Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Mevhum beyanat Spinel Ağaoğlu hiç bir gazete,cive beyanatta bulunmadı İstanbul.1 AA.Bugünkü Vatan gazetesinde Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğluna at fen neşredilen beyanatın asıl ve esasi olmadığını,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • ingiltere yakında İrana bir heyet gönderecek Petrol ihtilâfını halletmek için yapılacak görüşmelerde Iranın baskı kullanmaması şart koşuluyor Londra,1 A.A.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord Henderson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • F.Köprülü Morrisonla görü_ecek alınmamız için sarfedilen yeni gayretler Dün Mc Ghee ile görüşen F.C.Erkin,Pakta kabulümüz hususunda Amerikanın nikbin olduğunu söyledi İngiltere Dışişleri Bakanı Herber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Amerika Türkiyenin yanındadır Senatör E.Johnson Türk milletine bir.mesai gönderdi Vn^ington,1 A.A.Basm-Yayın)Memleketimizin askerî bakımdan en büyük ölçüde desteklenmesini bir kaç ay evvel Senatoda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • m Efganlstan Başbakanı dün Prof.Gökaylo görüşürken Afganistan Başbakanı dün Ankaradan geldi Bugün memleketimizden ayrıl arak olan Serdar Şah Mahmut Gazi Han.memleketimizde gördüğü hüsnükabulden çok me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Yasak bölge kanunu Yosaklığ:kaldırılan yerlerde yapılacak fskân şekli tasarıs kanunlaştı Ankara,1 A.A.Büyük MiUet Meclisi bugün sa-at 15 de Başkanvekillerinden Kayseri Milletvekili Fikri Apaydm'ın baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • İSTANBUL BELEDİYESİ uhaleiet ba&mttun ikide bir diline doladığı mevzulardan biri de İstanbul Belediyesidir.Her gün insafsi2 tenkidlerin yeni bir çeşidine maruz olan bu belediye acaba eskiden daha iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Ritadan boşanma teşebbüsü çeşitli söylentilere yol açan Ali Han Londrada bir baloda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Eşlerine müştereken cUrmUmeşhut hazırlayan Mustafa vc Evaı doksiya dün adliyede ifade verirlerken İhanete uğrayanların Karı ve kocalarının kendilerini aldattığını anlayan Mastafa ile Evdoksiya eşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Suriyedeki memur grevi Memurlar istekleri kabul edilinceye kadar iş başına donmiyecekler Şam 1 AP)Suriyede devlet memur,müstahdemlerinin 3 gün den beri giriştikleri grevle bu grevin sebebiyet verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • GI.Ridgway ve Türk yaralıları Başkomutan Türk varahlarını uğurlarken tiirkce hitap etti Yokohama,1 A A.Birleşmiş Milletler Başkomu tanı General Ridgway.bu sa bah Jutlandia hastane gemisiyle hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Bir taraftar» mütareke müzakereleTj yapılırken diğer taraftan Kore cephelerinde hareket devam etmektedir Resimde Gl.Ridgway ates hattında görülüyor Ateş kes müzakereleri ilerlemiyor Acheson kızılların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Askerî işbirliği Amerika.İngiltere,Fransa ve Kanada Savunma Bakanları bugün müzakerelere başlıyor Vaşington.1 AP)Birleşik Ama:ika.Büyük Britanya,Fran sa Tc Kanada Savunma Bakanları arasında yarından i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1951
  • Atlantik orduları Başkomutanı general Eisenhower geçenlerde Hollandayı ziyaret etmiş yapılan bir hara manevrasında hazır bulunmuştur Yukarıdaki resimde Başkomutan Hollanda hükümet erkâniyle birlikte m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle kon seri PL)13.45 Şarkılar 14.20 Dans ve oaz müziği Pl)14,45 Programlar ve türkü er Pl)15,00 Kapanış 17.57 Aç.lrş ve pjrogramlar 18.00 Dans ve caz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Kınalıada vapurunda hırsızlık î Evvelki gün Köprüden Büyük.adaya gitmekte olan Kınalıada vapurunda yolcuları heyecana düşüren bir hırsızlık hâdisesi olmuştur Hâdisenin tafsilâtı şudur:Vapur Köprüden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • 24 saat içinde öç randevu evi basıldı 50 uygunsuz kadın yakalandı Emniyet Müdürlüğü fuhuşla yapılmakta olan mücadeleyi had tir dereceye çıkarmaya karar-vermiş ve bu mevzuda ön leyici bazı mühim tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • HALKIN SESİ Galen cevaplar «Kokarcapınaı sokağı» başlığı altında çıkan yazıya,Sağlık Müdürlüğünden aşağıdaki cevap alınmıştır;Daha evvel başka gazetelerde aynı mevzu intişat etmiş ve tetkik edilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • SERGt Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar baslamıştrr.Galatasaray lisesi salonlarında açılacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanın,mış bütün sanatkârlar iştirak ed e çeklerdir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Demokrat Parti il başkanının bir açıklaması Demokrat Parti ti tdare Kurulu Başkanlığından tebliğ edilmi$tır:Şehrimizde Kemal İşıklar na mında bir vatandaş aşağıdaki adreste Aylık Demokrat Parti Albümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Bira fabrikasında bir hâdise Tekel İdaresi bira fabrikasında 15 kadar işçi 15 gün evvel fabrika müdürlüğüne müracaat ederek ay başında memleket* lerine gitmek üzere işten ayrılacaklarını bildirmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Darülacezede yola Bilindiği gibi,bir akşam refi-kimizia sürekli neşriyatını bir ihbar olarak telâkki eden Vali ve Belediye Reisi Prof,F.K.Gökay,Belediye Sağlık Müdürü vasıtasiyle Darülacezeyi ânl olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Memurlarla boğuşan azılı kaatil yakalandı i—Küçukpazarda kadın yüzünden çıkan bir kavgada yaralanan.Hasan Aslan dün hostahanede öldü Birkaç gün evvel Küçukpazarda kanlı bir hâdise olmuş ve bir kadın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Kısa Şehir Haberleri da bari fenalık geçirmiş ve kaldırıldığı* Bey oflu h ast ananesinde ölmüştür.Durumu şüpheli,görül müş ve ceset Morga kaldırılarak tahkikata başlanmıştır.İr Gönül dergisi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Yün ipliği ithalâtı Muline yünü ile el işlerinde kullanılan yün ipliği islâb edilecek Dün Bölge Ticaret 3Vîüdürlüğünde yün ipliği imalâtçılariyle ithalâtçıları mühim bir toplantı yapmışlardır.Şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Bir oksijen işçisi arkadaşını bıçakla ağır surette yaraladı Fenerde oturan ve aynı muhitte bir oksijen fabrikasında çalışan Kemal Yılmaz adında bi ri dün bir kavga sonunda aynı muhit sakinlerinden Fey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • 11 kişiyi dolandıran bir sabikah dün tevkil edildi Sabıkalı dolandırıcılardan Mustafa Kuş adında biri bu defa is bulmak bahanesiyle 11 kişinin yüzlerce lira parasını dolandırmıştır.Şikâyet üzerine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • İki kunduracı birbirini taş ve bıçakla yaraladı Üsküdarda oturan İbrahim ve AbduUab adında iki kunduracı,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda birbirlerini taş ve bıçakla tehlikeli surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Otomobilin altında kalarak ağır surette yaralandı Şoför Ali Zekinin idaresindeki taksi Fatihte Mustafa Aslankaya adında birine çarpmıştır.Ağır surette yaralanan Mustafa Cerrahpaşa hastahanesıne kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • 23 Nakşibendi dün nakdî kefaletle tahliye edildi Nakşibendî tarikatına mensup 63 kişi bir müddet Mercan,da Seferûlhayir hanında âyin yaparken yaklanmış ve Adliye ye verilen sanıklardan 23 ü «sorguları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Okul kırda tasfiye Müdür ve Öğretmenler arasın,da yeniden nakiller yapıldı Bir müddettenberi devam eden ve mahiyeti bilinmediği için türlü tefsirlere yol açan şehrimizdeki lise müdürlerinin tasfiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Komünist gençlik nasıl yetiştiriliyor?Doğu Berlin'de 5.19 ağustos arasmda bir «Dünya Gençliği Festivali» tertip edilecektir.Bu festivalin gayesi,hür millet.lere hücum ve komünizmi körükörüne methüsena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Tekel işçilerinin ücretlerine dün zam yapıldı Tekel idaresi fabrika,ve tesis,lerinde çalışan Tekel işçilerine dünden itibaren zamlı şekilde ücretlerini vermeye başlamıştır.9 bin Tekel işçisinden depol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • Callaghan hayretini saklayamadı:Miss Wymering bu itiraf karşıcında çok şaşırmış olmalı.Ne söyledi?Benden susmamı rica etti.Dark Spinney ile annemin bütün servetinin,yani mirasın ba na kalmasının elzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1951
  • iktisadî bahisler îürkiyenin iktisadî sahada kalkınması Türkiye,iktisadi terakki sahasında çok 30 sene zarfında kaydedilen terakki ntonnononrifitı'ı 'in i n 11 v 3 Emperyalistlerin tahakkümü altında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Irak da İranı takip edecek Vaşin^ton,1 A.A.Irak hükümetine mensup resmî bir şahsiyet.İranın petrol endüstrisinin devletleştirilmesinde yaptığı hareketin benzerini memleketinin tasarlamakta olduğunu im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Haırinıan'm mesaiı Londrada Londia,J A.A.İran Başbakrrıı Dr Musaddik ile yapmjş olduğu gülüşmeye dair Başkan Truman'ın özel temsilcisi HaıTİ matı'ın göndermiş olduğu mesaj bugün Dışişleri Bakanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • İngültere,frana bîr heyet gönderecek TBastarafı 1 incide!bunun muhakkak olarak yapılabilt'ceğıni söylemiş ve şunları ilâve etmiştir:«Vatandaşlarımızı koıumak hakkına sahip olduğumuz kanaatindeyim Lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Afganistan Başbakanı f Bas tarafı 1 incide!Seraj ve Sedaret Protokol Müdürü Serdar Mehmet Ali Han olduğu halde dün saat 9,20 de şehrimize gelmiştir.Doct Aiganistan Başbakan ve Başkumandanı,garda Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Yeııikapıda ölümle neticelenen fecî bir tren kazası Evvelki gece sabaha karşı Yenikapıda bir garsonun ölümü ile neticelenen fecî bir kaza olmuştur Gece saat 2.30 da Çerkesköye gitmek üzere Sirkeciden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • General RIDGWAY TBastary.fi 1 incide!leketlerine hareket eden Türk yaralılarını teşyi için General Ridgwav birkaç kelitne türkçe öğrenmişti.Bazı Türk askerleri Generalin elini öpüp başlarına koymuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • S i h i r b a z ma I iyeci Jakarta'da Jakarta,1 AP)Endonezya hükümeti dün,Hitlerin maliye sihirbazı Dr.Hjal mar Schact'ın «davlet misafiri» olarak memlekete gir meşini kabul etmiştir.Üç ay kalacak «la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Pilâvoğiumın kitapları Diyan?A İslerince inceleniyor Ankara,1 T.H.A)Ticanî şeyhi Kemal Pilâvoğlunun Hukuk Fakültesini bitirdiği tarihten itibaren neşrettiği dinî mahiyetteki kitaplar Diyanet İşleri Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Izmir Fuarı 20 ağustosta açılacak olan fuarın bütün hazırlıkları ilerliyor İzmir.1 T.H A.20 Ağustosta açılacak olan İz mir Enternasyonal Fuarına,Cumhurbaşkanı Gelâl Bayar,Başbakan Adnan Menderes ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Berlin hava koridoru Berlin,1 A.A.Bugün bulada resmen bildirildiğine göre iç batılı müttefik,Sovyetlerin ihracat mevzuundaki ablukasını bertaraf etmek için küçük ölçüde yeni bir Berlin hava koridoru t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Yine hilei şer'îye Ankaradan gönderilen bir muhabir telgrafı hükümet merkezinde her gün iki yüz,iki yü2 elli vatandaşın pasaport istediklerini bildirmektedir.Hacca gideceklere veba salgını yüzünden iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Harici kısa haberler RUSYADA Dışişleri Bakan Yardımcıi Fedor Gousiev,İngilterenin Moskova büyük elçisi Sir David Kellyyi kabul etmiştir.Sanıldığına göre mülakat,sadece ingiltereyi alâkadar eden bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Sümerbamk Fabrikaları Sümerbank Umum Müdürü,hic bir fabrikanın kapanmıyacağını söyledi Ankara,1 A^A.Son günlerde bazı gazetelerde çıkan ve Sümerbank'a bağlı bazı fabrikaların kapatılacağına veya istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • rrison'un Pravdaya verdiği beyanat Sovyet Rusyada fikir ve düşünce hürriyeti yoktur,halbuki milletlerin birbirlerini anlamaları için buna ihtiyaç vardır Londra.1 AP)İngiltere Dışişleri Bakanı Herbert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Amerikan şilepleri silâhlanıyor Vaşington,1 1(A.A.Birleşik Amerika Donan ması ikinci Dünya Harbi so na erdiğinden beri ilk defa olarak sahip bulunduğu yük gemilerini silâhlandırmağı ta şarlamaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Süveyş meselesi Güvenlik Konseyi bu mesele,nin müzakeresine başladı 1 AP)Güvenlik konseyinin bugünkü toplantısında löz alan İngiliz delegesi Sir Gladwyn Jebb,Mısır'ın Süveyş kanalında tatbik ettiği ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Ateş kes müzakereleri rBastarafı 1 incide!görmeden,taarruza geçmişlerdi.Şimdi tekrar,bu hatta dönmek istekleri hiçbir suretle kabul edilemez Esasen Savunma Bakanı George Marshall da herhan gi bk hudut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Luiib Turner Türkiyeye geliyor Ankara,1 T.H.A.Şehrimizde haftada bir intişar öden »Sanat ve Sinema gazetesi «Harika" tanınmış film yıldızlarından Lana Turner'in bütün masrnfları gazeteye ait olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Dcnizbank kanun tasarısı Denizbank kanun tasarısının Meclis encümenlerinde muza keresi sona ermiş bulunmaktadır Henüz kat'î olarak bilinme mekle beraber kanun lâyihasının Meclis tatilinden evvel umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Deniz üsleri kurmak üzere Amerikan yardırm Ankara.1 T.H.A.Son zamanlarda Türkiyenin müdafaasına büyük bir ehemmiyet veren Amerika Anadolunun muhtelif yerlerinde süratle inşa edilen bü yük hava limanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Garip bir nümayiş Gaziantep,1 T.H.A.Gün lerden beri susuzluktan kıvranan bir mahalle halkı D.P.binası önünde nümayiş yapmıştır.Saçaktı mahallesinde oturan bir kaç yüz genç,ihtiyar kadın,çocuk ellerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Muamele Vergisi Son şeklini alan kanun tasarısı yakında Meclise verilecek Ankara,l T.H.A)Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan muamele vergisi kanun tasarısı son şeklini almıştır Yeni tasarıda muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Yapı ve Kredi Bankasının talihlisi Yapı ve Kredi Bankasının ikramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri için tertip ettiği EV kur'ası çekilmiş ve 1951 yılında ikramiyeye konan 6 evden 4 üncüsünü Pangaltı şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • I h a n e t e uğrayanlar rBastarafı 1 incide!döşeyip dayamış ve Münire ile burada buluşmaya başlamıştır.Kocasıum işi icabı Istanbuldanküçük ayrılmalar yapmasını fır sat bilen kadının bazan bir kaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Amerika,Türkîyenin yanındadır rBastarafı 1 ituidel r'.en.'s del ecede mühim bir mesuliyet yüklemiş bulunmakta dır.Ne harikulade bir tecellidir ki siz tam bir anlayışla,gönül nzasiyle yapılan fedakârlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • Yasak bölge r Bas taraf» 1 incide!Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'ın,iskân kanununun tâdili hakkında 5098 sayılı kanunun 1?nci maddecinin kaldırılmasına;değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1951
  • ktına alınmamız için sarfedilen gayretler FBactarafı 1 incidel Mc Ghee Feridun Cemal Erkin mülakatı Vaşington,1 AP.Türkiye Büyük elçisi Feridun Cemal Er-j kin.dün,Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • RTustc fa Kemal Paşa Devlet Or.r.an ışle'ms Müdürlügnden 1 işletmemiz ormanlarından istihsal ile Paşalar ve Derekadı istif yerlerine indirilecek aşağıda miktarları yazılı kayın tomruklar açık arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Devlet Denizyolları ilânları Tasarlanmış değeri 9891 lira 50 kuruş güvenmesi de 1483 lira 73 kuruş olan 3 1/2,7 ve 8 Burgatalık lî Roda lif Halat 3.8.1951 Cuma günü saat 15 de Tophanede Alım Satım Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Evvelki gün şehrimize gelen Letter,haftaya tekrar italya'ya gidiyor Evvelce,italya birinci kümeşinden Fiorentina ile yap tığı anlaşma ürerine İtalya,ya gittiğini bildirdiğimiz,millî futbolcularımızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden Dökümü aşağıda ve evsafı şartnamesinde yazılı olan 25 ton meşe odunu ile 25 ton gürgen odununun açık eksiltmesi 17/VIII/951 cuma günü saat 15 de Basımcvimizin Ayaso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Eminönü 3.cü Sulh Hukuk Yargıçlığından 95Q/24 Izalci şüyu Kemalettin ve Celâlettin tarafından ismet,Penzat Halice Hayriye aleyhlerine açılan Beyazıt Üniversite sokağında 86 kapı No.lu dükkânın şuyuunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Kastamonu Gölköy Enstitüsü müdürlününden Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı İlk temir i fiatJ natı İt;Kr.Lr Krı-öğrenci iskarpinleri 1600 çift 15,00 24.000.00 1800 00 1 Kastamonu Göl köy enstitüsü öğrencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Kumaş Kırpıntısı satılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1.idaremizin Dikim evinde mevcut kastor,şayak ve karışık olmak üzere 3000 kilo kumaş kırpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Muş P.T.T.Müdürlüğünden 1 Haftada karşılıklı dört seferli Muş Bitlis arası 951/952 ve 951/954 senesi posta taşıtları bugünden itibaren 11.8.1951 cumartesi günü,üç seneliğinin saat 10 ve 1 seneliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Kars ili daimi komisyonundan 1 Göle ilçesine bağlı Hımı?kar köyü ilkokul inşaatı açık eksiltme suretile ihale edilecektir,2 Yalnız kerestelik tomruklar inşaat mahallînde devlet tarafından teslim edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • G 1st iâinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem yiyecek maddesi toptan veya her kalemi ayn ayrı kapalı zarfla 13,8,951 pazartesi günü I saat 15.30 da Ankara M,S,B,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Sahip ve Başmuharriri;All Nad KARACAN BU nüshada yazv islerini idare eden:Faruk DEM İR taş N.A A.N.K:Ga*«tecilik Kollektif Ortaklığı Matbaası.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Giresun i fi daimi komisyonundan 1 Memleket hastahanesinin 18455)üra 69 kuruş keşif bedelli verem pavyonu ilâvesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 15.8.951 Çarşamba günü saat 15 de İl Dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Devlet orman işletmesi Düzce Müdürlüğünden1 1 işletmemiz Balıklı bölgesini» Mudurnu Karacasu istif yerinde mevcut 468 adet karşılığı 368.6P9 metreküp göknar tomruğu iki parti halinde açık arttırmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • İkinci ilân DOĞAN SAĞLIK ve SİGORTALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN:Ortaklığımız hissedarlarının 9/Mayıs/951 tarihinde yaptıkları olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklığın halen 500.000)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Neşriyat A K K I İŞÇİ' HAKKI sayısı bugün t ş ç 1 h Haftalık,siyasî gazetesinin 5 inci çıkmıştır.İşçileri alâkadar eden bir çok yazıları ihtiva eden bu gazetenin fiatı 10 kuruştur.Tav siye ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • Manisa Defterdarlığından 1 36314 lira keşif bedelli Manisa Merkez Hükümet Konağı kalorifer onarımı ile binanın umumi rasba ve badana vesair onarınn kapalı zarf usulil ve 20 gün müddtle eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Bina inşaat ve tesisatı yaptırılacak istanbul Atatürk bulvarında inşa ettirilmekte olan Hıfzissıhha Enstitüsü binası inşaatı ve tesisatının ikmal işi 299994,57 Liralık keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • 23.000.000 otobüs bileti satma lı nacak tır I.E.T."İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 18050 lira tutarında olan yukarıda cins ve mıkdarı yazılı iş müteahhit namı hesabına 13.8.951 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1951
  • KAYIP istanbul erkek" lise sinden aldığjm pasomu kaybet' tim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur 'i/B 1348 Mete Tütüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4