Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Gazeteciler bayramı Bu münasebetle Gazeteciler Cemiyeti bir beyanname yaymladı Sansürün kalkış tarihine rast layan 24 temmuz gününü «Gazeteciler Bayramı» olarak kabul eden Gazeteciler Cemiyeti bu ta r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Tür k Ocakları C.H.P.den geri alınacak gayrimenkullerin büyük bir kısmı Türkocaklarına verilecek Ankara.27 T.H.A.C H.ÖP.ye teberru ve hibe suretiyle intikal etmiş olan emval ve emlâk ile Halkevlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Limanımızda misaîir âulanan Amerikan filosuna mensup denizciler,dün kendilerini ıtyaret eden Tekel Bakımevinin küçük yavrularına bir konser vermişlerdir.Resimde konser veren bahriyeliler ve küçük yavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • jğr-yf-İs* tran Başbakanı Musaddık.hasta yatağında hükümet ricali ile görüşUrken Petrol ihtilâfı çıkmaza girdi Harriman dün uçakla Londraya hareket etti İranlılar,İngilizlerin anlaşmaya yanaşmadık'lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Kaesongdaki ateş kes müzakereleri e wowtt»p« Mütareke ümidi gittikçe artıyor Dünkü müzakerelerde ümidin fevkinde ilerlemeler kaydedildi.Başkan Truman durumdan çok memnun Kore'de ileri kamp,27 A.A.Ümüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • D.P.Meclis Grupunun son karan hakkında K.GHleRin dünkü demeci C.H.P.Genel Sekreteri:üç üniversite Rektöründen,Yargıtay ve Danış tay Bağkari|larından müteşekkil 5 kişilik bir heyetin vereceği karara ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Bir gerekçe münasebetiyle esmî daire ve müessese.I lerin.siyasî partilere bedelsiz mal terk edemiyeceklerine,bu daire ve mües.I seselerle münferit derneklere ait olup siyasî partilere terkedilmiş gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Celâl Bayar Ankarada Cumhurbaşkanı dün Tokat ve Sivasta tetkiklerde bulundu Sivas:27 A.A.Cumhurbaşkam Celâl Bayat dün akşam Tokat Belediye Dairesinde Bele diye,îl Genel Meclisi üyeleri ve halka temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Dün kabul edilen kanunlar Hayvan vergisi ve gelir vergisi kanun undaki tadilat teklifleri kabul dildi Ankara,27 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Başkanvekillerinden Erzurum Milletvekili Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Ürdün Emtri Abdullah Hasretleri nhı na*ı merasimle kaldırılırken Emîr Tal lâ 1 Ceııevrede tedavide bulanan Emirin sıhhî durumu iyi değil Cenevre 27 A.A.Reuter)İnanılır kaynaklardan öğre Bildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Ruslar,Sovyet-Avrupa ordusu kuracaklar Ruslar,Atlantik Paktına mukabil Orta Avrupa devletleri ile birlikte bir ordu kurmağa alışıyor Londra 27 A A.Afb)Avrupadaki bazı siyasî mülteci ler çevrelerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1951
  • Afganistan Başbakanı memleketi mizdek!Afganlı subaylarla Afganistan Başbakanının dünkü basın toplantısı Mahmut Şah Gazi,Turk Afgan dostluğunun müslümantığın doğuşu ile başladığını ve devam ettiğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Yusuf Ziya Öniş Ankaraya gitti Deniz Bank Kanunu tasarısı Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonunda gürüşülmeye başlanmıştır.Görüşmelerde bulunmak üze re Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Bir randevu evi daha'basıldı Galatada randevuculuk ya pan Mehmet Fillo adında birinin evi basılmış ve 4 çift uy gunsuz vaziyette yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Yeşil Hocanın duruşması Etyemez Camiî imamı Şemsettin Yeşil Hoca,sahibi bulun duğu İslâmiyet Dergisinde lâik lige aykırı neşriyatta bulun mak suçu ile Adliyeye verilmiş ti.Şemsettin Yeşil'in duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Beyr ut Marsilya rine servisi rağfrel görüyor Denizyolları idaresi tarafından yapılmakta olan Beyrut.Marsilya ring servisi çok rağ bet görmektedir.Seferde bütün biletler satılmaktadır.Bu hattın 1 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • tngiltereye ihraç edilen mallar Aldığımız malûmata nazaran m*nneke timizden alacakları muhtelif maddeler arasında bil hassa pamuk ve" yapağı bulunduğu belirtilmektedir.Resmî istatistiklere göre İngljt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Bölge Sanayi Birliği lâğvediliyor Dün Sanayi Birliği umumî heyet toplantısı nisap hasıl olmadığı için önümüzdeki hafta perşembe gününe taHk edilmiştir.İlgililer dünkü umumî heyet toplantısına büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • JP Çözün KISASI.Misafirlerimiz neler görüyor Dünkü nüshamızda şehrimizde misafir Amerikan filosu efradına terzi edilen yeni bir istanbul rehberinden bahsediiiyordu.Şüphesiz dostlarımızdan bazıları kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Mecidiye köyünde bir hâdise Evvelki gece Mecidiyeköyünde çirkin bir hâdise olmuştur.Bir takside bulunan Burhanettin,Sabrı,Şemsi,Sadi,ve Fevzi adında beş kişi sarhoş bir halde otomobille Mecidiyekö yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • İstanbul radyosunda ihtilâf Türk musikisi yayınlarını programlaştırmak gayesiyle bundan bir müddet evvel İstanbul Radyosunda teşkil edilen istişarî komite ile Radyo idareci arasında bir ihtilâf çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • T«*tf»ka£i arasında yeni bir yoi yapılacak Belediye,Topkapıdan itibr,ren YeşıHtöy hara meydanına k;triar 5 mette genişliğinde asf-ît bir yol inşasına karar ver mi'jtir.Ev yol bilâhare Edirneye ka dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • SEHGÎ it Otuz ht^lnci Gala,Uı.ıuy-Tesim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Galatasaray lisesi satonlarında açılacak olan bu sergiye,memleketimizdeki tanınmış bütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • İl seçim kuruluna 3 kişi müracaat etti Eylül ayı içinde İstanbulda da yapılacak olan kısmî millet vekil:seçimi için il seçim kurulu gereken hazırlıkları yapmayı» başlamıştır.Münhai iki milletvekilliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Polislere ateş açan bir sabıkalı Emekli General Cemil Conk' un evinden bazı ev eşyası ça lan Ethem adındaki sabıkalı nın yakalandığını yazmıştık.Hırsızın suç ortağı Raif adın daki sabıkalının Eyüpte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Kemal Aygüıı değişmiyor Emniyet Müdürünün Çanakkale Valiliğine tâyin edildiğine dair çıkan haberin aslı çıkmadı Bir gazete Emniyet Müdürü Kemal Aygün'ün Çanakkale valiliğine tâyin edildiğini yazmışsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • HALKAN SuSta SI €3 hmet parkı Okuyucularımızın birinden almus olduğumuz bir mektubu ^aynen neşrediyoruz alâkalıların dikkatini çekeriz:«Belediyenin daima memnuniyetle karşılanan icraatın. dan biri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Değişe u kaymakamlar Şehrimizden 6 kaymakamın başka yerlere nakledildiği,3 kaymakamın da emekliye sevkedildiği anlaşılıyor Vilâyet ve Belediye teşkilatındaki olağanüstü değişiklikler devam etmekte ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Tİ6 Beyoğlu Kaymakam' muavini Saffet,İstanbul Belediye müfettişliğine tâyin olunmuştur.Karar dün kendisine tebliğ olunmuştur.Arama 'larama yapan memurlar Bevoğlu Sazhdere mevki,in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Benden ne istediğinizi açık söylev misiniz?dedi.Callaghan başını alpaga ceketli adama doğru çevirdi.Bu zavallı budalanın yanında mı konuşacağız9 Benim biç öyle bir niyetim yok.Eğer bir dinleyici önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • 12.57 Açılış Ve' programlar 13.00 Haberler 13.15 Güney Amerika melodileri «Pİ» 13.30 Radyo salon orkestrası Konseri 14.00 Şarkılar_14 40 Karışık hafif müzik «Pİ» 15,00 Konuş ma 15.10 Ayten Alpman ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • İtalyan köylüsü kalkmıyor İtalyada komünistler muvaffak olamadılar İtalyan hükümeti,köylülerin toprak hasretini giderebilirse,komünizm cenubî İtalyada da rağbet göremiyecektir.İtalyan hükümetince birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Balıkpazarı civarındaki istimlak edilecek binalar Balıkpav.annm tanzimi ve E minönü meydanının tevsii için 1940 senesinde Belediyece-is t;mlâk edilen Eminönünün Baiıkhane kısmındaki han ve dük kânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Toprak Mahsulleri Oust siloları gezİUH İDfin Toprak Malasıüleri Of i-v.fcöljgıe Müdürlümü Basın mensupla ima ofis silolarını gez dırmışlerdiı.Saat 9,30 da köprüden mo lörle hareket ediJmis vc sırası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Öğretmenler arasında nakliler 1951 52 ders yılının yak taşması dolay isiyle öğretmen W arasında yapılmakta olan nakil ve tâyinler devam etmek fcedir.Bu arada sıraları geldiğinden Fstma KadıkSy Kız Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Sabıkalı bir dolandırıcı yakalandı Bir müdctet evel cezaevinden çıkm** olan Münir Urtan adında sabıkalı bir dolandırıcı dün yeni bir suçundan dolayı yakalanmıştır.Münir bu defa ken dişine bir celep sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1951
  • Vali,dün kahveci ve kabzımalları dinledi Şehir Meclisinin tarifeler üzerinde aldığı karar,bir heyet tarafından yeniden tetkik edilecek Sütlü mamuller satıcılariyle Kahvecilerin tenzilâtlı yeni tarifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Fransada buhran Cumhurbaşkanı,Maurice Petschel tekrar kabine kurmaya memur etti Paris 27 AP)Fransadaki Kabine buhranı devam etmekte dir.Bir bakımdan* şimdiye ka dar sarfedilen bütün gayretlere rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Donanmamız Karadeniz'de tatbikat yapmıyor Ankara,27 A,A.Bazı gazetelerimiz,donanmamızın Karadeniz'de büyük tatbikat yapacağını ve bu haberin Gölcükte amirallik dairesi tarafından verilmiş olduğunu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Almanya'nın teslihi için teşebüsler Amerika,İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları eylülde bir toplantı yapacaklar I.uııdra,21 Anrıelika,İngiltere ve Fransa Dışişleri Ba kanları Almanyanin batı müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • H'ç yüzünden bir cinayet Kütahya,21 T.H.A)Civar daki Nuhviran köyünde korucu Mehmet,ağızlık yüzünden aynı köyün gençlerinden Ahmet Yılm&z'ı öldürmüştür Hâdise şöyle olmuştur:Korucu Mehmet ağızlığını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Bulgaristanda isyan hareketi genişliyor Köylülerin silâhlanarak dağa çıktıkları ve çete çarpışmala* rina katıldıkla rı bildiriliyor Londra,27 Nafen)Bulgar çiftçileri arasındaki isyan hareketinin son h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • İspanyaya yapılacak yardım Vasington 27 A.A.Afp)Yabancı memleketlere yapı Jacak iktisadî ve askerî yardım için Başkan Truman tarafından Kongreden istenilen 8.500.000 doladık tahsisatı desteklemek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Amerikan komünist şefleri Va&ington,27 A.A.Adalet Bakanlığı dün Los Angeles,San Francisco ve Nevyork'ta bulunan ikinci derece komünist şeflerinin yakalanması için emir vermiştir.Bunun üzerine yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Atina Barosundan iki grup geliyor Atina.27 T.H.A.Atina Barosu avukatlarından iki grup ağustosun biri ile onu arasında İstanbul ve îzmîri ziyaret etmek üzere bu şehirlerin baroları tarafından davet edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Harici kısa haberler DANÎMARKADA fr Danimarka hükümeti.Bir leşmiş Milletler emrine bin askerden müteşekkil bir tabur ver meyi düşünmektedir.Bu mevzu daki tasarı dün Bakanlar Kurulu tarafından hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Afganistan Başbakanı V.12 milyon nüfuslu Afganistanın çok az parası mevcuttur.P-u paıa ile a-ncak mübrem ihliyaçlarını tcrnin ediyor.Ameıjkaya ve bilhassa Türkiyeye tahsile gönderdiğimiz talebeler den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Bir öküzü arılar sokarak öldürdü Stockholm,27 AP)Bir kovana vuran bir öküzü dün,binlerce arı sokmuş ve öldürmüştür.Öküzün etrafında,takriben on beş santim kalınlığında bir arı t9bakası teşekkül etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Manisa Defterdarlığından 1 36314 lira kesif bedelli Manisa Merkez Hükümet Konağı kalorifer onarımı ile binanın umumî ra&ba ve badana vesair onarımı kapalı zarf usulil ve 20 gün müddtle eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Tapu ve Kadastro Okulu Müdürlüğünden Tapu ve Kadostra Okuluna 1951 1952 ders yılı için Erkek öğrenci kabul edilecektir.Okul,Lise derecesinde,parasız yatılıdır Mezunlarının Yedek Subay hakkı tanınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Milliyet ABONE FlATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aykk 15 t 1 t İLAN FÎATLAHl Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlan sayfası santimi 2 Resmi ilanların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Gazeteciler bayramı TRastarafı 1 incide)ve Türk Basınının hürriyete ka vuşması yıldönümünü her yıl ol duğu gibi bu yıl da kutlama saadetine ermiş bulunuyoruz.Sansürün kalkmasından bugü ne kadar geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri TBastarafı 1 incide*!görülmüştür.Bir dakika sonra da Birleşmiş Milletler heyeti başkam Amiral Joy ve diğer murahhaslar başka bir kapıdan çıkmışlardır,Çıkarken,etrafını saran gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Sovyet Ordusu İngiltere Savunma Bakanı Rus harp gücünü açıkladı Londra 27 AF)ingiltere Savunma Bakanı Emanuel Shin vvel bugün gazetecilerle yaptığı ti.Rusyayı bir konferans—vâ'rb bir konuşmada demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Mısır Kralının kumardan kazancı San Remo İtalya.27 AP)Dun sabaha karşj Mısır Knalı Fa ruk oyun {masasından kalktığı zaman,19.000.000 liret 30.000 dolar)kazanmıştı.31 yasında olan îkumar merak lısı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • H.Köymen Trabzonda Millî Savunma Bakam askerî tatbikatta hazır bulundu Trabzon,27 A.A.Doğu illerinde bir tetkik ve teftiş gezisine çıkmış olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen beraberinde Çorum Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • K.Gülek'in demeci flBastarafı 1 incide"* durulmak ve muhafaza edilmek gereken esas prensiplerini bozmaya hiç bir siyasî teşekkülün hakkı yoktur.Bu kötü emsal olur ve fena bir çığır açar.Mülkiyet hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • fürk OcaUarı riiastarah 1 incfdel larına devredilecek binalar arasındadır.Türk Ocakları Genel Sekrete rı Dr.Fethi Erden bugün T.II A muhabirine aşağıdaki beyanatı vermiştir:Türk Ocaklarının binaları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Petrol ihlilüh çıkmaza girdi rBastaraft 1 ıneıdal reli Harriman,petrol müzakerelerine yeniden girişmek busu sunda İıannarafından ortaya atılan teklifin mahiyetini İngiliz hükümetine izah için bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • E m î r T e i â I TRastarafı 1 imîde"?rildüğünt göre doktorlar müsaade etmediği müddetçe Emir Tc'llûl,Ürdün'e dönemiyecek tir.Emir Tallâl'ın Cenevredeki klinikten kaçtığı ve kendisinin klirakte zorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Sovyet Avrupa ordueu TBastarafı 1 incidel ortaya çıkan Mareşal Jukov ola çaktır.Sovyet hükümetinin,bir Sovyet Avrupa ordusu teşkilini düşündüğü Söylenmektedir.Bu ordu Alman.Polonya.Çekoslovakya.Macar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Celejf Bayar Ankarada fKastar»li 1 incide"* söylediklerine göre.şehre 20-25 kilometre mesafede bulunan Al mos barajı yapıldığı takdirdp Ka zova.Turhal ve Amasya ovaları nın sulama işleri kökünden hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Dün kabul edlfien kanunlar TBastarafı 1 incide!bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in,hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1951
  • Pakistan galeyan halinde 5C bin.kişi Hindistan'ın hudutta tahşidat yapmasını protesto etti Karası 27 AP)Pakis tanda bugün ilân edilen iMüdafaa Günü» münasebe tiyle yapılan geçit resminde askeri birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Atletlerimizin Yunanistanda aldıkları neticeler İlk gün yarışmalarında,A.Akgün,Turhan Gök«r ve Osman Coşgül,birinci oldular Bu sene kendisinden çok ümitli bulunduğumuz Cahit Önel f soldan ikinci)İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • uncu küme Türkiye atletizm birincilikleri Müsabakalara,bugün saat 17 de Fener bahçe stadında başlanıyor Tüıkıye atletizm birincilikle-ri,bu sene,28-29 temmuz III öncü küme)30-31 temmuz IIIJ küme dekat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • istanbul Sular kfaresinden idare ihtiyacı olan kızıl döküm bronz yaptırılacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin %7,5 ğu nisbetlnde yatıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Ffıbank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kadar her gün satmalına servisinden temin edilebilir.10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Edirne Defterdarlığından 1 31362 lira 28 kuruş keşif bedelli hükümet konağının onanmı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır,2 İhale 10.8.951 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Öğrenci iskarpini alınacak Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüz öğrencilerine 1951 akçalı iğin kapalı zarf usulü ile en az 1450 en çok 1600 çift iskarpin alınacaktır.2 Beher çiftçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu No:104 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı;2 kalem yem kapalı zarfla eksiltmesi 10.8.951 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M,S.B,1 No.lı Sa,Al,Ko,da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından 1 49880 lira keşif bedeli 17200 metre kare Arnavut kaldırımının inşası,bütün malzeme ve işçiliği müteahhidine ait olmak şartiyle eksiltmeye konulmuştur,2 Talipler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile yün kordon satın alınacak D.D.Y.Eslciş-ehir Cer Alelyesi Komisyonundan İ Müteahhit namı ve hesabına 5044.800 Kg.yün kordon 30/7/951 pazartesi günü saat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • istanbul Belediyesi Sular idaresinden:istanbul Belediyesi Sular İdaresinde abonelerinin şikâyetlerini tetkik ve derhal hal.yoluna gitmek üzere bir müracaat bürosu mevcut olduğundan abonelerimizin şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • I Wam O FERATÖR BBÜ Dr.Cavit Oqncer BİRİNCİ SINIF Umumi bag,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbası No:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • HU.28 TEMMU Ru.15 23 Şevva 19 1ı Tem 1370 Cumartesi 1367 ¡Al OT VASATİ UAIrf Güneş S.48 9.14 Öğle 13.20 4.47 İkindi Aksan Yatsı İmsak 17.17 ı 20.33 22,25 3.44 8.44 12.00 1.52 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1951
  • Kg i j ^Fi s o T $H ir'.i Sterlin 7.86.50 7.91.00 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44,128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4