Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • D.P.gcsyrimeşru mal tasarrufuna son yeriyor illetten alınan malların iadesine dair kanun gerekçes |0OOOOOO*O+SOOOOOOCıO»0O+O6+0Ö»OOf0ltftp6jQ#^ Memleket mukadderatını elinde tutan bir partinin,vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Atatürk Kanunu A İlaha çok şükür.Atatürk kanunu,bir hayli gürültüden sonra nihayet Mec listen sıkabildi.TUrkiyede boym bir kanunun neşrine ihtiyaç hd'tsıl olmaması,asla lüzum hissedilmemesi elbet ki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Bizi hariçte nasıl tanıtmak istiyorlar Limunınıızdu misafir olarak bulunan Amerikalı denizcilerin ellerindeki »İstanbul Rehberi» yarım asır evvelki bir dev re aittir.Yukarıdaki resim kitabın içinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Doktorlar arasında tayinler Ankara,26 T.H.A)Sağlık Bakanlığı teşkilâtında yeniden tâyin ve nakiller yapılmıştır.Eu tâyinlere ait liste aşağıdadır:Açıktan Dr.Sait Erbil Reyhanlı Sıtma Savaş şube tabipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Limanda tahliye işi feooc e op o 60 o.o'pj Tüccar Derneğinin dünkü toplantısında,limandaki tahliye zorluğu görüşüldü ve bazı temennilerde bulunuldu Dün Tüccar Derneği Liman Lokalinde bir toplantı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Afganistan Başbakanı dün geldi Afganistan Başbakanı Altes Mahmut Şah Gazi beraberinde kırı olduğu halde dün saat 20.20 de İsviçre uçağiyle Zürihten şehrimize gelmiştir.Afganistan Başbakanı Altes Şah M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri gündeminde nihayet bir anlaşmaya varabilen iki tarafın mümessilleri bir aıada Ateş kes müzakerelerinde nihayet anlaşmaya varıldı Gündem üzerinde anlaşmaya varıldıktan hemen sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Bayar'm seyahati Sol bölgesini tetkik etmek üzere Merzifon'a giden Cumhurbaşkanı büyük tezahüratla karşılandı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Merzifon,26 A,A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,refakatinde Bayındırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • J Trumamn mühim bir raporu Başkan kongreye Amerikanın 1950 yılı içinde B.Milletler faaliyetine İştirakini belirten bir rapor verdi Vaşington,26 A.A.Başkan Truman,Kongreye Birleşik Amerikanın 1950 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Genel kurmay Başkanımız Zonguldak'ta Zonguldak,26 A.A.Genelkuımay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Sadık Altıncan olduğu halde bugün Zonguldak'a gelmiştir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Yabancı memleketlere yapılan Amerikan yardımı Türkiye,Yunanistan,İtalya,Yugoslavya ve İrana uçak ağır top ve tank gibi ağır silâhlar verilecek Va$ington,2ü A.A.Yal u?ıcı memleketlere yapılan askerî ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • r^ Dün dostluk çndlaşmasını İmzalı yan Dışişleri Bakanı Köprülü Pakistan büyük.«İçişi ve esi ile göruşUyoı andlaşması imzaladık Andlaşmayı Türkiye adına Kö prülü.Pakistan adına,Pakistanın Türkiye Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1951
  • Mitat paşa stadının vaziyeti Son yağmurlardan ciddî surette zarar gören stadın,kapalı tribünleri çökmek tehlikesine maruz Futbol mevsiminin sona ermesini müteakip,sadece atletizm karşılaşmalarına sahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Sefam KISASI.Kanun men ett ği halde grev yapanlar îikcnderundan çok manidar bir haber geldi Bir Alev!gencinin katli iiurine yapılan nümayişe iştirak için islerini birakan rantım işçileri tahmil ve taL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Limanda duba yok Bir çok ecnebi gemileri bu yüzden umanımıza gelemiyor Aldığımız malûmata nazaran limanda mevcut şamandıralar ih tiyaca kifayet etmediği gibi kuL lanılan dubalar da tamamen köh ne bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Bir katil beş seneye mahkûm oldu Bir müddet evvel Floryada fecî bir cyjayet işlenmiş ve Harun Akçay adında biri iki kişiyi öldü-düklen sonra bir kişiyi de tab&nc* ile ağır surette yaralamıştı.U?un zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Bazı Nahiye Müdü rleri değiştirildi Sehıimızdeki nahiye müdürieri arasında bazı nakiller oLmuğtur.Bu arada Çınarcık Nahiye Müdürü Bekan Tümeıkan,Karacaköye;Karacaköy Nahiye Müdürü Salâhattin Gürkut,Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Harmanları yanan köylülere yardım edilecek Bundan bir müddet evvel Çatalca İstanbul asfaltı üzerinde bulunan Selimpaşa köyünde büyük bir harman yangını vukubulmuş ve 11 köylüye ait 40 ton buğdayla 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Farelerle mücadele edilecek Yemende vukua gelen veba salgını dolayisiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ya pılan tamim üzerine İstanbul Sağhk teşkilâtınca lüzumlu ted birler alınmıştır.Bu nıeyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Kızıl dünyadan haberler ovyet Rusyada ilim n köstekleniyor?Rusya'da serbest gelişen ve ya yılan fikirler yoktur;ilim adamları vakitlerini Stalin dok İrinlerine hasrediyorlar İhtimal ki bugün dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • t/mir Bitpazarında heyecanlı bir tabanca düellosu İzmir,26 T.H.A)Bugün şehrimiz Bitpazarında halkı heyecana veren bir tabanca düellosu olmuştur.Sivil memurlarda!biri çarşıda şüpheli bir şekilde dolaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Fırat nehri üzerinde 700 metre uzunluğunda bir könrü inşa ediliyor Ankara,26 T.H.A)Bütün cenup böigesinin kara nakliyatının merkezini teşkil eden Fırat nehri üzerinde Birecik köprüsünün inşaasma ait i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hafif öğle müziği Pl)13,45 Şarkılar t 14,20 Müzik Pl)14,45 Programlar ve Necmi Rıza Ahiskan'dan şarkı ve türküler Pl)15.00 Kapanış 17.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Herhalde Kuinnehıı herhangi bir şekilde nihayet 'Calla-ghan'ı rjulup sürüşeceğini biliyordu.Bö it olduğuna gike vakit ku- an:u:K ı.ledığı meydandaydı.Niçin?Callaghan bu suale iki cevap verebilecek vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Rıza adında biri dün alâkadara müracaat edecek ağabeysi Niyazi v« ablası lkbalun eroin içtiğini ihbar ı-lmiştir Hâdiseye e!konulmuş,tahkikata başlanmıştır ir Karaköyde tfcir mezec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Savcılık bir ölümle tehdit iddiasını inceliyor İki ay evvel Tahtakalede bir eroin kaçakçısı tarafından bıçakla ağır surette yaralanan ve bir hafta evvel hastahaneden çıkan Şükrü adında biri dün Savcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Bir emekli generalin evini soyanlar yakalandı Emekli general Cemil Conkun evinden beşbin lira değerinde eşya çalan Mehmet ve Dursun ad:nda iki sabıkalı dün yakal^nmış;ve geç vakit Saveihğa teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Dün Beşiktaşta bir taksi daha yandı Şoför Tevfik'in idaresindeki taksi Jün Beşiktaşta,Bayıldım yokuşumdan inerken otomobilin karbaratörü tutuşmuş ve araba tamamen yanmıştır Şoföre Oİf şey olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • W.l\doğumluların askerlik durundan Ankara,36 TU A)»933;dokumluların ağustos ayı içer-vad'j askere alınacakları hakkındaki haberler NTı'lCi Savunmıt Bakanikğ» tara.nidan tek/ip edilmektedir Belirtildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Güze)bir kız hırsızlık vııc undan tevkif edildi Muhtelif evlerden giyim eşyası çalan Faika adında 18 yaşla rmda genç ve güzel bir kız dön yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir,faika U-vkif edil no »5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Demokrat Parti fi başkan!r £tndan tebfiğ edihnisfrr Şehir Meclisi parti grupunuc 3 ağustos 951 cuma günü saat VC da toplanacağı ilgililere tebliğ olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Yedikuk Verem Iiastahanc si in 120 yatak ilâve edilecek Yedikule Verem HastahanesL ne ilâve edilecek altmcı pavyon biriuSimn devrü teslim muameleleri tekemmül etmiş bulun maktadır.120 yatak alabilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Yeaibahçedeki ucuz evlerin inşaatı devam ediyor Şehrin muhtelif semtlerinde inşa edilmekte olan halk tipi ucuz evleı hakkında zaman zaman ortaya bazı şayialar çıkarılmaktadır.Bu arada Yenibahçe'de yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Tarabya Emniyet karakolu düiı törenle açıldı Yem inşa olunan Tarabya Em niyet karakolu dün sabah saat 11.30 da açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Vali Gökay,Emniyet Genel Müdürü Servet Sürenkök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • M M M HALKIN Aksayan seferler Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;Bizler Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş semtinde oturm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Polis okulunu biti r e ıı le r Yeni mezunların diplomalar)dün törenle tevzi edildi Polis Okulu 65 inci öğretim dö nemi ve seyrüsefer kursu tale,belerinin diplomaları dün saat 16 da Yıldızdaki Polis Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Tekel manilerinin fiatiarı artmıyacak Ege bölgesinde müstahsil tutününC tamamen sattı.Diğer bölgeler için de teddirler alındı Tekel Genel Müdür vekili Pertev Durun,dün sabah saat 13 de Genel Müdürlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Denizyollarında hazırlık Denizbank kanunu için ilgililerce hazırlıklara başlanmıştır.Bu arada Denizyolları atelyesi i le Havuzlar ve Liman İdaresi ile Gemi Kurtarmanın tevhidi kararlaştırılmıştır.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • Millî Piyango biletmi tahrif eden biri 6 ay hapis yatacak Milli Piyango biletinde tahrL fat yapmak suyiyle adliyeye verilmiş olan Hüseyin Erdem admdn biri dün 2 nei Ağır Ceza Mahkemesince 6 ay 20 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1951
  • SERGÎ Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Ga.atasaray lisesi salontarında akılacak olan bu sergrye,memleketirniadeki tanrnmı.ş bütün sanatkârlar iştirak edeneklerdir KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Bayar'm seyahati TBastnrafr 1 incide Cumhurbaşkanımızın rakip olduğu tayyare saat 10 da asken a Lana inmiştir.Cumhurbaş kanımız burada Tokat ve Amas ya Valileri,Merzifon Kaymakamı,Hava Komutanı Kur.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Müessif bir kaza Erbaa,26 A.A.Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gelen otomobillerden üçü Erbaaya on kilometre mesafeden bir tanesinin âni fren yapması üzerine a'-k:ı.arkaya çarpışmış ve dört kiçi yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Ateş kes müzîskesvleri riîastftrafı 1 incide;er kendir.Gündem üzerinde anlaşmaya varıldıktan hemen,sonra otote»kün olduğu kadlar-çabuk biar şekildi.Kore'de kanlı muhasernau ta son veı mek önere' ihrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • iskenderundaki son hâdisenin iç yüzü Hatay Valisi,hâdisede siyasî ve bir isyan hareketinin bahis İskenderun 26 A A.Hatay Valisi Rebii Karatekm İskenderun hâdisesi etrafın,da yapılan ve hâdiseyi aslın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Pakistan la dosfluk imzalandı FBastara'r I mriâe'i Müddetle mukayyet olmayan hu andlişmada,her iki tavaf,milletlerarası barış yararına ve Birlcşmuş Milletler aadtaşımasjna uygun olarak aralarında ebed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Doktorlar arasında tâyin TBastaraft l încide* ayıktan Dr.İsmet Balatkan Ma-Ğen hükümet tabiplisine,İstanbul Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü asistanlarından Dr.Hale N!urh Üsküdar sağlık teşkilâtı çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Ürdünde yeni kabine kuru'du Amman 26 ULA} Afip Millî ırjatem sebebiyle yeni kabinenin takdim merasimi yapı imam i»,sadece bu sabah programı neşredilmiştir.Bu Bu söyle denil inektedir:Merhum büyük me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Dünyanın en büyük saati Paris 26 A.A.Afp)Sovyet radyosunun bildir,diğine göre,Moskovada yapılmakta olan bir binaya m» azzam bir saat yerleşştirile çektir Saatin 3 metreden j fazla kutrundaki kadranını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer SLNIF Umumî baş.kann,tenasül uzuvları,kol bacak damat ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23076 ı lasttl imar I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Kumaş Kırpıntısı satüctc k Devlet Demiryolları Hay darpaşa Saiır.alma Komisyonundan t idaremizin' Dikim:evinde mevcut kastor,şayak ve* karışık olmak üzere 3000' kilo kumaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Mîıfkat Paşa Stadımn vazîyefi Differ taraftan,1-2' eylül ta~ ıriMctriTide Mllthaıtpaşa stadında yapılacak Türkiye Büyük Erîlıaırıjra1 rmillîı atletizmi karşılaş;ması için,«tadm çimlerini tamı* ire şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Limanda taSlîye işi r Basta raf» 1 incide!sr;limanın rasyonel bir lşletme seklinde ve ticaarî zihniyetle Lda rc scuknenıesidır Bazı ahvalde idaurenıija büt çesinde gece ça!ai«üi'iraca«ı.mu va&tör ve'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • italyan Kabinesi Oi)günden beri devanı eden hükümet buhranı dün sona erdi Roma 26 A-P.îtalyada 10 gündenberi devam eden hükümet buhranı bu^ün sona ermiştir-7 inci de Gasperi kabinesi mensupları Quiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Pak istemin teklif ettiği sulh plânı Karaşi 26 CAP.Pakistan Başbakaaı Liyakat Ali Han bugün Hindistan Baş bakanı Nehru'yu Karaşi'ye yrelip 5 maddelik bir sulh plânı müzakere etmeye da vet etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Harici kısa haberler ÎTALYADA italyan Dışişleri BakanliğiTra mensup bir sözcü.Dışişlecü Bakanı Kont S£orza'nın ağır hasta olduğu yolundaki haberleri dün gece yalanlamıştır HOLLANDADA Dışişleri Ha kanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • îzmirde büyük bir yangın Zararın yüz bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor İzmir,2G T.H.A)Bugün şehrimizde büyük bir yangın ol muştur Ar laboratuarının bina larında çıkan ateş kısa zamanda bütün çarşı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Sovyet silâhlı kuvvetleri Londra 26 Nafen)Sov yet silâhlı kuvvetleri hakkın da görüşen fn^ıifcere Devlet Bakanı YounEftf-dernişdir ki:«Sovyet orduları daimi ola rak Avrupa ve hür dünyanın başına bela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Sovyet uçakları Rusların tepkili uçakları tehlike teşkil edebilecek durumda Vashington 26 A-A.Lps)Birlaşik Amerika havacılık Bakanlığı n üsteşa rı demeçte bulunarak,R\s\a nın uzun bir mesetej/e rıom'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • a roast a raf i 1 incide!pürün en büyük kısmı Birleşmiş Milletler üyelerinin tecavüze karşı birleşmelerini belirtmektedir.Birleşmiş Milletlerin 1950 yılında komünist tecavüzüne karşı mücadele etmeler:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır Seydişehir şosesinin Bozkır Sarayköy kısmını.0—000+22-000 kilometreleri arasında yaptırılacak boikaj ve stablize yol inşaatı kapalı zarf ubuIü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1951
  • etten alman mallara dair kanun gerekçesi gün acı tezahürleri görülen »öyle bir yolu ihtiyar eylemiştir.Bu parti eskidenberi siyasî nüfuzuna mütenazır olarak malî kudretini de ne pahasına olursa olsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • Sergi komitesinin tertiplediği güreşler Kırkpıııar güreşlerinde başa güreşen pehlivanlar,güreşe baş lamadan evvel bir arada.İstanbul sergi komitesinin ter sek bir miktara baliğ bulunma,sebebiyle,güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • q 1951 Istanbul Sergisi ¦ibbbhb f t UNA P A R K eğlenceleri Hergün saat 17 de YALNIZ PAZAR GÜNLERİ saat 10 DAN itibaren baslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • Robinson'un Turpin maçında aldığı mağlûbiyetin akisleri Robinson,Turbine neden mağlup oldu?İki boksörün boks mazilerine bir bakış Revanş maçında Robinson Turpini mağlup edebilir mi 0 0 00 0 0 W/VW/¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mikta me İle hizalarında yazılı gü Al,Ko,da ihaleleri yapıla eVvel 1st,Lv,A.de görülür racakları.CİNSİ Yiyecek taşımı Muhtelif eb'add
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • Sterlin 7,86.50 7.91.00 100 dolar 280.50 280,30 100 Fransız Fr 0.80,00 0.80.00 100 üret 0,44,128 0.44,128 100 Isvigre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • y Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal ş Dahiliye Mütehassısı Pazardan bagka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Dİ van y ol.u No;104 uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1951
  • Milliye t ABONE FiATLABI Senelik 28 Uradır 6 Ayhk lft 3 9 1 3 İLAN FtATLAM Haslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi İlânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4