Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Truman Rusyayı şidtetle if hametti Amerika C.Başkanı,Sovyetleri,OrtaAvrupa,Kore,ve Mançuryada harp hazırlığı yapmakla suçlandırdı Kremlin!bu yoldan evirecek çare hür dünyanın silâhlânmasıdır Dün.Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Memlekette büyük kalkınma hamlesi Atatürk Orman çiftliğini kurarken gazetecilere verdiği bir beyanatta:«Ziraatimizin gelişmesi ve köy—lüniin kalkınması en büyük gayemiz olmalıdır,istikbalimiz buna bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • 8 Senatör Türksyeden sitayişle bahsediyor Amerikanın sesi radyosu,28 A.A Basın Yayın)Bir müddet evvel Avrupada bir tetkik seyahat' yaparak Türkiye ve Yu* nanistanı da ziyaret ederek Vaşinptona dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Fransada Paris yakınlarında yen I yapılan Atlantik Paktı Baskom utanhg-j karargâhıma merasimleaçıldığını yazmıştık Yukarıdaki resimde merasim günü karargâh in önünde dalgalanan Kuzey At lantik Paktı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Balıkhanede yolsuzluk yok Bir aydır devam eden teftişler sonunda hiç yolsuzluk olmadığı tesbit e d I d i Bir müddetten beri bazı gazetelerde Balıkhane idaresinde yolsuzluk olduğu yazılmıştı.Bu haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Dün istifa eden Yunan Başbakanı Venizelos Yunanistanda genel seçimlere gidiliyor Dün akşam istifa eden Venizeios seçimleri idare etmek için intikal kabine si kurmağa memur ed'fldî Atina,28 AP)Bu akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye üç Büyükler eylül ortasında yapacakları [toplantıda nihai karara varacaklar V&şıngton,28 A.A)Burada eylül ortalarında yapılması düşünülen üç bü yük devlet toplantısında I Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Mütareke müzakereleri cereyan ederken Kore harp cephesinde yakalanan bir komünist kızıl casus sorguya çkiliyor Ateş kes müzakerelerinin 12 nci günü Tampon bölge mevzuunda iki taraf da anlaşamıyor Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • WtU&M Partilerin gayri kanun!olarak elde ettikleri gayrimenkullerin eski sahiplerine veya hazineye iadesi hakkında D.P.Meclis Grupunun verdiği karar dolayısiyle CHP İstanbul teşkilâtı diin Eminönü Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • iskenderun hâdisesi Tevkif edilen 46 sanığın muhakemesine yakında başlanıyor İskenderun,28 A.A.İskenderun hâdisesinin adlî soruş tuıması süratle devam etmektedir.Yakalanan 82 sanıktan 46 sı tevfik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Afganistan Başbakanı I ah Mahmut» ün nkarada temaslarına başladı Ankara,28 A.A.İki gün evvel memleketimize gelmiş olan Afganistan Başbakanı ve Başkomutanı Altes Serdar Şah Mahmut Han beraberinde kerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • Gazeteciler Bayramı dün akşam kutlandı Matbuat hürriyetinin 43 üncü yıldönümü münasebetile dün Taksim Belediye gazinosunda bir tören yapıldı Matbuat hürriyetinin 43 üncü yıldönümü münasebetiyle Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • B'M Sj 1 i BU ^m cB Hİİİİl fiildi S?JMR TUrkiye Pakistan errasında imzalanan dostluk muolıedest mUnasobetiyle Pakistan büyük elçisi Ankara Palasta bir suvare yermiştir.Resimde suvarede bulunanlardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1951
  • HARRİMAN LONDRADA TEMASLARA BAŞLIYOR Trumanın temsilcisi,petrol ihtilâfının halledilebileceğini ümit ettiğini söyledi Londra.28 A.A.Başkan Trumanın hususî müşaviri Avereli Harriman hava alanında gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Çözün KISASI.Radyo İstanbul radyosu «Türk Musikisi İstişare Komitesi» reisi Radyo Müdürüne bir protesto göndererek '24 saat zarfında komite içtimaa davet edilmediği takdirde Radyoevi dışında toplantıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Istinyede bir teca\üz hâdisesi Evvelki akşam beş kişi sarhoş biı halde otomobille Büyük dereye giderlerken İstinye civarında,yalnız başına yürüyen Zehra adında hafif giyinmiş genç bir kadın görmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Bol miktarda sebze ve meyve geliyor Son günlerde şehrimize bol miktarda sebze ve meyva gelmektedir Bu sebeple fiatların ucuzluğu müşahede edilmektedir.Halde bamya 30-40 kuruştan,biber 20-30 kuruştan,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Millî Eğitim Bakanlığı çocuk koruma ve gemi danışma kurulu 13 ağustosta Bakanlıkta «korunmaya muhtar;çocuklar» mevzuunda istişarelerde bulun,mak üzere bir toplantı tertip etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • işçi aranıyor Yüzlerce tekstil kadın işçisine ve ev hizmeti yapacak kadınlara ihtiyaç vardır.Tekstil kadın işçilerinin Cağ/ıloğhındaki Müdürlüğümüzün Eyüp kaymakamlık binasındaki bürosuna,ev hizmeti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Dün gelen bakanlar Bayındırlık Bakanı Zeytinoğlu,Çalışma Bakanı N.Ozsan dün tetkiklerde bulundular Maliye Bakanı Hasan Polatkan,Çalışma Bakanı Nuri Öznon ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Amerikan filosu gitti Pazartesi gününden beri limanımızda misafir bulunan,Visamiral M.B.Gardner komutasındaki 6 ncı Amerikan filosuna mensup 45 bin tonluk Coral Sea uçak gemisiyle 17 bin tonluk Salem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Avtwfnryaya rhraç edilen manganezler Piyasamıza gelen haberlere nazaran Viyanadu çıkan bir gazetede,memleketimizden Avusturyaya bir kontrat mucibince satılması taahhüt edilen,mangancz yerine bu maddfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Bir hafta içinde limanımıza gelen mallar Geçen hafta içinde limanımıza 9 şilep gelerek muhtelif ithal malı getirmiştir.Bunların arasında 12 ton boya,26 ton bisiklet,19 ton mum,37,5 ton çivi,bir ton am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Tedavüldeki para miktarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından neşredilen son haftalık bültene nazaran te davüıdek;para miktarının 982 milyon 500.922 lira olduğu anlaşılmıştır,15 gün evvel ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Vesait kazaları Şoıör Kemal idaresindeki 123 plâka sayılı kamyon evvelki ge ce Destancıdan Suadiyeye gider ken şoföıün bisikletle giden Mehmet Ali isminde birine çarp mamnk için âni olarak direksiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Emek 8i maaşları Emekli,dul ve yetim maaşlarından kesilen Gelir Vergileri sahiplerine iade edilecek Emekii,dul ve yetim maaşlarından kesilen Gelir Vergisini değiştiren ve Büyük Millet Mec lisinde kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Bit esrar tekkesi basıldı Sabıkalı eroin satıcılarından Konyalı Meviût'un Kasımpaşa,Küçük Pıyale cami sokak 3 numarada esrar tekkesi işlettiği haber alınmış ve evvelki gece yapılan baskında 15 esrarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Komünizm propagandası yapanlar Komünizm propagandası yap mak ruçiyle Arif Dağlı,Mustafa Dağlı,Mehmet Dağlı ve Hüseyin Duruğun adlı şahıslar adliyeye verilmişlerdir.Sanıklar 2 nci Sulh Ceza Yargıçlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Ekmekler düzelmeye başladı Ekmekler üzerinde bariz bir düzelme göze çarpmaktadır.Vali ve Belediye Reisi dün bizzat Üsküdar,Anadoluhisar,Orman bey,Tophane ve Atikali deki fırınlan teftiş ederek nümure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Dün geceki arama tarama Emniyet Müdürlüğüne bağlı jandarmalarla takviyeli 450 kişilik polis kuvveti dün gece sant 21 den sabah saat üçe kadar süren geniş bir arama tarama yapılmıştır.Emniyet Müdürü Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Tren altında parçalandı Furyadan kalkan• banliyö tre li evvelki akşam saat 19.46 de Gülhane köprüsü-altında hat üzerinden geçen Ahmet Teave r^n adında birini çiğnemiştir.Tekerlekler altında vücudu par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Valliere'den ve ona telefon etrniş olan GreUin isminde,ki birinden dedi.Hem biraz evvel de Ernpli herşeyi söyledi,sizden talimat alarak harekete geçtiğini anlattı.Buna ne buyurulur?Empli budalanın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Sünnet düğününde çıkan kavga Dölcpderede "Yfedükuyularda tertip edilen bir sünnet düğününde Remzi ve Kenan isminde iki kardeş,Tahir isminde diğer bir davetli üe kavga etmişlerdir Kavga sonunda iki kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • HALKIN Tehlikeli havuz Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Bizler Mecidiyeköydeki gecekonduların Esertepe mahal,leşinde otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük or kestradan melodiler 13,45 Nichola ve Mili kardeşlerden şarkılar PD T4.0» Saz eserleri ve 05un kavaları,çalanlar;Şîikril Tımar ve arkatüaşları 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Belediyenin Maltepe Belediyesinin tahsildarı tahrifat yaptığı makbuzları ortadan kaldırmak için binay* yakmak istedi Senlimizde,son günlerde eşine ender rastlanan bir kundakçılık hâdisesi olmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Bir «işçi sarayı" yapılacak İstanbul İşçi Sendikaları Birüği bir «işçi sarayı" yapmak için teberru toplamaya karar vein,iş ve Vilâyetten yüz bin liralık teberru makbuzu tabettirme müsaadesi istemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Kahve fiatiarı düştü Piyasanın durgun olması ve stokların fazlalığı yüzünden kahve fiatları düşmektedir.İL gililer bunun aynı zamanda mevsim dolayısiyle istihlâkin azalmasmdan ileri geldiğini söylemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • nirkent neden kaya merkezi olmalıdır?"Senirkent faciası» diye adlandırılan vak'alardan rencide olmuş olan Senirkentliler bir an evvel hak ve adaletin tecellisini bekliyorlar Uluborlu bugün Senirken.di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1951
  • Bir Atman firması pil fabrikası kurmak istiyor Eat* Almanyadan-bir firma memleketimizdeki alâkalılara müracaat ederek 20-bin ile 50 hin doiar*arasmda para sarfiyle bir pil ve âkimülâtör fabrikası kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Mîllet Partisi gene'!kurul üyeleri İstanbulda topıamyor Ankara,28 T.H.A)Millet Paıtisi genel idare kurulu üyeleri,bu sabah serilimizden uçak İn aynlmişlardır Genel idare kurulu üyelerinin bu seyahati,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Pakistanın Hindistana' beş maddelik teklifi Liyâkat Ali Han huduttaki Hint birlikletinin derhal geri çekilmesini talep etti Karaşi 28 A-A.pba)Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han,Hindistan Başbaka nı Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Garip bir boşanma Virginia Bruce kocası askerliğini bitirinceye kadar Ali Ipa.dan ayrılıyor İstanbul,28 Associated Press muhabiri Edwin M.Greenwald bildiriyor)Ali İpar'ın,Türk ordusunda yedek subay ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Ziraat im izin makineleşmesi Ankara,28 T.H.A)Memleket ziraatçılığının makineleşmesi yolunda gösterdiği büyük gelişme ve ziraat makinelerinin her pahada yayılması karşısında Tariıi:Bakanlığı bunlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • İstanbul Sergisinin hazırladığı KIRKPINAR USULÜ Yağlı Güreşler 4 ve 5 Ağustosta Istanbul Sergisi Güreş komitesinin Kırkpınar usullerine uygun olarak tertiplediği bu yağlı güreşler 4 ve 5 Ağustos taril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Sahte dolar süren kaptan Ereğli limanına bağlı Konyalı motorunun sahip ve kaptanı Mustafa Mahmutoğlunun evvelki gün Merkez Bankasında bozdıurnak istediği 58 doların sahte olduğu anlaşıl raftır.Kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Almanya'dan kaçırılan çocuklar Bonn,28 Nafen)Komünist ajanları Batı Almanyada çocuk avcılığına başlamış oldukla n bildirilmektedir.Muhabirler şu hâdiseyi nakletmektedirler:Gottingen'de doğu ve batı hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Yunanîstada gehel seçimler r Bas tarafı 1 incide"!mektedır.Kral Meclisi feshetmek vo böyle bir idare kurdurup reçimler yaptırmak yetkisini Haizdir.Atina,28 CAP)Başbakan Venizelos bu gece istifa etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Ri+a'nm çev'receği yeni filîm Nevyork,28 Nafen)Rita Haywovth'un beyaz perdeye avdetinden sonra oynıyacağı ilk filmin ismi muhtemelen «Döğme gül» olacaktır.Ali Han'dan boşanacağı söylenen Rita bu filmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Yeni köy kanunu Hazırlanan tasarı Mecliste müstaceliyetle görüşülecek Ankara 28 T.H.A.iç işler Bakanlıg'iıca hazırlan mış bulunan yeni Köy Kanu nu tasarısının B.M-M.îçiş leri Komisyonunda fasılasız de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • I I kişilik bir aifle ayni anda delirdi Kanpur Hindistan)28 Nafen)Sheo Raj Pur köyünde ender rastlanır bir hâdise vukua gelmiş,dokuz kişiden müteşekkiı bir aile i'e iki hizmetçi aynı zamanda delirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • İran,Fransaya 300 milyon frank tutarında halı ihraç ediyor Tahran,28 T.H.A)Son ya pıîan İran Fransi2 tıcarei-an laşmosj gereğince İrandan Fran saya 300 milyon halı ve seccade ihraç olunacağından Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Balıkhanede yolsuzluk yok!TBastaıafı 1 inerde "i ye devrinden beri eskisine nispetle daha verimli ve rasyonel bir şekiide idare edildiği bildirilmektedir.Diğer taraftan yaptığımız tah kikata göre Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Harici kısa haberler ÇEKOSLOVAKYADA Amerikanın Sesi radyosu,geçenlerde casus olduğu iddia edilerek 0 sene hapse mahkûm edilen Amerikalı gazeteci William Oatisin.hayatta olduğunu iebat için.kendisine ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Romanyada tevkifler Son günlerde elliden fazla milletvekili tevkif edildi Viyana 28 T H.A-Son günlerde elliden faz]a millet yekili Bükreşte tevkif olunmuştur.Tevkif edilenlerin hepsi Manıunun maruf mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Afganistan Başbakanı I incide 1 mutanı Albay Necati Olcay,Em niyet Müdürü Salâhattin Aslan okrkut,İran Büyükelçisi Muhammed Saed,Lübnan Ortaelçisi İbrahim El-Abdap,Suudî Arabistan Ortaelçisi Tevfik Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Pakistan Hindistan'a hububat ihracını durdurdu Karaşi,28 AP)Pakistan bugün,Hindistan dahil bütün yabancı memleketlere hububat ihracını muvakkaten durdur muştur.Bu kararın,Hindistan Pakistan münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Mareşal Tito tecavüzden korkuyor Knezepolie Yugoslavya)28 Ap.Mareşal Tito.Bosna Hersek eyaletinin gö beginde.partizanların bun dan tam on sene evvel^ müs tevliye karşı ayaklandığı yer 100 000 kişi kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • 8 senatör Türk iyeden sitayişle bahsediyor TBastaraft 1 incide!yon parti tarafından kolay kolay kabul cdilemiyen noktalardır.BbyİL olduğu halde seçimler hakkaniyetle ve doğrulukla yapılmış ve neticede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Fransad kabin buhranı Önümüzdeki hafta da kabine kurulamazsa Fransa da genel seçimlere gidilecek Paris,28 Nafen)Fran,sız siyasi buhranı üçüncü haftasına girmektedir.Cumhurbaşkanı tarafından 20 günlük,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Emir Tellâl'ın doktoru Beyruta döndü Cenevre 28 A.A.United Pr/ss)Bevruttanberi Emir Tellâl'a refakat eden în eiliz tabibi dün bir Fransız uÇaüriyle kliniğine hareket et mistir-Bu sabah erkenden Beyrut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Fruma Rusyayı itham etti rnastarah.1 incide")do hâdiseler ne seyir aln*sa alsın müdafaamızı gevşetemeyiz.Hür dünyanın silâhlı kudrete malik olması ve bu kuvvetin şimdi eıde bulunması elzemdir.Olağanüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Ateş kes müzakareleri FBastarah 1 incide!rüşmelerin havası «soğuk ve res mî» olarak tarif edilmiştir.Bugünkü durum müşahitlere 8 tem muzda,aynı odada idtibat subayları arasında cereyan eden ilk toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • Gazefecîler bayramı rBastarafı 1 incide 1 £ona ermiştir.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Gazeteciler Bayramı münasebetiyle Gazeteciler Cemiyeti Başkanına aşağıdaki tebrik telgra,fim göndermiştir:Sayın Burhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1951
  • rriman Londrad TBastarafi 1 incide 1 petrol ihtilâfında arabuluculuk eden şahsî müşaviri Averell Har riman bugün Tahrandan Londra ya gelerek İngiliz liderleriyle gö rüşmelere başlamıştır.Başbakan Atül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Türkiye 3 üncü küme birincilikleri başladı Dün yapılan müsabakalar çekişmeli geçti.Karşılaşmalara bugün de devam edilecek III üncü Küme Türkiye Atle tizm Birinciliklerine dün saat 17.30 da Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Dünya kısa spor haberleri 18 yaşındaki işçi kızın Manşı geçme teşebbüsü akim kaldı Do\er,28 A.A.18 yaşında bir İngiliz işçi kızı olan Hath leen Mayon,Fransada Gris-Nez burnundan denize atlamış ve 15 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • İstanbul kürek birincilikleri Uzun müddetten beri merakla beklenen İstanbul kürek birinciliği bugün saat 13 de Paçabahçe ile Beykoz arasında ya p.'lacsktır.Takvimli kürekçüeri kadrolarına iltihak eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • istanbul Sergisi güreş Komitesinden İstanbul Sergisi güreş komitesinin 4 ve 5 ağustosta Mithat pa^a stadyomunda Kırkpınar güreşi usul ve an'anc^orinc uygun b.r stilde hazırladr.ğ yağlı güreşler müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • VM *k*f-t;1947 de futbol kuasını kazanan Charlton Athletic,maçtan sonra sahayı terkederken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen A s V eri Ki to n t i 16 n I art Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme ile taşım açık eksilt,me ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Dz# İkmal Mrk,Sa,Al,Ko,da iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Tashih Vakıflar Başmüdürlüğünden 25.7.951 tarihinde Milliyet gazetesinde çıkan Beykoz Talıköy Ekmekçi bayırı 34 No,lu dükkân kirası sehven S ıllra diye yazılmıştır;7,5 lira olarak tashih olunur,12088)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Mezun öğret çilerin nazarı dikkatine Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Bu yıl Enstitümüz son sınıfından mezun olacak öğrencilerden Ankara Erkek Teknik öğretmen okuluna gireceklerin ilk ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • TüHKîYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.030 T.L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No,35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Tashih Tekel Genel Müdürlüğü satın alma komisyonu Başkanlığından 15 Temmuz tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan ağaç cıvata» sı ve saire satın alınacağı hakkındaki ilânda alınacak 590 kilo ağaç cıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Satılık Emlak)istanbul Deiterdaalığından:Dosya No.CİNSİ Kıymeti Teminatı Lira Lira 511-1268 Adalar,Kınalıada Man,eski Macar 1850 138,75 511-1269 yeni Korkut ve Manastır Cad.49 âda,9 ve 10 parsel sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah aaat 10.30-12.ö&leden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DlvanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • ¦as O PERATÖR IHI Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumi bas,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okgularbası No:13 Tel:Muayene:23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • 29 TEMMUZ Ru.24 16 Şevva 1 9 11 Tem 1370 Pazar 1367 VAEtT VAÖATÎ BSAMl Günei 5.48 9,14 öğle 13.20 4.47 İkindi Aksan Yatsı İmsak 17.17 ı 20.33 22.25 3.44 8,44 12.00 1.52 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık lö I 9 1 S İLAN FÎATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 tlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi liradır.Mahkeme,tapu.İcra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1951
  • Sterlin 7.86,50 7.91.00 100 dolar 280.50 280,30 100 Fransız F?0.80.00 0.80.00 100 üret 0,44,128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belgika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4