Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Ticanî bütün yurt nefretle tel'in ediyor Ankara ve İzmirde gençlik büyük mitingler yapacak,Şehrimizde de muhtemel tecavüzlere karşı tedbirler alındı.Ankarada 64 Ticanî muhakeme ediliyor Ankara,29 T.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Mütareke için kendisine salâhiyet verilen Gri,Ridgway.8.ci ordu komutanı ile Korede mütareke için GIvvay'e talimat verildi Bu duruma göre Müttefik Başkomutanının Koredeki komünist komutanlarıjle ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Gazeteciler Yapı ve Kredi Bankasının vaptırmakta olduğu yeni inşaatı gezerken Yapı ve Kredi Bankasının yaptırdığı ucuz evler Bankanın Üsküdarda Doğancılarda yaptırdığı blok ev|ler 18.500 liraya satıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Türkiye Hindistan kültür anlaşması Anlaşma dün Ankarada Fuat Köprülü ile Hindistan Maarif nazırı arasında imzalandı Ankara 29 A,A.Bugün sa at 15,15 te Dışişleri Bakanlığında Türkiye He Hindistan arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Kibrit fabrikaları nkaradan alman haberlere göre.kibrit tekelinin kaldırılmasına.ithalâta müsaade edilmesine,kibrit fabrikasının müessese şeklinde idare,sine karar verilmiştir Ticarî bir zihniyetle id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Askeri Takımlar futbol maçları Asker!kulüpler arasındaki futbol maçlarına dün de Mithat Pasa stadında devam edilmiş ve 15 inci oKlordu takımı 3 üncü Kolordu takımını 5-1 mağlûp etmir,tir.Resimde her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Baro kararını geri aidi Avukatlar Üsküdar Sulh Ceza mahkemesine girecekler Bir müddet evvel Üsküdar adliyesinde müessif bir hâdise olmuş ve bakılan bir dâvanın duruşması sırasında bir avu-Devamı Sa.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Gedikpaşada bir cinayet Maktulün hastahanede di diiaünü haber alan kaatîf polise teslim oldu Birkaç gün evvel Gedikpaşada kanlı bir hâdise olmuş ve Nişan Kavukçuoğlu adında biı genç kayınbiraderi Dikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Gedikliler terfi edecekler Bu hususa ait hazırlanan kanun tasarısı kabul edildi Ankara.29 Milliyet)B.M Meclisi bugün saat 15 te başkanvekillerinden Muştala Zere.^in başkanlığında toplanmıştır.Oturum a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • smm%.Petrol ihtilâfında baş rolü oynıyan Mekki bit petrol tasfiyehanesinde ngilizler İranda y tedbirlere İngiliz işçileri petrol istihsalini yavaşlatarak on güne kadar faaliyeti tama ment durdurmak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Shermanın yeni demeci «Kore'deki donanma ve hava gücünün arttırılması lâzımdır» Tokyo,29 A.A.Amiral Sherman,memleketine dönmek üzere pazar günü buradan Pearl Harbouı'a hareket edecek ve dönerken Havai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • ÖUn hir beyanatta bulunan Gl Marshall Amerikanın hür dünyaya yaptığı yardım Marshall,bu yardımların daha en az üç sene de vam etmesinin zarurî olduğunu söyledi Vaşington,29 AP)Hükûmetin 1952 malî yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Harf inkılâbı Dünkü gazetelerde kibar tavırlı bir zatın üniformalı iki zata masa başında bir şeyler izah ederken çekilmiş bir resmini gördük.Amerikan polis öğretmeni «Chris Gugas'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Ti ca ret Bakanı geliyor Ticaret ve Ekonomi BaKanı Muhlis Ete bu sabah Ankaraadn ekspresle şehrimize gelmekte d ir.Bakan,saat 12 de Ticaret ve Sanayi Odasına gelerek temaslarda bulunacaktır Ticaret Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Savcılık şüpheli bir Ölüm hâdisesine el koydu Kadıköy savcılığı dün şüphe li ve garip bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Hâdise şu dur:Kapahçarşıda bir çanta imalâthanesinin sahibi bulunan Aranı Kaynakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Fatih if ağır bir yaralama hâdisesi oldu Dün sabah Fatihte kanlı bir hâdise olmuş ve 'bu semtte «turan Esat adında biri 6 yaşların.i daki oğluna sarkıntılık yapmak!isteyen aynı semt sakinlerinden)Sait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Bozuk ekmek meselesi Son bir hafta içinde Belediye taralından sıkı bir şekilde etüt ediluı bozuk ekmek meselesine dun de devam edilmiştir.•Bu arada bazı fırınlaı da veri len unlarla tecrübeler yapıl m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Mesut bir doğum Gazeteci arkadaşlarımız dan İsmet «Gülec'in ibir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Annt-ve babayı tebrik eder yavruya uzun ömürleı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ¦A-Bugün saat 10 da Kısıklıda yapılması kararlaştırılan ilk okulun temeli Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Gökay tarafın-dan atılacaktır.Prens SabahaUinin ölümünün üçüncü yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Yüzme bilmeyen iki kişi boğuldu Mal tepede oturan Tevfik Kordel ve Küçükpazaıda otu ran Ali Özçelik adında iki kişi dün denize girmiş ve yüzme bilmediklerinden boğulmuşlar-dır.Ali ıÖzçeliğjn cesedi ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Bir Suriyeli hoca yanlışlığa kurban gidiyordu Dün sabah saat 9 sıralarında Mahmutpaşada ortalığı heyeca_na düşüren garip bir hâdise olmuştur.Çarşıda bulunan bir kaç yüksek tahsil genci caddenin ortası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Yeşil Hoca Ağır Cezada İslâmiyet dergisinde zararlı neşriyat yapan hoca hakkında Savcılık dâva açtı i Yeşil Hoca namiyle mâruf Et-1 yemez camii imamı Şemsettin Yeşil Hoca yeni bir basın suçun dan dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Yesilparktan kadın kaçıran lar tevkif edildi Birkaç gün evvel Küçükçek mecede Yeşilpark otelinde çirkin bir hâdise olmuş ve Muhteşem Genç,Kiryako İspanaki,Nafiz Kuzucuoğlu,Yani Şahinoğlu,Hilmi ve Yusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Genç bir kız intihara teşebbüs etti Kadıköyünde Yeldeğirmeninde oturan Nermin Ekmekçi admda 20 yaşlarında bir kız ailevî bir meseleden müteessir olarak fazla miktarda uyku ilâcı içmi^ ve intihara teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Çocuk Esirgeme Kurumunun Kadıköy şubesi tarafından tertip edilen «Yaz gecesi eğlencesi» balosu 12 temmuzda Suadiye plaj gazinosunda yapılacaktır.Zengin eğlence programı vfi sür prizler hazırlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Dün Beşiktaşta fecî bir kaza oldu Dün öğle vakti Beşiktaşta fecî bir kaza olmuştur.Bu semtte Solgun Söğüt çıkmazında oturan Fatma Aksoy adında bir kadın gazocağında patlıcan kızartırken ocak birden pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Havacılık bahisleri Tepkili uçakların mazisi ve istikbali Manş denizi fûndi tepkili bir bombardıman uçağı için iki dakikalık bir mesafe halini almıştır Bundan tam 10 yü evvel tecrübe mahiyetinde geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Effie gizlice gülümsemekten kendini alamadı.Arzunuzu anlıyorum ama,Mösyö Caliaghan'a im Iharsa der ha!gö'uıek pek kolay değildir.Bir ke"e ubmü kendisi burada değil.İsterseniz bir tezkere yazın bıraJcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberier 13,15 Gene Krupa Ork Pl)13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar 14,45 Meksikadan me lodiler Pl)15.00 Konuşma 15.10 Karıgık hafif müzik Pl)15.30 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Havacılığımızın kuvvet lenmesi ve gelişmesi için çok gayrete ihtiyaç vardır.Bu dâvanın yürütülmesini omuzlarına almış olan Türk Hava Kurumunu fitrelerimizle destekliydim i—i uı ıı—rrm.m ıtımmtmrttm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan genç Evlenme vaadiyle Talya adm da bir kızın 14 bin 500 lirasını dolandıran ve bu suçundan do layı adlİ3'eye verilen Viron adında bir genç dün 7 nci Asliye Ceza m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • w—i' il ıı '»ii.iwi nu.Ç&fin KISASI Madalyalar ve madalyanın tersi Dün bir seyyar satıcı tunç ve nikel spor madalyaları satıyordu.Hepsinin üstünde kabartma resimler vardı.Bilhassa çocuklar,ucuz sattığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • iki ilkokulun temeli atıldı Yeni ilkokulların inşaatı önümüzdeki tedris yılma kadar tamamlanacak Şehrimizde ilkokul ihtiyacının süratle karşılanması hakkında Şehir Meclisin kararlaştırdığı programın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Âzzam Paşa için verilen ziya f e t Şehrimizde misafir bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa ve refikaları şerefine VaJi ve Belediye Reisi Prof,Gö kay ve refikası tarafından Emirgân köşkünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • Dün güçlükle toplanan fehir Meclisi Konservatuvar talimatnamesini kabul etti Şehir Meclisinin haziran dö-nemi son toplantısı dün sabah saat 10 'm yapılması lâzımken bir buçufc saat çalan,çan ve zil le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.06.1951
  • HALKİN Harem iskelesi Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;Şehrimizin muhtelif semtlerinde senelerce evvel Arnavut ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Gedik paşada bîr cinayet TB&starafi 1 InriHe^ bulunan Nişan Kavukçuoğlu bir kaatil mevkiine düşmüş tür.Adlî makamlar tarafından ya pılan tahkikata göre enteresan bil;mahiyet taşıyan bu cinayet hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Ticanî yobazlarını,bütün yurt nefretle tel'in ediyor TBastarah 1 incide I bilhassa durulmaktadır.Ticanîlere karşı İzmirde de mitingler tertip edildi İzmir,29 T.H.A)Atatürkün heykel ve büstlerine yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • TBastarafr 1 incide!hangisinin şahsen müzakereleri idare edeceğini henüz bilmediğini söylemiştir,Trumanın demeci:Vaşington,29 A.A.Başkan Truman Kore'de bir sulha erişilebileceğini ümid ettiğini,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • G&A Kızılay Tokyodaki 15 «rkdaştmıza birer madalya gönderdi Ankara 29 A.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:1 Kore Türk kuvvetleri komutanlığından alınan bıı yazıda;Tokyo hastahaucierinde ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Baro karârını geri âldı TBastarafı 1 incide!kat sanık mevkiinde bulunan doktor tarafından tokatlanmış,ti.Bu suçundan dolayı Üsküdar Sulh Cezo Yargıçlığına veri len doktor 1,5 ay hapse tnnh kûm edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Bir kadın yediği İstakozdan zehirlendi Beyoğlunda oturan Meliha adında bir kadın yediği bayat ıstakozdan zehirlenmiş ve hastahaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Amerikanın hür dünyaya yardımı TBastarafı l «»iride!ma.iktidarları artacak ve o zamarTBirieşik Ameıikaya bu ko nuduki ihtiyaçları esaslı surette azalacaktır^ demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • ilizler İranda yeni birlere başvurdular TBastarah 1 incide!Kumpanyanın sarnıç gemileri şimdiki halde tasfiye edilmiş petrolü almamakta olup,2 ilâ 3 milyon galon jstiabındaki depo lar süratle dolmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Kibrit fabrikaları Başmakaleden devam)siyeileri olan ticarî ve iktisadi bir is telâkki edilmesi de zaruridir.Devlet tarafından konulan yüksek satış fiatları maliyetlerin ucuz ve pahalı olmasına ehemıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Türkiye Hindistan Kültür anlaşması râastarah 1 incide!dürü Tevfik Kâzım Kemahlı ile ilgili daire erkânı,diğer taraf tan.Hindistan büyükelçiliği mas İdhatgüzarı orta elçi C,S,Jha,Hindistan.Eğitim Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • ıtalyanın verdiği üs Leghorn limanının Amerikaya ikmal üssü olarak verildiği açıklandı Roma 19 AP)İtalyan hü kûaıeti dün,Leghorn limanı nın Birleşik Amerikaya bir ik mal üssü olarak verildiğini res me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Yugoslav ordusu teçhiz ediliyor V?şington 29 A.A.Yu goslavyaıım Vaşington Büyükelçisi dün Dışişleri Bakanı Dean Acheson ile bir görüşme yapmış ve Yugoslavyaya yapılacak askerî yardım hakkında müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Siyamda komünizmle mücadele Vaşington 29 A,A,United Press)İstişarelerde bulunmak üzere Vaşingtonda bulu nan Birleşik Amerikanın Siam Büyük Elçisi "Edwin Stanton,dün Başkan TJruman ile gö-rüşmüştür.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • ^11 a»IHII»-|WII IMM—MO—Ma l Gedildiler terfi edecekler FBastarafı 1 incide!Yeni kanuna yöre.yedik li erbaş tâbiri ası subay» olarak değiştirilmekte ve hizmet,müddeti de 13 yıldan 9 y.'la indirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Romanyada Yugoslav azınlığı tehcir ediliyor Yugoslavya Romanyayı protesto etti.Tamşvar bölgesin» den boşalan Romenlerin yerine Rus askeri yerleştiriliyor Belgrad 29 A.A.Emin bir kaynaktan alınan malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Müslüman düşmanlığı Kafkasya,Kırım ve Volgada yaşıyan 500 bin Müslüman Sibiryaya sürülmektedir Eveslon Illinois)29 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu İşleri Bakan Yardımcısı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Koreye gidecek Egeli gönüllüler heyecanla uğurlandı İzmir,29 T.H.A)Kore'de değiştirme birliğimizi teşkil etmek maksadiyle Ankarada toplanmakta olan erlerimize katılacak 1C2 Egeli gönüllü er bugün Basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Shermamn yeni demeci riîaslaıalı 1 incide i mamız,geçen hazirandan beri üç dört misli daha kuvvetlidir.Fakat bugünkü ihtiyaçları karşılamak için bir kaç gemimiz daha ve daha fazla uçağımız ol malıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • 8 inci oıdu komutanı bir kaza geçirdi 8 inci oıdu karargâhı Kore)29 AP)General James Van Fleet bugün bir.helikopter kazası.atlatmıştır.8 inci ordu komutanını taşıyan helikopter uçtiğı,Koıenin doğu sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.06.1951
  • Harekât Tokyo,29 A.A.8 inci ordu tarafından bu sabah yayınlanan tebliğde bildirildiğine gö re,Birleşmiş Milletler kuvvetleri Yognchon'un kuzey batısın da şiddetli bir düşman mukave metiyle karşılaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.06.1951
  • ingiltere'nin Amatör spordaki durumu nedir İngilizler,atletizm alanında son senelerde ciddi bir terakki göstermiş bulunuyorlar İngiltere sporun her sahasında dünya memleketlerine örnek olabilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 a ı s İLAN FÎATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Hie 3Q Ru.Rama HAZİRAN 17 25 1 9 4 1 Haz.1370 Cumartesi 1367 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5,27 8.44 Öğle 13.17 4.32 İkindi 17.18 8.33 Akşam 20.45 12,00 Yatsı 22.48 2.03 İmsak 3,12 6,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Neşriyat İŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gazetesi yok?diye artık üzülmiyeceksiniz.Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve"emekle hazırlanıyor.Okuyucuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Sterlin 7,86.50 7,88.50 100 dolar 280,30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44,128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68,40 73.68.40 100 Belçika Fr.5,60 5,60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • F.Bahçe kongresi İstanbul 29 İstanbul ajansı)Fenerbahçe kulübü pazar günü fevkalâde bir kongre aktederek son hâdiseleri görüşecek ve ye ni bir idare heyeti seçecektir,Bilhassa bu toplantıda kulübün ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Gece maçları yapılmıyor Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertiplenen bir organizasyonla,temmuz ayı içerisinde,A.tina,İsrail,ve İstanbul muhtelitleri arasında gece yapılacağı bildirilen futbol maçları,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Batık gemi enkazı çıkarılacak)İstanbul Defterdarlığından Marmara denizinde Tuzla körfezinde ismi meçhul batık gemi enkazının Bütün masraflar müteahhide ait olmak üzere)şartnamesine göre denizden çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Bugün yapılacak Yüzme yarışları Büyükler arası Karadeniz yüzme müsabakaları,bugün saat 10 d;ı Moda'da yapılacaktır.Yaırların hayli cazip geçeceği fimıt edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Limanımızda misafir bulunan jsvec gemisi futbol takımı şehrimizde bir maç yapacak 29CT.H.A)Şehrimizde bulunan İsveç şilebi E.R.F,nin futbol takımı y.tı m saat 18 de Fenerbahçe sta L/u!Yeldeğirmeni Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • o peratöh tam Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi baş,karın,tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Paıardan başka her gün sabah saat 10.30-12.Öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyoUu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Kartal Belediyesinden Kartal Bayır Bukağında yapılacak 4 üncü yangın havuzu inşaatı 4000 lira muhammen bedel üzerinden açık eksiltmeye çıkarılmıştı^ Geçici teminatı 300 liradan ibaret olan bu işe gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • P.T.T.Bölge Rf;ü ürlüğünden Nikel 10 kuruşluklar lt temmuz.951 de tedavülden kaldırılacağından P,T,T,merkezleriyle Denizyolları ve Demiryolları iskele ve istasyonlarındaki şehir içi konuşmalarına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Eskişehir Saz ova Tohum İslah istasyonu Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem ziraat makinesi kapalı zarf usuliylo satın alınacaktır,İhale 12.7.951 perşembe günü saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • İstanbul Jandarma Satın alma komisyonu Başkanlığından Jandarma Dikimevi ihtiyacı için 28,000 adet orta ve 280,000 adet te küçük renkli şimşir düyme evsafname numune ve özel şartlarına göre 3,7/951 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • İstanbul 4.cü İcra Memurluğundan:951 1995 Hacizli ve 2500 lira muhammen kıymetli bir adet Frijder markalı üç kapaklı Avrupa mamûlâtı büyük boyda ve 2 beygir kuvvetinde motörü havi az kullanılmış kasap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden Evvflce ilân edildiği wchile bir aydan beri Cibalideki satış depomuzda hematit piki satışına devam o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Otobüs satılacak Yozgat Belediye Başkanlığından T 1 işler durumda 30 kişilik Doç marka belediye otobüsü açık artırma suretiyle satılacaktır.2 Artırma ihalesi 18/7/1951 talihinde Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • OaUİ inşaatı ilânı Rize ili daimî komisyonundan 1 At meydanı mahallesinde yapılacak olan ilkokul ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 9/7/951 tarihine rastlayan pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • a KİN İNİ til Adale Sinir ve Bütün Ağrılara Kars »l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 30.06.1951
  • Aston Villanın kupadaki enteresan karşılaşmaları İngiltere birinci kümesinin şöhretli takımlarından olan ve Kral kupasını 6 kere kazanan Aston Villanın,kupadaki maçları enteresandır İngiltere Kral kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor