Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • filî?n âsll jgOTÜyprıfö?Asri Köroğlu yavruları İstanbul Valisi ve Polis Müdürü asayişin düzeldiğini memnu,niyetle ilân ettiklerinden birkaç gün sonra zabıta vukuatı,âdeta onları tekzip etmek ister gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Korede komünistler taarruza hazırlanıyor Kızı'llar temmuz ayı içinde yapacaklari taarruz için cephenin 4 muhtelif noktasinda hazııilık yapıyorlar Yazı&ı 3 üncüde)Kore'de en iyi savaşan birlik unvanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Emekli,dul maaşları Malive Bakamhğı Müsteşar muavinlerinden İsmail Salih özüt'ün başkanlığında dört kişilik bir teknik heyetin;gelir,esnaf,kurumlar vP vergi usul kanunlarının gerek mükellefler ve gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Meclisin dünkü içtimai Maliye Vekili varlık vergisi hakkında bir soruyu cevaplandırdı Ankara,27 Milliyet)B.M.Meclisi bugün Başkanvekillerinden Mustafa Zeıen'in başkanlığında toplanmıştır.Oturum açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • ingiltere elçisi dün gece geldi Sir Noel Charles,«İngilterede Ti'ukiyeye karşı büyük bir sempati hâkimdir» dedi İstanbul.27 A.A Bu gece Ingiltereden avdet eden İngiliz büyük elçisi Sir Noel Charles,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • İranda petrol şirketinin levhaları sökülüyor İngiltere,Irana karşı zecri tedbirler alıyor Mauritius Kruvazörünün Abadan limanına demir lemesi Iranda endişe uyandırdı.Iran her hangi bir tecavüze silâhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Kore için sullı teklifinde bulu row Rus delegesi Malik Mısır delegesi ile konuşurken Korede sulh için 16 devletin kararı Korede komünistlere karşı çarpışan 16 devletin testicileri,hakiki ve sürekli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Dün İzmit'e giden Cumhurbaşkanı Heybeliada'da inerken m dün Deniz Harp Hini ziyaret etti Saat 15 de Heybeliada'dan ayrılan Celâl Bayar,Erdemli gemisi ile,kurtuluş yıldönümünde bulunmak üzere izmît'e g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Yen i kapıda katıla hadise Dün gect saat 23.30 da bütün Yenikap:ve Aksaray muhitini heyecana düşüren kanlı bir hâdise olmug ve iki genç ölüm ha.linde yaralanmıştır.Hâdisenin mahiyeti ve tafsu lâtı şud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Atanın aziz hatırasına yapılan hücumlar Koy ve Kasaca nıuyuuuıarında geceleri balta savurmak suretiyle başla,nan büst düşmanlığı yavaş yavaş büyük şehirlere sirayet ettirildi ve halkı buna teşvik eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • Artvinde fed bir kamyon kazası oîdu Uçuruma yuvarlanan bir kamyonda bulunan yolculardan 7 kişî öldü 12 si ağır surette yaraiandı Artvin.27 A.A.Dün gece çok fecî bir kamyon kazası olmuştur Ardahana gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1951
  • düşmanlarına ençliğin asil infiali T.M.T.Federasyonu,soysuz ve yobaz mütecavizlerin Türk vatandaşlığından iskatını istiyor.Tîcani şeyhi Pilâvoğlu dün 20 müridi ile birlikte tevkif edildi Cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Komedi bitti galiba!Ben mnşıyoıurn,hoşça kalıniki kız kardeş ayrı ayrı kapılardan çıktrlar Patricia sofaya açılan büyük kapıdan,Corinne aynı sofaya çıkan L)şeklindeki bir koridora açılan öbür kapıdan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 CK'le kon seri PD 13.45 Şar-kılar.okuyan:Şükriye Gökçeı.Rebia Köşker.çaıLanlur:Nubar Tekyay,Et cüment Batenay,Er!ip Erten 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Bir adam,kendisini asmak sureliyle intihar etti Büyükadada oturan »Rahmi adında 35 yaşlannda bir adara nondiilni evinde tavana asmak,suretij'k-intihar etmiştir.Rahminin niçin.intihar ettiğiıhenüz ioşp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Günülerde yolcuların.parasur götüreceği eşya miktarı 150"kiloya çıkarıldı Denizyolları idaresi-aldığı hir kararla yolcuların yanların,da götürebilecekleri zatî-eşya rruktanri!'100'kilodan 150'kiloya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Şalı Sultan camii amir edildi Şehrimizin Davutpaşa semtinde 416 yıl önce yapılan ve mimarî kıymeti bakımından büyük önem taşıyan Şah Sultan camii,Tarihî'Eserleri Muh sfo?a ve Tamir Cemiyeti ıtarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Tiiccwi i Derneğinin-çalışmaları Ekonomi vs Ticaret Bakanlığının talebi üzerine liberasyon listesindeki maddelerin yüzde 60 tan yüzde 70 e çıkarılması hakkında Tüccar Derneğinde yapılan çalışmalar so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Necip Fazıl mahkûm oldu Kısakürek'in aleyhinde açr lan dâvalardan birisi dün neticelendi Muhtelif basın suçlarından do layı aleyhinde ayrı ayrı beş dâva açılmış olan Büyük Doğu mecmuası sahibi Necip F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Zoytinburnundaki gecekondu ]arda kanlı bir kavga oldu Pir kaç gün evvel Zeytinbürntmüakî gecekondularda bir kavga olmuş ve Mahmut Demir ol,Ahmet Taranan,Emin Uzun ve Ahmet Sarımsak admrhi dört kişi.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Gönün mevzuları Telefonun Ameri mühim Hemen bütün nakil vasıtalarında aha ve verici radyotelefon âletleri vardır.Okyanusta,nehirlerde seyirde bulunan gemileritı sahille aralarında telefon irtibatı mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • GEZİ it İstanbul.Ankara ve îzmirdeki yüksek tahsil öğrencilerinden müteşekkil 30 kişilik bir grup,Fransız Turizm Bürosu ile yapılan bir anlaşma gereğince 16 günlük bir Fransa turu seya batine çıkacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • 28 ^ı ura HAZİRAN 13 25 1 9 5 i Hkxr.1370 Perşembe 1367 VAMTT VAlXTf İZAMI Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.27 13.13 17.16 20.44 22.48 3.00 8.43 4.32 8.32 12.00 2.04 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Kubotaj bayramı hâtıra pulları Kabotaj hakkının bayrağımıza intikalinin 25 inci yıldönümü münasebetiyle P.T.T.işletmesi genel müdürlüğü tarafından ha zırlanan hâtıra pulları 1 temmuzda tedavüle çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Fiüe günleri,üç millî cemiyete yardım için en uygun fteşattrr.Evlerimizev bırakılacak Fitre zarflarına-karsı cömert davranalım.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • '¦WWMSla'tMWA Deflet teşekkülü devlet o!Üç gündür tramvay vg otobüslerde'on kuruşluk nikel paraları almıyorlar.Yolcular buna itiraz ediyor,bağırıp çağırıyorlar.Biletçiler;«Bİ2 ne yolcu,ne de para tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Ürdün'e davet edilen1 gençler Millî Türk Talebe Birliği Edebiyal Derneğinden 30 kişilik bir kafile Kral Abdullah hazretlerinin davetlisi olarak 10 temmuzda Ürdüne hareket edereklerdir.Gençler önce Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Tesadüfün meydana çıkardığı kaçak eşya Kadıköy vapur iskelesinde vuku bulan basit bir kapkae hâdisesi zabıta tarafından yapılan tahkikat sonunda ehemmiyet kesbetmış ve ortaya bir hırsızlık vakası çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Arttırma Eksiltme Kanunu değiştirildi Aldığımız malûmata nazaran Arttırma ve Eksiltme Kanunun da değişiklikler yapılmıştır.Buna göre,bankaların verecekleri teminat mektuplarının yekûnu,mevcut ihtiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Otomob'l lâstiği fiatları anrtiywr Menşe memleketlerden gelen haberlere nazaran,otomobil lâs tiği fiatları yükselmektedir.Bu yiikseklikpiyasamızda da hissedilmektedir.8 tonluk kamyon lâstikleri ¦100-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • ^p—a—wm 1 Saclakai Fıtrin İstanbul daki ınikdarı Buğdaydan:70 60 54 kr.Arpadan 87 74 67 kr.Üzümden 393 "322.2674er.Hurmadan:488'429 422*kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Sirkecide oturan seyyar lâstikçi Ali aynı yerde oturan lokanta garsonu Orhan tarafından bıçakla yaralanmıştırif,Süleymaniye camii avlusun da top oynıyan çocuklardan Mu zaffer v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Usul süz tayinler E.T.T.idaresince yapılan son tâyinler,Bakanlıkça kabul edilmedi İstanbul Belediyesi E.T.T.G.M.Vekili Civanşir tarafından idaredeki bazı yüksek mermi!ve müdürlerin vazifeleri değiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • v^:K HALK D Dilenci istifası Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz bir mektubu aşağıda ayne*h neşrediyoruz,alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«ötedenberi memleketimizde dilönefı insanlara mâni olunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Memleketimizde istihsal edilecek zeylinyağın geçen seneye nispetle yüksek olacağı tahmin ediliyor VashİDgton Ticaret Ataşeliğimizden ilgililere gelen bir raporda,diuıyazeytinyağı durumu hakkında malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Bir Alınan şirketinin göçmenlere yardımı Almanyada Oborhauseh şehrinde bulunan Oberhausen Gute Hoffnungshutte komandit şirketi Türkiye mümessili Hug^ Herman vasitasile göçmenlere 3355 lira teberrüdc b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • mahkui»' «IcJu Hasan Rıza adında bir taciı kendisi hakkında «'Kambur Rızo nasıl milyoner oldu» diye Uir seri yazı yazan Hüradam dergisi aleyhinde bir dâva açmış ve derginin sahibi Sinan Onur ile yazıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Gemilere 'elsiz telefon konuyor Denizyolları idaresi dış hatlara isleyen ^gemilerle iç 'hatlar,da çalışan gemilere telsiz'telefon kcmulmasma karar vermis,tir.Bu hususta ilgililer hazırlık.Inra başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • İlkokullarda diploma tevzi töreni Bu yıl şehrimizdeki ilkokullardan mezun ı olan 10/500 öğrenciye,diplomaları dünden itibaren tevzi olunmağa başlanmıştır.Yeni mezunlara dağıtılan dip lomalar eski dipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • İstanbul sergîs;hû zır Bık Sarı İstanbul Sergisinin resmi küşadını yapmak üzere Başbakanla diğer Bakanları davet için bir heyc bugünlerde Ankaraya gidecektir.Sf.'i hazırlıkları bitmek üzevedir,Bu sıuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1951
  • Kcifok et satışlara artı yor Son günlerde bazı perakendeci kasaplarda etlerin ucuz fiata satılması Belediyeyi endişeye düşürmüş ve bu satılan etlelin kaçak kesilip satıldığı tespit edilmiştir.Dün yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Okul inşaatı ilâm Rize ili daimî komisyonundan 1 At meydanı mahallesinde yapılacak olan ilkokul ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 9/7/951 tarihine rastlayan pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Emektf dul ve yetim maaşları rBAs**rafı 1 A^ eden bu teknik,komisyon;efkârı umumiyeyj en fazla ilgilendiren ve şikâyetlerin nüvesini teşkil eden yeni gelir vergisi kanunu mevzuumr ete ahnrştır.Dünkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • İrana karşı zecrî tedbir almıyor rBastarafı 1 incide!rını korumak maksadiylo Abadan civarına gönderildiğini soy lemis ve şunları ilâve etmiştir:İran hükümetinin kanun ve asayişin muhafazasında mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Atatürk düşmanlarına karşı seneliğin asil infiali rBastarafa 1 incide!Bir müddettenberi sistemli şekilde Atatürk'ün şahsına V3 şahsında sembolleşen inkılâplarımıza,kınalı top sakallı ve traşh kafalı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Bir adaya sığınan felâketzedeler Dıbrugarb Hindistan)27 AP)Dihang nehrine birdenbire yatak değiştirmesi neticesinde 3 haftadan beri akıntı ortasında bir adacıkta kalan 73 Hintli ye bugün 14 filden müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Korede Icomünîs+fer taarruza hazırlanıyor Tokyo.27 AP.Bütün dün ya başkentlerinde bir taraftan Korede bir mütareke ihtimalinden bahsedilirken Çin l/mvündstleri yeni bir taarruza hazırlan,maktadır.Düşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Japonyada komünizm Büyükelçi William,komünizmin Japonya'ya da sızmasının kabil olduğunu belirtti Tokyo 27 A.A.Büyük Elçisi William J.Sebold bugün verdiği beyanatta ezcüm le şövle demiştir:Komünistleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • t Bast* jnrfi 1 incide*» Cumhurbaşkanının dünkü ziyaretleri arasında Erdemli gemisiyle saat 15.05 de İzmite hareket etmiştir.Cumhurbaşkanına refakat eden İstanbul.Mülletvekili doktor Mükerrem Sarol.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • %Fransada yeni bir köy kuruluyor Paris 27 AA.Gene rai Eisenhowerin kurmayı.Paris bölgesinde mesken bun ram yaratmamak düşünce siyle Parisin 15 kilometre ka dar batısında,St.Germain en laye şehtn hudud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Avusturyada bir otomobil kazası Viyana 27 Ap.Avusk turyanın İngiliz işgal bölge,sinde Styria'da dün husule gelen bir c!omobii kazası ne ticesinde.bir Türk kadını öl müş ve kocası ile iki arkadaş lan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • İrk Hava Kurumu Toplantıyı açan Samet Ağaoçlu,Kuruma verilecek yeni şekil doidyısiyle bu kurultayın büyük ehemmiyet taş ıdığınr belirtti.Ankara 27 T.H.A.Türk Hava Kurumu 12 nci kurultayı bu sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Erkek Teknik Öğretmen Okulunda bir sergi açılacak Erkek Teknik Öğretmen Okulunun 14 üncü kuruluş yıldö nümü 30 haziran cumartesi günü saat 14 de'okul binasında kutlanacaktır.Bu vesile ile aynı gün oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Geçen ay 309 ton fındık ihraç edildi Mayu-ayı içinde muhtelii 'Memleketlere 309 ton fındık ihraç edilmiştir.Bu miktardan 125 tonu İngiîteroye,94 tonu Amerikaya,70 lonu Kanadaya,36 tonu jrlan-^'iya 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Aîmaik ordusu Amerikan yüksek komiseri,Alman militarizminin artık do£mıyaca&ı kanaatinde Vashineton 27 A.A.Almmanyadaki Amerikan fcrüksek komiseri.Alman me.Beleleri karsısında Birleşik Amerika'nın dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Meclîsin dünkü içtimai IBasiarafı 1 incide";Seyhan Milletvekili Sinan Te telioğluuun,İstanbul eski Defterdarının Varlık Vergisi mükelleflerinden bazıları hakkında yaptığı muameleye ve aldığı söylenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Kimys imtihanına giren 130 talebeden 3 kişi geçti İstanbul Üniversitesinde imtihanlara devam edilmektedir Burada Fen Fakültesi kimya enstitüsü 1 inci sömestr öğren.^Merinden dün Ord Porf.Annt'in kimya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Harici kısa haberler APJANTINDE Arjantin mah kemesi dün La Prensa gazetesi sahipleri Ezequiel Paz ve kızkarde^i Zehmira Paz de Anchorena aleyhine açılan 3,000.000 pezoluk vergi dâvasının neticesi ola.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Amerikan silâhlanma programı Vashington 27 A.A.Afp)Cumhuriyetçi parti ye mensup ayan üyelerinden Robert Taft.Birleşik Ameıi kanın silâhlanma programı nı 3 sene yerine 4 sone üzerinden tahakkuk cttireb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Oyuncak mantarlarının imal ve satışı menedUdi Ankara.27 T.H.A.Son zamanlarda sıcakların artması dolayı?iyle bazı şehirlerimizde oyunnak tabanca mantarlarının tehlikeli infilâklara sebep olduğu göz ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Yenikapıda kanii hâdise rBasiarafj 1 incide 1 Cemal'iı:üzerlerine hücum etmişlerdir.Bir ânda vücutlar-ının muhtelif sellerinden ağu bıçak dar beleri aıaij Cemal'le Kadri kanlar içinde yere serilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Ü,Sterlin 7.85,50' 7,84,80 100 dolar 280,30 280.30 100 Fransız Pr oi80.oo o.so-oo 100 liret 0,44.128 0.44428 100 isviçre' Ft.64,03 64.03 190 Florin:73,68,40 73.68,40 100 Belçika Fr.5V60 5,60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • İ acarıar IY a hud ileri!buruyorlar!İsrail hükümeti buna mâni olmak üzere teşebbüse geçiyor Kudüs 27 AP.İsrail,komünist Macar hü kûmetitarafmdan Budapeşte ile diğer büyük r»ehirlerdsn dahildeki kasaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1951
  • Kerede suiih içîn 16 devletin kâran TBastarafı ı incide t mislerdir.Bu 16 devletin Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığında bugün toplanan diplomatik temsilcileri,aynı zamanda.Rusyanm Birleşmiş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1951
  • B.T.1st.Bölgesi Müdürlügünden:3 ve 4 üncü küme Gül Kupası yarışmaları 30 haziran ve 1 temmuz L'51 günleri saat 16 da İnönü stadında yapılacaktır,Yarışmalara-katılacak oları atletlerin 28 haziran 951 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden:949/381 Milli Savunma Bakanlığına izafeten İstanbul Maliye Muhakemat Müdürlüğü tarafından Galatada 6 ncı Vakıf hanında 13 No,da Ovsil sabun fabrikası sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Eskişehir Valiliğinden Merkezin Ömerağa mahallesinde yaptırılacak olan ilkokul binası inşası 15/7/951 perşembe günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur.Münakaşa Hükümet konağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan;949/4709 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 1600 lira değerli iki adet kırk tonluk yerli pres makinesi komple olarak Azapkapı Kalafat yeri 10 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Kızjt ve Yıldırım caddelerinden sökülecek parke ve kaldiTim taşlaıiyle muhtelif beş sokakta yaptırılacak parke ve âdi kaldırım inşaatı 20)gün müddetle açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Otobüs satılacak Yozgat Beİediye Başkanlığından 1 İşler durumda 30 kişilik Doç marka belediye otobüsü açık artırma sureliyle satılacaktır 2 Artırma ihalesi 18/7/1951 tarihinde Çarşamba günü saat 14 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden İLvvrlce ilân'edildiği veçhile bir aydan beri Cibalideki satış depomuzda hematit piki satışına devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Mil I iy e t ABONE FİATLAHI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLAHI Bağlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır Mahkeme,tapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Ray Robinson Randolph Turpin maçı yaklaşsrken 10 temmuzda yapılacak olan bu mühim maçı kim kazanabilir?Boks dünyasının yenilmez şampiyonu nazariyle bakılan R.Robinson' un karşısında Randolph Turpin'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Geçenlerde,Malta'da İngiliz denizcileriyle yapılan flika yarışmalarından bir görünüş 1951 Deniz mevsimine girmiş bulunuyoruz Geçen pazar günü yapılan son Muhtelit Dundee maçiyle,bütün bir sezon boyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • OPERATÖR HBH Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbagı No;13 Tel:Muayene:23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazr.rdan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 28.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Aşağıda cins ve saat ve mahallerdeki vesikalaıile teklif me vermeleri.Cinsi Linyit kömürü nakli T.Balyalı kuru ot T.Balyalı kuru ot T.Balyalı Saman K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor