.Hindistan Eğitim Bakanı Mevlâna Ebülkelâm Azad Türkiyeyi ziyaretiyle ÜRİli olarak beyanatta bulunmuş ve ezcümle şöyle demiştir:«Türkiyede,Cumhurbaş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • iskenderun TBaştarafı Birincidel tahkikat,bundan evvel de kaydettiğimiz gibi,müphem noktaları tamamen aydınlatmaktadır.Alevilerin silâh kullanmak suretiyle yaptıkları hareket,haneye taarruz,bir sınıfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • 4 İngiliz harp gemisi Abadan'da Tahran,2 AP)İran'ın 4 tngiliz harp gemisinin daha Abadan açıklarına gelmesini Büyük Britanya nezdindc protesto edeceği bugün öğrenilmiştir.Aynı notada,İngiliz uçakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Asİanköyde zengin bir define aranıyor Adana".2 Milliyet:Memleketimizde demokrasi mücadelesinin en hararetli zamanlarında rey sandığı ve seçim emniyeti için büyük mücadelesi ile meşhur elan Asİanköyde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Affray» niçin battı?Londra;2 A.A.17 nısaru da Man?denişinde 75 kişilik mü rottebatı ile batan İngiliz Affray' denızaltısının şnorkel tübünde yapüan tetkikat,tekne madeni evsafının kifayetsizliğini ı_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Mısır'da gazetelerin grevi Kahire,2 AA.Dün gece toplanan gazeteciler konseyi,pa rii' güiıü hiç bir gazete ve mecmuanın neşre ditmemesini kararlattı rnuştar.Bu kaıar.basın hürriyetine ait kanunda değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Bay Kampfehower Almanyanin Ankara Büyükelçiliğine tâyin edildi Ankara.2 THA)Türkiye ile Almanya arasında harp haline son veren kanunun kabulü üzciıne her iki devlet tarafından diplomatik münasebetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Isveçe iltica eden Polonyajı^^ Balhk denizinde gezen kızıl harp gemisinin askerleri isyan ederek İsveç e sıkındılar.Stockholm:2 AP)İsveÇ Savunma Bakanlığından bu akşam verilen bir habere göre,Polonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Mareşal papagos Mareşal hükümet idaresini ele almak üzere mücadeleve başladı Paris.2 A A.Muhafazakâr le Monde gazetesinde çıkan bir yaaıria.Mareşal Papagos hükûmet idaresini ele almak için girişmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Yatılı okullarda parasız okuyacak öğrenciler Ankara 2,T,H.A.Bu sene Miili Eğitim Bakanlığı he sabına parasız yatılı olarak okuyucak öğrencilerin miktarı ve imtihan günleri de tesbit edilmiştir.Orta ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • ı?toooo.Daha neler göreceğiz!Ankarada on dört yaşında bir kız muhtelif yerlerde içtikten sonra zilzurna sarhoş olarak sokağa fırlıyor ve önüne gelen erkekleri tokatlamağa başlıyor.Polisler yetişerek z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Danimarka Norveç pakta alınmamıza razı oluyorlar riîastarafı Birincide!ki Türk ve Yunan orduları baştan başa teçhiz edilseler bile Da nimarka bir tek çMviden bile mahrum olmıyacaktır» demekte,dir Aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Avrupa Konseyi toplandı TBaştarafı Birincide!Strasbourg,2 AA)Bugün öğleden sonra yapılan Bakanlar komitesi toplantısı Türkiye Dışişleri Bakanı Prof Fuat Köprülünün Avrupa konseyi üyesi bulunan devletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Ateş kes müzakereleri I Bastarafı Biriucidel Bugünkü oturumda Acheson un beyanatım ima eder hiç bir söz geçmediği sanılmaktadır.Askerî vaziyet 8 inci ordu karargâhı Kare)2 A?Bugün Korede,merkez cephed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Harici kısa haberler PAKİSTANDA Salahiyetli kaynakların dün açıkladıklarına göre Birleşik Amerika Hindistan ve Pakistan,dan Asyada umumî sulhünl selâmeti namına Keşmir hakkında hudutta çıkan ihtilâfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Sofyada tevkifler Yeniden 200 komünist tevkil edildi.Bulgar Başbakanı da gözden düştü.Belgrad:2 A-A.Bulgaristanda Rusların kontro lü altında bulunan idareye karşı mukavemet hareketle,rinin gelişmesi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Amerika ıçııı lurk dostluğu Ottawa,2 A.A.Otta vvada yaptığı bir basın konferansında General Omar Bradley,General Eisenho werin,Atlantik Paktı Teşkilâtı Orduları Başkumandanlı ğı vazifesine tâyininden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Afganistan Başbakanı dün gitti Hükümetimizin misafiri olarak bir müddetten beri memleketimizde bulunan dost Afganistar Başbakanı ve Başkomutanı Altes Serdar Şah Mahmut Gazı Han,beraberinde kızı ve Şad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • 35 bin lira değerinde bir paket bulundu Pendik seferlerini yapan Ülev)vapurunda 35 bin lira degerinde tahvilât,banka çekleri,altın gümüş mücevherleri ihtiva eden bir paket bulunmuş tur.Paketin Büyükad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • iki kadın arasında kanlı,bıçaklı bir kavga Beykoz Ortaçeşme 34 sayılı evde mukim ailenin kızı Leylâ Akıncı,komşusu Zeynep Er tanların bahçesine geçmiş,paptop soymakla meşgul Zeynep le konuşmağa başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • İngilizce bilmeyenler Harici,yeye alınmıyacak Ankara,2 T.H.A.Bundan böyle Dışişleri Bakanlığı hizmetine alınacak memurların ingilizce bilmeleri ve kabul imtihanlarının bu dilden yapılması kararlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Garip b*r hadîse TBastarafı Birincide!teyzesinin yanına gönderilmiştirtem irde Alsancak mevkiinde oturan teyzesinin yanında ikamete başlıyan Mefharet bir kaç ay sonra serbest ticaıet yapan ve aslen Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • İran karasularında TBastarafı Birincidel îerdir.İngiliz heyeti harekelini tehir etti Londra,2 AP)İngiliz İran petrol ihtilâfını müzakere için Tahran'a gidecek olan İngiliz temsilci heyeti bugün hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Suikast salgını t Gizli bir teşkilât,Lübnan J Cumhurbaşkanı için de j bir suikast hazırlamış Adana,2 Milliyet)Lüb nan Cumhurbaşkanı Beşare El Huri'nin şahsına mâtui yine bir suikast teşebbüsü meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Koreden yola çıkan birlik TBastarafı Birincide!ütğm.Hayrettin Alpergün,ütğm galip Özadam.ütğm.M.Şenkar deş,ütğm.A Suat özdemir,Yzb,Turgut Aksun,ütğm,Galip Yücel.Yzb Hikmet Akıncı,ütğm.Adnan Yanar,Tğm,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1951
  • Bu sene mahsul geçen senekinden çok iyi Ankara,2 T.H.A.Memlekette ziraat endüstri,sinin inkişafı ile mütenasip olarak tesisler kurulmasına başlanmıştır.Toprak Mahsuleri Ofisi Genel Müdürlü,ğü ilk olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • ZAYİ 1949 195Ü den yılında Gelenbevi Ortaokulu üçüncü sınıfından aldığım tasdiknamemi kaybettim.Ye nişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Sinasi Argun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Joe Louis'in bir maçı San Fransisco,2 A.A.İngilizler tarafından ağır sıklet lür.ya şampiyonu olarak tanılan Joe Louis dün gece burada apılan 10 randluk çok hareketli b;r maç sonunda Arjantinli bok.sör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;All Nad KARACAN Bu nüshada yaz\islerini idare eden:Faruk DEMIRTAŞ N.A A.N.K:Gazetecilik Kollektif Ortaklığı Matbaısı.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • ZAYÎ 947 senesinde Eskişehir Lisesi 6.sınıftan aldığım belgemi kaybettim.Ye ¦tisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.990 Sevini Erkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından 17,8.1951 Cuma günü saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı Malze.»e Eksiltme komisyonunda açık eksiltme usulü ile üç ton saf kütçe kurşun ile 500 kilo katranlı keten salmastra satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır Seydişehir şosesinin Bozkır Sarayköy kısmının 000 f 22—000 kilometreleri arasında yaptırılacak Blokaj ve •tablize yol inşaatı kapalı zarf usuıü He eksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Bu hafta yapılacak spor hareketleri Aynı günlerde;Fenerbahçe Stadında Türkiye atletizm birincilikleri cereyan ederken,Mithat Paşa Stadında da yağlı güre şjer yapılacak Bu hafta,cumartesi ve pa zar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Akdeniz Olimpiyatları İsekenderiye-2 A.A Tarihte ilk defa olarak yapı lacak olan Akdeniz Olimpiyatları-için Mısır sporcuları çalışmalarını hızlandırmışlar dır.Akdeniz memleketleri nin iştirak edecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • HU.3 Ru.29 Ağustos 21 Şevva 193 1 Tem 1370 Cuma 1367 VAK rr vasati BSAMI Güneş 5.48 9.14 Öğle 13.20 4,47 İkindi 17.17 8.44 Akşam 20,33 12.00 Yatsı 22,25 1.52 İmsak 3.44 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve mahallerdeki As,Sa,Al îo,da yapılacaktır.Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Tahmin bedeli Lira Kuruş ilk teminatı Lira Kuruş 26438 00 1982 8?24000 00 1800 00 15900 00 1192 50 istanbul Haliç Sütlücesinde kâin Karaağaç kurumları motorlu araçları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satm alma komisyonu Başkanlığındon 1 Mevcut-şartname ve numunesine göre 3000 metre kare tütün fideliklerinde cam yerine kullanılan telli plastik madde açık eksiltme usuü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Öğrenci iskarpini alınacak Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüz öğrencilerine 1951 nkçâlı içifr kapalı zari usulü ile eja âz 1450 en çok 1600 çift iskarpin alınacaktır.2 Berjjr çiftçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Meşe azmanı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 50 metre mik'ap meşe azmanı taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1951
  • Devlet orman işletmesi Düzce Müdürlüğünden 1 işletmemiz Balıklı bölgesinin Mudurnu Karacasu istif yerinde mevcut 468 adet karşılığı 368.6P9 metreküp gökhar tomruğu iki parti halinde açık arttırmaya ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4