Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • İnkılâp düşman 1 arı yoI!agetir i 1 ecek!Atatürk kanunu dün kabul edildi Kabul edilen kanun gereğince;Atatürkttn hâtırasına hakarette bulunan veya söven,heykellerine tecavüz edenler,3 yıldan 10 yıla k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Yeni üniversite rektörü Kâzım İsmail Gürkan dün gazetecilerle görüşürken Üniversiteye girecek talebeler yeni usulle imtihan edilecek Dün beyanatta bulunan Rektör,Üniversiteye ait çeşitli meseleleri iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Karatenizde bir tetkik gezisine çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut Genelkurmay Başkanının Karadeniz tetkik gezisi Orgeneral Nuri Yamut Deniz Kuvvetleri Komutanı Sadık Altıncan ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Dün 21 Ticaııi yakalandı Ankara,25 T.H.A)Dün gece Ankaıamn Vavlun nahiyesinin köylerinde tarikatçılık yapmak suçundan 12 ticanî yakalanarak şehrimize getirilmiş ve bu sabah sorgularını müteakip tevkiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Polatlı Topçu Atış okulunda son model obüs topları ile bir atış tatbikatı yapılmıştır.Yukarıdaki resimde,105 mm.Iik bir obüsü ateşlemeye hazırlanan topçu subayları görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Osmaniye canavarı 37 kişiyi öldüren Mehmet yakalanmak üzere Adana 25 THA)Adananın Osmaniye kazasının Çardaklı kövünden olan ve şimdiye ka dar yol kesme ve adam öldür me nevinden 17 suç işlemiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Ürdünde son durum Bir Mısırlı gazeteciye göre,Prens Hüseyin kral ilân edilmesi bekleniyor Kahire,25 AP.Maktul Kral Abdullahın 16 yaşındaki torunu Prens Hüseyin'in yakında Ürdün Kralı ilân edilmesi bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Garip bir münakaşa Kaesong,25 AA Koreli çocuklara şeker verilmesi rneseleşi bugün az daha milletlerarası bir hâdiseye sebebiyet verecek olmuştur.Vak'a birbirine sualler soran Birleşmiş Milletlere mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • iskenderun hâdisesi İçlerini erkeden 400 amele hakkında kanunî takibata başlandı İskenderun 25 A.A.Tem muz'un 22 nci pazar,23 üncü pazartesi günleri liman ame leşinin işbaşı yapmamaları hâdisesi etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Limanımızda misafir bulunan Amerikan filosunun komutanı Visamiral Gardner dün Kasımpaşa hastahanesinde Kore gazilerimiz)ziyaret etmiştir Resimde Amiral Gardner bir yaralımızla görüşürken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Kaeson relerinde r kaydedil Komünist temsilciler,anlaşma ümidi uyandıran yeni tekliflerde bulundular Koredeki Birleşmiş Milletleı karargâhından 25 AP.A.A.Komünist delegeler bugün ateş kesme müzakerele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Kırmızı kâğıtlı sopalar Herşeyi idare âmirlerinin görmeleri mümkün olmadığını soylemeğe lüzum yoktur.Fakat galiba bizde de başka türlü tuhaflıklardan garabetlerden kurtulmak imkânı bulunamıyacak,îşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • A Harp sonu Amerikan siyaseti Demokrasi bugünkü manasiyle komünizm aleyhtarlığı olarak kabul ediliyor Londra,25.A.A.Times gazetesi bugünkü başyazısında Amerikanın harpten sonraki politikasının üç safh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • Maliye Bakanı Hasan Polatkan Dün Mecliste sert münakaşalar oldu Hayvan vergisinin tadili teklifleri müzakere edilirke" Cezmi Türk,işi politika sahasına dökmek istedi Ankara,25 Milliyet)Büyük Miilel Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.07.1951
  • DUn Avam Kamarasında izahat Teren Momson İngiltere Iranın teklifini inceliyor İran îse ihtilafı ha|llî matuf olan müzakerelerin bîr an önce başlamasını istiyor Londra,25 AP A.A)Bü.ı yük Britanya bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • €& MISASI:Giden ağa gelen paşa Bir arkadaşımız şahit olduğu şu vak'ayı anlattı.Devlet dairelerinden birinde isi varmış.Saat on buçuk raddelerinde gidiyor alâkadar müdürü arıyor.Umum müdürün yanında di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • utun Enstitüleri çalışmaları Ankara tütün kongresinde alınan karar goreğ'nce,dün saat 15 de Cevizlide Tütün Enstitüleri Müdürlüğünde bir toplantı tertip edilmiştir.Toplantıya tütün ekicileri,tüccarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Imam vc hal ip kursları okul haline getiriliyor îmarn hatip kurslarının kalıh:ıl:ic;k yerine,ortaokullara muuJil,dm tedrisi yapacak okuMaru» açılacağına dair çıkan haberler uzeuno.dün kendisiyi,fcoroi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • SERGÎ Otuz beşinci Galatasaray resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Galatasaray lisesi salonlsrında açılacak olan bu sergiye.memleketimizdeki tanınmış hütün sanatkârlar iştirak edeceklerdir KONG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Aynaroz Valisi,Gökay'ı ziyaret etti Aynaroz Valisi Nikola Kura-ile Atina Leona lisesi öğrr-ncileri dün Vali ve Belediye Başkam Prof.Gökayı ziyaret et mislerdir.Bu ziyaret münasebetUe Vali ve Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Gelir vergisi kaçakçılığı Kaçakçılığın önlenmesi için bazı mühim kararlar alındı Gelir vergisi kaçakçılığını önlemek üzere Vergi Usul Kanununa malî istihbarat arşiv yönetmeliği ilâve edilmiştir.Memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • işçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğünden:10 adet kadın dokumacı,40 ^k okul mezunu kız fabrika işçiliği için mesleksiz Bakırköy,eytiuburnu,Şehremini,Kocamustafapaşa semtinden olması)20 sabit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Bir komünist taslağı yakalandı Hüseyin adında biri dün Beyoğlu Sağlık dairesine giderek iş istemiş ve yok cevabı verilince «ben kon;ün ist olacağım.Böyle daha iyi oları' diye bağırıp çağırrrâye başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Yeni Cephe dergisi aleyhine açılan dâva Necmettin Sadak tarafından Tevfik Kâmil Koperler ve Yeni Cephe dergisi sahibi Osman Hâmit Tat aleyhine açılmış olan neşren hakaret dâvasının durulmasına dün Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Virginia Bruce kocasından ayrıldı Bundan üç sen© evvel'Anieri:fcadw evlenerek şehrimize* 1 şeker kralı Hayri İjpar'in 1 MK' İfoarla,tanınmış sinema artisti Virginia Bruce birkaç" gtfn evvel Üsküdar as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Linyit kömürü tatları Bazı gazeteler bîr Ankara ha berine atfen Hnyit kömürü fiatlanaac arttığını yazmışlardır;Bö hususta kendisiyle görüşcü«üai)ü«.Kömür Tevzi Möiesr ieaesinden salahiyetli bir zat şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • S T A N S ü L 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 öğle kon seri PD 13,45 Şarkılar 1420 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Programlar ve Karadeni* türküleri oyun havaları Pl)15.00 Kapanış 17.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • HALKIN Kokarcapınar sokağı Suadiyede oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:«Bizler Suadiyede Şaşkmbakkal mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Emniyet Gen Bugün Polis Okulundaki diploma tevzii töreninde hazır bulunacak olan Genel Müdür,son hâdiseleri izah etti Polis Okulunda bugün saat 16 da yapılacak olan diploma tevzii töreninde hazır bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • 300 odalı otelin mukavelesi imzalandı HUton müessesesinin İstanbulda inşa edeceği 300 odalı büyük otelin müzakereleri bitirilerek mukavele Emekli Sandığı Genel Müdürü Ulvi Yenal ile Hilton mümessili a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Amerikan denizcileri şerefine dün bir ziyafet verildi Şehrimizde misafir bulunan 6 ne:Amerikan Filosu Komutanı Amiral Gardner ve maiyeti şerefine Deniz Komutanlığın,ca dün Taksim Belediye Gazino sunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir İngiltere orta tedrisat öğret menler birlimi Türkiye Muallimler Birliğine senelik kongrelerine davet etmi$Jerdir.Birlikte bu hususta henüz bir karar alınmamıştır ir Küçükpazard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Lohusa bir kailin dün intihar etti Birkaç gün evvel Haseki hastahanesinde doğum yapan Emine Nişancı adında bir kadın evvelki gece sabaha karşı yatmakta olduğu 3 numaralı koğuşta asabi bir buhran geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Evet.Aynı tarihlerde Yellow Anchor'da sık sık g^ulen gavot güzel bir gc-nç V.zw ortadan kaybolduğu duyulmuştu.Kızm ismi Carlotta Eames'dı,ııatııiadığ:ma göre.Annesine sr.yfiyeyı gittiğine dan bu mek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Şehirden notlar Orman M.Muavi Orman Mühendis Muavinleri,bir imtihana veya kısa bir tedrisata tâbi tutularak Yüksek Mühendis olmak imkânının bahsedilmesini istiyorlar uı j iMOMO J t wn niiwimrr rwwir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • hııar Müdürlüğünde kırtasiyeciliğin önlenmesine çalışılıyor Belediye Reis Muavinliğinevekâleten tâyin' eskilen eski 6' n'cr Şube Müdürü Orhan Eyüp» oğlu,kendi sahas* içindeki-dairelerde,kırtasiyeciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Bir dolandırıcılık hâdisesi Bir müddet evvel adliyeye bir dolandırıcılık hâdisesi intikal etmiş ve Hatice Şerife adında bir kadının Çağaloğlunda bu lıınan apartmanını sahte vekâletname üe satışa çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Uç kişi bir kadını kaçırmaya teşebbüs etti Kasimpaşada oturan# Bahriyeli namiyle maruf Şükrü adinde bir sabıkalı üç arkadaşiyle birlikte evvelki gece Kasimpaşada bir kadını zcrla kaçırmaya r.eşebbüs e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Adliye Sarayı inşaatında çalışan işçiler paralarım tamamen aldılar Gazetemizin dünkü nüshamız da Vilâyete başvuran işçiler» başLğı altında çıkan bir yazıda Adliye Sarayı temel inşaatında çahgtirılan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.07.1951
  • Tepebaşı inşaatı içişleri Bakanlığından gönderilen müfettiş tahkikata başladı Tepebaşında inşasına müsaade edilen gazino etrafındaki tah kikat yeni bir safhaya girmiş bulunmaktadır.Bundan bir müddet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Bozuk üzümler T İngiltereye ihraç edilen üzümler 1949 da gönderildiği anlaşıldı İzmir 25 T.H.A.Ingil tereye ihraç edilen ve Avam Kamarasında bir politika mü cadelesi mevzuu yapılan Türk üzümleri mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Ücretli ha kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevkediimiş bulunan tasan hakkında,Çalışma Bakanı dün izahat verdi Ankara 25 A.A-Çalış ma Bakanı Nuri özsan Bü yük Millet Meclisine şevke dilen iki kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • F r a n s sı n ı n son Mareşali dün gömüldü Yeu adası 25 A.A.Reuter)Adana m küçük kilisesinin çan sesleri,matem sü kutunu yırtarken,cenaze me rasimine iştirak edecek olan i ziyaretçiler ve ada sakinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • G.Kurmay Başkanının gezisi FBaatarafi 1 incide!sup birer müfreze ve halk tarafından selâmlanmışlar Ve Vali ve Belediye başkanının ziyaretlerini iade etmişlerdir.Müteakiben gemiye avdet eden Genelkurma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Fransız Kabinesi j Fıansadaki kabine buhi ram henüz halledilemcdi Paris.25 AP.Fransadaki kabine buhranı devam etmekte,dir Eski Başbakanlardan ve Halkçı Cumhuriyetçi parti lideri Georges Bidault bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • İskenderun hâdisesi r Bas tarat» 1 incide!dır,Ayın 23 üncü günü hariçten temin edilen 60 amele çalıştırılmıştır.Ayın 24 üncü sah günü 25 i eskilerden olmak üzere 160 amele liman da Çalışmıştır Ameleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Adalet kulübü birinci küme takımlariyle anlaştı mı?Spor muhitinde,dedikodu su uzun müddet devam eden Adalet üc kuüib mücadelesi dün alman bir İcmrîa,niha yete ereceğe benzemektedir-Adalet'in birinci k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • TBastarafı 1 incide!yardım etmek ve karşılıklı teminatlar sağlamak suretiyle barışın kurulabileceği zannedilmekteydi.Güney Kcve"ye karşı girişilen tecavüz üçüncü devreyi tacil etmiştir.Bu devrede Vaşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Atatürk Kanunu dün* kabul edildi fBastarafı 1 incide!vik eden kimse,asıl fail gibi cezalandırılır.Madde 2 Birinci maddede vazıh suçlar,iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Bir kadını dövmüşler Evveıki gün Beyoğlunda müessif bir hâdise olmuş ve iddiaya göre,dünya güreş şampiyon farından Mehmet Oktav ve yine tanınmış güreşçilerden Ahmet Kandemir,kendilerine kadın bulmak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • «Yeldeğirmeni» Gençlik kulübü kuruldu Kadıköyünün Yeldeğirmeni semtinde,bütün semt men suplarının müşterek gayret,leriyle kurulatı Yeldeğirmeni)gençlik kulübü,10 haziran 1951 tarihinde yeni bir idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Dün Mecliste sert münakaşalar oldu rBastarafı 1 incide!ye Bakanı Hasan Polatkan hayvan vergisi hakkında hükümet görüşünü açıklamış ve ezcümle şunları söylemiştir:Muhterem arkadaşlar,Başbakanımızın Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • ingiltere;Iran teklifini inceliyor TBastarafr 1 incide!netice çıkmadı.Tabiatiyle yeni bir heyet gönderip aynı şeye maruz kalmak istemiyoruz.Dışişleri Bakanlığının bir söz cüsü,şimdiki halde Truman'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Adaletli Bülent dün İtalyaya gitti Evvelce,italya ikinci küme şampiyonu «Spal takımıyle bir mukavele yaptığı nı bildirdiğimiz Adaletli Bülent,Futbol Federasyonun dan aldığı gerekli müsâade üzerine;dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Kaesong müzakerelerinde TBastarafi 1 incide'!•neral Nam ll'in yaptığı son teklifi aydınlatmak ve açmak üzere konferans masası başına karşılıklı olarak suallere cevap vermekle germiştir.Amiral Joy'un s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Sof yo da tevlbfier artıyor Londra 25 Nafen)Bul garistanda so nzaınanlarda esir kampları adedinin ve bu kamplardaki mecburî iş mükellefleri sayısının mühim surette arttığı bildiri!mektedir-Bilhassa mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Üniversiteye girecek talebeler TBastarafı 1 incide!versite mezunu veremediğimiz haldt ortada bir münevver işsizlik dâvası vardır,modern memleketlerde normal olarak 100 kişiye karşı 1 hekime ihtiyaç ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Harici kısa haberler KANADADA Kanada bahriyesinden bugün bildirildiğine göre.Kanadada inşa edilen F.86 tepkili avcı uçaklarının sene sonuna kadar îngiiterevp taşınmasında uçak gemisi Magnificent kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Garib bir münakaşa rBastarafı t nist muhabir buna karşılık,«Bizde şeker çok,siz gidip onları ananıza babama» atın» diyerek karşılık vermiş ve Amerikaların şekeri uzatmayıp daima atmak suretiyle mi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Arhirliğînâi^verileai ^slcöri Kıtaat ilahları Aşağıda cins ve rnikdarı ya da yazılı gün,saat ve mahaller tiplerin kanuni vesikalarile tek aukları komisyonlara vermeleri.Cinsi Saman Patlıcan.Toz Şeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Sterlin 7.86.50 7.91.00 100 dolar 280,50 280.30 100 Fransız Fr 0.80,00 0,80.00 100 liret 0.44,128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.07.1951
  • Ürdün de son durum TBastarafı 1 incide!sansürün hüküm sürdüğünü söy lemistir.Prens Hüseyin henüz 16 yaşında olduğu cihetle,amcası ve Abdullahın ikinci oğlu Prens Naif'in niyabetinde saltanat süreceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Palmerias'ın şampiyonluğu ile neticelenen "Rio kupası,maçı Âşağdıaki yazıda sekiz takım arasında yapılan "Rio kupası maçlarında alınan neticeleri bulacaksınız ı Ecezilya Futbol Federasyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Hfi«.26 Ku 21 TEMMU 13 Şevva 19 5 Tem 1370 Perşembe 1367 VAÜT VAJATÎ ESAMİ Güneş 5.48 9.14 Öğle 13.20 4.47 ikindi 17.17 8,44 Akşam 20,33 12.00 Yatsı 22.25 1.52 îmsâk 3.44 7,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Neşriyat İŞÇİ «AEKI Gazetesi İşçilerin alâka ile okudukları bu gazetenin.4)üncü sayısı çık mistir Başlıca yazılar şunlardır:İşçi Sigortalarında suiist^al halini alan tâyin ve tahakkuk.Iar_işçi Sendika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Milliyet ABONE HATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık IB S 9 1 3 İLAN FİATLAR1 Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı ile ihale şekli yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Ankara M,S,B.1 No,lı Sa,Al,Ko,da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından x 49880 lira keşif bedeli 17200 metre kare Arnavut kaldırımının inşası,bütün malzeme ve işçiliği müteahhidine ait olmak gartiyle eksiltmeye konulmuştur,2 Talipler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 büyükdere Kibrit Fabrikası için muhtelif mıntakalardan temin edilen her cins ve miktarda azalır çoğalır 10810 metre küp tomruk ve 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • istanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı olan kızıl döküm bronz yaptırılacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin %7,5 tu nisbetinde yatıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Istanbul Gii uruk Muhafaza Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonundan 172 tane Gümrük muhafaza memuru kaputunun dikimi açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen "bedel 1806 lira muvakkat teminatı 135 lira 45 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Sultanahmet Çarşıkapı yolu I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yeni yapılmakta olan Sultanahmet Çarşıkapı yolunun Çemberlitaş Çarşıkapı kısmında gündüz çalışma imkânları olmaması yüzünden 26.7,951 Perşembe 'ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • İstanbul sular idaresinden idaremizde münhal olan 8)memurluk içini 14.7,951 Cumartesi günü yapılan müsabaka imtihanında kazanan 20 kişinin ad ve soyadları ile aldıkları dereceler sıra ile aşağıda göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan;951/2003 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen plânya motor,lü şerit makinesi 26.7.951 Perşembe günü saat 12 den 13 kadar Fındıklı Mebusan caddesi 36 No,lı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.07.1951
  • Kastamonu Gölköy Enstitüsü müdürlüğünden Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı tik temi,fiatı nah Lr Kr Lr Kr,öğrenci iskarpinleri 1600 Çift 15,00 24.000,00 1800 00 1 Kastamonu Göl köy enstitüsü öğrencilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4