Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • H.P.nin Malatya seçimlerinde hileli yola saptığı iddia ediliyor Yapılan tahkikat neticesinde C.H.P.nin evvelden 3 hazırlanarak seçim kütüklerinde tahrifat yaptı kanaatine varıldı.Malatyada,halk heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • «Atatürk kanunu» tasarısını müzakere edecek olan BM.Meclisi bundan evvelki fçtimaından birinde Atatürk kanunu Bugün Mecliste görüşülecek olan tasarının kabul edileceğine muhakkak nazariy e bakılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • ingiliz Iran ihtilâfı Morrison bugün kamarada geniş izahat verecek Londra.22 A.A.İngiliz Dışişleri Bakanı Morrison'un Lran meselesi hakkında pazartesi günü Avam kamarasında mühim bir demeçte bulunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Kaybolan uçak bulunamadı Vancouver İngiliz Kolumbiyası)22 A.A.Dün sabah Alaska'da kaybolduğu bildırii lcn DC.4 Kanada taşıt uçağın-daki 38 Jcişinin sağ ve şalim olarak bulunmaları hususunda pek az ümi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Kral Abdullahın şehadeti Büyük bir Türk dostu.büyük bir Şark hükümdarı,büyük bir Müslüman şehit edildi.Kral Abdullah Araplara has bütün meziyetleri şahsında toplamıştı Garbi çok iyi tanıdığı halde dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Kral Abdullahın katline dair yeni haberler Katil,Meliki vurduğu onda 20 tdraftarı da muhafız kıt'ası üzerine;ateş açmışlar.Melik Hazretlerinin son sözü Allah olmuş Vefatı büyük teessür uyandıran Ürdün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Yabancı gözüyle Türkiye Sunday Obsever gazetesi Orta doğuda tek ümit ışığının Türkiye olduğunu yazıyor Londra,22 Nafen)Komünist olmayan memleketle:için Orta Doğu'nun ifade ettiği ehemmiyeti belirten S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • General Ridgway Ridgway'in salâhiyetleri arttırılacak Kore'de Birleşmiş Milletler mevzilerini muhafaza ediyor Vaşington,22 Nafen)Birleşmiş Milletlerin Koredeki bütün kuvvetlerinin başkomutanı general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Bir tayyare gemisi,dört torpito ve iki ağır kruvazörden mürekkep bir Amerikan filosu bu sabah limanımıza gelecektir.Filo Istanbulda bir.hafta kalacaktır.Yukarıda filoya mensup gemilerden birinin bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • iskenderunda 1500 kişinin katıldığı tecavüz hâdisesi Mütecavizler akrabalarından birini vuran katilin amcasının evini,otelihi ve mağzasmi taşa tutup yakmak istediler.Polis Jandarma ve askerî bir lik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Çankırı D.Pil kongresi Dün öğleden sonra Devlet Bakanının bir hitabesi ile mesaisini bitirdi Çankırı.22 A.A.Demokrat Parti Çankırı il kongresi Dev let Bakanı Fevzi Lûtfi Raraosmanoğlunun başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Plajlarda sarkıntılık yapanlarla sıkı bir mücadele kampanyası açıldığını evvelce yazmıştık.Pazar olması dolayısiyle emniyet ekipleri dün plajlarda edebe aykırı hareket edenleri yakalamışlardır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?İskenderun hadisesi Iskenderunda can sıkacak bir hâdise oldu,İki genç sevişiyor,lar.Kız,Alevi olan,sevgilisine kaçıyor.Zabıta müdahale ediyor,mesele hallolunuyor.Birkaç gün sonra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1951
  • Amiral Sherman ispanyada Dışişleri Bakanı ile bir arada.F.Sherman dün kalb krizinden öldü Napolide bulunan Amerikan Deniz Harekât Dairesi Başkanı bir kalb krizi geçirdi ve üç saat sonra Öldü «Yazısı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Demir perde gerisinde atom infilakı Londra 22 AA/Afp)People gazetesinin bildirdi,ğine göre,son zamanlarda Demir perde arkasında ye ni bir atom infilâkı olmuş,tur-Yine gazetesinin ileri sürdüğüne göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Yabancı göziyle TBastarafı l inridel «İngiltere ve Birleşik Amerika tarafından da desteklenen bir Türk ordusuna karşı harekete geçmek ve böylelikle Orta Doğuya girmeye çalışmak Sovyeler için hiç de çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Cumhuriyetçi R.Taft Trumanı itham etti Taft'ııı dünkü şiddetli hücumları 1952 Amerikan Başkanlık seçimleri işin şimdiden yapilm iş hamle olarak tefsir ediliyor Annapolis Maryland)22 A.A Ayan üyesi cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Malatya Belediye seçimleri Baştaraiı 1 ncıde)pil?n müracaatlar ve bizzat san dik kın ulu başkanlarının tuttuğu zabıtlar neticesinde,meşe.İr» adalete intikal ettirilmiş ve bu suretle kanunu baltalama h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Hava kuvvetlerinin gayet has sas bir fotoğraf makinesi kullan,makta oldukları bildirilmektedir Tecrübeler esnasında bu ma kine ile 1250.metre irtifadan bir golf sahasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Otuzbeşinci Galatasaray resim sergisi Otuzbeşinci' Galatasaray Resim sergisi için hazırlıklar başlamıştır.Galatasaray lisesi salonlarında açılacak ol'an bu ser giye,memleketimizdeki,tanınmış bütün san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • «Atatürk Kanunu" tasarısı bugün müzakere edilecek fBastarnfı I incide!faaliyetlere girişmeleri,menfur tecavüzlerini güpegündüz ve Ankaranın göbeğindeki heykel.Jere yöneltecek kadar ileri gitmeleri Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Ofis,büyük istihlâk bölgelerine hububat sevkediyor Ankara,22 T.H.A)Salahiyetli çevreler bu seneki hububat mahsulünün geçmiş sene lere nazaran çok bereketli olması dolayisiyle önümüzdeki yıllarda herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Orduyu da su bastı Şiddetli yağmurlar yüzünden mısır ve mahsulü büyük zarara uğradı Ordu 22 A A.Dün saat 11.30 da yağan şiddetli yağmurlar Çok geçmeden şehir içkideki dereleri taşır mış ve şehri sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Kaybolan uçak bulunama rBastarafı 1 incidel mecburi inişi imkânsız kılan farp tepeli küçük adacıklarla dolu bölgede Anchorage burnu açıklarında düşmüş olmasından t'ndişe edilmektedir.Dün gece Vancouve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • İngi|!iz İran ihtilâfı TBastarafı 1 incide 1 Basın muhabirleri.İranlıların petrol istihsalinin satışının tanzimi hususunda yeni tekliflerde bulunduklarını Tahrandan bildir inektedirler.Tahran,22 A.A.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Yemende kolera Salgının sirayetini önlemek iğin Suudî Arabistan Yemen hududu kapatıldı Kahire 22 A.A.Reuter)Dün gece buraya gelen res mî haberlere göre,Kolera ol duğu sanılan bir salgın Suu dî Arabist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Beşinci şeker fabrikası için hazırlık İzmit,22 T.H.A)Şehri,mizc'.e kurulacak olan beşinci şeker fabrikası hazırlıkları ilerlemistir.Bu münasebetle Şeker Fabrikası Şirketi Umum Müdü rü Baha Tekand uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Portekizde Cumhur reisi seçimleri Lizbon 22 Nafen)Bugün Portekizde Cumhurbaşkanı sesimi yapılmaktadır.Yalnız seçimlerde Cumhur başkanlığına tek bir nam.zet bulunduğundan bunun seçileceğine muhakkak na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Petaiu'in sıhhî dorumu ağırlaştı Port-JoinviUe Yeu adası)22 A-A.Hastalığı dün gece birdenbire ağırlaşan eski Mareşal Pctam'in sıhhî durumu gittikçe ağıılaşmaktadir.Kalb ve ciğerlerinden rahat,sız olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Kral Abdullahın şahadeti Başmakaleden devam)geçenlerde Beyrutta öldürüldü.Libya hükümdarı îdris El.Siinüsî bir suikastten mucize kabilin,den kurtuldu.Mısır Kralı Faruk Müslüman Kardeşler,evvelce* cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Kn şehirde bir kaymakamı tabanca ile vurdular Kırşehir,22 T.H.A.Hacıbektaş kaymakamı Arif Turner,göçmenlere toprak tevzii için Sadık köyünde bulunduğu sırada göçmenlerle mahallî köy lüler arasında çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Atina Konsolosluğumuzda ki îokatlaşma hâdisesi tahkik ediliyor Ankara,22 T.H.A)Atina başkonsolosluğumuzda^ tokat,laşma hâdisesinin Dışişleri Bakanlığınca tahkikine başlanmış,tır.Maiyet konsolosu Affan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • hücuma geçti Londra 22 Nafen)Polonyada komünist rejimin tesis tarihinin yıldönümü münasebetiyle Varşovada yapılan resmî törenlerde Sovyet Başbakan yardımcısı Molotof ile kızıl orduyu temsilen Mareşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Amiral Sherman dün öldü NapÖÜ,22 AP)Birleşik Amerika deniz harekât dairesi başkan:Amiral F.Sherman bugün burada bir kalb krizini müteakip vefat etmiştir.54 yaşında bulunan Amiral Sherman,bir müddet ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Iskenderunda tecavüz hâdisesi TBastarafı 1 incide!alındığın;ve üç kişinin bir araya gelip konuşmasının yasak edildiğini bildirmişlerdir.İskenderun kaymakamı ve C.Savcısının beyanatı Sünnilcrle Alevile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Kral Abdullahın katline dair yeni haberler HBastarafı 1 incide!naşı cinayetten yarım saat soru ra Kudüs hava alanına götürülmüş ve oradan da uçakla Ammana nakledilmiştir.Ziyaretçi Ammanda durumun gerg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Gaziantep'te inkılâp aleyhtar lan telin edildi Gaziantep.22 A.A)Bugün saai 18.30 da Şehitler âbidesi meydanında,Antep gençliği adına üniversiteliler tarafından,Atatürk ve inkılâplarına bağlılık miting
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1951
  • Ridgway'm salâhiyeti arttırılacak f Bastarafı 1 incide?Pasifik paktının kurulmasına doğru gidileceği ve bunda generalin mühim bir rol oynıyacağı da ilâve edilmektedir.Bu pakt Birleşik Amerika,Avustral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Taksim Florya arasında işleyecek otobüsler E T.T.idaresi önümüzdeki haftadan itibaren Taksimden Floryaya otobüs işletmeye başlıyacaktır.Almanyaya sipariş edilen otobüslerden 20 tanesi gelmiştir.Beş ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Halk bu» sıkıntısı çekmekte devam ediyor Şehirde hissedilmekte olan buz sıkıntısına hâlâ bir çare bu lunamaınıştır.Bilhassa pazar olması münasebetiyle buz darlığı dün had bir safhaya gelmiş ve sabahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • O.H.P.Fatih ocağı siyasî toplantısı CHP.Fatih ve Aksaray ocaklau dün saat 15 de Fatih flalkevinde siyasî bir toplantı yapmıştır.Toplantıda;eski Başbakan Er zincnn milletvekili Şemsettin Günaltay,eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Terkos suyu bazı semletrde karaborsaya düştü Şehrin muhtelif semtlerinde bilhassa Anadolu yakası ile Fatih ve Beşiktaş bölgesin de su sakıntısı çekilmekte ve buralarda oturan halk müşkül bir durumda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Memleketimiz tütün ihracatında ikinci geliyor 1951 yılının son 7 aylık devresinde muhtelif memleketlere yopılan tütün ihracatında memleketimiz Amerikadan sonra ikinci gelmektedir.Bu müddet zarfında mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Amerikalı iskân mütehassısları İskân dâvalarının halli için el'nden geleni yapmakta olan Türk hükümetiyle işbirliği yap mak üzere iki Amerikan iskân uzmanının burada vazife görmeleri kararlaştırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • O taraftan hiç meraklanma ne tilki bir hafiye olduğumu iyi bilirsin sen.Neyse meseleye gelelim.Evvelâ Mardene Clut'den haber.Küçük bir dans yen,hiç tc fena değil hem.Ben kulübün Brighton taraflarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Koleranın memleketimize sirayet etmemesi için alınan tedbirler Sağlık Bakanlığının iş'arı üzevine şehrimiz Sağlık,Müdürlüğü koicranın salgın bir halde bulunduğu Arabistan mıntakasından gelecek yolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Almanyadan getirtilen ekmek mayası Belediye murakıpları Bakırköy mıiilakasındaki bütün fırın lan kontrol etmişlerdir.Muhtelif bölgelerde suçlu görülen 11 fırıncı hakkında zabıt varakaları tanzim edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangını Bevoğlu Parmakkapı Sinek çıka/ınöa 13 numaralı Of apartmanının 4 üncü dairesinde oturan Marika odada ütü yaptıktan sonra fişi çekmeden odadan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • 80 yasında bir ihtiyar otomobilin altında ezilf'fc Fatihte oturan,şoför Burhanettin Er idaresindeki 7896 pla kal:taksi,Refik Saydam caddesinden geçerken Kasimpaşada oturan 80 yaşında Nesim Takiye çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Findık rekoltesi Dış piyasadan fındık'arımıza karşı talep çok fazla Eski mahsul fındık hemen hemen bittiğinden borsada yapılan satışlar ekseriyetle yeni mahsule inhisar etmektedir Geçen ay sonunda bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • HALKDIN SlESfi Kapaksız kanal Okuyucularımızın bilinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Beşiktaş ilçesinin Ihlamur semtinde.Ihlamur köşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Müzik Pl)13,45 Şarkılar Pl 14v20 Dans ve caz müziği Pl)14,45 Programlar ve âşık Veysel,İbrahimden türküler Pl)15,00 Kapanış 17,57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Ömeı jtnönü bugün Amerikaya gidiyor Teknik Okul pansiyon âmiri Mu/^ffer Kayalıbayı öldürmek iddiasiyie mahkemeye ve-rilen Ömer inönü,vak'anın adliyeye intikal ettiği tarihte Amerikaya gitmok istemiş.f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Dünya basınından Türkiye ve Yunanistan asla feda edilemez Türkiye kızmaya başlamıştır.Kim onu mazur görmez?Düşününüz ki Hollandaya V erdikleri halde Türkiye'ye tepkili uçak vermeği reddediyorlar Mütte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Fuhuşla mücadeleye hız verildi Son günlerin prazete sayfalarını işgal eden hâdiselerinden biri de randevu evi baskınlarıdır.Em niyetin yüz karası olan bu mesele,dikkat edilirse,daima aynı simsarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Çözün KISASI.Toplu yaşamak usulleri Dün otobüste şahit olduk,Genç bir bayan kar gibi beyaz keten elbiselerle geldi,pencerenin yanında oturdu,tkinci durakta arabaya galiba ışden dükkânına dönen bir dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Bir ayda yapılan ihracat Haziran ayı içinde limanımızdan 24.072 ton ve 17.454.063 lira l'.ymetinde ihracat yapılmıştır.950 haziran ayı içinde ise 9.831 ton ve 10.941.636 lira kıymetinde ihracat yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Amerika filüsu bu sabah umanımızda olacak Bir tayyare gemisi,dört torpito ve iki ağır kruvazörden mürekkep bir Amerikan filosu bu sabah limanımıza gelecektir.Filo îstenbulda bir hafta ka lacuktır.Misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • if Türkiye gümrük komisyoncuları cemiyeti senelik balosu 11 ağustos gecesi Taksim Belediye gazinosunda yapılacaktır.Balonun neş'eli bir hava içinde geçmesi için tertip heyeti şimdiden çalışmalarına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Pamuk müstahsili malının elinde kalmasından korkuyor Gc^en haberlere nazaran A-Jana piyasasında pamuk üzerine pek a* iş olmaktadır.Alivre satışlar akala I,198 kuruştan hazır maJ ise 330 kuruştan satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Savcılık ve Emniyete yapılan cin Eceli ile öldüğü bildirilen bir çocuğun cesedi bugün mezardan çıkarılıp otopsi yapılacak Dün sabah Savcılık ve Emniyet Müdürlüğüne bir cinayet ihbarı yapılmış ve hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Peynir piyasasında bir canlılık baş gösterdi.Mevsim dolayısiyle ilgili tüccarlar mal aldıkları için peynir yıpasası gün geçtikçe canlanmaktadır.Piatlar eski durumunu muhafaza etmektedir.Tam yağlı beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Şüpheli ölüm Bir kadın misafir kaldığı evde zehirlenip öldü Beşiktaşta,Kulüpdere sokağında 27 sayıda oturan ve Galatada Alipaşa Değirmen sokak 3 numarada misafireten bulunan Hatice Kaıaduman 20 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Yeni meşrubat tarifesi süratle tatbik edilecek Belediye Meclisinin kahve,cay,gazoz ve diğer meşrubat fiatlaıiyle mahallebi fiatlarını ucuzlattığını yazmıştık.Kararın tatbik edilmesi Belediyece ilân ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri 4c Dün şoför Vedat Balca.idaresindeki taksi Edirnekapıdan Fatihe gelirken,on bir yaşındaki Vehaviye Seferidiş isimli bir çocuğa çarparak ağırca yarala,iniştir.Yaralı Haseki hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • 2 nci Enternasyonal Basketbol Uırnuvjsı Geçen «ene üç takımın iştira.4e eylül ayında yapılacaktır Bu şimdiden sekizi bulması.II nci 4aha enteresan cereyan edeceği Aldo Marino kupasında,yaptığıkiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Buenos Aires te hakeme tecavüz Buenos Aires,22 A P)Dün birinci küme takımlarından Almagro ile Porvenia arasındaki maçı durduran İngiliz hakemi John Meade'ye müthiş Kizan seyircilerin sahaya attık Jarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Hi* 23 TEMMU Ru.17 9 Şevva 19 5!Tem 1370 Pazartesi 1367 VAKİT VASATİ ESAMİ Güneş 5.35 8.52 Öğle 12.20 4,36 İkindi Aksan Yatsı İmsak 17.20 1 20,48 22,50 3.21 8.36 1,00 2,03 6.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • OPERATÖR «BH I Dr.Cavit Göncer I BÎRÎNOÎ.SINIF 1 Umumi bas,karın,tenasUl I uzuvları,kol.bacak damar İve kemik hastalıkları I Mütehassısı I Beyazıt Okçularbası No:13 I Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra.14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile yün kordon satın alınacak D.D.Y.Eskişehir Cer Afelyesi Komisyonundan 1 Müteahhit namı ve hesabına 5044,800 Kg.yün kordon 30/7/951 pazartesi günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Dün nihayete eren müsabakalar sonunda küme istanbul atletizm şampiyonu oldu f iki gün süren müsabakalar sonunda,G,Saray 93 puanla istanbul şampiyonu,Fener bahçe de 82 puanla ikinci oldu Neticesi merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Konya Valiliğinden 1 Bozkır Seydişehir şosesinin Bozkır Sarayköy kısmının 0—000+22—000 kilometreleri arasında yaptırılacak bolkaj ve stablize yol inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Öğrenci iskarpini alınacak Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Enstitümüz öğrencilerine 1951 akçalı için kapalı zarf usulü ile en az 1450 en çok 1600 çift iskarpin alınacaktır.2 Beher çiftçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Milliye t ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 16 S 9 1 3 İLAN FÎATLARI Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü ı 4 İlan sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2' liradır.Mahkeme,tapu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • 0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.876 0.01.876 lOOZloti 70.00 70.00 100 îsveç Kr 54.12,50 54.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • A s k er i K11 o o t i I o n I a r t 500 ton kesme makarna ile 160 ton arpa şehriyesi kapalı zarfla satın alınacaktır.Makarna 125 tondan arpa şehriye 40 tondan aşağı olmamak üzere partilere bölünebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Bandaj alınacak Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle ve pazarlıkla takriben 2400 ton bandaj satın alınacaktır.Tekliflerin 27/8/1951 pazartesi saat 14 de kadar Ankara'da Malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Yuk sahipleri ve nakliyecilerin dikkatine Denizyolları Genel Müdürlüğünden İstanbul ile Marsilya arasında yeni bir yük hattı tesis edilmiştir.Her on beş günde bir yapılacak bu seferlerin ilki 25 Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından 1951 yılı İzmir Enternasyonal fuarının muhtelif kısımlarında dekoratif ışıklama ve elektrik tesislerinin yaptırılması işi Fuar Müdürlüğündeki fennî ve hususî şartlaşman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1951
  • Mezun öğre.çilerin nazarıdikkatine Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Bu yıl Enstitümüz son sınıfından mezun olacak öğrencilerden Ankara Erkek Teknik öğretmen okuluna gireceklerin ilk eleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4