Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Yunan seçimleri Krai Paul,yakında Parlâmentonun feshi kararnamesini imza edecek Atina,29 AP.Yunan parlâmentosunu pazartesi ve ya salı günü feshedip umumi seçimlerin eylül ayında yapılacağını ilân eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Bir profesör Maıışı geçti Dover İngiltere)29 AP)îskor.yalı Profesör Ned Barnie bugün Manş denizini ikinci defa o'mak üzere aşmıştır,54 yağında bulunan profesör bu şekilde Manş denizini gidiş ve dönüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Bu hafta Meclisten çıkacak kanunlar Ankara,29 T.H.A)B.M.M.nin önümüzdeki cuma günü ynz tatiline karar vermesi kuvvetle muhtemeldir.Bu hafta içe risinde kanunlaşması beklenen mevzular arasında;halkevle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Mısır Kralı Faruk Kral Faruk'un gece hayatı Mısır Kralı son günlerde pokerde büyük paralar kazandı San Remo 29 AP.Kral Faruk ile îtalyanın meşhur zenginlerinden fabrikatör Pier Bussetti bugün burada p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • İngiliz İran ihtilâfının yeni safhaları Harriman ihtilâfı çalışıyor Dün toplanan İran Kabinesi,Harriman vasıtasiyle gönderilen ingiliz muhtırasına cevap verdi f M-Tıumanın özel temsilcisi Harrimanm Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • AYIPTIR EFENDİLER!Halk Partisi tarafından yapılan haksız mal ve mülk iktisaplarının sahiplerine iadesi hakkındaki kanun tasarısı üzerine muhalefet erkâniyle muhalefet basınının Demokrat Partiye karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • istanbul Kon kur-i pikleri 1951 İstanbul konkur.ipikleri dün saat 17 de Süvari Okulu saha sında devam etmiştir.Resimde genç bir süvarimiz mania atlar!ken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Dışişleri Eakemı Fuat Köprülü T 1 Köprülünün Strasbourg seyahati Dün şehrimize ge'en Dış işleri Bakanı bugün Parise hareket e d e c ek Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü Strasburg'ta toplanacak olan Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Yurda dönecekleri bildirilen Koredeki iki kahraman komutanımız Albay Celâl Dora General Tahsin Yazıa Tahsin Yazıcı ve Celâl ra yurdadönecekler Kore Tugay komutanlığına albay Danyai Yurdatapan alay kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Hindis t anın Pakistan hududuna asker yığması dolayısiyle Earaşide hummalı' bir askeri faaliyet göze çarpmaktadır Resimde Pakistan asker!birliklerinden bir birlik KJaraşi elçimize selâm resmi ifa eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?İstanbulu Pompei mi yapmak istiyoruz?Tarihi merrûkât.bir kıymet arzetmek şartiyle,bir şehrin zinetidir.Bunların uluorta yıkılmasını,tahribini,ihmalini kimse iste,mez Romada büyük e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Kızıl uşak saçmalıyor Moskova'nın uşağı Nazım Hikmet yeni isnadlarda bulundu Moskova,29 AP)Komünist şaiı Nazım Hikmet bugün Pravda gazetesi başmuharririne vazdığı bu mektupta kendisini Tüık vatandaşlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1951
  • Şimdiki ateş hattının tampon bölge olarak kabul edilmesinde ısrar eden müttefik temsilcileri bundan evvelki toplantılar için Kaesong'a hareketlerinden önce Ateş kes müzakerelerinde zorluklar Mütareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • HALKİ WVWV fid&4fe2&d& Haklarını alamiyanlar Aksarayda oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeri;Bizler Aksaray semt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Kamyondan düşüp yaralandılar Taksimde Taılabaşı caddesin d?Çukur sokak 27 numarada oturan Harun Reşit ile İsmail bir kamyonla Dol m a bahçeden Toks'me çıkat iaı ken Teknik jnivers'ite önündeki virajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Gece yansı otomobille dükkâna girmiş Kimin tavafından kullanıldığı henüz anlaşılamıyan 1594 plâka sayılı taksi evvelki gece saat 3 sıralarında Beyoğlulu Meşrutiyet caddesinden geçerken,direk siyonda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • îşçî meseîesleri de sendi Türk sendikalizminin esa ı sıhhatlidir ve hüküm süren hava ekseriya Amerika ve Avrupa sendikalizminin kahramanlık zamanını hatırlatmaktadır Avrupa'da Amerikan İşçi Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • 5^V^V Son altı aylık ocak haziran devresi içinde 950 senesine nazaran 208565 ton fazla ihracat yapıldı Dtş ticaret istatistiklerine nazaran haziran ayı içinde yapılan ithalât ve ihracat miktarı belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Ç5»Irçma ve MuYıye Bakanları Ankaraya döndü İki gündür şehrimizde bulunan Ma.yt Bakan1 Hjsan Po'nl lean ve Çalımına Sakam Nuri Öz.var.dün akşamki ek^prtsle Ankaraya avdet etmj,'erdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Başbakan Yardımcısı Şehrimize «eldi Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakan:Samet Ağaoğlu.dün ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakam Samet Ağr.oğ hınun seyahati hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Otelde sakmi-yainıa bir daire olduğu için kapıyı »aşırmadım.Şuracığa yerleştim ve büclerr.eye koyuldum Başka türlü de yapamazdım,çürrkü mühivn şeyler oluyor galiba!Sahi mi?Nedir bu mühim peyler?Genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • •Ayaş geçidinin tehlikesi izale ediliyor Arkaır Beypazarı İstanbul yolu üzerinde yapılmakta olan Aya^ beli,bu yolun en ön^ruli inşaatından birini teşkil etmektcd.r.31 kilometre uzunluğunda olan bu bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Amerikaya staj için 24 mühendis gönderilecek IH nisan tarihinde Cenevrede içtima den «Avrupa ekonomik komisyonu nakliyat tâli komite sinin-çalışmalarına iştirak edm Karayolları Genel Müdür ynrd imcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Sergi piyango gişesinden 480 lira çalındı Evvelki gece Sergi Sarayında hayli enteresan bir hırsızlık hâ disesi cereyan etmiştir.Sergi bileti satan Yıldız adında bir kızın gişesine evvelki gece gayet ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Memleketimize 120 modern sayım makinesi getirildi Memleketimize getirilmiş olan 120 xuodern sayım makinesi İstatistik Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve böylelikle bu müdürlük emrindeki sayım makinesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Kısa Şehir ir Kara yollan 9 uncu bölge müdürü Nihat Sargınalp'ın sıhhî sebeplerden dolayı müdürlükten ayrılması üzerine yerine mühendis Faruk Benler tâyin edilmiştir.İr Dün gece birdenbire hava bozmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Havayollarımızda gece uçuşları yapılacak Bir müddet evvel memleketi,rniz Marshall plânının teknik yardım faslından bir Amerikan havacılık öğretmeninin gönderilmesini talep etmişti.Bu mütehassısın yeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Karışık hafif öğle müziği Pl)13.45 Şarkılar Pl)14.20 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Programlar ve türküler Pl)15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Odun-kömür tanzim satışı Belediyenin bu teşebbüsü ile yükselen fiatların düşeceği tahmin ediliyor Belediye Tarım Bakanlığına müracaat ederek bu sene de odun ve kömür tanzim satışları yapacağını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • wmmm Onlar da ınsa n Geçen gün bir resim gördük,Japonyada umumî bir hamamda kadın erksk yan yana yıkanıyorlardı.Tabii kimsenin yanındaki hatun veya bayla meşgul olduğu yoktu.Herkes oraya etrafı tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Bakırköy ilçe idar® kurulu Yeni idare kurulu üyeleri dün yapılan kongrede lam bir anlayış karariyle seçildiler istanbul îl kongresinde yenilenmesine karar verilen Bakırköy ilçe kongresi dün saat 14,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Altı uzman,telefonları ıslah ediyor Yedi Amerikan telefon eksnerinden mürekkep bir grup,Türkiyedeki telefon şebekesinin ge liştirilmesinde fiilen vazife görmektedirler.Bunlar Marshall plâ m teknik yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Kahve pişirirken haşlanan çocuk Beçıktaşta Setüstünde H nu r?ıarada oturan Emin'in on yaşındaki kızı Gülseren gaz ocağında kahve pişirirken ocak bir den parlamış ve küçük kız muh telif yerlerinden teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1951
  • Haydarpaşa da dün sabahki silâhlı arbede Hırsızlık ve katil suçlarından mahkûm iken af kanunundan faydalanarak tahliye olunan Zeki Gülyar ve Recep adlarında iki sabıkalı dün sabaha karsı Kizıltoprakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Mütareke hattı tesbit edilemedi f üaytarufı 1 incide"] tefikler daha kolay müdafaa edilon şimdiki savaş cephesi boyunca tesbitini istemekteydiler.Bugün Kaesong'da 13 üncü toplantıdan sonra neşredilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • AYIPTIR EFENDILEI Başmakaleden devam)da varacakları neticenin mutla,ka yanlış olacağı nasıl kabul olunabiür?Meclis komisyonlarına ve Meclisin bilgi ve şuuruna itimat etmiyeceğiz de haksız iktisapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Kral Faruk'un gece hayatı FBastaratı 1 hıcidel akşam ayni gazinoda gene pokerde büyük paralar kazandığı bildirilmektedir.Kral umumiyetle yataktan öğ leye dopru çıkmakta ve kraliçe Ee birlikte plaja gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Harriman ihtilafı hal için çalışıyor ı'Bastaraft 1 incide"!den başlayacağı hususunda İranın yüksek şahsiyetleri bugün oldukça nikbindirler.Başbakan Musaddık'ın kayınbiraderi ve parlamentonun müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Köprülünün seyehatî TBas tarafı 1 incide!ket edeceğim.Mutad toplantılardan birisine katılacağımdan söylenecek fazla bir şey yoktur.Dışişleri Bakanımız,bu sabah Paıis'e hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Kızı!uşak saçmalıyor rBastnralt 1 incide"» mahrum edip Amerika tebeası yaptılar.«Ben Türk halkının çocuğuyum,yoksa resmî şahsiyetlerinin Kore'ye Türk çocuklarını ölüme gönderdikleri Amerikan kolonisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Tahsin Yazıcı ve Celiâl Dora yurda dönecekler FBastarafı 1 inridel riler emri yerine getirmek vazifemdir.Dönen arkadaşlar gibi muvaffak olacağımıza,onlar gibi üzerimize düşen vazifeyi şerefle başaraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Bir profesör Marşı geçli rii as taraf' 1 incide'.sunda Fi ansa sahiline ayak bas.mistir.Bir hayskul'da hoca olan Ban nic deniz yüzme tarihinde Manş denizini her iki istikamette de' aşan 4 ünoü yüzücüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Yunan Büyükelçisi Atinaya gitti Yunan büyükelçisi Kontumas,dün Atinaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Senatör Mac Mahon'un Yugoslavyaya dair demeci Vaşiııgton,29 A.A.Avrupadan cumartesi günü dönen Demokrat Ayan âzası Brian Mac Mahon,verdiği beyanatta Yugoslavyanın Rusyadan kat'î,tamam ve nihaî bir şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • îş Bankası Umum Müdürü hakkındaki şayialar Ankara.29 THA)Bazı ga zetelerde İş Bankası Genel Müdürü Mecit Duruiz'in bir Demokrat Parti kurucusu tarafından davet edilerek istifa etmesi istendiği sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Cehennem gemisi Bir Polonya gemisinden hürriyeti seçen bir Lehliuin korkunç ifşaatı Londra 29 Nafen)Batory isimli Polonya gemisinden firar ederek Ingiltereye iltica etmiş olan 8 Polon yah bahriyeliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Macs)istanda doğan aktris llona Massoy'in idaresi altında 50 kişi bugün Birleşmiş Millet-lerdeki Sovyet delegasyonunun bulunduğu «Park Aveııne» deki binasını çevirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Uzak Do?uda bir uçak kazası Tokyu 29 A.A.Uzak Doğu deniz kuvvetlen genel karargâhından bildirildiğine göre,keşif uçuşu yapan «Privater» born ha uç;ğı Atada adasında ye re düşmüş'ür.Mürettebatı teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Tevfik Korali ı dün defnedildi Ankara 29 T'H.A)Ev velki gün vefax.eden C.HP.Trabzon Milletvekillerinden Tevfik Koral bugün Hacıbay ram camiinde namazı kılın,dikta nsonra aile kabristanı,na defnedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Afgan Başbakanının dünkü tetkikleri Ankara,29 A.A.Dünden beri şehrimizin misafiri bulunan Afgan Başbakanı Altes Ser dar Şah Mahmut Han bu sabah şehir içinde bir gezinti yapmış,bu arada Baraja da gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Nehru cevap verdi Hindistan Başbakanı Pakistan liderlerini kıskırtıcılıkla itham etti Yeni Delhi,29 A.A.Bugün tertip edilen büyük bir açıkhava mitinginde söz alan Hindistan Başbakanı ve Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • ispanya,ing Fransaya no Amerika-İspanyol görüşmelerine karşı İngiltere ve Fransanın takındığı muhalefet tavrı protesto edildi Madrid 29 AP.İspan yol Dışişleri Bakanlığından bugün bildirildiğine göre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Ürdünde durum Suikastı hazırlayanlar hakkındaki tahkikat 5 güne kadar neticelenecek Amman 29 A.A.Alp.Başbakan Tevfik Ebuhuda Paşa,birkaç zamandan,beri cereyan eden fakat hakikate hiç bir veçhile uymay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Tamir edilirken kazanı patlayan gemi Hüseyin Avni isminde bir şahsa ait ve Galatada Kalafat yerinde tamir edilmekte olan İstiklâl vapurunun kazan dairesinde oksijen kaynağı yapılmakta il:en birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • VaK,Amerikan filosu komutanına bir örtü hediye etti Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Gökay cumartesi günü cehrimizden ayrılan 6 ncl Amerikan filosu komutanı Amiral Gardnci-'in refikasına,sırma işleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Rom ariyada mukavemet geni şliyor Nevyork 29 Nafen)Ro manyadan gelen raporlara gö re,köylülerle milis kuvvetle ri arasında gayet ciddî hadi seler cereyan etmektedir.Mahsûl toplandıktan sonra Romen kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Suudî Arabistan Başbakanı şehrimize geldi Suudî Arabistan Başbakanı El Mislek dün uçakla şehrimi-e gelmiş ve Irak elçiliğinde mi safir edilmiştir.Başbakan huşus!mahiyette seyahat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Am er ikada beyaz zehir kaçakçılığı Nevyork 29 A.A)Piya şada tedavülde bulunan sahte paralar ve uyuşturucu maddeler hakkında açılan tahkikat neticesi 10 kişi tev kif edilmiştir.Bu teşkilât son üç sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • FAmc bulma dünyası Londra,29 Nafon)Bulgaristanda yeni bir dâvanın hazirlanmakts olduğuna dair haber.Ir r gelmektedir.Bu sefer de Kostov'u malık »m ettirmiş olan komünist Bulgar idarecilerinden bazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Ankarada müthiş sıcaklar Ankara 29 THA)Drt gündenberi devam eden normal derecedeki sıcaklık azami haddini bulmuş ha raret gölgede 37,5 güneşte ise 64,5 kadar yükselmiştir.Bugün ise hararette 5 derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • «St yasında bir kudm paraşüt,lc atlamak istivor Londra.2!Nafen)tik defa paraşütle atlamış oltan kadın olarak tanılan Frau Louisa Sohle ifer ölmeden bir defa daha paraşütle atlamak arzusunu izhar etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Elazığ kuduz hasluhanesi inşaatına başlanıyor Elâzığ.29 THA,Elâzığ fcutîtn?hastahanesi inşaatına yakında başlanacaktır Hastahane 250 bin lirya malocak her türlü modern tesisleri havi bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1951
  • Erzurum Hastahanesinin ilâç ihtiyacı Erzurum.29 T H.A.Erzurum verem hastıahanesinin tıbbî malzeme ve ilâç ihtiyacını kar,şrlamak için Sağlık Bakanlığı hastahane emrine 19 bin lira gön dermiştir Bu par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Fenerbahçe Istanbul kürek birincisi oldu Bayanlar'da Galatasaray;kıdemsizlerde de yine Fenerbahçe birinciliği kazandı Uzun bir zamandır,neticesi merakla beklenen İstanbul kürek birincilikleri dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Galatasaray kulübünün kuru cusu Ali Sami Yen vefat etti Galatasaray kulübünün kurucusu ve 1 No.Ju âzası Ali Sami Yen,cumartesi gecesi sabaha karcı,âni bir kalb krizi neticesinde Hakkın rahmetine kavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Kumaş Kırpıntısı satılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan 1 idaremizin Dikim evinde mevcut kastor,şayak ve karifik olmak üzere 3000 kilo kumaş kırp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Ankara ili Daimi Komisyonundan K.Kale ilçesinin.Kırlangıç köyünde Pl.5a tipinde bir ilkokul binası inşası işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 16.782 lira 27 kuruş olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır Seydişehir şosesinin Bozkır Sarayköy kısmının 0—000+22—000 kilometreleri arasında yaptırılacak bolkaj ve stablize yol inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Kastamonu Gölköy Enstitüsü müdürlüğünden Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı İlk temiiiatı nah Lr.Kr.Lr.Kr,Öğrenci iskarpinleri 1600 Çift 15.00 24.000,00 1800 OL 1 Kastamonu Göl köy enstitüsü öğrencilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan bafka her gün sabah saat 10,30.12,öğleden sonra,14,80.17 de hasta kabul eder.İstanbul DlvanyolJu No:104 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Milliyet ABONE FIATLARI SeneUk 26 Uradır 6 Aylık 15 I 9 1 I İLAN FIATLARI Baslık 20 Ura 2 nci tayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilanların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • K2;£2 OPERATÖn ES™ Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi baş,karın,tenaslll uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • HU.30 TEMMU!Ru 25 17 Şevva 19 4 1 Tem 1370 Pazartesi 1367 ¡AKİT VASATİ BIAMİ Güneş 5.48 9.14 Öğle 13.20 4,47 İkindi 17.17 8,44 Akşam 20.33 12.00 Yatsı 22.25 1.52 İmsak 3.44 7,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Türkiye 3.kategori atletizm hit incilikleri dün sona erdi III üncü küme Türkiye atle-3 Zonguldak takımı 3.50tiz m birincilikleri dün,Fener-Müsabakalardan sonra kazab.''hse stadında yapılan ikinci narl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Fransa bisiklet turu Paris,29 AP)Bir aydan beri devam etmekte olan 24 merhaleiik Fransa bisiklet turu nu İsviçreli Ugo Koblet bugün kazanmıştır.4693 kilometre uzunluğunda Fransa bisiklet turu 4 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • ist Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtont ilnnları 140 ton sığır eti kapalı zarfla 16,8.951 perşembe günü saat 15 de Topkapı Davutpaşa kışlasındaki As,Sa.Al,Ko,da eksiltmesi yapılacaktır.Tutarı 182,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • k kömürü tevziatı Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden 1951/1952 kışı için yapılacak kok kömürü tevziatını bildirir izahat ve satış bürolarının adres ve mıntakalarını gösterir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,91.00 100 dolar 280,50 280,30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80,00 100 üret 0.44,128 0.44,128 100 İsviçre Fr.84,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belgika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4