Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • BerıM ank tasarısı İkmal edilen tasarı dün Ulaştırma Komisyonuna verildi Ankara 'ŞJ/T.H.A.Öte denberi çeşitli söylentilere sebeb olan Denizbank kanun tasarısı nihayet ikmâl edile rak Ulaştırma Komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Hindistan HUkûmeti tarafından hediye edil n elektrikli dokuma tezgâhlan dün törenle Sultanahmet Sanat Enstitüsü otölyesine konmuştur Resimde bu tezgâhtan biri görülmektedir.Yazısı ikinci sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Sakallan uğruna ölümü göze alan Nakşibendi'ler Sakalları uğruna ölümü göze alanlar Tevkif edilen Nakşibcndiler C ezaevi talimatına göre sakallarının kesilmesi istenince sakal lan uğruna ölümü göze ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Bayar'ın dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanı Sarıyar.Baraj ve etektirik santrali inşâatını gezdi Ankara.3 MİLLİYET)Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bu sabah saat 9 da refakatinde Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Ekmek meselesi Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yapan Ticaret Bakanı istanbul halkının sonu gelmez şikâyetlerine mevzu teşkil eden ekmek meselesine de temas ederek «Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Korede ateş kesilmesi gün meselesi ı /kızılların rini kabul etti Müttefik Başkomutanı mütareke müzakerelerinin daha evvel başlaması için yeni bir teklif yaptı Mütareke müzakerlerinin cereyan edeceği 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Amerikanın istiklâl günü Bu münasebetle Truman bir konuşma yaptı Vaşiugton.3 A.A.Birleşik Amerika Devletleri Başkanı Mr.Harry S.Truman Amerikanın istiklâl günü münasebetiyle şu mesajı yayınlamıştır:«Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Atlan tik Paktı ve Türkiye I Marshall,Türkiyenin Atlantik Paktına ginriesine taroftdf olduğunu açıkladı IVaşington,3 Usis)Birleşik Amerika Savunma Bakanı George Marshall,hür milletlere askerî ve iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • 21 yasindeki Danimarkalı Danish Ccoli.motosikletle bir dünya turuna çıkmıştır.Bu seyahat TUrkiyeâe sona erecektir.Resimde genç sporcu Danimarkadan hareket ederken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • etkiklerine devam etti Muhlis Ete,tütüncüler ve sonra,Halde ve Balıkha Şehrimizde bulunan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete,dün sabah saat 10 da Ticaret Odasında sigortacılarla bir toplantı yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Buglin açılacak olan serginin natamam hali Hükümet adına sergiyi açacak olcn Ekonomi ve Ticaret Bakanı mühim bir konuşma yapacak Üçüncü İstanbul Sergisi bugün saat 17 de davetlilere,19 da da halka açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • Gl.Ridgway'in mütare ke müzakereleri için teklif ettiği Jutlandia gemisi Mitinge iştirak eden binlerce izmirli inkılap uğruna mücadele için and içti İzmir:3 A.A.Büyük kurtarıcj Atatürk'ün inkilâp ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.07.1951
  • BOGAZİCİNDE CEREYAN EDEN ESRARENGİZ DENİZ KAZASI Von Ribenfrop'un eniştesinin bir motor kazasına kurban gidişi ecnebi m'ahafilde çeşitli söylentilere yola çtı Pazar günü Boğazda fecî bir deniz kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Bir tecavüz hâdisesi Beyoğlunda Nermin adında hafif meşrep bir kadına teca vüze kalkışan Sabahattin adında bir şoför dün yakalanarak Adliyeye teslim edilmiş ve tev kif olunmuştu r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Vilâyet jandarma komutanı değişti Şehrimiz jandarma komutanı Albay Sıyami,görülen lüzum üzerine yedeğe alınarak yerine İandarrna levazım ambarı mü dürü Hayri Turunç tâyin ediltir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Bozüyükde bulunan heykeller Geçenlerde Bozöyükte bulu nan tabiî cesametten büyükçe mermerden,yapılmış Roma İm para to rice Faustina'nın büstleri müzeye getirilmiştir.Bu eperler müzenin Roma portreleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Pafcistanm hediye ettiği Panter Pakistan hükümetinin Türk çocuklarına gönderdiği ikinci canlı hediye olan Panter 8 Tem muz Pazaı günü limanımıza gelmiş bulunacaktır.P?nterin geleceği gün Pakis tan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Müzenin eski kararlar ve madalyalar kolleksiyonuna ait resimli kılavuz hazırlanmış ve baskıya verilmiştir Bunu müteakiben kadîm Yunan sikkelerine ait profesör Boshe tarafından kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Ada yolunda bir hâdise Vapur yolcuları arasında bulunan bir kadınla erkeğin münasebetsiz hareketleri yolcuları galeyana getirdi Dün Büyükadadan Köprüye gelmekte olan Haydarpaşa» va purunda yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Hindistan Maarif Nazarının tetkikleri Hindistan Maarif Nazırı Mev lana Abdülkelam Azat biraz rahatsız olmasına rağmen dün öğleden sonra beraberinde Mil lî Eğitim Müdürü Muhittin Ak dik olduğu halde Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Şüpheli görülen bir zehir lenme hâdisesi Fındıklıda oturan Hayriye Paçalı adında bir kadın dün karakola müracaat ederek kocası Alının yediği yemekten ze hirlcndiğıni ve ölmek üzere bu lunduğunu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • «Çiçeron» filminim dış sahneleri çekiliyor Bir müddettenberi memleketimizde bulunan ve Çiçeron ad lı filmin dış sahnelerini çe İren Amerikalı filimciler dün Sirkeci garında casus Çiçeronun İstanbula g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Komünizm propagandası yapan bir Ermeni yakalandı Beyuğiunda oturan Mığırdıç 'idında bir Ermeni komünizm propagandası yapmak iddiasîy le yakalanmış ve Adliyeye veril nişti Tutuklu bulunan sanığın duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Bir randevu evi daha basıldı Eeyoğiunda,Bayram soka ğında oturan Nasya adında bir kadmın randevuculuk yaptığı haber alınmış ve buraya ya pılan baskın sonunda iki çifl yakalanmıştır.Sanıklar hak kında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Malî bahisler Silâhlanmanın hayat standardına tesiri *r V,W!İn?ilteıcde,yiyecek,giyecek nakliye ücretleri ve eğlence masrafları yükselmiş,benzin,radyo ve otomobil satışları na ağır vergi 1er konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • BALO it Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından ter,tip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı Ve sür prizler hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Koreden bir Amerikalı general geldi Korede bulunan Amerikan Generallerinden Tuğgeneral Edgar dün şehrimize gelmiş tir.General bugün Amerika ya hareket edeeektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Piyango biletinden çıkan kavga Dün Eminönünde garip bir kâdise olmuştur.Denizyolları idaresinde memur olarak çalışan Vehbi adında biri yanında dört arkadaşı olduğu halde Mil lî Piyango bileti almak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • HALKIN Valid© Cami i •Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:«Müslümanlaun ibadethanesi olan camilerin evvelemirde temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Beş yüzüncü fetih yılı Bir müddet evvel istifa etmiş olan Dernek İdare Kuruhi,istifayı geri alarak çalısmaîarma hız verdi İstanbul fethinin 500 üncü ve müteakip |yıllarını kutlama derneği dün Arkeoloj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Sakala dair Yakalanan tarikatçıların,hapishane talimatı mucibince,I sakalları tıraş edilmiş.Harp esnasında bazı zengin tüccar ihti.j kâr suçundan dolayı tevkif edilmişlerdi Bunların da,yine taii-I mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Belediyeden emekliye şevke dilecek memurlar c)r '3ı si miite [V'î ripler'ive âmir ve memurunun yaş hadlerini doldurmaları sebebiyle kanunî oiarak yakında tekaüde sevkedilecekleri öğrenilmiştir.Yeni k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • %em*nnu aasrmv Q2wfam*8fflBvıni9tâw Bir dakikalık iş,dedi.Bir malûmat istiyorum,onu almca hemen gideceğim.Dün akşam Night Light Kulüpte benim ya ibma gelip oturdunuz,hatırlıyor musunuz?Genç kadm dedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Bir şantaj hâdisesinin duruşması Aîeko ve Celâl Nemli adında iki tacire şantaj yapmak ve kendilerinden para almak suçuile yakalanarak Adliyeye veril miş olan Sezaver Akpak adındaki kadınla komiser mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar İ3.00 Haberler 13.15 Hafif mâ zik Pl)13,30 Şarkılar 14,15 Radyo salon orkestrası konseri 4.45 Programlar ve dans müziği PD 15,00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar 18,00 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Kaymakamın devrettiği bir kahve Bundan bir müddet evvel Pan galtı Ergenekon caddesi 38 numaralı dükkânda kahvecilik yapan Parsih Yıldırıma ait bahçeli gazino.Beyoğlu kaymakamı Ahmet Akbil'in verdiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • ettiği tezgâhlar Elektrikli dokuma tezgâhları dün törenle Sultanahmet Sanat Enstitüsü atölyesine konuldu Şehrimizde misafir bulunan Hindistan Maarif Nazın AbdüL kelâm AzacFın memleketimize hediye etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.07.1951
  • Karasinek mücadelesi devam ediyor Son günlerde sıcakların artma sı üzerine bir tehlike halini alai,cak derecede çoğalan karasineklere karşı açılan mücadele kara panyasına aynı ehemmiyet va şiddetle de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Hür gazeteciler federasyonu Paris 3 A.A.Doğu ve merkezî Avrupa ile Balkan memleketlerinden ka çan gazetecilerin teşkil et tikleri komünist aleyhtarı hür gazeteciler federasyonu dün dış münasebetler ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Mism* Kraft Venecftkte Venedik 3 AP.Italva da balayı seyahatlarına de vara eden Mısır Kralı Parol la Kraliçe Neriman bugün otomobille Rapallo'dan bura ya gelmişlerdi.Kralla rnaiyeti.Lido'da Eselsior o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • 1st.Lv.Ann rlîğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları loOOTCıgçıfloon ırr tiTffiTfTiTf~ ıtmpooaaeıgeiM Aşağıda cina ve miktarı yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün,saat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Macar notası Macar Hükümeti,Ameri kaya sert bir nota vererek 3 Elçilik memurunun geri çağrılmasını istedi Budapeşte 3 A.A.Ma caristan Dışişleri Bakanlığı dün Budapeştedekı Ameri kan Elçiliğine verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Bogaziçinde esrarengiz deniz kazası PBastarat'ı 1 incide 1 niz kazası başdoktora ait motoric yapılan gezinti sırasında vukubuJmuş ve çok iyi yüzme bildiği kafiyetle beyan edilen Hvrr Albert bir anda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Yunan balıkçıları balik acıyabilecekler Atina 3 AP.Yunan Dışişleri Bakanlığındım bildirîldiğine göre,Türk hükûmeti,Yunanistan'ın Ankara Büyük Elçisin?Türk sula rrada balıkçılık ya-pan Yunan balıkçıt g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Finlandiyada seçimller Helsinki 3 A.A.Dün başlamış olan Finlandiyada.İri umumî seçimler bugün de devam edecektir Dün oy ver ine müddeti içinde kayda de İçer birşey olmamıştır.Ko münistlerin kazuaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Deniz Bank TRastarafı 1 incide)yakında başlanacak olan ta sarının ffeniş tartırmalara sebebiyet vereceği ve bu ara da eski meselelerin bütün teferruatı;ile ortaya aUlaca,ğı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Türk w 1951 52 mayısında pamuk istihsalimizin 700000 balyayı bulması ihtimal dahilinde görülüyor Vashington 3 USİS)Milletlerarası pamuk istişare komitesinin dün bildirdi ğine göre,Türkiyenin 1951.52 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Kerede ateş kesilmesi gün meselesi rBastarafı 1 incide ı maktaki gecikmenin daha fazla kan akmasına sobe;olacağını belirtmiştir.Bu arada gerçekten kan akmaktadır.Müttefik kuvvetleı cephe,boyunca mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA Düıi çıkan.Look mecmuasında belirtildiğine gore Japonların iki numaralı dünya harbinde uçurdtıklarr yangın ve* infilâk bombalan vle dolu 1900 balondan an cak 281 ü Pasil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Gelecek yüz senenin fil mî çekildi Londra 3 A.A.Reuter)bir asır sonra isimli film dün gece ilk defa gösterilmiş tir.Filmin başında bir mu kaddeme yapan İngiltere seyyareler arası cemiyeti başkanı Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Everest tepesine çıkılacak Londra 3 AP.İngiliz dağcıları 29.00 kadem vüksekliğindeki Everest tepesine çıkmaya teşebbüs etmek üze re olduklarını açıklamışlar dır.Şimdiye kadar buna te şebbüs edenlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Ticaret Bakanı fBastarafı 1 incide!hrsa muhakkak ki faydalı ola çaktır.Bunun teminini sizden rica ediyorum.Hazırladığımız si gorta murakabesi kanunu tasa rısı bu faydaları sağlayacaktır.Bakandan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Asilerin 54 yaşında olan Thai lıü-kûmeti Başbakanı,bir g nehri yüzerek geçti g Bangkok 3 AP.Th ai hükümetine karşı iki S gün süren kanlı ihtilâl Başbakan Pibul Songg.ö ram'ın asilerin elinden S kaçmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • izmir gençliği TBaatamfj 1 incide î millete yaptığı hizmetleri uzun uzun anlattıktan sonra onun inkılap ve hatiraanna tecavüz de bulunan kara ve kızıl ruhlu yobazları en sert sözlerle tcl'in ettiler.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Üsküdarda kanlı kavga Sanıandrada yapılan Bir Ni san löreni sırasında zuhur eden kavgada 21 kişi yaralandı Dün Üsküdarda Samandra mevkiinde bir nişan sırasın,da kanlı bir arbede olmuş ve 50 kişi birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Rumefî Kavağında bir ceset bulundu Rumeli Kavağında oturan Soffet Karadeniz'in 6 yaşlarındaki kızı Berin evelki gün kaybolmuş ve dün sabah kızın co sedi Rumeli Kavağı limanında bulunmuştur.Küçüğün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • istanbul Belediyesi yeni tedbirler alacak Gökay,ekmek meselesinde Millî Korunma kanunlarının k&yıisız ve tereddütsüz tatbik edileceğini söyledi Sen günlerde İstanbul halkı nı en fazla ilgilendiren ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Amerîkada Tramvay işçileri grev;Vashington 3 AP.3.400 tramvay ve otobüs iş çisinin grevleri neticesinde,Vashington sokaklarında bir hcrcümerc olmuştur.250.000 kişi,şehirde simdiye kadar görülmemiş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Amerikanın istiklâl günü rBastarafı 1 incide!zı bir kere daha teyit ediyoruz.Bu haklar ve hürriyetler şimdiye kadar çeşitli dillerde.çeşitli tarzlarda,birçok defa ilân olundu.Bizler için de 1776 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Sakalları uğruna fBastarafı 1 incide!karmaya yeltenmişlerdir Mevcut nizamnameye tîÖ re cezaevine ^ikrdorilen mev kuf veya mahkumlara iş yap tırılmakta.yıkatiınlmaktasaç ve sakallan fraş ettiril mekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • İstanbu Sergisi r Bas tarafı 1 incide?tir.Açık Hava Tiyatrosu için an gaje edilen Buz Revüsü hazır Iıldanru tamamlamış ve buz imaline başlamıştır.Bu gece* den itibaren seanslarına başlayacaktır.Sergin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • Çingenelerde işi azıttılar Bursa,pazar yerinde yüzler re çingene birbirlerine girdi.3 ağır anıtı var Bursa 3 T.H.A.Beledi,ye mezbahası karşısındaki hay van pazarına her zaman kala balık biı kafile hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.07.1951
  • İngiltere Iran ihtilâfı divanı bu hafta iç Lahey 3 AP)Milletlerarası Aaaiet Divânının bu haf ta sonundan evvel,muhternelen cuma günü İngiliz-İran pet ol münazaası hakkında kararı m vermesi beklenilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.07.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânlann santimi 2 liradır Mahkeme,tapu.icra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Hie.Rama 29 1370 TEMMUZ 19 5 1 Çarşamba Ru.21 Haz.1367 YAKİT YAlATf HAMİ Güneş 5,27 8.44 Öğle 13.17 4.32 İkindi 17.18 8.33 Aksan1 20.45 12,00 Yatsı 22.4S 2,03 îmsâk 3,12 6,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Yunanlı atletlerle yapılacak müsabaka Yunanlı atletler perşembe günü geliyorlar.Müsabakanın zevkli geçeceği tahmin ediliyor Yunanlılarla yapılacak Bu cumartesi ve pazar t ünieri,inönü stadında,Yunanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Wimbledon turnuvası Londra,3 T.H.A.Dün çok sıcuk bir havada Wibledon tenis turnuvasına devam edilmiş tek erkekler kardifinal kar şılaşrnaları yapılmıştır.Genç Amerikalı Ferhie Flam tunuvanın bir numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Kum ve çakıl alınacak Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdürlüsünden 1 Açık eksiltme ile 300 M3 çakıl ile 100 M3 kum alına,çaktır.2 Muhammen bedel 4050 lira olup geçici teminatı 303 lira 75 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • istanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı için elektrik rnoîörü i)e müteharrik,bir adet motopomp sat'.n alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Eminönü Tapu Sicil iuhafızlığından Mercanağa mahallesi Uzunçarşı 'addesinde eski 373 yeni 44 kapı ve 339 adanın 210 parsel No.iı kârgir dükkânın 50/120 hissesi tapu kütüğünün 524 üncü sayfasında maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/556 Eyüp ilçesi Alibey Köyünde sarkan Şevket Karasu,hane ve bahçesi ve ismail Iiliceii bahçesi ile cenuben iskele caddesi sle,garben çıkmaz yol ve şimalen Hanife Öğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden Aşağıda isimleri yazılı tezgâh ve cihazlar teklif verme suretiyle ve pazarlıkla satm alınacaktır.Tekliflerin en geç 20.8 951 pazartesi günü saat 14 de kadar Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • JBBB OPERATÖR 1 Dr.Cavit Göncer I I BtRÎNOÎ SINIF I I Umum!baş,kann,tenasül I I' u/uvlan,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları I Mütehassısı B Beyazıt Okçularbaşı No:13 I Tel:Muayene:23676 I HP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Türkiye tenis birincil ikleri Dün başlanan müsabakalar çok zevkli ve heyecanlı geçti İstanbul 3,T.H.A.Ankara Adana,Oakesir,İİzmir,İstanbul,ve Zonguldak bölgelerine mensup tenisçilerin iştirakiyle Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • İŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gazetesi yok?diye artık üzülmeyeceksiniz.Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuyucularımıza gimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Açık eksiltme ile Muluıbcre Okulunda 4 Nisen barakasının kurulma işi yaptırılacaktır,ihalesi 21/7/951 cumartesi günü saat 11 de Ankara M.S.B.4 No.lı Sa.Al.Ko,da yapılacaktır:Keşif bedeli 18342,20 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Bayram gazetesi Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu bayram «Bayram Gazetesi» Akşam,Cumhuriyet,Gece Postası,Hürriyet,Hergün,Son Posta,Son Telgraf,Son Saat,Milliyet,Vatan,Yeni slanbul,Yeni Sabah Gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Es;işehir Saz ova Tohum İslah istasyonu Mü Jürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem ziraat ma» kinesi kapalı zaırf usuliyle satın alınacaktır,İhale 12.7.951 per» şembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Kız,ıt ve Yıldırım caddelerinden sökülecek parke ve kaldırım taşlariyle muhtelif beş sokakta yaptırılacak parke ve âdi kaldırım inşaatı 20)gün müddetle açık eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Omerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binaşı inşası 15/7/951 perşembe günü saat 15 ğe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur,Münakaşa Hükümet konağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • istanbul 4.cü icra Memurluğundan 951/2203 Mahcuz olup satılmasına karar verilen ve bilir kişi tarafından tamamına 3150 lira kıymet konan Eminönü Sarıdemir Mahallesi Limoncu Sokağında laj 7 kayıt,127 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • istanbul Üçüncü icra Memurluğundan 950/3671 Ejrinci derecede ipotekli olup tamamına 54900 lira kıy met takdir edilen ve bilâhiıe itirazla icra Yargıçlığınca kıymeti 164700 liraya çıkarılan Fatih Inebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • 10 s o y »n r# iığ Sterlin 7,86,50 7.88.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 7S.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 04.07.1951
  • Bayramda yapılacak olan futbol maçları İstanbul,Atina,Telaviv temsilî takımları arasında bir turnuva tertip edildi İstanbul Sergisi münasebetiy le Sergi Komitesi tarafından Şe ker Bayramında İstanbul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor