Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • lib^ Eaesong konferansına katılan kızıl Çin temsilcileri bir arada Ateş kes müzakerelerinin i muhtemel bugün keşi Dünkü müzakerelerde hiçbir anlaşmaya varılamadı.Komünistler,yabancı kuvvet/lerin Korey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • V W mU İran Şahma bir mektup yazan Başkan Truman,Şahın Amerikayi ziyaretinde kendisiyle görüşüyor Harriman îrandaki durumu iyi görmüyor Truman'ın temsilcisi,Beyaz Saraya gönderdiği raporda,bir anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Tuz istihsalimizde gelişmeler ve tenkitler Türkiye çok geniş tuz ka/naklarına sahiptir Memleketin her tarafında tuz dağları,kesafeti yüzde on ikiden yirmi sekize kadar yükselen tuzla su menba ve kuyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Dün gece bir kumarhane daha basıldı Dün gece Kadıköy deki Mü hürdar kulübü basılmış ve şehrin tanınmır» kumarbazla rından 7 kişi suç üstü yakalanmıştır.Bir aydır tarassut altında bulundurulan kulüp,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Vali dün şehir işlerini izah etti mm 0* 3s»3?*SS* Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün Büyükderede yaptıŞı basın toplantısında t«hiı t^mt izahat veriyor.Valinin izahatı ikinci sayfadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Yunan askerî heyeti Ankarade Ankara,19 A.A)Bir müddetten beri İstanbulda bulunan General Sfetsion'un başkanlığındaki Yunan Millî Savunma Okuluna mensup 37 subay ve 10 uçak mürettebatından müteşekkil a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • De Gasperi Kabinesi Yeni İtalyan hükümetini 7 ııci defa olarak yine Gasperi kuracak Roma,19 AP.Cumhurbaş kanı bugün Alcide de Gasperiyi yeni İtalyan kabinesini ku rmağa memur etmiştir.Yeni hükûmet 7 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Heybeliada plâjındaki esrarengiz hâdisenin meydana çıkması için dün denizde bir keşif yapılmıştır.Resimde keşifte bulunan heyet ve sanık tayfa görülmektedir Heybeliada hâdisesi dün de aydınlanamadı Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • ÇİÇERON HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR Eİyasa Bosna'nın in yine ifadesi alındı Eİyasa dün kendisiyle konuşan muharririmize,hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu,şaşkına döndüğünü söyledi OOO0OOOOO»»O»Oı Cas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Paris Büyük Elçimiz değişmiyor Necnıeddin Sadak'ın Paris Elçiliğine tâyin edileceği haberini Dışişleri Bakanı yalanladı Patisteki vazifesinde kalacağı resmen bildirilen Numan Menemencioglu Ankara 19 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • Kanada hükümeti kararını açıkladı Atlantik Paktına ancak ekim ayında girebileceğiz ı Fransa hükümeti sözcüsü,bir Akdeniz bölge anlaşmasına taraftar olduğunu belirtti.İngilterenin aldığı karar,Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1951
  • ispanya Amerika dostluğu Truman,dün Amerikanın siyasî sebepler dolayısiyle İspanyaya karşı siyasetini değiştirdiğini beyan etti Vaşington,19 AP.Cumhurbaşkanı Truman bugün gazetecilerle yaptığı haf tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Askerî Bahisler Kore'den yurtlarına uçakla dönen ener Altı yedi günlük bir tayyare seyahati ile yaralılar kısa bir zamanda evlerine kavuşabiliyorlar Singapur,ingiliz hava ordusunun Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Merkez yurdu talebeleri için yenjj bina Bakanlığın emriyle yıkılacak olan Beyazittaki Üniversite mer kez lalebe yurdunda bulunan öğrencilerin Yerebatanda,Belediveye ail bir binada iskân edilmeleri muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Adliyede yaz tatili başladı Adliyenin yaz tatili bugün başlamıştır.Tatil muddetince I inci Ağır Ceza,1,5 ve 9 uncu Asliye Ceza Mahkemeleri,7 ve 8 inci Asliye Hukuk Mahkemeleri,2 nci Ticaret Mahkemesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Ilacıbekir'in evi soyuldu Meçhul hırsızlar evvelki gece Cihangirde oturan Hacıbekir şeker dükkânı sahibi Ali Muhit tin'in evine girmiş ve 5000 lira değerinde ev eşyası çalmışlardır.Zabıta hâdiseye el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • CeinaJ Nadir'in mezarı Sanatkâr memurm arkadaşımız Cemal Nadir Güler'in mezarını yaptırmak üzere Gazeteciler Cemiyetiyle Mimarlar Bir liginin müştereken hazırladıkları proje müsabakasının iştirak müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Yunan askerî heyeti Ankaraya gitti Pazartesi gününden beri şehrimir.de misafir bulunan General Sfctsion'un başkanlığında Yunan Millî Savunma Okuluna mensup 37 subay ve 10 uçak mü rettebatından müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Şüpheli bir şahıs Halıcıoğlu askerî garnizonu dvuıında dolaşan şüpheli bir şahıs yakalandı Evvelki gece H^lıcıoğlunda şüpheli bir şahıs yakalanmış tır,İlgililerden aldığımız malûmata göre Galatada otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Aksorayda bir tuhafiye dükkânı Boyan Mehmet Ali Genger adındaki hırsız 2 nci aube memur lan taralından yakalanmış ve su çunu itiraf eden sanık d(in adliyeye teslim edilmiştir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Vali,dün şehir i Bü;}ükderede bir basın toplantısı yapan Prof.Gökay.basın mensuplarının sor ularına cevap verdi İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün saat 17 ele Büyükdere fidanlığında bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • HALKIN Hususi otobüsler Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;istanbul dahilinde çalışan bir takım hususi otobüsle,rin hakikî durumundan haberdar olmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Komünizm propagandası yapan bir genç kız mahkûm oldu Lâlelide,Hava Kurumuna ait apartmanda oturan ve yüksek tahsil yapmış bulunan Leylâ Yalçın adında genç bir kız,bir müddet evvel komünizm propagandas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Talebe kampları Millî Eğitim Bakanlığı tarafın dnn kurulan izci oymak beyf yetiştirme kampı ile Yeşilköy Pansiyonlu ilkokulda kurulan ilkokul öğrenci kampı dün basın mensuplarına gozdirümiştir.Pazar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Üniversite yönetim kın ulu dün toplandı İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu dün saat 15 de Rektör Ord.Prof.Kâzım İsmail Gürkan'm başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda Üniversitenin büt çe meselesi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Bunaltıcı Sıcaklar Güneş çarpmaları arttı.Buz karaborsası maalesef devam ediyor Son &füıüerde sıcaklar birdenbire artmıştır.Dün gölgede sühunet derecesi 34 olarak tesbit edilmiştir.Havaların bu derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • GEZİ Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi 21 temmuz cu martesi akşamı büyük Bandır,ma;vapuru ile yapılacaktır.Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Sanayi Odası hazırlıkları başladı Odalar kanununa göre herhangi bir odaya kayıtlı sanayicilerden yüzde 60 ı Sanayi Odasının kurulmasını istediği takdirde o bölgede sanayi odasının teşekkülü gerekmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • »i emıKMSl.Valiye zabıta memurluğu yaptırmamalıyız Dün gazetelerde çıkan «nim resmî» bir haber,şehirde tramvaya asılma yasağının devam ettiğini,batta Vali ve Belediye Beisi Ordinaryüs profesör Fahrett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Kocasını zehirle mek isteyen kadın Zeytinburnunda,gecekondu lirde,oturan İdris Şen adında bir seyyar satıcı dün Savcılığa müracaat ederek karısı Hasibe Şen'ın kendisini zehirlemek islediğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Çocuk düşmesine sebep olan tekme 20 gün evvel Gedikpaşada bir cinayet işlenmiş ve Nişan Ka-Vllkçuoğiu adında biri kayınbiraderi Dikran Türbekeni 6 yerind* n bıçakla yaralamak suretiyle ölüürmüştü.Öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler—13 15 Karışık şar fif öğle müziği Pl)13.45 Şarkılar 14 20 Caz müziği Pl)14 45 Programlar ve şarkılar PD 15.00 Kapanış 15,57 Açılış ve programlar 18,00 Dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Kalpakla dolasan birisi yakalandı Şişliüe Hürriyet apartmanında oturan Abdullah Karakoç adında biri başına astragan bir kalpak giymiş ve bu şekilce tramvaya binmiştir.Kendisini bu şekilde gören gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Büyü yapan birisi yakalandı Şehrenrininde oturan Mustafa iidında birinin üfürükçülük yapıp muska yazdığı öğrenilmiş ve yakalanması için ğereket ter tibat alınmıştır.Sevgi büyüsü,çocuk olma muskas:ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1951
  • Eğeı Corinne ise rnuhavere etnasinda Kolonelin bir mek tııp almli okluğunu da öğrendi donıektiı.Bu mektup herhalde kız kardeşinizin alâkasını çeknvştir.Kendi kendisine «acaba mektupta bana ve Viola'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Tuz istihsalimizde gelişmeler ve tenkitler Başmakaleden devam)Şarkta bir liraya kadar iuz satıldığı da resmen tesbit edilmiştir,Bir yaz Çaşme kaplıcalarına gitmiştik Kasabada tuzun on ki kurusa satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Yunan askerî heyeti FBastarafı 1 incide!nı Tuğgeneral Salih Coşkun,Merkez Komutanı Albay Necati Olcay,Harp Okulu Komutanı Albay Nizamettin Karacebe,Zırhlı Birlikler Okul Komutanı Albay Tahir Er tan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Harici kısa haberler INGILTEKEDE Hükûrsftü temsil eden Attlee ve Monison'la muhalefeti temsil eden Churchill.Eden ve Lord Salisbury dün akşam Avam Kamarası salonunda İran meselesi üzerinde gizli bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Silivride harman yangını Silivri kazası Selimpaşa köyünde harman yerinde 11 köylüye ait harmanda tahminen 30-40 ton buğday ve arpa 300 ton kadar saman bugün 15.40 da çıkan bir yangında yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Harriman,Irandaki durumu iyi görmüyor Tî »aslara U 1 incide!badısın derhal terketmelerini bildirmiştirttarriman için emniyet tedbiri alındı Tahran,19 A.A.Ateş gazetesinin bildirdiğine göre İngiliz İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Çiçeron hikâyesi rBastarafı 1 incide!Sen günlerde şaşkına dön ınüş vaziyetteyim.Gazete sütun lann:dolduran hayalî hâdiseleı ıe alâkam yoktur.Kabuğum?çekilmiş bir vaziyette ve oturduğum memleketin bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Pakistan ordusu Hind basını Pakistan'ın seferberlik yaptığını iddia ediyor_Kalküta 19 A A.Afp)Hind Haberler Ajansı Doğu Pakistan ordusu kuvvet lerinin seferberliğine dair yg ni bir ifşaatta bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Heybeliada hâdisesi TBastarafı 1 incide!Dün gece geç vakit ortaya çıkan bir şaiaya göre,Heybe li ile Büyükada arasında denizde başı kesik birceset vapur yolcuları tarafından görülmüştür-Emniyet Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Amerika İspanya anlaşması TBastarah 1 incide!husustaki raporunu ancak hükümetine bildirebileceğini söylemekle iktifa etmiştir.Amiral,Eisenhoweile görüştü Paris.19 A.A.Birleşik Amerika deniz harekât da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Dün gece bir kumarhane basıldı TBastaralı 1 incide""» îki masada,bakara ve po ker partisine dalmış olan kumarbazlar bu suretle ya kalanmış,bir mıkdar para,bezik,iskanbil ve bakara ta kımları müsadere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Rusya'nın eîİDcîeki atom stoku Roma 19 A.A.Millet,lerarası harp emeklileri fede rasyonunun düo yaptığı bir toplantıda söz alan kongre müşterek atom enerjisi ko misyonu Başkam Ayandan Brian McMahon,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Milliyet ABONE FtATLABI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 3 9 1 S İLAN FtATLARl Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 ResmJ ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Ateş kes müzakereleri f Bastarafı 1 incide;letleı tebliği,müzakerelerin mu vaffakiyetle neticelenmesi için halli icabeden mühim bir meşe.İpnin kaldığın)bildirmekteydi,Öğrenildiğine göre bu mühim mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • w TBastarafı 1 incide^ tore hüküm etinin gö!üşünü beîirtmiş olduğunu kaydetmiş ve şöyle demiştir:Birçok memleketlerin görüş tarzların;hesaba katmak lâzım dır.Bu itibarla bu mevzua umumî mahiyette-biı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • İst Lv.Amirliğinden verilen] Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltm ve mahallerdeki As.Sa.Al lo.da yapılacaktır Şartnameler Ko,da kalariyle teklif mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • I Çin sahili çıklarmdaf iorsanlık!Panama bandıralı bir ge" iv i 19 silâhlı haydut tarafından talan edildi Hongkong 19 AP)Panama bandıralı 610 ta nilâtoluk motorlu «Taluei» gemisinin İÜ temmuzda,Çin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Atina'da grevler devam ediyor Atina 19 AP.Devlet memur ve müstahdemlerinin grevi 13 gündenberi devam etmektedir.Bu yüzden pos.tahanelerde hariçten gelen 400.000 den fazla paket ve 40 ton mektup birikm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Fransız Kabinesi Yeni kabineyi kurnıayfc Rene Mayer dün kabul etti Paris 19 A.A-Afp)Yeni kabineyi kurmak üzere Cumhurbaşkanı tarafın,dan davet edilen Rene Mayer Elysee sarayından ayrılirken gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1951
  • Amerika' d sivil polis müşaviri Emniyet Genel Müdürlüğü,Amerikalı polis müşavirinin çalışması hakkında açıklamada bulundu Ankara 19 T-H.A.Em niyet Genel Müdürlüsünden tebliğ edilmiştir:1 Amerikadan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • Konya vakıflar müdürlüğünden 1 Konyadaki Pir Mehmet Paşa camiinin onarma işi 4/7/951 gününden 30/7/951 gününe kadar 25 gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin keşif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • İstanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı için bir adet elektrik motörü ile müteharrik ufkî santrifüj su tulumbası satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • 21 Ton Yuvarlak çelik satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 31.7.951 tarihine kadar her gün sa«,tmalma servisinden temin edilebilir.10372)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 m «r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • istanbul Atletizm Birinciliklerine başlandı İstanbul atletizm birinciliklerine,dün Mithatpaşa stadında başlandı.İlk gün müsabakaları,IV üncü küme ve kadın atletler arasındaydı.Bilhassa Galatasaray ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • İnanlı Aygır Deposu Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Muhammen fiatı Tutan Kilo gram Kuruş santim Lira Krş.Yulaf 70,000 000 16 60 11620 00 Arpa 23,000 000 17 80 4094 00 1 Yemler kurumda ambar teslimi açık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • Çanakkale Belediye Başkanlığından 1 Cumhuriyet meydanında eski mezarlık yerinde yeniden yaptırılacak garaj binasının birinci kısım inşaatı açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 ihalesi 26/7/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • İstanbul B^leİıVesi ilanları Elektrik malzemesi vs ampul alınacak karaağaç müessesesi için 41 kalem ampul ve elektrik maize,mesi açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5673.65 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • Açık eksiltme ilânı Isfanbul Fatih Gelenbevi Ortaokul Müdürlüğünden 1 istanbul Fatih Gelenbevi orta okuluna ait onarım keşif bedeli 21809 lira 99 kuruştun.Eksiltme 3 ağustos 951 tarihine rastlıyan Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri tlılaaföılaİn1İrr 300 ton taşım açık eksiltme ile ihalesi 23/7/951 pazartesi günü saat 15 de Van As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Muhammen fiatı 7 kuruştan tutarı 21.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1951
  • Son hâdiseler dolayısîyle f Futbolumuzun istikbalini tehdit eden Uç mühim şey!Yersiz kararlar almaktansa;elefle vererek,bir kulüp takımını değil,fakat memleket futbolunu kurtar mak uğrunda şimdiden fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4