Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Çiçeron muamması Bir rivayete göre meşhur casus Bursada müteahhitlik yapmış Ankara,16 A.A.Ankara Valisi Necati İlter,İkinci Dünya Harbinde casusluk hâdiselerine ismi karışan Çiçeron hakkında bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Kuzey Atlantik devletlerine yapılan bir teklif ere Atlantik Paktına amızı kabul etti İngiltere;ayrıca,Türkiyeninde dahil bulunacağı bir Orta Doğu savunma bloku tesisini teklif ediyor Londra.16 AA.iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • komünizmin hedefleri Korede mütareke hazırlıklarına başlandı,Ruslar herşeyi bizzat idare etmek,le beraber bu harbe doğrudan doğruya ştirâk.fcfincâilerdi.İlk Onda cepheye sürdükleri şimali Kore ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Hindistan-Pakistan ihtilâfı büyüyor Pakistan,Hind kuvvetlerinin huduttaki tahşidatı dolayisiyjle Cüvenîîk konseyinin dikkat nazannı çekti Yeni Delhi,16 Nafen)Hindistan ile Pakistan arasında beliren ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • BİLECİK D.P.İL KONGRESİ Meclif Başkan» ve Bayındırlık Bakanı birer konuşma yaptılar Bilecik' 16 MİLLİYET)D.P,kongresi bu sabah toplanmış.•tır Riyaset divanı seçimini müteakip il idare kurulu bir senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • İranda evvelce yapılan nümayişlerden biri Tahranda örfî idare ilân edildi Komünistlerin yaptığı muzzam nümayişte asker'î birlikler ateş açtı.12 kişi ölldü.Birçok yaralı var.Tahran sokaklarında tanklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Baycsr'ın mesajı Atina Belediye Reisi,Bayarın ve Menderes'in mesajlarını açıkladı Atina.16 T.H.A)Türkiye,ye yaptıfiı resmî ziyaretten dönen Atina Belediye Başkanı Bay Koçyas,basın mensuplarına bir bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Yunan Akademi subayları Orta Şark'ıa bir turneye çıkmış olan 47 subay dün şehrimize geJdi istanbul.16 THA)Orta Şarkta bir turneye çıkmış bulunan Yunan Harp akademisine mensup 47 subav bugün saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Amerikalı 8 Senatör Majrada Senatörler dün Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Dışişleri Bakam tarafından kabul edildiler Ankara,16 A.A.Amerikan Senatosu haricî münasebetler komitesinden 9 kişilik bir Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Yeni takvim Birleşmiş Milletler teşkilâtına,bütün aylarda aynı miktarda gün olması ve resmî tatillerin de pazar tâtilleriyle karışmaması için pazartesi günleri başlaması esasına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Ateşkes müzakereleri dünde devam etti Komünistler Kaesong bölgesinde müttefik'lerin talep ettikleri bütün şartlan yerine getirdiler,görüşmeler bugündedevam edecek Müttefik gazeteciler Jeeplerle Kaeson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1951
  • Kökünden temizlenecek olan Tlcanf şeyhi ve müritleri adalet huzurunda içişleri Bakanının Meclisteki demeci inkılâp düşmanı Ticanilik kökünden tasfiye edilecek Hükümet,Ticanflerin,harici tahriklerle ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • 0* ölün KISASI.Bu ne rezalet?Husus!otomobil sahibi bir genç tanıştığı kızı bir gezmeğe davet ediyor,sevgilisine:«Amerikalı bir dostum» diye takdim ettiği bir muhabbci dellâlı da beraberlerinde olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Fındıklar hastalıktan dökülüyor İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre bu sene gayet ivi idrâk erlilmekte olan fındık mahsulü ağaçlara arız olan bir hastalık dolayısiyle dökülmeye başlamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Gringall gülümseyerek:Hiç belli olmaz,dedi.Sız ne derseniz deyin,ben telefon edenin bir kadın oldu ğunu sanıyordum zaten,onun için c'e yerimden kalkıp telefona kadar gitmeye üşendim.Anlıyorum.Buna rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Ankara vapnrn dim ge\4?Denizyolları idaresinin Anka t a vapuru dün saat 14 te 511 yol t-u,196 ton yükle Batı Akdeniz r.eferinoen limanımıza dönmüş^ tür Yolcular araamda İngiltere-Dİ» İstanbul Başkonso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • it Galatasaray Spor kulübü nün tertip ettiği büyük mehtap ve deniz gezintisi 21 temmuz cu martesi akşamı büyük Bandırma)vapuru ile yapılacaktır.Çok zengin bir programla tertip edilen bu gezinti cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Maarifte yeni nakil ve tayinler Millî Eğitim Bakanlığı Istan,bul bölgesi müfettişi ve yurtlar müdürü Sami Akyol;I.oi sınıl müfettişlikten Başmüfettişliğe terfi etmiştir.Bundan başka münhal bulunan Lâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Mcyva ve sebze satışları Meyva ve sebze fiatlarınm tanzimi için incelemeler devam etmektedir.Hal idaresi ile kabzımal ve mutavassıt esnafla hal dışındaki esnafın kontrol ve mu rakabesi için İktisat Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Dün genç bir kadın delirdi Genç kadın,eline geçirdiği bir bıçakla kocasını öldürmek istedi Dün Beyoğlunda muhiti heyecana düşüren ve aynı zamanda teessür içinde bırakan bir hâdise olmuştur.Beyoğlunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Pi asaya sahte sterling sürenler Piyasaya sahte sterling sürmek iddıasiyle yakalanıp adliyeye veıilen Burhanettin,İs mail,İbı ahim ve Avadis adındaki dört kişinin duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Okul idaresine devredilen talebe yurtları Teknik Okulu yurt kısmı,eskiden olduğu grbl yatılı pansiyon haline tohvil edilerek okul idaresine devredilmiştir.Bu usulün yüksek okulların bünyesine daha uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Be^ memurun işine son verildi Belediye imar işlerinin daha muntazam ve şikâyete mahal vermiyceek şekilde iyi gitmesi için yeniden bazı tedbirler almıştır.Bu a» ada vazifelerini kötüye kullanan beş mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • İl seçim kurulu üyeleri seçildi îl seçim kurulunda eksik oıan asli ve yedek üyelikler için dün saat 15 de adliye binasındaki kuıul salonunda seçim yapıl mıştır.Seçim sonunda aslî üyeliklere Haiit Güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • ^«Tarsus»' vapuru Cenovada havuzlanacak Yedi aydan beri tamir edilen Denizyolları idaresinin Tarsus cemisi yarın tamirden yıkacak,tır.Tarsus hafta sonunda hareket pderck Pııe,Napoli,Marsilya ve Cenova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Streptomisin miktarı birdenbire azaldı Ticaret Müdürlüğünce hazırlanan ranora göre,Sağlık Müdürlüğünün elinde ancak 5 günlük Streptomisin kalmış Ticaret müdürlüğü,ithal mallan piyasası hakkında mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • HÂLKONİ Üsküdarlıların şikâyeti Usküdarda oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta şöyle denilmektedir:«Biz Üsküdarlıların da şehir işlerine ait bazı aksaklıklar,dan şikâyetimiz vardır.Bunlardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Mühim bir su istimal Bakanlık müfettişleri Denizyolları Kooperatifinde tahkikata başladılar Aldığımız malûmata nazaran Denizyolları memurları İstihlâk kooperatifinde mühim bir süîistimal olduğu Ulaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Dünya Gençlik Teşkilâtı kongresi Amtnkada toplanacak olan Milletlerarası Gençlik Teşkilâtı kongresine İstanbul gençliğini temsilen Türkiye narama iştirak edecek olan Vedat Özsan,Kâm ur an'İnan,Orhan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Marshall yardımından alınacak malzemenin tesbiti işi ile meşgul olmak üzer* Denizyol lan Umum Müdür Muavini Behçet Osman Ağaoğlu dün akşam Ankaraya hareket etmiştir.¦ir Şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Denizde iki ceset balondu Dün bin Kınalıada diğeri Zey tinburnu açıklarında iki erkek cesedi bulunmuştur.Savcılık hâ diseye eikoymuş ve yapılan inceleme sonunda Zeytinburnunda bulunan cesedin Saraybur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Gelir Yergisi tatbikatı Gelir Vergisinin tatbikatı üzerinde malûmatına müracaat ettiğimiz İstanbul Defterdarı asağıdaki izahatta bulunmuştur:Gelir vergisi,Kazanç ver gisi nispetinde muvaffak olmuş tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Millî Eğirim Bakanı dün gitti Üniversite sitesinin kurulacağı yeri tesbit etmek için toplanan komisyonlara başkanlık etmek üzere bundan bir müddet evvel şehrimize gelen MiTCî Eğitim Bakanı Tevfik fier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • İki mücevher hırsıız yakalandı Beyoğlunda bir kaç apartman dan para,mücevher ve eşya çalan »re bunların parası ile eğlence 3ellerinde vakit geçiren F.kreın Yaver adımda bir geroçfo Şevket ve Hikmet ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • 12,57 Açılış ve porgramlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle kon seri Pl)13,45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14,30 Cugat ve Lopez orkestralarından dans müziği Pl)14,45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapanış 17,57 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Seyahat notları Bursa,ipek bö KJ payitahtı o Şimdi köylerden,bucüklordon Bursaya uzanan yollar koza taşıyan,arabalı merkepli kafilelerle dolu Osmanlı devletinin ilk payitahtı olan Bursa,iki aydır en h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1951
  • Ga'/eteciler CemryetitMii Vali'ye mektubu Gazeteciler Cemiyeti sergi ku pası ilaçları münasebetiyle Vali ve Belediye Retsi Prof.GÖkaya ğıı mektubu göndermiştir:«istanbul Sergisi münasebetij'V müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Yugoslav hududunda çarpışmalar artıyor Kominfurm memleketleri,sul h andlaşmalarını ihlâl ile 830 bin kişilik bir ordu mcyduna getirmişler Lonüra,lö A.A.Yugoslavya bugün ikinci defadır ki,komünistleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • d İsmet Kaymakçıoğlu ile Hilmi Yılmaz Tanyer Nişanlandılar Şişli 15.7.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Roman ya d a geniş ölçüde tevkifler Atina,16 AP)Yunan ordusunun gazetesi «Stratiotika Ne?Askerî Haberler)nın bil dirdiğine göre,Romanya ve Bul garistauda geniş ölçüde tevkifler yapılmıştır.Gazeteye gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Hindîsian-Pakistan îhlîlâfı büyüyor TBast^rah 1 inci del ¦Jikkat nazarını çekmiş,fakat konseyin bu mevzuda harekete geçmesini talep etmemiştir.Birleşmiş Milletler nezdindek.çevreler Pakistanın Konseyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Tahranda Örfi idare ilân edildi TBastarafı 1 incide!kanlığını işgal etmişlerdir.bir saat evveline kadar da Bakanlık binası işgallerinde bulunmak ta idi.Bildirildiğine güre.bu saatle,re kadar kargaşalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit GÖncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş.karın,tenasill uzuvları;kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyaxit;Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23676*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Portekiz seçimleri Portekiz Başbakanı Sala~ zar gelecek seçimlere girmiyeceğini beyan etti Madrid,16 T.H.A.D.M.T.Portekizöeki siyasî gelişmeler Madrid'de endişeyle takip edilmektcdir.Pui tekiz Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Komünist ı w t duğunu!Kızıl diktatör Staliıı'iıı kızı nııı evlenme töreni 15 gün devam etti Londra,16 AP)Staün'in sevgili kızı Svetlana'run,Moskovada on beş gün devam eden bir şenlik sırasında evlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Belçikanın yeni Kralı Brüksel,16 AP Belçika Kralı Leopold bugün 20 yaşında,ki oğlu Prens Baudouin'in lehine tahtından resmen feragat etmiştir Milletin 230 kadar temsilcisinin hazır bulunduğu Brükselde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • İngiltere Atlantik Paktına a 'nmamın kabul etti TBastarafı X incide 1 ti teşkilatına kabul edilecekler,aynı »amanda İngiliz.Amerikan.Fransız ve Türk temsilcilerinden mürekkep bir Orta Doğu savun,ma ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Bayarın mesajı TBastarafı 1 incide!Memleketlerimiz arasındaki münasebetlerin daha sıklaşması için çalıştım ve hâlen de çalışmaktayım.Bir futbol maçı veya balıkçı hâdiseleri gibi e_hemmiyet9iz hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Yunan Akademi subayları TBastaraf» t incide!niz Konun anı ve Harp Akademi,si Müdürünü makamlarında ziyaret etmiş ve bütün heyet saat 17 de Taksim âbidesine bir çelenk koymuştur Gec » Heybeliada Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • f Bast r,rafı 1 incide?Herşeyden önce bir noktayı belirtmek isterim:Bahis mevzuu olan heykel kırma ve beyanname dağıtma hâdiseleri adalete intikal etmiş bulunmaktadır.İş henüz hazırlık tahkika ti safh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • I Amerika Senatör!Ankarada TBast&rafı 1 incide I kadar eden meseleleri müzakeıe etmekle vazifelendir mistir.Bildiğiniz gibi 1947 senesinden beri memleketinize oldukça fazla askerî ve iktisadî yardımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Çiçeron muamması TBastarafı 1 incide!rckli tahkikata başlandığını e^ velce bildirmiştik.Bu mesele üzerindeki yayımı kaynağını teşkil ettiği anlaşılaı Daily News gazetesi muhabir Bay Ray Rooke'un bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Bllecîkte Ü.P:İı kongresi fBastarari 1-imddeT mis.Vj»-meselelerin yalnız prensiplere bağlanmasiyle kalmayıp işlerin de eski iktidarın işleriyle mukayese kabul etmiyecek bir vüs'at ve etıemmiyetle elle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Evinin eşyalarını yakan adam İzmir,16 T.H.A)40 yaşlarında biı adam dün cinnet neticesinde bütün eşyalarını yakmıştır.Ka:fiyakada oturan Mus t a fa Aşıcı evvelki akşam ansızın oturduğu yerden fırlayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Kok kömürü fiatları Kararname dün yayınlandı.Kömür tevziatına 20 temmuzda başlanacak Kömür Tevzi Müessesesi tarafından dağıtılacak olan kok kömürlerinin fiatı Resmî Gazetede neşredilmiştir Yayınlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • A+eş kes müzakereler!dünde devam etti f Bas ta rafı 1 incide!lere binmişlerdir Hiddetli görünen general Nam îl.daha jeep tamamen durmadan yerine otur muş bulunuyordu Kafile derhal komünistlerin ikame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • 60 Emniyer memuru dün merasimle emekliye ayrıldı Emeklive ayrılan 60 emniyet memuru için dün Emniyet Müdürlüğünde bir veda töreni yapılmıştır Törende Vali ve Belediye Reisi Ord Prof Cökay,Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Br kadının teci olumu İzmir'de bir kadın yanarak çıldırıp öldü izmir.16 T.H.A)Tepecik,te fecî bir yanma hâdise olmuş ve bir kadın çıldırarak ölmüştür Hüsniye Peynirli ismindeki kadın yemek pişirirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Kore harbi ve komünizmin Vedefleri Başmakaleden devamy diyorlardı Hattâ ilk sulh teşebbüsünü onlar yaptılardı.Fakat harp inisyatifi gibi» sulh inisyatifinin de kendilerinden çıkma,sini istiven Ruslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1951
  • Harici kısa haberler IRAKTA İsrail devleti lehine oasusluk yapan 50 kişi Bağdatta tevkif edilmiştir SURİYE DE Antakya Yunan Ortodoks kilL sesinin Piskoposu Alexander III,dün gece.Şamdan uçakla Moskova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • izmir Belediye Başkanlığından 1951 yılı İzmir Enternasyonal fuarının muhtelif kısımlarında dekoratif ışıklama ve elektrik tesislerinin yaptırılması işi Fuar Müdürlüğündeki fennî ve hususî şartlaşman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve mıkdarı yazı at ve mahallerdeki As.Sa.Al.Ko.J.ür.Taliplerin kanunî vesikalari Ko.na vermelerih maddelerin kapalı zarfla eksilt meleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • istanbul Birinci icra Memurluğundan '951/758 Borçdan mahcuz açık arttırma ile satılacak 600 lira kıymetinde 5 ton kadar hurda demir 18/7/951 çarşamba saat 14 de Galata Sahpazan 424/426 No.lu yerde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • Kısa Spor I haberleri Manşı geçmeye teşebbüs eden Arjantinli yüzücüler Londra,16 A.A.Arjantinli yüzücülerden »Enriqueta Ouarto ve Antonio Aberdonto dün gece Buenos Ayres'den uçakla Londra hava alanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • Uç küme arasında yapılacak olan Atletizm birincilikleri perşembe günü başlıyor Müsabakalar dört gün devam edecek Son ayların mühim spor olayları İstanbul Enternasyonal tenis ve basketbol turnuvaları,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • istanbul Birinci icra Memurluğundan 951/591 Eorçdan mahcuz açık arttırma üe satiiacak 250 lira değerinde Filips 6 lambalı işler radyonun 17/7/951 s?h saat 14 de Cerrah* paşa cad.Kargı sokak No.14 de s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • Nazilli Behdiye başkaniıyından 1 Nazilli Belediyesine şehir dahili servisler için yaptırılacak iki adet otobüs karüseıi 5.7.951 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • J w Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 ı ı mmT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 Uradır 6 Aylık 15 S 9 1 3 İLAN FİATLARI Başbk 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • HU.17 TEMMUZ Ru.12 4 Semra 19 9 1 Tem 1370 Sah 1367 ¡AJ dT VAAATİ BSAiff Güneş 5.35 8,52 öğle 12,20 4,36 İkindi Aksan Yatsı îmsâk 17.20 ı 20,48 22,50 3.21 8,36 1.00 2,03 6,38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • Sterlin 7,85,50 7,84,80 100 dolar 280,00 280.00 100 Fransız Fr 0,80,00 0,80,00 100 üret 0.44,128 0.44.128 100 İsvigre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73,68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1951
  • 6 Ton Çiçek yağ ı satiri alınacaktır Sümerbank Deri ve kunc'ura Sanayii Müessesesinden 6# Ton Urfa çiçek yağı pazarlık suretiyle alınacaktır.Teminat 3600.liradır,Taliplerin 24.7.951 Salı günü saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4