Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • I Türkiyeye i I yapılan yardımlar Truman modern Türk Ordusundan sitayişle bahsetti Vaşington,26 AP.Başkan Truman dün Kongrede yapmış olduğu konuşmasında.Birleşik Amerikanın dost memleketlere yaptığı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Adam yetiştirmek sonatı Eski devirlerde,hiç ihmal edilmiyen,güzel bir an'ane vardı Devlet ricali vazife aldıkları yerlerde zeki,müstait ve zamanına göre malûmatlı gençleri himayele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • D.P.MECLİS GRUPUNUN DÜNKÜ KARAR» 19 Milletvekilliği için ara seçimi yapılacak Büyük Millet Meclisinin ydz talik tatbik edildi.Hükümetin iki aylık icraatına dair izahat kafi görüldü Ankara,26 T.H.A)Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Evvelki gece şehrimize gelen Amerikan Çalışma Bakanı Maurice Joseph Tolün dün sabah Ampul fabrikasını gezmiş ve akşam Atinaya hareket etmiştir.Resimde B.akan.Ampul fabrikasında izahat alırken görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Bakırköy cinayeti Dün sabah Bakırköye bağlı Ateşalan köyünde küçük bir mesele yüzünden fecî bir cinayet işlenmiştir.Hâdisenin mahiyeti çudur:Köy halkından Salih ve Ra-[Devamı Sa.3.SU,4 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Pakistan Maarif Vekili Pakistan Millî Eğitim Baka Hindistan Millî Eğitim Bakanı Mevlâna Ebülkelâm Âzad dün öğieden sonra şehrimize gelmiştir.Bakan kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Hind milletinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Petrol işi mühim bir safhada Morrison,tab'asım korumak için İngilterenin hareketi* geçeceğini söyledi Londra,26 AA.Bugün Avam Kamarasında demeçte bu lunan Dışişleri Bakan» Morrison Abadandaki vaziyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Türkiyeyi destekliyor Fransa'da toplanan askerî şef 1er konferansında Atlantik Paktına alınmamız için büy ük bir temayül belirdi Paris.26 IT.H.A Pariste toplantı halinde bulunan Atlan,tik Paktı askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • WN/W,Cumhurbaşkanının bugün izmite gitmesi muhtemel Cumhurbaşkanı Celâl Ba-yar,beraberinde Büyük Millet Meclisini temsil eden 12 milletvekili ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut olduğu halde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Hakkında mütareke müzakerelerinin cereyan ettiği Kore cephesinde Türk arslanlan Kore sulhu ıçm yem gayretler Bir habere göre Müttefikler 38 inci arz dairesinde tahkimat yapıyor Londra,26 A.A.Buradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • eline alçak cavuz Bir soysuz,güpegündüz Ankarada Zafer alanındaki heykeli parçaladı Bu sırada maydanda bullunan binlerci kişi mütecavizi linç etmeğe teşebbüs etmişse de polisin müdahalesi ile kurtarfm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.06.1951
  • Bayar,dün vatan topraklarında ebedî 'istinatgahına tevdi edilen hürriyet şehidi Mithat Paşanın sandukası önünde ihtiram durusunda bulunurken BAYARIN HAZİR BULUNDUĞU MİLLÎ MERASİM Pasa dün ehidimiz Mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Meselâ Patricia,bir erkek çocuğu gibi yapmadığını bu rakımyor,Corinne hayatimi da göıdüğüm genç kız larj* en terbiyesiz ve küstahı.Atalarında gene en iyisi Viola,dır Sonıyorduk değil mi?Halbuki o da.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • X T A H B Ü k.12*57.Açjhş,ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Rudy?salon orkestrası konseri 13*45 Şarkılar 14ı20 Müzik El)11.45 Programlan ve tüıküleı Pl)L5ı00 Kapanış 17.57 A,eılıs.ve programlar 18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Ankara köylerini suya kavuşturmak için bir teşebbüs Ankara,26 T.H.A)Anka* v ,Milıct\eWlleri ve Belediye Meclis üyeleri Ankara ve civarını suya kavuşturmak üzere «Ankara tli Köylerini Suya Ka vıMurma D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Belediyeye otobüs satan fahr'kanuı müdürü geldi İstanbul Eelediyesinin Alman yadan satın aldığı otobüslerin devri teslim muamelesini yapmak üzere fabı ika müdürü Dr.Besse dün Atmadan şehrimize eelmi*t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Mısır'dan Turist gelecek Mısır'dan 300-400:kişilik pnrtiler halinde turist kafileleri ge leceği biidirilmekte ve bunlara şehrinıizöe ne gibi kolaylık gösterilebileceği Denizyollarından sorulmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • C.H.P.il idare kurulu vazife taksimi yaptı Dün saat 18 de C.H.P.il ida.re kurulu ilk toplantısını genel idare kurulu temsilcisi Sinop Milletvekili Server Somuncuoğlu riyasetinde yapmıştır.Yapılan iş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Yaşlr bir kadın intihar etti.Dün sabah Kadıköy iskelesinde yaşlı bir kadın cesedi bulunmuştur.Yapılar inceleme so nunda bunun Kadıköyünde oturan Meliha Kınalı adında sinir hastası bir kadın olduğu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Şehir Meclîsi toplantısı Uzun süren müzakerelere rağmen dün de hiç bir karara varılamadı Şehir Meclisi dün saat 15 de toplanmıştır.Geçen toplantıya ait tutanak özetinin okunmasını müteakip tekliflere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Yumurta fiatları düşüyor Yumurta fiatları istihsal bölgelerinden son günlerde bol miktarda mal geldiği için düşmektedir.İri taze talaşlı yumurtaların 1440 adetlik sandığı 90.92 liradan samanlı yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Beş sarhoş üç fırın işçisini bıçakla yaraladı Haı;köyde kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Hacı,İbrahim,Muhatı em,Necdet ve Mehmet adlarındaki beş arkadaş bir meyhanede içtikten son ra naralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • GEZİ Tİr İstanbul,Ankara ve izmir,deki yüksek tahsil öğrencilerinden müteşekkil 30 kişilik bir grup.Fransız Turizm Bürosu ile yapılan bir anlaşma gereğince 16 günlük bir Fransa tlıru seya hatine çıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Ucuz evler ve arsa sahipleri Bundan bir müddet evvel te meli alılan Yenibahcedeki 68 u-cuz ev inşaatının bina edildiği arsaların sahiplerinin Belediyeyi protesto ettiği bazı dünkü gaze^ teler taralın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • tetkikleri rB a stara lı 1 incide T Radyosu Müdürü Zahir Törümküııey ve kalabalık tiril» halk kütlesi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Acar motörıyie DolmaLahçe Sarayına/gelerek burada bir müddet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Bir sanatkar çirkin bir ilhanı altında Dün savcılık şekrimizdeki saz ve ses sanatkârları arasında de.dikoiu r\anc!ıra:ı bir hi'dideyi el.koymuştur Beyoğlunda.Tarlabaşı semtin de oturan Mücellâ adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Jsçi dâvaları İngilterede işçilerin paralı tatilleri Çalışma ni3selelerinde ve paralı tatil gibi gelişmelerde hükümet müdahalesi,cesaretlendirme ve yol gösterme şeklindedir ingilterede bütün müstahdem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • iki inşaat amelesi toprak altında kalarak yaralandı Dün sabah Sultanahmette fecî bir kaza olmuştur.Burada Adalet Sarayının temel işlerinde çalışan ismail ve Cemal adında iki amele kazdıkları üç metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü geldi Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr.Halim Alyot,dün sabahki ekspresle Ankara,dan şehıimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Değirmenlerde kontrol başladı Bundan bir müddet evvel Vilûyette Volinin,başkanlığında ve Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü,müfettişler,Değirmenciler ve Fırıncılar Sendikası mümessillerinin iştirakiyle ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Sahte paso kullananlar Son bir ay içinde sahte paso kullanan 20 kişi adliyeye verildi Tramvay ve otobüslerde sahte paso kullanarak seyahat etmek istiyen Zeki Duil adında bir genç dün yakalanmış ve sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • w^VW:v V*/O HÂLKD Gelen cevaplar «Menba sulan» başlığı altında çıkan yazıyı,Eelediye Neşriyat Müdürlüğü aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır;«Eski çeşme,Dikilitaş mahallesi halkının geçtiği yol üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Kok kömürü tevzi Bu sene istihkak sahipleri için bir çok kolayhklar temin edilmiş Ve ilmühaber tasdiki da kaldırılmıştır Bu seneki kok kömürü tevziatına ait kararnamenin Bakanlar Kurulundan bugünlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Peykler ve Amerika Birleşmiş Milletlerde Avrupa ekonomisi müzakere edilirken peyk memleketlerin murahnasları arka arkaya ayeğa kalkıyor,dersini iyi ezberlemiş talebeler gibi bütün dünyaya meram anlatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Denizyollarının Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğüne yaptığı teklif Denizyolları idaresi yabancı memleketlerde Türkiyeyi tanıtmak maksadiyle Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne teşriki mesai yapmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ic Son günlerde muntazaman düçen ka'lay Hatlarında arızî bir durgunluk hasıl olmuştur.Bununla beraber menşe mem.Jeketîerde kalay fiatlan düştüğü için bizde de fiatların daha da dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.06.1951
  • Bir kahvede kumar oynayan dokuz kişi Adliyeye verildi.Aksarayda,Millet caddesinde Muhteşem adında birinin kahvesinde kumar oynamakta olan dokuz kişi 2 nci şube nemurl'an tarafından suç üstü yaka 1 inm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Vatandaşın hayatını kurtarmak istemedi İzmir,26 T.H.A.Pasaport iskelesinde denize düşen bir vatandaşı kurtarmak için zabıta tarafından sandalı istenen Hasan Eryat.bu talebi «reddetmiş ve vatandaşın bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Amasya şilebinde yangın çıkiı İzmir,26 T.H.A)v Bugün limanımızda bulunan Amasya şilebinde bir yangın çıkmıştır.Makine dairesinde yağların par laması ile çıkan ateş.kısa bir zamanda etrafı sarmış,tayfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • tPfc+er Che mey a!dü Londra,26 A.A.Meşhur abıta romanları muharriri Peter Cheney bugün Londrada ve fat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • 28 inci tümenin muharebe atış tatbikatı Ankara,2ü T.H.A)28 inci tümen,28 haziran perşembe günü;saat 15 de hava,topçu,tank bildiklerinin-iştirakiyle Ayaş eivaımdaki «Anayurt» bölgesinde hakikî bir muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • İzmir yangım 25 bin liralık zarara maloldu İzmir,26 T.H.A)Dün gece şehrimizde vukubulan yangına ait tahkikat tamamlanmış tîr.Elektrik kontağından çıkan yangındaki zarar 20-25 bin lira civarındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • îzmire 5 yeni otobüs geldi İzmir,26 T.H.A)İzmir Belediyesinin Almanyaya sipariş ettiği 20 otobüsten 5 i bugün bir Norveç şilebile şehrimize getirilmiştir.Diğerleri de 15 gün fasıla ile gelecek,böyleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Kore sulhu için FBastarah I mcide^ 38 inci arz dairesi boyunca daim;istihkâmlar inşa etmektedirler ve mütareke akteailir edilmez buralara çekileceklerdir.Birleşik Amerika Müdafaa-Bakanı Marshall'in ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Petrol işi mühim bir safhada rBastaıafı I incide!makbuz istedikleri keyfiyeti üze rinde bilhassa ısrarla durmuştur ve demiştir ki:«Devletler hukuku gereğince îran Hükümeti.İngiliz tebaalarının himayes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Atlantik asi TBastarafı 1 incide 1 merikan çevrelerince dilhrekte ve Türkiye ile-Yunanis tanın durumu bakımından bu tâ ı vinin hiç de yerinde olmadığı belirtilmektedir Filhakika Türkiye üe Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Sovyetlerin bulunan ki Mançurya'da bulunan yarım milyonluk komünist ordusunu bir Rus komuta m idare ediyor ı—o— o«o—o—o Vashington 26 AA.Ayan Meclisi iç emniyet tâli Komisyonu başkam Pat Mc.Carren dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Plastıras'm seçimlere dair isteği Atina 26 A.A.Dün| getfe Mecliste cereyan eden müzakerelerden sonra se çim usulü hakkındaki ihtilâf,ların ikinci plânda kaldığı an laşılmıştır.Filhakika Gene rai Plast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Amerikada yeni grevler başgösterdi Nevyork 26 A.A.Bir leşik Amerika'nın Uzak batı ve doğusunda dün yeni grev ler patlak vermiştir.Nevyork ta 8000 kürk işçisi işlerini bırakmış Californıa'da ise iş Çil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Dün akşam ilk defa olarak renkli televizyon gösterilmiştir KIBRTSTA Kara Hava hareketleri komutanı General Dovvev,Kıbnstaki ingiliz paraşütçü kuvvetlerini teftiş maksadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • İta|/ada.kurulacak Amerikan üsleri Roma.26 A'P.İtalyan kOi münistlerinin en kuvvetli nüfuz mmtakalaTindan biri olan Legorn limanı,Avusturyadaki Ame rikan işgal kuvvetleri için ikmal üssü olacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Türkyeye yapılan yardımlar fUastaraft 1 mcidel kuvvetlendiğini ve tecavüze kar şı koyma azimlerinin takviye edildiğini» belirtmiştir.Bu arada,Türkiyeye vapılnrş olan Amerikan askeri yardımı hakkında B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Yeni bir silâh Yeni bir tüfek İngiliz ordusu için ideal bir silâh olarak kabul edildi Londra 26 A.A.Lps)İngiliz ordusunda,şimdi otomatik şekilde dolan hafif Kir tüfek kullanılmaktadır Bu haberi ygren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Atanın heykeline alçakça» tecavüz f Bastarafz 1 incide!Yine bugün Çubuk ilçesinde Ticanî tarikatına mensup 25 kişilik bir grup saat 13 de Çubuk parkmdakı Atatürk heykeline tecavüz etmiştir.Hâdise tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • emirperdej gerisinde Kudut boyunca tahşidat] yapılmakta ve siyasî mahkûmlar Rusyaya sürülmektedir Belgrad 26 T.H.A.Romanya Dobricasındaki Sovyet Komutanlığı Karadeniz sahil bölgesinin büyük merkezleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Kral Faruk kanalı K'ahke,26' A.A Süvevş kanadında.Port-Saitle îsmailiye arasındaki kesimde tek istikamet ihdasına müsait v0 yeni bic kol teşkil edecek olan «Faruk kanalı» nın aoıliş töreni önümüz deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • İzmir Borsasında pamuk satışları durgun gidiyor İzmir,26 T.H.A)Bugün şehrimiz borsasında üzüm ve pamuk satışları durgun geçmiş tir.Üzüm üzerinde hiç bir mua mele olmamış,pamuk ise az miktarda satılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • İta ly ad a kâr yağdı IfomH,28 A\A.Cöme civarina ve şehrine kar.yağmış,fırtına ile kabaran göliin en alçak mahalleri basmıştır.Hararetin çok.düştüğü bütün Lombardiyada şiddötli fırtınalar olduğu bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • ehidîmiz Mithat Paşa dün toprağa verildi TBastarafr 1 incide!bayatından mahrum edilmiştir.Mithat Paşanın üzerine bu kin ve gazap bulutlan niçin toplan,di?Zamanın hükümdarı dinmem ve tükenmez bir gayıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Joe Louis,Berlir.de doğüşrmyecek Nevyork.26 AP Joe Louis'in-menaced.Marshall Miles.«Sugar» Ray Robinsoa'uni Alman ^ada yaptığı maota çıkan ihtilâf sebebiyle.'eski dünya şampiyonu nun 8 ağustosta ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Avrupa müdafaa^ Beş Batılı devlet Alman-v anın iştiraki meselesinde bir anlaşmaya varamıyor Paris 26 AP.Bildirildi ğine göre,beş Batılı devlet Almanyanın,Avrupa müdafaası plânlarına ne şekilde iş iirâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.06.1951
  • Bakırköy cinayeti f Bastarnfı I incide?mazan adındaki iki çoban sürü-lerini kendilierine ait olmayan;bir farlaya sokmuş ve bunu haber alan ihtiyar heyetinden İbrahim de kendilerine mani olrnak istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.06.1951
  • Kısa Spor Haberleri Arjantinde atletizm Arjantinli atletler,şimdiden 1952 Helsinki olimpiyatları için ciddî surette hazırlanmıya başlamışlardır.Bu arada.Arjantin atletizm federasyonu.1948 olimpiyadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Neşriyat İŞÇİ HAKKI SENDİKALAR!«Niçin mükemmel bir İşçi Gazetesi yok?diye artık üzüılmiyeceksiniz.Haftalık siyasî,müstakil bir gazete olan İŞÇİ HAKKI Büyük bir dikkat ve emekle hazırlanıyor.Okuyucular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • SOYADI TASHİHİ Bir yanlışlıktan dolayı nüfusuma Evsen olarak yazılan soyadımın Emirer şeklinde tashih edildiğini ilân ederim Ferruh Emirer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • W A.Britanya festivalinde yaptıkları maçlarda,ingilizler tarafından beğenilen «Austria» takımı Büyük Britanya festivalinde yapılan futbol maçları Festival esnasında yapılan maçlarda bilhassa Avusturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • 1952Helsinki olimpiyadı yaklaşırken!Olimpiyat oyunlarında bugüne neticeler te*«W.Bugüne kadar 11 kere yapılan olimpiyat oyunlarında elde edilen atletizm dereceleri,bilhassa Amerikalılar için başarılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • V wc 27 IRu-Rama HAZİRAN 22 19 9 1 1370 Çarşamba ¡AKİT VASATİ Güneş 5.27 8,43 Öğle 13.13 4.32 ikindi 17.16 8,32 Akşam 20.44 12,00 Yatsı 22,48 2,04 İmsak 3,09 6.25 Haz.1367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • s-Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,Öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu No:104 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Millî Saraylar müdürlüğünden 1 Florya deniz köşküyle kırmızı ve mavi köşklerde yaptın,lacak çeşitli demircilik işleri pazarlık suretiyle iha'ie edilecektir.2 Keşif tutarı 2474)lira 80)kuruştur.3 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/1399 Meziyet,Leman,Hüsniye ve Nail taraflarından Raif ve saire aleyhine açılan Kocamustafapaşa Yedişehitler sokak 7 No.da mevcut 2109 metre kare sahalı bosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan;951/688 Maiıçuz muhtelif eb'at renk ve tipte 19 meşin bavul Galata Yüksekkaldırım 1 No.da 9/7/951 pazartesi günü saat 12 den 13 çe kadar açık arttırma ile paraya çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Tottenham ve Hibernians Brezilyaya gitmiyor İngiltere ve îskoçya şampiyonu olarak.Breziılyaya davet edilen Tottenham ve Hibernians,oyuncularının yorgun bulunması sebebiyle,bu turnuvadan sarfinazar yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Istanbul Dördüncü îcra Memurluğundan:951/1073 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 90 fflît muhtelif renkte kadın terlikleri bulunduğu Çarşıkapı İskender Boğazı 28 No,da 28/6/951 perşembe saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Sterlin 7,85,50 7.84,80 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80,00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100 lsvigre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLABI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 S 9 1 S İLAN FİATLAR!Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 UncU 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi il&nlann santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 27.06.1951
  • Dünya boks şampiyonu diskalifiye edildi Berlin,25 AP.Orta sıklet dünya boks şampiyonu Sugar Ray Robinson,dün.Alman şampiyonu Gerhardt Hecht ile yapmış olduğu maçın ikinci raundun da.Alman boksörünün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor